The traditionalist capital of Körös-Sárrét preserves its material and spiritual worth gained through

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The traditionalist capital of Körös-Sárrét preserves its material and spiritual worth gained through"

Átírás

1 u t c i Hist d i h Fi t! n c i g W u In u hnd, n th Nthn pt f Békés cunt n th s cd Köös-Sáét w ff n fscinting pgs f ths wh wish t x nd fsh thsvs. Th cn wt f th Köös ivs, thi bckwts f bthtking but nd sv fish pnds (f instnc th n in Szgh) ff id pptunitis f vs f fishing. Th n pn bchs witing f swis ng th ppu wt tu ut n th Köös ivs. Th d f th Bttó nd Köös ivs is suitb f ccing tus. In this gin ich in dicin nd th wts, in Dévván nd Füzsgt, dicin pn-i bths ptd ffing dicin wt thp. Th sp-ht f Th Ht G Gógszáó nd th Th cping ctd in Füzsgt. Ths wh sk iding pptunitis cn st ff n iding tus in Füzsgt,, Dévván nd Köösdán nd ti ids s pssib. Ths intstd in cig nufctuing cn n th ticks f th td in Gbs Hintókészítő Műh (Gbs Cig Mnufctuing Unit) in Füzsgt. Th n huntsn s sscitins tht ff hunting pptunitis in th fid ich in bth s nd big g. Th Köös Ms Ntin Pk ws stbishd f th ptctin f th untuchd ndscp f th pins, th pictusqu iv vs, nd th uniqu nd indignus vifun nd f. M ntu cns- vtin s bng t th ntin pk, f instnc Mág-puszt (Mág pin) nd th ctdnus wns f. In th bustd svtin cs t Dévván bsids th bustd, Eup s hvist-bdid bid, th cn b sn n th ncint Hungin spcis (ik th g ctt, th Hungin Rck shp, th buff) in thi ntu nvinnt. Th Sáét Musu in Szgh, th I Bczki Lc Cctin in Dévván, th thngphic hus in Füzsgt, th Mi Pc nd Sttu Pk in -Mág nd th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán psnt th hist nd thngph f th gin thugh c histic xhibitins. Ou citis king fwd t wc tuists with vius nd cufu pgs nd vnts (ik Sáét picnic in -Mág, Witch Fstiv in Szgh, nd Equstin Ds in Füzsgt). Rstunts ffing xcnt c spciitis nd ccdtins pvid f th fshnt f th tid tvs. Ths wh visit us cn nj th untuchd ntu, ts f sunshin, dicin wts nd distinguishd hspitit. h Szg Th tditinist cpit f Köös-Sáét psvs its ti nd spiitu wth gind thugh its hist. It is pud f its f Rfd pist Ztán Tid wh t bc th psidnt f th pubic. Th st iptnt pcs t s incud th Rfd chuch, th Kssuth-sttu in its vicinit; th Sáét Musu in th buiding f th Sii kindgtn, th D Os cst, th Káász cst nd th Cthic chuch with th bf cs t it. A n-d-tip t th pn bch ng th Sbs-Köös n Váh cn b ppu su pg f th visits. Th spts h f th twn wcs tining cps; ccdtin cn b ngd in th hst f th scnd sch. Th Vákzói Közpnt és Szád, th Hidi Pnsin, th cping cs t Puszt csád s w s th Váhi Yuth Cp ff ccdtin in th twn. M stunts cn b fund in th sttnt ng which th A Mt, th Lnd étbá nd th Puszt csád th st w-knwn. Vási Sptcsnk (Twn Spts H) 5520 Szgh, Szbcs vzé u T: ; T./fx: ; -i: Bsids hsting spts vnts th buiding is suitb f cutu vnts, cncts nd tining cps s w. An: 20x40, suitb f hsting intntin tunnts. Auditiu: suitb f pp. Sáét Musu 5520 Szgh, Tid Ztán u. 14. T: i: Opning hus: f 7:30. t 3:30 p. f Mnd t Fid Oth pids s vib f gups wh gist. Th xhibitin cnsists f fu units (Ancint ccuptins, Fk ifst, Cfts, nd th Lc Hist Exhibitin ftuing 900 s f Szgh). Asscitins f huntsn M inftin but ccdtins, pgs nd stunts: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T./fx: ; -i: Tn cptivting sns f visiting us: W th st putd ic-gin f Hung. Th ching wd f untuchd ntu is witing f u gusts. Eup s hvist bid, th bustd cn b sn n in this gin. Yu cn s th hist f 6,000 s in -Mág. Th wh fi cn hv fun in u pn-i th bths. Succss is guntd f fishs nd hunts in u gin. Ou qustin nd gstnic vnts fus v th cunt. Th f nd fun f th Ht-Sbs-Köös iv nd th ctdnus pin uniqu. Yu cn scp f th di utin in this gin. Fgt but bugs, vbd ts btás (tditin Hungin bid pst) h! Töviski Vdásztásság (Tövisksi Asscitin f Huntsn): 5520 Szgh, Kinizsi u. 85. T: ; Hun Vdásztásság (Hun Asscitin f Huntsn): 5520 Szgh, Kssuth u. 9/1. T: i: Váhi Ifjúsági Táb (Váhi Yuth Cp) Művődési, Spt- és Szbdidő Közpnt 5520 Szgh, Tid Ztán u. 30. T: ; T./fx: i: This cp situtd n th ight bnk f th Sbs-Köös iv cn b n id spt f wt tus. Th stn buiding f th cp is suitb f hsting gups f 50 pp but cping ut is s pssib. Svics: Cpx pn-i sch pgs Cftsn pgs Psnttins in th fid f nvinnt nd ntu ptctin s w s nt hgin Bking c diccis in pn-i vns. u t n v d Th t Füzsg Dévván Th st iptnt tuist ttctin f th twn is th Visits Cnt f th Köös Ms Ntin Pk in Réh. Th I Bczki Lc Cctin is s wth visiting. Accdtin f fiis nd s gups cn b fund in th Vdászház (Hunting Ldg) th Túé Vndégház (Túé Pnsin), whi th Visits Cnt ffs cftb dgings f bigg gups. Dévván Stndfüdő és Gógászt (Opn-i Bth nd Thp, Dévván) 5510 Dévván, Spt u. 5. T: ; -i: Th dicin unit pts cntinuus thughut th. Rhutgic cnsuttin is vib twic wk n Tusds nd Thusds. Th dicin wt hs sut ffct in n th ttnt nd cu f hutic disss. Ectic thp, hd- nd bnthp s w s chnthp vib. Nub f ps: 2 ind nd 4 utd swiing ps. Cpsitin f th wt: Sdiu-hdgncbnt tp th wt cntining ididin. Sight bwnish dicin wt with tptu f 53 dgs Csius. Mdicin svics: hutgic nd ctic thp, hd- nd bnthp, dicin ssg, thputic gnstics s w s spci tps f ssg. Mdic c is pvidd. Th pn-i bth wcs ths wh iv with ti nd tnts s w. Túé Vndégház (Túé Pnsin) 5510 Dévván, Mátás u. 1. T: ; i: Szgáttásk: 4 db 2 ágs, vint 1 db 1 ágs kdántsíttt szb. Mindn szbáhz sját füdőszb ttzik. A födszintn közös tásgó és 16 fős knfnci-t táhtó. Igén szint ggi, fépnzió vg tjs átás kéhtő. Lhtőség vn üzti bédk gszvzésé, kékpáköcsönzés, pgjántk készítésé. I Bczki Lc Cctin 5510 Dévván, Széchni u. 8. T.: i: Th I Bczki Lc Cctin ws pnd in 2000 nd psnts t th visits th sttnt s ich histic nd thngphic ssts s w s its wittn nd ti inhitnc thugh its pnnt nd pidic xhibitins. Réh Visits Cnt f Köös Ms Ntin Pk 5510 Dévván, Réh -i: T./Fx.: Situtd in th nighbuhd f Dévván, th s cd scnd Htbág is hug ncint wn fu f hbs, ntu cnsvtin f Köös Ms Ntin Pk, nd th hbitt f sv ptctd spcis f nis nd pnts. Th st iptnt ntu sst f th is th bustd f th ptctin f which th Bustd Rsvtin ws stbishd h. Th Rsvtin hs bc fus v Eup. Cnt Eup s biggst fck f bustds ivs in this. Visits cn n but bustds in thi ntu nvinnt nd thugh th xhibitin th cn bc fii with thi if nd ptctin. Accdtin cn b quid f up t 48 pp in th tining nd ccdtin buiding. Th tw uditius with 50 sting cpcit nd th tw tining s suitb f 25 pp giv futh pptunitis f husing pfssin ductin, psnttins nd tinings. Th ching pn-i bth, th ccdtins nd svics nb k th twn ttctiv f tuists. Th f th pn-i bth hs bn nic cnvtd int pk nd tw wvss ps nd p f chidn witing f ths visits wh sking fshnt. Nxt t th bth th is th n th-std sp-ht f th Köös-Sáét gin, th Th Ht G Gógszáó***, s w s th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt), nd th Th cping****. Th twn s spts cpx nd spts h ff n xcnt pptunit f gnizing tining nd spts cps. On f th st fquntd pcs f intst is th twn h buit t th bginning f st cntu, with its Sint Bb sttu nd th n-bqu funtin n th squ in fnt f it. Th Unitin chuch, which is uncn in th Gt Pin, th thngphic hus with n in i f Jáns Hgsi, th Ezsébt Szitás G s w s Gbs Hintókészítő Műh (Gbs Cig Mnufctuing Unit) s wth ntining. This gin is ich in vius f hbs. Th sttching bd nd fd pin f th Ht-Sbs-Köös iv shw visits th f nd fun f th ncint wt wd. On f th chitctu nunts f th sttnt, th t bqu-st Rfd Listd Mnunt Chuch is wth visiting with its si tw nd ins inti spc. Th f th pt István Sink, nc shphd n th fids f th vig, wh wt his nic bds n th ft f th vigs, is psvd in b th usu nd th cutu cnt. Accdtin cn b fund in Musi-szigti Pnsin, th Rfd Yuth Hst nd th Vid F ctd n th bnk f Sbd-Köös iv; nd th tw dins ff w fd. V TŐ-MÁGOR Z S É Mág, Mági-db T/fx: 66/ ; ; E-i: ; Vztő: Kái Gáb T.:30/ Opn: f 1 Api t 31 Octb. Kstépk Füdő, Üdüőház és Thákping (Kstépk Bth, Pnsin nd Th Cping) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T: Nub f ps: 2 ind nd 5 utd swiing ps. Cpsitin f th wt: sdiuhdgn-cbnt tp wt cntining tid, idid nd tbic cid. Sight bwnish th wt with tptu f 60 dgs Csius. Suitb f hing ctin gnic nd gncgic disss. Svics: fshing ssg, pdicu, nicu, sun, fciitis f ccdtin nd ting, ini gf-cus, bsktb nd vb cuts. Nub f ccdtins in th pnsin: 36 Nub f ccdtins in th cping: 110 Th Ht G Gógszáó *** (G Th Sp-ht) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 92. T.: ; fx.: Nub f s: 61 dub-bddd, 6 tip-bddd, 3 fubddd nd 16 ptnts Svics: stunt, Jcuzzi, sun, fitnss-, biids, x, tb-tnnis, tnnis cut Nub f ps: 3 (1 f chidn, 1 f swiing nd 1 th) Cnfnc s: 2 (with 220 nd 80 sts); Sctin s: 3 (with 20 sts) A hug vit f dicin nd wnss svics is ffd in th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt). Th tw spci, 9 10-t-t, g unds stnding sid b sid n th ntu cnsvtin suundd b th cpicius spntin f Sbs-Köös f iv bd. A sgnt cut in n f th unds shws th tcs nd vib finds f six thusnd--d sttnt. Th vstigs f th Cst cn s ( c fi f gt pw in th 10th nd 13th cntuis) nst f th f Ápád hv bn succssfu discvd. Th nst with th iss, nstic cs nd qudng ws buit in th 10th 12th cntu b high-v stn wks. Th pnnt xhibitin ftus th hist f th und f th nw stn g unti th Tukish cnqust. Th Mági und is und chgic nd ntu sv ptctin. Th nwst spctc f th xhibitin is th hus f th nw stn g, th sh-dw f nd s bts d f ud. A hd f Rck shp, s hd f Hungin g ctt, Hungin Mngic (n indignus pig bd) with its pigts nd th indignus s ivstck iving n th tit. Svics: pking vibiit, guids, pubictins f s, bufft, pn-i cking, bking ángs pgács in pn-i vn

2 ACCOM MODAT IONS, R ESTAUR OPENANTS, AIR BA THS Bucs: Fnődi Pnsin&Rstunt*** 5527 Bucs, Kssuth u. 25. T./Fx.: i: szfh: 19 Dévván: Dévváni Hunting Ldg 5510 Dévván, Kssuth u. 36. T.: szfh: 22 Köös Ms Ntin Pk, Dévván Bustd Rsvtin 5510 Dévván, Réhi Látgtóközpnt T./Fx.: i: szfh: 50 Rón Rstunt Dévván, Eötvös u. 56. T.: i: Túé Pnsin*** 5510 Dévván, Mátás u. 1. T.: i: suint.hu szfh: kégiu 25, vndégház 9 Schutz Pnsin 5525 Füzsgt, Kssuth út 90. Lnd Cfti T./Fx.: ; Szgh, Tid. u. 7. -i: szfh: 40 ücs T.: Év Pnsin Gi Istvánné 5525 Füzsgt, Dbó u. 55. T.: ; i: szfh: 10 ücs Puszt Csád Rstunt & Mt 5520 Szgh, 47-s főút 74-s k T./Fx.: i: szfh: 52 ücs Gbs Hus** Gbs Sándné 5525 Füzsgt, Ad u.64. T.: i: szfh: 10 Vsúti Rstunt 5520 Szgh, Kinizsi u. 8. T.: i: Kvács Pnsin Kvács Káné 5525 Füzsgt, Kssuth u. 75/1. T.: szfh: 4 ücs Lc Gvnnt f th Twn Opn-i Bth, Thp nd Cping Tnting is pssib n th f th cping Dévván, Spt u. 5. T.: i: ücs Füzsgt: Kisksté Inn nd Rstunt 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T.: ; i: szfh: 22 ücs Kstépk Bth nd Hid Huss 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T.: ; i: szfh: 43 ücs Th Cping 5525, Füzsgt, Csánki Dzső u. 1. T./Fx.: ; i: ücs szfh: 110 db pc with pti pubic utiitis Th Ht G Gógszáó *** és étt (G Th Sp-ht) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 92. T./Fx.: ; i: szfh: 190 ücs Hunting Ldg 5525 Füzsgt, Széchni u. 6. T.: ; szfh: 3 5 Köösdán: Pk Rstunt 5516 Köösdán, Gibdi té 1. T.: L ntpnu cnt & Étt 5520 Szgh, Tid u. 7. T./Fx.: i: szfh: 30 ücs Vén Mákus Rstunt 5516 Köösdán, Kssuth u.86 T.: Róbt Hus Hidg Róbt 5516 Köösdán, Nád é 229/2. T./Fx.: ; i: Ká Pnsin Ká Abt 5516 Köösdán, An J u. 8. T.: i: szfh: 8 Puszti Pnsin Puszti Iéné 5516 Köösdán, Kssuth u. 8/1. T.: szfh: 6 Szgh: Stn Pizzi 5520 Szgh, Tid u. 37. T.: i: Hidi Ang Ldg 5520 Szgh, Kinizsi u. 85. T.: szfh: 8 : Mnst Rstunt 5530, Kssuth u T: i: Musi-szigti Pnsin 5530, Musi-szigt T.: ; i: szfh: 22 ücs A Mt Rstunt 5520 Szgh, Kssuth té 7. T./Fx.: i: Vits Rstunt 5530, Báthi u. 1/. T.: i: Hidi Pnsin*** & Rstunt 5520 Szgh, 47-s főút T.: i: Eszái Pnsin 5530, Rózs u.2 3. T.: Dévván: I Bczki Lc Cctin 5510 Dévván, Széchni u. 8. T.: i: Köös Ms Ntin Pk Réh Visits Cnt Dévván, Réh T.: i: Füzsgt: szfh: 10 szfh: 54 Gbs Cig Mnufctuing Unit Füzsgt, Bss u. 1/1. T.: Ezsébt Szitás G Füzsgt, Kssuth u. 67. T.: i: Ethngphic hus Füzsgt, Sini u. 1. T.: i: Köösdán: Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán 5516 Köösdán, Ptőfi té 4. T.: n á d Köös M s Offic 5527 Bucs, Kssuth u. 37. T.: i: Tájház és Kézűvs Egsüt (Ethngphic Hus nd Cftsn s Asscitin) 5527 Bucs, Akács utc 13. T.: i: Szgh: Sáét Musu Szgh, Tid u. 14. T.: Hist in unif Pnnt xhibitin f pivt cct Jáns Túi 5520 Szgh, Ad u. 2. T.: : Sink István hus nd Lc Histic Musu, Kssuth u. 39. T.: Mág Histic i pc -Mág T.: Wth ntining s pcs f intst in Köösdán buidings f fk bqu, cssic nd cctic sts which cst spci sp. Th st iptnt f ths buidings is th Wnckhi cst, nw functining s sch, th chp nd cpt f th fi wh Bn Bé Wckhi is buid, wh ws Hung s inist nd pi inist ft th Aust-Hungin Cpis f Bsids th Rfd chuch buit in 1776 nd th Cthic chuch cnsctd in 1822 th s nunts nd sttus wth f ntic. Ang ths th is th sttu f Ljs Tükö, th st fus psn f th sttnt; his is psvd b n f th pnnt xhibitins f th Htöténti Gűjténk Ház (Hus f Lc Histic Cctins). Th s stunts nd ccdtins which nsu th visits psnt xtin. W hp tht u hv bc intstd in Köösdán nd w wi hv th psu t wc u s u gust. Hunting dgs: Dévván, Kssuth u. 36. T.: Ecsgfv, Jóki u. 1/. T.: Bucs Th vifun f Htbág-Bttó, th ig-huntd ndscp f th pins, th pssibiitis f hunting nd fishing psnt ttctiv pptunitis f ths wh ik u hspitit. Pcfu ntu ffs n pptunit t n but th vub f nd fun. Th cwn f this pptunit cn b th tip t th Réh Visits Cnt f th Köös-Ms Ntin Pk. Vid Tn Rstunt & Pnsin 5520 Szgh, Fkközi híd T.: ; i: szfh: 36 ücs Musus, pcs f intst Ethngphic hus 5527 Bucs, Akács utc 13. T.: i: hing Váhi Yuth Cp Szgh-Váh Művődési Spt- és Szbdidőközpnt 5520 Szgh, Tid u. 30. T.: i: szfh: 55 Signs nd bbvitins usd: szfh ccdtin nd nub f bds; ücs fciit ccpting hid chqus Bucs: Bid-wtc Ktgpuszt S ö s- zö ssé Köö g Szgh, Szbdság té 4 8. T.: i: Ou svics: ntin tuist inftin; gnizing pgs; f pubictins, ps; inftin but ntin pgs nd ccdtins; inftin but hid chqus; guiding gups. u nd inftin but Köös-Sáét th th pts f th cunt, DO NOT HESITATE TO CONTACT US. Wittn b Köös-Sáét Offic f Szgh Kistéség Többcéú Tásság Tuinf 5520 Szgh, Szbdság té 4 8; T.: i: ; Pubishd b Józsf Mcsái Rspnsib dit: Mónik Tőkésné Gi dit: Csb Pá nd Tás Pá phts: Ljs Pá pinting wks: G Pint, Gndőd nging dict Mihá Vg á This bkt is pubishd with th suppt f th LEADER+ pg. K é t LEADER Th pjct ntitd Köös-Sáét witing f discv is izd with th suppt f th EU nd th Gvnnt f th Hungin Rpubic within th fwk f th Ntin Dvpnt Pn. AVOP /7.12 Bnfici: Szgh Kistéség Többcéú Tásuás, 5520 Szgh, Szbdság té Excut: Békés Mgi Vákzási Övzt Kht, 5520 Szgh, Szbdság té 4-8. Ecsgfv M s Offic 5515 Ecsgfv, Fő u. 67. T.: Fx: i: Ktészszigt On f th sst sttnts in Békés cunt with b 500 inhbitnts. Sinc, w-dd huss, cn i nd th hspitit f th c pp th tuist ttctins f th vig. Th vicinit f th Bustd Rsvtin in Dévván nd th pdstin nd ccing tus cnnctd t it s w s f th bth in Füzsgt hp ntic th gusts h. M s Offic 5526 Ktészszigt, Kssuth u. 1. T./Fx.: i: Köösújfu Th iv Sbs-Köös fws ngsid th vig, which ffs bsids fishing n pptunit f swiing in suti. Th vig is nwnd f th cst f th f chpt stt, nw th s ffic nd th thn 100 s d Jpns cci t. Th vig cn b ttctiv f ths wh sk sint xtin nd ivsid pgs. M s Offic 5536 Köösújfu, Fő út 14. T./Fx.: i: T.: Köösdáni Htöténti Gűjténk Ház (Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán) 5516 Köösdán, Ptőfi té 4. T.: i: Opning hus: f 8. t 4 p. f Mnd t Fid n Stud nd Sund upn pvius gisttin s in pg Equst Th jit f th sttnt s vicinit is ntu cnsvtin. Th fd pin f th Htbág-Bttó ivs cn b fund h nd it is djcnt t th Réh Visits Cnt f th KöösMs Ntin Pk. In th tit f th vig th nc sttchd th gtst pin f th cunt; n its psnt tit th cnstuctin f th vig bgn n in 1920 n th f iw sttin. Th buiding f th Cthic chuch situtd in th cnt f th vig ws cnt finishd. It is intsting tht th t-pic ws pintd b Hungin iving in Cnd, Ljs K. Pp ccdtin cn b fund in th c hunting dg f th tips in ntu Füzsgt, Széchni u. 6. T.: ; Lvstn ák Újiáz Th fst nd fi gnizd n th scnd Sund f Octb iptnt vnts in th sttnt situtd bsid th Sbs-Köös iv. Th n-n st cthic chuch f Újiáz ws inugutd in Ths wh wish f sinc nd th puit f untuchd ntu shud visit us. Sánd Gbs, cig nufctuing bcksith, ivs nd wks in Füzsgt. Th cigs d b hi w-knwn in th intntin nd dstic diving wd. Bsids th Cig Mnufctuing Unit th is Cig Musu s w. Th Equstin Asscitin f Füzsgt gnizs n qustin cp n Gg f ch su. Th Equstin Ds gnizd with th pticiptin f cig diving nd hs cs nd th st shw f th hs-hds in Bucs, -Mág nd Füzsgt in August. Hs-iding nd jiding pssib in ths sttnts. Ecsgfv: Equstin fs Fzks Atti, Jóki u. 4. T.: i: Gg Sánd, IV. kütüt 36. T.: i: gg790221&fi.hu Füzsgt: Köösdán: Gbs Sánd, Ad u. 64. T.: i: Néti Judit, Május 1. u. 6. T.: i: CRAFTSMEN Bucs Kézűvs Egsüt Kvácsné Dján Mái Bucs, Akács utc 13. T.: i: Füzsgt Füzsgti Népi Kisstségk és Kézűvsk Egsüt (Asscitin f Fk nd S Cfts nd Cftsn f Füzsgt) Vztő: Kvács Páné Füzsgt, Kpk u. 22. T.: Köösdán Istvánné Mná (buush, husks, stw) Köösdán, Vööst u. 10. T.: Vi Iés Sántáné (wv) Köösdán, Btthán u. 48/1 T.: i: Kóczki Gu (fk usic instunts) Köösdán, Kssuth u. 38. t: ; www. kczki.t.hu; -i: Ién Ng (ptt, cftsn nd pn wkshps) Köösdán, Sii út 14/. -i: Szgh Köös-Sáéti Kézűvs Műh Népűvészti Egsüt (Fk At Asscitin f th Cftsn s Wkshp f Köös-Sáét) Th ng f th sscitin: Ká Szűcs Cftsn nd cfts: fk th wk, jw k, ptt, nt-knitt, wd cving, stw, buush nd husks piting, cpt wving, bking hn-bd, fk bid, bskt wving. T.: i: Idikó Szbóné Abus (fnc-th gds k), Ősz u. 41. T.: Anikó Mná (funitu nd cics pint), Wsséni u.19. T.: Giz Vg (cpt nd bskt wv fk tist) Wsséni u. 8/1. T.: István Vái-Sz (wd cv), Wsséni u. 31. T.: Sztái Dáni, Dózs u. 17. T.: : Sánt István -Mág, T.: Tuing Tuing b bik n Köös-Sáét Dpting f th Réh Visits Cnt f th Köös-Ms Ntin Pk (b biks ntd n th spt) u iv int Bucs n unpvd d wh u cn x nd t. Thn u tun thugh Ecsgfv nd cn nj th wndfu sight f th wid wt s f nd fun whi biking v th Htbág-Bttó d. If w uck u cn s d, bd gs, nd pssib bustds n u w. (1 d: 37 k) Wt tu n th Ht Sbs-Köös Dptu f th Vid F stunt nd pnsin bsids th Köös bidg, iv t th histic i pc in -Mág. Duing th tip visits cn k thsvs fii with th uniqu vifun nd f f th Köös-Sáét in th tunn fd b ts. Rnting bts is pssib n th spt. (fding bt, cn, bt) (1 d: 12 k) Köös Sáét Inftin: Ká Szűcs T.: i: M inftin: Tuinf Köös-Sáét 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T./fx.: i: Untuchd ntu, th dvntu, thp nd distinguishd hspitit. Ntu t Köös-Sáét! Szgh, Szbdság té 4-8. T/fx: i:

3 Pic: 4 ds/3 nights HUF 24000/psn pti bd, ccdtin in pivt ht, dissin t sps nd usus. Tk bth t st n hu ch in th sps f Füzsgt nd Dévván nd f thi fuitfu gnting nd juvnting ffcts. Us th c dic nd wnss svics thn visit th but c sns. Accdtin: in Dévván, Füzsgt, Hts***, pivt hts, gust-huss. Cting: On dnd. Bkfst, fu pti bd. S sps f u nubss pgs: Sight-sing in Füzsgt b cch n ft. (Gbs Cch Mking Wkshp, Rgin Hus, Sttu Sint Bb, Mini Ani Pk, Gss Wk Mking Wkshp, Pictu G) Excusin t th Mág Histic Mi Sit b c bicc (Cst-Mnst, Dd Sbs-Köös, Sttu Pk, Dnstting Pth, ntiv nis) nd futh n t wh u cn visit th Rgin Hus, th Pictu G, thn stud nd t th kncks f cics pinting in th hus f Anikó Mná. Tk visit in th Réh Visits Cnt f th KöösMs Ntin Pk. H n cn bsv with pfssin guid th biggst bid in Eup, th bustd, nd th ntiv nis (g ctt, wisnt, Mngits, ng-wd shp tc.). Yu cn stud th gin s pst nd tditins if u visit th Sáét Musu in Szgh, th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán, th Bczki I Cctin f Lc Hist in Dévván th Rgin Hus in Bucs. Tk visit in u s vigs nd hv tk with th c pp f Ecsgfv, Ktészszigt Köösújfu. Ou ibins d t guid u th. Spnd n ftnn t n f th nging ks n Bucs, Szgh, but if u pf ivs, tk st n th ivsid f th Sbs-Köös, th Bttó th Htbág- Bttó. Tst th c tsts in n f th stunts u gusthuss f th gin. Dtid inftin n ccdtins, stunts, nging ks nd hunting cpnis: MUSEUMS, EXHIBITIONS Bucs Cftsn s Hus 5527 Bucs, Akács St. 13 T.: +3620/ E-i: Hpg: Bucs Musu f Lc Hist 5527 Bucs, Ptőfi St. 4 T.: +3630/ Hpg: Dévván Bczki I Cctin f Lc Hist 5510 Dévván, Széchni St. 8 T.: 0666/ E-i: Hpg: Réh Visits Cnt f Köös-Ms Ntin Pk 5510 Dévván, Réh T.: 0666/ E-i: Hpg: Füzsgt Rgin Hus 5525 Füzsgt, Sini St. 1 T.: +3620/ Hpg: Szitás Ezsébt Pictu G 5525 Füzsgt, Kssuth St. 67 T.: 0666/ Hpg: M inftin n ccdtin, pgs nd cting: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T/fx: ; -i: Gbs Cch Mk Wkshp 5525 Füzsgt, Bss St. 1/1 T.: +3630/ E-i: Hpg: Mini Ani Pk, Ápád Csák 5525 Füzsgt, Kpk St. 41 T.: +3670/ E-i: Köösdán Hus f Lc Histic Cctins 5516 Köösdán, Ptőfi Squ 4 T.: 0666/ E-i: Hpg: Szgh Musu f Sáét (pning is du t th bginning f su) 5520 Szgh, Tid St. 14; Ng Mikós St. 2. T.: 0666/ E-i: Hist Dssd in Unif Exhibitin f pivt cct Jáns Túi 5520 Szgh, Ad E. St. 2 T.: +3670/ E-i: Hpg: -Mág Histic Mi Sit 5530, -Mág T.: 0666/ E-i: Hpg: Exhibitin Pc nd Pictu G 5530, Kssuth St. 39 T.: 0666/ E-i: Hpg: Cftsn s Hus nd Rgin Hus 5530, Kssuth St. 14 T.: 0666/ CRAFTSMEN AND ARTISTS Bucs Bucs Hndwk nd Tditinkping Asscitin 5527 Bucs, Akács St. 13 T.: +3620/ E-i: Hpg: Activitis: cics, cpt wving, wd-cving, Stw-piting, bid, bn-c king Dévván Idikó Hjdu 5510 Dévván, Dák F. St. 43/1 T: +3630/ E-i: Activitis: d f fk p hus, instuct f fk s hndcfts. Mgit Dékán 2119 Péc, Május 1 St. 6; (Dévván, Hundi St. 147) T.: +3620/ E-i: Activitis: king cics Ecsgfv Buzs Iéné 5515 Ecsgfv, Siá St. 12 T: +3670/ Activitis: wving, spinning Füzsgt Füzsgt Asscitin f Fk S Hndcfts nd Hndwks 5525 Füzsgt, Kpk St. 22 Vztő: Kvács Páné T.: +3670/ E-i: Activitis: king hn-ck, king tph, stw nd husk bjct, ding fk p hus, instucting fk s hndcfts, bid, king th bjcts, king bts, king sdd, bsktking Gss Wking Wkshp, Viág Schschu 5525 Füzsgt, Széchni St. 71/ T.: +3630/ E-i: Hpg: Activitis: king gss wks Köösdán Ién Ng 5525 Köösdán, Sii St. 14/ T: +3630/ E-i: Activitis: cics, hndcfts ctivitis, pn wkshps Ztán Ng 5516 Köösdán, Btthán St. 33 T: +3630/ E-i: Hpg: Activitis: nntd in sith st Szgh Ágns Szóki 5520 Szgh, Fá St. 1/b T: +3670/ E-i: Activitis: king tph, stw nd husk bjcts, d f fk p hus Enő Rácz 5520 Szgh, Sin F. St. 10 T: +3620/ E-i: Activitis: wd cving, fk indust tist Idikó Ng 5520 Szgh, Szskt St.7 T: +3620/ Activitis: king tph, stw nd husk bjcts, d f fk p hus Anikó Mná 5530, Wsséni St. 19 T: +3630/ E-i: Activitis: pinting funitu, cics, gsss István Vái-Sz (Étf díjs) 5530, Wsséni St. 31. T: 0666/ E-i: Activitis: wd-cving M inftin n tists: Köös-Sáét Tuinf Offic, 5520 Szgh, Szbdság Squ 4-8; T.: 0666/ ; -i: hpg: ACTIVE SPORTS HORSE FARMS Kk, Cn nd Bicc Lnding: Nbt Muáni 5510 Dévván, Siá St. 15 T.: +3630/ E-i: Füzsgt Kking ccing: Buit ccing ut Btwn Szgh-Füzsgt 7,4 k; Btwn --Mág 5 k; Vidtn [Ott F] Rstunt nd Gust-hus 5520 Szgh-Fkköz T.: +3630/ ; +3630/ E-i: Hpg: Tuing instunts: Sánd Gbs 5525 Füzsgt, Ad St. 64 T.: +3630/ E-i: Hpg: Sánd Gg 5525 Füzsgt, IV. Kütüt 36 T.: +3630/ E-i: István Néti 5525 Füzsgt, Május 1 St. 6 T.: +3630/ E-i: Hpg: István Sánt 5530, -Mág T.: +3630/ E-i: Váh Yuth Cp nd Lisu Ti Cnt, Móth Gögné 5520 Szgh, Váh (Tid St. 30) T.: 0666/ , +3630/ E-i: Tuing instunts: 4 pcs f kks HUNTERS Köösdán Pintb Asscitin Ká Födi 5516 Köösdán, Ptőfi Squ 11 T.:+3620/ ; +3630/ E-i: Hpg: Köös-Sáét Tditin-kping Ach Asscitin Cntct Psn: Atti Ptcz 5520 Szgh, Ad E. St. 2-4 T.: +3620/ E-i: Hpg: Ipint: This bchu ws pubishd b th Eupn Unin nd th Gvnnt f th Rpubic f Hung f th NHRDP gnt. Pubish: Szgh S Rgin Muti Tsk Asscitin Szgh, Szbdság té 10-12, T : ; Rspnsib Pubish: Ká B - Psidnt f th sscitin; Edit: Tuinf Köös-Sáét, 5520 Szgh, Szbdság té 4-8; T: i: Edit: Tőkésné Gi Mónik. Nd: Gpss Kft. Dsign: Phts: Pá Ft Vid

4 Köös-Sáét this? NATUR- YES! Tn stng gunts in fvu f u gin: W th st putd s gin in Hung. Nwh but h cn b sn bustds, th biggst bit spcis in Eup. Th hist f six thusnd s ks bckwds in Mág. Th wh fi cn nj u th sps. Angs nd hunts cnnt scp f succss in u gin. Ou hs-iding nd gstnic vnts hv gt cuntwid f. Th iving wd f th Dd Sbs-Köös nd th sifus wst nd is uniqu in th wd. Yu cn gt w h f v-d ush. Th c spciit is nt hbug but btás ( scp s fd ). And n gunt: Köös-Sáét kps w nd wcs bck f its gusts! Wc In Ou Rgin! Ou hnd, th nth pt f Békés Cunt, Köös-Sáét ffs nubss ttctiv pgs f tuists sking xtin nd fshnt. Th cn wt f th Rivs Köös, thi dd chnns with uniqu butis nd th nuus nging ks (.g. in Bucs, Füzsgt, Szgh nd ) giv id pptunitis f th vs f nging. A nub f f bchs witing f th bths ng th ppu wt-tu ut in th Köös. Th ds f th Bttó nd Köös pti f tking bicc ids. In th gin vfwing with dic nd th wts sp nd thp cnt is pting in Dévván nd Füzsgt. In Füzsgt th Th Ht G Hd-Ht nd th Th Cping cn b fund. Ths wh v iding hs cn tk hs tu jid in Füzsgt,, Dévván Köösdán. Th knck f king cch cn b studid in th Gbs Cch-Mking Wkshp in Füzsgt. A nub f Hunting Cpn ff hunting ccsins in th ich in s nd big gs. Th Köös-Ms Ntin Pk ws stbishd f ptcting th undistubd wst-nd, th pictusqu iv-vs, th uniqu ntiv bid nd pnt wd, t which bng ntu ptctin s (.g. th sifus wns in Mág Puszt nd ). In th Visits Cnt nxt t Dévván n cn bsv ntiv Hungin ni spcis in thi ntu iving pc,.g. th biggst bid f Eup, th bustd, th g ctt, th ng-wd shp nd th wisnt. Th hist, thngph f th gin cn b studid in th xhibitins ddictd t c hist in th Sáét Musu in Szgh, th Bczki I C- Ou cunitis wc th visits with vius cufu pgs nd vnts (.g. th Sáét Picnic in -Mág, th Witchs Fstiv in Szgh, th Hs Riding Ds in Füzsgt, th Du Fstiv th Vig Ds in Dévván). Th tid wnd cn gt fshnt in th stunts nd dgings ffing btt nd btt c spciitis. Ths visiting us wi find undistubd ntu, uch sunight, dic wt nd gnus hspitit. ctin f Lc Hist in Dévván, th Rgin Hus in Füzsgt, th Histic Mi Sit nd Sttu Pk in -Mág, th Hus f Lc Histic Cctins in Köösdán, th Cftsn s Hus nd th Musu f Lc Hist in Bucs. M inftin n ccdtin, pgs nd cting: 5520 Szgh, Szbdság té 4 8. T/fx: ; -i:

5 TOWN SPORTS HALL OF FÜZESGYARMAT 5525 Füzsgt, Széchni u. 2. T./fx: Füzsgt, Csánki Dzső u. 1. T: i: T: ERZSÉBET SZITÁS GALLERY Th tist Ezsébt Szitás, bn in Füzsgt, hd n xhibitins in th cunt nd bd. Th wks f t f 60 fuitfu s Th spts cpx is cthv fund thi pcs in th g nd ft h. Pp, if d in th cs vicinit f th stis nd ndscps pp n h tuching dwings, ngvings pn-i bth. nd i-pintings bginning with th ptit f h shk fth. On f th tw gss cuts hs ighting s w. Th fciit is Th G psvd thn 100 f h pintings f th futu gntins. xcnt f husing su spts cps. Schutz Pnsin 5525 Füzsgt, Kssuth u. 90. Szbfgás: bddd s with TV-st nd shw, shd kitchn nd din. Mssg (in th Kstépk Bth) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. Nitv ttás: kddtő vsánpig 11 18:30-ig Bjntkzés: Svics: fshing Swdish ssg, fshing s ssg, hn ssg, hd ssg f igin, ph ssg, cuits ttnt siing, bd ssg with chct. Pdicu-nicu-tifici nis (in th Kstépk Bth) 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. Kissné Ibáni In T.: Svics: SPA dtxifictin, pffin hnd nd ft ttnt, dpitin, tnd ni pishing, fshing s ssg. Szgh, Szbdság té 4-8. T.: H Köös-Sáétő és z szágó báin idgnfgi infáció vn szükség, Fdujn hzzánk! á S Füzsgt, Kssuth u. 67. T.: i: W wit f u gusts with 2 dubbddd gust huss, quippd kitchn, shws nd n ncsd cut 300 ts f th dicin bth. s- Nub f ccdtins: 110 pcs with pti pubic utiitis (cticit, wt, swg wt) Svics: shd bth, cking fciit, und, pssg t th pni bth. TOWN SPORTS COMPLEX 5525 Füzsgt Kssuth u. 87. Füzsgt, Szbdság té 1. T: fx: i: Situtd n th cn f Széchni nd Sini stt, th tpic Füzsgt cttg shws th it ws d n its th fçd: Th thngphic hus hs pnt nd bck-sith shp s w. Th thtchd hus ws buit f sun-did unbunt bick nd th thicknss f th ws is c. Bsids th u cn th visits cn s pidic xhibitin in th th. Th ws isd nunt in th f Jáns Hgsi, fk pt bn in Füzsgt nd f Bnjáin Bnhi psnt wit. Th hus is ptd b th Dzső Csánki Lc Hist Asscitin. Th ck c fd nd bk fid dugh in th pn-i vn upn th qust f gnisd gups Füzsgt, Dbó u. 55. T.: Köö In th cping gn hdg spts th nubd pcs which hv cticit, pti ptb wt nd sw cnduit. Undf hting ks it pssib tht th dn buiding is pn thughut th. Th spts h is suitb f husing hndb, fiv-n ftb, tnnis, bsktb nd vb tchs tinings nd tining cps s w s n th bnchs f spts tht cn b dn in spts h ik cbt spts nd ss spts vnts husing cutu pgs Füzsgt, Sini u. 1. T.: i: Idgnvztők: Szbó I: Fkt Jáns: Év Gust Hus g Thcping**** ETHNOGRAPHICAL HOUSE W wit f u gusts with 5 cftb s thughut th. Ou svics: gniztin f ACCOMMODATION-RESTAURANTpgs nd cps, cting MEDICINAL BATH-MASSAGE svics, gniztin f cctiv t n pc! pgs, swiing instuctin W ff 30% f discunt f gups. ssé -i: Th Sáét Göng (Th P f Sáét) dicin wt is cndd f th ttnt f th fwing disss nd hth pbs: chnic inft nd t disss, hutic disss, fw-up c ft ccidnts, pst-ptiv bn nd ticu ttnt, chnic nuitis, nugi, chnic bckch, fw-up c f Hin-Mdin diss, chnic inft gncgic disss, inftiit, gn nt nd phsic xhustin. Swiing-ps: 33 swiing-p (27ºC), 25 swiing-p f swiing instuctin (28 30 C), p f chidn, 2 ps with dicin wt (40 C nd 37 C) nd n ind dvntu p (36 C) Cpsitin f th wt: Sdiu-hdgn-cbnt th wt cntining tid, idid nd tbic cid. Sight bwnish th wt with tptu f 60 dgs Csius. Pnsin: ccdtin f 35 pp, s with 2-4 bds, shw nd TV-st Shd kitchntt nd figt. Wd hus: 2 huss with 4 bds ch (withut cft) Oth svics: ting pssibiitis, sun with ht tub, fshing ssg, nicu, pdicu, pping tifici nis, ini gf-cus, bsktb nd vb cuts, infsun Füzsgt, Kssuth u. 92. T.: ; Fx: i: Nub f s: 61 dub-bddd, 6 th-bddd, 3 fu-bddd, 16 ptnts, 4 ccssib s 20 s with supi cssifictin Svics: stunt, Bt B, Jcuzzi, sun, fitnss, biids, x, tb-tnnis, tnnis cut, siu, pdicu, nicu, fxg ssg, but pu Nub f ps: 7 (f chidn, f swiing, th nd dicin ps, ht tub, Jcuzzi, undwt gnstics) Cnfnc s: 2 (f 220 nd 81 pp) Sctin : 3 (f 20 pp) A hug vit f dicin nd wnss svics finncd b sci scuit - is ffd in th G Mzgás- és Egészségcntu (G Mtin nd Hth Cnt). (dic xintin, chck-up, diffnt pcks, ctic ttnt, hdxu, whip bth, pthp, vti i bth, bisnnc thp) Ttnts finncd b sci scuit: ud pck, dicin ssg, dicin swiing in gups f chidn und 18, wight bth, undwt cctiv gnstics, undwt wt-jt ssg, ffvscnt bth Histic dicin ttnts: gn hth cnt, chck-up, s ssg, ttnt f tin difficutis, gnthp, ifst guidnc Kinsithpis: pits gnstics (ttnuting), intit gnstics, thi-chi-kung gnstics, qu fitnss, sttching, spin gnstics, invigting gnstics Tps f ssg: fshing ssg, dtxicting ssg, spts ssg, ph ssg, ssg with vti i nd undwt, xing ssg, hn ssg Kisksté Inn nd Rstunt 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88./ T: ; i: iwiw: Kisksté Fgdó, Füzsgt zö 5525 Füzsgt, Kssuth u. 88. T./Fx: Th Ht G Gógszáó *** ö Kstépk Bth é t LEADER K Th pjct ntitd In th Wk f u Ancsts Dvpnt Pg f Tuis in Füzsgt is izd with th suppt f th EU nd th Gvnnt f th Hungin Rpubic within th fwk f th Ntin Dvpnt Pn. AVOP /7.12 Bnfici: Lc Gvnnt f Füzsgt, 5525 Füzsgt, Szbdság té 1. Excut: Ljs Pá, pht-vid Wittn b Köös-Sáét Offic f Szgh Kistéség Többcéú Tásság Tuinf 5520 Szgh, Szbdság té 4 8; T.: i: ; Pubishd b M s Offic f Füzsgt spnsib dit: Mónik Tőkésné Gi dit: Csb Pá nd Tás Pá phts: Ljs Pá pinting wks: G Pint, Gndőd nging dict Mihá Vg This bkt is pubishd with th suppt f th LEADER+ pg.

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben