Afázia vizsgálata WAB teszttel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Afázia vizsgálata WAB teszttel"

Átírás

1 DÉMOSZTHENÉSZ EGYESÜLET Afáziás betegek logopédiai rehabilitációja tanfolyam tanév Afázia vizsgálata WAB teszttel Készítette: Bodnár Katalin logopédus Elérhetıség:7633 Pécs, Jedlik Ányos u.3/b Telefon:+36(70) Villámlevél: Honlap:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Rövid afázia történet III. A beszéd idegrendszeri alapja IV. Az agyi képalkotó eljárások V. Az afázia fogalma V.1. Az afázia oka V.2. Az afázia jellemzıi VI. Vizsgálat VI.1.Helyszín VI.2. A vizsgált afáziával élı ember VI.3. Elemzés, értékelés VII. Bibliográfia VIII. Melléklet VIII.1.Családfám VIII.2. Képek a Szigetvári Kórházról VIII.3. Hogyan ismerhetı fel a stroke

3 I. BEVEZETÉS Köszönöm Feketéné Gacsó Mária, Krasznárné Erdıs Felícia és a Démoszthenész Egyesület, szervezı munkáját. Az elıadókkal együtt, szívvel lélekkel megtettek mindent, a tanfolyam magas szakmai színvonaláért. Gyakran átélhettem a tanfolyamon a logopédus hivatás gyönyörőségét. Az élethivatásnak választott gyógypedagógus logopédus tevékenységben fontos, hogy idınként megújítsam személyiségemet. Nagyon jó érzés másokon segíteni. Mindig csodáltam azokat a logopédusokat, akik agyi történés után megtanítottak afáziás embereket újra beszélni. Szeretném gyakran mondogatni Palotás tanár úr híres kijelentését: A Jóisten meggyógyított egy afáziást, és én jelen lehettem. A szívbetegségek és a daganatos betegségek után stroke a harmadik leggyakoribb haláloki tényezı, egyik vezetı oka a felnıttkori rokkantságnak. A Magyar Stroke Társaság adatai szerint Magyarországon évente mintegy stroke történik, ezek 1/3 a halállal végzıdik, 1/3 a tartósan fogyatékos marad, 1/3 a gyógyul. Családom anyai ágában elsıdleges halálok a stroke, elıdeim között gyakran elıfordult gutaütés, szélütés, agyvérzés. 1 Gyermek voltam még, amikor a nagyanyám agyvérzést kapott. Csupán annak köszönhette életben maradását, hogy egyik nagynéném körzeti ápolónıként naponta meglátogatta, és ellátta vérhígító injekcióval. Magam is magas vérnyomás veszélyeztetett vagyok. Ismerem a kockázati tényezıket, ezért tudatosan védekezem ellenük. Kezeltetem magas vérnyomásomat, legfontosabb, hogy 140/95 határértékek alatt tartsam. Egészségesen táplálkozom, elınyben részesítve a zöldségeket, gyümölcsöket, tejet, húsok közül a halat, csirkét és a nyulat. Nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt. Rendszeresen ellenıriztetem a koleszterin és a vércukorszintemet. Nincs cukorbetegségem. Keddenként énekelek a Komlói Pedagógus Kamarakórusban. Hetente túrázom a pécsi természetjárókkal (Mecsek Egyesület, Mediterrán Gyaloglóklub, Pécsi Természetjáró Szövetség, Baranyai Természetjáró Szövetség). Naponta kerékpárral közlekedem, kritikusan zord idıjáráskor gyalog. Hetente kétszer élénkítı, erılétet és rugalmasságot fokozó Pilates tornagyakorlatokat végzek. Feltártam személyiségem erıs, és gyenge oldalait, igyekszem olyan életet élni, ami a legjobban megfelel adottságaimnak. Hivatástudattal, logopédusként legfıbb feladatom, hogy magamnak is örömet adó beszédgyógyítást végezzek, ezáltal sokat segítsek másokat. 1 Családfám az 1. mellékletben látható.

4 I. RÖVID AFÁZIA TÖRTÉNET Minden népnek a legféltettebb kincse az anyanyelve. Azt a nyelvet, amit az ember szüleitıl elıször megtanul emberelıdök hosszú sora formálta olyanná, hogy alkalmassá váljon az emberiség kultúrájának megırzésére és tovább fejlesztésére. A tudósok szerint már a éve élt elıember agyának beszédközpontja jól fejlett volt. Sohasem tudjuk meg képes volt e elvont gondolkodásra, múltjának és jövıjének megértésére, mint a mai ember. (Hámori József 2001.) Kétezer éve is megfigyelték az agyban lejátszódó folyamatokat és diszfunkciókat, az afáziás betegeket nyelvvesztıknek nevezték. Már a Biblia tartalmaz feljegyzéseket a nyelvi képesség elvesztésérıl. Lukács evangéliumában az éltesebb korú Zakariás egy ideig képtelen volt beszélni, de tudott írni. Ókori görög és római tudósok már említést tesznek az alexia, agráfia, afázia jelenségérıl. A francia Paul Brocka 2 és a német Paul Wenicke 3 kutatásai fordulópontot jelentettek a nyelv és az agy kapcsolatáról (Bánréti Zoltán 2007.) Alexandr Romanovics Lurija kidolgozta a magasabb pszichikus funkciók agyi képviseletének modern elméletét. Neuropszichológiai iskolája jelentısen továbbfejlesztette a lokalizációs tant, és számos vizsgálómódszert dolgozott ki az agykérgi sérültek pszicho diagnosztikájára és gyógypedagógiai rehabilitációjára. 1.ábra Alexandr Romanovics Lurija ( ) 2 Broca írta le elıször a motoros afáziát, mely a bal félteke frontális régiójának sérülés miatt alakul ki. 3 Wernicke a szenzoros afázia kóreredeteként a bal felsı temporális tekervény hátsó harmadának sérülését okolta.

