A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011."

Átírás

1 A Skandináv lottó játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmezı rendelkezések A Skandináv lottó lényege Részvételi lehetıség a Skandináv lottóban A Skandináv lottó sorsjegyei A gyors tipp A Joker A részvételi díj A Skandináv lottóban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése Nyerıszámok sorsolása Nyereményalap felosztás Nyereményjogosultság Nyereményjegyzék A nyeremények kifizetése Az át nem vett nyeremények felhasználása A különsorsolások Óvások, felszólamlások II. AZ ONLINE JÁTÉK SZABÁLYAI Az online sorsjegy Nyeremények kifizetése III. A TELEFONOS, AZ INTERNETES, AZ SMS-ES AZ EGYÉB MOBILTELEFONOS JÁTÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A telefonos, az internetes, az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék feltétele Regisztráció A felhasználható bankkártyák, a bankkártya szerzıdés, a Szerencsekártyák és a mobilszolgáltatókkal kötött szerzıdés ismertetése A belsı egyenleg A belsı egyenleg feltöltése A nyeremények felvétele IV. A TELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel telefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe

3 3. A telefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése V. AZ INTERNETES JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel internetes játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az internetes sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése VI. AZ SMS-ES ÉS AZ EGYÉB MOBILTELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel SMS-es játékmód esetén Kommunikáció a rendszerrel az egyéb mobiltelefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények kifizetése mobiltelefonos regisztrációval rendelkezı játékosoknak VII. AZ ATM-ES JÁTÉK SZABÁLYAI A szolgáltatás leírása Regisztráció Az ATM-es sorsjegy A játékba küldés rendje A felhasználható bankkártyák ismertetése A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények felvétele VIII. AZ ÖNKISZOLGÁLÓ TERMINÁLON TÖRTÉNİ JÁTÉK EGYÉB SZABÁLYAI Az önkiszolgáló terminálon történı játék feltétele Kredit egyenleg Kredit egyenleg feltöltése A játékba küldés rendje Az önkiszolgáló terminál sorsjegyének jellemzıi A nyeremények felvétele IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) A 7 a 35-bıl lottójáték (a továbbiakban: Skandináv lottó ) Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték szervezésérıl szóló módosított és kiegészített évi XXXIV. törvény, a végrehajtásáról rendelkezı módosított és kiegészített 32/2005. (X. 21.) PM rendelet, és a többszörösen módosított és kiegészített, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv., valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban: SZEF) határozata állapítja meg. (2) A Skandináv lottó játék megrendezése és lebonyolítása a Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: SzZrt.) kizárólagos jogkörébe tartozik. (3) Az SzZrt. és a Skandináv lottóban résztvevı vagy részt venni kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Skandináv lottó résztvevıi a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezınek ismerik el, és azokat betartják. (4) A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a játékosok az SzZrt. kirendeltségeiben (a továbbiakban: lottózóban) dolgozókkal, megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet kötelezı, abból az SzZrt-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen megállapodásokat az SzZrt. bejelentés esetén sem veszi figyelembe. 2. Értelmezı rendelkezések (1) Alapjáték Egy játék, a 35 számból 7 szám megjátszása egy ikersorsolásra vonatkozóan. (2) Alapdíj Egy alapjáték megjátszásának díja. (3) Részvételi díj A részvételi díj az alapdíj és a megjátszott alapjátékok számának a szorzata annyiszor, ahány ikersorsolásra (egyre vagy ötre) érvényes az adott játék. (4) Online terminál Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a gyors tipp megadására szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, a központi számítógépbe továbbítja, ahol az adatok tárolódnak, majd a sorsolás elıtt minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen a játékról átvételi igazolást (sorsjegyet) nyomtat. Az online

5 terminál által gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az átvételi igazolásra. (5) ATM Az ATM (Automated Teller Machine) olyan elektronikus berendezés, mely bankkártyával rendelkezı ügyfelek számára lehetıvé teszi, hogy bankszámlájukról készpénzt vegyenek fel, arra készpénzt fizessenek, arról átutalásokat indítsanak, bankszámlájukra vonatkozó információhoz jussanak továbbá az SzZrt. fogadási rendszeréhez kapcsolódva díjfizetı tranzakciót végezzenek és szerencsejátékokban való részvételi jogosultságot szerezzenek. (6) Online segédsorsjegy Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad. (7) Önkiszolgáló terminál Olyan berendezés, amellyel a játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával jelölheti meg a az alapjátékok, a sorsolási események számát, a Joker játékszándékát és a megjátszani kívánt számokat, majd a játék adatait továbbítja a központi számítógépbe, ahol tárolódnak és nem törölhetı adathordozóra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen az önkiszolgáló terminál a játékról sorsjegyet nyomtat. A gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott sorsjegyre. (8) Az önkiszolgáló terminál sorsjegye Az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta és a sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra került. Átvételi igazolást a játékos által, az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadott játékadatokról ad az önkiszolgáló terminál. (9) Sorsjegy a./ Online sorsjegy: Az online terminál által az online segédsorsjegy, vagy a gyors tipp módszer alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta, és a sorsolás elıtt minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra került. Átvételi igazolást csak a szabályosan kitöltött segédsorsjegyrıl, vagy a terminálkezelı által a játékos kívánságának megfelelıen szabályosra javított játékadatokról, valamint a gyors tipprıl ad a terminál. b./ Elektronikus sorsjegy (telefonos, internetes, SMS-es, ATM-es és egyéb mobiltelefonos): Az elektronikus játékmód eszköze, melynek részei:

