Afázia vizsgálata WAB teszttel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Afázia vizsgálata WAB teszttel"

Átírás

1 DÉMOSZTHENÉSZ EGYESÜLET Afáziás betegek logopédiai rehabilitációja tanfolyam tanév Afázia vizsgálata WAB teszttel Készítette: Bodnár Katalin logopédus Elérhetıség:7633 Pécs, Jedlik Ányos u.3/b Telefon:+36(70) Villámlevél: Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Rövid afázia történet III. A beszéd idegrendszeri alapja IV. Az agyi képalkotó eljárások V. Az afázia fogalma V.1. Az afázia oka V.2. Az afázia jellemzıi VI. Vizsgálat VI.1.Helyszín VI.2. A vizsgált afáziával élı ember VI.3. Elemzés, értékelés VII. Bibliográfia VIII. Melléklet VIII.1.Családfám VIII.2. Képek a Szigetvári Kórházról VIII.3. Hogyan ismerhetı fel a stroke

3 I. BEVEZETÉS Köszönöm Feketéné Gacsó Mária, Krasznárné Erdıs Felícia és a Démoszthenész Egyesület, szervezı munkáját. Az elıadókkal együtt, szívvel lélekkel megtettek mindent, a tanfolyam magas szakmai színvonaláért. Gyakran átélhettem a tanfolyamon a logopédus hivatás gyönyörőségét. Az élethivatásnak választott gyógypedagógus logopédus tevékenységben fontos, hogy idınként megújítsam személyiségemet. Nagyon jó érzés másokon segíteni. Mindig csodáltam azokat a logopédusokat, akik agyi történés után megtanítottak afáziás embereket újra beszélni. Szeretném gyakran mondogatni Palotás tanár úr híres kijelentését: A Jóisten meggyógyított egy afáziást, és én jelen lehettem. A szívbetegségek és a daganatos betegségek után stroke a harmadik leggyakoribb haláloki tényezı, egyik vezetı oka a felnıttkori rokkantságnak. A Magyar Stroke Társaság adatai szerint Magyarországon évente mintegy stroke történik, ezek 1/3 a halállal végzıdik, 1/3 a tartósan fogyatékos marad, 1/3 a gyógyul. Családom anyai ágában elsıdleges halálok a stroke, elıdeim között gyakran elıfordult gutaütés, szélütés, agyvérzés. 1 Gyermek voltam még, amikor a nagyanyám agyvérzést kapott. Csupán annak köszönhette életben maradását, hogy egyik nagynéném körzeti ápolónıként naponta meglátogatta, és ellátta vérhígító injekcióval. Magam is magas vérnyomás veszélyeztetett vagyok. Ismerem a kockázati tényezıket, ezért tudatosan védekezem ellenük. Kezeltetem magas vérnyomásomat, legfontosabb, hogy 140/95 határértékek alatt tartsam. Egészségesen táplálkozom, elınyben részesítve a zöldségeket, gyümölcsöket, tejet, húsok közül a halat, csirkét és a nyulat. Nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt. Rendszeresen ellenıriztetem a koleszterin és a vércukorszintemet. Nincs cukorbetegségem. Keddenként énekelek a Komlói Pedagógus Kamarakórusban. Hetente túrázom a pécsi természetjárókkal (Mecsek Egyesület, Mediterrán Gyaloglóklub, Pécsi Természetjáró Szövetség, Baranyai Természetjáró Szövetség). Naponta kerékpárral közlekedem, kritikusan zord idıjáráskor gyalog. Hetente kétszer élénkítı, erılétet és rugalmasságot fokozó Pilates tornagyakorlatokat végzek. Feltártam személyiségem erıs, és gyenge oldalait, igyekszem olyan életet élni, ami a legjobban megfelel adottságaimnak. Hivatástudattal, logopédusként legfıbb feladatom, hogy magamnak is örömet adó beszédgyógyítást végezzek, ezáltal sokat segítsek másokat. 1 Családfám az 1. mellékletben látható.

4 I. RÖVID AFÁZIA TÖRTÉNET Minden népnek a legféltettebb kincse az anyanyelve. Azt a nyelvet, amit az ember szüleitıl elıször megtanul emberelıdök hosszú sora formálta olyanná, hogy alkalmassá váljon az emberiség kultúrájának megırzésére és tovább fejlesztésére. A tudósok szerint már a éve élt elıember agyának beszédközpontja jól fejlett volt. Sohasem tudjuk meg képes volt e elvont gondolkodásra, múltjának és jövıjének megértésére, mint a mai ember. (Hámori József 2001.) Kétezer éve is megfigyelték az agyban lejátszódó folyamatokat és diszfunkciókat, az afáziás betegeket nyelvvesztıknek nevezték. Már a Biblia tartalmaz feljegyzéseket a nyelvi képesség elvesztésérıl. Lukács evangéliumában az éltesebb korú Zakariás egy ideig képtelen volt beszélni, de tudott írni. Ókori görög és római tudósok már említést tesznek az alexia, agráfia, afázia jelenségérıl. A francia Paul Brocka 2 és a német Paul Wenicke 3 kutatásai fordulópontot jelentettek a nyelv és az agy kapcsolatáról (Bánréti Zoltán 2007.) Alexandr Romanovics Lurija kidolgozta a magasabb pszichikus funkciók agyi képviseletének modern elméletét. Neuropszichológiai iskolája jelentısen továbbfejlesztette a lokalizációs tant, és számos vizsgálómódszert dolgozott ki az agykérgi sérültek pszicho diagnosztikájára és gyógypedagógiai rehabilitációjára. 1.ábra Alexandr Romanovics Lurija ( ) 2 Broca írta le elıször a motoros afáziát, mely a bal félteke frontális régiójának sérülés miatt alakul ki. 3 Wernicke a szenzoros afázia kóreredeteként a bal felsı temporális tekervény hátsó harmadának sérülését okolta.

5 III. A BESZÉD IDEGREDSZERI ALAPJA A beszéd igen kiterjedt agykérgi területek mőködésének az eredménye. A beszédközpontok a bal agyfélteke cortikalis areáiban lokalizálhatók. Három ilyen areát különítettek el. 1.Broca féle motoros beszédközpont irányítja a beszéd effektoros motoros komponensét a bal oldali alsó vagy harmadik frontális tekervény hátsó részében. Ez az arc- és beszédizmok motoros asszociációs területe. 2.Wernicke féle szenzoros beszédközpont a beszédfelfogás szenzoros komponense az elsıdleges hallásközpont, a Heschl tekervény szomszédságában elhelyezkedı asszociációs kéreg mőködésén alapszik. Ez a felsı vagy temporális tekervény középsı és hátsó harmada, ami a domináns féltekében a Wernicke régiónak felel meg. A beszédprodukció saját szenzoros analízisünk állandó ellenırzése alatt áll. 3.Parietális asszociációs area része a gyrus angularis. A beszéd megvalósulását a megfelelı agykérgi területek igen gazdag kortikokortikális és interhemiszférális asszociációs összeköttetései teszik lehetıvé. A két félteke beszéddel kapcsolatos megfelelı részei között a corpus callosum rostrendszere biztosítja a kapcsolatot.(péter Ágnes1984.) Hogyan ismerhetı fel a beszédközpont helye? Az idegsebészek mőtét alatt az agykéreg felszíni, közvetlen elektromos ingerlése közben beszéltetik a pácienst; amikor valamilyen (érzı vagy motoros) beszédzavar alakul ki, az jelzi, hogy a beszédközpontot ingerelték, megtudják hol a beszédközpont határa. Ez emberenként változik, a hatmilliárd emberi agy mindegyikében eltér egymástól. Ojemann, amerikai idegsebész ezzel a módszerrel figyelte meg, hogy a bal féltekében a beszéd különbözı grammatikai elemei más és más helyen vannak lokalizálva; a prepozíció, a posztpozíció, a melléknévi igenév mind másutt helyezkedik el. Ez annyit jelent, hogy a beszéd megértése mozaikos, illetve nyelvtani mélyszerkezettel rendelkezik. Aki hallott Chomsky erre vonatkozó teóriájáról, az azt mondhatja, hogy ez tudtuk eddig is. Mégis ez volt az elsı bizonyíték arra, hogy a beszéd megértésnek van egy grammatikailag teljesen atomizált része is. A beszéd fıleg bal féltekés, digitális elven mőködik. (Hámori József 2002.)

6 IV. AZ AGYI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK A komputeres technika olyan eljárások kifejlesztését tette lehetıvé, melyek az agy belsı szerkezetét non invazív módon teszik láthatóvá. A legújabb kutatásokból az is világossá vált, hogy az összetett agytevékenységeket sosem csak egyetlen központ végzi. Minden esetben több agyterület mőködik együtt, így a fı cél az, hogy ezeket a kölcsönhatásokat sikerüljön minél alaposabban megérteni. A strukturális eljárásokkal az agy belsı szerkezetérıl statikus képet nyernek a tudósok: komputertomográfiával (CT), mágneses rezonanciával (MR), mágneses rezonancia spektoszkópiával (MRS). A foton emissziós tomográfia (SPECT) segítségével felderíthetık az agy keringési zavarai. A pozitron emissziós tomográfia (PET) az agy glukózfelhasználását és a neurotranszmitterek mőködését jeleníti meg vizuálisan. (Tringer László 1999.) A PET olyan képalkotó módszer, amelynek segítségével az élı szervezetben lejátszódó funkcionális, biokémai folyamatokat lehet megmérni és leképezni, a valós idejő és természető változásokat követve. A módszer lényege, hogy igen gyorsan lebomló radioaktív anyagokkal megjelölt, ártalmatlan vegyületeket juttatnak a szervezetbe, amelyek pozitron kibocsátását és elhelyezkedését speciális kamerával követik nyomon.(komoly Sámuel Palkovics Miklós 2012.) 2. ábra PET felvételek a beszédközpontról 4 A beszéd során aktivizálódó agy területek. A beszéd létrehozása és a szavak keresése közben felélénkülı kéregrészek. 4 Forrás: Dr. Fekete Sándor PTE

7 3. ábra SPECT vizsgálat 5 A SPECT esetében nem a bomlásból származó pozitron kelti az eszköz által érzékelt fotonokat, hanem ezek ilyenkor közvetlenül az alkalmazott izotópok például jódizotóp úgynevezett gamma sugárzásából származnak. Beszédaktivációs SPECT vizsgálat során vizsgálható az agy rugalmassága, illetve mindazok a régiók, amelyek részt vesznek a folyamatos beszédben. A képen egy stroke beteg agyi felvételei láthatóak: az aktiválási feladatot követıen az agyféltekei dominanciát jelölı mintázat áttolódott az ellenoldalra, ami arra utal, hogy a beteg felépülése nehezített és a beszédhelyreállás nem lesz teljes értékő. V. AZ AFÁZIA FOGALMA Kórustársaim és túratársaim megkérdezték Mi fán terem az afázia? amikor elmeséltem nekik, hogy milyen továbbképzésre járok. A stroke ról már hallottak, mert a Facebook közösségi oldalon kering róla egy hasznos felhívás (3. Melléklet). Természetesen sokszor el kell majd olvasnom a tudósok megállapításait, hogy minél jártasabb legyek az afázia ismertetésében. Az afázia olyan neurogén kommunikációs zavar, ami elfedi az egyén kompetenciáját, mely természetes körülmények között beszéd közben nyilvánul meg.(kagan 1998.) Az afázia, összefoglaló elnevezése mindazon 5 Forrás: dr. Borbély Katalin OOI

8 beszédzavarnak, amely az anyanyelv teljes elsajátítása után az agy organikus sérülése következtében jön létre. 6 (Eva Maria Engl Annelise Kotten Ingeborg Ohlendorf Elfi Poser 1990.) A megbetegedés általában a beszéd szempontjából domináns agyfélteke sérülésébıl ered. Többnyire felnıttkorban fordul elı. A közlekedés felgyorsulásával egyre több gyermeket ér agysérüléssel járó baleset, emiatt az afázia felléphet gyermekeknél is, akiknél a kommunikáció hiánya nagymértékben befolyásolhatja az értelmi fejlıdést. Az afázia típusától függıen különbözı mértékben sérülhet a beszédmegértés, a spontán beszéd, az olvasás- és íráskészség. Elıfordulhat szó- és hangtévesztés, a nyelvi emlékezet zavara, a mondatalkotás zavara, a mondottak megismétlésének zavara, a szavakhoz társított jelentés zavara, vagy akár a másolásra, diktált szavak leírására való képesség elvesztése is. Az afázia logopédiai rehabilitációval kezelhetı. V. 1. AFÁZIA OKA stroke agytumor agyhártyagyulladás agyat ért baleset fejlıdési rendellenesség Családom anyai ágában gyakran elıfordult stroke, az okok közül ezért tanulmányoztam részletesebben. A stroke a vérkeringés eredető akut központi idegrendszeri szövetkárosodások összefoglaló, ma már magyar nyelven is elfogadott elnevezése. (Komoly Sámuel Palkovics Miklós 2012.) A stroke következtében a sérült érterület által ellátott agyrész károsodik, és kiesik annak funkciója, az agy nem kap elég oxigént. Transiens ischaemiás attack (TIA) Hirtelen kialakuló 24 órán belül megszőnı neurológiai góctünet, amit nagy valószínőséggel agyi keringészavar okozott. Látszólagos ártalmatlansága ellenére a TIA bagatellizálása súlyos hiba. TIA után a következı 3 hónapon belül a betegek10 15 % ának definitív stroke ja alakul ki. 6 Gyakorlatok az afázia terápiájához

9 4.ábra Stroke típusok (Forrás: InterNet) Ischaemiás stroke A stroke 80 százaléka vértelen. Rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzárja az agy egyik erét. Vérellátás hiányában az idegsejtek oxigén- és tápanyaghiány miatt néhány percen belül elhalnak. A vértelen stroke leggyakoribb típusai a trombotikus (avagy trombózisos) 7 és az embóliás stroke. 8 Agyvérzés - vérzéses stroke Vérzéses stroke alakul ki, ha az agy valamelyik ere megreped és vérzés alakul ki. A kiömlı vér egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt az adott ér által ellátott távolabbi agyterületre már nem jut elég vér. A vérzés esélyét számos, az ereket érintı betegség növeli, többek között érelmeszesedés, kezeletlen hipertónia és érfejlıdési rendellenesség (verıértágulat avagy aneurizma; arteriovenózus malformáció, ez hajszáerek közbeiktatása nélküli artéria-véna kapcsolatot jelent, ami a vénás oldalon a nagy nyomás miatt könnyen megreped). Az agyvérzésnek két fı csoportját különíthetjük el: agyállomány vérzés, szubarachnoideális vérzés. A vérzés az agyat 7 A trombus helyben egy érelmeszesedés által károsított érterületen, egy plakkon alakul ki.ez a folyamat nyaki verıereken is lejátszódhat. Vértelen stroke-ot egy artérián nagyfokú sztenózist (szőkületet) létrehozó plakk is okozhat, ha az adott ér által ellátott agyterület vérigénye hirtelen megnı. 8 Az embólust a véráram sodorja egy agyi verıérbe, ahol fennakadva elzárja az eret. Embóliát bármilyen szövettörmelék is okozhat. Ha a pitvarok fibrillálnak, nem képesek megfelelıen összehúzódni és ezért véralvadék képzıdhet bennük, ami leszakadva embólust képez.

10 körülvevı egyik agyburok, az arachnoidea (a pókháló- hártya) egyik artériájából származik és az agyat körülvevı likvorba terjed. A subarachnoidális vérzés elsı tünete a nagyon éles, hasító fejfájás. A stroke e típusát nagyon gyakran egy arachnoideális aneurizma kiszakadása okozza. Az aneurizmák döntıen genetikai hajlam miatti fejlıdési zavar következtében vannak jelen és a kor elıre haladtával folyamatosan tovább tágulnak, végül kiszakadnak. V.2. AZ AFÁZIA JELLEMZİI A beszédképzés folyamatossága, folyékonysága szerint fluens és nonfluens afáziacsoportokat különböztetünk meg amelyek anatómiailag is többé kevésbé elhatárolható léziókhoz kötıdnek. A non fluens afáziák az agykéreg anterior, sulcus centralis elıtti régiói, míg a fluensek a sulcus centralis mögötti régiók károsodásainál fordulnak elı. (Logopédiai vizsgálatok Kézikönyve.) A non fluens afáziák: Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia. Fluens afáziák: vezetéses afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, amnesztikus afázia. A kifejezı beszédben különbözı tünetek jelentkeznek. Megváltozhat a szóbeli kifejezés ritmusa (verbális fluenciája), a beteg beszéde gyorsabbá vagy lassabbá válik. Hiányozhat a teljes beszéd, beszédkiesés léphet fel. Csak sztereotípiákat képes ismételgetni (ez lehet egy megmaradó nyelvi elem, vagy egy újratanult kifejezés is). Néhány automatikussá vált verbális forma megırzıdhet: napok, hónapok, imádságok, énekek. A beszéddallam megváltozhat a monotónia irányába (dysprozódia). Legtöbb esetben a megnevezés okoz problémát, szótalálási nehézség (anómia) léphet fel (nyelvén van, de nem tudja kimondani). Átalakításokat (transzformációkat) alkalmaz. A szó egy részét felcseréli, fonémikus vagy literális parafázia: asztal esztol, szombat tombat. Hangalakban hasonló, de tartalmilag egészen más szót mond, verbális parafázia: pulyka hurka. Jelentésben közelálló szóval cseréli fel a célszót, szemantikus parafázia: villa kés, fotel szék. Olyan nyelvi egységeket (neologizmus) használ, melyek az adott nyelvben nem találhatók meg. Nyelvtani szabályokat mellızve (agrammatizmus) beszél, a szintaktikai struktúrákat helytelenül használja. A beteg beszéde állhat csupán neologizmusokból, parafáziákból dyssyntaxiás elemekkel, ilyenkor zsargonaphasiáról beszélünk, ilyenkor a beteg beszéde halandzsaszerő. Sokszor nonverbálisan, gesztusokkal, mimikával utal a keresett szóra. Kevésbé súlyos zavar esetén körül írhatja a szót a funkcióját mondja, pl. szék amiben ülsz. Az írott nyelv használatának szintje különféleképpen lehet sérült az

11 egyes afáziatípusoknál, ezért a beteg tesztelésekor a beszédképességek mellett az olvasásés írásteljesítményt is vizsgálják. Egyes kutatók a vezetı tünet alapján külön kategóriába sorolják és afáziatípusként tartják számon az alexiát (olvasás képtelensége) és az agráfiát (írás képtelensége) is. Azonban mivel ezekben az esetekben érintettek a beszédfolyamatok is, érdemes ezeket a jelenségeket szindróma részeként tekinteni.

12

13 VI. VIZSGÁLAT VI.1. HELYSZÍN Nyelvlökéses nyelés, hadarás, dadogás, dyslalia terápiában már többször sikeresen kezeltem felnıtteknek. Logopédusként afáziás beteggel a Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs osztályán dolgozó logopédus segítségét kérve találkozhattam elıször. A fıorvos, a logopédus, és a beteg engedélyével kezdtem dolgozatom gyakorlati részének megvalósításához. Az osztályon, neurológus, fizioterapeuta, pszichológus, logopédus, gyógytornász, ergoterapeuta, szociális munkás, és az ápolók a rehabilitációs team tagjai. Az orvosok a PTE Neurológiai Klinika képalkotó eljárásainak segítségével meghatározzák a pontos diagnózist, beállítják a gyógyszeres kezelést, nyomon követik a betegek állapotában beálló változásokat, információkat adnak át a betegségrıl a team tagjainak. A gyógytornász, mozgás rehabilitációt végez. Az ergoterapeuta fejleszti a betegek finommozgását. Az ápolók az orvos utasításának betartásával ápolják a betegeket, megfigyelik a betegek állapot változásait. Segítséget nyújtanak a családtagoknak, az otthoni ápolási feladatokra való felkészüléshez. A team tagjai hetente egyszer, szerda délelıtt 11órakor esetmegbeszélést tartanak. 5. ábra Szigetvári Kórház (fényképezte Bodnár Katalin)

14 VI.2. VIZSGÁLT SZEMÉLY A vizsgált beteg 60 éves, férfi, kb. 170 cm magas, kissé túlsúlyos, ápolt megjelenéső. Egyetemet végzett, szakvizsgázott aneszteziológus orvos. Német, angol, olasz nyelven nyelvvizsgázott. Harmonikus családban él, felesége zenetanár, két felnıtt gyermeke, hat unokája van. A stroke elıtt két klinikán is dolgozott, stressz helyzeteket gyakran átélt, sokat dohányzott. Anamnézis Gyermekkorában adenotomia, tonsillectomia,apendectomia történt. 18 éves korában autó baleset következtében maxillatörése volt. Gyógyulását követıen 5 év múlva maxilláris ciszta alakult ki nála, ezért Lothrop mőtétre került sor ben két hétig a szívgyógyászati klinikán feküdt. Coronarographia során a LADon 9 Cx-en 10 RCA-n 11 többszörös, szignifikáns szőkületeket igazoltak. CABGx4 12 mőtét történt (1 artériás, 3 vénás áthidalás) ben szédüléses panaszok kapcsán carotis UH vizsgálat történt, mely 50-60%-os carotis interna stenosist írt le. Tekintettel a szőkület mértékére, illetve a nem carotis területi keringés zavarra utaló tünetekre, carotis rekonstrukciót nem indikáltak, azóta a carotis rekonstrukcióról nem volt kontroll vizsgálata NSTEMI 13 miatt akut coronarographia 3 graft elzáródást és subtotalis LAD stenosist jelzett, ezért DES 14 PTCA 15 történt. 16 Jelenlegi állapot 2013.február 17-én hirtelen fellépı beszédzavar, jobb oldali végtaggyengeség miatt került sor a PTE Neurológiai Klinikai felvételére. Felvételi neurológiai statusában súlyos jobboldali faciobrachialis túlsúlyú hemioparesist, súlyos motoros afáziát észleltek. Akut CT vizsgálat intracranialis vérzést kizárt. CTA vizsgálata jobb oldali cerebri media M1 ágának occlusioját mutatta. EKG-n sinus ritmus volt. A labor eredményekbıl kiemelendı az emelkedett gammaglobulin. Tekintettel arra, hogy a beteg a terápiás idıablakon belül érkezett, kontraindikáló tényezıt nem találtak. Az ictust (ütés, hirtelen 9 Left Anterior Descendent a szív bal kamrájának nagy részét ellátó, úgynevezett bal elülsı leszálló koszorúér. 10 Cx körbefutó koszorúér, a három fõ koszorúér ág közül a középsı. 11 Right Coronary Artery jobb koszorúsér. 12 Coronary artery bypass graft mőtét. 13 Nem ST-Elevációs Myocardialis Infarktus Olyan heveny koszorúér keringési zavar, ahol az EKG-n nincs úgynevezett ST-szakasz emelkedés, de a Troponin T és Troponin I enzimszintek magasabb értéket mutatnak. Kimutatható tartós szívizom károsodás. 14 Gyógyszer kibocsátó sztent. Felületét speciális anyaggal vonják be, mely megakadályozza az újbóli elzáródást. 15 Katéteres revascularisatio percutan transluminalis coronariaangioplastica.

15 jelentkezı tünet) követı 150. percben szisztémás trombolysis történt (vérrög feloldódás), vérzéses szövıdmény nélkül. Felvételkor észlelt jelentıs tensio emelkedését a lysis (oldódás) indulása elıtt parenterális antihypertenzív adásával csökkentették 185-ös systoles érték alá. A klinikai tünetek a lysist követıen követıen érdemi javulást nem mutattak, a kontroll MRI vizsgálat kiterjedt friss ischaemiát mutatott a cerebri media ellátási területében, valamint a media occlusioját igazolta. Neurológiai statusa átmeneti fluktuációt követıen stabilizálódott, majd fokozatos kismértékő javulást észleltek mind a motoros afáziájában, mind az alsó végtagi paresisében. A carotis UH vizsgálat a bal ACI occlusioját illetve az ellenoldali ACI 50%-os szőköletét igazolta. Tensioja bent fekvése harmadik napján parenteralis antihypertenzív szer adását igényelte, ezt követıen az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett vérnyomása rendezıdött, kardiopulmonális szövıdményt nem észleltek, mobilizálhatóvá vált. Bronchopneumonia fizikális jelei miatt, 8 napig, parenteralis antibiotikumot kapott, mely mellett állapota javult. A PTE Neurológiai Klinika elızetes helybiztosítás után február 27-én rehabilitáció miatt áthelyezte a Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs osztályára. Jobb oldali végtagjai gyengébbek, emiatt önellátásban korlátozott. A vizsgálat a beteggel szemben ülve kétszemélyes kontaktusban, nyugodt körülmények között történt a Western Afázia Battery teszttel. A WAB teszt a Boston teszt (BDAE) rövidített változata Kertesz dolgozta ki. Nyolc csoportba sorolja az afáziás betegeket, amelyek a beszédfolyékonyság, beszédmegértés, és a beszédismétlés során kapott értékeken alapulnak. A tesztet március 6 án vettem fel Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs Osztályán. VI.3. ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS VI.3. I. Spontán beszéd Hogy érzi magát kérdésemre sztereotip Köszönöm jól! választ ad. A saját nevét ö értelmetlen szótöredékkel indítva, három másodpercnyi gondolkodás után hibátlanul megmondja. Volt e itt már régebben is? Újra ö hanggal indítva nemmel válaszol. Hol lakik? A válasz szemantikus parafázia, mert nem a jelenlegi lakhelyét, hanem szülıfaluját nevezi meg, ahol középiskolás koráig lakott. Elıször a falu nevét mondja helyhatározó rag nélkül a nyelvtani szabályokat mellızve (agrammatizmus), majd mondatban helyesen válaszol: N i lakos vagyok.

16 A foglalkozását firtató kérdésnél visszakérdez: Most? köhögni kezd, majd elbizonytalanodva hangosan gondolkodik: nö éj nem tudom, nem, nem (neologizmus). Végül sikerül a jó választ elıhívnia a mentális lexikonból. Mondja el röviden, miért van itt? Milyen panaszai vannak? Azért vagyok itt, hogy meggyógyuljak. A panaszairól nem tesz említést. Képleírás Hát én mindent látok a képen, csak nem tudom elmondani. Információtartalom pont: 6 Fluencia pont: 7 VI.3. II. Auditív verbális megértés a.) Igen/nem kérdések Az elsı három kérdésre fejbólintást, és kézmozdulatot tartalmazó gesztussal válaszol. A negyedik kérdéstıl verbális igen, vagy nem választ ad. Az 1 9. kérdésekre adott válaszok tartalma megfelelı. A 10. Ég a villany a szobában? kérdésre helytelen választ ad. Ezután következı hat helyes válasz után a 17. Feltöri a diót, mielıtt megenné? kérdésre nemmel válaszol. Az utolsó 20. A füvet baltával nyírják? kérdésre mondattal válaszol: A füvet nem nyírják semmivel. Elérhetı maximum:60 pont Elért pontszám: 51 b.) Auditív szófelismerés Tárgyakat, rajzokat, ábrákat, számokat, bútorokat, testrészeket, ujjakat, bal jobb téri irányokat a saját testén hallás után hibátlanul megmutat. A betőknél az F, B, M betőket nem tudja megmutatni. A színeknél, a barna helyett pirosat, a piros helyett sárgát mutat, a sárgát nem tudja megmutatni. A betők és a színek lexikai károsodása észlelhetı. Elérhetı maximum:60 pont Elért pontszám: 54 c.) Szekvenciális utasítás Növekvı hosszal és eltérı grammatikai struktúrákkal rendelkezı 11 utasításból 9 utasítást hajt végre helyesen, Az egyszerő cselekvéseket, a két mozzanatból álló cselekvéseket,

17 melyekhez a rövid idejő verbális emlékezet szükséges, hibátlanul teljesíti. Négy reverzibilis eszköz tárgy relációt tartalmazó utasítás közül a két legnehezebbnél mindig csak az elsı részmozzanatot teljesíti, a válaszokban szeriális tévesztés tapasztalható. Tegye a tollat a könyv tetejére, aztán adja ide! kérésnél a könyvet a fésőre teszi, és nem adja ide. Tegye a fésőt a toll másik oldalára, és fordítsa meg a könyvet! utasításnál a tollat tette a féső másik oldalára, nem fordította meg a könyvet. Elérhetı maximum: 80 pont Elért pontszám: 55 A megértés paramétere: 8,0 VI.3. III. Beszéd ismétlésének vizsgálata Tizenöt növekvı hosszúságú, és komplexitású, szóból, frázisból, mondatból, tizennégyet helyesen megismétel. Az utolsó mondat egyik szavában hangbetoldás fordul elı, mely itt verbális parafáziaként értelmezhetı, a kacsa szó helyett kacska 17 szót mond. Tegyen a kosaramba még két tucat kacska tojást is! Elért pontszám: 97 Ismétlési index: 9,7 VI.3. IV. Megnevezés vizsgálata a.) Valós tárgyak megnevezése Egyesével teszem az asztalra a tárgyakat, 20 másodperc áll a beteg rendelkezésére a tárgyak megnevezéshez, akár látás, akár tapintás alapján, segítséggel, vagy segítség nélkül. A kalapács, ceruza, sótartó, kanál, csavarhúzó, kulcs, öv, géz, sakk tárgyakat önállóan megnevezi taktilis és fonémikus cue nélkül. Taktilis cue után nevezi meg jól a kés, toll, könyv, gemkapocs tárgyakat. Szemantikus parafázia észlelhetı, jelentésben közelálló szóval cseréli fel a célszót, a kés helyett elıször tollat mond, a gemkapocsnál is transzformációt alkalmaz, a szó egy részét felcseréli fonémikus parafázia jön létre gimikapocs. A könyv megnevezésekor a könyv címét mondja: Tiszta beszéd, taktilis cue után mondja ki a könyv szót. Fonémikus cue szükséges a sál, gombostő, fogkefe, villa, spárga megnevezéséhez. A gombostő megnevezésekor tétoll. Mit ne mondjak eléggé a gazdájának. válaszolja a fogkefe láttán. A pénz láttán sztereotípiákat ismételget: Ja ez mindjárt, 365 ez egy tárgy, öt forint. Hát ez legyen egy.villa. 17 nép mn 1.Görbe, elnyomorodott (kéz). 2. Ilyen kező. (Magyar értelmezı kéziszótár)

18 A spárga megnevezését megpróbálja körülírni, de szótalálási nehézség észlelhetı Bármilyen, ilyen hossza, bármilyen hosszúságú nem tudom. A fakanálnál is a megnevezés okoz problémát, anómia lép fel Amm..nem tudom elmagyarázni, hogy mi. Elérhetı maximum: 60 pont Elért pontszám: 37 b.) Szófolyékonyság Szófolyékonyság próbánál egyetlen állatot sem tudott megnevezni. P..h beja,nem megy. Elérhetı maximum: 20 pont Elért pontszám: 0 c.) Mondatbefejezés Az instrukció és a példamondat bemutatása után a hat elkezdett mondat közül kettıt fejez be helyesen. Kettıször így fejezi be a mondatot Nem mondja nekem, pontosan olyan, amilyennek lennie kell. Kettıre nem tud válaszolni. Elérhetı maximum: 10 pont Elért pontszám: 4 d.) Kérdésekre adott válasz (dialógus) Öt kérdésbıl kettıre válaszol helyesen. Hány ujj van egy kézen? Öt ujj. Hol dolgoznak az orvosok? Kórházban. Milyen színő a hó? A hó semmilyen. Mivel írunk? Ö mivel írunk látható eszközzel. Hol lehet bélyeget vásárolni? Kisebb, nagyobb boltokban. Elérhetı maximum: 10 pont Elért pontszám: 6 Megnevezési index: 4,7

19 VI.3. V. Összefoglalás I. 1.Spontán beszéd 6 pont 2.Fluencia 7 pont III. Ismétlés 9,4 pont II. Auditív verbális megértés 8,0 pont IV. Megnevezés 4,7 pont A) Igen/nem kérdések: 51 pont A) Tárgymegnevezés 37 pont B) Szófolyékonyság 0 pont B) Auditív szófelismerés 54 pont C) Mondatbefejezés 4 pont C) Szekvenciális utasítások 55 pont D) Dialógus 6 pont Diagnózis: Anómikus afázia Az általam vizsgált afáziával élı ember WAB eredményei: Spontán beszéd, fluencia: 7 Megértés: 8,0 Ismétlés: 9,4 Megnevezés: 4,7. A spontán beszéde alapján a fluens. Megértés pontszáma alapján vezetéses vagy az anómikus csoportba sorolható. Az ismétlés próba eredménye azonban eldönti, hogy diagnózisa anómikus afázia. Súlyossága (54 pont) közepes. Spontán beszédében szemantikai parafázia, agrammatizmus, neologizmus is megjelenik. Auditív verbális megértés vizsgálatnál az eldöntendı kérdésekre adekvátan felel. Auditív verbális megértés próbánál az eldöntendı kérdésekre néhányszor gesztussal, de jellemzıen verbálisan válaszol. A szófelismerésnél a betők és a színek lexikai károsodása tapasztalható. A szekvenciális utasítások próbában csupán az összetett instrukciók megértésében téveszt, de javítja magát. Szó és mondatismétlés tesztben jól teljesít, csupán egyetlen verbális parafázia jelenik meg. Tárgymegnevezés próbában gyakran elfogadja a taktilis és fonémikus segítséget, fonémikus parafázia fonémikus parafázia, sztereotípia, anómia észlelhetı. A szó frekvenciája erıs hatással van az elıhívhatóságára. Dialógusát a szótalálási nehézség akadályozza, körülírással igyekszik anómiáját kompenzálni. A kérdésekre adekvát választ ad, de fonémikus és szemantikai parafázia, szótalálási nehézség ebben a próbában is megjelenik. Jelen állapotban a beteg a Western Aphasia teszt eredménye alapján az anómikus afázia tüneteit mutatja. A beteg kooperatív, logopédiai terápia indokolt.

20 BIBLIOGRÁFIA Bánréti Zoltán: Az univerzális nyelvtan elveinek korlátozódása agrammatikus afáziában In: Alberti G. (szerk.) A formális magyar nyelvtudomány mőhelyei Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Eva Maria Engl Annelise Kotten Ingeborg Ohlendorf Elfi Poser: Gyakorlatok az afázia terápiájához Medicina Könyvkiadó, Budapest, Hámori József:Az emberi agy asszimmetriái Dialóg Kampus Kiadó, Budapest Pécs, Komoly Sámuel Palkovics Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia Medicina Könyvkiadó, Budapest Logopédiai Vizsgálatok Kézikönyve Új Múzsa Kiadó, Budapest Omanné Sági Judit: Az afáziák neurolingvisztikai alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Péter Ágnes:Neurológia, neuropszichológia Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Tringer László: A pszichiátria tankönyve Semmelweis Kiadó, Budapest,1999.

21

22 2.Melléklet: a Szigetvári Kórház

23 3. Melléklet: a Facebook közösségi oldalról Aki teheti legyen szíves ossza meg ÉLETET MENTHET VELE! A stroke-ról ha idejében felismerjük, életet menthetünk! "Egyre többen hívják a mentıket, amikor a szélütés tüneteit észlelik.... Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a telefon után, sokkal hamarabb kérnek segítséget. Jól tudják, hogy minden perc számít, hiszen, ha három órán belül sikerül a betegnek eljutnia a legközelebbi Stroke központba, úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre." Dr. Mikola László, a Magyar Stroke Alapítvány munkatársa üdvözli Önt! Tudta, hogy stroke, más néven a szélütés felelıs minden harmadik halálesetért? És tudta, hogy három esetbıl kettı megelızhetı, ha még idıben felismerjük a tüneteket, és azonnal mentıt hívunk? Most Ön is tehet ezért, mindössze ezt a levelet olvassa el figyelmesen, és küldje tovább ismerıseinek, barátainak! Magyarországon öt millió cím létezik (de ennél kevesebb címzett) - ha csak egy részükre eljuttatnánk a levelet, emberi életeket mentenénk meg! És egy történet, melyet érdemes elolvasnia - hiszen, ha mindenki emlékezne a három betőre, életeket lehetne megmenteni vele. "Egy kerti-partin, egy barátnım kissé megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután, mindenkit megnyugtatott, hogy jól van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). İ azt állította, hogy csak az új cipıje miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy kissé gyengének tőnt, tovább szórakozott. Késıbb felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A parti során STROKE-ja volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a stroke jeleit, talán ma is velünk lehetne.. Mások nem halnak meg, de reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek.

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Tartsa látótérben! 2011/3. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2011/3 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával A szélütésről Tartsa látótérben! A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja Együtt erősebbek vagyunk 2010 2011 Páciensoktatási

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 3.

E-mail: grandfer49@gmail.com. Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 3. Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 3. szám Idızített bomba: 2050-re 135 millióan veszítik el emberi mivoltukat...1 Demenciafalván élnek a szerencsés idısek...2 Tízezer magyarnak

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A hiperaktivitás háttértényezıinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál Benyák Anikó Debreceni Egyetem BTK 2007 A HIPERAKTIVITÁS HÁTTÉRTÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKNÁL

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 Szerző: Ambrus Éva Az egyetem adatai: Babes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása A téves képzetek tisztázása Élet az SM-el Az SM-et még nem értik teljesen, ezért nagyon sok téves információ létezik a betegséggel kapcsolatban. Itt van néhány olyan, melyeket már ön is biztosan hallott.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában

SZAKDOLGOZAT. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása. Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi kar Matematikatanár szak SZAKDOLGOZAT A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek matematikaoktatása Egyenlőtlenségek a gimnázium 9. osztályában Témavezetők:

Részletesebben

Figyelem- és aktivitászavar

Figyelem- és aktivitászavar Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/2., március április Autizmus-világnap A verőértágulat gyógyítása Figyelem- és aktivitászavar Segít a Human International carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK FODORNÉ FÖLDI RITA Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája neuropszichológiai eljárások II Készítette: Lektor: Felelõs

Részletesebben

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE

II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: (Jegyzet) BERGHAUER-OLASZ EMİKE II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK FEJLİDÉSLÉLEKTAN I. (Jegyzet) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BERGHAUER-OLASZ EMİKE BEREGSZÁSZ 2013 1 Fejlıdéslélektan I. Jegyzet (Tanítói,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán

Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Általános Orvostudományi Kar Művészetterápia szak Zeneterápia specializáció Zeneterápiás foglalkozások a Pécsi Gyermekklinika Neuro-pszichiátriai osztályán Készítette:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek

Gyógypedagógiai alapismeretek Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyógypedagógiai alapismeretek Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde egyetemi

Részletesebben

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam Gyógypedagógiai Szemle A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 2008 XXXVI. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Gordosné

Részletesebben

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013.

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013. IV. évf. 2. szám 2013. április RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Fiatalokat is fenyeget a rák Illyés András Aki időt nyer, életet

Részletesebben