5 III. A BESZÉD IDEGREDSZERI ALAPJA A beszéd igen kiterjedt agykérgi területek mőködésének az eredménye. A beszédközpontok a bal agyfélteke cortikalis areáiban lokalizálhatók. Három ilyen areát különítettek el. 1.Broca féle motoros beszédközpont irányítja a beszéd effektoros motoros komponensét a bal oldali alsó vagy harmadik frontális tekervény hátsó részében. Ez az arc- és beszédizmok motoros asszociációs területe. 2.Wernicke féle szenzoros beszédközpont a beszédfelfogás szenzoros komponense az elsıdleges hallásközpont, a Heschl tekervény szomszédságában elhelyezkedı asszociációs kéreg mőködésén alapszik. Ez a felsı vagy temporális tekervény középsı és hátsó harmada, ami a domináns féltekében a Wernicke régiónak felel meg. A beszédprodukció saját szenzoros analízisünk állandó ellenırzése alatt áll. 3.Parietális asszociációs area része a gyrus angularis. A beszéd megvalósulását a megfelelı agykérgi területek igen gazdag kortikokortikális és interhemiszférális asszociációs összeköttetései teszik lehetıvé. A két félteke beszéddel kapcsolatos megfelelı részei között a corpus callosum rostrendszere biztosítja a kapcsolatot.(péter Ágnes1984.) Hogyan ismerhetı fel a beszédközpont helye? Az idegsebészek mőtét alatt az agykéreg felszíni, közvetlen elektromos ingerlése közben beszéltetik a pácienst; amikor valamilyen (érzı vagy motoros) beszédzavar alakul ki, az jelzi, hogy a beszédközpontot ingerelték, megtudják hol a beszédközpont határa. Ez emberenként változik, a hatmilliárd emberi agy mindegyikében eltér egymástól. Ojemann, amerikai idegsebész ezzel a módszerrel figyelte meg, hogy a bal féltekében a beszéd különbözı grammatikai elemei más és más helyen vannak lokalizálva; a prepozíció, a posztpozíció, a melléknévi igenév mind másutt helyezkedik el. Ez annyit jelent, hogy a beszéd megértése mozaikos, illetve nyelvtani mélyszerkezettel rendelkezik. Aki hallott Chomsky erre vonatkozó teóriájáról, az azt mondhatja, hogy ez tudtuk eddig is. Mégis ez volt az elsı bizonyíték arra, hogy a beszéd megértésnek van egy grammatikailag teljesen atomizált része is. A beszéd fıleg bal féltekés, digitális elven mőködik. (Hámori József 2002.)

6 IV. AZ AGYI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK A komputeres technika olyan eljárások kifejlesztését tette lehetıvé, melyek az agy belsı szerkezetét non invazív módon teszik láthatóvá. A legújabb kutatásokból az is világossá vált, hogy az összetett agytevékenységeket sosem csak egyetlen központ végzi. Minden esetben több agyterület mőködik együtt, így a fı cél az, hogy ezeket a kölcsönhatásokat sikerüljön minél alaposabban megérteni. A strukturális eljárásokkal az agy belsı szerkezetérıl statikus képet nyernek a tudósok: komputertomográfiával (CT), mágneses rezonanciával (MR), mágneses rezonancia spektoszkópiával (MRS). A foton emissziós tomográfia (SPECT) segítségével felderíthetık az agy keringési zavarai. A pozitron emissziós tomográfia (PET) az agy glukózfelhasználását és a neurotranszmitterek mőködését jeleníti meg vizuálisan. (Tringer László 1999.) A PET olyan képalkotó módszer, amelynek segítségével az élı szervezetben lejátszódó funkcionális, biokémai folyamatokat lehet megmérni és leképezni, a valós idejő és természető változásokat követve. A módszer lényege, hogy igen gyorsan lebomló radioaktív anyagokkal megjelölt, ártalmatlan vegyületeket juttatnak a szervezetbe, amelyek pozitron kibocsátását és elhelyezkedését speciális kamerával követik nyomon.(komoly Sámuel Palkovics Miklós 2012.) 2. ábra PET felvételek a beszédközpontról 4 A beszéd során aktivizálódó agy területek. A beszéd létrehozása és a szavak keresése közben felélénkülı kéregrészek. 4 Forrás: Dr. Fekete Sándor PTE

7 3. ábra SPECT vizsgálat 5 A SPECT esetében nem a bomlásból származó pozitron kelti az eszköz által érzékelt fotonokat, hanem ezek ilyenkor közvetlenül az alkalmazott izotópok például jódizotóp úgynevezett gamma sugárzásából származnak. Beszédaktivációs SPECT vizsgálat során vizsgálható az agy rugalmassága, illetve mindazok a régiók, amelyek részt vesznek a folyamatos beszédben. A képen egy stroke beteg agyi felvételei láthatóak: az aktiválási feladatot követıen az agyféltekei dominanciát jelölı mintázat áttolódott az ellenoldalra, ami arra utal, hogy a beteg felépülése nehezített és a beszédhelyreállás nem lesz teljes értékő. V. AZ AFÁZIA FOGALMA Kórustársaim és túratársaim megkérdezték Mi fán terem az afázia? amikor elmeséltem nekik, hogy milyen továbbképzésre járok. A stroke ról már hallottak, mert a Facebook közösségi oldalon kering róla egy hasznos felhívás (3. Melléklet). Természetesen sokszor el kell majd olvasnom a tudósok megállapításait, hogy minél jártasabb legyek az afázia ismertetésében. Az afázia olyan neurogén kommunikációs zavar, ami elfedi az egyén kompetenciáját, mely természetes körülmények között beszéd közben nyilvánul meg.(kagan 1998.) Az afázia, összefoglaló elnevezése mindazon 5 Forrás: dr. Borbély Katalin OOI

8 beszédzavarnak, amely az anyanyelv teljes elsajátítása után az agy organikus sérülése következtében jön létre. 6 (Eva Maria Engl Annelise Kotten Ingeborg Ohlendorf Elfi Poser 1990.) A megbetegedés általában a beszéd szempontjából domináns agyfélteke sérülésébıl ered. Többnyire felnıttkorban fordul elı. A közlekedés felgyorsulásával egyre több gyermeket ér agysérüléssel járó baleset, emiatt az afázia felléphet gyermekeknél is, akiknél a kommunikáció hiánya nagymértékben befolyásolhatja az értelmi fejlıdést. Az afázia típusától függıen különbözı mértékben sérülhet a beszédmegértés, a spontán beszéd, az olvasás- és íráskészség. Elıfordulhat szó- és hangtévesztés, a nyelvi emlékezet zavara, a mondatalkotás zavara, a mondottak megismétlésének zavara, a szavakhoz társított jelentés zavara, vagy akár a másolásra, diktált szavak leírására való képesség elvesztése is. Az afázia logopédiai rehabilitációval kezelhetı. V. 1. AFÁZIA OKA stroke agytumor agyhártyagyulladás agyat ért baleset fejlıdési rendellenesség Családom anyai ágában gyakran elıfordult stroke, az okok közül ezért tanulmányoztam részletesebben. A stroke a vérkeringés eredető akut központi idegrendszeri szövetkárosodások összefoglaló, ma már magyar nyelven is elfogadott elnevezése. (Komoly Sámuel Palkovics Miklós 2012.) A stroke következtében a sérült érterület által ellátott agyrész károsodik, és kiesik annak funkciója, az agy nem kap elég oxigént. Transiens ischaemiás attack (TIA) Hirtelen kialakuló 24 órán belül megszőnı neurológiai góctünet, amit nagy valószínőséggel agyi keringészavar okozott. Látszólagos ártalmatlansága ellenére a TIA bagatellizálása súlyos hiba. TIA után a következı 3 hónapon belül a betegek10 15 % ának definitív stroke ja alakul ki. 6 Gyakorlatok az afázia terápiájához

9 4.ábra Stroke típusok (Forrás: InterNet) Ischaemiás stroke A stroke 80 százaléka vértelen. Rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzárja az agy egyik erét. Vérellátás hiányában az idegsejtek oxigén- és tápanyaghiány miatt néhány percen belül elhalnak. A vértelen stroke leggyakoribb típusai a trombotikus (avagy trombózisos) 7 és az embóliás stroke. 8 Agyvérzés - vérzéses stroke Vérzéses stroke alakul ki, ha az agy valamelyik ere megreped és vérzés alakul ki. A kiömlı vér egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt az adott ér által ellátott távolabbi agyterületre már nem jut elég vér. A vérzés esélyét számos, az ereket érintı betegség növeli, többek között érelmeszesedés, kezeletlen hipertónia és érfejlıdési rendellenesség (verıértágulat avagy aneurizma; arteriovenózus malformáció, ez hajszáerek közbeiktatása nélküli artéria-véna kapcsolatot jelent, ami a vénás oldalon a nagy nyomás miatt könnyen megreped). Az agyvérzésnek két fı csoportját különíthetjük el: agyállomány vérzés, szubarachnoideális vérzés. A vérzés az agyat 7 A trombus helyben egy érelmeszesedés által károsított érterületen, egy plakkon alakul ki.ez a folyamat nyaki verıereken is lejátszódhat. Vértelen stroke-ot egy artérián nagyfokú sztenózist (szőkületet) létrehozó plakk is okozhat, ha az adott ér által ellátott agyterület vérigénye hirtelen megnı. 8 Az embólust a véráram sodorja egy agyi verıérbe, ahol fennakadva elzárja az eret. Embóliát bármilyen szövettörmelék is okozhat. Ha a pitvarok fibrillálnak, nem képesek megfelelıen összehúzódni és ezért véralvadék képzıdhet bennük, ami leszakadva embólust képez.

10 körülvevı egyik agyburok, az arachnoidea (a pókháló- hártya) egyik artériájából származik és az agyat körülvevı likvorba terjed. A subarachnoidális vérzés elsı tünete a nagyon éles, hasító fejfájás. A stroke e típusát nagyon gyakran egy arachnoideális aneurizma kiszakadása okozza. Az aneurizmák döntıen genetikai hajlam miatti fejlıdési zavar következtében vannak jelen és a kor elıre haladtával folyamatosan tovább tágulnak, végül kiszakadnak. V.2. AZ AFÁZIA JELLEMZİI A beszédképzés folyamatossága, folyékonysága szerint fluens és nonfluens afáziacsoportokat különböztetünk meg amelyek anatómiailag is többé kevésbé elhatárolható léziókhoz kötıdnek. A non fluens afáziák az agykéreg anterior, sulcus centralis elıtti régiói, míg a fluensek a sulcus centralis mögötti régiók károsodásainál fordulnak elı. (Logopédiai vizsgálatok Kézikönyve.) A non fluens afáziák: Broca afázia, transzkortikális motoros afázia, izolációs afázia. Fluens afáziák: vezetéses afázia, Wernicke afázia, transzkortikális szenzoros afázia, amnesztikus afázia. A kifejezı beszédben különbözı tünetek jelentkeznek. Megváltozhat a szóbeli kifejezés ritmusa (verbális fluenciája), a beteg beszéde gyorsabbá vagy lassabbá válik. Hiányozhat a teljes beszéd, beszédkiesés léphet fel. Csak sztereotípiákat képes ismételgetni (ez lehet egy megmaradó nyelvi elem, vagy egy újratanult kifejezés is). Néhány automatikussá vált verbális forma megırzıdhet: napok, hónapok, imádságok, énekek. A beszéddallam megváltozhat a monotónia irányába (dysprozódia). Legtöbb esetben a megnevezés okoz problémát, szótalálási nehézség (anómia) léphet fel (nyelvén van, de nem tudja kimondani). Átalakításokat (transzformációkat) alkalmaz. A szó egy részét felcseréli, fonémikus vagy literális parafázia: asztal esztol, szombat tombat. Hangalakban hasonló, de tartalmilag egészen más szót mond, verbális parafázia: pulyka hurka. Jelentésben közelálló szóval cseréli fel a célszót, szemantikus parafázia: villa kés, fotel szék. Olyan nyelvi egységeket (neologizmus) használ, melyek az adott nyelvben nem találhatók meg. Nyelvtani szabályokat mellızve (agrammatizmus) beszél, a szintaktikai struktúrákat helytelenül használja. A beteg beszéde állhat csupán neologizmusokból, parafáziákból dyssyntaxiás elemekkel, ilyenkor zsargonaphasiáról beszélünk, ilyenkor a beteg beszéde halandzsaszerő. Sokszor nonverbálisan, gesztusokkal, mimikával utal a keresett szóra. Kevésbé súlyos zavar esetén körül írhatja a szót a funkcióját mondja, pl. szék amiben ülsz. Az írott nyelv használatának szintje különféleképpen lehet sérült az

11 egyes afáziatípusoknál, ezért a beteg tesztelésekor a beszédképességek mellett az olvasásés írásteljesítményt is vizsgálják. Egyes kutatók a vezetı tünet alapján külön kategóriába sorolják és afáziatípusként tartják számon az alexiát (olvasás képtelensége) és az agráfiát (írás képtelensége) is. Azonban mivel ezekben az esetekben érintettek a beszédfolyamatok is, érdemes ezeket a jelenségeket szindróma részeként tekinteni.

12

13 VI. VIZSGÁLAT VI.1. HELYSZÍN Nyelvlökéses nyelés, hadarás, dadogás, dyslalia terápiában már többször sikeresen kezeltem felnıtteknek. Logopédusként afáziás beteggel a Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs osztályán dolgozó logopédus segítségét kérve találkozhattam elıször. A fıorvos, a logopédus, és a beteg engedélyével kezdtem dolgozatom gyakorlati részének megvalósításához. Az osztályon, neurológus, fizioterapeuta, pszichológus, logopédus, gyógytornász, ergoterapeuta, szociális munkás, és az ápolók a rehabilitációs team tagjai. Az orvosok a PTE Neurológiai Klinika képalkotó eljárásainak segítségével meghatározzák a pontos diagnózist, beállítják a gyógyszeres kezelést, nyomon követik a betegek állapotában beálló változásokat, információkat adnak át a betegségrıl a team tagjainak. A gyógytornász, mozgás rehabilitációt végez. Az ergoterapeuta fejleszti a betegek finommozgását. Az ápolók az orvos utasításának betartásával ápolják a betegeket, megfigyelik a betegek állapot változásait. Segítséget nyújtanak a családtagoknak, az otthoni ápolási feladatokra való felkészüléshez. A team tagjai hetente egyszer, szerda délelıtt 11órakor esetmegbeszélést tartanak. 5. ábra Szigetvári Kórház (fényképezte Bodnár Katalin)

14 VI.2. VIZSGÁLT SZEMÉLY A vizsgált beteg 60 éves, férfi, kb. 170 cm magas, kissé túlsúlyos, ápolt megjelenéső. Egyetemet végzett, szakvizsgázott aneszteziológus orvos. Német, angol, olasz nyelven nyelvvizsgázott. Harmonikus családban él, felesége zenetanár, két felnıtt gyermeke, hat unokája van. A stroke elıtt két klinikán is dolgozott, stressz helyzeteket gyakran átélt, sokat dohányzott. Anamnézis Gyermekkorában adenotomia, tonsillectomia,apendectomia történt. 18 éves korában autó baleset következtében maxillatörése volt. Gyógyulását követıen 5 év múlva maxilláris ciszta alakult ki nála, ezért Lothrop mőtétre került sor ben két hétig a szívgyógyászati klinikán feküdt. Coronarographia során a LADon 9 Cx-en 10 RCA-n 11 többszörös, szignifikáns szőkületeket igazoltak. CABGx4 12 mőtét történt (1 artériás, 3 vénás áthidalás) ben szédüléses panaszok kapcsán carotis UH vizsgálat történt, mely 50-60%-os carotis interna stenosist írt le. Tekintettel a szőkület mértékére, illetve a nem carotis területi keringés zavarra utaló tünetekre, carotis rekonstrukciót nem indikáltak, azóta a carotis rekonstrukcióról nem volt kontroll vizsgálata NSTEMI 13 miatt akut coronarographia 3 graft elzáródást és subtotalis LAD stenosist jelzett, ezért DES 14 PTCA 15 történt. 16 Jelenlegi állapot 2013.február 17-én hirtelen fellépı beszédzavar, jobb oldali végtaggyengeség miatt került sor a PTE Neurológiai Klinikai felvételére. Felvételi neurológiai statusában súlyos jobboldali faciobrachialis túlsúlyú hemioparesist, súlyos motoros afáziát észleltek. Akut CT vizsgálat intracranialis vérzést kizárt. CTA vizsgálata jobb oldali cerebri media M1 ágának occlusioját mutatta. EKG-n sinus ritmus volt. A labor eredményekbıl kiemelendı az emelkedett gammaglobulin. Tekintettel arra, hogy a beteg a terápiás idıablakon belül érkezett, kontraindikáló tényezıt nem találtak. Az ictust (ütés, hirtelen 9 Left Anterior Descendent a szív bal kamrájának nagy részét ellátó, úgynevezett bal elülsı leszálló koszorúér. 10 Cx körbefutó koszorúér, a három fõ koszorúér ág közül a középsı. 11 Right Coronary Artery jobb koszorúsér. 12 Coronary artery bypass graft mőtét. 13 Nem ST-Elevációs Myocardialis Infarktus Olyan heveny koszorúér keringési zavar, ahol az EKG-n nincs úgynevezett ST-szakasz emelkedés, de a Troponin T és Troponin I enzimszintek magasabb értéket mutatnak. Kimutatható tartós szívizom károsodás. 14 Gyógyszer kibocsátó sztent. Felületét speciális anyaggal vonják be, mely megakadályozza az újbóli elzáródást. 15 Katéteres revascularisatio percutan transluminalis coronariaangioplastica.

15 jelentkezı tünet) követı 150. percben szisztémás trombolysis történt (vérrög feloldódás), vérzéses szövıdmény nélkül. Felvételkor észlelt jelentıs tensio emelkedését a lysis (oldódás) indulása elıtt parenterális antihypertenzív adásával csökkentették 185-ös systoles érték alá. A klinikai tünetek a lysist követıen követıen érdemi javulást nem mutattak, a kontroll MRI vizsgálat kiterjedt friss ischaemiát mutatott a cerebri media ellátási területében, valamint a media occlusioját igazolta. Neurológiai statusa átmeneti fluktuációt követıen stabilizálódott, majd fokozatos kismértékő javulást észleltek mind a motoros afáziájában, mind az alsó végtagi paresisében. A carotis UH vizsgálat a bal ACI occlusioját illetve az ellenoldali ACI 50%-os szőköletét igazolta. Tensioja bent fekvése harmadik napján parenteralis antihypertenzív szer adását igényelte, ezt követıen az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellett vérnyomása rendezıdött, kardiopulmonális szövıdményt nem észleltek, mobilizálhatóvá vált. Bronchopneumonia fizikális jelei miatt, 8 napig, parenteralis antibiotikumot kapott, mely mellett állapota javult. A PTE Neurológiai Klinika elızetes helybiztosítás után február 27-én rehabilitáció miatt áthelyezte a Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs osztályára. Jobb oldali végtagjai gyengébbek, emiatt önellátásban korlátozott. A vizsgálat a beteggel szemben ülve kétszemélyes kontaktusban, nyugodt körülmények között történt a Western Afázia Battery teszttel. A WAB teszt a Boston teszt (BDAE) rövidített változata Kertesz dolgozta ki. Nyolc csoportba sorolja az afáziás betegeket, amelyek a beszédfolyékonyság, beszédmegértés, és a beszédismétlés során kapott értékeken alapulnak. A tesztet március 6 án vettem fel Szigetvári Kórház Neurorehabilitációs Osztályán. VI.3. ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS VI.3. I. Spontán beszéd Hogy érzi magát kérdésemre sztereotip Köszönöm jól! választ ad. A saját nevét ö értelmetlen szótöredékkel indítva, három másodpercnyi gondolkodás után hibátlanul megmondja. Volt e itt már régebben is? Újra ö hanggal indítva nemmel válaszol. Hol lakik? A válasz szemantikus parafázia, mert nem a jelenlegi lakhelyét, hanem szülıfaluját nevezi meg, ahol középiskolás koráig lakott. Elıször a falu nevét mondja helyhatározó rag nélkül a nyelvtani szabályokat mellızve (agrammatizmus), majd mondatban helyesen válaszol: N i lakos vagyok.

16 A foglalkozását firtató kérdésnél visszakérdez: Most? köhögni kezd, majd elbizonytalanodva hangosan gondolkodik: nö éj nem tudom, nem, nem (neologizmus). Végül sikerül a jó választ elıhívnia a mentális lexikonból. Mondja el röviden, miért van itt? Milyen panaszai vannak? Azért vagyok itt, hogy meggyógyuljak. A panaszairól nem tesz említést. Képleírás Hát én mindent látok a képen, csak nem tudom elmondani. Információtartalom pont: 6 Fluencia pont: 7 VI.3. II. Auditív verbális megértés a.) Igen/nem kérdések Az elsı három kérdésre fejbólintást, és kézmozdulatot tartalmazó gesztussal válaszol. A negyedik kérdéstıl verbális igen, vagy nem választ ad. Az 1 9. kérdésekre adott válaszok tartalma megfelelı. A 10. Ég a villany a szobában? kérdésre helytelen választ ad. Ezután következı hat helyes válasz után a 17. Feltöri a diót, mielıtt megenné? kérdésre nemmel válaszol. Az utolsó 20. A füvet baltával nyírják? kérdésre mondattal válaszol: A füvet nem nyírják semmivel. Elérhetı maximum:60 pont Elért pontszám: 51 b.) Auditív szófelismerés Tárgyakat, rajzokat, ábrákat, számokat, bútorokat, testrészeket, ujjakat, bal jobb téri irányokat a saját testén hallás után hibátlanul megmutat. A betőknél az F, B, M betőket nem tudja megmutatni. A színeknél, a barna helyett pirosat, a piros helyett sárgát mutat, a sárgát nem tudja megmutatni. A betők és a színek lexikai károsodása észlelhetı. Elérhetı maximum:60 pont Elért pontszám: 54 c.) Szekvenciális utasítás Növekvı hosszal és eltérı grammatikai struktúrákkal rendelkezı 11 utasításból 9 utasítást hajt végre helyesen, Az egyszerő cselekvéseket, a két mozzanatból álló cselekvéseket,