6 A kódazonosítású technikai sorsjegy, amely az SzZrt-nél minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint az internetes, SMS-es és egyéb mobiltelefonos játékmód bankkártya szerzıdés alapján történı fizetés esetén a segédsorsjegyként funkcionáló III. 2. (5)a./ pont szerinti szerzıdés, Szerencsekártyával történı fizetési mód igénybe vétele esetén az SzZrt. rendszerén ( keresztül elérhetı tájékoztatás, Mobil Vásárlás esetén az SzZrt. rendszerén ( keresztül elérhetı tájékoztató, ATM-es fizetési mód igénybevétele esetén az SzZrt. rendszerén ( keresztül elérhetı tájékoztatás, egyéb esetben pedig az SzZrt. rendszerén ( keresztül elérhetı tájékoztatás, mely tartalmazza a sorsjegy kötelezı tartalmi kellékeit. A jogszabályban elıírt, végelszámolásig tartó megırzés szempontjából a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített adatállományban szereplı tartalom minısül sorsjegynek. (10) Lottózó Az SzZrt. termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése. (11) Jelszó, szám-azonosító, karakteres azonosító A jelszó - az internetes, telefonos, belsı egyenlege terhére játszó SMS-es és az egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben (továbbiakban: ITSFR), - a regisztráció során a játékos által választott titkos kód, melynek késıbbi használata megakadályozza, hogy a belsı egyenlegen lévı összeghez illetéktelen személy hozzáférjen. A jelszót csak a játékos ismeri, a játékrendszerbıl más számára nem érhetı el, a játékos akaratától függıen azt megváltoztathatja. Ha a jelszó karaktereket is tartalmaz, telefonon keresztül értelemszerően nem lehet vele belépni. A jelszó mellett a játékos két különbözı azonosítóval szám-azonosítóval és karakteres azonosítóval rendelkezhet. A bankkártya szerzıdéses játékos bankkártya számának helyettesítése céljából a szerzıdés érvénybe lépését követı elsı telefonos bejelentkezéskor egyedi 10 jegyő szám-azonosítót kap, melyet a jelszóval együtt saját személye rendszerbeli azonosítására használhat. Teljes regisztráció esetén a számazonosítót a rendszer generálja a játékos számára. A karakteres azonosítót a játékos választja az elsı internetes belépésekor. Az internetes rendszerbe való belépéskor azonosítóként a karakteres azonosító és a szám azonosító egyaránt használható. A telefonos rendszerbe a játékos csak a számazonosító segítségével léphet be

7 Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben a játékos azonosítása a regisztráció során vagy a telefonos rendszeren keresztül megadott, beküldı mobilszám alapján történik. A Mobil Vásárlásra felhasználható egyenlegük, keretük terhére játszó játékosoknak a belépéshez szintén nincs szükségük jelszóra és azonosítóra, ıket is az SMS-t küldı mobiltelefon SIM kártyájához tartozó telefonszám azonosítja. Az azonosító-jelszó páros jogosulatlan használatának minden kockázatát a játékos viseli. (12) Visszaigazoló SMS illetve üzenet Az SMS-es illetve az egyéb mobiltelefonos játékmódban a játék visszaigazolását szolgáló válasz SMS illetve üzenet, mely tartalmazza a megjátszott játék adatait és a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számát. (13) Zárás A sorsolásos játékoknál az SzZrt. on-line zárást alkalmaz. Az on-line zárás során az adott sorsolásra beérkezett összes alapjáték adatait tartalmazó adatállományt minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel látják el. Ezen eljárás alapján egyértelmően megállapítható az adatállomány érintetlensége, hitelessége és teljessége. 3. A Skandináv lottó lényege (1) A Skandináv lottó hetente szervezett számsorsjáték, amelyben 35 számból legalább 4, legfeljebb 7 szám eltalálása jogosít nyereményre. (2) A sorsolási eseményt megelızıen a 35 számból 7 számnak az ún. alapjátéknak sorsjegyen, vagy a sorsjegy szerepét ellátó adathordozón való szerepeltetésével lehet a játékba bekapcsolódni. A játékos az 1-35-ig terjedı természetes számokat tartalmazó számhalmazból tetszés szerint kiválasztott hét számot játszhat meg részvételi díj megfizetése mellett. (3) A nyereményre jogosító találatokat egy sorsolási eseményen ún. ikersorsolás tartásával állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt az ikersorsolás mindkét számsorsolásán. Az ikersorsolás mindkét számsorsolásának alkalmával a 7 szám kiválasztása visszatevés nélkül történik a 35 db-os számkészletbıl. (4) Az ikersorsolás két önálló eredményét a külön kisorsolt 7-7 szám (nyerıszám) adja. Az ikersorsolás mindkét számsorsolásának eredménye alapján nyertes lehet a játékos által megjátszott alapjáték, így két nyereményre is jogosulttá válhat. 4. Részvételi lehetıség a Skandináv lottóban (1) A játékban részvételi díj megfizetése mellett az SzZrt. által felkínált alábbi lehetıségek igénybevételével lehet részt venni:

8 a./ online terminálon, b./ önkiszolgáló terminálon, c./ telefonon (hangválasztásos, IVR), d./ interneten, e./ SMS-ben, f./ ATM-en g./ valamint SMS-en kívüli egyéb mobiltelefonos (továbbiakban: egyéb mobiltelefonos) fogadási módban. Az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálon keresztüli játékmódot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Az egyéb mobiltelefonos, a telefonos, az internetes, az SMS-es vagy az önkiszolgáló terminálon keresztüli játéklehetıség közül az SzZrt. jogosult bármelyiket megszüntetni, szüneteltetni illetve bevezetni, valamint újrakezdeni, amennyiben azt 10 nappal megelızıen a SZEF részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. (2) Az I. 4. (1)a./ pont szerinti lehetıséggel az SzZrt. lottózóiban és az online terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni. 5. A Skandináv lottó sorsjegyei (1) A sorsjegy a Skandináv lottóban való részvételi- és nyereményjogosultság igazolására szolgál. (2) A Skandináv lottóban résztvevı játékos a./ online, b./ önkiszolgáló terminál által kiadott c./ telefonos, d./ internetes, e./ SMS-es, f./ ATM-es g./ egyéb mobiltelefonos sorsjegyfajtával rendelkezhet. (3) Az öthetes sorsjegyek felvételét az SzZrt. szünetelteti, ha a játék befejezését tervezi, és errıl az SZEF-nek bejelentést tesz, valamint a játékosok számára meghirdeti

9 6. A gyors tipp (1) Az online terminálon, önkiszolgáló terminálon, telefonon, interneten, SMS-en és egyéb mobiltelefonos játékmódban a játékosok gyors tipp játékot is igénybe vehetnek, melyben a játékos véletlenszerően kap számokat az általa kívánt játékfajtához: normál, kombinációs (amennyiben ez létezik), egyhetes, illetve öthetes. Kombinációs játék esetén a rendszer által kiválasztott fix és a kombinációs számok mindegyike egymástól különbözik. (2) A gyors tipp játék fajtái: a./ Online játékmódban 1./ Segédsorsjegy nélkül A játékos a játékfajta szóbeli kiválasztása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online terminál által véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. 2./ Kitöltetlen segédsorsjeggyel A játékos által beadott kitöltetlen segédsorsjegy típusának megfelelıen az online terminál véletlenszerően választ számokat. Az online terminál által adott átvételi igazoláson a véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. 3./ Részlegesen kitöltött segédsorsjeggyel A játékos részlegesen kitöltött segédsorsjegyét egészíti ki az online terminál az alábbi módokon: - Egy vagy több teljesen kitöltött számtábla mellett a játékos további véletlen számokkal kitöltött számtáblá(ka)t kér. - A játékos a kombinációs (amennyiben az már bevezetésre került) segédsorsjegyen az indexmezıben egy kombinációt jelöl be, melynek alapján az online terminál véletlenszerően kiválaszt a jelölt kombinációnak megfelelı mennyiségő fix és kombinációs számot. Az átvételi igazoláson a bejelölt kombinációhoz tartozó véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. b./ Önkiszolgáló terminálos játékmódban A játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadja a Skandináv lottó játék kiválasztása után a megjátszani kívánt alapjátékok és sorsolások számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges

10 c./ Telefonos és internetes játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a rendszer által véletlenszerően generált hét számot kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. 2./ Kombinációs játékhoz A játékos a kiválasztott kombinációhoz véletlenszerően generált fix és kombinációs számokat kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges. d./ SMS-es játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a Skandináv lottó kódját és a megjátszani kívánt alapjátékok számát küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerően generál az alapjátékok számának megfelelı mennyiségő számhetest, melyeket a játékos megjátszik. Errıl a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. 2./ Kombinációs játékhoz A játékos a Skandináv lottó kódját és a megjátszani kívánt indexszámot küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerően generál az indexszámnak megfelelı mennyiségő fix és kombinációs számot, melyeket a játékos megjátszik. Errıl a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. e./ ATM-es játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos a Skandináv lottó játékhoz az SzZrt. rendszere által véletlenszerően generált számokat kap, melyek megjátszásához jóváhagyása szükséges. 2./ Kombinációs játékhoz Amennyiben az SzZrt. a kombinációs játék lehetıségét bevezeti, azt az SZEFnek a bevezetés elıtt 5 nappal korábban bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. f./ Egyéb mobiltelefonos játékmódban 1./ Normál játékhoz A játékos mobiltelefonjának nyomógombjai segítségével a Skandináv lottó játék kiválasztása után megadja a megjátszani kívánt alapjátékok és a sorsolási események számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat kap, melynek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges

11 2./ Kombinációs játékhoz A játékos mobiltelefonjának nyomógombjai segítségével a Kombinációs Skandináv lottó játék kiválasztása után megadja a megjátszani kívánt kombináció indexszámát és a sorsolási események számát. Ezt követıen a rendszer által véletlenszerően generált fix és kombinációs számot kap a játékos, melynek megjátszásához jóváhagyása szükséges. Az egyéb mobiltelefonos fogadási módot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Amennyiben az SzZrt. az egyéb mobiltelefonos fogadási módot bevezeti, azt a SZEFnek a bevezetés elıtt 10 nappal korábban bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. 7. A Joker (1) A Skandináv lottó mellett a Joker játék megjátszása is lehetséges. A Joker játék részvételi díját a Skandináv lottó játékokkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni. A segédsorsjegyen az internetes, az SMS-es, az ATM-es, az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmódban a játékosoknak külön jelöléssel kell Joker játékszándékukat érvényre juttatni. A telefonos játékmódban az erre való felszólításnál kell a játékosnak a Joker játékban való részvételrıl nyilatkoznia. (2) A Joker játék részletes leírását és feltételeit A Joker játék Részvételi Szabályzata tartalmazza. 8. A részvételi díj (1) A Skandináv lottóban alapjátéknak minısül egy számtábla egy ikersorsoláson való megjátszása. Egy alapjáték megjátszásának részvételi díja az alapdíj, mely 225 Ft, és egy ikersorsolás mindkét számsorsolásán való részvételre jogosít. (2) A több számtáblát tartalmazó, illetve öt játékhétre érvényes lottósorsjegy részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány kitöltött számtáblát tartalmaz, illetve ahány ikersorsolásra (egy vagy öt) érvényes a sorsjegy. (3) Kombinációs (amennyiben ez létezik) játék esetén a kombináció díja a benne foglalt alapjátékok számának és az alapdíjnak, valamint a játékhetek számának (egy vagy öt) a szorzata. Az online segédsorsjegyen az indexszám mellett található a kombinációt alkotó alapjátékok darabszáma (vagyis az alapdíj szorzója). (4) A részvételi díj kiegyenlítése POS terminállal rendelkezı online értékesítıhelyen bankkártyával is történhet

12 9. A Skandináv lottóban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése (1) Szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, azaz nem szerezhet részvételi illetve nyereményjogosultságot. (2) Az online játékot az értékesítıhelyek nyitvatartási idején belül általában az ikersorsolást megelızı 1-2 órával bezárólag lehet online terminálon játékba küldeni. (3) A játékban való részvételre jogosulttá válik az a Skandináv lottó alapjáték, vagy alapjátékokra bontható Skandináv lottó játék, amelynek az online vagy önkiszolgáló terminál által bevitt vagy telefonon, interneten, SMS-ben, ATM-en illetve egyéb mobiltelefonos játékmódban beküldött adatait a központi számítógép a sorsolást, a több sorsolásra érvényes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen betárolta, errıl a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében átvételi igazolást, illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számot kapott, és a játék adatai a sorsolást, több sorsolásra érvényes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományba kerültek. (4) Az SzZrt. a Skandináv lottóban való részvételi jogosultság megállapításánál a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban rögzített adatokat veszi figyelembe. A tárgyheti számsorsoláson nem vesznek részt, így nyereményre nem jogosultak azon játékok, amelyek a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban nem szerepelnek. A minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban fel nem lelhetı sorsjegyet a játék adatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SzZrt. nem veszi figyelembe. (5) A késve érkezett telefonos, internetes, SMS-es illetve ATM-es játékok részvételi díját, amennyiben az már levonásra került, az SzZrt. jóváírja a játékos belsı egyenlegén illetve bankszámláján. A játék megjátszásának sikertelenségérıl a játékos a játékmód technikai feltételeinek megfelelı módon tájékoztatást kap. Az SzZrt. a tájékoztatásnak a címzetthez történı megérkezéséért felelısséget nem vállal. 10. Nyerıszámok sorsolása (1) Az 1-tıl 35-ig terjedı 35 természetes számból a 7-7 nyerıszám sorsolási eseménye hetente egy vagy több alkalommal kerül megrendezésre, közjegyzı és az SzZrt. képviselıinek (Sorsolási Bizottság) felügyelete mellett, közönség elıtt vagy valamely országos sugárzású televíziós csatorna vagy rádióadó közvetítésével. (2) A sorsolási esemény nyilvános, ha azt a televízió vagy a rádió közvetíti, illetve akkor is, ha azon jelen van közönség

13 (3) A sorsolási esemény helye a Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131. szám (Pólus Center) alatti stúdió, ideje általában szerda este. A helyszín vagy idıpont megváltoztatása, a heti több alkalommal történı sorsolás bevezetése esetén az SzZrt. azokat az új paraméterek szerint megtartandó elsı sorsolási idıpont elıtt legalább 10 nappal meghirdeti, és az SZEF-nek a kapcsolódó új szabályok mellékelésével bejelenti. (4) Az ikersorsolás úgy valósul meg, hogy az elsı számsorsolást azzal azonos helyszínen, idıben közvetlenül követi a második. Az ikersorsolás mindkét számsorsolásának alkalmával a 7-7 szám kiválasztása visszatevés nélkül történik egy-egy 35 db-os számkészletbıl. (5) Az SzZrt. a kisorsolt 7-7 nyerıszámot még az ikersorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során elıforduló esetleges hibák az ikersorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthetı. Hibás az adatközlés, ha az abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér a hivatalos sorsolási eredményben szereplı, közjegyzı által hitelesített nyertes számoktól. (6) Az ikersorsolás számsorsolásait gépi, illetve kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le az SzZrt., döntése alapján az egyik, vagy a másik, vagy mindkét számsorsolásnál használva a sorsoló berendezések bármelyikét. Bármelyik elıre kijelölt sorsoló berendezés meghibásodás, vagy más hiányosság esetén a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthetı, és az ikersorsolás folytatható. A meghibásodás elıtt kisorsolt számok érvényesek. Ezek a számok a továbbiakban nem vesznek részt az ikersorsolás ezen számsorsolásán. Ha vis maior miatt a megkezdett ikersorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható egyik berendezéssel sem, két naptári napon belül kell gondoskodni az ikersorsolás befejezésérıl. Ha két naptári napon belül ez nem lehetséges, az addig kisorsolt számokat kivéve a befejezıdött elsı számsorsolás nyerıszámait semmisnek kell tekinteni, és az I. 11. (11) bekezdés szabályait kell alkalmazni. Amennyiben a kisorsolt elsı hét szám után az ikersorsolás két napon belül nem fejezıdik be, a nyeremények úgy kerülnek kifizetésre, mintha a második számsorsoláson az elsıvel megegyezı hét számot sorsolták volna ki. (7) Az ikersorsolás két önálló eredményét a külön kisorsolt 7-7 szám (nyerıszám) adja. Az eredményt az elsı és második számsorsolást önállóan vizsgálva a kisorsolt 7 nyerıszám sorrendisége nem befolyásolja. Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyezı valószínőséggel következhet be. 11. Nyereményalap felosztás (1) A Részvételi Szabályzatban szereplı bármely módon beküldött Skandináv lottó játékok nyereményalapja közös. Az adott ikersorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátékok alapdíjának összege minısül nyereményalapnak. (2) A nyereményalap 50%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre fordítandó összeg, mely az alábbi négy nyerıosztály nyereményeire kerül szétosztásra: - az I. nyerıosztályba a (az ikersorsolás bármely önálló számsorsolásán) 7 találatot, - a II. nyerıosztályba a (az ikersorsolás bármely önálló számsorsolásán) 6 találatot, - a III. nyerıosztályba az (az ikersorsolás bármely önálló számsorsolásán) 5 találatot, - a IV. nyerıosztályba a (az ikersorsolás bármely önálló számsorsolásán) 4 találatot

14 elért Skandináv lottó játékok tartoznak. (3) A nyereményekre fordítandó összeg az egyes nyerıosztályok között a következı százalékos arányban oszlik meg: az I. nyerıosztály: a II. nyerıosztály: a III nyerıosztály: a IV. nyerıosztály: arányban részesül. 31 %-os 14 %-os 14 %-os 41 %-os (4) Az egyes nyerıosztályokon belül a nyertes alapjátékok között függetlenül attól, hogy az elsı vagy a második számsorsolás alapján lettek nyertesek a nyereményt egyenlı arányban kell felosztani. (5) Egy alapjáték vagy az elsı, vagy a második, vagy mindkét számsorsolás eredménye alapján az utóbbi esetben kétszeresen lehet nyertes. Egy számsorsolás esetében kizárólag egy, az elért legalacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményét kell az alapjátékhoz hozzárendelni. (Tehát egy alapjáték elérhet 5 találatot az egyik, és 4 találatot a másik számsorsoláson, de nem érhet el egyszerre 5 és 4 találatot az egyik számsorsoláson.) (6) Ha a nyerıosztály(ok) valamelyikében nincs nyertes alapjáték, akkor az erre (ezekre) a nyerıosztály(ok)ra jutó (esetleg már halmozódott) nyereményalap-hányadokkal a soron következı játékhét azonos nyerıosztályának nyereményalap-hányadát növeli az SzZrt., és az így növelt összege(ke)t az oda sorolt nyertes alapjátékok között egyenlıen osztja fel. (7) Az elızı bekezdés szerinti eljárás, az ún. halmozódás adott nyerıosztályra vonatkozó kezdı idıpontja az elızı halmozódás vége utáni elsı olyan ikersorsolást követı nap, amely ikersorsolás eredménye alapján az adott nyerıosztályban nincs nyertes alapjáték. Az adott nyerıosztályban a halmozódás véget ér, ha az adott nyerıosztályban nyertes alapjáték születik. (8) Amennyiben a halmozódás kezdı idıpontjától számított 1 éven belül tartott utolsó ikersorsoláson, vagy a játék szervezı általi befejezése esetén az utolsó ikersorsoláson, vagy az adott nyerıosztály megszüntetése esetén az utolsó ikersorsoláson, vagy minden olyan esetben, amikor a halmozódás nem folytatódhat, az utolsó ikersorsoláson sincs nyertes az adott nyerıosztályban, akkor a halmozódás véget ér. Az SzZrt. a halmozott összeget még ugyanezen ikersorsolás eredménye alapján a nyertest tartalmazó nyerıosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja az alábbiak szerint:

15 a./ a nyertest tartalmazó nyerıosztályok nyereményalap-hányadát a legalacsonyabb sorszámú ilyen nyerıosztály kivételével a halmozott összeg 10-10%-ával, b./ a nyertest tartalmazó legalacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményalaphányadát a halmozott összeg fennmaradó részével növeli. (9) A nyerıosztályok közötti viszony és a legkisebb nyeremény a./ Amennyiben valamely nyerıosztályban az egyes nyertes alapjátékra jutó nyeremény összege magasabb lenne, mint az azt megelızı alacsonyabb sorszámú nyerıosztályban, a két nyerıosztály nyereményalap-hányadát össze kell vonni, és azt a két nyerıosztály nyertes játékai között egyenlı arányban kell felosztani. b./ A legkisebb nettó nyeremény összege az aktuális alapdíj (225 Ft). Ha valamely nyerıosztályban az egyes nyertes alapjátékokra kifizetendı nettó nyereményösszeg az aktuális alapdíjat nem éri el, a nyeremények ebben a nyerıosztályban nem kerülnek kifizetésre. Ebben az esetben a nyerıosztály teljes nyereményalaphányada a megelızı, alacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményalaphányadával összevonva, az ott nyereményre jogosult alapjátékok között kerül felosztásra. (10) Az SzZrt. a nyereményekbıl kifizetés elıtt a mindenkori személyi jövedelemadó (SZJA) törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli. (11) Ha vis maior (pl. árvíz, földrengés) vagy az SzZrt-tıl független körülmények következtében bármelyik játékhéten az ikersorsolás az eredeti helyszínen vagy idıpontban nem tartható meg, akkor az SzZrt. jogosult az eredeti ikersorsolási idıpontot követı két naptári napon belül elıre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani. Amennyiben az ikersorsolás két naptári napon belül nem tartható meg, akkor az ikersorsolás elmarad. Ekkor az adott hét ikersorsolására beérkezett alapjátékok darabszámának és alapdíjának szorzatából képzett összeg átvitelre kerül a soron következı ténylegesen megrendezésre kerülı ikersorsolás játékhetére, és az aktuális heti nyereményalap ezzel összevontan kerül megállapításra, a kifizetendı nyereményeket pedig a nyerıosztályokra meghatározott százalékos arányban az I. 11. (3) bekezdés szerint osztja fel az SzZrt. Ebben az esetben az elmaradt ikersorsolású játékhétre megjátszott alapjátékot a ténylegesen megrendezésre kerülı ikersorsolásra beérkezett alapjátéknak kell tekinteni. (12) Ha vis maior következtében az ikersorsolásnak csak az egyik számsorsolása fejezıdik be, a második számsorsolás megtartásáról két naptári napon belül kell gondoskodni. Amennyiben a kisorsolt elsı hét szám után az ikersorsolás két naptári napon belül nem fejezıdik be, a nyeremények úgy kerülnek kifizetésre, mintha a második számsorsoláson az elsıvel megegyezı hét számot sorsolták volna ki. 12. Nyereményjogosultság (1) Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha az I. 9. pont szerint játékba érkezett játékadatokat kiértékelve egy alapjátékban négy vagy annál több szám megegyezik az ikersorsolás bármelyik, külön értékelendı számsorsolásának eredményével

16 (2) Négynél kevesebb találatos alapjáték(ok) nyereményre nem jogosít(anak). (3) Csak az átvételi igazoláson szereplı számok alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. (4) Hibás adatközlés (pl. sajtóban történı elírás) alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban közzétett nyerıszámok, vagy egyedi átvételi számok bármelyike eltér az SzZrt. által hivatalosan kiadott adatoktól. (5) Az a játékos, aki a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az ITSFR-ben (Internetes, Telefonos és SMS-es Fogadási Rendszer) való játék esetén amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetıleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel) továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában mobiltelefonjának a játékhoz használt SIM kártyája, nyereményre nem jogosult. ATM-en keresztüli játék esetében, amennyiben a játékos a játék beküldésekor a 18. életévét nem töltötte be, illetıleg nincs birtokában a játék feladásához használt bankkártya és a regisztrációnál megadott mobiltelefonszámhoz tartozó SIM kártya, nyereményre nem jogosult. Ha a fenti tények valamelyike a nyeremény kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az a játékos, akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy késıbb módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. 13. Nyereményjegyzék (1) Az SzZrt. a nyertes játékokról a kifizetésre kerülı, személyi jövedelemadó levonása utáni nyereményösszegek feltüntetésével kétféle nyereményjegyzéket készít: a./ az ikersorsolást követı napon a rádió útján kerül kiadásra a tájékoztató nyereményjegyzék, amely a nyertes alapjátékok nyerıosztályonkénti darabszámát és az egyes alapjátékokra jutó megközelítıen pontos nyereményösszegeket tartalmazza, továbbá esetenként közvetlenül a sorsolás után vagy azonos napon azzal, a televízióban szintén elhangozhat egy tájékoztatás a nyertes alapjátékok nyerıosztályonkénti darabszámáról - és amennyiben lehetséges -, az egyes alapjátékokra jutó megközelítıen pontos nyereményösszegekrıl is. b./ legkésıbb az ikersorsolást követı szombatig az SzZrt. a sajtóban megjelenteti a hivatalos részletes adatokat tartalmazó nyereményjegyzéket. (2) A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: a./ az egyes nyerıosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát és a nyerıosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint a kisorsolt nyerıszámokat,

17 b./ nyerıosztályonként elkülönítve, a nagynyereményre jogosító online és önkiszolgáló terminálon kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának, illetve a nagynyereményre jogosító internetes, telefonos, SMS-es, ATM-es, egyéb mobiltelefonos rendszerben megjátszott játékok esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számának elsı 20 számjegyét. (3) A különsorsolások (I. 16. ) eredményét az SzZrt. legkésıbb a sorsolást követı második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követıen kiadott hivatalos nyereményjegyzék a nyertes Skandináv lottó online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának illetve telefonos, internetes, SMSes, ATM-es, egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmód esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számának elsı 20 számjegyét vagy amennyiben ismert és szükséges a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel. 14. A nyeremények kifizetése (1) A nyereménykifizetés során a nyeremény nagyságától függıen kétféle nyereményt különböztet meg az SzZrt. Ha egy alapjáték több nyereményre jogosult, vagy egy sorsjegyen megjátszott több Skandináv lottó alapjáték is nyereményre jogosult, ezen nyeremények összege az alábbi megkülönböztetés szempontjából (a Joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik. a./ Kisnyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy Skandináv lottó sorsoláson (az ikersorsolások valamelyikén) elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke nem éri el a Ft-ot (azaz kétszázezer forintot). b./ Nagynyeremény: Az olyan egy sorsjeggyel egy Skandináv lottó sorsoláson (az ikersorsolások valamelyikén) elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke Ft (azaz kétszázezer forint) vagy a felett van. Az a./ és b./ pontbeli összeghatár módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (2) A kisnyeremények kifizetésének részletes szabályai az egyes játékmódok leírásánál találhatók meg. (3) A nagynyeremények minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre. Nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott kifizetési engedély alapján utalható át. A nyereményigénylés az átvételi igazolás átadása illetve telefonos, internetes, SMS-es, ATM-es és egyéb mobiltelefonos játékmód esetén a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó nagynyeremény-kód megadása mellett nyújtható be. A nyeremény kifizetésére csak a központ írásbeli engedélyének megadása után kerülhet sor. A kifizetés az ikersorsolást követı harmadik héten, legkésıbb a harmadik hét 2. munkanapján kezdıdik. Amennyiben a játékos a nagynyeremény igénylésekor az online terminálon befizetett játékkal elért nyertes átvételi igazolást nem tudja átadni, a nyereményre nem jogosult

18 (4) A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétıl függıen az alábbiak szerint történik: a./ A Ft Ft közötti nagy összegő nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti, a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A nyereményigénylés kizárólag az SzZrt. saját lottózóiban nyújtható be. b./ A Ft Ft közötti jelentıs összegő nyeremények teljes összege kizárólag átutalással kerül kifizetésre a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A játékos a nyeremény felvételét az SzZrt. jelentkezési hely szerinti illetékes területi igazgatójával egyezteti. Készpénz felvételére ez esetben sincs lehetıség. c./ A Ft feletti kiemelten nagy összegő nyeremények esetén az SzZrt. központja egyezteti a nyertessel a nyeremény biztonságos, a nyertes által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára való kizárólag átutalással történı kifizetését. Készpénz felvételére ez esetben sincs lehetıség. A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (5) Arról, hogy a nyertes játékosnak kivel kell egyeztetnie nyereményének felvételét, valamint a felvétel további részleteirıl az az értékesítıhely (kifizetıhely) ad felvilágosítást, ahol a játékos a nyertes játékot tartalmazó sorsjegyet bemutatta. (6) Az elért kisnyeremények az ikersorsolás napjától számított 90 napig vehetıek fel. A nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény az ikersorsolás napjától számított 90 napig nyújtható be, és a nyeremény felvételének is a 90 napos határidı alatt kell megtörténnie. Amennyiben a késıi, de még a 90 napos határidı letelte elıtti benyújtás miatt ez már fizikailag nem lehetséges, 14 napon belül kell gondoskodni a nyeremény átadásáról. Az ITSFR rendszerben elért, a belsı egyenlegen jóváírt kisnyeremények kifizetettnek minısülnek. (7) A kifizetési határidı elteltét követıen a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni. (8) A különsorsolásokon (I. 16. ) elért nyeremények átvételének módját az SzZrt. külön szabályozza, melyet köteles megfelelı módon a játékosok tudomására hozni. (9) Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. (10) A nyertes kérésére az SzZrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményrıl annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás tartalmazza az SzZrt. azonosító és a játékos személyes adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és idıpontját, az SzZrt. által a nyereménybıl levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egyes átvételi igazolásokkal elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet. A

19 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében a nyertes átvételi igazolás, amelyre a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, továbbá a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya is igazolja a nyeremény kifizetésének tényét. A nyereményrıl utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható. (11) Az SzZrt. nyereményt csak forint alapú, Magyarországon mőködı bankban nyitott bankszámlaszámra utal. 15. Az át nem vett nyeremények felhasználása (1) Át nem vett nyereménynek azon nyeremény tekinthetı, amelyre a játékos a nyereményigényét az I. 14. (6) bekezdése szerint nem érvényesítette. Az SzZrt. a törvényi elıírásoknak megfelelıen az át nem vett nyereményeket újra nyeremények céljára használja fel. Ennek keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából: a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult felszólamlások, óvások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban megítélt nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történı kifizetéseket, b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerıosztály nyereményalap-hányadát, c./ különsorsolások nyereményeit fedezheti. (2) A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes feltételeit az SzZrt. határozza meg. 16. A különsorsolások (1) A különsorsolások általános szabályai A különsorsolások szervezésével az SzZrt. a heti rendszerességő Skandináv lottó fıjátékon kívüli, de a Skandináv lottóhoz kapcsolódó nyereménylehetıséget kínál a játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SzZrt. az SZEF számára bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti. A bejelentést az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését megelızıen 30 nappal, illetve a rendszeresen meghirdetésre kerülı vagy már korábban alkalmazott (pl. számhúzó illetve szerencseperc típusú akciók stb.) különsorsolások esetén amennyiben azok lebonyolítása lényegesen nem változik 15 nappal a lebonyolítás részletes szabályaival írásban teszi meg az SZEF részére. A meghirdetésre a különsorsolás elıtt megfelelı idıben kerül sor. Ennek során tájékoztatást ad a részvétel idıbeli és területi feltételeirıl, a nyereményekrıl, a nyeremények felvételének idıintervallumáról, módjáról, és a további szükséges tudnivalókról

20 A különsorsolásokat az SzZrt. nemcsak az ország egész területére, hanem a fıjátéktól eltérıen annak csak egyes részeire kiterjedıen is szervezheti, továbbá a nyeremények átvételére a fıjátéknál rövidebb, de legalább 30 napos határidıt írhat elı. A különsorsolásokat közjegyzı és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell végrehajtani, eredményükrıl közjegyzıileg hitelesített jegyzıkönyv készül. Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a különsorsolásban elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján lehet megterhelni a nyeremény összegével. A Skandináv lottóban megnyert és át nem vett nyeremények csak a Skandináv lottóhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira. Az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését követıen olyan módosítást nem hajt végre, amely a résztvevık körét vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetıen változást jelent. (2) A különsorsolásokban való részvétel feltételei A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SzZrt. által az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékő játék teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott idıtartamban való játékra, adott idıpontig történı jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet. A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már elıre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható. (3) A részvétel módjai a./ Aktív részvétel A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I. 16. (4)a./-f./ pontokban írt módon történik. Aktív részvételő különsorsolás esetén az SzZrt. a pályázó játékos hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra a pályázó által megadott személyes adatokat. A pályázás történhet: 1./ írásban Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezılappal, külön e célra kiadott pályázati lap, stb. megküldésével

21 A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) meghatározott helyeken való leadásával. 2./ telefonon A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett, nem emelt díjas telefonszám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám felhívását követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. A szervezı a telefonon történı pályázás útján meghirdetett különsorsolás lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelı mőszaki-technikai feltételekkel rendelkezı távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a várható legnagyobb számú pályázó játékos részére csúcsidıszakban is lehetıvé teszi a különsorsolásra való jelentkezést. 3./ személyes jelentkezéssel Az esemény színhelyén való (pl. szabadtéri rendezvények) jelentkezés történhet a helyszínen kihelyezett győjtıláda igénybevételével vagy személyes szándéknyilvánítással. 4./ interneten A pályázás az SzZrt. által elıre megadott internetes honlapon keresztül történik. A játékosok az adott honlapon való jelentkezést követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 5./ SMS-en A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett telefonszámra küldött SMS-ben történik. A játékosok az adott telefonszámra küldött SMS-ben megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 6./ többfajta pályázási módszer együttes alkalmazása A különsorsoláson való részvételre az SzZrt. egyszerre többfajta, a jelen Részvételi Szabályzatban ismertetett pályázási módszer lehetıségét is megengedheti, ha ezt elıre meghatározza. b./ Passzív részvétel 1./ automatikus részvétel A különsorsolás leírásában egyértelmően definiált játékok (pl.: meghatározott paraméterekkel, így meghatározott idıben, helyen, értékben, stb. játékba érkezett sorsjegy meghatározott nyerıosztályban elért találatot tartalmazó sorsjegy, adott tulajdonságú nyeretlen sorsjegy, stb.) megfelelı mőszaki megoldás révén automatikusan részesei lesznek a sorsolásnak

22 2./ véletlenszerő megszólítás (4) A sorsolás módja A sorsoláson részt vevı játékos elıre kidolgozott módszer révén véletlenszerően kerül kiválasztásra. Az I. 16. (3) pont szerint részvételre jelentkezık vagy részvételre jogosultak körébıl sorsolással választják ki a különsorsolás nyerteseit. Nem kell sorsolást tartani, ha a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett valamennyi nyeremény azonos, és a lehetséges nyertesek számával megegyezı, vagy annál kisebb a résztvevık száma. A nyereményhez jutás feltételeinek meglétét (az érvényességet) azonban ez esetben is, ugyanúgy, mint sorsolás megtartása esetén is, minden esetben ellenırizni kell. Sorsolást kell tartani akkor, ha a lehetséges nyertesek számával ugyan megegyezı vagy annál kisebb a résztvevık száma, de a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett nyeremények azonban különbözıek. A kisorsolt, de a feltételeknek nem megfelelı játékos nyereményre nem jogosult. A kisorsolt, de a nyereményéért a meghirdetett, a nyereményátvételre nyitva álló határidıben nem jelentkezı játékos helyére az ugyanazon különsorsolásban magasabb sorszámú nyerıosztályban kisorsolt nyertes léphet, amennyiben ennek módját a szervezı elıre meghatározza. a./ írásos jelentkezés esetén Írásos jelentkezés esetén a beérkezett pályázatokat vagy a pályázatoknak egyértelmően megfeleltetett helyettesítı eszközöket (pl. számlevélkék) tárolóeszközökbe helyezik el. Innen a véletlenszerőséget biztosító eljárással, közjegyzı jelenlétében kiemelnek egy pályázatot/helyettesítı eszközt. A Sorsolási Bizottság ellenırzi, hogy megfelel-e a pályázati és a nyereményhez jutási feltételeknek, vagyis érvényes-e. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor nyertes, ha pedig érvénytelen, akkor addig kell húzni, amíg érvényes pályázatot nem talál a Sorsolási Bizottság. Ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg az összes nyereményt ki nem sorsolják. b./ telefonos jelentkezés esetén A telefonon bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók telefonon keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. 16. (4)a./ pontjában leírtak szerint jár el az SzZrt. c./ személyes jelentkezés esetén Személyes jelentkezéskor többes jelentkezés esetén a sorsolás történhet az I. 16. (4)a./ pontja szerint vagy a sorsolás funkcióját betöltı alapvetıen a véletlenszerőségre épülı játékos vetélkedı segítségével

23 d./ internetes jelentkezés esetén Az interneten bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók interneten keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. 16. (4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. e./ SMS-es jelentkezés esetén Az SMS-en bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók SMS-en keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. 16. (4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. f./ többfajta jelentkezés lehetısége esetén Az SzZrt. a különsorsolásra többféle módon beérkezett pályázatok adataiból egy adatállományt készít, melybıl véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. 16. (4)a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt. Amennyiben a különsorsolásra többféle módon lehet jelentkezni és a pályázatok nem egy adatbázisba kerülnek, az SzZrt. a beérkezett pályázatokat beérkezésük módja szerint külön kezeli. A sorsolás során elsı lépésben a pályázat típusa kerül kisorsolásra, az egyes módokon beérkezett pályázatok mennyiségének súlyozott figyelembe vételével. A súlyozásra úgy kerül sor, hogy minden pályázati mód legalább egy egységgel legyen a sorsoláson képviselve. Majd az elsı lépésben kisorsolt pályázati típusnak megfelelı szabályok szerint kisorsolásra kerül a nyertes pályázat. g./ automatikus részvétel esetén 1./ véletlenszám-generálással Az SzZrt. számítógépes központjában számítógépen nyilvántartott adatok közül leválogatják a különsorsolás kritériumainak megfelelıket, és ezekbıl adatállományt hoznak létre. Az adatállományból sorsolják ki véletlenszámgenerálással a nyerteseket. 2./ számsorsolással A különsorsolásban meghatározott feltételeknek megfelelı játékok automatikusan részt vesznek egy (vagy több) számsorsoláson. Azok nyernek, akik a különsorsolásban meghatározott találatot elérik a számsorsolás(ok) nyerıszámaival. h./ megszólításos típusú különsorsolások esetén A Sorsolási Bizottság elıre meghatározott eljárással, véletlenszerően választja ki a megszólítandó személyt vagy csoportot

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A HATOSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 II. 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. Az Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei a) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Hatoslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. A Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. Az Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014.

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A Luxor játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. Értelmezı rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Luxor játék lényege... 8 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 10-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 4. 5. Általános

Részletesebben

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata A KENÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. november 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. Az Ötöslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata A PUTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A GÓLTOTÓ FOGADÁS Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Értelmező rendelkezések...4

Részletesebben

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014.

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2017. JANUÁR 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Kenó játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 7-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8 4.

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Érvényes 2015. augusztus 9-től. 1 HONNAN TÁJÉKOZÓDHATOK A NYERŐSZÁMOKRÓL, A NYEREMÉNY ÖSSZEGÉRŐL? MIT TEGYEK, HA NYERTEM? 2 3 MENNYI IDŐM VAN ARRA, HOGY FELVEGYEM A

Részletesebben

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Totó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Góltotó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót.

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. Mobil lottó A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. A Mobil Lottó szolgáltatás igénybevételének menete 1. Fogadás A szolgáltatás

Részletesebben

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál

e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál e-aláírás és az e-fizetés bevezetése a földhivatali szolgáltatásoknál Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen 2008. Székesfehérvár március 12-14 Tartalomjegyzék Az e-aláírással és az

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1 Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI... 4 A. A regisztráció... 4 1. A regisztráció fajtái

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Sedna akció A nyereményjáték szervezıje: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1117

Részletesebben

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017.

Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017. A Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2017. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter Tartalomjegyzék PROJEKTISMERTETŐ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT TELEVÍZIÓS SZERNCSESZÁM SHOWRSOLÁS PROJEKTISMERTETŐ A szerencsejátékok egyetemleges szimbóluma a klasszikus RULETT játék. Ennek nagyon egyszerű, számításokon

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: április

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: április Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: 2010. április Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETİSÉGEI...4 A. A regisztráció...4 1. A regisztráció

Részletesebben

A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2010. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MASTERCARD ÜZLETI DEVIZAKÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: július 1. (A változások a szövegben dılten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZİDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú MasterCard Üzleti Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz

Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Tartalomjegyzék A. INTERNETES JÁTÉK- ÉS FOGADÁS...4 1. A regisztráció...4 Miről kell nyilatkozni a regisztráció

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: Katedra Nyelviskola Kft. székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: Katedra Nyelviskola

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Budapest, 2011 Szerzõk: dr. Molnár Krisztián I. fejezet dr. Honyek Péter II. fejezet Sorozatszerkesztõ: Sibinger Márta ISBN 978 963 638 401

Részletesebben