The traditionalist capital of Körös-Sárrét preserves its material and spiritual worth gained through

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The traditionalist capital of Körös-Sárrét preserves its material and spiritual worth gained through"

Átírás

1 u t c i Hist d i h Fi t! n c i g W u In u hnd, n th Nthn pt f Békés cunt n th s cd Köös-Sáét w ff n fscinting pgs f ths wh wish t x nd fsh thsvs. Th cn wt f th Köös ivs, thi bckwts f bthtking but nd sv fish pnds (f instnc th n in Szgh) ff id pptunitis f vs f fishing. Th n pn bchs witing f swis ng th ppu wt tu ut n th Köös ivs. Th d f th Bttó nd Köös ivs is suitb f ccing tus. In this gin ich in dicin nd th wts, in Dévván nd Füzsgt, dicin pn-i bths ptd ffing dicin wt thp. Th sp-ht f Th Ht G Gógszáó nd th Th cping ctd in Füzsgt. Ths wh sk iding pptunitis cn st ff n iding tus in Füzsgt,, Dévván nd Köösdán nd ti ids s pssib. Ths intstd in cig nufctuing cn n th ticks f th td in Gbs Hintókészítő Műh (Gbs Cig Mnufctuing Unit) in Füzsgt. Th n huntsn s sscitins tht ff hunting pptunitis in th fid ich in bth s nd big g. Th Köös Ms Ntin Pk ws stbishd f th ptctin f th untuchd ndscp f th pins, th pictusqu iv vs, nd th uniqu nd indignus vifun nd f. M ntu cns- vtin s bng t th ntin pk, f instnc Mág-puszt (Mág pin) nd th ctdnus wns f. In th bustd svtin cs t Dévván bsids th bustd, Eup s hvist-bdid bid, th cn b sn n th ncint Hungin spcis (ik th g ctt, th Hungin Rck shp, th buff) in thi ntu nvinnt. Th Sáét Musu in Szgh, th I Bczki Lc Cctin in Dévván, th thngphic hus in Füzsgt, th Mi Pc nd Sttu Pk in -Mág nd th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán psnt th hist nd thngph f th gin thugh c histic xhibitins. Ou citis king fwd t wc tuists with vius nd cufu pgs nd vnts (ik Sáét picnic in -Mág, Witch Fstiv in Szgh, nd Equstin Ds in Füzsgt). Rstunts ffing xcnt c spciitis nd ccdtins pvid f th fshnt f th tid tvs. Ths wh visit us cn nj th untuchd ntu, ts f sunshin, dicin wts nd distinguishd hspitit. h Szg Th tditinist cpit f Köös-Sáét psvs its ti nd spiitu wth gind thugh its hist. It is pud f its f Rfd pist Ztán Tid wh t bc th psidnt f th pubic. Th st iptnt pcs t s incud th Rfd chuch, th Kssuth-sttu in its vicinit; th Sáét Musu in th buiding f th Sii kindgtn, th D Os cst, th Káász cst nd th Cthic chuch with th bf cs t it. A n-d-tip t th pn bch ng th Sbs-Köös n Váh cn b ppu su pg f th visits. Th spts h f th twn wcs tining cps; ccdtin cn b ngd in th hst f th scnd sch. Th Vákzói Közpnt és Szád, th Hidi Pnsin, th cping cs t Puszt csád s w s th Váhi Yuth Cp ff ccdtin in th twn. M stunts cn b fund in th sttnt ng which th A Mt, th Lnd étbá nd th Puszt csád th st w-knwn. Vási Sptcsnk (Twn Spts H) 5520 Szgh, Szbcs vzé u T: ; T./fx: ; -i: Bsids hsting spts vnts th buiding is suitb f cutu vnts, cncts nd tining cps s w. An: 20x40, suitb f hsting intntin tunnts. Auditiu: suitb f pp. Sáét Musu 5520 Szgh, Tid Ztán u. 14. T: i: Opning hus: f 7:30. t 3:30 p. f Mnd t Fid Oth pids s vib f gups wh gist. Th xhibitin cnsists f fu units (Ancint ccuptins, Fk ifst, Cfts, nd th Lc Hist Exhibitin ftuing 900 s f Szgh). Asscitins f huntsn M inftin but ccdtins, pgs nd stunts: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T./fx: ; -i: Tn cptivting sns f visiting us: W th st putd ic-gin f Hung. Th ching wd f untuchd ntu is witing f u gusts. Eup s hvist bid, th bustd cn b sn n in this gin. Yu cn s th hist f 6,000 s in -Mág. Th wh fi cn hv fun in u pn-i th bths. Succss is guntd f fishs nd hunts in u gin. Ou qustin nd gstnic vnts fus v th cunt. Th f nd fun f th Ht-Sbs-Köös iv nd th ctdnus pin uniqu. Yu cn scp f th di utin in this gin. Fgt but bugs, vbd ts btás (tditin Hungin bid pst) h! Töviski Vdásztásság (Tövisksi Asscitin f Huntsn): 5520 Szgh, Kinizsi u. 85. T: ; Hun Vdásztásság (Hun Asscitin f Huntsn): 5520 Szgh, Kssuth u. 9/1. T: i: Váhi Ifjúsági Táb (Váhi Yuth Cp) Művődési, Spt- és Szbdidő Közpnt 5520 Szgh, Tid Ztán u. 30. T: ; T./fx: i: This cp situtd n th ight bnk f th Sbs-Köös iv cn b n id spt f wt tus. Th stn buiding f th cp is suitb f hsting gups f 50 pp but cping ut is s pssib. Svics: Cpx pn-i sch pgs Cftsn pgs Psnttins in th fid f nvinnt nd ntu ptctin s w s nt hgin Bking c diccis in pn-i vns. u t n v d Th t Füzsg Dévván Th st iptnt tuist ttctin f th twn is th Visits Cnt f th Köös Ms Ntin Pk in Réh. Th I Bczki Lc Cctin is s wth visiting. Accdtin f fiis nd s gups cn b fund in th Vdászház (Hunting Ldg) th Túé Vndégház (Túé Pnsin), whi th Visits Cnt ffs cftb dgings f bigg gups. Dévván Stndfüdő és Gógászt (Opn-i Bth nd Thp, Dévván) 5510 Dévván, Spt u. 5. T: ; -i: Th dicin unit pts cntinuus thughut th. Rhutgic cnsuttin is vib twic wk n Tusds nd Thusds. Th dicin wt hs sut ffct in n th ttnt nd cu f hutic disss. Ectic thp, hd- nd bnthp s w s chnthp vib. Nub f ps: 2 ind nd 4 utd swiing ps. Cpsitin f th wt: Sdiu-hdgncbnt tp th wt cntining ididin. Sight bwnish dicin wt with tptu f 53 dgs Csius. Mdicin svics: hutgic nd ctic thp, hd- nd bnthp, dicin ssg, thputic gnstics s w s spci tps f ssg. Mdic c is pvidd. Th pn-i bth wcs ths wh iv with ti nd tnts s w. Túé Vndégház (Túé Pnsin) 5510 Dévván, Mátás u. 1. T: ; i: Szgáttásk: 4 db 2 ágs, vint 1 db 1 ágs kdántsíttt szb. Mindn szbáhz sját füdőszb ttzik. A födszintn közös tásgó és 16 fős knfnci-t táhtó. Igén szint ggi, fépnzió vg tjs átás kéhtő. Lhtőség vn üzti bédk gszvzésé, kékpáköcsönzés, pgjántk készítésé. I Bczki Lc Cctin 5510 Dévván, Széchni u. 8. T.: i: Th I Bczki Lc Cctin ws pnd in 2000 nd psnts t th visits th sttnt s ich histic nd thngphic ssts s w s its wittn nd ti inhitnc thugh its pnnt nd pidic xhibitins. Réh Visits Cnt f Köös Ms Ntin Pk 5510 Dévván, Réh -i: T./Fx.: Situtd in th nighbuhd f Dévván, th s cd scnd Htbág is hug ncint wn fu f hbs, ntu cnsvtin f Köös Ms Ntin Pk, nd th hbitt f sv ptctd spcis f nis nd pnts. Th st iptnt ntu sst f th is th bustd f th ptctin f which th Bustd Rsvtin ws stbishd h. Th Rsvtin hs bc fus v Eup. Cnt Eup s biggst fck f bustds ivs in this. Visits cn n but bustds in thi ntu nvinnt nd thugh th xhibitin th cn bc fii with thi if nd ptctin. Accdtin cn b quid f up t 48 pp in th tining nd ccdtin buiding. Th tw uditius with 50 sting cpcit nd th tw tining s suitb f 25 pp giv futh pptunitis f husing pfssin ductin, psnttins nd tinings. Th ching pn-i bth, th ccdtins nd svics nb k th twn ttctiv f tuists. Th f th pn-i bth hs bn nic cnvtd int pk nd tw wvss ps nd p f chidn witing f ths visits wh sking fshnt. Nxt t th bth th is th n th-std sp-ht f th Köös-Sáét gin, th Th Ht G Gógszáó***, s w s th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt), nd th Th cping****. Th twn s spts cpx nd spts h ff n xcnt pptunit f gnizing tining nd spts cps. On f th st fquntd pcs f intst is th twn h buit t th bginning f st cntu, with its Sint Bb sttu nd th n-bqu funtin n th squ in fnt f it. Th Unitin chuch, which is uncn in th Gt Pin, th thngphic hus with n in i f Jáns Hgsi, th Ezsébt Szitás G s w s Gbs Hintókészítő Műh (Gbs Cig Mnufctuing Unit) s wth ntining. This gin is ich in vius f hbs. Th sttching bd nd fd pin f th Ht-Sbs-Köös iv shw visits th f nd fun f th ncint wt wd. On f th chitctu nunts f th sttnt, th t bqu-st Rfd Listd Mnunt Chuch is wth visiting with its si tw nd ins inti spc. Th f th pt István Sink, nc shphd n th fids f th vig, wh wt his nic bds n th ft f th vigs, is psvd in b th usu nd th cutu cnt. Accdtin cn b fund in Musi-szigti Pnsin, th Rfd Yuth Hst nd th Vid F ctd n th bnk f Sbd-Köös iv; nd th tw dins ff w fd. V TŐ-MÁGOR Z S É Mág, Mági-db T/fx: 66/ ; ; E-i: ; Vztő: Kái Gáb T.:30/ Opn: f 1 Api t 31 Octb. Kstépk Füdő, Üdüőház és Thákping (Kstépk Bth, Pnsin nd Th Cping) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T: Nub f ps: 2 ind nd 5 utd swiing ps. Cpsitin f th wt: sdiuhdgn-cbnt tp wt cntining tid, idid nd tbic cid. Sight bwnish th wt with tptu f 60 dgs Csius. Suitb f hing ctin gnic nd gncgic disss. Svics: fshing ssg, pdicu, nicu, sun, fciitis f ccdtin nd ting, ini gf-cus, bsktb nd vb cuts. Nub f ccdtins in th pnsin: 36 Nub f ccdtins in th cping: 110 Th Ht G Gógszáó *** (G Th Sp-ht) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 92. T.: ; fx.: Nub f s: 61 dub-bddd, 6 tip-bddd, 3 fubddd nd 16 ptnts Svics: stunt, Jcuzzi, sun, fitnss-, biids, x, tb-tnnis, tnnis cut Nub f ps: 3 (1 f chidn, 1 f swiing nd 1 th) Cnfnc s: 2 (with 220 nd 80 sts); Sctin s: 3 (with 20 sts) A hug vit f dicin nd wnss svics is ffd in th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt). Th tw spci, 9 10-t-t, g unds stnding sid b sid n th ntu cnsvtin suundd b th cpicius spntin f Sbs-Köös f iv bd. A sgnt cut in n f th unds shws th tcs nd vib finds f six thusnd--d sttnt. Th vstigs f th Cst cn s ( c fi f gt pw in th 10th nd 13th cntuis) nst f th f Ápád hv bn succssfu discvd. Th nst with th iss, nstic cs nd qudng ws buit in th 10th 12th cntu b high-v stn wks. Th pnnt xhibitin ftus th hist f th und f th nw stn g unti th Tukish cnqust. Th Mági und is und chgic nd ntu sv ptctin. Th nwst spctc f th xhibitin is th hus f th nw stn g, th sh-dw f nd s bts d f ud. A hd f Rck shp, s hd f Hungin g ctt, Hungin Mngic (n indignus pig bd) with its pigts nd th indignus s ivstck iving n th tit. Svics: pking vibiit, guids, pubictins f s, bufft, pn-i cking, bking ángs pgács in pn-i vn