17 melyekhez a rövid idejő verbális emlékezet szükséges, hibátlanul teljesíti. Négy reverzibilis eszköz tárgy relációt tartalmazó utasítás közül a két legnehezebbnél mindig csak az elsı részmozzanatot teljesíti, a válaszokban szeriális tévesztés tapasztalható. Tegye a tollat a könyv tetejére, aztán adja ide! kérésnél a könyvet a fésőre teszi, és nem adja ide. Tegye a fésőt a toll másik oldalára, és fordítsa meg a könyvet! utasításnál a tollat tette a féső másik oldalára, nem fordította meg a könyvet. Elérhetı maximum: 80 pont Elért pontszám: 55 A megértés paramétere: 8,0 VI.3. III. Beszéd ismétlésének vizsgálata Tizenöt növekvı hosszúságú, és komplexitású, szóból, frázisból, mondatból, tizennégyet helyesen megismétel. Az utolsó mondat egyik szavában hangbetoldás fordul elı, mely itt verbális parafáziaként értelmezhetı, a kacsa szó helyett kacska 17 szót mond. Tegyen a kosaramba még két tucat kacska tojást is! Elért pontszám: 97 Ismétlési index: 9,7 VI.3. IV. Megnevezés vizsgálata a.) Valós tárgyak megnevezése Egyesével teszem az asztalra a tárgyakat, 20 másodperc áll a beteg rendelkezésére a tárgyak megnevezéshez, akár látás, akár tapintás alapján, segítséggel, vagy segítség nélkül. A kalapács, ceruza, sótartó, kanál, csavarhúzó, kulcs, öv, géz, sakk tárgyakat önállóan megnevezi taktilis és fonémikus cue nélkül. Taktilis cue után nevezi meg jól a kés, toll, könyv, gemkapocs tárgyakat. Szemantikus parafázia észlelhetı, jelentésben közelálló szóval cseréli fel a célszót, a kés helyett elıször tollat mond, a gemkapocsnál is transzformációt alkalmaz, a szó egy részét felcseréli fonémikus parafázia jön létre gimikapocs. A könyv megnevezésekor a könyv címét mondja: Tiszta beszéd, taktilis cue után mondja ki a könyv szót. Fonémikus cue szükséges a sál, gombostő, fogkefe, villa, spárga megnevezéséhez. A gombostő megnevezésekor tétoll. Mit ne mondjak eléggé a gazdájának. válaszolja a fogkefe láttán. A pénz láttán sztereotípiákat ismételget: Ja ez mindjárt, 365 ez egy tárgy, öt forint. Hát ez legyen egy.villa. 17 nép mn 1.Görbe, elnyomorodott (kéz). 2. Ilyen kező. (Magyar értelmezı kéziszótár)

18 A spárga megnevezését megpróbálja körülírni, de szótalálási nehézség észlelhetı Bármilyen, ilyen hossza, bármilyen hosszúságú nem tudom. A fakanálnál is a megnevezés okoz problémát, anómia lép fel Amm..nem tudom elmagyarázni, hogy mi. Elérhetı maximum: 60 pont Elért pontszám: 37 b.) Szófolyékonyság Szófolyékonyság próbánál egyetlen állatot sem tudott megnevezni. P..h beja,nem megy. Elérhetı maximum: 20 pont Elért pontszám: 0 c.) Mondatbefejezés Az instrukció és a példamondat bemutatása után a hat elkezdett mondat közül kettıt fejez be helyesen. Kettıször így fejezi be a mondatot Nem mondja nekem, pontosan olyan, amilyennek lennie kell. Kettıre nem tud válaszolni. Elérhetı maximum: 10 pont Elért pontszám: 4 d.) Kérdésekre adott válasz (dialógus) Öt kérdésbıl kettıre válaszol helyesen. Hány ujj van egy kézen? Öt ujj. Hol dolgoznak az orvosok? Kórházban. Milyen színő a hó? A hó semmilyen. Mivel írunk? Ö mivel írunk látható eszközzel. Hol lehet bélyeget vásárolni? Kisebb, nagyobb boltokban. Elérhetı maximum: 10 pont Elért pontszám: 6 Megnevezési index: 4,7

19 VI.3. V. Összefoglalás I. 1.Spontán beszéd 6 pont 2.Fluencia 7 pont III. Ismétlés 9,4 pont II. Auditív verbális megértés 8,0 pont IV. Megnevezés 4,7 pont A) Igen/nem kérdések: 51 pont A) Tárgymegnevezés 37 pont B) Szófolyékonyság 0 pont B) Auditív szófelismerés 54 pont C) Mondatbefejezés 4 pont C) Szekvenciális utasítások 55 pont D) Dialógus 6 pont Diagnózis: Anómikus afázia Az általam vizsgált afáziával élı ember WAB eredményei: Spontán beszéd, fluencia: 7 Megértés: 8,0 Ismétlés: 9,4 Megnevezés: 4,7. A spontán beszéde alapján a fluens. Megértés pontszáma alapján vezetéses vagy az anómikus csoportba sorolható. Az ismétlés próba eredménye azonban eldönti, hogy diagnózisa anómikus afázia. Súlyossága (54 pont) közepes. Spontán beszédében szemantikai parafázia, agrammatizmus, neologizmus is megjelenik. Auditív verbális megértés vizsgálatnál az eldöntendı kérdésekre adekvátan felel. Auditív verbális megértés próbánál az eldöntendı kérdésekre néhányszor gesztussal, de jellemzıen verbálisan válaszol. A szófelismerésnél a betők és a színek lexikai károsodása tapasztalható. A szekvenciális utasítások próbában csupán az összetett instrukciók megértésében téveszt, de javítja magát. Szó és mondatismétlés tesztben jól teljesít, csupán egyetlen verbális parafázia jelenik meg. Tárgymegnevezés próbában gyakran elfogadja a taktilis és fonémikus segítséget, fonémikus parafázia fonémikus parafázia, sztereotípia, anómia észlelhetı. A szó frekvenciája erıs hatással van az elıhívhatóságára. Dialógusát a szótalálási nehézség akadályozza, körülírással igyekszik anómiáját kompenzálni. A kérdésekre adekvát választ ad, de fonémikus és szemantikai parafázia, szótalálási nehézség ebben a próbában is megjelenik. Jelen állapotban a beteg a Western Aphasia teszt eredménye alapján az anómikus afázia tüneteit mutatja. A beteg kooperatív, logopédiai terápia indokolt.

20 BIBLIOGRÁFIA Bánréti Zoltán: Az univerzális nyelvtan elveinek korlátozódása agrammatikus afáziában In: Alberti G. (szerk.) A formális magyar nyelvtudomány mőhelyei Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Eva Maria Engl Annelise Kotten Ingeborg Ohlendorf Elfi Poser: Gyakorlatok az afázia terápiájához Medicina Könyvkiadó, Budapest, Hámori József:Az emberi agy asszimmetriái Dialóg Kampus Kiadó, Budapest Pécs, Komoly Sámuel Palkovics Miklós: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia Medicina Könyvkiadó, Budapest Logopédiai Vizsgálatok Kézikönyve Új Múzsa Kiadó, Budapest Omanné Sági Judit: Az afáziák neurolingvisztikai alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Péter Ágnes:Neurológia, neuropszichológia Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Tringer László: A pszichiátria tankönyve Semmelweis Kiadó, Budapest,1999.

21

22 2.Melléklet: a Szigetvári Kórház

23 3. Melléklet: a Facebook közösségi oldalról Aki teheti legyen szíves ossza meg ÉLETET MENTHET VELE! A stroke-ról ha idejében felismerjük, életet menthetünk! "Egyre többen hívják a mentıket, amikor a szélütés tüneteit észlelik.... Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a telefon után, sokkal hamarabb kérnek segítséget. Jól tudják, hogy minden perc számít, hiszen, ha három órán belül sikerül a betegnek eljutnia a legközelebbi Stroke központba, úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre." Dr. Mikola László, a Magyar Stroke Alapítvány munkatársa üdvözli Önt! Tudta, hogy stroke, más néven a szélütés felelıs minden harmadik halálesetért? És tudta, hogy három esetbıl kettı megelızhetı, ha még idıben felismerjük a tüneteket, és azonnal mentıt hívunk? Most Ön is tehet ezért, mindössze ezt a levelet olvassa el figyelmesen, és küldje tovább ismerıseinek, barátainak! Magyarországon öt millió cím létezik (de ennél kevesebb címzett) - ha csak egy részükre eljuttatnánk a levelet, emberi életeket mentenénk meg! És egy történet, melyet érdemes elolvasnia - hiszen, ha mindenki emlékezne a három betőre, életeket lehetne megmenteni vele. "Egy kerti-partin, egy barátnım kissé megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután, mindenkit megnyugtatott, hogy jól van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). İ azt állította, hogy csak az új cipıje miatt csúszott meg egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy kissé gyengének tőnt, tovább szórakozott. Késıbb felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A parti során STROKE-ja volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a stroke jeleit, talán ma is velünk lehetne.. Mások nem halnak meg, de reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek.

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások REHABILITÁCIÓS ALAPISMERETEK I. A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Készítette: Mózesné Kapocska Ildikó logopédus 1 Tartalom Kiváltó okok - stroke fajtái

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században AFÁZIA 1. Kas Bence ELTE-BGGYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék www.logotanszek.fw.hu benkas@barczi.hu... frontális lebeny... okcipitális lebeny... temporális lebeny... parietális lebeny... Broca-terület...

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN

KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYOK AZ AFÁZIÁS BETEGEK GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ- ELLÁTÁSA SORÁN Kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek reahbilitációja, gyógyászati segédeszközzel történő ellátása

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai

ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Afázi ziák és s a magasabb rendő szellemi funkciók k zavarai Dr. Janszky József egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Beszéd Gyermekkorban a külsı beszéd fokozatosan internalizálódik

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen

Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen Szilágyi Eszter 1, Veisz Richárd 1, Tóth Judit 1,2, Csiba László 3 : 1 Diagnoscan Magyarország Kft.- Debrecen 2 : Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Részletesebben

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről

Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Erre majd együtt mászunk fel! Tájékoztató szív- és érrendszeri betegségekről és azok megelőzéséről Bayer Hungária Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. www.szeretemazeletem.hu Az érelmeszesedéstől az infarktusig

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011.

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2011. Krasznár Felicia STROKE KONFERENCIA 2011. 09.30. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati szakértő

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25.

Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25. Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25. Harcos Péter Szt. Imre Egyetemi és Oktató Kórház Budapest Paradigma: egy adott időszakban az adott tudomány

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Nyelvi folyamatok és agyi működések

Nyelvi folyamatok és agyi működések Nyelvi folyamatok és agyi működések Hoffmann Ildikó SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Pszicholingvisztika Határtudomány: pszichológia és nyelvészet vonalán Tárgya: a beszédtevékenység

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van:

Az agyi infarktus (más néven iszkémiás stroke) kialakulásának két fő közvetlen oka van: Szívvel a stroke ellen! - Háttéranyag Az agyi érkatasztrófa (szélütés) okai Tünetei bár hasonlóak, mégis két jól elkülöníthető oka van: az agyi infarktus, melynek hátterében az agyat ellátó ér elzáródása

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 3. FORDULÓ http://oev.hazipatika.com 10.3.1. Gázok ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010. 10.3.1.1. Melyik tudományterület foglalkozik a mérgezésekkel? a. kardiológia b. urológia c. toxikológia d. pulmonológia 10.3.1.2. Melyik a gázmérgezések

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat július 22.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat július 22. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Stroke napja sajtófigyelés

Stroke napja sajtófigyelés Stroke napja sajtófigyelés STROKE napja 2009 Rajzpályázat 2009. április 20. sulinet.hu A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Stroke Társaság égisze alatt a Városligetben megrendezésre kerül a Stroke napja.

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

A NYELV NEUROPSZICHOLÓGIÁJA

A NYELV NEUROPSZICHOLÓGIÁJA A NYELV NEUROPSZICHOLÓGIÁJA KRITIKUS PERIÓDUSOK A NYELV ELSAJÁTITÁSÁBAN Biológiai-nativista nézőpont nyelvelsajátítás sebessége mindenki elsajátítja a felnőtt beszéd összetett és rendezetlen Az agy felkészült

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során

Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Az agyi plaszticitás szerepe heveny agykárosodást követő rehabilitációs folyamat során Dr. Urbán Edina Károlyi Sándor Kórház Neurorehabilitációs Osztály, Budapest ORFMMT XXVII. vándorgyűlés Budapest, 2008.szeptember

Részletesebben

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek 27. Az afázia Bánréti Zoltán Bevezetés A fejezet két nagy részből áll. Az első(problémák, hipotézisek, modellek) bemutatja a modern afáziakutatás 19. századi előzményeit, az afáziás nyelvi zavarok alapvető

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK. Bánréti Zoltán AZ ALAPKÉRDÉSEK

NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK. Bánréti Zoltán AZ ALAPKÉRDÉSEK NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK Bánréti Zoltán I. AZ ALAPKÉRDÉSEK 1. A neurolingvisztika az emberi agy szerkezete és az emberi nyelv nyelvtanának a szerkezete

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat március 24. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A gyermekkori epilepsziák felismerése

A gyermekkori epilepsziák felismerése A gyermekkori epilepsziák felismerése Dr. med. habil. Fogarasi András Tudományos igazgató Bethesda Gyermekkórház, Budapest fogarasi@bethesda.hu Tel: 4222-875 Fıbb lépések Felismerés Diagnózis Klasszifikáció

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus változása. Készítette: tt Burom Katalin logopédus Néhány napos csecsemő Nyelvi megértés: Az anyanyelvi és az idegen hangok megkülönböztetése. Nyelvi kifejezés:

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron

MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron MODELLKÍSÉRLETI PROGRAMUNK SPECIALITÁSAI SAI Már r működőm ellátásra és s a helyi

Részletesebben

A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT

A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT A 20XX. DECEMBER 31-ÉN GONDOZOTTKÉNT NYILVÁNTARTOTT BETEGEK SZÁMA KÓRJELZÉS ÉS NEM SZERINT Sorsz. A KÓRJELZÉS MEGNEVEZÉSE Betegségi kategóriába (Kettıs diagnózis esetén a domináns betegséget kell bejegyezni)

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban

A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban A dietetikus szerepe az Otthoni Hospice Ellátásban Készítette: Kun Judit dietetikus Bodrogi Sándorné minıségügyi vezetı Dr. Csernai Katalin Kft. Otthoni Szakápolási és Hospice Ellátó Szolgálat Motiváció

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia

Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia Afázia Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-2012. Dallos Zsuzsanna- Krasznár Felicia MLSZSZ KONFERENCIA 2012. 04.14. Afázia- Az Újrabeszélők Egyesülete 2006-ban alakult Titkára, létrehozója: Dallos Zsuzsa tapasztalati

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei

11.3.1. Az emésztırendszer betegségei 11.3.1. Az emésztırendszer betegségei Gyomorfekély 11.3.1.01. Mely tünet NEM tipikus jele a gyomorfekélynek? a. étkezés utáni hasfájás, hányinger b. fogyás, fáradtság c. haspuffadás 11.3.1.02. Mely tényezı

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Elsı ellátás-elsısegélynyújtás modul. 1. vizsgafeladat január 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés Elsı ellátás-elsısegélynyújtás modul. 1. vizsgafeladat január 18. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com

ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 http://oev.hazipatika.com 10.1.1. Az elsısegélynyújtás alapjai ORSZÁGOS ELSİSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2010 10.1.1.1. Hogyan folytatódik a mondat? Az elsısegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet a. bárki a végleges szakellátás

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató

A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató A II. csoportú gépjárművezetők alkalmassági vizsgálatának javasolt algoritmusa- gyakorlati útmutató Dr. Budavölgyi Attila, Dr. Lászlóffy Marianna Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben