Részvételi Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi Szabályzata"

Átírás

1 A HATOSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 II. 1. Általános rendelkezések Értelmezı rendelkezések A Hatoslottó lényege Részvételi lehetıség a Hatoslottóban A Hatoslottó sorsjegyei A gyors tipp A Joker A részvételi díj A Hatoslottóban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése Nyerıszámok sorsolása Nyereményalap felosztás Nyereményjogosultság Nyereményjegyzék A nyeremények kifizetése Az át nem vett nyeremények felhasználása A különsorsolások Óvások, felszólamlások AZ ONLINE JÁTÉK SZABÁLYAI Az online sorsjegy Nyeremények kifizetése III. A TELEFONOS, AZ INTERNETES, AZ SMS-ES ÉS AZ EGYÉB MOBILTELEFONOS JÁTÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A telefonos, az internetes, az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék feltétele Regisztráció A felhasználható bankkártyák, a bankkártya szerzıdés, a Szerencsekártyák és a mobilszolgáltatókkal kötött szerzıdés ismertetése A belsı egyenleg A belsı egyenleg feltöltése A nyeremények felvétele IV. A TELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel telefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe A telefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése

3 V. AZ INTERNETES JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel internetes játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az internetes sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése VI. AZ SMS-ES ÉS AZ EGYÉB MOBILTELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel SMS-es játékmód esetén Kommunikáció a rendszerrel az egyéb mobiltelefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények kifizetése mobiltelefonos regisztrációval rendelkezı játékosoknak.. 46 VII. AZ ATM-ES JÁTÉK SZABÁLYAI A szolgáltatás leírása Regisztráció Az ATM-es sorsjegy A játékba küldés rendje A felhasználható bankkártyák ismertetése A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények felvétele VIII. AZ ÖNKISZOLGÁLÓ TERMINÁLON TÖRTÉNİ JÁTÉK EGYÉB SZABÁLYAI Az önkiszolgáló terminálon történı játék feltétele Kredit egyenleg Kredit egyenleg feltöltése A játékba küldés rendje Az önkiszolgáló terminál sorsjegyének jellemzıi A nyeremények felvétele IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) A Hatoslottó játék Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték szervezésérıl szóló módosított és kiegészített évi XXXIV. törvény, a végrehajtásáról rendelkezı módosított és kiegészített 32/2005.(X. 21.) PM. rendelet, és a többszörösen módosított és kiegészített, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv., valamint az állami adóhatóság (továbbiakban: Szerencsejáték Felügyelet vagy SZEF) határozata állapítja meg. (2) A Hatoslottó megrendezése és lebonyolítása a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt.) kizárólagos jogkörébe tartozik. (3) Az SzZrt. és a Hatoslottóban résztvevı vagy részt venni kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Hatoslottó résztvevıi a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezınek ismerik el, és azokat betartják. (4) A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a játékosok az SzZrt. kirendeltségeiben (a továbbiakban: lottózóban) dolgozókkal, megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet kötelezı, abból az SzZrt-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen megállapodásokat az SzZrt. bejelentés esetén sem veszi figyelembe. 2. Értelmezı rendelkezések (1) Alapjáték Egy játék, a 45 számból 6 szám megjátszása egy sorsolásra vonatkozóan. (2) Alapdíj Egy alapjáték megjátszásának díja. (3) Részvételi díj A részvételi díj az alapdíj és a megjátszott alapjátékok számának a szorzata annyiszor, ahány sorsolásra (egyre vagy ötre) érvényes az adott játék. (4) Online terminál Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a gyors tipp megadására szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, a központi számítógépbe továbbítja, ahol az adatok tárolódnak, majd a sorsolás elıtt a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen a játékról átvételi igazolást (sorsjegyet) nyomtat. Az online terminál által gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az átvételi igazolásra. (5) ATM Az ATM (Automated Teller Machine) olyan elektronikus berendezés, mely bankkártyával rendelkezı ügyfelek számára lehetıvé teszi, hogy bankszámlájukról 4

5 készpénzt vegyenek fel, arra készpénzt fizessenek, arról átutalásokat indítsanak, bankszámlájukra vonatkozó információhoz jussanak továbbá az SzZrt. fogadási rendszeréhez kapcsolódva díjfizetı tranzakciót végezzenek és szerencsejátékokban való részvételi jogosultságot szerezzenek. (6) Online segédsorsjegy Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad. (7) Önkiszolgáló terminál Olyan berendezés, amellyel a játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával jelölheti meg az alapjátékok, a sorsolási események számát, a Joker játékszándékát és a megjátszani kívánt számokat, majd a játék adatait továbbítja a központi számítógépbe, ahol tárolódnak és nem törölhetı adathordozóra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen az önkiszolgáló terminál a játékról sorsjegyet nyomtat. A gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott sorsjegyre. (8) Az önkiszolgáló terminál sorsjegye Az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta és a sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra került. Átvételi igazolást a játékos által, az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadott játékadatokról ad az önkiszolgáló terminál. (9) Sorsjegy a./ Online sorsjegy: Az online terminál által az online segédsorsjegy, vagy a gyors tipp módszer alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta, és a sorsolás elıtt minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra került. Átvételi igazolást csak a szabályosan kitöltött segédsorsjegyrıl, vagy a terminálkezelı által - a játékos kívánságának megfelelıen - szabályosra javított játékadatokról valamint a gyors tipprıl ad a terminál. b./ Elektronikus sorsjegy (telefonos, internetes, SMS-es, ATM-es és egyéb mobiltelefonos): Az elektronikus játékmód eszköze, melynek részei: A kódazonosítású technikai sorsjegy, amely az SzZrt-nél minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint bankkártya szerzıdés alapján történı fizetés esetén a segédsorsjegyként funkcionáló III.2. (5)a./ pont szerinti szerzıdés, Szerencsekártyával történı fizetési mód igénybe vétele esetén az SzZrt. rendszerén (www.szerencsejatek.hu) keresztül elérhetı tájékoztatás, Mobil Vásárlás esetén az SzZrt. rendszerén (www.szerencsejatek.hu) keresztül elérhetı tájékoztatás, 5

6 ATM-es fizetési mód igénybevétele esetén az SzZrt. rendszerén (www.szerencsejatek.hu) keresztül elérhetı tájékoztatás, egyéb esetben pedig az SzZrt. rendszerén keresztül (www.szerencsejatek.hu) elérhetı tájékoztatás, melyek tartalmazzák a sorsjegy kötelezı tartalmi kellékeit. A jogszabályban elıírt, végelszámolásig tartó megırzés szempontjából a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített adatállományban szereplı tartalom minısül sorsjegynek. (10) Lottózó Az SzZrt. termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése. (11) Jelszó, szám-azonosító, karakteres azonosító A jelszó - az internetes, telefonos, belsı egyenlege terhére játszó SMS-es és az egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben (továbbiakban: ITSFR), - a regisztráció során a játékos által választott titkos kód, melynek késıbbi használata megakadályozza, hogy a belsı egyenlegen lévı összeghez illetéktelen személy hozzáférjen. A jelszó csak a játékos által ismert, a játékrendszerbıl más számára nem érhetı el, a játékos akaratától függıen megváltoztathatja. Ha a jelszó karaktereket is tartalmaz, telefonon keresztül értelemszerően nem lehet vele belépni. A jelszó mellett a játékos két különbözı azonosítóval szám-azonosítóval és karakteres azonosítóval - rendelkezhet. A bankkártya szerzıdéses játékos bankkártya számának helyettesítése céljából a szerzıdés érvénybe lépését követı elsı telefonos bejelentkezéskor egyedi 10 jegyő szám-azonosítót kap, melyet a jelszóval együtt saját személye rendszerben történı azonosítására használhat. Teljes regisztráció esetén a szám-azonosítót a rendszer generálja a játékos számára. A karakteres azonosítót a játékos választja az elsı internetes belépésekor. Az internetes rendszerbe való belépéskor azonosítóként a karakteres azonosító és a szám-azonosító egyaránt használható. A telefonos rendszerbe a játékos csak a számazonosító segítségével léphet be. Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben a játékos beazonosítása a regisztráció során vagy a telefonos rendszeren keresztül megadott, beküldı mobilszám alapján történik. A Mobil Vásárlásra felhasználható egyenlegük, keretük terhére játszó játékosoknak a belépéshez szintén nincs szükségük jelszóra és azonosítóra, ıket is az SMS-t küldı mobiltelefon SIM kártyájához tartozó telefonszám azonosítja. Az azonosító-jelszó páros jogosulatlan használatának minden kockázatát a játékos viseli. (12) Visszaigazoló SMS illetve üzenet Az SMS-es illetve az egyéb mobiltelefonos játékmódban a játék visszaigazolását szolgáló válasz SMS illetve üzenet, mely tartalmazza a megjátszott játék adatait és a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számát. (13) Virtuális Szerencsekártya Az SzZrt. által a bankkártya szerzıdéssel rendelkezı internetes játékosok számára biztosított eszköz, amelyre a játékosnak kívánsága szerint lehetısége van a bankszámlájáról pénzösszeget feltölteni, és a játékai során a részvételi díjat errıl 6

7 (14) Zárás fizetni. Az SzZrt. a virtuális Szerencsekártyát annak bevezetése elıtt 10 nappal az SZEF részére bejelenti és széles körben meghirdeti. A játékosnak szintén lehetısége van a kisnyereményeit a virtuális Szerencsekártya egyenlegéhez hozzárendelni. A virtuális Szerencsekártya egyenlege a Ft-ot (azaz egyszázezer forintot) nem haladhatja meg. Amennyiben az SzZrt. ezt az értékhatárt módosítja, azt a játékosok számára széles körben meghirdeti. A sorsolásos játékoknál a sorsolás elıtti adatállomány érintetlenségének, hitelességének és teljességének igazolására az SzZrt. online zárást alkalmaz. 3. A Hatoslottó lényege (1) A Hatoslottó hetente szervezett számsorsjáték, amelyben 45 számból legalább 3, legfeljebb 6 szám eltalálása jogosít nyereményre. (2) A sorsolási eseményt megelızıen a 45 számból 6 számnak - az ún. alapjátéknak - sorsjegyen, vagy a sorsjegy szerepét ellátó adathordozón való szerepeltetésével lehet a játékba bekapcsolódni. A játékos az 1-45-ig terjedı természetes számokat tartalmazó számhalmazból tetszés szerint kiválasztott hat számot játszhat meg részvételi díj megfizetése mellett. (3) A nyereményre jogosító találatokat egy sorsolási eseményen állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt a számsorsoláson. A sorsolás alkalmával a 6 szám kiválasztása visszatevés nélkül történik a 45 db-os számkészletbıl. (4) A sorsolás eredményét a kisorsolt 6 szám (nyerıszám) adja. 4. Részvételi lehetıség a Hatoslottóban (1) A játékban részvételi díj megfizetése mellett, az SzZrt. által felkínált alábbi lehetıségek igénybevételével lehet részt venni: a./ online terminálon, b./ önkiszolgáló terminálon, c./ telefonon (hangválasztásos, IVR) d./ interneten e./ SMS-en, f./ ATM-en. g./ valamint SMS-en kívüli egyéb mobiltelefonos (továbbiakban: egyéb mobiltelefonos) fogadási módban. Az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálon keresztüli játékmódot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Az egyéb mobiltelefonos, a telefonos, az internetes, az SMS-es vagy az ATM-es fogadási lehetıség közül az SzZrt. jogosult bármelyiket megszüntetni, szüneteltetni illetve bevezetni, valamint újrakezdeni, amennyiben azt 10 nappal megelızıen az állami adóhatóság (továbbiakban Szerencsejáték Felügyelet vagy SZEF) részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. 7

8 (2) Az I. rész 4. (1) bekezdés a./ pontja szerinti lehetıséggel az SzZrt. lottózóiban és az online terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni. 5. A Hatoslottó sorsjegyei (1) A sorsjegy a Hatoslottóban való részvételi-, és nyereményjogosultság igazolására szolgál. (2) A Hatoslottóban résztvevı játékos a./ Online b./ Önkiszolgáló terminál által kiadott c./ telefonos d./ internetes e./ SMS-es f./ ATM-es g./ egyéb mobiltelefonos sorsjegyfajtával rendelkezhet. (3) Az öthetes sorsjegyek felvételét az SzZrt. szünetelteti, ha a játék befejezését tervezi, és errıl a SZEF-nek bejelentést tesz, valamint a játékosok számára meghirdeti. 6. A gyors tipp (1) Az online terminálon, önkiszolgáló terminálon, telefonon, interneten, SMS-en és egyéb mobiltelefonos játékmódban a játékosok "gyors tipp" játékot is igénybe vehetnek, melyben a játékos véletlenszerően kap számokat az általa kívánt játékfajtához: normál, kombinációs, egyhetes, illetve öthetes. Kombinációs játék esetén a rendszer által kiválasztott fix és a kombinációs számok mindegyike egymástól különbözik. (2) A gyors tipp játék fajtái: a./ Online játékmódban 1./ Segédsorsjegy nélkül A játékos a játékfajta szóbeli kiválasztása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online terminál által véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. 2./ Kitöltetlen segédsorsjeggyel A játékos által beadott kitöltetlen segédsorsjegy típusának megfelelıen az online terminál véletlenszerően választ számokat. Az online terminál által adott átvételi igazoláson a véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. 3./ Részlegesen kitöltött segédsorsjeggyel A játékos részlegesen kitöltött segédsorsjegyét egészíti ki az online terminál az alábbi módokon: 8

9 - Egy vagy több teljesen kitöltött számtábla mellett a játékos további véletlen számokkal kitöltött számtáblá(ka)t kér. - A játékos a kombinációs segédsorsjegyen az indexmezıben egy kombinációt jelöl be, melynek alapján az online terminál véletlenszerően kiválaszt a jelölt kombinációnak megfelelı mennyiségő fix és kombinációs számot. Az átvételi igazoláson a bejelölt, illetve véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. b./ Önkiszolgáló terminálos játékmódban A játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadja a Hatoslottó játék kiválasztása után a megjátszani kívánt alapjátékok és sorsolások számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. c./ Telefonos és internetes játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a rendszer által véletlenszerően generált öt számot kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. 2./ Kombinációs játékhoz A játékos a kiválasztott kombinációhoz véletlenszerően generált fix és kombinációs számokat kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges. d./ SMS-es játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a Hatoslottó kódját és a megjátszani kívánt alapjátékok számát küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerően generál az alapjátékok számának megfelelı mennyiségő számhatost, melyeket a játékos megjátszik. Errıl a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. 2./ Kombinációs játékhoz A játékos a Hatoslottó kódját és a megjátszani kívánt indexszámot küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerően generál az indexszámnak megfelelı mennyiségő fix és kombinációs számot, melyeket a játékos megjátszik. Errıl a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. e./ ATM-es játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a Hatoslottó játékhoz az SzZrt. rendszere által véletlenszerően generált számokat kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges. 2./ Kombinációs játékhoz Amennyiben az SzZrt. a kombinációs játék lehetıségét bevezeti, azt az SZEFnek a bevezetés elıtt 5 nappal korábban bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. f./ Egyéb mobiltelefonos játékmódban 9

10 1./ Normál játékhoz A játékos mobiltelefonjának nyomógombjai segítségével a Hatoslottó játék kiválasztása után megadja a megjátszani kívánt alapjátékok és a sorsolási események számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat kap, melynek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. 2./ Kombinációs játékhoz A játékos mobiltelefonjának nyomógombjai segítségével a Kombinációs Hatoslottó játék kiválasztása után megadja a megjátszani kívánt kombináció indexszámát és a sorsolási események számát. Ezt követıen a rendszer által véletlenszerően generált fix és kombinációs számot kap a játékos, melynek megjátszásához jóváhagyása szükséges. 7. A Joker (1) A Hatoslottó mellett a Joker játék megjátszása is lehetséges. A Joker játék részvételi díját a Hatoslottó játékokkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni. A segédsorsjegyen, az internetes, az SMS-es, ATM-es, az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmódban a játékosoknak külön jelöléssel kell Joker játékszándékukat érvényre juttatni. A telefonos játékmódban az erre való felszólításnál kell a játékosnak a Joker játékban való részvételrıl nyilatkoznia. (2) A Joker játék részletes leírását és feltételeit a Joker játék Részvételi Szabályzata tartalmazza. 8. A részvételi díj (1) A Hatoslottóban alapjátéknak minısül egy számtábla egy sorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja az alapdíj 225 Ft, mely egy számsorsoláson való részvételre jogosít. (2) A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes lottósorsjegy részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes a lottósorsjegy. (3) Kombinációs játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy öt) a szorzata. Az online segédsorsjegyen az indexszám mellett található a kombinációt alkotó alapjátékok darabszáma (vagyis az alapdíj szorzója). (4) A részvételi díj kiegyenlítése POS terminállal rendelkezı online értékesítıhelyen bankkártyával is történhet. 10

11 9. A Hatoslottóban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése (1) Szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, azaz nem szerezhet részvételi illetve nyereményjogosultságot. (2) Az online játékot az értékesítıhelyek nyitvatartási idején belül általában a sorsolást megelızı 1-2 órával bezárólag lehet online terminálon játékba küldeni. (3) A játékban való részvételre jogosulttá válik az a Hatoslottó alapjáték, vagy alapjátékokra bontható Hatoslottó játék, amelynek az online vagy önkiszolgáló terminál által bevitt vagy telefonon, interneten, SMS-ben, ATM-en illetve egyéb mobiltelefonos játékmódban beküldött adatait a központi számítógép a sorsolást, öthetes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen betárolta, errıl a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében átvételi igazolást illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számot kapott, és a játék adatai a sorsolást, öthetes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományba kerültek. (4) Az SzZrt. a Hatoslottóban való részvételi jogosultság megállapításánál az minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban rögzített adatokat veszi figyelembe. A tárgyheti számsorsoláson nem vesznek részt, így nyereményre nem jogosultak azon játékok, amelyek az minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban nem szerepelnek. A minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban fel nem lelhetı sorsjegyet a játékadatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SzZrt. nem veszi figyelembe. (5) A késve érkezett, telefonos, internetes, SMS-es, illetve ATM-es játékok részvételi díját, amennyiben az már levonásra került, az SzZrt. jóváírja a játékos belsı egyenlegén, illetve bankkártyáján. A játék megjátszásának sikertelenségérıl a játékos a játékmód technikai feltételeinek megfelelı módon tájékoztatást kap. Az SzZrt. a tájékoztatásnak a címzetthez történı megérkezéséért felelısséget nem vállal. 10. Nyerıszámok sorsolása (1) Az 1-tıl 45-ig terjedı 45 természetes számból a nyertes 6 szám sorsolási eseménye hetente egy vagy több alkalommal kerül megrendezésre, közjegyzı és az SzZrt. képviselıinek (Sorsolási Bizottság) felügyelete mellett, közönség elıtt vagy valamely országos sugárzású televíziós csatornán vagy rádióadó közvetítésével. (2) A sorsolási esemény nyilvános, ha azt a televízió vagy a rádió közvetíti, illetve akkor is, ha azon közönség jelen van. (3) A sorsolás helye a Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131. szám (Pólus Center) alatti stúdió, ideje általában vasárnap vagy hétfı este. A helyszín vagy idıpont 11

12 megváltoztatása, a heti több alkalommal történı sorsolás bevezetése esetén az SzZrt. azokat az új paraméterek szerint megtartandó elsı sorsolási idıpont elıtt legalább 10 nappal meghirdeti, és az SZEF-nek a kapcsolódó új szabályok mellékelésével bejelenti. (4) Az SzZrt. a kisorsolt hat nyerıszámot még a sorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során elıforduló esetleges hibák a sorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthetı. Hibás az adatközlés, ha az abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér a hivatalos sorsolási eredményben szereplı, közjegyzı által hitelesített nyertes számoktól. (5) A sorsolást gépi, illetve kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le az SzZrt., döntése alapján használva a sorsoló berendezések bármelyikét. Bármelyik elıre kijelölt sorsoló berendezés meghibásodás, vagy más hiányosság esetén a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthetı, és a sorsolás folytatható. A meghibásodás elıtt kisorsolt számok érvényesek. Ezek a számok a továbbiakban nem vesznek részt a sorsoláson. Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható egyik berendezéssel sem, két naptári napon belül kell gondoskodni a sorsolás befejezésérıl. Ha két naptári napon belül ez nem lehetséges, az addig kisorsolt számokat semmisnek kell tekinteni, és az I. rész 11. (10) bekezdés szabályait kell alkalmazni. (6) A sorsolások eredményét a kihúzott 6 nyertes szám adja. Az eredményt a kisorsolt számok sorrendje nem befolyásolja. Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyezı valószínőséggel következhet be. 11. Nyereményalap felosztás (1) A Részvételi Szabályzatban szereplı bármely módon beküldött Hatoslottó játékok nyereményalapja közös. Az adott sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátékok alapdíjának összege minısül nyereményalapnak. (2) A nyereményalap 46%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre fordítandó összeg, mely az alábbi öt nyerıosztály nyereményeire kerül szétosztásra: az I. nyerıosztályba a 6 találatos, a II. nyerıosztályba az 5 találatos, a III. nyerıosztályba a 4 találatos, a IV. nyerıosztályba a 3 találatos, alapjátékok tartoznak. (3) A nyereményekre fordítandó összeg az egyes nyerıosztályok között a következı százalékos arányban oszlik meg: arányban részesül. az I. nyerıosztály 45 %-os, a II. nyerıosztály 10 %-os, a III. nyerıosztály 10 %-os, a IV. nyerıosztály 35 %-os, (4) Az egyes nyerıosztályokon belül a nyertes alapjátékok között a nyereményt egyenlı arányban kell felosztani. 12

13 (5) Egy nyertes alapjátékhoz kizárólag egy, az elért legalacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményét kell hozzárendelni. (6) Ha a nyerıosztály(ok) valamelyikében nincs nyertes alapjáték, akkor az erre (ezekre) a nyerıosztály(ok)ra jutó (esetleg már halmozódott) nyereményalap-hányadokkal a soron következı játékhét azonos nyerıosztályának nyereményalap-hányadát növeli az SzZrt., és az így növelt összege(ke)t az oda sorolt nyertes alapjátékok között egyenlıen osztja fel. (7) Az elızı bekezdés szerinti eljárás, az ún. halmozódás kezdı idıpontja az olyan sorsolást követı nap, amely sorsolás eredménye alapján valamely nyerıosztályban nincs nyertes játék. A halmozódás ettıl az idıponttól számított 1 éven belül tartott utolsó sorsolásig tarthat. Amennyiben ezen a sorsoláson vagy a játékszervezı általi befejezés esetén az utolsó sorsoláson sincs nyertes az adott nyerıosztályban, akkor az SzZrt. a halmozott összeget még ugyanezen sorsolás eredménye alapján a nyertest tartalmazó nyerıosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja az alábbiak szerint: a./ A nyertest tartalmazó nyerıosztályok nyereményalap-hányadát a legalacsonyabb sorszámú ilyen nyerıosztály kivételével a halmozott összeg 10-10%-ával, b./ a nyertest tartalmazó legalacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményalap-hányadát a halmozott összeg fennmaradó részével növeli. (8) A nyerıosztályok közötti viszony és a legkisebb nyeremény a./ Amennyiben valamely nyerıosztályban az egyes nyertes alapjátékokra jutó nyeremény összege magasabb lenne, mint az azt megelızı alacsonyabb sorszámú nyerıosztályban, a két nyerıosztály nyereményalap-hányadát össze kell vonni, és azt a két nyerıosztály nyertes játékai között egyenlı arányban kell felosztani. b./ A legkisebb nettó nyeremény összege az aktuális alapdíj (225 Ft). Ha valamely nyerıosztályban az egyes nyertes alapjátékokra kifizetendı nettó nyereményösszeg az aktuális alapdíjat nem éri el, a nyeremények ebben a nyerıosztályban nem kerülnek kifizetésre. Ebben az esetben a nyerıosztály teljes nyereményalap-hányada a megelızı alacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményalap-hányadával összevonva, az ott nyereményre jogosult alapjátékok között kerül felosztásra. (9) Az SzZrt. a nyereményekbıl a kifizetés elıtt a mindenkori személyi jövedelemadó (SZJA) törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli. (10) Ha vis maior (pl. árvíz, földrengés) vagy az SzZrt-tıl független körülmények következtében bármelyik játékhéten a sorsolás az eredeti helyszínen vagy idıpontban nem tartható meg, akkor az SzZrt. jogosult az eredeti sorsolási idıpontot követı két naptári napon belül elıre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani. Amennyiben a sorsolás két naptári napon belül nem tartható meg, akkor a sorsolás elmarad. Ekkor az adott hét sorsolására beérkezett alapjátékok darabszámának és alapdíjának szorzatából képzett összeg átvitelre kerül a soron következı ténylegesen megrendezésre kerülı sorsolás játékhetére, és az aktuális heti nyereményalap ezzel összevontan kerül megállapításra, a kifizetendı nyereményeket pedig a nyerıosztályokra meghatározott százalékos arányban az I. rész 11. (3) bekezdés szerint osztja fel az SzZrt. Ebben az esetben az elmaradt sorsolású játékhétre megjátszott alapjátékot a ténylegesen megrendezésre kerülı sorsolásra beérkezett alapjátéknak kell tekinteni. 13

14 12. Nyereményjogosultság (1) Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha az I.9. (3) pont szerint játékba érkezett játékadatokat kiértékelve egy alapjátékban három vagy annál több szám megegyezik a sorsolás eredményével. (2) Háromnál kevesebb találatot elért alapjáték(ok) nyereményre nem jogosít(anak). (3) Csak az átvételi igazoláson szereplı számok alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. (4) Hibás adatközlés (pl. sajtóban történı elírás) alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban közzétett nyerıszámok, vagy egyedi átvételi számok bármelyike eltér az SzZrt. által hivatalosan kiadott adatoktól. (5) Az a játékos, aki a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az ITSFR-ben (Internetes, Telefonos és SMS-es Fogadási Rendszer) való játék esetén amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetıleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában mobiltelefonjának a játékhoz használt SIM kártyája, nyereményre nem jogosult. Az ATM-en keresztüli játék esetében a játék beküldésekor a 18. életévét nem töltötte be, illetıleg nincs birtokában a játék feladásához használt bankkártya és a regisztrációnál megadott mobiltelefonszámhoz tartozó SIM kártya, nyereményre nem jogosult. Ha ez a tény a nyeremény-kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az a játékos, akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy késıbb módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. 13. Nyereményjegyzék (1) Az SzZrt. a nyertes játékokról a kifizetésre kerülı, személyi jövedelemadó levonása utáni nyereményösszegek feltüntetésével kétféle nyereményjegyzéket készít: a./ a sorsolást követı napon a rádió útján kerül kiadásra a tájékoztató nyereményjegyzék, amely a nyertes alapjátékok nyerıosztályonkénti darabszámát és az egyes alapjátékokra jutó megközelítıen pontos nyereményösszegeket tartalmazza, továbbá esetenként közvetlenül a sorsolás után vagy azonos napon azzal, a televízióban szintén elhangozhat egy tájékoztatás a nyertes alapjátékok nyerıosztályonkénti darabszámáról - és amennyiben lehetséges -, az egyes alapjátékokra jutó megközelítıen pontos nyereményösszegekrıl is. b./ legkésıbb a sorsolást követı csütörtökig az SzZrt. a sajtóban megjelenteti a hivatalos részletes adatokat tartalmazó nyereményjegyzéket. (2) A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: 14

15 a./ az egyes nyerıosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát és a nyerıosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint a kisorsolt nyerıszámokat, b./ nyerıosztályonként elkülönítve, a nagynyereményre jogosító online és önkiszolgáló terminálon kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának, illetve a nagynyereményre jogosító, telefonos, internetes, SMS-es, ATM-es, egyéb mobiltelefonos játékrendszerben megjátszott játékok esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának elsı 20 számjegyét. (3) A különsorsolások (I. rész 16. ) eredményét az SzZrt. legkésıbb a sorsolást követı második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követıen kiadott hivatalos nyereményjegyzék a nyertes Hatoslottó online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának illetve telefonos, internetes, SMS-es, ATM-es, egyéb mobiltelefonos játékmód esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának elsı 20 számjegyét, vagy - amennyiben ismert és szükséges - a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel. 14. A nyeremények kifizetése (1) A nyeremény-kifizetés során a nyeremény nagyságától függıen kétféle nyereményt különböztet meg az SzZrt. Ha egy sorsjegyen egy sorsolásra megjátszott több Hatoslottó alapjáték is nyereményre jogosult, ezen nyeremények összege az alábbi megkülönböztetés szempontjából (a Joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik. a./ Kisnyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy hatoslottó-sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke nem éri el a Ft-ot (azaz kétszázezer forintot). b./ Nagynyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy hatoslottó-sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke Ft (azaz kétszázezer forint), vagy a felett van. A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (2) A kisnyeremények kifizetésének részletes szabályai az egyes játékmódok leírásánál találhatók meg. (3) A nagynyeremények minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre. Nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott kifizetési engedély alapján utalható át. A nyereményigénylés az átvételi igazolás átadása illetve telefonos, internetes, SMS-es és egyéb mobiltelefonos játékmód esetén a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó nagynyeremény-kód megadása mellett nyújtható be. A nyeremény kifizetésére csak a központ írásbeli engedélyének megadása után kerülhet sor. A kifizetés a sorsolást követı harmadik héten, legkésıbb a harmadik hét 2. munkanapján kezdıdik. Amennyiben a játékos a nagynyeremény igénylésekor az online terminálon befizetett játékkal elért nyertes átvételi igazolást nem tudja átadni, a nyereményre nem jogosult. 15

16 (4) A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétıl függıen az alábbiak szerint történik: a./ A Ft Ft közötti nagy összegő nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A nyereményigénylés kizárólag az SzZrt. lottózóiban nyújtható be. b./ A Ft közötti jelentıs összegő nyeremények teljes összege kizárólag átutalással kerül kifizetésre a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A játékos a nyeremény felvételét az SzZrt. jelentkezési hely szerint illetékes területi igazgatójával egyezteti. Készpénz felvételére ez esetben sincs lehetıség. c./ A Ft feletti kiemelten nagy összegő nyeremények esetén az SzZrt. központja egyezteti a nyertessel a nyeremény biztonságos, a nyertes által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára való kizárólag átutalással történı kifizetését. Készpénz felvételére ez esetben sincs lehetıség. A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (5) Arról, hogy a nyertes játékosnak kivel kell egyeztetnie a nyereményének felvételét valamint a felvétel további részleteirıl az az értékesítıhely (kifizetıhely) ad felvilágosítást, ahol a játékos a nyertes játékot tartalmazó sorsjegyet bemutatta. (6) Az elért kisnyeremények a sorsolás napjától számított 90 napig vehetıek fel. A nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a sorsolás napjától számított 90 napig nyújtható be, és a nyeremény felvételének is a 90 napos határidı alatt kell megtörténnie. Amennyiben a késıi, de még a 90 napos határidı letelte elıtti benyújtás miatt ez már fizikailag nem lehetséges, 14 napon belül kell gondoskodni a nyeremény átadásáról. Az ITSFR rendszerben elért, a belsı egyenlegen jóváírt kisnyeremények kifizetettnek minısülnek. (7) A kifizetési határidı elteltét követıen a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni. (8) A különsorsolásokon (I. rész 16. ) elért nyeremények átvételének módját az SzZrt. külön szabályozza, melyet köteles megfelelı módon a játékosok tudomására hozni. (9) Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. (10) A nyertes kérésére az SzZrt. 2 millió forintot meghaladó nyereményrıl annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás tartalmazza az SzZrt. azonosító és a játékos személyes adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és idıpontját, az SzZrt. által a nyereménybıl levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egyes átvételi igazolásokkal elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet. A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében a nyertes átvételi igazolás, amelyre a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, továbbá a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya is 16

17 igazolja a nyeremény kifizetésének tényét. A nyereményrıl utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható. (11) Az SzZrt. nyereményt csak forint alapú, Magyarországon mőködı bankban nyitott bankszámlaszámra utal. 15. Az át nem vett nyeremények felhasználása (1) Át nem vett nyereménynek azon nyeremény tekinthetı, amelyre a játékos a nyereményigényét az I. rész 14. (6) bekezdése szerint nem érvényesítette. Az SzZrt. a törvényi elıírásoknak megfelelıen az át nem vett nyereményeket újra nyeremények céljára használja fel. Ennek keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából: a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult felszólamlások, óvások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban megítélt nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történı kifizetéseket, b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerıosztály nyereményalap-hányadát, c./ különsorsolások nyereményeit fedezheti. (2) A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes feltételeit az SzZrt. határozza meg. 16. A különsorsolások (1) A különsorsolások általános szabályai A különsorsolások szervezésével az SzZrt. a heti rendszerességő Hatoslottó fıjátékon kívüli, de a Hatoslottóhoz kapcsolódó nyereménylehetıséget kínál a játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SzZrt. az SZEF számára bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti. A bejelentést az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését megelızıen 30 nappal, illetve a rendszeresen meghirdetésre kerülı vagy már korábban alkalmazott (pl. számhúzó illetve szerencseperc típusú akciók stb.) különsorsolások esetén amennyiben azok lebonyolítása lényegesen nem változik 15 nappal a lebonyolítás részletes szabályaival írásban teszi meg az SZEF részére. A meghirdetésre a különsorsolás elıtt megfelelı idıben kerül sor. Ennek során az SzZrt. tájékoztatást ad a részvétel idıbeli és területi feltételeirıl, a nyereményekrıl, a nyeremények felvételének idıintervallumáról, módjáról, és a további szükséges tudnivalókról. A különsorsolásokat az SzZrt. nemcsak az ország egész területére, hanem a fıjátéktól eltérıen annak csak egyes részeire kiterjedıen is szervezheti, továbbá a nyeremények átvételére a fıjátéknál rövidebb, de legalább 30 napos határidıt írhat elı. A különsorsolásokat közjegyzı és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell végrehajtani, eredményükrıl közjegyzıileg hitelesített jegyzıkönyv készül. 17

18 Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a különsorsoláson elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján lehet megterhelni a nyeremény összegével. A Hatoslottóban megnyert és át nem vett nyeremények csak a Hatoslottóhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira. Az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését követıen olyan módosítást nem hajt végre, amely a résztvevık körét, vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetıen változást jelent. (2) A különsorsolásokban való részvétel feltételei A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SzZrt. által az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékő játék teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott idıtartamban való játékra, adott idıpontig történı jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet. A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már elıre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható. (3) A részvétel módjai a./ Aktív részvétel A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I. rész 16. (4) a./-f./ pontokban írt módon történik. Aktív részvételő különsorsolás esetén az SzZrt. a pályázó játékos hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra a pályázó által megadott személyes adatokat. A pályázás történhet: 1./ írásban Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezılappal, külön e célra kiadott pályázati lap, stb. megküldésével. A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) meghatározott helyeken való leadásával. 2./ telefonon A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett, mindenhonnan helyi tarifával hívható kék szám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám felhívását követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. A szervezı a telefonon történı pályázás útján meghirdetett különsorsolás lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelı mőszaki-technikai feltételekkel rendelkezı távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a várható legnagyobb számú pályázó játékos részére csúcsidıszakban is lehetıvé teszi a különsorsolásra való jelentkezést. 3./ személyes jelentkezéssel 18

19 Az esemény színhelyén való (pl. szabadtéri rendezvények) jelentkezés történhet a helyszínen kihelyezett győjtıláda igénybevételével vagy személyes szándéknyilvánítással. 4./ interneten A pályázás az SzZrt. által elıre megadott internetes honlapon keresztül történik. A játékosok az adott honlapon való jelentkezést követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 5./ SMS-en A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett telefonszámra küldött SMS-ben történik. A játékosok az adott telefonszámra küldött SMS-ben megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 6./ többfajta pályázási módszer együttes alkalmazása A különsorsoláson való részvételre az SzZrt. egyszerre többfajta, a jelen Részvételi Szabályzatban ismertetett pályázási módszer lehetıségét is megengedheti, ha ezt elıre meghatározza. b./ Passzív részvétel 1./ automatikus részvétel A különsorsolás leírásában egyértelmően definiált játék (pl.: meghatározott paraméterekkel, így meghatározott idıben, helyen, értékben, stb. játékba érkezett sorsjegy, meghatározott nyerıosztályban elért találatot tartalmazó sorsjegy, adott tulajdonságú nyeretlen sorsjegy, stb.) megfelelı mőszaki megoldás révén automatikusan részese lesz a sorsolásnak. 2./ véletlenszerő megszólítás (4) A sorsolás módja A sorsoláson részt vevı játékos elıre kidolgozott módszer révén l véletlenszerően kerül kiválasztásra. Az I. rész 16. (3) pont szerint részvételre jelentkezık vagy részvételre jogosultak körébıl sorsolással választják ki a különsorsolás nyerteseit. Nem kell sorsolást tartani, ha a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett valamennyi nyeremény azonos, és a lehetséges nyertesek számával megegyezı, vagy annál kisebb a résztvevık száma. A nyereményhez jutás feltételeinek meglétét (az érvényességet) azonban ez esetben is, ugyanúgy, mint sorsolás megtartása esetén is, minden esetben ellenırizni kell. Sorsolást kell tartani akkor, ha a lehetséges nyertesek számával ugyan megegyezı vagy annál kisebb a résztvevık száma, de a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett nyeremények azonban különbözıek. A kisorsolt, de a feltételeknek nem megfelelı játékos nyereményre nem jogosult. A kisorsolt, de a nyereményéért a meghirdetett, a nyereményátvételre nyitvaálló határidıben nem jelentkezı játékos helyére az ugyanazon különsorsoláson magasabb sorszámú nyerıosztályban kisorsolt nyertes léphet, amennyiben ennek módját a szervezı elıre meghatározza. a./ írásos jelentkezés esetén 19

20 Írásos jelentkezés esetén a beérkezett pályázatokat, vagy a pályázatoknak egyértelmően megfeleltetett helyettesítı eszközöket (pl. számlevélkék) tárolóeszközökbe helyezik el. Innen a véletlenszerőséget biztosító eljárással, közjegyzı jelenlétében kiemelnek egy pályázatot/helyettesítı eszközt. A Sorsolási Bizottság ellenırzi, hogy megfelel-e a pályázati és a nyereményhez jutási feltételeknek, vagyis érvényes-e. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor nyertes, ha pedig érvénytelen, akkor addig kell húzni, amíg érvényes pályázatot nem talál a Sorsolási Bizottság. Ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg az összes nyereményt ki nem sorsolják. b./ telefonos jelentkezés esetén A telefonon bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók telefonon keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. c./ személyes jelentkezés esetén Személyes jelentkezéskor többes jelentkezés esetén a sorsolás történhet az I. rész 16. (4) a./ pont szerint vagy sorsolás funkcióját betöltı alapvetıen a véletlenszerőségre épülı játékos vetélkedı segítségével. d./ internetes jelentkezés esetén Az interneten bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók interneten keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. e./ SMS-es jelentkezés esetén Az SMS-en bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók SMS-en keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. f./ többfajta jelentkezés lehetısége esetén Az SzZrt. a különsorsolásra többféle módon beérkezett pályázatok adataiból egy adatállományt készít, melybıl véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. Amennyiben a különsorsolásra többféle módon lehet jelentkezni és a pályázatok nem egy adatbázisba kerülnek, az SzZrt. a beérkezett pályázatokat beérkezésük módja szerint külön kezeli. A sorsolás során elsı lépésben a pályázat típusa kerül kisorsolásra, az egyes módokon beérkezett pályázatok mennyiségének súlyozott figyelembe vételével. A súlyozásra úgy kerül sor, hogy minden pályázati mód legalább egy-egységgel legyen a sorsoláson képviselve. Majd az elsı lépésben kisorsolt pályázati típusnak megfelelı szabályok szerint kisorsolásra kerül a nyertes pályázat. g./ automatikus részvétel esetén 1./ véletlenszám-generálással 20

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A Skandináv lottó játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. Az Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei a) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Hatoslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. A Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. Az Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014.

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A Luxor játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. Értelmezı rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Luxor játék lényege... 8 4. Részvételi

Részletesebben

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata A KENÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 4. 5. Általános

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 10-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. november 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. Az Ötöslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata A PUTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A GÓLTOTÓ FOGADÁS Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Értelmező rendelkezések...4

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8

Részletesebben

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014.

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2017. JANUÁR 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Kenó játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 7-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8 4.

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Érvényes 2015. augusztus 9-től. 1 HONNAN TÁJÉKOZÓDHATOK A NYERŐSZÁMOKRÓL, A NYEREMÉNY ÖSSZEGÉRŐL? MIT TEGYEK, HA NYERTEM? 2 3 MENNYI IDŐM VAN ARRA, HOGY FELVEGYEM A

Részletesebben

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Totó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Góltotó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót.

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. Mobil lottó A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. A Mobil Lottó szolgáltatás igénybevételének menete 1. Fogadás A szolgáltatás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1 Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Sedna akció A nyereményjáték szervezıje: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1117

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter Tartalomjegyzék PROJEKTISMERTETŐ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT TELEVÍZIÓS SZERNCSESZÁM SHOWRSOLÁS PROJEKTISMERTETŐ A szerencsejátékok egyetemleges szimbóluma a klasszikus RULETT játék. Ennek nagyon egyszerű, számításokon

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI... 4 A. A regisztráció... 4 1. A regisztráció fajtái

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZİDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú MasterCard Üzleti Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben