Részvételi Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi Szabályzata"

Átírás

1 A Luxor játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész Általános rendelkezések Értelmezı rendelkezések A Luxor számsorsjáték lényege Részvételi lehetıség a Luxor számsorsjátékban A Luxor számsorsjáték sorsjegyei A gyors tipp A joker Részvételi díj A Luxor számsorsjátékban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése Nyerıszámok sorsolása Nyereményalap felosztás Nyereményjogosultság Nyereményjegyzék A nyeremények kifizetése Az át nem vett nyeremények felhasználása A különsorsolások Óvások, felszólamlások II. Az online játék szabályai Az online sorsjegy Nyeremények kifizetése III. A telefonos, az internetes. az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék általános szabályai A telefonos, az internetes, az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék feltétele Regisztráció

3 3. A felhasználható bankkártyák, a bankkártya-szerzıdés, a Szerencsekártyák és a mobilszolgáltatókkal kötött szerzıdés ismertetése A belsı egyenleg A belsı egyenleg feltöltése A nyeremények felvétele IV. A Telefonos játék szabályai Kommunikáció a rendszerrel telefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe A telefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése V. Az internetes játék szabályai Kommunikáció a rendszerrel internetes játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az internetes sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése VI. Az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék szabályai Kommunikáció a rendszerrel SMS-es játékmód esetén Kommunikáció a rendszerrel egyéb mobiltelefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények kifizetése mobiltelefonos regisztrációval rendelkezı játékosnak 53 VII. Az önkiszolgáló terminálon TÖRTÉNİ JÁTÉK egyéb szabályai Az önkiszolgáló terminálon történı játék feltétele Kredit egyenleg Kredit egyenleg feltöltése

4 4. A játékba küldés rendje Az önkiszolgáló terminál sorsjegyének jellemzıi A nyeremények felvétele VIII. Záró rendelkezések

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) A Luxor számsorsjáték Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték szervezésérıl szóló módosított és kiegészített évi XXXIV. törvény, a végrehajtásáról rendelkezı módosított és kiegészített 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, és a többszörösen módosított és kiegészített, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV. tv., valamint az állami adóhatóság (a továbbiakban SZEF) határozata állapítja meg. (2) A Luxor számsorsjáték megrendezése és lebonyolítása a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt.) kizárólagos jogkörébe tartozik. (3) Az SzZrt. és a Luxor számsorsjátékban résztvevı, vagy részt venni kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Luxor számsorsjáték résztvevıi a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezınek ismerik el és azokat betartják. (4) A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a játékosok az SzZrt. kirendeltségeiben (továbbiakban: lottózóban) dolgozókkal, megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet kötelezı, abból az SzZrt.-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen megállapodásokat az SzZrt. bejelentés esetén sem veszi figyelembe. 2. Értelmezı rendelkezések (1) Alapjáték 1 megjátszott számmezı. A Luxor játékban való részvétel feltétele legalább két alapjáték megjátszása. (2) Alapdíj Egy alapjáték megjátszásának díja. (3) Részvételi díj A részvételi díj az alapdíj és a megjátszott alapjátékok számának a szorzata annyiszor, ahány sorsolásra (egyre vagy ötre) érvényes az adott játék. 5

6 (4) Számtábla A Luxor játék alapegysége a segédsorsjegyen, amelyen 5 oszlopba rendezetten, sorrendben szerepel az 1-75-ig terjedı valamennyi természetes szám az alábbi elrendezési szabály szerint: (5) Számmezı (6) Kép 1. oszlop: 1-tıl 15-ig 2. oszlop: 16-tól 30-ig 3. oszlop: 31-tıl 45-ig 4. oszlop: 46-tól 60-ig 5. oszlop: 61-tıl 75-ig A játékos által a számtáblában bejelölt - részlegesen kitöltött illetve kitöltetlen segédszelvény esetén szükséges 20 szám eléréséhez a terminál által generált - számok és a bónusz jelek átvételi igazoláson történı, az elrendezési szabályok szerinti leképzése. Az átvételi igazoláson található 5x5-ös négyzet belsejében elhelyezkedı megjátszott számok és 3 bónusz jel összessége, amely egyben nyerıosztály azonosítására is szolgál. A következı ábrán a fehérrel jelölt rész: (7) Keret Az átvételi igazoláson található 5x5-ös négyzet peremén elhelyezkedı megjátszott számok és két bónusz jel összessége, amely egyben nyerıosztály azonosítására is szolgál. A következı ábrán a szürkével jelölt rész: 6

7 (8) Telitalálat Az átvételi igazoláson található teljes 5x5-ös négyzetben elhelyezkedı megjátszott számok és az öt bónusz jel által alkotott alakzat összessége, mely egyben nyerıosztály azonosítására is szolgál. A fenti ábrán a szürke és a fehér részek együttese. (9) Bónusz jel Öt darab a 3. (2) pontban található szimbólum, amelyek a 20 megjátszott számmal együtt jelennek meg az átvételi igazoláson. A bónusz jeleket a terminál véletlenszerően helyezi el az 5x5-ös négyzetben úgy, hogy oszloponként pontosan 1 darab, ezen túlmenıen a kép alakzatban pontosan 3 darab, a keret alakzatban pontosan 2 darab helyezkedjen el. Az elhelyezkedés feltételeinek minden esetben együttesen kell fennállniuk. (10) Elsı kép Nyerıosztály, amelybe azok a Luxor játékok tartoznak, melyek a kép nyereményt az adott sorsoláson az elsı nyerıszámtól tekintve sorsolási sorrendben a legalacsonyabb darabszámú nyerıszámok kisorsolásával érték el. (11) Elsı keret Nyerıosztály, amelybe azok a Luxor játékok tartoznak, melyek a keret nyereményt az adott sorsoláson az elsı nyerıszámtól tekintve sorsolási sorrendben a legalacsonyabb darabszámú nyerıszámok kisorsolásával érték el. (12) Határszám Az I. nyerıosztályra vonatkozó hetente változó paraméter, kezdı értéke 32. A határszám azt mutatja meg, hogy az adott héten legfeljebb hány nyerıszám kisorsolásával bezárólag kell elérni a telitalálatot a halmozódó nyeremény eléréséhez. Értéke minden további játékhét nyerıszámsorsolásának alkalmával 1-gyel nı az elızı heti értékhez képest, egészen addig, amíg valaki(k) meg nem nyeri(k) a halmozódó nyereményt. Az I. nyerıosztályban nyertest eredményezı sorsolást követı sorsoláson a határszám visszaáll a kezdı értékre. Az SzZrt. a határszám kezdı értékét megváltoztathatja, melyet az SZEF-nek bejelent Az új kezdı érték alkalmazására a bejelentést követıen az idıben legközelebbi, I. nyerıosztályban nyertest eredményezı játékhét után kerül sor. Nyerteskeresési határszámok: az SzZrt. által minden héten a III-VI. nyerıosztályra nyerıosztályonként vonatkozó elıre megadott értékek, melyek meghatározzák, hogy legfeljebb hány nyerıszám kisorsolásával bezárólag elért kép, illetve keret találatok számítanak nyertesnek. Az SzZrt. ezeket a nyerteskeresési határszámokat kezdetben 75- nek állapítja meg, de a nyerteskeresési határszámok értékeit nyerıosztályonként megváltoztathatja, melyet az SZEF-nek az elsı alkalmazás elıtt legalább egy héttel bejelent. 7

8 (13) Online terminál Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a gyors tipp megadására szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, az oszloponként bejelölt 4 számot és 1 darab bónusz jelet a bónusz jel elhelyezkedési szabályai szerint véletlenszerően megkeveri, a központi számítógépbe továbbítja, ahol tárolódnak, és nem törölhetı adathordozóra kerülnek az adatok. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen a játékról átvételi igazolást (sorsjegyet) nyomtat. Az online terminál által gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az átvételi igazolásra. (14) Online segédsorsjegy Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad. (15) Önkiszolgáló terminál Olyan berendezés, amellyel a játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával jelölheti meg a megjátszani kívánt számokat (oszloponként 4-et). Az oszloponként bejelölt 4 számot és 1 darab bónusz jelet a bónusz jel elhelyezkedési szabályai szerint véletlenszerően a gép megkeveri, majd a játék adatait továbbítja a központi számítógépbe, ahol tárolódnak és nem törölhetı adathordozóra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követıen az önkiszolgáló terminál a játékról sorsjegyet nyomtat. A gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott sorsjegyre. (16) Az önkiszolgáló terminál sorsjegye Az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta és a sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel lezárásra került. Átvételi igazolást a játékos által, az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadott játékadatokról ad az önkiszolgáló terminál. (17) Sorsjegy a./ Online sorsjegy: Az online terminál által az online segédsorsjegy, vagy a gyors tipp módszer alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta, és nem törölhetı (egyszer írható) adathordozón is rögzítésre került. Átvételi igazolást csak a szabályosan kitöltött (alapjátékonként 20 megjelölt számot tartalmazó) segédsorsjegyrıl, vagy a terminálkezelı által - a játékos kívánságának megfelelıen - szabályosra javított játékadatokról ad a terminál. b./ Elektronikus sorsjegy (telefonos, internetes, SMS-es és egyéb mobiltelefonos): Az elektronikus játékmód eszköze, melynek részei: 8

9 A kódazonosítású technikai sorsjegy, amely az SzZrt-nél minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját tartalmazza, valamint bankkártya szerzıdés alapján történı fizetés esetén a segédsorsjegyként funkcionáló III.2. (4)a./ pont szerinti szerzıdés, szerencsekártyával történı fizetési mód igénybevétele esetén az SzZrt. rendszerén (www.szerencsejatek.hu) keresztül elérhetı tájékoztatás, Mobil Vásárlás esetén az SzZrt. rendszerén (www.szerencsejatek.hu) keresztül elérhetı tájékoztatás, egyéb esetben pedig az SzZrt. rendszerén keresztül (www.szerencsejatek.hu) elérhetı tájékoztatás, melyek tartalmazzák a sorsjegy kötelezı tartalmi kellékeit. A jogszabályban elıírt, végelszámolásig tartó megırzés szempontjából a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített adatállományban szereplı tartalom minısül sorsjegynek. (18) Lottózó Az SzZrt. termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése. (19) Jelszó, szám-azonosító, karakteres azonosító A jelszó - az internetes, a telefonos, a belsı egyenlege terhére játszó SMS-es és az egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben (ITSFR) - a regisztráció során a játékos által választott titkos kód, melynek késıbbi használata megakadályozza, hogy a belsı egyenlegen lévı összeghez illetéktelen személy hozzáférjen. A jelszót csak a játékos ismeri, a játékrendszerbıl más számára nem érhetı el, a játékos akaratától függıen azt megváltoztathatja. Ha a jelszó karaktereket is tartalmaz, telefonon keresztül értelemszerően nem lehet vele belépni. A jelszó mellett a játékos két különbözı azonosítóval szám-azonosítóval és karakteres azonosítóval - rendelkezhet. A bankkártya szerzıdéses játékos bankkártyaszámának helyettesítése céljából a szerzıdés érvénybe lépését követı elsı telefonos bejelentkezéskor egyedi 10 jegyő szám-azonosítót kap, melyet a jelszóval együtt használhat saját személye rendszerben történı azonosítására. Teljes regisztráció esetén a szám-azonosítót a rendszer generálja a játékos számára. A karakteres azonosítót a játékos választja az elsı internetes belépésekor. 9

10 Az internetes rendszerbe való belépéskor azonosítóként a karakteres azonosító és a szám-azonosító egyaránt használható. A telefonos rendszerbe a játékos csak a számazonosító segítségével léphet be. Az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben a játékos beazonosítása a regisztráció során vagy a telefonos rendszeren keresztül megadott, beküldı mobilszám alapján történik. A Mobil Vásárlásra felhasználható egyenlegük, keretük terhére játszó játékosoknak a belépéshez szintén nincs szükségük jelszóra és azonosítóra, ıket az SMS-t küldı mobiltelefon SIM kártyájához tartozó telefonszám azonosítja. Az azonosító-jelszó páros jogosulatlan használatának minden kockázatát a játékos viseli. (20) Visszaigazoló SMS illetve üzenet Az SMS-es illetve az egyéb mobiltelefonos játékmódban a játék visszaigazolását szolgáló válasz SMS illetve üzenet, mely tartalmazza a megjátszott játék adatait és a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számát. (21) A telefonon, interneten vagy SMS-en történı játék valamint az öthetes játék lehetıségét, amennyiben azok valamelyike bevezetésre kerül, az SzZrt. a játékosok számára széles körben meghirdeti. (22) Zárás A sorsolásos játékoknál az SzZrt. online zárást alkalmaz. Az on-line zárás során az adott sorsolásra beérkezett összes alapjáték adatait tartalmazó adatállományt minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel látják el. Ezen eljárás alapján egyértelmően megállapítható az adatállomány érintetlensége, hitelessége és teljessége. 3. A Luxor számsorsjáték lényege (1) A Luxor játék általában hetente szervezett számsorsjáték, amelyben a keret, a kép vagy a teljes négyzet alakzatban levı számok eltalálása jogosít nyereményre. A játékkal kapcsolatos speciális kifejezések meghatározása a 2. -ban található. (2) A sorsolást megelızıen 75 számból 20 számnak sorsjegyen való szerepeltetésével lehet a játékba bekapcsolódni. A játékos a 75 számot tartalmazó, 5 oszlopba rendezett számtáblában oszloponként legfeljebb 4 számot jelölhet be a részvételi díj megfizetése mellett. A játékos által megjelölt 20 darab számot 5 darab oszloponként pontosan 1 darab ún. bónusz jel egészíti ki, amely automatikus találatnak minısül. A bónusz jeleket az átvételi igazoláson az alábbihoz hasonló szimbólumok jelzik: 10

11 (3) A nyereményre jogosító találatokat egy sorsolási eseményen állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt a sorsoláson. A sorsolás alkalmával addig sorsolnak a 75 számból (az 1-75-ig terjedı természetes számok halmazából) visszatevés nélküli kiválasztással, amíg legalább egy Luxor sorsjegy birtokosa telitalálatot nem ér el. (4) A számsorsolás eredményét a sorsolási sorrendben tekintett kisorsolt nyerıszámok adják. 4. Részvételi lehetıség a Luxor számsorsjátékban (1) A játékban részvételi díj megfizetése mellett, az SzZrt. által felkínált alábbi lehetıségek igénybevételével lehet részt venni: a./ online terminálon, b./ önkiszolgáló terminálon, c./ telefonon (hangválasztásos, IVR), d./ interneten, e./ SMS-ben, f./ valamint SMS-en kívüli egyéb mobiltelefonos (továbbiakban egyéb mobiltelefonos) játékmódban. Az internetes, telefonos, SMS-es, egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálon keresztüli játékmódot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Az egyéb mobiltelefonos, a telefonos, az internetes, az SMS-es vagy az önkiszolgáló terminálon keresztüli játéklehetıség közül az SzZrt. jogosult bármelyiket megszüntetni, szüneteltetni illetve bevezetni, valamint újrakezdeni, amennyiben azt 10 nappal megelızıen az állami adóhatóság (továbbiakban: Szerencsejáték Felügyelet vagy SZEF) részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. Amennyiben az öthetes játék lehetısége bevezetésre kerül, azt az SzZrt. az állami adóhatóságnak (a továbbiakban SZEF) a bevezetést megelızıen 30 nappal korábban bejelenti. (2) Az I. rész 4. (1) bekezdés a./ pontja szerinti lehetıséggel az SzZrt. lottózóiban és az online terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni. 5. A Luxor számsorsjáték sorsjegyei (1) A sorsjegy a Luxor számsorsjátékban való részvételi- és nyereményjogosultság igazolására szolgál. 11

12 (2) A Luxor számsorsjátékban résztvevı játékos: - online - önkiszolgáló terminál által kiadott - telefonos - internetes - SMS-es - egyéb mobiltelefonos sorsjeggyel rendelkezhet. 6. A gyors tipp (1) Az online terminálon, önkiszolgáló terminálon, telefonon, interneten, SMS-ben és egyéb mobiltelefonos játékmódban a játékosok "gyors tipp" játékot is igénybe vehetnek, melyben a játékos véletlenszerően kap számokat az általa kívánt játékfajtához: egyhetes, illetve öthetes. (2) A gyors tipp játék fajtái: a./ Online játékmódban 1./ segédsorsjegy nélkül a játékos a játékfajta szóbeli kiválasztása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online terminál által véletlenszerően kiválasztott számok szerepelnek. 2./ kitöltetlen segédsorsjeggyel A játékos által benyújtott kitöltetlen segédsorsjegy alapján az online terminál véletlenszerően választ ki számokat, és ezek szerepelnek a terminál által adott átvételi igazoláson. 3./ részlegesen kitöltött segédsorsjeggyel A játékos részlegesen kitöltött segédsorsjegyét egészíti ki az online terminál az alábbi módokon: - Egy vagy több számtáblán 20-nál kevesebb megjátszani kívánt szám bejelölése található, azt a terminál a szabályoknak megfelelıen kiegészíti 20- ra. - Egy vagy több teljesen vagy részlegesen kitöltött számtábla mellett, a játékos további véletlen számokkal kitöltött számmezıket kér. b./ Önkiszolgáló terminálos játékmódban A játékos az erre szolgáló kezelıfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintıképernyı felhasználásával megadja a Luxor játék kiválasztása után a 12

13 megjátszani kívánt alapjátékok számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat és számmezı-elrendezést kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. c./ Telefonos és internetes játékmódban A játékos a rendszer által véletlenszerően generált húsz számot kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. d./ SMS-es játékmódban A játékos a Luxor kódját és a megjátszani kívánt alapjátékok számát küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerően generál az alapjátékok számának és a játékszabályoknak megfelelı mennyiségő és elrendezéső számot, melyeket a játékos megjátszik. Errıl a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. e./ Egyéb mobiltelefonos játékmódban A játékos mobiltelefonján megadja a Luxor játék kiválasztása után a megjátszani kívánt alapjátékok számát. Ezt követıen a játékos a rendszer által véletlenszerően generált számokat és számmezı-elrendezést kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. 7. A joker A Luxor mellett a Joker megjátszása is lehetséges. A Joker játék részvételi díját a Luxor játékkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni. A segédsorsjegyen, az internetes, az SMS-es, az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmódban a játékosoknak külön jelöléssel kell Joker játékszándékukat érvényre juttatni. A telefonos játékmódban az erre való felszólításnál kell a játékosnak a Joker játékban való részvételrıl nyilatkoznia. A Joker játék részletes leírását és feltételeit a Joker Játék Részvételi Szabályzata tartalmazza. 8. Részvételi díj (1) A Luxor számsorsjátékban alapdíjnak minısül 1 alapjáték egy sorsoláson való megjátszásának díja, melynek összege 175 Ft. A fizetendı részvételi díj az alapdíj szorozva a megjátszott számmezık számával. A játékba küldés feltétele legalább két alapjáték megjátszása, ezért a minimális részvételi díj 350 Ft. (2) A több alapjátékot tartalmazó sorsjegy részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány megjátszott számmezıt tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes a Luxor sorsjegy. 13

14 (3) A részvételi díj kiegyenlítése POS terminállal rendelkezı online értékesítı helyen bankkártyával is történhet. 9. A Luxor számsorsjátékban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése (1) Szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, azaz nem szerezhet részvételi illetve nyereményjogosultságot. (2) Az online játékot az értékesítıhelyek nyitvatartási idején belül általában legkésıbb a sorsolást megelızı 2 órával lehet online terminálon játékba küldeni. (3) A játékban való részvételre jogosulttá válik az az alapjáték, vagy alapjátékokra bontható Luxor játék, amelynek az online vagy önkiszolgáló terminál által bevitt vagy telefonon, interneten, SMS-ben illetve egyéb mobiltelefonos játékmódban beküldött adatait a központi számítógép a sorsolást, öthetes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen betárolta, errıl a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében átvételi igazolást, illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számot kapott, és a játék adatai a sorsolást, öthetes játék esetén az elsı sorsolást megelızıen minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományba kerültek. (4) A több játékalkalomra megjátszott játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyek elsı alkalommal akkor vesznek részt a játékban, amikor játékba érkezettnek tekinthetık az I.9. (3) pontja szerint. (5) Az SzZrt. a Luxor számsorsjátékban való részvételi jogosultság megállapításánál a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban rögzített adatokat veszi figyelembe. (6) A számsorsoláson nem vesznek részt, így nyereményre nem jogosultak azon játékok, amelyek a minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban nem szerepelnek. (7) A minısített szolgáltató által kibocsátott idıbélyegzıvel hitelesített állományban fel nem lelhetı sorsjegyet a játékadatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SzZrt. nem veszi figyelembe. (8) A késve érkezett, egy játékalkalomra érvényes telefonos, internetes, SMS-es, egyéb mobiltelefonos játékok részvételi díját, amennyiben az már levonásra került, az SzZrt jóváírja a játékos belsı egyenlegén illetve bankszámláján. A játék megjátszásának sikertelenségérıl a játékos a játékmód technikai feltételeinek megfelelı módon tájékoztatást kap. Az SzZrt. a tájékoztatásnak a címzetthez történı megérkezéséért felelısséget nem vállal. 14

15 10. Nyerıszámok sorsolása (1) Az 1-75-ig terjedı 75 természetes számból a nyertes számok kisorsolása közjegyzı és az SzZrt. képviselıinek felügyelete mellett kerül megrendezésre hetente szombaton valamely országos sugárzású televíziós csatornán. (2) Egy sorsolási eseményen a 75 számból addig sorsolnak számokat visszatevés nélküli kiválasztással, amíg legalább egy Luxor sorsjegy birtokosa a 2. (8) pontban definiált telitalálatot el nem éri. Megegyezı darabszámú nyerıszámot eredményezı valamennyi sorsolás eredménye egymással megegyezı valószínőséggel következhet be. (3) A sorsolás nyilvános, ha azt a televízió vagy a rádió közvetíti, illetve akkor is, ha a sorsoláson közönség van jelen. A sorsolás helye a Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131. szám (Pólus Center) alatti stúdió. A helyszín vagy az idıpont megváltoztatása esetén az SzZrt. azokat az új paraméterek szerint megtartandó elsı sorsolási idıpont elıtt legalább 10 nappal meghirdeti, és az SZEF-nek bejelenti. (4) Az SzZrt. a kisorsolt nyerıszámokat még a sorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során elıforduló esetleges hibák a sorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthetı. Hibás az adatközlés, ha az abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér a sorsolás eredményérıl felvett közjegyzıi jegyzıkönyvben szereplı nyertes számoktól sorsolási sorrendben. (5) A sorsolást gépi, illetve kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le az SzZrt., döntése alapján használva a sorsoló berendezések bármelyikét. Bármelyik elıre kijelölt sorsoló berendezés meghibásodás, vagy más hiányosság esetén a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthetı, és a sorsolás folytatható. A meghibásodás elıtt kisorsolt számok érvényesek. Ezek a számok a továbbiakban nem vesznek részt a sorsolásban. Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható egyik berendezéssel sem, két naptári napon belül kell gondoskodni a sorsolás befejezésérıl. Ha két naptári napon belül ez nem lehetséges, az addig kihúzott számokat semmisnek kell tekinteni és a 11. (12) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 11. Nyereményalap felosztás (1) A Részvételi Szabályzatban szereplı bármely módon játékba küldött Luxor számsorsjáték nyereményalapja közös. Az adott játékhét sorsolására részvételi jogosultságot szerzett Luxor alapjátékok alapdíjának összege minısül nyereményalapnak. (2) A nyereményalap 48%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre fordítandó összeg, mely a (3) pontban meghatározott hat nyerıosztály nyereményeire kerül szétosztásra. (3) A Luxor játék nyerıosztályainak elnevezése grafikai minták alapján történik. Luxornak nevezett telitalálatot akkor ér el a játékos, ha egy számmezıben az összes megjátszott száma szerepel a kisorsolt nyerıszámok között. Mivel a számsorsolás az elsı telitalálatig tart, így minden héten van telitalálat. Az alábbi az 5x5-ös négyzetet 15

16 reprezentáló ábrán fehérrel jelölt rész a kép, a szürke pedig a keret alakzat. Az egyes nyerıosztályokban a játékos akkor ér el nyereményt, ha megjátszott számmezıjének bármelyik eltalálandó mintában szereplı számai hiánytalanul szerepelnek az adott nyerıosztály nyerteskeresési határszáma által definiált és a sorsolási sorrendben tekintett kisorsolt nyerıszámok között. I. nyerıosztály: az a telitalálatos játék, amelyik az elıre megadott határszám darabszámú nyerıszámmal bezárólag ér el telitalálatot II. nyerıosztály: telitalálat, melynek neve : Luxor III. nyerıosztály: elsı keret IV. nyerıosztály: elsı kép V. nyerıosztály: keret VI. nyerıosztály: kép A II-VI. nyerıosztályokra is vonatkozik egy-egy nyerteskeresési határszám, azok alapértelmezett kezdıértéke 75. A nyereményekre fordítandó összeg az egyes nyerıosztályok között a következık szerint kerül felosztásra: I. nyerıosztály: 12 % II. nyerıosztály: 28 % III. nyerıosztály: 4 % IV. nyerıosztály: 3 % V. nyerıosztály: 8 % VI. nyerıosztály: 45 % (4) Az egyes nyerıosztályokon belül a nyertes alapjátékok között a nyeremény egyenlı arányban kerül felosztásra. (5) Amennyiben a VI. nyerıosztályban az egyes nyertes alapjátékokra jutó nyeremény összege magasabb lenne, mint az V. nyerıosztályé, a két nyerıosztály nyereményalaphányadát össze kell vonni, és azt a két nyerıosztály nyertes alapjátékai között egyenlı arányban kell felosztani. 16

17 (6) A nyereményekre fordítandó összeg felosztására a sorsolást követıen, az adott sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett valamennyi Luxor játék kiértékelése után kerül sor. (7) Ha a nyerteskeresési határszámok alkalmazása miatt valamelyik nyerıosztályban nincs nyertes játék, akkor a nyertest nem tartalmazó nyerıosztályra jutó nyereményalaphányad az azonos játékhét I. nyerıosztályára jutó összeget növeli. (8) Egy alapjáték több nyerıosztályban is nyertes lehet. Egy játékot valamennyi olyan nyerıosztályba be kell sorolni, amelyben a találat elérésének feltételeit teljesíti. (Például a telitalálat minden esetben a keret és kép nyereményre is jogosult, de az elsı keretre és az elsı képre nem feltétlenül, azonban az is elıfordulhat.) (9) Halmozódás csak az I. nyerıosztályban van. Az SzZrt. minden sorsolás elıtt a határszám képzés szabályai szerint meghatározza az I. nyerıosztályra vonatkozó határszámot. Az az alapjáték, amelyik telitalálatot ér el a határszám darabszámú nyerıszám kisorsolásával bezárólag, az I. nyerıosztályban nyereményjogosultságot szerez. Amennyiben ilyen alapjáték nincs, az I. nyerıosztályra jutó, esetleg már halmozódott nyereményhányadból az aktuális alapdíj alatti nyeremények kiegészítése történik meg, a fennmaradó rész pedig a következı játékhét I. nyerıosztályra jutó nyereményalap-hányadát növeli. (Pl.: Amennyiben a határszám értéke 38, abban az esetben, ha az elsı 38 darab vagy annál kevesebb nyerıszám kisorsolásával bezárólag telitalálat születik, a nyertes(ek) a telitalálat nyereményén túl az I. nyerıosztályba is besorolásra kerül(nek), míg ha addig nem születik telitalálat, az I. nyerıosztály összege a következı játékhét I. nyerıosztályának nyereményét növeli, és akkor a határszám értéke 39 lesz.) Az adott halmozódás kezdı idıpontja az elızı halmozódás vége utáni elsı olyan sorsolást követı nap, amely sorsolás eredménye alapján nincs nyertes az I. nyerıosztályban. A halmozódás véget ér, ha az I. nyerıosztályban nyertes születik, de legfeljebb a kezdı idıponttól számított 1 éven belül tartott utolsó sorsolásig tarthat. Amennyiben ezen a sorsoláson vagy a játék szervezı általi befejezése esetén, az utolsó sorsoláson sincs nyertes az I. nyerıosztályban, akkor az SzZrt. a halmozott összeget még ugyanezen a sorsoláson a II.-VI. nyerıosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja a következık szerint: a./ A III.-VI. nyertest tartalmazó nyerıosztályok nyereményalap-hányadát a halmozódott összeg 10-10%-ával, b./ míg a II. nyerıosztály nyereményalap-hányadát a halmozott összeg fennmaradó részével növeli. (10) A legkisebb nettó nyeremény összege az aktuális alapdíj (175 Ft). Ha valamely nyerıosztályban az egy nyertes alapjátékra kifizetendı nettó nyereményösszeg az aktuális alapdíjat nem éri el, és az adott héten az I. nyerıosztályban nincs nyertes, akkor az I. nyerıosztályra jutó esetleg már halmozódott nyereményalap-hányadból a nyeremények az aktuális alapdíjra egészülnek ki. Ha ez az összeg nem elegendı, akkor 17

18 a nyerıosztály teljes, kiegészítés nélküli nyereményalap-hányada az adott nyerıosztályt közvetlenül megelızı, alacsonyabb sorszámú nyerıosztály nyereményalap-hányadát növeli. Amennyiben több nyerıosztály esetén válik szükségessé a kiegészítés, akkor az a legnagyobb sorszámú nyerıosztállyal kezdıdik, és csökkenı sorrendben folytatódik. (11) Az SzZrt. a nyereményekbıl kifizetés elıtt a mindenkori személyi jövedelemadó (SZJA) törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli. (12) Ha vis maior (pl. a gyors nyerteskeresı rendszer idıben helyrehozhatatlan meghibásodása, árvíz vagy földrengés) vagy az SzZrt.-tıl független körülmények következtében bármelyik játékhéten a sorsolás az eredeti helyszínen vagy idıpontban nem tartható meg, akkor az SzZrt. jogosult az eredeti sorsolási idıpontot követı két naptári napon belül elıre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani. Amennyiben a sorsolás két naptári napon belül nem tartható meg, akkor a sorsolás elmarad. Ekkor az adott hét sorsolására beérkezett alapjátékok darabszámának és az alapdíjának szorzatából képzett összeg átvitelre kerül a következı ténylegesen megrendezésre kerülı sorsolásos játékhétre, mely játékhét nyereményalapja ezzel összevontan kerül megállapításra, a kifizetendı nyereményeket pedig a (3) bekezdésben meghatározott módon osztja fel az SzZrt. Ebben az esetben az elmaradt sorsolású játékhétre beérkezett minden alapjáték a ténylegesen megrendezésre kerülı sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátéknak tekintendı. 12. Nyereményjogosultság (1) Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha az I.9. szerint játékba érkezett játékadatokat kiértékelve egy alapjátékban a kisorsolt nyerıszámok az átvételi igazoláson a keret, a kép vagy a teljes négyzet alakzatot adják ki. (2) Csak az átvételi igazoláson szereplı számok alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. (3) Hibás adatközlés (pl. sajtóban történı elírás) alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban közzétett nyerıszámok, azok sorsolási sorrendje vagy egyedi átvételi számok bármelyike eltér az SzZrt. által hivatalosan kiadott adatoktól. (4) Az SzZrt. a Luxor játékban a találatok számának és elhelyezkedésének megállapításánál a 9. (2) - (8) pontnak megfelelıen jár el. (5) Az a játékos, aki a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. ITSFR-ben (Internetes, Telefonos és SMS-es Fogadási Rendszer) való játék esetén, amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetıleg nem rendelkezik magyarországi 18

19 állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában mobiltelefonjának a játékhoz használt SIM kártyája, nyereményre nem jogosult. Ha a fenti tények valamelyike a nyereménykifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az a játékos, akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy késıbb módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervezı a nyeremény kifizetését visszautasítja. 13. Nyereményjegyzék (1) Az SzZrt. a nyertes játékokról a kifizetésre kerülı, személyi jövedelemadó levonása utáni nyereményösszegek feltüntetésével nyereményjegyzéket készít. A sorsolást követıen az SzZrt. a sajtóban megjelenteti a hivatalos, részletes adatokat tartalmazó nyereményjegyzéket. (2) A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: a./ az egyes nyerıosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát és nyerıosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint sorsolási sorrendben a kisorsolt nyerıszámokat, b./ nyerıosztályonként elkülönítve, a nagynyereményre jogosító online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának, illetve a nagynyereményre jogosító, telefonos, internetes, SMS-es vagy egyéb mobiltelefonos játékrendszerben megjátszott játékok esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának elsı 20 számjegyét. (3) A különsorsolások (16. ) eredményét az SzZrt. legkésıbb a sorsolást követı második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követıen kiadott hivatalos nyereményjegyzék a nyertes Luxor online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának illetve telefonos, internetes, SMS-es, egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmód esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának elsı 20 számjegyét, vagy amennyiben ismert és szükséges a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel. 14. A nyeremények kifizetése (1) A nyeremény-kifizetés során a nyeremény nagyságától függıen kétféle nyereményt különböztet meg az SzZrt. Ha egy sorsjegyen egy sorsolásra megjátszott több Luxor alapjáték is nyereményre jogosult, ezen nyeremények összege az alábbi megkülönböztetés szempontjából (a Joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik. 19

20 a./ Kisnyeremény: az olyan egy sorsjeggyel egy Luxor sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke nem éri el a Ft-ot (azaz kettıszázezer forintot). b./ Nagynyeremény: az olyan egy sorsjeggyel egy Luxor sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendı értéke Ft (azaz kettıszázezer forint), vagy a felett van. Az a./ és b./ pontbeli összeghatár módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (2) A kisnyeremények kifizetésének részletes szabályai az egyes játékmódok leírásánál találhatók meg. (3) A nagynyeremények készpénzben történı nyereményfelvételére nincs lehetıség, minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre. Nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott kifizetési engedély alapján utalható át. A nyereményigény az átvételi igazolás egyidejő átadása illetve - ITSFR-ben való játék esetén - a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó nagynyeremény-kód megadása mellett nyújtható be. A nyeremény átutalására csak a központ írásbeli engedélyének megadása után kerülhet sor, mely legkésıbb a sorsolást követı harmadik héten, a harmadik hét 2. munkanapjával kezdıdıen. Amennyiben a játékos a nagynyeremény igénylésekor az online terminálon befizetett játékkal elért nyertes átvételi igazolást nem tudja átadni, a nyereményre nem jogosult. (4) A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétıl függıen az alábbiak szerint történik: a./ A Ft Ft közötti nagy összegő nyeremények kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A nyereményigénylés kizárólag az SzZrt. saját lottózóiban nyújtható be az átvételi igazolás átadása, illetve - ITSFRben való játék esetén - a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó nagynyeremény-kód megadása mellett. b./ Az Ft közötti jelentıs összegő nyeremények kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre a játékos által megadott Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára. A játékos a nyeremény felvételét az SzZrt. jelentkezési hely szerint illetékes területi igazgatójával egyezteti. c./ A Ft feletti kiemelten nagy összegő nyeremények esetén az SzZrt. központja egyezteti a nyertessel a nyeremény biztonságos, a nyertes által megadott, Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlára való kizárólag átutalással történı kifizetését. Készpénz felvételére nagynyeremények esetén nincs lehetıség. 20

21 A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés elıtt 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (5) Arról, hogy a nyertes játékosnak kivel kell egyeztetnie a nyereményének felvételét, valamint a felvétel további részleteirıl az az értékesítıhely ad felvilágosítást, ahol a játékos a nyertes játékot tartalmazó sorsjegyet bemutatta. (6) A nyeremények a sorsolás napjától számított 90 napig vehetık fel. A nyereményigénylés benyújtásához kötött nagynyeremények esetén, a 90 napos határidı eltelte elıtt benyújtott igények tényleges kifizetésére a határidı meghosszabbodhat a benyújtást követı 14. napig. (7) A kifizetési határidı elteltét követıen a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni. (8) A különsorsolásokon (16. ) elért nyeremények átvételének módját az SzZrt. külön szabályozza, melyet köteles megfelelı módon a játékosok tudomására hozni. (9) Deviza külföldi részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. (10) A nyertes kérésére az SzZrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményrıl annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás tartalmazza az SzZrt. azonosító és a játékos személyes adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és idıpontját, az SzZrt. által a nyereménybıl levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egyes átvételi igazolásokkal elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet. A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében a nyertes átvételi igazolás, amelyre a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, továbbá a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya is igazolja a nyeremény kifizetésének tényét. A nyereményrıl utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható. (11) Az SzZrt. nyereményt csak Magyarországon mőködı bankban nyitott forint alapú bankszámlaszámra utal. 15. Az át nem vett nyeremények felhasználása (1) Át nem vett nyereménynek azon nyeremény tekinthetı, amelyre a játékos nyereményjogosultságát a 14. (6) pont szerint nem érvényesítette. Az SzZrt. a törvényi elıírásoknak megfelelıen az át nem vett nyereményeket újra nyeremények céljára használja fel. Ennek keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából: a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult óvások, felszólamlások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban 21

22 megítélt nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történı kifizetéseket, b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerıosztály nyereményalap-hányadát, c./ különsorsolások nyereményeit fedezheti. (2) A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes feltételeit az SzZrt. határozza meg. 16. A különsorsolások (1) A különsorsolások általános szabályai A különsorsolások szervezésével az SzZrt. a heti rendszerességő Luxor fıjátékon kívüli, de a Luxor számsorsjátékhoz kapcsolódó nyereménylehetıséget kínál a Luxor játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SzZrt. az SZEF számára bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti. A bejelentést az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését megelızıen 30 nappal, illetve a rendszeresen meghirdetésre kerülı vagy már korábban alkalmazott (pl. számhúzó illetve szerencseperc típusú akciók stb.) különsorsolások esetén amennyiben azok lebonyolítása lényegesen nem változik 15 nappal a lebonyolítás részletes szabályaival írásban teszi meg az SZEF részére. A meghirdetésre a különsorsolás elıtt megfelelı idıben kerül sor. Ennek során az SzZrt. tájékoztatást ad a részvétel idıbeli és területi feltételeirıl, a nyereményekrıl, a nyeremények felvételének idıintervallumáról, módjáról, és a további szükséges tudnivalókról. A különsorsolásokat az SzZrt. nemcsak az ország egész területére, hanem a fıjátéktól eltérıen annak csak egyes részeire kiterjedıen is szervezheti, továbbá a nyeremények átvételére a fıjátéknál rövidebb, de legalább 30 napos határidıt írhat elı. A különsorsolásokat közjegyzı és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell végrehajtani, eredményükrıl közjegyzıileg hitelesített jegyzıkönyv készül. Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a különsorsoláson elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján lehet megterhelni a nyeremény összegével. A Luxor számsorsjátékban megnyert és át nem vett nyeremények csak a Luxor számsorsjátékhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira. Az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését követıen olyan módosítást nem hajt végre, amely a résztvevık körét, vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetıen változást jelent. 22

23 (2) A különsorsolásokban való részvétel feltételei A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SzZrt. által az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékő játék teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott idıtartamban való játékra, adott idıpontig történı jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet. A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már elıre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható. (3) A részvétel módjai: a./ Aktív részvétel A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I. rész 16. (4) a./-f./ pontokban írt módon történik. A pályázás történhet: 1./ írásban Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezılappal, külön e célra kiadott pályázati lap, stb. megküldésével. A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) meghatározott helyeken való leadásával. 2./ telefonon A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett, mindenhonnan helyi tarifával hívható kék szám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám felhívását követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. A szervezı a telefonon történı pályázás útján meghirdetett különsorsolás lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelı mőszaki-technikai feltételekkel rendelkezı távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a várható legnagyobb számú pályázó játékos részére csúcsidıszakban is lehetıvé teszi a különsorsolásra való jelentkezést. 3./ személyes jelentkezéssel Az esemény színhelyén való (pl. szabadtéri rendezvények) jelentkezés történhet a helyszínen kihelyezett győjtıláda igénybevételével vagy személyes szándéknyilvánítással. 4./ interneten 23

24 A pályázás az SzZrt. által elıre megadott internetes honlapon keresztül történik. A játékosok az adott honlapon való jelentkezést követıen megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 5./ SMS-en A pályázás az SzZrt. által elıre meghirdetett telefonszámra küldött SMS-ben történik. A játékosok az adott telefonszámra küldött SMS-ben megadják a pályázati kiírásnak megfelelı információkat. 6./ többfajta pályázási módszer együttes alkalmazása A különsorsoláson való részvételre az SzZrt. egyszerre többfajta, a jelen Részvételi Szabályzatban ismertetett pályázási módszer lehetıségét is megengedheti, ha ezt elıre meghatározza. b./ Passzív részvétel (4) A sorsolás módja 1./ automatikus részvétel A különsorsolás leírásában egyértelmően definiált játék (pl.: meghatározott paraméterekkel, így meghatározott idıben, helyen, értékben, stb. játékba érkezett sorsjegy, meghatározott nyerıosztályban elért találatot tartalmazó sorsjegy, adott tulajdonságú nyeretlen sorsjegy, stb.) megfelelı mőszaki megoldás révén automatikusan részese lesz a sorsolásnak. 2./ véletlenszerő megszólítás A sorsoláson részt vevı játékos elıre kidolgozott módszer révén véletlenszerően kerül kiválasztásra. Az I. rész 16. (3) pont szerint részvételre jelentkezık vagy részvételre jogosultak körébıl sorsolással választják ki a különsorsolás nyerteseit. Nem kell sorsolást tartani, ha a különsorsolásra, illetve adott fordulójára meghirdetett valamennyi nyeremény azonos, és a lehetséges nyertesek számával megegyezı, vagy annál kisebb a résztvevık száma. A nyereményhez jutás feltételeinek meglétét (az érvényességet) ez esetben is, ugyanúgy, mint sorsolás megtartása esetén, mindenkor ellenırizni kell. Sorsolást kell tartani akkor, ha a lehetséges nyertesek számával ugyan megegyezı vagy annál kisebb a résztvevık száma, de a különsorsolásra, illetve annak adott fordulójára meghirdetett nyeremények azonban különbözıek. A kisorsolt, de a feltételeknek nem megfelelı játékos nyereményre nem jogosult. A kisorsolt, de a nyereményéért a meghirdetett, a nyeremény átvételi idın belül nem jelentkezı játékos helyére az ugyanazon különsorsoláson magasabb sorszámú 24

25 nyerıosztályban kisorsolt nyertes léphet, amennyiben ennek módját a szervezı elıre meghatározza. a./ írásos jelentkezés esetén Írásos jelentkezés esetén a beérkezett pályázatokat, vagy a pályázatoknak egyértelmően megfeleltetett helyettesítı eszközöket (pl. számlevélkék) tárolóeszközökbe helyezik el. Innen a véletlenszerőséget biztosító eljárással, közjegyzı jelenlétében kiemelnek egy pályázatot/helyettesítı eszközt. A Sorsolási Bizottság ellenırzi, hogy megfelel-e a pályázati és a nyereményhez jutási feltételeknek, vagyis érvényes-e. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor nyertes, ha pedig érvénytelen, akkor addig kell húzni, amíg érvényes pályázatot nem talál a Sorsolási Bizottság. Ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg az összes nyereményt ki nem sorsolják. b./ telefonos jelentkezés esetén A telefonon bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók telefonon keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt.. c./ személyes jelentkezés esetén Személyes jelentkezéskor többes jelentkezés esetén a sorsolás történhet az I. rész 16. (4) a./ pont szerint vagy a sorsolás funkcióját betöltı alapvetıen a véletlenszerőségre épülı játékos vetélkedı segítségével. d./ internetes jelentkezés esetén Az interneten bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók interneten keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt.. e./ SMS-es jelentkezés esetén Az SMS-en bejelentkezett pályázók adataiból az SzZrt. általában véletlenszámgenerálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók SMS-en keresztül közölt adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt.. f./ többfajta jelentkezés lehetısége esetén Az SzZrt. a különsorsolásra többféle módon beérkezett pályázatok adataiból egy adatállományt készít, melybıl véletlenszám-generálással sorsolja ki a nyerteseket. Csekély számú pályázat esetén a sorsolás történhet úgy, hogy a pályázók adatait leírják. Ezt követıen a sorsoláson az I. rész 16. (4) a./ pontban leírtak szerint jár el az SzZrt.. 25

26 Amennyiben a különsorsolásra többféle módon lehet jelentkezni és a pályázatok nem egy adatbázisba kerülnek, az SzZrt. a beérkezett pályázatokat beérkezésük módja szerint külön kezeli. A sorsolás során elsı lépésben a pályázat típusa kerül kisorsolásra, az egyes módokon beérkezett pályázatok mennyiségének súlyozott figyelembe vételével. A súlyozásra úgy kerül sor, hogy minden pályázati mód legalább egy egységgel legyen a sorsoláson képviselve. Majd az elsı lépésben kisorsolt pályázati típusnak megfelelı szabályok szerint kisorsolásra kerül a nyertes pályázat. g./ automatikus részvétel esetén 1./ véletlenszám-generálással Az SzZrt. számítógépes központjában számítógépen nyilvántartott adatok közül leválogatják a különsorsolás kritériumainak megfelelıeket, s ezekbıl adatállományt hoznak létre. Az adatállományból sorsolják ki véletlenszámgenerálással a nyerteseket. 2./ számsorsolással A különsorsoláson meghatározott feltételeknek megfelelı játékok automatikusan részt vesznek egy (vagy több) számsorsoláson. Azok nyernek, akik a különsorsoláson meghatározott találatot elérik a számsorsolás(ok) nyerıszámaival. h./ megszólításos típusú különsorsolások esetén A Sorsolási Bizottság elıre meghatározott eljárással, véletlenszerően választja ki a megszólítandó személyt vagy csoportot. Ha a megszólított személy megfelel a nyertesség feltételeinek (pl. rendelkezik a megkívánt érvényes sorsjeggyel), további sorsolási lépések nélkül, közvetlenül válik a nyereményre jogosulttá. Megszólított csoport esetén az I. rész 16. (4) c./ pont szerint is el lehet járni. i./ különbözı sorsolási módok kombinációjával A részvételre jogosultak között a lehetséges nyertesek körének szőkítése egy vagy több lépésben, az I. rész 16. (4) a./-h./ alpontokban felsorolt sorsolási módok kombinációjával történik. (5) Egyéb feltételek A kisorsolandó nyereményeket, a sorsolás lebonyolításának módját alkalmanként az SzZrt. határozza meg. 26

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A Skandináv lottó játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A HATOSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 II. 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. Az Áll az alku SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Kockapárbaj SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei a) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Karátok közt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Gyémánt SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2010. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2010. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014.

A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Luxor játék lényege... 8 4. Részvételi

Részletesebben

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. A Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata

A KENÓ játék. Részvételi Szabályzata A KENÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

A PUTTÓ játék. Részvételi Szabályzata A PUTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Astro + Tv SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. Az Üveggolyó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Hatoslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Szerencsepart SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 10-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 10-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Skandináv lottó lényege...6 4. Részvételi

Részletesebben

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Boldog karácsonyt! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. ÉRVÉNYES: november 6-TÓL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. november 6-TÓL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. Az Ötöslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014.

A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. A PUTTÓ JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

GÓLTOTÓ FOGADÁS. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A GÓLTOTÓ FOGADÁS Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Értelmező rendelkezések...4

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 4. 5. Általános

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 2-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2017. JANUÁR 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Kenó játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: NOVEMBER 7-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. NOVEMBER 7-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8 4.

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Az Eurojackpot játék lényege Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES AMIT A NYEREMÉNYEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Érvényes 2015. augusztus 9-től. 1 HONNAN TÁJÉKOZÓDHATOK A NYERŐSZÁMOKRÓL, A NYEREMÉNY ÖSSZEGÉRŐL? MIT TEGYEK, HA NYERTEM? 2 3 MENNYI IDŐM VAN ARRA, HOGY FELVEGYEM A

Részletesebben

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL

FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: JANUÁR 1-TŐL FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Góltotó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Balaton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Totó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Pörgettyű SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1 Az Okoslottó nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Nyerő négyes SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A TIPPMIX FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2010. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Kiskarácsony SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017.

Kiskarácsony SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017. A Kiskarácsony SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2017. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014.

Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2014. A Rubik kocka SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2014. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Lottóláz SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017.

Lottóláz SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017. Lottóláz SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2017. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017.

Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017. A Hoppá! 20x SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2017. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Black Jack SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: április

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: április Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: 2010. április Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETİSÉGEI...4 A. A regisztráció...4 1. A regisztráció

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016.

Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2016. A Zseton SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2016. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017.

Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2017. A Fáraók Kincse SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2017. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Schneider Electric Sedna akció nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Sedna akció A nyereményjáték szervezıje: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt. (1117

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter

TELERULETT PROJECT. Szerző: Gulyás Péter Tartalomjegyzék PROJEKTISMERTETŐ RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT TELEVÍZIÓS SZERNCSESZÁM SHOWRSOLÁS PROJEKTISMERTETŐ A szerencsejátékok egyetemleges szimbóluma a klasszikus RULETT játék. Ennek nagyon egyszerű, számításokon

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: Katedra Nyelviskola Kft. székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: Katedra Nyelviskola

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Bakancslista SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI... 4 A. A regisztráció... 4 1. A regisztráció fajtái

Részletesebben

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót.

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. Mobil lottó A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. A Mobil Lottó szolgáltatás igénybevételének menete 1. Fogadás A szolgáltatás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s

Árverési Hirdetmény. n y i l v á n o s á r v e r é s Árverési Hirdetmény A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE Az Áprilisi nyereményeső elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció ) szervezője a BUSZESZ

Részletesebben