2 ACCOM MODAT IONS, R ESTAUR OPENANTS, AIR BA THS Bucs: Fnődi Pnsin&Rstunt*** 5527 Bucs, Kssuth u. 25. T./Fx.: i: szfh: 19 Dévván: Dévváni Hunting Ldg 5510 Dévván, Kssuth u. 36. T.: szfh: 22 Köös Ms Ntin Pk, Dévván Bustd Rsvtin 5510 Dévván, Réhi Látgtóközpnt T./Fx.: i: szfh: 50 Rón Rstunt Dévván, Eötvös u. 56. T.: i: Túé Pnsin*** 5510 Dévván, Mátás u. 1. T.: i: suint.hu szfh: kégiu 25, vndégház 9 Schutz Pnsin 5525 Füzsgt, Kssuth út 90. Lnd Cfti T./Fx.: ; Szgh, Tid. u. 7. -i: szfh: 40 ücs T.: Év Pnsin Gi Istvánné 5525 Füzsgt, Dbó u. 55. T.: ; i: szfh: 10 ücs Puszt Csád Rstunt & Mt 5520 Szgh, 47-s főút 74-s k T./Fx.: i: szfh: 52 ücs Gbs Hus** Gbs Sándné 5525 Füzsgt, Ad u.64. T.: i: szfh: 10 Vsúti Rstunt 5520 Szgh, Kinizsi u. 8. T.: i: Kvács Pnsin Kvács Káné 5525 Füzsgt, Kssuth u. 75/1. T.: szfh: 4 ücs Lc Gvnnt f th Twn Opn-i Bth, Thp nd Cping Tnting is pssib n th f th cping Dévván, Spt u. 5. T.: i: ücs Füzsgt: Kisksté Inn nd Rstunt 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T.: ; i: szfh: 22 ücs Kstépk Bth nd Hid Huss 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T.: ; i: szfh: 43 ücs Th Cping 5525, Füzsgt, Csánki Dzső u. 1. T./Fx.: ; i: ücs szfh: 110 db pc with pti pubic utiitis Th Ht G Gógszáó *** és étt (G Th Sp-ht) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 92. T./Fx.: ; i: szfh: 190 ücs Hunting Ldg 5525 Füzsgt, Széchni u. 6. T.: ; szfh: 3 5 Köösdán: Pk Rstunt 5516 Köösdán, Gibdi té 1. T.: L ntpnu cnt & Étt 5520 Szgh, Tid u. 7. T./Fx.: i: szfh: 30 ücs Vén Mákus Rstunt 5516 Köösdán, Kssuth u.86 T.: Róbt Hus Hidg Róbt 5516 Köösdán, Nád é 229/2. T./Fx.: ; i: Ká Pnsin Ká Abt 5516 Köösdán, An J u. 8. T.: i: szfh: 8 Puszti Pnsin Puszti Iéné 5516 Köösdán, Kssuth u. 8/1. T.: szfh: 6 Szgh: Stn Pizzi 5520 Szgh, Tid u. 37. T.: i: Hidi Ang Ldg 5520 Szgh, Kinizsi u. 85. T.: szfh: 8 : Mnst Rstunt 5530, Kssuth u T: i: Musi-szigti Pnsin 5530, Musi-szigt T.: ; i: szfh: 22 ücs A Mt Rstunt 5520 Szgh, Kssuth té 7. T./Fx.: i: Vits Rstunt 5530, Báthi u. 1/. T.: i: Hidi Pnsin*** & Rstunt 5520 Szgh, 47-s főút T.: i: Eszái Pnsin 5530, Rózs u.2 3. T.: Dévván: I Bczki Lc Cctin 5510 Dévván, Széchni u. 8. T.: i: Köös Ms Ntin Pk Réh Visits Cnt Dévván, Réh T.: i: Füzsgt: szfh: 10 szfh: 54 Gbs Cig Mnufctuing Unit Füzsgt, Bss u. 1/1. T.: Ezsébt Szitás G Füzsgt, Kssuth u. 67. T.: i: Ethngphic hus Füzsgt, Sini u. 1. T.: i: Köösdán: Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán 5516 Köösdán, Ptőfi té 4. T.: n á d Köös M s Offic 5527 Bucs, Kssuth u. 37. T.: i: Tájház és Kézűvs Egsüt (Ethngphic Hus nd Cftsn s Asscitin) 5527 Bucs, Akács utc 13. T.: i: Szgh: Sáét Musu Szgh, Tid u. 14. T.: Hist in unif Pnnt xhibitin f pivt cct Jáns Túi 5520 Szgh, Ad u. 2. T.: : Sink István hus nd Lc Histic Musu, Kssuth u. 39. T.: Mág Histic i pc -Mág T.: Wth ntining s pcs f intst in Köösdán buidings f fk bqu, cssic nd cctic sts which cst spci sp. Th st iptnt f ths buidings is th Wnckhi cst, nw functining s sch, th chp nd cpt f th fi wh Bn Bé Wckhi is buid, wh ws Hung s inist nd pi inist ft th Aust-Hungin Cpis f Bsids th Rfd chuch buit in 1776 nd th Cthic chuch cnsctd in 1822 th s nunts nd sttus wth f ntic. Ang ths th is th sttu f Ljs Tükö, th st fus psn f th sttnt; his is psvd b n f th pnnt xhibitins f th Htöténti Gűjténk Ház (Hus f Lc Histic Cctins). Th s stunts nd ccdtins which nsu th visits psnt xtin. W hp tht u hv bc intstd in Köösdán nd w wi hv th psu t wc u s u gust. Hunting dgs: Dévván, Kssuth u. 36. T.: Ecsgfv, Jóki u. 1/. T.: Bucs Th vifun f Htbág-Bttó, th ig-huntd ndscp f th pins, th pssibiitis f hunting nd fishing psnt ttctiv pptunitis f ths wh ik u hspitit. Pcfu ntu ffs n pptunit t n but th vub f nd fun. Th cwn f this pptunit cn b th tip t th Réh Visits Cnt f th Köös-Ms Ntin Pk. Vid Tn Rstunt & Pnsin 5520 Szgh, Fkközi híd T.: ; i: szfh: 36 ücs Musus, pcs f intst Ethngphic hus 5527 Bucs, Akács utc 13. T.: i: hing Váhi Yuth Cp Szgh-Váh Művődési Spt- és Szbdidőközpnt 5520 Szgh, Tid u. 30. T.: i: szfh: 55 Signs nd bbvitins usd: szfh ccdtin nd nub f bds; ücs fciit ccpting hid chqus Bucs: Bid-wtc Ktgpuszt S ö s- zö ssé Köö g Szgh, Szbdság té 4 8. T.: i: Ou svics: ntin tuist inftin; gnizing pgs; f pubictins, ps; inftin but ntin pgs nd ccdtins; inftin but hid chqus; guiding gups. u nd inftin but Köös-Sáét th th pts f th cunt, DO NOT HESITATE TO CONTACT US. Wittn b Köös-Sáét Offic f Szgh Kistéség Többcéú Tásság Tuinf 5520 Szgh, Szbdság té 4 8; T.: i: ; Pubishd b Józsf Mcsái Rspnsib dit: Mónik Tőkésné Gi dit: Csb Pá nd Tás Pá phts: Ljs Pá pinting wks: G Pint, Gndőd nging dict Mihá Vg á This bkt is pubishd with th suppt f th LEADER+ pg. K é t LEADER Th pjct ntitd Köös-Sáét witing f discv is izd with th suppt f th EU nd th Gvnnt f th Hungin Rpubic within th fwk f th Ntin Dvpnt Pn. AVOP /7.12 Bnfici: Szgh Kistéség Többcéú Tásuás, 5520 Szgh, Szbdság té Excut: Békés Mgi Vákzási Övzt Kht, 5520 Szgh, Szbdság té 4-8. Ecsgfv M s Offic 5515 Ecsgfv, Fő u. 67. T.: Fx: i: Ktészszigt On f th sst sttnts in Békés cunt with b 500 inhbitnts. Sinc, w-dd huss, cn i nd th hspitit f th c pp th tuist ttctins f th vig. Th vicinit f th Bustd Rsvtin in Dévván nd th pdstin nd ccing tus cnnctd t it s w s f th bth in Füzsgt hp ntic th gusts h. M s Offic 5526 Ktészszigt, Kssuth u. 1. T./Fx.: i: Köösújfu Th iv Sbs-Köös fws ngsid th vig, which ffs bsids fishing n pptunit f swiing in suti. Th vig is nwnd f th cst f th f chpt stt, nw th s ffic nd th thn 100 s d Jpns cci t. Th vig cn b ttctiv f ths wh sk sint xtin nd ivsid pgs. M s Offic 5536 Köösújfu, Fő út 14. T./Fx.: i: T.: Köösdáni Htöténti Gűjténk Ház (Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán) 5516 Köösdán, Ptőfi té 4. T.: i: Opning hus: f 8. t 4 p. f Mnd t Fid n Stud nd Sund upn pvius gisttin s in pg Equst Th jit f th sttnt s vicinit is ntu cnsvtin. Th fd pin f th Htbág-Bttó ivs cn b fund h nd it is djcnt t th Réh Visits Cnt f th KöösMs Ntin Pk. In th tit f th vig th nc sttchd th gtst pin f th cunt; n its psnt tit th cnstuctin f th vig bgn n in 1920 n th f iw sttin. Th buiding f th Cthic chuch situtd in th cnt f th vig ws cnt finishd. It is intsting tht th t-pic ws pintd b Hungin iving in Cnd, Ljs K. Pp ccdtin cn b fund in th c hunting dg f th tips in ntu Füzsgt, Széchni u. 6. T.: ; Lvstn ák Újiáz Th fst nd fi gnizd n th scnd Sund f Octb iptnt vnts in th sttnt situtd bsid th Sbs-Köös iv. Th n-n st cthic chuch f Újiáz ws inugutd in Ths wh wish f sinc nd th puit f untuchd ntu shud visit us. Sánd Gbs, cig nufctuing bcksith, ivs nd wks in Füzsgt. Th cigs d b hi w-knwn in th intntin nd dstic diving wd. Bsids th Cig Mnufctuing Unit th is Cig Musu s w. Th Equstin Asscitin f Füzsgt gnizs n qustin cp n Gg f ch su. Th Equstin Ds gnizd with th pticiptin f cig diving nd hs cs nd th st shw f th hs-hds in Bucs, -Mág nd Füzsgt in August. Hs-iding nd jiding pssib in ths sttnts. Ecsgfv: Equstin fs Fzks Atti, Jóki u. 4. T.: i: Gg Sánd, IV. kütüt 36. T.: i: gg790221&fi.hu Füzsgt: Köösdán: Gbs Sánd, Ad u. 64. T.: i: Néti Judit, Május 1. u. 6. T.: i: CRAFTSMEN Bucs Kézűvs Egsüt Kvácsné Dján Mái Bucs, Akács utc 13. T.: i: Füzsgt Füzsgti Népi Kisstségk és Kézűvsk Egsüt (Asscitin f Fk nd S Cfts nd Cftsn f Füzsgt) Vztő: Kvács Páné Füzsgt, Kpk u. 22. T.: Köösdán Istvánné Mná (buush, husks, stw) Köösdán, Vööst u. 10. T.: Vi Iés Sántáné (wv) Köösdán, Btthán u. 48/1 T.: i: Kóczki Gu (fk usic instunts) Köösdán, Kssuth u. 38. t: ; www. kczki.t.hu; -i: Ién Ng (ptt, cftsn nd pn wkshps) Köösdán, Sii út 14/. -i: Szgh Köös-Sáéti Kézűvs Műh Népűvészti Egsüt (Fk At Asscitin f th Cftsn s Wkshp f Köös-Sáét) Th ng f th sscitin: Ká Szűcs Cftsn nd cfts: fk th wk, jw k, ptt, nt-knitt, wd cving, stw, buush nd husks piting, cpt wving, bking hn-bd, fk bid, bskt wving. T.: i: Idikó Szbóné Abus (fnc-th gds k), Ősz u. 41. T.: Anikó Mná (funitu nd cics pint), Wsséni u.19. T.: Giz Vg (cpt nd bskt wv fk tist) Wsséni u. 8/1. T.: István Vái-Sz (wd cv), Wsséni u. 31. T.: Sztái Dáni, Dózs u. 17. T.: : Sánt István -Mág, T.: Tuing Tuing b bik n Köös-Sáét Dpting f th Réh Visits Cnt f th Köös-Ms Ntin Pk (b biks ntd n th spt) u iv int Bucs n unpvd d wh u cn x nd t. Thn u tun thugh Ecsgfv nd cn nj th wndfu sight f th wid wt s f nd fun whi biking v th Htbág-Bttó d. If w uck u cn s d, bd gs, nd pssib bustds n u w. (1 d: 37 k) Wt tu n th Ht Sbs-Köös Dptu f th Vid F stunt nd pnsin bsids th Köös bidg, iv t th histic i pc in -Mág. Duing th tip visits cn k thsvs fii with th uniqu vifun nd f f th Köös-Sáét in th tunn fd b ts. Rnting bts is pssib n th spt. (fding bt, cn, bt) (1 d: 12 k) Köös Sáét Inftin: Ká Szűcs T.: i: M inftin: Tuinf Köös-Sáét 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T./fx.: i: Untuchd ntu, th dvntu, thp nd distinguishd hspitit. Ntu t Köös-Sáét! Szgh, Szbdság té 4-8. T/fx: i:

3 Pic: 4 ds/3 nights HUF 24000/psn pti bd, ccdtin in pivt ht, dissin t sps nd usus. Tk bth t st n hu ch in th sps f Füzsgt nd Dévván nd f thi fuitfu gnting nd juvnting ffcts. Us th c dic nd wnss svics thn visit th but c sns. Accdtin: in Dévván, Füzsgt, Hts***, pivt hts, gust-huss. Cting: On dnd. Bkfst, fu pti bd. S sps f u nubss pgs: Sight-sing in Füzsgt b cch n ft. (Gbs Cch Mking Wkshp, Rgin Hus, Sttu Sint Bb, Mini Ani Pk, Gss Wk Mking Wkshp, Pictu G) Excusin t th Mág Histic Mi Sit b c bicc (Cst-Mnst, Dd Sbs-Köös, Sttu Pk, Dnstting Pth, ntiv nis) nd futh n t wh u cn visit th Rgin Hus, th Pictu G, thn stud nd t th kncks f cics pinting in th hus f Anikó Mná. Tk visit in th Réh Visits Cnt f th KöösMs Ntin Pk. H n cn bsv with pfssin guid th biggst bid in Eup, th bustd, nd th ntiv nis (g ctt, wisnt, Mngits, ng-wd shp tc.). Yu cn stud th gin s pst nd tditins if u visit th Sáét Musu in Szgh, th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán, th Bczki I Cctin f Lc Hist in Dévván th Rgin Hus in Bucs. Tk visit in u s vigs nd hv tk with th c pp f Ecsgfv, Ktészszigt Köösújfu. Ou ibins d t guid u th. Spnd n ftnn t n f th nging ks n Bucs, Szgh, but if u pf ivs, tk st n th ivsid f th Sbs-Köös, th Bttó th Htbág- Bttó. Tst th c tsts in n f th stunts u gusthuss f th gin. Dtid inftin n ccdtins, stunts, nging ks nd hunting cpnis: MUSEUMS, EXHIBITIONS Bucs Cftsn s Hus 5527 Bucs, Akács St. 13 T.: +3620/ E-i: Hpg: Bucs Musu f Lc Hist 5527 Bucs, Ptőfi St. 4 T.: +3630/ Hpg: Dévván Bczki I Cctin f Lc Hist 5510 Dévván, Széchni St. 8 T.: 0666/ E-i: Hpg: Réh Visits Cnt f Köös-Ms Ntin Pk 5510 Dévván, Réh T.: 0666/ E-i: Hpg: Füzsgt Rgin Hus 5525 Füzsgt, Sini St. 1 T.: +3620/ Hpg: Szitás Ezsébt Pictu G 5525 Füzsgt, Kssuth St. 67 T.: 0666/ Hpg: M inftin n ccdtin, pgs nd cting: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T/fx: ; -i: Gbs Cch Mk Wkshp 5525 Füzsgt, Bss St. 1/1 T.: +3630/ E-i: Hpg: Mini Ani Pk, Ápád Csák 5525 Füzsgt, Kpk St. 41 T.: +3670/ E-i: Köösdán Hus f Lc Histic Cctins 5516 Köösdán, Ptőfi Squ 4 T.: 0666/ E-i: Hpg: Szgh Musu f Sáét (pning is du t th bginning f su) 5520 Szgh, Tid St. 14; Ng Mikós St. 2. T.: 0666/ E-i: Hist Dssd in Unif Exhibitin f pivt cct Jáns Túi 5520 Szgh, Ad E. St. 2 T.: +3670/ E-i: Hpg: -Mág Histic Mi Sit 5530, -Mág T.: 0666/ E-i: Hpg: Exhibitin Pc nd Pictu G 5530, Kssuth St. 39 T.: 0666/ E-i: Hpg: Cftsn s Hus nd Rgin Hus 5530, Kssuth St. 14 T.: 0666/ CRAFTSMEN AND ARTISTS Bucs Bucs Hndwk nd Tditinkping Asscitin 5527 Bucs, Akács St. 13 T.: +3620/ E-i: Hpg: Activitis: cics, cpt wving, wd-cving, Stw-piting, bid, bn-c king Dévván Idikó Hjdu 5510 Dévván, Dák F. St. 43/1 T: +3630/ E-i: Activitis: d f fk p hus, instuct f fk s hndcfts. Mgit Dékán 2119 Péc, Május 1 St. 6; (Dévván, Hundi St. 147) T.: +3620/ E-i: Activitis: king cics Ecsgfv Buzs Iéné 5515 Ecsgfv, Siá St. 12 T: +3670/ Activitis: wving, spinning Füzsgt Füzsgt Asscitin f Fk S Hndcfts nd Hndwks 5525 Füzsgt, Kpk St. 22 Vztő: Kvács Páné T.: +3670/ E-i: Activitis: king hn-ck, king tph, stw nd husk bjct, ding fk p hus, instucting fk s hndcfts, bid, king th bjcts, king bts, king sdd, bsktking Gss Wking Wkshp, Viág Schschu 5525 Füzsgt, Széchni St. 71/ T.: +3630/ E-i: Hpg: Activitis: king gss wks Köösdán Ién Ng 5525 Köösdán, Sii St. 14/ T: +3630/ E-i: Activitis: cics, hndcfts ctivitis, pn wkshps Ztán Ng 5516 Köösdán, Btthán St. 33 T: +3630/ E-i: Hpg: Activitis: nntd in sith st Szgh Ágns Szóki 5520 Szgh, Fá St. 1/b T: +3670/ E-i: Activitis: king tph, stw nd husk bjcts, d f fk p hus Enő Rácz 5520 Szgh, Sin F. St. 10 T: +3620/ E-i: Activitis: wd cving, fk indust tist Idikó Ng 5520 Szgh, Szskt St.7 T: +3620/ Activitis: king tph, stw nd husk bjcts, d f fk p hus Anikó Mná 5530, Wsséni St. 19 T: +3630/ E-i: Activitis: pinting funitu, cics, gsss István Vái-Sz (Étf díjs) 5530, Wsséni St. 31. T: 0666/ E-i: Activitis: wd-cving M inftin n tists: Köös-Sáét Tuinf Offic, 5520 Szgh, Szbdság Squ 4-8; T.: 0666/ ; -i: hpg: ACTIVE SPORTS HORSE FARMS Kk, Cn nd Bicc Lnding: Nbt Muáni 5510 Dévván, Siá St. 15 T.: +3630/ E-i: Füzsgt Kking ccing: Buit ccing ut Btwn Szgh-Füzsgt 7,4 k; Btwn --Mág 5 k; Vidtn [Ott F] Rstunt nd Gust-hus 5520 Szgh-Fkköz T.: +3630/ ; +3630/ E-i: Hpg: Tuing instunts: Sánd Gbs 5525 Füzsgt, Ad St. 64 T.: +3630/ E-i: Hpg: Sánd Gg 5525 Füzsgt, IV. Kütüt 36 T.: +3630/ E-i: István Néti 5525 Füzsgt, Május 1 St. 6 T.: +3630/ E-i: Hpg: István Sánt 5530, -Mág T.: +3630/ E-i: Váh Yuth Cp nd Lisu Ti Cnt, Móth Gögné 5520 Szgh, Váh (Tid St. 30) T.: 0666/ , +3630/ E-i: Tuing instunts: 4 pcs f kks HUNTERS Köösdán Pintb Asscitin Ká Födi 5516 Köösdán, Ptőfi Squ 11 T.:+3620/ ; +3630/ E-i: Hpg: Köös-Sáét Tditin-kping Ach Asscitin Cntct Psn: Atti Ptcz 5520 Szgh, Ad E. St. 2-4 T.: +3620/ E-i: Hpg: Ipint: This bchu ws pubishd b th Eupn Unin nd th Gvnnt f th Rpubic f Hung f th NHRDP gnt. Pubish: Szgh S Rgin Muti Tsk Asscitin Szgh, Szbdság té 10-12, T : ; Rspnsib Pubish: Ká B - Psidnt f th sscitin; Edit: Tuinf Köös-Sáét, 5520 Szgh, Szbdság té 4-8; T: i: Edit: Tőkésné Gi Mónik. Nd: Gpss Kft. Dsign: Phts: Pá Ft Vid

4 Köös-Sáét this? NATUR- YES! Tn stng gunts in fvu f u gin: W th st putd s gin in Hung. Nwh but h cn b sn bustds, th biggst bit spcis in Eup. Th hist f six thusnd s ks bckwds in Mág. Th wh fi cn nj u th sps. Angs nd hunts cnnt scp f succss in u gin. Ou hs-iding nd gstnic vnts hv gt cuntwid f. Th iving wd f th Dd Sbs-Köös nd th sifus wst nd is uniqu in th wd. Yu cn gt w h f v-d ush. Th c spciit is nt hbug but btás ( scp s fd ). And n gunt: Köös-Sáét kps w nd wcs bck f its gusts! Wc In Ou Rgin! Ou hnd, th nth pt f Békés Cunt, Köös-Sáét ffs nubss ttctiv pgs f tuists sking xtin nd fshnt. Th cn wt f th Rivs Köös, thi dd chnns with uniqu butis nd th nuus nging ks (.g. in Bucs, Füzsgt, Szgh nd ) giv id pptunitis f th vs f nging. A nub f f bchs witing f th bths ng th ppu wt-tu ut in th Köös. Th ds f th Bttó nd Köös pti f tking bicc ids. In th gin vfwing with dic nd th wts sp nd thp cnt is pting in Dévván nd Füzsgt. In Füzsgt th Th Ht G Hd-Ht nd th Th Cping cn b fund. Ths wh v iding hs cn tk hs tu jid in Füzsgt,, Dévván Köösdán. Th knck f king cch cn b studid in th Gbs Cch-Mking Wkshp in Füzsgt. A nub f Hunting Cpn ff hunting ccsins in th ich in s nd big gs. Th Köös-Ms Ntin Pk ws stbishd f ptcting th undistubd wst-nd, th pictusqu iv-vs, th uniqu ntiv bid nd pnt wd, t which bng ntu ptctin s (.g. th sifus wns in Mág Puszt nd ). In th Visits Cnt nxt t Dévván n cn bsv ntiv Hungin ni spcis in thi ntu iving pc,.g. th biggst bid f Eup, th bustd, th g ctt, th ng-wd shp nd th wisnt. Th hist, thngph f th gin cn b studid in th xhibitins ddictd t c hist in th Sáét Musu in Szgh, th Bczki I C- Ou cunitis wc th visits with vius cufu pgs nd vnts (.g. th Sáét Picnic in -Mág, th Witchs Fstiv in Szgh, th Hs Riding Ds in Füzsgt, th Du Fstiv th Vig Ds in Dévván). Th tid wnd cn gt fshnt in th stunts nd dgings ffing btt nd btt c spciitis. Ths visiting us wi find undistubd ntu, uch sunight, dic wt nd gnus hspitit. ctin f Lc Hist in Dévván, th Rgin Hus in Füzsgt, th Histic Mi Sit nd Sttu Pk in -Mág, th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán, th Cftsn s Hus nd th Musu f Lc Hist in Bucs. M inftin n ccdtin, pgs nd cting: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T/fx: ; -i:

5 TOWN SPORTS HALL OF FÜZESGYARMAT 5525 Füzsgt, Széchni u. 2. T./fx: Füzsgt, Csánki Dzső u. 1. T: i: T: ERZSÉBET SZITÁS GALLERY Th tist Ezsébt Szitás, bn in Füzsgt, hd n xhibitins in th cunt nd bd. Th wks f t f 60 fuitfu s Th spts cpx is cthv fund thi pcs in th g nd ft h. Pp, if d in th cs vicinit f th stis nd ndscps pp n h tuching dwings, ngvings pn-i bth. nd i-pintings bginning with th ptit f h shk fth. On f th tw gss cuts hs ighting s w. Th fciit is Th G psvd thn 100 f h pintings f th futu gntins. xcnt f husing su spts cps. Schutz Pnsin 5525 Füzsgt, Kssuth u. 90. Szbfgás: bddd s with TV-st nd shw, shd kitchn nd din. Mssg (in th Kstépk Bth) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. Nitv ttás: kddtő vsánpig 11 18:30-ig Bjntkzés: Svics: fshing Swdish ssg, fshing s ssg, hn ssg, hd ssg f igin, ph ssg, cuits ttnt siing, bd ssg with chct. Pdicu-nicu-tifici nis (in th Kstépk Bth) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. Kissné Ibáni In T.: Svics: SPA dtxifictin, pffin hnd nd ft ttnt, dpitin, tnd ni pishing, fshing s ssg. Szgh, Szbdság té 4-8. T.: H Köös-Sáétő és z szágó báin idgnfgi infáció vn szükség, Fdujn hzzánk! á S Füzsgt, Kssuth u. 67. T.: i: W wit f u gusts with 2 dubbddd gust huss, quippd kitchn, shws nd n ncsd cut 300 ts f th dicin bth. s- Nub f ccdtins: 110 pcs with pti pubic utiitis (cticit, wt, swg wt) Svics: shd bth, cking fciit, und, pssg t th pni bth. TOWN SPORTS COMPLEX 5525 Füzsgt Kssuth u. 87. Füzsgt, Szbdság té 1. T: fx: i: Situtd n th cn f Széchni nd Sini stt, th tpic Füzsgt cttg shws th it ws d n its th fçd: Th thngphic hus hs pnt nd bck-sith shp s w. Th thtchd hus ws buit f sun-did unbunt bick nd th thicknss f th ws is c. Bsids th u cn th visits cn s pidic xhibitin in th th. Th ws isd nunt in th f Jáns Hgsi, fk pt bn in Füzsgt nd f Bnjáin Bnhi psnt wit. Th hus is ptd b th Dzső Csánki Lc Hist Asscitin. Th ck c fd nd bk fid dugh in th pn-i vn upn th qust f gnisd gups Füzsgt, Dbó u. 55. T.: Köö In th cping gn hdg spts th nubd pcs which hv cticit, pti ptb wt nd sw cnduit. Undf hting ks it pssib tht th dn buiding is pn thughut th. Th spts h is suitb f husing hndb, fiv-n ftb, tnnis, bsktb nd vb tchs tinings nd tining cps s w s n th bnchs f spts tht cn b dn in spts h ik cbt spts nd ss spts vnts husing cutu pgs Füzsgt, Sini u. 1. T.: i: Idgnvztők: Szbó I: Fkt Jáns: Év Gust Hus g Thcping**** ETHNOGRAPHICAL HOUSE W wit f u gusts with 5 cftb s thughut th. Ou svics: gniztin f ACCOMMODATION-RESTAURANTpgs nd cps, cting MEDICINAL BATH-MASSAGE svics, gniztin f cctiv t n pc! pgs, swiing instuctin W ff 30% f discunt f gups. ssé -i: Th Sáét Göng (Th P f Sáét) dicin wt is cndd f th ttnt f th fwing disss nd hth pbs: chnic inft nd t disss, hutic disss, fw-up c ft ccidnts, pst-ptiv bn nd ticu ttnt, chnic nuitis, nugi, chnic bckch, fw-up c f Hin-Mdin diss, chnic inft gncgic disss, inftiit, gn nt nd phsic xhustin. Swiing-ps: 33 swiing-p (27ºC), 25 swiing-p f swiing instuctin (28 30 C), p f chidn, 2 ps with dicin wt (40 C nd 37 C) nd n ind dvntu p (36 C) Cpsitin f th wt: Sdiu-hdgn-cbnt th wt cntining tid, idid nd tbic cid. Sight bwnish th wt with tptu f 60 dgs Csius. Pnsin: ccdtin f 35 pp, s with 2-4 bds, shw nd TV-st Shd kitchntt nd figt. Wd hus: 2 huss with 4 bds ch (withut cft) Oth svics: ting pssibiitis, sun with ht tub, fshing ssg, nicu, pdicu, pping tifici nis, ini gf-cus, bsktb nd vb cuts, infsun Füzsgt, Kssuth u. 92. T.: ; Fx: i: Nub f s: 61 dub-bddd, 6 th-bddd, 3 fu-bddd, 16 ptnts, 4 ccssib s 20 s with supi cssifictin Svics: stunt, Bt B, Jcuzzi, sun, fitnss, biids, x, tb-tnnis, tnnis cut, siu, pdicu, nicu, fxg ssg, but pu Nub f ps: 7 (f chidn, f swiing, th nd dicin ps, ht tub, Jcuzzi, undwt gnstics) Cnfnc s: 2 (f 220 nd 81 pp) Sctin : 3 (f 20 pp) A hug vit f dicin nd wnss svics finncd b sci scuit - is ffd in th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt). (dic xintin, chck-up, diffnt pcks, ctic ttnt, hdxu, whip bth, pthp, vti i bth, bisnnc thp) Ttnts finncd b sci scuit: ud pck, dicin ssg, dicin swiing in gups f chidn und 18, wight bth, undwt cctiv gnstics, undwt wt-jt ssg, ffvscnt bth Histic dicin ttnts: gn hth cnt, chck-up, s ssg, ttnt f tin difficutis, gnthp, ifst guidnc Kinsithpis: pits gnstics (ttnuting), intit gnstics, thi-chi-kung gnstics, qu fitnss, sttching, spin gnstics, invigting gnstics Tps f ssg: fshing ssg, dtxicting ssg, spts ssg, ph ssg, ssg with vti i nd undwt, xing ssg, hn ssg Kisksté Inn nd Rstunt 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88./ T: ; i: iwiw: Kisksté Fgdó, Füzsgt zö 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T./Fx: Th Ht G Gógszáó *** ö Kstépk Bth é t LEADER K Th pjct ntitd In th Wk f u Ancsts Dvpnt Pg f Tuis in Füzsgt is izd with th suppt f th EU nd th Gvnnt f th Hungin Rpubic within th fwk f th Ntin Dvpnt Pn. AVOP /7.12 Bnfici: Lc Gvnnt f Füzsgt, 5525 Füzsgt, Szbdság té 1. Excut: Ljs Pá, pht-vid Wittn b Köös-Sáét Offic f Szgh Kistéség Többcéú Tásság Tuinf 5520 Szgh, Szbdság té 4 8; T.: i: ; Pubishd b M s Offic f Füzsgt spnsib dit: Mónik Tőkésné Gi dit: Csb Pá nd Tás Pá phts: Ljs Pá pinting wks: G Pint, Gndőd nging dict Mihá Vg This bkt is pubishd with th suppt f th LEADER+ pg.

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

1. oldal Érvényes: 2015. november 04 től visszavonásig! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

1. oldal Érvényes: 2015. november 04 től visszavonásig! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Köszörűk: 05 1090 DSA 150 29 764 Ft 37 800 Ft R 05 1121 DS 175 S/230V 39 437 Ft 50 085 Ft R 05 1125 DS 200 S/230V 49 193 Ft 62 475 Ft R 05 1126 DS 200 S/400V 49 193 Ft 62 475 Ft R 05 1127 DS 250 S/400V

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr

NOTEBOOK ءRLISTA. ACER Nett لr Brutt لr ACER Nett لr Brutt لr Acer Aspire E1 522 65204G50Mnkk 15.6", AMD Quad Core Pro 92913 Ft 118000 Ft Acer Aspire E1 570G 53334G50Mnkk 15.6" WXGA, Intel Core 121732 Ft 154600 Ft Acer Aspire E1 572G 54204G1TMnii

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY S 0 P S K SŐ S A FNCI t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 1/2"tő "i ő SP 0 C 90 C 10 b (DN 1"i) Füő p űő ütköő N tömít há P 0 S K SŐ S FNCIA UAJDONSGOK: t b ámái iánt (mt ní

Részletesebben

KEREPLŐ M E G H I V Ó 厷v ő厷 厷 厷厷厷 ᔗ卧 ü ö gh g ó./ T j ó ü ᔗ卧 ö í b új ᔗ卧 í ᔗ卧 u ó dd g g f d ó 厷 ő 厷 厷 ő厷 P G u c Ág ö b c dó f B Ed c f. ö./ T j ó ö gü ö b g h ᔗ卧 厷 厷 厷厷 厷: D. B J dᔗ卧 厷./ B ó ö g ö 2008.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE 78 PN1 ZEEP R Y O ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN 15-tő DN 150-i N 1 Kimák - 10 C 50 C 1 b Emkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít Rodmnt c uó Öntött. 8 PN1 7 EP R Y ZE

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY 79 T N1 Ő AGA H OYÓ G A T ÖNTÖT t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN -tő DN -i GN 1 imák -10 C 00 C 1 B mkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít hőmkt Öntött N1 79 T Ő A H AG Ó A

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 8 7 / 5 8 7 / 78/78 PN1 L ZERE P BC RI K Ú T R HROJ DIN EN IO 9001 Ctifict No 01 100 00207 PED 972 EC Ctifict No 01202 ROCQ-0 0080 odu: H t: őd: in hőmkt: x hőmkt: x nomá: pcifikációk: nok: DN 50-tő 150-i

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE Á I R TŰZÁ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 75/757 1 ÖBC G DN -tő 1 mm (1/2"-tő -i) 1 kimák -0 C odmnt c - C nc tbn 0 C B Io 5211 hjtómű itőpm Tűáó Io 1097-0 Diffú kibocátá IO

Részletesebben

KLEMMHALTER ISO P, KÖPFE, KASSETTEN ZUM SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK ISO P, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK

KLEMMHALTER ISO P, KÖPFE, KASSETTEN ZUM SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK ISO P, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK JK rev. 01/2012 KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER, KÖPFE, KASSETTEN ZU SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK KLEHALTER, KURZKLEHALTER ESZTERGAKÉSEK,

Részletesebben

Egyengetı- és vastagoló gyalugépek

Egyengetı- és vastagoló gyalugépek Egyengetı- és vastagoló gyalugépek 08-1006 PT 200 ED gyalugép 70.old. EUR 265,00 15-1067 Gyalukéskészlet PT 200 ED-hez ( 2 db) 156.old. EUR 18,00 97-79402 Szőrızsák PT 200 ED-hez EUR 16,00 08-1022 PT 260-230

Részletesebben

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának 4.3. pontjához készült alábbi melléklet részletezi az előadóművészek szociális, szakmai és közösségi

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: / 8 / 8 / / TEL L E 1 P O P LS ÉZ GO t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 1/8" " üő Bő BSP C 10 C 0 b (DN 1"i) Záhtó k tömít EPD Oűű Tj fut Sá TEL P O P S SC 88 1 YÓ SPECFÁCÓ: pi

Részletesebben

KLEMMHALTER ISO P, KÖPFE, KASSETTEN ZUM SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK ISO P, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK

KLEMMHALTER ISO P, KÖPFE, KASSETTEN ZUM SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK ISO P, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK JK rev. 01/2010 KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER ESZTERGAKÉSEK KLEHALTER, KÖPFE, KASSETTEN ZU SCHRUPPDREHEN ESZTERGAKÉSEK, FEJEK, NAGYOLÓ KAZETTÁK KLEHALTER, KURZKLEHALTER ESZTERGAKÉSEK,

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 7 / 7 P P A IAC TÁ TTT 7 t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: 7 D 50-tő 00-i P10 kimák köött -10 C 110 C 1 B tott táno icpó p íint füő poícióbn ó bpít. . TTT 7 / 7 P AP IAC TÁ PCIFIKÁCIK:

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 07 T K B É - I I N F t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN /8 -tő -i B bő mnt - 10 100 25 B indn áábn bpíthtő Bő/Bő áó nd á T 07 K B É I I FN IFIKÁIK: indn áábn bpíthtő (tt b ní jöt

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL!

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL! ó n 05 nom Inpo mmoj MGYRORSZÁGO IGZI MÁRKÁKKL ÉS REMEK JÁNLOKKL Mnn uh pő ő ón Bmn uh pő ő o mn oun Önn m H uh qumx Po 33 mmnn nhőn ó mn ő; h o ; K hóoó; oó ; hő pun; N őomo 8000 m ón 83 83 Mnn uh pő

Részletesebben

783 / 784 / 785 / 786 OMOS HAJTÓMŰVEL GÖMBCSAP UV ELEKTR

783 / 784 / 785 / 786 OMOS HAJTÓMŰVEL GÖMBCSAP UV ELEKTR L Ű Ó J A H L Z K L U BCAP GÖ K AP U L C B Ö G L HAJÓŰ A ZLP ULAJDNÁGAI A - D kimá ömbcpot otott működ ttk mindn típuú fodkho. A - D p úóoó tj futú kt űkkk tömnc ndkik. A p útj itt. A I itőpm htő ti bán

Részletesebben

LVÉNY SZERE Kft. 004/006/008/1100 TÚ HAJTÓMŰ HQ ELEKTROMOS NEGYEDFORDULA www.asgszerelveny.hu

LVÉNY SZERE Kft. 004/006/008/1100 TÚ HAJTÓMŰ HQ ELEKTROMOS NEGYEDFORDULA www.asgszerelveny.hu 1 1 / 8 // L E AJTÓ H Ú T A L NEG S ELEKT. . Ú LAT S NEG T K E L E 8/11 / / HAJTÓ - - Kompkt típu űködi ttomán -9 C Epoxi bonto umínium há - IP7 Hődm 2 W Hőmkt ttomán: -2 C / 7 C Nomtk htáoó S2 ümmód Stndd

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR U - JTŰ H KT U P PI - -U Ű HJT T K P U- PI FŐBB TUJDÁK - f pinópt tndd fodkndk koáá ttk. Hoú nk cőith Dup á tömít PTF űűkk. I kim könnű hjtát t htő. U hjtómű kompkt ktomo hjtómű ámo funkció. ÉHTŐ DK tk:

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

VoIP h á l ó z a t ok m á s s z e m s z ö g b ő l HBONE t á b o r 2003. n o v e m b e r 4-6. K e r e k e s T i b o r, L N X L I A S - N E T W O R X H Á L Ó Z A T I N T E G R Á C I Ó S R t. 1 Témák M ú

Részletesebben

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5

LÉGIFORGALMI CÉLÚ FREKVENCIAJEGYZÉK. 2013. április 5 LÉGFORGALM CÉLÚ FREKVENCAJEGYZÉK 2013. április 5 1 A COM 2 R jegyzék frekvenciakijelölési jellemzői a 117,975 137 MHz sávú (R) légi mozgószolgálat AM(R)S jelű állomásai frekvenciaához 2 BUDAPEST/FERHEGY

Részletesebben

Esztergálás Műszaki információk... 2-13 Kések, külső... 14 Kések, belső... 15-40 Lapkák... 41-76. Beszúrás és leszúrás Kések, külső...

Esztergálás Műszaki információk... 2-13 Kések, külső... 14 Kések, belső... 15-40 Lapkák... 41-76. Beszúrás és leszúrás Kések, külső... Tartalomjegyzék Esztergálás Műszaki információk............................ 2-13 Kések, külső.................................. 14 Kések, belső.................................. 15-40 Lapkák......................................

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR 0 m u m B M HÍ V I H M Y J É H I V Ó É Ő H U m m p B ő m 0 m u ú u 0 ö ö I p É É B p J V p p m u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C I B M u p mu p m m m u m ő m ph [ 0 m ő 0 YŐ h 0 F M ő ph 5 ö m ű [ 0 0 YŐ

Részletesebben

Sorkapcsok, SAK-sorozat

Sorkapcsok, SAK-sorozat SAK_.01-.03:TK1_E_096-128_DE.qxd 2008.02.27. 11:55 Oldal.1 Tartalom Sorkapcsok, SA-sorozat Áttekintés - SAK sorozat.2 Sorkapcsok - TS 35.4 Sorkapcsok - TS 32.60 Sorkapcsok - TS 32 + 35.130 Sorkapcsok magas

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R RIÁ K ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 70 PN1 P ÁR DN 15-tő DN -i PN 1 Kimák - 10 C 120 C 1 b mkdő pá kikk Coott főfd tömnc tömít űk Öntött há. . KRIÁ Ö ÖN N1 70 P P ÁR PCIFIKÁCIK:

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

Imbuszkulcs. Feszítöpersely, Menetes stift, hooszabbító tüske

Imbuszkulcs. Feszítöpersely, Menetes stift, hooszabbító tüske Tartozék Menetes sín Menetes sín M6 13 x 6 mm horganyzott M6 Ra 50 mm cs 3 db. L 1 m Art.-Nr.: 209 010 Menetes sín M6 10 x 4 mm horganyzott M6 Ra 50 mm Cs 3 db. L 1 m mindhez kivéve PT / RE 40, 65 / SP

Részletesebben

Ultraszéles Dinamikatartományú (Infrás, vízálló) Kamera Felhasználói Kézikönyv

Ultraszéles Dinamikatartományú (Infrás, vízálló) Kamera Felhasználói Kézikönyv 1095 Budapst, Mst u. 34. T.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 Mobi: 30 940-1970, 20 949-2688 1141 Budapst, Fogaasi út 77. T.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, 220-8881, 364-3428

Részletesebben

LVÉNY SZERE Kft. ADA / ASR TIKUS HAJTÓMŰVEK ACTREG PNEUMA www.asgszerelveny.hu

LVÉNY SZERE Kft. ADA / ASR TIKUS HAJTÓMŰVEK ACTREG PNEUMA www.asgszerelveny.hu L ZERE R / D E TÓŰ J ET PN CTREG D / R E Ű JTÓ PNET CTREG ÖZEZERELÉI É RBNTRTÁI ÚTTTÓ ÜZEBE ELYEZÉ Gőődjön m ó ho p hjtómű i á n ük tn j f mt hjtómű h f bukotot p j f toábbi ktkt (áákpcoó dobo onoid p)

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 1

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 1 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. január 2-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig. A forintárfolyam jelentős változása

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: É SZR 11 P SZ RKZ SŐ SZ D - R D S t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: D 1/2"-tő "-i ő SP 0 C 5 C 11 b (D 1"-i) indn áábn bpíthtő p Inox űő on ütköő R há P 11 SZ RKZ SŐ SZ D - SDR UJDOSOK:

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LÉY PXY B 1 2 P UI G I B t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: D 2-tő 250-i imák P /1 - C 0 C B tbn b D 250-i ni t jokt nc pox bonto kimák PXY 21 B P UI G I B PCIFICIÓ: ni t jokt táuát

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Magyarország hu ErP adatok Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés

Részletesebben

Rögzítő elemek. Maszkoló elemek. Festő tartozékok

Rögzítő elemek. Maszkoló elemek. Festő tartozékok Termékkatalógus NTO-MSZK ntos 15 Rögzítő elemek Maszkoló elemek Festő tartozékok Cégünk az NTOS-N Kft. a porszórás, lakkozás, eloxálás, KT és galvanizálás területén felhasználható speciális, műszaki termékek

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Név Rövidítés Osztályfőnök Antal Józsefné Bencze Nóra Bíró József Bogárné Szilágy Zita BSZZ 10. A Csabai László Csatlósné Faragó Anita Csontos Tibor

Név Rövidítés Osztályfőnök Antal Józsefné Bencze Nóra Bíró József Bogárné Szilágy Zita BSZZ 10. A Csabai László Csatlósné Faragó Anita Csontos Tibor Név Rövidítés Osztályfőnök Antal Józsefné AJ Bencze Nóra BN Bíró József BJ Bogárné Szilágy Zita BSZZ 10. A Csabai László CSL Csatlósné Faragó Anita CSFA Csontos Tibor CST Darkó András DA 2/12. C Dr. Horváth

Részletesebben

Dugattyúrúd-hengerek Henger-szelep egységek CVI sorozat. Katalógus füzetek

Dugattyúrúd-hengerek Henger-szelep egységek CVI sorozat. Katalógus füzetek CVI sorozat Katalógus füzetek 2 CVI sorozat Konfigurációs áttekintés, CVI sorozat PRA profilhengerrel 9 Konfigurációs áttekintés, CVI sorozat TRB összehúzócsavaros hengerrel 10 Henger-szelep egységek,

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

A kábelszerelés világából Bevizsgált FAM szerszámok Bázis termékcsalád. Árlista 2011. Érvényes 2011.01.01-től. ... megoldások, melyek meggyőzik

A kábelszerelés világából Bevizsgált FAM szerszámok Bázis termékcsalád. Árlista 2011. Érvényes 2011.01.01-től. ... megoldások, melyek meggyőzik HU A kábelszerelés világából Bevizsgált FAM szerszámok Bázis termékcsalád Árlista 2011 Érvényes 2011.01.01-től... megoldások, melyek meggyőzik Minőség 1996 óta a HAUPA cég a DIN EN ISO 9000 szerint minősített

Részletesebben

Kisfeszültség. Acti 9. a hatékonyság, amit Ön is megérdemel. Műszaki kézikönyv

Kisfeszültség. Acti 9. a hatékonyság, amit Ön is megérdemel. Műszaki kézikönyv Kisfeszültség Acti 9 a hatékonyság, amit Ön is megérdemel Műszaki kézikönyv Tartalomjegyzék Kioldási jelleggörék 5 Rövidzárlati áramkorlátozás 3 Kioldási jelleggörék C20 3 Kaszkádolás 32 Kaszkádolás és

Részletesebben

Röntgen védőruhák Védőruha tartozékok

Röntgen védőruhák Védőruha tartozékok Röntgen védőruhák Védőruha tartozékok 930 LM1 4025090 Védőkötény (LM), "S" 90/0,25 Pb (normal) - Dr.Goos 52 100 27% 66 167 930 LM1 4025100 Védőkötény (LM), "S" 100/0,25 Pb (normál) - Dr.Goos 54 800 27%

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

Fogaskerékpár számítása

Fogaskerékpár számítása Fogskerékpár száítás Összeállított: Néet Géz egyete junktus Néetné Nánor Zénáb egyete tnársegé Tervezzen ele ogztú ogskerékpárt P teljesítény, z n jtó oll orultszá és z knetk áttétel seretében, lssító

Részletesebben

Jelátalakítók vagy érzékelők beépített kiértékelő elektronikával. Túlterhelésálló és hosszú időn át stabil a kerámia mérőcellának köszönhetően.

Jelátalakítók vagy érzékelők beépített kiértékelő elektronikával. Túlterhelésálló és hosszú időn át stabil a kerámia mérőcellának köszönhetően. Jelátalakítók vagy érzékelők beépített kiértékelő elektronikával. Túlterhelésálló és hosszú időn át stabil a kerámia mérőcellának köszönhetően. Mérési tartomány 600 barig. Opcionális adapterekkel választható

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Oxx K cúc! ö FAO ö 21- A j M j f ő j f K ö Köp ő c j Eőj, f % 5 2 Ví f Cő fjí - 186 : 182 Hőö 18 : 16 : 28 6 4 ú: : íp ő/ 8-72 ő: 6 j 1 21-21 -99) í 5 O A NYISÉG (F RMÉSMEN Oxx NKÉNTI TE O R TÁ EK H 211

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

Akciós árlista 2015.07.11.

Akciós árlista 2015.07.11. M O T O R O L A J S Z E M É L Y A U T Ó K H O Z VS GAS SAE 15W-40, CCMC G4, API SG 1 fém 10861626 1 133 Ft 1 439 Ft 1 439 Ft HPX SAE 20W-50, ACEA A3/B2, API SJ/CF, 1 műa. 15129318 1 351 Ft 1 716 Ft 1 716

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Váltólapkás esztergakések

Váltólapkás esztergakések Esztergakések ISO Kódoása Küső esztergáó kések PCLNR/L A5 2 PCLNR/L Kataógusszám: A5 2 PCLNR/L H0 K0 M0 H K M P P M P M1 P1 P1 P1 S1 S T 1 1 0 0 0 33 33 47 47 CN CN 003 CN 14 CN 06 CN 106 CN 07 Lapka Feszítő

Részletesebben

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R'

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R' [] Hő: é > u > dás > á, hoy ész ª d sb hőésé: Rø jésó..fo:6, Fhh H:jé fo:3, Ruu és Csusjé..fo: yíőd > o > hő < szsé > u és hő yééű: 4,8 íz: C ~48 od:. zí és xzí áojző, fudás y.dudsd, dsz áoy. R. zbás:.

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI GYÁR SZOLNOKI GYÁR DUNAKESZI GYÁR PÉCS-HIRDI GYÁR

DUNAÚJVÁROSI GYÁR SZOLNOKI GYÁR DUNAKESZI GYÁR PÉCS-HIRDI GYÁR 1 1 1 1 FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság www.ferrobeton.hu Adószám: 11104270-2-44 Cégjegyzékszám: 07-01-001071 DUNAÚJVÁROSI GYÁR I GYÁR DUNAKESZI

Részletesebben

Szénacél vagy rozsdamentes acél

Szénacél vagy rozsdamentes acél 5 5 B ZR 2 Z Ó A A IZ T K t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN " 2" Bő mnt - Bő mnt B NT Toko htodto - odmnt c -2 nc tbn B ppntú oó típu oott áófj tömnc tömít űkíttt fut nc odmnt

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O

A B C D E F G H I J K L M N O . TRZSZTR, TRSZTR, TR ipoláris tranzisztorok isjelû tranzisztorok...................................... 160. oldal agyfrekvenciás tranzisztorok.............................. 162. oldal Teljesítmény tranzisztorok.................................

Részletesebben

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR 5 U 115 SZR JÓ H S O RO 5 U ÓSZP PING n.hu. 5 n.hu 115U Ó HJ ROOS. 5 SZP U Ó PING SZP UJDONSÁGI 115-ö kimák köötti pinópkt átáno fodkndk koáá ttk. Hoú nk ith. Dup tfon tömít tnn. ISO itőpm htő ti bán inti

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. IP 65

LVÉNY. SZERE Kft. IP 65 5 / / Ű S HAJTÓ SZR KTR P ÓSZ PIANG IP 5 n.hu. n.hu. S KTR P ÓSZ 5 / / HAJTÓŰ PIANG TAJDNSÁGK A -5-ö pinópkt küönböő átáno fodk ndk utomtiku nitáá ááá ttk. A phá öntöttbó küt. A kt mábn foj hoú nkt m cök

Részletesebben

Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés

Kezelési utasítás Single SBC vezérlés Kezelési utasítás Single "SBC" vezérlés SBC_ungarisch_2_6 Seite 1 von 14 Tartalomjegyzék 1 SBC 2.6 tagolás... 3 2 SBC 2.6 kijelző- és kezelőelemek... 3 2.0 Általános tudnivalók... 3 2.1 Kijelzőmező...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

710/711. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

710/711. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ERE 710/7 0 B GÖ L I R RE DI E IO 001 tifict o. 01 007 ED 772 E tifict o. 01 2 ROGO-0 00 odu: H t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: D -tő mm-i 0 imák -0 odmnt c - nc tbn 0 0 B IO 52

Részletesebben