I. díj: Molnár Zsófia, XII. osztály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely I. tétel Álarcok a klasszikus modernségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. díj: Molnár Zsófia, XII. osztály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely I. tétel Álarcok a klasszikus modernségben"

Átírás

1 I. díj: Molnár Zsófia, XII. osztály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely I. tétel Álarcok a klasszikus modernségben A modernség korszaka a világ- és emberkép radikális változását hozta. Darwin evolúciós elmélete, Einstein relativitás-tana vagy Freud újszerű pszichológiája a művészetek minden ágában éreztette hatását. Az irodalmat, szereplők és én -ek megformálását talán az utóbbi alakította legjelentősebben, rávilágított ugyanis arra, hogy az a szubjektum, amely látható, valójában több (tudatalatti, felettes) én együttesének eredménye. Amikor ösztönösen viselkedünk tehát, olyankor tudatunkat nyomjuk el, és fordítva, de valamelyik része a személyiségnek mindenképpen kénytelen rejtőzni. A gondolatmenetnek erről a pontjáról pedig kézenfekvő az álarc-motivika előtérbe kerülése. Ennek hátterében állhat még a játékos kedv felerősödése, valamint felismerése a számtalan vonzó lehetőségnek, amelyet a maszköltés nyújt. Korábban inkább csak szerepek léteztek: Berzsenyi a horatiusi attitűdöt próbálta magáévá tenni, Csokonai Anakreónhoz kísérelt meg hasonulni (más kérdés, hogy mennyire sikeresen, hiszen a magyar viszonyok között nem lehetett maradéktalanul beleélni magukat az ókori lírikusok viselkedésmintáiba). A klasszikus modernség azonban már inkább maszkokkal dolgozott : ez a színészi kellék az én -t, annak sajátosságait jobban rejti, mint egy szerep, és könnyebben lecserélhető. A legbravúrosabb álarcöltő talán Kosztolányi Dezső. Kortársai úgy emlékezetek rá, mint aki kedvelte a pózt, és mindig alakított. Változatos lírai énjei szintén e játékos kedv mellett tanúskodnak. Az egyik legfontosabb maszk, melyet a versei beszélői magukra húznak, a kisgyermeké: egész költemény-ciklusa született, A szegény kisgyermek panaszai címmel, mely elsődlegesen ezt a látószöget érvényesíti. Külön érdekes például a kompozíció egyik verse, A játék, melyben a gyerek jelmezt próbál, színészkedik: ez már a rejtések halmozása. Egy másik darab, az Ó, a halál kezdetű pedig úgy ábrázolja a felnőttek világát, mint farsangolókat: ezt a kifejezést modern irodalomértelmezések is használják a líra folyamatainak bemutatására. Az álarcok egy másik csoportja azt segíti elő Kosztolányi lírájában, hogy viszonyulni tudjon az emberi lét egyik legabszurdabb, -fájdalmasabb kérdéséhez, a halálhoz. Ez a probléma életművének egészét meghatározza. Az egyik válaszreakció a gyermekkor világába való menekülés mellett, éppen az, amelyet az idézett Marcus Aurelius című vers fejez ki, az ókori bölcselő, császár, költőtárs példáján keresztül: a csendes, sztoikus belenyugvás az elkerülhetetlenségbe. Így ez az álarc tanít a tűrés -re, a hosszu alázat gőgös erényére a megmásíthatatlan előtt. Az Esti Kornél éneke felmagasztalása ( szent ) a maszköltés lehetőségének, mely révén a szorongás, gyötrődés ( vérző-heges seb ) eltakarható. Még akkor is, ha ennek üresség az ára. Ez a néhány sor nem csak Kosztolányi, hanem minden álarcviselő lírikus ars poeticája lehetne tehát. Babits Mihály szintén költői hitvallás-értékű alkotása, a Jónás könyve vagy elöregedett kötéltáncost megidéző verse két újabb vendégarc, melyek lehetővé teszik, hogy a művész közvetve, de annál érzékletesebben kifejezze, milyen értékrendre épít, miért vagy hogyan ír. A megfejtés talán nehezebb, mint korábban, de az ilyen jellegű művekben az olvasó-befogadó maga is társalkotóvá válhat. Az álcázás-motívum beépítése, sőt kiemelt helyen szerepeltetése a líra mellett az epikában is megfigyelhető. Kosztolányi ebben a műnemben is központi szerepet tölt be. Híres regénye, a Thomas Mann által is méltatott Nero, a véres költő például hangsúlyosan épít erre az elemre, hiszen

2 azt mutatja be folyamatában, ahogyan a maszk letéphetetlenül az őrült császár arcára rögzül, míg ő egy mások által irányított pantomim-figurává degradálódik. Ez a mű az álarc ráfagyásának veszélyeit jeleníti meg. Az Édes Anna című regényben szintén jelen van az álarc, jelmez motívuma: Vizyné unokaöccse, Patikárius Jancsi egyszer nőnek öltözve látogatja meg nagynénjét, majd vigyorgó, torz maszkkal és revolverrel rémíti meg Annát, szerepet kapva így a kettős gyilkosság előkészítésében. Krúdy Gyula A vörös postakocsi-ja, ez a pompás kihágás a műfaji szabályok ellen (Ady), leginkább a különc újságíró Rezeda Kázmér alakjának megteremtésében dolgozik maszkokkal. Ő ugyanis irodalmi alakokból építi föl magát, leveleit különböző álneveken írja alá, a néhány oldalnyi széptevések (mindig nőknek ír) során pedig az álnevekhez tartozó személyek stílusát (Anyegin, Szindbád, egy apát) ölti magára. Kaffka Margit regénye, bár számos referenciális elemmel rendelkezik, és nem utalható az álarcos művek körébe, egy pontján mégis szerepeltet egy cigányjelmezt (amikor a főhős Rudolf trónörökösnek jósol). A jelenet jó példa a klasszikus modernség érdeklődését kifejezni ez iránt a lehetőség iránt, és világosan szemlélteti pont azt, ami a játék lényege: az ember az lehet, aki szeretne lenni, kötöttségei feloldódnak, azt vágja a biztos menedékből mondjuk fél Európa leendő urának szemébe, amit akar. Csattanóképpen Karinthy Frigyes egyik novellája is ide kívánkozhat. Ebben ugyanis, kissé groteszk színezettel, azt mutatja be, ahogyan - egyre mélyebben ásva a festékrétegek alá a férfi, a nő púderből való maszkja alatt semmit sem talál. A humorista szerint tehát egy asszony vagy minden asszony? azért festi magát, hogy álarca ürességét kitöltse. A fenti példák rávilágítanak arra, milyen kiemelt szerephez jutott tehát a maszköltés a klasszikus modernség során. Ez a folyamat aztán a posztmodernben annyira kiteljesedett, hogy a beszélők kilétét eldönteni gyakorlatilag lehetetlen. Én sokan vagyok. / Én kevesen vagyok... Nem az, kiről azt hiszik, / ő volt. Az nem én leszek. - mondja ennek kapcsán Kovács András Ferenc. Esterházy Péter pedig egyenesen a maszktalanság maszk nélküliség maszkjáról beszél... II. tétel Nincs is szavam Egy feltűrt gallérú fiatalember ment a sötét utcán... Érdekcsigázás. Borzalmas. Inkább nem is így kezdődik. Két szó ment az utcán, a sötét utcán. Éppen Esterházy Péter A szavak csodálatos életéből című előadására készültek, mert nagyon hízelgőnek találták már az előfeltevéseket is: Csodálatos életünk... hm, hát igen. Az egyik szó a zajlik, a másik a megváltozzon volt. Ez a novella, hagyománytisztelő módon, az ő belső történéseikre reflektál: mi ment végbe a lelkükben rövid idő egyetlen este alatt. Kazinczy Ferenc látható, a nagy tudós, megszállott nyelvújító, -őrző, -ápoló. Íróasztalánál ül, a Lónyay Erzsébet Psychével való eszmecsere után, és épp a magyar nyelv gazdagságán, szépségén elmélkedik. Milyen szép gondolja, hogy rokon kifejezések segítségével árnyalni tudjuk a jelentéseket. A megváltozzon (átalakuljon, módosuljon...) és zajlik (történik, folyik...) jut eszébe. Boldog.

3 George Orwell látható, amint egy Északi-tengeri sziget magányában, betegen, szörnyű látomását, az 1984-et írja. Épp légzési panaszai vannak, minden megújuló köhögésroham az Oldspeak egy-egy szavának kiküszöbölését jelenti. Zajlik? Nonszensz. Legyen csak van. Megváltozzon? Ugyan. Ilyen nem is kell. Semmi sem változik. A Párt örök. A két szó látható, megérkeztek az előadóterembe. Mivel üres széket nem találtak, félrelökdöstek valakit, ez egyszerűen hangulatukból következett. A zajlik dinamikus. Meg az emberek amúgy sem csodálkoztak. Semmin sem csodálkoznak, amin kellene. Esterházy azt mondta: Sokan tolonganak most a damaszkuszi úton. Ezt nem értették, de megjegyezték, hogy fellapozzák majd az Értelmezőben. Orwell nevét is megjegyezték, érdeklődtek a Newspeak után. Legjobban azonban az vésődött emlékezetükbe, amit az előadó a végén, és halkan mondott, hogy a felvevőgépek, magnók nem hallották: Most, mikor ugyanúgy zajlik, mint mindig, legfőbb ideje, hogy megváltozzon. - Ó, az újító törekvésekre gondol. mondta Megváltozzon. Zajlik csak bólogatott hozzá. Ezt értették. Egészében véve pedig fellelkesültek, szerették Esterházyt, és elhatározták, hogy kedvére tesznek. Taxival mentek haza, hogy gyorsabb legyen, és utánanéztek mindennek. Megértették, mi a pálfordulás, mit jelent az Újbeszél. Azt érezték: ez igen, ez radikális. Kicsit elszomorodtak, mert hát nehéz a búcsú az identitástól, de meg kell lennie. Így vált azon a számára sorsdöntő napon Megváltozzon Most -tá, Zajlik pedig Mindig - gé. Tandori verset akart írni. Mivel Tandori Kornis szerint megvan, gondolta, támaszkodik valakire, és Esterházyt választotta. Ő is hallotta ugyanis, amit mondott, mert pont a szavak mellett ült. De amikor az ugyanúgy -hoz ért, rájött, hogy Pilinszkynek igaza van, amikor azt mondja: Nincs is szavam. mert tényleg nem volt. Így azt a két szót kihagyta, de azóta is mindenki dicséri eredetiségét. Ez a csattanó. II. díj: Finna Eszter, XII. osztály, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, Maros megye I. tétel Álarcok a klasszikus modernségben Amint a korok változnak, úgy változnak velük együtt az emberek is. A mítoszok hőseitől kezdve, átóvakodva a középkori legendák példát állító, erkölcsös személyeinek történetein, az irodalom útja különleges görbét ír le az én -ek kivoltát illetően. De ha nem is ugrunk oly messzire, egészen korunk posztmodern törlődött, kisemmizett énjéig, megfigyelhetjük, mekkora változást hozott már a romantika is a személyek alakulásában. Vörösmarty Csongora és Madách Ádámja is az idillit, a tökéletességet, az Egészet kutatja... A klasszikus modernség kora azonban ehhez viszonyítva is újat, másat hoz. A tökéletesség, a mámor, az értékeket hordozó Sziget tovatűnik, s helyét átveszi a töredezettség, a folytonos utazás. A művész ráébred arra, hogy a világ kiismerhetetlen, megfejthetetlen, nincs benne külön Jó és Rossz, s mindig valamilyen formában, valamilyen új álarcban mutatkozik meg minden érték benne. Ez a megrendülés, csalódás vezet a személyiség

4 osztottságához, a megsokszorozódott én -ek kialakulásához. Az író elretten attól, hogy semmit (talán még önmagát sem) képes megismerni. Ez a bizonytalanság, az ürességben való önmagátkeresésben egy új technikát szül: a maszkképzés technikáját. A klasszikus modern író tehát álarc mögé bújik. Talán helytelen lenne maszknak nevezni azt, amit magára ölt, hiszen a maszk tulajdonképpen az arcot eltakarja, nem hagy lehetőséget az író valódi arcának megmutatkozására. De az álarc lehetőséget nyújt arra, hogy olyan elképzeléseket mondhasson ki, melyek talán mindezidáig nem jellemezték gondolkodásmódját, de egyes helyzetek léte mélyebb rétegeibe hatolva követelik énje osztottságát. Ha a klasszikus modernség álarcot öltő íróira, költőire gondolunk, nyomban felsejlik előttünk Krúdy, Kosztolányi, s a lírában oly kimagaslóan élő, a Minden és Semmi között néha álarc mögé rejtőző Ady is. A felsoroltak az arc-álarc-technika más-más oldalát mutatják műveikben, s ahogyan betekintést nyerünk a novellákba, költeményekbe, felfedezni véljük az álarcok érdekes játékát. Krúdy Gyula, a magyar impresszionista epika talán legkiemelkedőbb alakja, miközben írásaiban utat ad az emlékezés folyójának, alakteremtésében valahogyan saját magát keresi... a Szindbád-novellák különös példái az alterogo-képzésnek, ami Krúdynál egyféle álarc. Nem lehet meghatározni, Szindbád nosztalgiázó, saját emlékeiben élő személyisége valójában az íróéval interferál vagy egy valóságos álarc. Mivel az elbeszélés egyes szám harmadik személyű, az olvasó gondolhat akár egy egyszerű ember egyszerű történetének elbeszélésére is. Azonban Krúdy, mintegy felhasítja Szindbád lelkét, belelát gondolataiba, emlékeibe, történeteibe. Úgy ír a régi hídról, mintha azt ő maga is ismerte volna valamikor, s a hajós emlékei ismerősnek tetszenek előtte, mintha tolla saját lelkivilágát, érzéseit tinzázná, maszatolná papírra. A Krúdy-álarc tehát nem egy posztmodern Esterházy-maszkra hasonlít, nem egy személy nélküli álarcosbál, szerepek cseréje. Talán saját (az elbeszélés esetleges nehézségeiből, az én-elbeszélés megtagadásából, elutasításából fakadó) félelmei késztetik az írót arra, hogy ne önmagáról, hanem inkább önmagából alkosson, ne énjét mutassa, inkább énjének mására teremtett álarcát... hiszen hogy is tudhatna önmagáról írni, mikor pontosan nem is tudhatja, ki önmaga? Kosztolányi esetében megint más a helyzet. Esti Kornél nevezhető egyfajta átlátszó álarcnak is, de mindenképpen inkább alteregó. A mű elbeszélője és elbeszéltje sem azonosítható teljesen Kosztolányival, mégis ketten (hárman?) megalkotják töredékükből az író irodalmi én -jét. A nyelvi megformáltság különösen fontos szerephez jut itt: az álarcok megformáló eszköze. A nézőpont viszonylagossága, a beszédmód olykor nyelvi regiszterekkel történő tagolása otthont ad az álarc-öltés játékának... És ki más, ha nem Kosztolányi, tud igazán bánni e játék-szerekkel? Esti Kornél éneke című költeményében a nyelvi dallamosság, megszerkesztettség ritmusa által beszél (szín)játszó költő mivoltáról. A szent bohóc-üresség által megidézi a klasszikus modernségre oly jellemző űrt, a személy kiteljesedésének kilátástalanságát. A szívem hetyke festék mondja Esti Kornél, s a vért így azonosítja, önti le festékkel. A szenvedést tehát festék, álarc palástolja, s ez a hangulat, a játék mögül kevetülő véres komolyság a halál félelmét eljátszani kívánó, meghasonlott, szerepei, álarcai mögött szenvedő én sorsára is rányomja bélyegét. A Marcus Aurelius-i szerep magára öltése ugyancsak játéknak minősül, az álarcot föl-le vevő Kosztolányi hol megmutatja saját gondolatait, hol a római hadvezér álarca mögé bújik. Így születik meg versében a feldarabolt, saját, valódi szerepét, szerepkörét kereső én. A klasszikus modernség emberét tehát víg álarc födi a kor kegyetlen, kiismerhetelen helyzetei előtt. Mikor már nincs válasz a romantika Ki vagyok én?, Mi a célom a világban?, Hol a helyem? és Hol találom meg a boldogságom? kérdéseire, nem marad más, csak e kérdésektől s a lehetséges válaszoktól való elszakadás. Krúdy az emlékek felidézése áltat ír önnön

5 érzéseiről, Kosztolányi ezer álarc mögül szólal meg, néha le is vetve ezeket, s megmutatva igazi arcát (?), Ady egyensen meghatározza magát költészete által: észak-fok, idegenség... Egy dolog bizonyos azonban. Az álarcformálás, mint technika a klasszikus modernség korában születik, s habár igazi maszkot öltésről inkább a kései modernség Szilágyi Domokosánál vagy a posztmodern íróknál, költőknél (Esterházy, Kovács András Ferenc, Bodor Ádám) beszélhetünk, mindenképpen érdekesek a klasszikus modern álarcok is. Ez pedig nem más, mint egyfajta menedék az írónak, egy toll, mellyel megteremtheti új, szövegbeli identitását, mely személyisége töredékességében megmutatja olvasóinak azt, ami valahogyan mégis jellemzi őt. II. tétel Első és egyben utolsó fejezet, melyben a férfi ráeszmél: legfőbb ideje, hogy. Sietett... Maga sem tudta, merre, és ez rettenetesen izgatta, sőt, felkavarta. A legrosszabb az volt talán, hogy ezekben a napokban mintha nem ismert volna magára. Haha! Méghogy magára! Hiszen bohóc volt, ahogy anyja mondaná, színész, aki zihálva, fuldokolva kapaszkodik szerepeibe. Mert micsodát alakított az Othelló-ban, mindenki dicsérte, majdhogynem hozzászokott szerepéhez. - Pár perc és ott vagyok... De hol? Színész volt, igen, emlékeiben ott égett minden játék, a színpad pora ott fürdött lábainál a napsugarakban... Mert most már az utca is színpad, igen! Színpad a járda, a villamos, a vegyesbolt, színpad az is, színpad a kávézó, minden szék és minden ágy... Színpad az otthon is. - Fel a lépcsőn, már csak néhány másodperc és lépés választ el az ajtótól. Megdörzsölte szemét önkéntelenül is, azt hitte, álmodik. Nem volt jellemző rá ez a szeleburdiság, ez az önmagából való kivetkőzés. Az utolsó dolog, amire emlékezett, mielőtt az az idegesítően vezérlő gondolat eluralkodott elméjében, az volt, mikor a sminkszobában, a rendezőre várva, unalmában Rimbaud-verseket olvasott, s részegen magába itta a sorokat. Ezt szokta tenni. Igen. Verseket olvas. A versek mindig segítenek megnyugodni, kiteljesedni. Emlékezett arra, hogy mikor az a vöröshajú lány elment, egy hétig Babitsot olvasott, a dallamok segítették... De nemis. A vöröshajú lány, az is csak egyik színdarabban volt, hát persze. - Nyílik az ajtó. Már bent is vagyok... Itt. Amint hazaért, ledobta kabátját. Egyszerre nagyon melege lett. Nem tudta, miért tette, hogy hagyott mindent a színházban, és hazament. Hiszen ez csak egy szokásos nap, nem valami damaszkuszi út... Mit vár magától? Hogy megszűnjön lenni? Hogy megszűnjön színész lenni? Hogy hátat fordítson mindannak, ami eddig volt?! Ha nem színész, akkor ki ő? Mit játsszon el önmagát? Akaratlanul, indulatában megfordult, és az előszobai tükörbe nézett, és én megláttam magam. Hangos gépzajra ébredek... és már megint ajtókkal álmodtam.. bolond álmok... Lassan kikászálódom ágyamból, még a végén elkések a próbáról gondolta magában a férfi, s álomtól gyűrött arcára ráült a felismerés: ugyanúgy, mint mindig, legfőbb ideje, hogy semmi. Indult is a színházba.

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Keresztény élmény, magyarság

Keresztény élmény, magyarság Keresztény élmény, magyarság ÚTON BABITSHOZ, KODÁLYHOZ ÉS UTÓDAIKHOZ A humanista nem azért nyúl vissza a régihez, mert sokallja az újat, hanem mert kevesli írta Babits. A mûvészet jelen idejû. Régi és

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 20 0. C. évfolyam szám

Irodalomtörténeti Közlemények 20 0. C. évfolyam szám Z. KOVÁCS ZOLTÁN ItK HOGY ELVÉSZ ITT MINDEN (Nézőpont és téma Thury Zoltán novellisztikájában) (ItK), 114(2010). A kisemberi mivolt és a mindennapiság világa egyaránt meghatározó kérdései a Thury Zoltán

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Én-keresés, létharc, gondviselés

Én-keresés, létharc, gondviselés KÁNTÁS BALÁZS Én-keresés, létharc, gondviselés Horváth Tivadar Ahol út nincs című verseskötetéről Horváth Tivadar első verseskötete ígéretes pályakezdés. A fiatal költő látszólag nem siette el költeményei

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

József Attila tizennyolc éves korában, 1923 májusában, Szegeden, Juhász Gyula huszonötéves

József Attila tizennyolc éves korában, 1923 májusában, Szegeden, Juhász Gyula huszonötéves Sipos Lajos hiszen lehetnénk jóbarátok Babits és József Attila találkozásai József Attila és Babits Mihály személyes kapcsolatáról, elgondolt vagy valóságosnak hitt ellenszenvéről sokat és sok helyen lehet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő minden jó választ el kell fogadni! NYELVI-IRODALMI

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes

Pest drágagyöngye. Józsefvárosi blogmesék. Kerekes Pál. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes Pest drágagyöngye Józsefvárosi blogmesék Kerekes Pál 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Borító: Bak Ágnes A posztok között hajdani fűszer- és gyarmatárú hirdetések Milyen volt? Az elmúlt évtizedek

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 0 ISKOLAI FORDULÓ II. fokozat ÉLETTÖRTÉNETEK Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia Feladatlap Megoldási idő: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám:

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

Magyar irodalomtörténet németeknek németül

Magyar irodalomtörténet németeknek németül Magyar irodalomtörténet németeknek németül Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

2014. március 24-27. TÉMA HÉT

2014. március 24-27. TÉMA HÉT 2014. március 24-27. TÉMA HÉT Munkára fel! Más keretek közt a Témahéten! T. 11. évfolyamos tanulók! Az alábbiakban olvashatjátok a témaheti kínálatot. Mit is kell tudni az időbeosztásról? Olvassátok el

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007

/,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 0,1,67(58/('8&$,(,ù,&(5&(75,, 6(59,&,8/1$,21$/'((9$/8$5(ù,(;$0,1$5( /,0%$ù,/,7(5$785$0$*+,$53URJUDPD±%$&$/$85($7 2007 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI KÖVTELMENÉNYRENDSZER 2007 1. A követelmények a képességekre,

Részletesebben

PÁDÁR ESZTER Mi mennyi?

PÁDÁR ESZTER Mi mennyi? PÁDÁR ESZTER Mi mennyi? Egy kiállítás keletkezéstörténete Örkény-év Az elmúlt évben Örkény István özvegye, Radnóti Zsuzsa és az íróéletmű-sorozatot gondozó és megjelentető Palatinus Kiadó kezdeményezésére

Részletesebben