Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól."

Átírás

1

2 I. Törvényi háttér A házirend jogszabályi alapjai a évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A házirend célja A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézkedések, rendelkezések megállapítása a szülőkkel való kiegyensúlyozott partnerkapcsolat kialakítása érdekében. A házirend személyi hatálya kiterjed a teljes alkalmazotti közösségre az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre a szülőkre, az ingyenes szakszolgálatot végző személyekre Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A házirend területi hatálya kiterjed Jogszerű belépéstől a kilépésig az óvoda területén, és az óvodai programokon való részvételre. Az óvoda által szervezett helyi pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Mindenki számára elérhető, nyilvános az óvodavezetői irodában és a folyosó faliújságján. Minden új szülő beiratkozásnál kézhez kapja, megismerheti. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk.

3 II. Általános információk intézményünkről II.1. Az óvoda fontosabb adatai Az óvoda neve: Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha Az óvoda székhelye: 7181 Tevel, Petőfi S. u Az óvoda OM azonosítója: Telefonszáma: Az óvoda fenntartója: Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás 7181 Tevel, Fő u Az óvoda vezetőjének neve: Rónai-Till Henrietta Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján Az óvoda élelmezésvezetőjének neve: Schäfferné Kertai Anita Telefonszáma: A térítési díj befizetésének rendje: minden hónap 5-15 között

4 III. Nyitva tartási rend Az óvodai nevelési év: A nyári zárás időpontjai: - Minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart - A nyári zárás időszakáról és pontos időpontjáról a fenntartó dönt. Ebben az időszakban folynak a karbantartási és takarítási munkálatok. - Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket Nevelés nélküli munkanapok: - Nevelés nélküli munkanapokra évente öt alkalommal ad lehetőséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. (5) bekezdése - Az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülőket. Nevelés munkanapokon ügyelet rendje: nélküli szervezett - Azoknak a szülőknek a gyermekeinek, akik dolgoznak, és nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését: intézményünkben összevont csoportban biztosítjuk. A napi nyitva tartás: - 06,30-tól 16,30 óráig A reggeli és délutáni ügyelet - reggel 06,30-07,30-ig összevont csoportban, rendje: - Az óvodapedagógus jelenléte 06,30-tól 16,30 óráig biztosított az intézményben.

5 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: - Minden gyermeket érkezéskor pedagógusnak kell átadni. - Távozáskor ugyanúgy jelezni kell a pedagógusnak, hogy elviszik gyermeküket, még akkor is, amikor udvaron vannak. - A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelőmunkát. A reggeli találkozás a szülőkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. - A gyermekek és a reggeli érdekében kérjük legkésőbb 8 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különböző tevékenységekben. - A szülőkön kívül az óvodából gyermekeket csak az viheti el, akinek írásos szülői meghatalmazása van. Ezeket a nyilatkozatokat a gyermek személyi anyagában őrizzük. Intézkedés a 16,30 óra után óvodában hagyott gyermekről: Vezetői utasítás, hogy az ügyeletes óvodapedagógusnak órakor meg kell próbálnia felhívni a gyermek szüleit. Amennyiben a szülő által megadott telefonszámon sem a szülőt, sem egyéb hozzátartozót nem érünk el, úgy a gyermek a szülő megérkezéséig az ügyeletes óvodapedagógus felügyelete alatt várja hozzátartozóját. IV. Az óvodai be- és kiiratkozás rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodánkba felvett gyermek a harmadik életév betöltése után kezdheti meg az óvodát [Nkt. 49. (1) bekezdés]. Minden év április 20. és május 20. között szervezzük meg a beiratkozást. A beiratkozás időpontjáról a fenntartó dönt.

6 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Óvodánkba elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik körzetünkben laknak, illetve a szülők körzetünkben dolgoznak. Az óvoda a felvett gyermekeket nyilvántartja. A gyermekek csoportba osztásáról a nevelőközösség véleményének kikérése után, a csoportszervezési elvek (létszám, életkor, fiúlány arány) alapján az óvodavezető dönt. Az új gyermekek beszoktatását segítjük. Több módszert is alkalmazunk az óvónői páros attitűdjének, gyakorlatának figyelembe vételével (fokozatos, lépcsőzetes beszoktatás). Intézményünkben lehetősége van az érdeklődő szülőknek a beiratkozás, beszoktatás előtt arra, hogy gyermekükkel megtekintsék óvodánkat. Kötetlen, előre megbeszélt óvodai látogatás, játék, farsangi bál, stb. Ezeken személyesen találkozhatnak a szülők és gyermekek az óvodapedagógusokkal. A jelentkezés módját és határidejét a törvényi előírásoknak megfelelően időben közöljük az óvoda folyosóján, a hirdetőtáblánkon, az óvoda zárt facebook oldalán, a Teveli Képújság oldalán. A beiratkozás során az alábbi dokumentumok fénymásolatát szükséges leadni, illetve bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa) lakcímet igazoló hatósági igazolványa társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ-kártya) a szülők személyi azonosító igazolványa lakcímet igazoló hatósági igazolványa Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt, melyet a fenntartó szervez [Nkt. 49. (2) bek.]

7 V. A beiskolázás rendje Tanköteles korú az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Ezeknek a gyermekek állítunk ki óvodai szakvéleményt. Mielőtt a szakvéleményt kiállítjuk, a szülővel fogadóóra keretében november hónapban egyeztetünk a gyermek iskolaérettségéről. Amennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség van a szülő és a pedagógus között, megbeszélik, hogy szakértői bizottság elé utaljuk-e a gyermeket. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője ha a gyermek nem járt óvodába, iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. (4) bek.]. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő az óvodai szakvélemény átadásával köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, valamint a szülő döntése alapján a választott iskola első évfolyamára. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. VI. Az étkezési térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, szabályok Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni az előírt határidő betartásával, minden hónap 5-15 napjáig. Befizetési lehetőség: - készpénzes befizetés Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szabályozza. 100%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

8 tartósan beteg vagy fogyatékos az óvodás gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át nevelésbe vették. A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést a tárgynap 8 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetőség van telefonos bejelentésre is. Be nem jelentett, vagy későn jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak a szülők igényt. VII. Gyermekek az óvodában VII.1.A gyermekek jogai óvodánkban képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek, képességeiket figyelembe véve, részesüljenek tehetséggondozásban, az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelődjenek, óvoda életrendjét pihenőidő, és szabadidő, mozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk, személyiségi jogaikat, különösen személyiségüknek szabad kibontakoztatásához való jogukat, önrendelkezési jogukat, cselekvési szabadságukat, családi élethez és magánélethez való jogukat, az óvodában tiszteletben tartsuk. E joguknak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat, ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztethetik a saját és társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! állapotuknak, személyes adottságaiknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljenek, és életkoruktól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez fordulhassanak segítségért, - az óvodában családjuk anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben, térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhessenek,

9 - személyiségüket, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben kell tartani. Egyetlen gyermek sem vethető alá testi, és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak! VII.2. A gyermek kötelezettsége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A gyermekek számára kötelezően betartandó óvó-védő előírások az óvodában Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, tiszta, gondozott biztonságot adó, balesetmentes környezetére és testi- lelki egészségének megóvására Ezért: Gyermekek az óvoda helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait csak pedagógus felügyeletével használhatják; Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is; A gyermek a csoportszobát csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért; Az otthonról hozott járműveket (motorokat, rollereket, bicikliket) az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad. Az óvodába szúró, vágó eszközt, tűzszerszámot, valamint bármi egyéb veszélyes eszközt behozni tilos! Minden szülő, minden nap győződjön meg arról, hogy gyermekénél ilyen tárgyak nincsenek. Minden kisgyermek óvja maga és társai épségét, egészségét; Az épületbe az óvoda tulajdonát képező járművet az arra kijelölt helyen lehet tárolni, saját tulajdonú járművet behozni és azon közlekedni tilos; Minden kisgyermek köteles az emberi együttélés alapvető szabályait betartani, és mások (felnőttek, gyermekek) emberi méltóságát tiszteletben tartani.

10 Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük. Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat. VII.3. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek az óvodapedagógus engedélyével hozhatnak be a csoportba játékokat. A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoport figyelmét az óvodai játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoport óvodapedagógusai a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. Az óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel [Nkt. 25. (3) bek.]. Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, azonban felelősséget nem vállalunk érte. Nem szabad az óvodában ékszert viselni kivéve a fülbevalót, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A gyermek nem hozhat az óvodába mobiltelefont és egyéb informatikai eszközt (pl. számítógép, tablet, hordozható DVD-lejátszó, MP3 lejátszó ), mivel ezek az eszközök nem szükségesek az óvodai játéktevékenységhez. Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk! VII.4. A gyermekek ruházata az óvodában: jellemezze praktikusság, kényelem, és TISZTASÁG (naponta váltsák!) A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.

11 Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. szükséges váltó ruha a gyermekek zsákjában elhelyezve (időjárásnak, évszaknak megfelelő), minden kisgyereknek legyen váltócipője, ágyneműje, pizsamája, a gyermekek, és felnőttek segítségére van, a viták elkerülését szolgálja, ha a gyermek jelével, monogramjával látják el a ruhadarabokat és lábbeliket, valamint ezeket a gyermek kosarában tartják. Tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok) - ezek megrongálódása, eltűnése esetén nincs módunkban anyagi felelősséget vállalni! VII.5. A gyermekek étkezése az óvodában: A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában: reggeli: óráig ebéd óráig uzsonna óráig. Az élelmiszerekből az ételmintát 48 órán keresztül őrzik az óvoda főzőkonyháján. Felhívjuk a Tisztel Szülők figyelmét, hogy születésnapi, névnapi köszöntéshez krémes tortát, süteményt csak a készítő által kiállított számlával együtt (igazolás céllal) hozhatnak az intézménybe. Felelősséget csak ezekért az ételekért tudunk vállalni. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is megnehezíti, ezért nem engedjük, hogy a gyermekek és hozzátartozóik az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasszanak (csokoládé, gyümölcs, szívószálas üdítő, stb.). Feltétlenül javasoljuk, hogy gyermekeik reggel otthon is kapjanak folyadékot, kevés ételt! A gyermekek az óvodában önállóan kanállal és villával esznek. A nagy-középső csoportosok már kanállal, késsel és villával is étkeznek. Kérjük Önöket, hogy otthon is ennek megfelelően történjen az étkezés! VII.6. Óvodakötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A napi 4 óra: óra közötti időtartam. A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat

12 a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. VII.7. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai: A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg (lázas, 37,5 vagy a feletti, kiütéses, hányós, hasmenéses, kötőhártya gyulladásos) gondoskodik elkülönítéséről, pedagógiai asszisztens, dajka felügyeletére bízza majd értesíti a szülőket, akiknek haladéktalanul el kell vinni a gyermeket az intézményből. A gyermek gyógyult állapotát ilyen esetekben orvosnak kell igazolni! Ha a gyermek távolmaradását nem tudják igazolni, a mulasztás igazolatlan! Az óvodapedagógus betegség utáni visszatéréskor, igazolás hiányában a többi gyermek egészségének védelme érdekében megtagadhatja a gyermek átvételét! A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha. a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi óvodába (ez nem lehet rendszeres!) telefonon, személyesen, üzenet (szomszéd, barát, stb.) útján, a szülő 5 napot meghaladó hiányzás esetén az óvodavezető felé benyújtott írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradáshoz. (az engedélyezett távolmaradás határidejét kötelező betartani!), a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolta, a szülő, hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja az óvodavezető felé. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha az óvodaköteles gyermek az óvodai nevelésben 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek az Nkt. 8. (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatjuk az Általános Szabálysértési Hatóságot [20/2012. EMMI-rend. 51. (4b) bek.].

13 VII.8. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. VIII. Adatvédelem Az óvoda intézményvezetője az Nkt a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvoda dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait! IX. Szülők az óvodában IX.1. A szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi magán). A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte, ha az óvoda körzetében lakik és óvodaköteles. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletesen és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

14 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. IX.2. A szülők kötelessége: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, amikor a gyermek az Nkt. rendelkezései alapján a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. Ennek értelmében legalább napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején, óvodai nevelésben kell részesülnie a gyermeknek Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása). Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelő oktatói munkájuk, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. X. Együttműködés Annak érdekében, hogy az egyes gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

15 Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel óvónőjüket, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbáljanak megoldást keresni a konkrét helyzetre. A szülők közül sokuknak igényük van rá, és nekünk is szívügyünk, hogy az óvodában folyó nevelőmunka színesítésében, változatosabbá tételében a megfelelő fórumokon ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Ilyen fórumok lehetnek óvodánkban: o Szülői értekezletek, (váltócipő használata kötelező!) o Munkadélutánok, (váltócipő használata kötelező!) o Nyílt napok, (váltócipő használata kötelező!) o A szülői közösség vezetőségének értekezletei, megbeszélései az óvodavezetéssel, o Fogadóórák o Esetenkénti rövid megbeszélések, a család, ill. óvoda kezdeményezésére stb. Azokon a rendezvényeken, ahol szülők is részt vehetnek, a szülők a csoport irányítását nem vehetik át, mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az értekezleteken gyermek nem vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a gyermeket ez a tevékenység nem köti le, és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek. Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A megvalósítás sikeressége érdekében például: Ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív és sértő megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, viselkedésére, - az óvodára, - az óvoda dolgozóira.

16 Ne bíztassák gyermekeiket verekedésre, még akkor sem, ha az előző nap az Önök gyermekét érte sérelem, Tartsák be a szabályokat, mert gyermekeiknek Önök a példaképei, valamint az óvónénik szava, csak úgy lesz hiteles a gyermek számára, ha a szülők is ebben erősítik meg őket. A gyermekek öltözőkosarában nem lehet tárolni élelmiszert, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, pénzt! A gyermekek öltözőkosarában csak az óvodai élethez szükséges ruhanemű tárolása engedélyezett. A csoportszobákba, gyermekmosdókba szigorúan tilos a belépés! Az óvoda egész épületében szigorúan tilos a dohányzás! XI. Pedagógiai munka az óvodában, a jutalmazás és a fegyelmező intézkedések elvei, formái és alkalmazása Az óvodai életet, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazott színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak. A gyermekek fejlődésével, napi történésekkel kapcsolatos információt csak és kizárólag az óvodapedagógusok adhatják ki. A gyermekek értékelése: a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a dicséretet; tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket; kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti; többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a gyermeket a játékból.

17

18

19 I. Törvényi háttér A házirend jogszabályi alapjai a évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A házirend célja A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézkedések, rendelkezések megállapítása a szülőkkel való kiegyensúlyozott partnerkapcsolat kialakítása érdekében. A házirend személyi hatálya kiterjed a teljes alkalmazotti közösségre az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre a szülőkre, az ingyenes szakszolgálatot végző személyekre Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A házirend területi hatálya kiterjed Jogszerű belépéstől a kilépésig az óvoda területén, és az óvodai programokon való részvételre. Az óvoda által szervezett helyi pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Mindenki számára elérhető, nyilvános az óvodavezetői irodában és a folyosó faliújságján. Minden új szülő beiratkozásnál kézhez kapja, megismerheti. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk.

20 II. Általános információk intézményünkről II.1. Az óvoda fontosabb adatai Az óvoda neve: Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha Závodi Tagóvodája Az óvoda címe: 7182 Závod, Kossuth Lajos utca 67. Az óvoda székhelye: 7181 Tevel, Petőfi S. u Az óvoda OM azonosítója: Telefonszáma: Az óvoda fenntartója: Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás 7181 Tevel, Fő u Az óvoda vezetőjének neve: Rónai-Till Henrietta Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján Az óvoda óvodapedagógusa: Zsók Józsefné Az óvoda élelmezésvezetőjének neve: Schäfferné Kertai Anita Telefonszáma: A térítési díj befizetésének rendje: minden hónap 5-15 között

21 III. Nyitva tartási rend Az óvodai nevelési év: A nyári zárás időpontjai: - Minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart - A nyári zárás időszakáról és pontos időpontjáról a fenntartó dönt. Ebben az időszakban folynak a karbantartási és takarítási munkálatok. - Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket Nevelés nélküli munkanapok: - Nevelés nélküli munkanapokra évente öt alkalommal ad lehetőséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. (5) bekezdése - Az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülőket. Nevelés munkanapokon ügyelet rendje: nélküli szervezett - Azoknak a szülőknek a gyermekeinek, akik dolgoznak, és nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését: intézményünkben összevont csoportban biztosítjuk. A napi nyitva tartás: - 06,30-tól 16,00 óráig

22 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: - Minden gyermeket érkezéskor pedagógusnak kell átadni. - Távozáskor ugyanúgy jelezni kell a pedagógusnak, hogy elviszik gyermeküket, még akkor is, amikor udvaron vannak. - A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelőmunkát. A reggeli találkozás a szülőkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. - A gyermekek és a reggeli érdekében kérjük legkésőbb 8 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különböző tevékenységekben. - A szülőkön kívül az óvodából gyermekeket csak az viheti el, akinek írásos szülői meghatalmazása van. Ezeket a nyilatkozatokat a gyermek személyi anyagában őrizzük. Intézkedés a 16, 00 óra után óvodában hagyott gyermekről: Vezetői utasítás, hogy az ügyeletesnek órakor meg kell próbálnia felhívni a gyermek szüleit. Amennyiben a szülő által megadott telefonszámon sem a szülőt, sem egyéb hozzátartozót nem érünk el, úgy a gyermek a szülő megérkezéséig az ügyeletes felügyelete alatt várja hozzátartozóját. IV. Az óvodai be- és kiiratkozás rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodánkba felvett gyermek a harmadik életév betöltése után kezdheti meg az óvodát [Nkt. 49. (1) bekezdés]. Minden év április 20. és május 20. között szervezzük meg a beiratkozást. A beiratkozás időpontjáról a fenntartó dönt.

23 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Óvodánkba elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik körzetünkben laknak, illetve a szülők körzetünkben dolgoznak. Az óvoda a felvett gyermekeket nyilvántartja. A gyermekek csoportba osztásáról a nevelőközösség véleményének kikérése után, a csoportszervezési elvek (létszám, életkor, fiúlány arány) alapján az óvodavezető dönt. Az új gyermekek beszoktatását segítjük. Több módszert is alkalmazunk az óvónői páros attitűdjének, gyakorlatának figyelembe vételével (fokozatos, lépcsőzetes beszoktatás). Intézményünkben lehetősége van az érdeklődő szülőknek a beiratkozás, beszoktatás előtt arra, hogy gyermekükkel megtekintsék óvodánkat. Kötetlen, előre megbeszélt óvodai látogatás, játék, farsangi bál, stb. Ezeken személyesen találkozhatnak a szülők és gyermekek az óvodapedagógusokkal. A jelentkezés módját és határidejét a törvényi előírásoknak megfelelően időben közöljük az óvoda folyosóján, a hirdetőtáblánkon, az óvoda zárt facebook oldalán, a Závodi Képújság oldalán. A beiratkozás során az alábbi dokumentumok fénymásolatát szükséges leadni, illetve bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa) lakcímet igazoló hatósági igazolványa társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ-kártya) a szülők személyi azonosító igazolványa lakcímet igazoló hatósági igazolványa Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt, melyet a fenntartó szervez [Nkt. 49. (2) bek.]

24 V. A beiskolázás rendje Tanköteles korú az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Ezeknek a gyermekek állítunk ki óvodai szakvéleményt. Mielőtt a szakvéleményt kiállítjuk, a szülővel fogadóóra keretében november hónapban egyeztetünk a gyermek iskolaérettségéről. Amennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség van a szülő és a pedagógus között, megbeszélik, hogy szakértői bizottság elé utaljuk-e a gyermeket. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője ha a gyermek nem járt óvodába, iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. (4) bek.]. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő az óvodai szakvélemény átadásával köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, valamint a szülő döntése alapján a választott iskola első évfolyamára. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. VI. Az étkezési térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, szabályok Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni az előírt határidő betartásával, minden hónap 5-15 napjáig. Befizetési lehetőség: - készpénzes befizetés Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szabályozza. 100%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

25 tartósan beteg vagy fogyatékos az óvodás gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át nevelésbe vették. A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést a tárgynap 8 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetőség van telefonos bejelentésre is. Be nem jelentett, vagy későn jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak a szülők igényt. VII. Gyermekek az óvodában VII.1.A gyermekek jogai óvodánkban képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek, képességeiket figyelembe véve, részesüljenek tehetséggondozásban, az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelődjenek, óvoda életrendjét pihenőidő, és szabadidő, mozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk, személyiségi jogaikat, különösen személyiségüknek szabad kibontakoztatásához való jogukat, önrendelkezési jogukat, cselekvési szabadságukat, családi élethez és magánélethez való jogukat, az óvodában tiszteletben tartsuk. E joguknak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat, ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztethetik a saját és társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! állapotuknak, személyes adottságaiknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljenek, és életkoruktól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez fordulhassanak segítségért, - az óvodában családjuk anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben, térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhessenek,

26 - személyiségüket, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben kell tartani. Egyetlen gyermek sem vethető alá testi, és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak! VII.2. A gyermek kötelezettsége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A gyermekek számára kötelezően betartandó óvó-védő előírások az óvodában Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, tiszta, gondozott biztonságot adó, balesetmentes környezetére és testi- lelki egészségének megóvására Ezért: Gyermekek az óvoda helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait csak pedagógus felügyeletével használhatják; Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is; A gyermek a csoportszobát csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért; Az otthonról hozott járműveket (motorokat, rollereket, bicikliket) az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad. Az óvodába szúró, vágó eszközt, tűzszerszámot, valamint bármi egyéb veszélyes eszközt behozni tilos! Minden szülő, minden nap győződjön meg arról, hogy gyermekénél ilyen tárgyak nincsenek. Minden kisgyermek óvja maga és társai épségét, egészségét; Az épületbe az óvoda tulajdonát képező járművet az arra kijelölt helyen lehet tárolni, saját tulajdonú járművet behozni és azon közlekedni tilos; Minden kisgyermek köteles az emberi együttélés alapvető szabályait betartani, és mások (felnőttek, gyermekek) emberi méltóságát tiszteletben tartani.

27 Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük. Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat. VII.3. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek az óvodapedagógus engedélyével hozhatnak be a csoportba játékokat. A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoport figyelmét az óvodai játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoport óvodapedagógusai a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. Az óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel [Nkt. 25. (3) bek.]. Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, azonban felelősséget nem vállalunk érte. Nem szabad az óvodában ékszert viselni kivéve a fülbevalót, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A gyermek nem hozhat az óvodába mobiltelefont és egyéb informatikai eszközt (pl. számítógép, tablet, hordozható DVD-lejátszó, MP3 lejátszó ), mivel ezek az eszközök nem szükségesek az óvodai játéktevékenységhez. Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk! VII.4. A gyermekek ruházata az óvodában: jellemezze praktikusság, kényelem, és TISZTASÁG (naponta váltsák!) A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.

28 Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. szükséges váltó ruha a gyermekek zsákjában elhelyezve (időjárásnak, évszaknak megfelelő), minden kisgyereknek legyen váltócipője, ágyneműje, pizsamája, a gyermekek, és felnőttek segítségére van, a viták elkerülését szolgálja, ha a gyermek jelével, monogramjával látják el a ruhadarabokat és lábbeliket, valamint ezeket a gyermek kosarában tartják. Tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok) - ezek megrongálódása, eltűnése esetén nincs módunkban anyagi felelősséget vállalni! VII.5. A gyermekek étkezése az óvodában: A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában: reggeli: óráig ebéd óráig uzsonna óráig. Az élelmiszerekből az ételmintát 48 órán keresztül őrzik az óvoda főzőkonyháján. Felhívjuk a Tisztel Szülők figyelmét, hogy születésnapi, névnapi köszöntéshez krémes tortát, süteményt csak a készítő által kiállított számlával együtt (igazolás céllal) hozhatnak az intézménybe. Felelősséget csak ezekért az ételekért tudunk vállalni. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is megnehezíti, ezért nem engedjük, hogy a gyermekek és hozzátartozóik az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasszanak (csokoládé, gyümölcs, szívószálas üdítő, stb.). Feltétlenül javasoljuk, hogy gyermekeik reggel otthon is kapjanak folyadékot, kevés ételt! A gyermekek az óvodában önállóan kanállal és villával esznek. A nagy-középső csoportosok már kanállal, késsel és villával is étkeznek. Kérjük Önöket, hogy otthon is ennek megfelelően történjen az étkezés! VII.6. Óvodakötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A napi 4 óra: óra közötti időtartam. A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat

29 a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. VII.7. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai: A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg (lázas, 37,5 vagy a feletti, kiütéses, hányós, hasmenéses, kötőhártya gyulladásos) gondoskodik elkülönítéséről, pedagógiai asszisztens, dajka felügyeletére bízza majd értesíti a szülőket, akiknek haladéktalanul el kell vinni a gyermeket az intézményből. A gyermek gyógyult állapotát ilyen esetekben orvosnak kell igazolni! Ha a gyermek távolmaradását nem tudják igazolni, a mulasztás igazolatlan! Az óvodapedagógus betegség utáni visszatéréskor, igazolás hiányában a többi gyermek egészségének védelme érdekében megtagadhatja a gyermek átvételét! A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha. a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi óvodába (ez nem lehet rendszeres!) telefonon, személyesen, üzenet (szomszéd, barát, stb.) útján, a szülő 5 napot meghaladó hiányzás esetén az óvodavezető felé benyújtott írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradáshoz. (az engedélyezett távolmaradás határidejét kötelező betartani!), a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolta, a szülő, hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja az óvodavezető felé. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha az óvodaköteles gyermek az óvodai nevelésben 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek az Nkt. 8. (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatjuk az Általános Szabálysértési Hatóságot [20/2012. EMMI-rend. 51. (4b) bek.].

30 VII.8. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. VIII. Adatvédelem Az óvoda intézményvezetője az Nkt a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvoda dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait! IX. Szülők az óvodában IX.1. A szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi magán). A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte, ha az óvoda körzetében lakik és óvodaköteles. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletesen és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

31 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. IX.2. A szülők kötelessége: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, amikor a gyermek az Nkt. rendelkezései alapján a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. Ennek értelmében legalább napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején, óvodai nevelésben kell részesülnie a gyermeknek Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása). Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelő oktatói munkájuk, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. X. Együttműködés Annak érdekében, hogy az egyes gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

32 Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel óvónőjüket, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbáljanak megoldást keresni a konkrét helyzetre. A szülők közül sokuknak igényünk van rá, és nekünk is szívügyünk, hogy az óvodában folyó nevelőmunka színesítésében, változatosabbá tételében a megfelelő fórumokon ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Ilyen fórumok lehetnek óvodánkban: o Szülői értekezletek, (váltócipő használata kötelező!) o Munkadélutánok, (váltócipő használata kötelező!) o Nyílt napok, (váltócipő használata kötelező!) o A szülői közösség vezetőségének értekezletei, megbeszélései az óvodavezetéssel, o Fogadóórák o Esetenkénti rövid megbeszélések, a család, ill. óvoda kezdeményezésére stb. Azokon a rendezvényeken, ahol szülők is részt vehetnek, a szülők a csoport irányítását nem vehetik át, mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az értekezleteken gyermek nem vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a gyermeket ez a tevékenység nem köti le, és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek. Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A megvalósítás sikeressége érdekében például: Ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív és sértő megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, viselkedésére, - az óvodára, - az óvoda dolgozóira.

33 Ne bíztassák gyermekeiket verekedésre, még akkor sem, ha az előző nap az Önök gyermekét érte sérelem, Tartsák be a szabályokat, mert gyermekeiknek Önök a példaképei, valamint az óvónénik szava, csak úgy lesz hiteles a gyermek számára, ha a szülők is ebben erősítik meg őket. A gyermekek öltözőkosarában nem lehet tárolni élelmiszert, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, pénzt! A gyermekek öltözőkosarában csak az óvodai élethez szükséges ruhanemű tárolása engedélyezett. A csoportszobákba, gyermekmosdókba szigorúan tilos a belépés! Az óvoda egész épületében szigorúan tilos a dohányzás! XI. Pedagógiai munka az óvodában, a jutalmazás és a fegyelmező intézkedések elvei, formái és alkalmazása Az óvodai életet, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazott színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak. A gyermekek fejlődésével, napi történésekkel kapcsolatos információt csak és kizárólag az óvodapedagógusok adhatják ki. A gyermekek értékelése: a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a dicséretet; tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket; kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti; többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a gyermeket a játékból.

Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. I. Törvényi háttér A házirend jogszabályi alapjai a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma:

Közzétételi lista. Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda. Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út az óvoda OM azonosító száma: Közzétételi lista Az óvoda neve: Kiskörei ÓV-LAK Óvoda Az óvoda címe: 3384 Kisköre, Béke út 9-11. az óvoda OM azonosító száma: 031423 2016/2017. nevelési év Tájékoztató az óvodai felvételről: Az óvoda

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA 1097 Óbester utca 9.sz. telefon:

FERENCVÁROSI CSUDAFA ÓVODA 1097 Óbester utca 9.sz. telefon: CSUDAFA ÓVODA 1097 Budapest Óbester u. 9. sz. HÁZIREND 2017. A házirendet módosította : Surmanné Keztyűs Tünde Hatályba lépés ideje::2017.10.15. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.Törvényi háttér3.o. 2.Általános információk

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE. Általános információk

A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE. Általános információk A KAPOSMÉRŐI BOKRÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE Általános információk Az óvoda elnevezése: Kaposmérői Bokréta Óvoda Az óvoda címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi János u. 11. Az óvoda elérhetősége: +36 82/ 477 014, +36

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

XV. GYERMEKBALESETEK ESETÉN ELLÁTANDÓ FELADATOK XVI. ÓVÓ, VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET A GYERMEKEKNEK MEG KELL TARTANI AZ ÓVODÁBAN VALÓ

XV. GYERMEKBALESETEK ESETÉN ELLÁTANDÓ FELADATOK XVI. ÓVÓ, VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, AMELYEKET A GYERMEKEKNEK MEG KELL TARTANI AZ ÓVODÁBAN VALÓ Tartalom I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉNEK JOGSZABÁLYI ALAPJA... 1 II. BEVEZETŐ... 2 II.1. Az SZMSZ célja:... 2 II.2. Az SZMSZ feladata:... 3 II.3.Az SZMSZ időbeli hatálya:... 3 II.4.

Részletesebben

CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND

CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND CSIGA-BIGA ÓVODA HÁZIREND 1.1. Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve: Csiga-Biga Óvoda Címe: 2131, Göd Pesti út 152. Telefon: 0670/5175110 Vezető: Szűcs Edina 1.2. Az intézmény nyitva tartása:

Részletesebben

ZICHY MÁRTA ÓVODA OM: HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017.

ZICHY MÁRTA ÓVODA OM: HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017. ZICHY MÁRTA ÓVODA OM:202221 HÁZIREND Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2017 Készítette: Szabadosné Kiss Melinda Iktató szám: 212/2017. I. Általános információk: Óvoda neve és címe: Zichy Márta

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. A csoportszervezés vegyes életkorú csoportban történik.

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. A csoportszervezés vegyes életkorú csoportban történik. BÖLCSŐDEI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében, törekedjenek a benne leírtak betartására. 1. A bölcsőde működése

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10. fejezet 23. - a, 1.-2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az óvoda

Részletesebben

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND

Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ HÁZIREND 1. Bevezető rendelkezések: A házirend szabályai-mint a törvény felhatalmazásán alapuló intézményi belső jogi normák-kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/569/2017 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2017. november 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az óvodai beiratkozás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 5234/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2016/2017. nevelési év kezdéséhez szükséges döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A nevelési év K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 2018-2019. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. - a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év Közzétételi lista 2018/2019- es nevelési év Sarkad Város Önkormányzat Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

SZMSZ 2.sz. melléklet

SZMSZ 2.sz. melléklet SZMSZ 2.sz. melléklet OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA A házirendet meghatározó legfontosabb jogszabályok: o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

A beiratkozás időpontja: május 6-től május 10-ig.

A beiratkozás időpontja: május 6-től május 10-ig. HIRDETMÉNY Az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. (l) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012 (VIII.28) korm.rendelet 23 (2) értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve KIMBI Óvoda A közoktatási

Részletesebben

GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja

GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja GOMBAI GÓLYAFÉSZEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE A mini bölcsődei ellátás igénybevételének módja 1 Tájékoztató a mini bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután ig tart.

HÁZIREND. 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután ig tart. HÁZIREND 1. A Dalos Ovi nyitvatartási ideje reggel 6.30-tól délután 17.30-ig tart. 2. A gyerekeket 8.00 előtt kérjük behozni. A nagycsoportos korú gyerekeket az első foglalkozás előtt, reggel 7.45.-ig

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019.NEVELÉSI ÉV (október 01-i adatok alapján)

FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019.NEVELÉSI ÉV (október 01-i adatok alapján) FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019.NEVELÉSI ÉV (október 01-i adatok alapján) 1.A közoktatási Intézmény adatai A közoktatási intézmény székhelyének megnevezése és címe Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának április 7-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézményünk bemutatása

HÁZIREND. Az intézményünk bemutatása HÁZIREND Az intézményünk bemutatása Az intézmény hivatalos neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Az intézmény címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u.2. Az intézmény telefonszáma: 26/538-018 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Házirend. Kedves Szülők! Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. sz. épülete

Házirend. Kedves Szülők! Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 4. sz. épülete Házirend Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyerekek érdekében, törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mezőkovácsházi Négy Évszak

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Szervezeti adatok Intézmény megnevezése, címe Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium Intézmény OM azonosítója 027743 Óvoda elérhetőségei Telefon:06 78462

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA 7072 DIÓSBERÉNY, ISKOLA U HÁZIREND A GYERMEKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE

DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA 7072 DIÓSBERÉNY, ISKOLA U HÁZIREND A GYERMEKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE HÁZIREND A GYERMEKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Készítette: Zei Ramóna óvodavezető 2018. 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 3 Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok... 4 Az óvodai étkeztetésre

Részletesebben

Zuglói Tündérkert Óvoda 1144 Budapest, Kántorné sétány 9. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

Zuglói Tündérkert Óvoda 1144 Budapest, Kántorné sétány 9. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. Közzétételi lista 2017/2018

Jászkiséri Városi Óvoda. Közzétételi lista 2017/2018 2017/2018 OM: 035770 2017. A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: A felvételi lehetőségről

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Mihályi Napfény Óvoda. Házirend szeptember

Mihályi Napfény Óvoda. Házirend szeptember Mihályi Napfény Óvoda Házirend 2016. szeptember Készült: a Közoktatásról szóló többször módosított- 1993.LXXIX. Törvény a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-moson-sopron Megye Kormányhivatala

HÁZIREND. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-moson-sopron Megye Kormányhivatala HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Telephelye:9200 Mosnmagyaróvár Szent István király út 9. Fenntartója: Népmese-ház Nonprofit Kft. Az intézmény

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben