Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól."

Átírás

1

2 I. Törvényi háttér A házirend jogszabályi alapjai a évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A házirend célja A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézkedések, rendelkezések megállapítása a szülőkkel való kiegyensúlyozott partnerkapcsolat kialakítása érdekében. A házirend személyi hatálya kiterjed a teljes alkalmazotti közösségre az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre a szülőkre, az ingyenes szakszolgálatot végző személyekre Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A házirend területi hatálya kiterjed Jogszerű belépéstől a kilépésig az óvoda területén, és az óvodai programokon való részvételre. Az óvoda által szervezett helyi pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Mindenki számára elérhető, nyilvános az óvodavezetői irodában és a folyosó faliújságján. Minden új szülő beiratkozásnál kézhez kapja, megismerheti. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk.

3 II. Általános információk intézményünkről II.1. Az óvoda fontosabb adatai Az óvoda neve: Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha Az óvoda székhelye: 7181 Tevel, Petőfi S. u Az óvoda OM azonosítója: Telefonszáma: Az óvoda fenntartója: Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás 7181 Tevel, Fő u Az óvoda vezetőjének neve: Rónai-Till Henrietta Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján Az óvoda élelmezésvezetőjének neve: Schäfferné Kertai Anita Telefonszáma: A térítési díj befizetésének rendje: minden hónap 5-15 között

4 III. Nyitva tartási rend Az óvodai nevelési év: A nyári zárás időpontjai: - Minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart - A nyári zárás időszakáról és pontos időpontjáról a fenntartó dönt. Ebben az időszakban folynak a karbantartási és takarítási munkálatok. - Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket Nevelés nélküli munkanapok: - Nevelés nélküli munkanapokra évente öt alkalommal ad lehetőséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. (5) bekezdése - Az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülőket. Nevelés munkanapokon ügyelet rendje: nélküli szervezett - Azoknak a szülőknek a gyermekeinek, akik dolgoznak, és nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését: intézményünkben összevont csoportban biztosítjuk. A napi nyitva tartás: - 06,30-tól 16,30 óráig A reggeli és délutáni ügyelet - reggel 06,30-07,30-ig összevont csoportban, rendje: - Az óvodapedagógus jelenléte 06,30-tól 16,30 óráig biztosított az intézményben.

5 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: - Minden gyermeket érkezéskor pedagógusnak kell átadni. - Távozáskor ugyanúgy jelezni kell a pedagógusnak, hogy elviszik gyermeküket, még akkor is, amikor udvaron vannak. - A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelőmunkát. A reggeli találkozás a szülőkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. - A gyermekek és a reggeli érdekében kérjük legkésőbb 8 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különböző tevékenységekben. - A szülőkön kívül az óvodából gyermekeket csak az viheti el, akinek írásos szülői meghatalmazása van. Ezeket a nyilatkozatokat a gyermek személyi anyagában őrizzük. Intézkedés a 16,30 óra után óvodában hagyott gyermekről: Vezetői utasítás, hogy az ügyeletes óvodapedagógusnak órakor meg kell próbálnia felhívni a gyermek szüleit. Amennyiben a szülő által megadott telefonszámon sem a szülőt, sem egyéb hozzátartozót nem érünk el, úgy a gyermek a szülő megérkezéséig az ügyeletes óvodapedagógus felügyelete alatt várja hozzátartozóját. IV. Az óvodai be- és kiiratkozás rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodánkba felvett gyermek a harmadik életév betöltése után kezdheti meg az óvodát [Nkt. 49. (1) bekezdés]. Minden év április 20. és május 20. között szervezzük meg a beiratkozást. A beiratkozás időpontjáról a fenntartó dönt.

6 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Óvodánkba elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik körzetünkben laknak, illetve a szülők körzetünkben dolgoznak. Az óvoda a felvett gyermekeket nyilvántartja. A gyermekek csoportba osztásáról a nevelőközösség véleményének kikérése után, a csoportszervezési elvek (létszám, életkor, fiúlány arány) alapján az óvodavezető dönt. Az új gyermekek beszoktatását segítjük. Több módszert is alkalmazunk az óvónői páros attitűdjének, gyakorlatának figyelembe vételével (fokozatos, lépcsőzetes beszoktatás). Intézményünkben lehetősége van az érdeklődő szülőknek a beiratkozás, beszoktatás előtt arra, hogy gyermekükkel megtekintsék óvodánkat. Kötetlen, előre megbeszélt óvodai látogatás, játék, farsangi bál, stb. Ezeken személyesen találkozhatnak a szülők és gyermekek az óvodapedagógusokkal. A jelentkezés módját és határidejét a törvényi előírásoknak megfelelően időben közöljük az óvoda folyosóján, a hirdetőtáblánkon, az óvoda zárt facebook oldalán, a Teveli Képújság oldalán. A beiratkozás során az alábbi dokumentumok fénymásolatát szükséges leadni, illetve bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa) lakcímet igazoló hatósági igazolványa társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ-kártya) a szülők személyi azonosító igazolványa lakcímet igazoló hatósági igazolványa Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt, melyet a fenntartó szervez [Nkt. 49. (2) bek.]

7 V. A beiskolázás rendje Tanköteles korú az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Ezeknek a gyermekek állítunk ki óvodai szakvéleményt. Mielőtt a szakvéleményt kiállítjuk, a szülővel fogadóóra keretében november hónapban egyeztetünk a gyermek iskolaérettségéről. Amennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség van a szülő és a pedagógus között, megbeszélik, hogy szakértői bizottság elé utaljuk-e a gyermeket. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője ha a gyermek nem járt óvodába, iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. (4) bek.]. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő az óvodai szakvélemény átadásával köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, valamint a szülő döntése alapján a választott iskola első évfolyamára. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. VI. Az étkezési térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, szabályok Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni az előírt határidő betartásával, minden hónap 5-15 napjáig. Befizetési lehetőség: - készpénzes befizetés Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szabályozza. 100%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

8 tartósan beteg vagy fogyatékos az óvodás gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át nevelésbe vették. A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést a tárgynap 8 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetőség van telefonos bejelentésre is. Be nem jelentett, vagy későn jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak a szülők igényt. VII. Gyermekek az óvodában VII.1.A gyermekek jogai óvodánkban képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek, képességeiket figyelembe véve, részesüljenek tehetséggondozásban, az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelődjenek, óvoda életrendjét pihenőidő, és szabadidő, mozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk, személyiségi jogaikat, különösen személyiségüknek szabad kibontakoztatásához való jogukat, önrendelkezési jogukat, cselekvési szabadságukat, családi élethez és magánélethez való jogukat, az óvodában tiszteletben tartsuk. E joguknak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat, ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztethetik a saját és társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! állapotuknak, személyes adottságaiknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljenek, és életkoruktól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez fordulhassanak segítségért, - az óvodában családjuk anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben, térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhessenek,

9 - személyiségüket, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben kell tartani. Egyetlen gyermek sem vethető alá testi, és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak! VII.2. A gyermek kötelezettsége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A gyermekek számára kötelezően betartandó óvó-védő előírások az óvodában Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, tiszta, gondozott biztonságot adó, balesetmentes környezetére és testi- lelki egészségének megóvására Ezért: Gyermekek az óvoda helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait csak pedagógus felügyeletével használhatják; Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is; A gyermek a csoportszobát csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért; Az otthonról hozott járműveket (motorokat, rollereket, bicikliket) az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad. Az óvodába szúró, vágó eszközt, tűzszerszámot, valamint bármi egyéb veszélyes eszközt behozni tilos! Minden szülő, minden nap győződjön meg arról, hogy gyermekénél ilyen tárgyak nincsenek. Minden kisgyermek óvja maga és társai épségét, egészségét; Az épületbe az óvoda tulajdonát képező járművet az arra kijelölt helyen lehet tárolni, saját tulajdonú járművet behozni és azon közlekedni tilos; Minden kisgyermek köteles az emberi együttélés alapvető szabályait betartani, és mások (felnőttek, gyermekek) emberi méltóságát tiszteletben tartani.

10 Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük. Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat. VII.3. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek az óvodapedagógus engedélyével hozhatnak be a csoportba játékokat. A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoport figyelmét az óvodai játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoport óvodapedagógusai a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. Az óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel [Nkt. 25. (3) bek.]. Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, azonban felelősséget nem vállalunk érte. Nem szabad az óvodában ékszert viselni kivéve a fülbevalót, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A gyermek nem hozhat az óvodába mobiltelefont és egyéb informatikai eszközt (pl. számítógép, tablet, hordozható DVD-lejátszó, MP3 lejátszó ), mivel ezek az eszközök nem szükségesek az óvodai játéktevékenységhez. Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk! VII.4. A gyermekek ruházata az óvodában: jellemezze praktikusság, kényelem, és TISZTASÁG (naponta váltsák!) A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.

11 Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. szükséges váltó ruha a gyermekek zsákjában elhelyezve (időjárásnak, évszaknak megfelelő), minden kisgyereknek legyen váltócipője, ágyneműje, pizsamája, a gyermekek, és felnőttek segítségére van, a viták elkerülését szolgálja, ha a gyermek jelével, monogramjával látják el a ruhadarabokat és lábbeliket, valamint ezeket a gyermek kosarában tartják. Tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok) - ezek megrongálódása, eltűnése esetén nincs módunkban anyagi felelősséget vállalni! VII.5. A gyermekek étkezése az óvodában: A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában: reggeli: óráig ebéd óráig uzsonna óráig. Az élelmiszerekből az ételmintát 48 órán keresztül őrzik az óvoda főzőkonyháján. Felhívjuk a Tisztel Szülők figyelmét, hogy születésnapi, névnapi köszöntéshez krémes tortát, süteményt csak a készítő által kiállított számlával együtt (igazolás céllal) hozhatnak az intézménybe. Felelősséget csak ezekért az ételekért tudunk vállalni. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is megnehezíti, ezért nem engedjük, hogy a gyermekek és hozzátartozóik az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasszanak (csokoládé, gyümölcs, szívószálas üdítő, stb.). Feltétlenül javasoljuk, hogy gyermekeik reggel otthon is kapjanak folyadékot, kevés ételt! A gyermekek az óvodában önállóan kanállal és villával esznek. A nagy-középső csoportosok már kanállal, késsel és villával is étkeznek. Kérjük Önöket, hogy otthon is ennek megfelelően történjen az étkezés! VII.6. Óvodakötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A napi 4 óra: óra közötti időtartam. A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat

12 a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. VII.7. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai: A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg (lázas, 37,5 vagy a feletti, kiütéses, hányós, hasmenéses, kötőhártya gyulladásos) gondoskodik elkülönítéséről, pedagógiai asszisztens, dajka felügyeletére bízza majd értesíti a szülőket, akiknek haladéktalanul el kell vinni a gyermeket az intézményből. A gyermek gyógyult állapotát ilyen esetekben orvosnak kell igazolni! Ha a gyermek távolmaradását nem tudják igazolni, a mulasztás igazolatlan! Az óvodapedagógus betegség utáni visszatéréskor, igazolás hiányában a többi gyermek egészségének védelme érdekében megtagadhatja a gyermek átvételét! A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha. a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi óvodába (ez nem lehet rendszeres!) telefonon, személyesen, üzenet (szomszéd, barát, stb.) útján, a szülő 5 napot meghaladó hiányzás esetén az óvodavezető felé benyújtott írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradáshoz. (az engedélyezett távolmaradás határidejét kötelező betartani!), a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolta, a szülő, hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja az óvodavezető felé. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha az óvodaköteles gyermek az óvodai nevelésben 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek az Nkt. 8. (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatjuk az Általános Szabálysértési Hatóságot [20/2012. EMMI-rend. 51. (4b) bek.].

13 VII.8. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. VIII. Adatvédelem Az óvoda intézményvezetője az Nkt a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvoda dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait! IX. Szülők az óvodában IX.1. A szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi magán). A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte, ha az óvoda körzetében lakik és óvodaköteles. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletesen és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

14 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. IX.2. A szülők kötelessége: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, amikor a gyermek az Nkt. rendelkezései alapján a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. Ennek értelmében legalább napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején, óvodai nevelésben kell részesülnie a gyermeknek Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása). Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelő oktatói munkájuk, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. X. Együttműködés Annak érdekében, hogy az egyes gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

15 Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel óvónőjüket, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbáljanak megoldást keresni a konkrét helyzetre. A szülők közül sokuknak igényük van rá, és nekünk is szívügyünk, hogy az óvodában folyó nevelőmunka színesítésében, változatosabbá tételében a megfelelő fórumokon ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Ilyen fórumok lehetnek óvodánkban: o Szülői értekezletek, (váltócipő használata kötelező!) o Munkadélutánok, (váltócipő használata kötelező!) o Nyílt napok, (váltócipő használata kötelező!) o A szülői közösség vezetőségének értekezletei, megbeszélései az óvodavezetéssel, o Fogadóórák o Esetenkénti rövid megbeszélések, a család, ill. óvoda kezdeményezésére stb. Azokon a rendezvényeken, ahol szülők is részt vehetnek, a szülők a csoport irányítását nem vehetik át, mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az értekezleteken gyermek nem vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a gyermeket ez a tevékenység nem köti le, és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek. Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A megvalósítás sikeressége érdekében például: Ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív és sértő megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, viselkedésére, - az óvodára, - az óvoda dolgozóira.

16 Ne bíztassák gyermekeiket verekedésre, még akkor sem, ha az előző nap az Önök gyermekét érte sérelem, Tartsák be a szabályokat, mert gyermekeiknek Önök a példaképei, valamint az óvónénik szava, csak úgy lesz hiteles a gyermek számára, ha a szülők is ebben erősítik meg őket. A gyermekek öltözőkosarában nem lehet tárolni élelmiszert, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, pénzt! A gyermekek öltözőkosarában csak az óvodai élethez szükséges ruhanemű tárolása engedélyezett. A csoportszobákba, gyermekmosdókba szigorúan tilos a belépés! Az óvoda egész épületében szigorúan tilos a dohányzás! XI. Pedagógiai munka az óvodában, a jutalmazás és a fegyelmező intézkedések elvei, formái és alkalmazása Az óvodai életet, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazott színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak. A gyermekek fejlődésével, napi történésekkel kapcsolatos információt csak és kizárólag az óvodapedagógusok adhatják ki. A gyermekek értékelése: a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a dicséretet; tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket; kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti; többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a gyermeket a játékból.

17

18

19 I. Törvényi háttér A házirend jogszabályi alapjai a évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A házirend célja A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézkedések, rendelkezések megállapítása a szülőkkel való kiegyensúlyozott partnerkapcsolat kialakítása érdekében. A házirend személyi hatálya kiterjed a teljes alkalmazotti közösségre az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre a szülőkre, az ingyenes szakszolgálatot végző személyekre Időbeli hatály A jóváhagyott Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A házirend területi hatálya kiterjed Jogszerű belépéstől a kilépésig az óvoda területén, és az óvodai programokon való részvételre. Az óvoda által szervezett helyi pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó óvodán kívüli programokra. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Mindenki számára elérhető, nyilvános az óvodavezetői irodában és a folyosó faliújságján. Minden új szülő beiratkozásnál kézhez kapja, megismerheti. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk.

20 II. Általános információk intézményünkről II.1. Az óvoda fontosabb adatai Az óvoda neve: Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha Závodi Tagóvodája Az óvoda címe: 7182 Závod, Kossuth Lajos utca 67. Az óvoda székhelye: 7181 Tevel, Petőfi S. u Az óvoda OM azonosítója: Telefonszáma: Az óvoda fenntartója: Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás 7181 Tevel, Fő u Az óvoda vezetőjének neve: Rónai-Till Henrietta Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján Az óvoda óvodapedagógusa: Zsók Józsefné Az óvoda élelmezésvezetőjének neve: Schäfferné Kertai Anita Telefonszáma: A térítési díj befizetésének rendje: minden hónap 5-15 között

21 III. Nyitva tartási rend Az óvodai nevelési év: A nyári zárás időpontjai: - Minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart - A nyári zárás időszakáról és pontos időpontjáról a fenntartó dönt. Ebben az időszakban folynak a karbantartási és takarítási munkálatok. - Az óvoda nyári zárva tartásáról minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket Nevelés nélküli munkanapok: - Nevelés nélküli munkanapokra évente öt alkalommal ad lehetőséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. (5) bekezdése - Az óvoda a pontos dátumról 7 nappal korábban tájékoztatja a szülőket. Nevelés munkanapokon ügyelet rendje: nélküli szervezett - Azoknak a szülőknek a gyermekeinek, akik dolgoznak, és nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését: intézményünkben összevont csoportban biztosítjuk. A napi nyitva tartás: - 06,30-tól 16,00 óráig

22 A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: - Minden gyermeket érkezéskor pedagógusnak kell átadni. - Távozáskor ugyanúgy jelezni kell a pedagógusnak, hogy elviszik gyermeküket, még akkor is, amikor udvaron vannak. - A gyermekek érkezése és hazavitele folyamatosan történik, de ez nem zavarhatja az óvodában folyó nevelőmunkát. A reggeli találkozás a szülőkkel kizárólag csak rövid információátadásra szorítkozhat. - A gyermekek és a reggeli érdekében kérjük legkésőbb 8 00 óráig behozni a gyermekeket, hogy részt tudjanak venni a különböző tevékenységekben. - A szülőkön kívül az óvodából gyermekeket csak az viheti el, akinek írásos szülői meghatalmazása van. Ezeket a nyilatkozatokat a gyermek személyi anyagában őrizzük. Intézkedés a 16, 00 óra után óvodában hagyott gyermekről: Vezetői utasítás, hogy az ügyeletesnek órakor meg kell próbálnia felhívni a gyermek szüleit. Amennyiben a szülő által megadott telefonszámon sem a szülőt, sem egyéb hozzátartozót nem érünk el, úgy a gyermek a szülő megérkezéséig az ügyeletes felügyelete alatt várja hozzátartozóját. IV. Az óvodai be- és kiiratkozás rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodánkba felvett gyermek a harmadik életév betöltése után kezdheti meg az óvodát [Nkt. 49. (1) bekezdés]. Minden év április 20. és május 20. között szervezzük meg a beiratkozást. A beiratkozás időpontjáról a fenntartó dönt.

23 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti. Óvodánkba elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik körzetünkben laknak, illetve a szülők körzetünkben dolgoznak. Az óvoda a felvett gyermekeket nyilvántartja. A gyermekek csoportba osztásáról a nevelőközösség véleményének kikérése után, a csoportszervezési elvek (létszám, életkor, fiúlány arány) alapján az óvodavezető dönt. Az új gyermekek beszoktatását segítjük. Több módszert is alkalmazunk az óvónői páros attitűdjének, gyakorlatának figyelembe vételével (fokozatos, lépcsőzetes beszoktatás). Intézményünkben lehetősége van az érdeklődő szülőknek a beiratkozás, beszoktatás előtt arra, hogy gyermekükkel megtekintsék óvodánkat. Kötetlen, előre megbeszélt óvodai látogatás, játék, farsangi bál, stb. Ezeken személyesen találkozhatnak a szülők és gyermekek az óvodapedagógusokkal. A jelentkezés módját és határidejét a törvényi előírásoknak megfelelően időben közöljük az óvoda folyosóján, a hirdetőtáblánkon, az óvoda zárt facebook oldalán, a Závodi Képújság oldalán. A beiratkozás során az alábbi dokumentumok fénymásolatát szükséges leadni, illetve bemutatni: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa) lakcímet igazoló hatósági igazolványa társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány (TAJ-kártya) a szülők személyi azonosító igazolványa lakcímet igazoló hatósági igazolványa Túljelentkezés esetén az óvodai felvételről felvételi bizottság dönt, melyet a fenntartó szervez [Nkt. 49. (2) bek.]

24 V. A beiskolázás rendje Tanköteles korú az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Ezeknek a gyermekek állítunk ki óvodai szakvéleményt. Mielőtt a szakvéleményt kiállítjuk, a szülővel fogadóóra keretében november hónapban egyeztetünk a gyermek iskolaérettségéről. Amennyiben a gyermek fejlettsége nem éri el a szükséges szintet, vagy véleménykülönbség van a szülő és a pedagógus között, megbeszélik, hogy szakértői bizottság elé utaljuk-e a gyermeket. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője ha a gyermek nem járt óvodába, iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság az óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt [Nkt. 45. (4) bek.]. Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő az óvodai szakvélemény átadásával köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, valamint a szülő döntése alapján a választott iskola első évfolyamára. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg a nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. VI. Az étkezési térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések, szabályok Az étkezési térítési díjat előre kell befizetni az előírt határidő betartásával, minden hónap 5-15 napjáig. Befizetési lehetőség: - készpénzes befizetés Az étkezési térítési díjkedvezményeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a szabályozza. 100%-os étkezési térítési díjkedvezmény vehető igénybe, ha: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

25 tartósan beteg vagy fogyatékos az óvodás gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át nevelésbe vették. A gyermek hiányzása esetén az ebéd lemondást, illetve megrendelést a tárgynap 8 óráig tudjuk figyelembe venni. Lehetőség van telefonos bejelentésre is. Be nem jelentett, vagy későn jelzett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak a szülők igényt. VII. Gyermekek az óvodában VII.1.A gyermekek jogai óvodánkban képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek, képességeiket figyelembe véve, részesüljenek tehetséggondozásban, az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelődjenek, óvoda életrendjét pihenőidő, és szabadidő, mozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk, személyiségi jogaikat, különösen személyiségüknek szabad kibontakoztatásához való jogukat, önrendelkezési jogukat, cselekvési szabadságukat, családi élethez és magánélethez való jogukat, az óvodában tiszteletben tartsuk. E joguknak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat, ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztethetik a saját és társaik, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! állapotuknak, személyes adottságaiknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljenek, és életkoruktól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez fordulhassanak segítségért, - az óvodában családjuk anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben, térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhessenek,

26 - személyiségüket, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben kell tartani. Egyetlen gyermek sem vethető alá testi, és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak! VII.2. A gyermek kötelezettsége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A gyermekek számára kötelezően betartandó óvó-védő előírások az óvodában Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, tiszta, gondozott biztonságot adó, balesetmentes környezetére és testi- lelki egészségének megóvására Ezért: Gyermekek az óvoda helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait csak pedagógus felügyeletével használhatják; Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is; A gyermek a csoportszobát csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért; Az otthonról hozott járműveket (motorokat, rollereket, bicikliket) az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad. Az óvodába szúró, vágó eszközt, tűzszerszámot, valamint bármi egyéb veszélyes eszközt behozni tilos! Minden szülő, minden nap győződjön meg arról, hogy gyermekénél ilyen tárgyak nincsenek. Minden kisgyermek óvja maga és társai épségét, egészségét; Az épületbe az óvoda tulajdonát képező járművet az arra kijelölt helyen lehet tárolni, saját tulajdonú járművet behozni és azon közlekedni tilos; Minden kisgyermek köteles az emberi együttélés alapvető szabályait betartani, és mások (felnőttek, gyermekek) emberi méltóságát tiszteletben tartani.

27 Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük. Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat. VII.3. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek az óvodapedagógus engedélyével hozhatnak be a csoportba játékokat. A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoport figyelmét az óvodai játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoport óvodapedagógusai a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. Az óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért az óvoda nem felel [Nkt. 25. (3) bek.]. Az otthonról hozott kerékpárokat, rollereket a kijelölt helyen kell tárolni, azonban felelősséget nem vállalunk érte. Nem szabad az óvodában ékszert viselni kivéve a fülbevalót, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A gyermek nem hozhat az óvodába mobiltelefont és egyéb informatikai eszközt (pl. számítógép, tablet, hordozható DVD-lejátszó, MP3 lejátszó ), mivel ezek az eszközök nem szükségesek az óvodai játéktevékenységhez. Az óvodába behozott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk! VII.4. A gyermekek ruházata az óvodában: jellemezze praktikusság, kényelem, és TISZTASÁG (naponta váltsák!) A gyermeket tisztán, ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.

28 Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. szükséges váltó ruha a gyermekek zsákjában elhelyezve (időjárásnak, évszaknak megfelelő), minden kisgyereknek legyen váltócipője, ágyneműje, pizsamája, a gyermekek, és felnőttek segítségére van, a viták elkerülését szolgálja, ha a gyermek jelével, monogramjával látják el a ruhadarabokat és lábbeliket, valamint ezeket a gyermek kosarában tartják. Tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drágább ruhák, otthoni játékok) - ezek megrongálódása, eltűnése esetén nincs módunkban anyagi felelősséget vállalni! VII.5. A gyermekek étkezése az óvodában: A gyermekek naponta háromszor étkeznek az óvodában: reggeli: óráig ebéd óráig uzsonna óráig. Az élelmiszerekből az ételmintát 48 órán keresztül őrzik az óvoda főzőkonyháján. Felhívjuk a Tisztel Szülők figyelmét, hogy születésnapi, névnapi köszöntéshez krémes tortát, süteményt csak a készítő által kiállított számlával együtt (igazolás céllal) hozhatnak az intézménybe. Felelősséget csak ezekért az ételekért tudunk vállalni. Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is megnehezíti, ezért nem engedjük, hogy a gyermekek és hozzátartozóik az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyasszanak (csokoládé, gyümölcs, szívószálas üdítő, stb.). Feltétlenül javasoljuk, hogy gyermekeik reggel otthon is kapjanak folyadékot, kevés ételt! A gyermekek az óvodában önállóan kanállal és villával esznek. A nagy-középső csoportosok már kanállal, késsel és villával is étkeznek. Kérjük Önöket, hogy otthon is ennek megfelelően történjen az étkezés! VII.6. Óvodakötelezettség: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A napi 4 óra: óra közötti időtartam. A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat

29 a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. VII.7. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai: A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg (lázas, 37,5 vagy a feletti, kiütéses, hányós, hasmenéses, kötőhártya gyulladásos) gondoskodik elkülönítéséről, pedagógiai asszisztens, dajka felügyeletére bízza majd értesíti a szülőket, akiknek haladéktalanul el kell vinni a gyermeket az intézményből. A gyermek gyógyult állapotát ilyen esetekben orvosnak kell igazolni! Ha a gyermek távolmaradását nem tudják igazolni, a mulasztás igazolatlan! Az óvodapedagógus betegség utáni visszatéréskor, igazolás hiányában a többi gyermek egészségének védelme érdekében megtagadhatja a gyermek átvételét! A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha. a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi óvodába (ez nem lehet rendszeres!) telefonon, személyesen, üzenet (szomszéd, barát, stb.) útján, a szülő 5 napot meghaladó hiányzás esetén az óvodavezető felé benyújtott írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradáshoz. (az engedélyezett távolmaradás határidejét kötelező betartani!), a gyermek beteg volt, és azt orvosi igazolással igazolta, a szülő, hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és ezt igazolni tudja az óvodavezető felé. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha az óvodaköteles gyermek az óvodai nevelésben 5 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az intézményvezető értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek az Nkt. 8. (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, a mulasztásról tájékoztatjuk az Általános Szabálysértési Hatóságot [20/2012. EMMI-rend. 51. (4b) bek.].

30 VII.8. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. VIII. Adatvédelem Az óvoda intézményvezetője az Nkt a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az óvoda dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait! IX. Szülők az óvodában IX.1. A szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi magán). A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyerek felvételét az alábbi esetekben: ha gyerek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szerint, jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, ha a szakértői bizottság a gyermek ellátására az óvodát kijelölte, ha az óvoda körzetében lakik és óvodaköteles. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyereke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, részletesen és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

31 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. IX.2. A szülők kötelessége: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, amikor a gyermek az Nkt. rendelkezései alapján a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. Ennek értelmében legalább napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején, óvodai nevelésben kell részesülnie a gyermeknek Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért (pedagógiai szakintézmények igénybevétele, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése érdekében otthon a fejlesztő feladatok begyakorlása). Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógusok, valamint az ő munkájukat segítő alkalmazottak a nevelő oktatói munkájuk, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. X. Együttműködés Annak érdekében, hogy az egyes gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

32 Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel óvónőjüket, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbáljanak megoldást keresni a konkrét helyzetre. A szülők közül sokuknak igényünk van rá, és nekünk is szívügyünk, hogy az óvodában folyó nevelőmunka színesítésében, változatosabbá tételében a megfelelő fórumokon ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat. Ilyen fórumok lehetnek óvodánkban: o Szülői értekezletek, (váltócipő használata kötelező!) o Munkadélutánok, (váltócipő használata kötelező!) o Nyílt napok, (váltócipő használata kötelező!) o A szülői közösség vezetőségének értekezletei, megbeszélései az óvodavezetéssel, o Fogadóórák o Esetenkénti rövid megbeszélések, a család, ill. óvoda kezdeményezésére stb. Azokon a rendezvényeken, ahol szülők is részt vehetnek, a szülők a csoport irányítását nem vehetik át, mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken tájékoztatjuk a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az értekezleteken gyermek nem vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a gyermeket ez a tevékenység nem köti le, és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől kérjenek. Törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A megvalósítás sikeressége érdekében például: Ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív és sértő megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, viselkedésére, - az óvodára, - az óvoda dolgozóira.

33 Ne bíztassák gyermekeiket verekedésre, még akkor sem, ha az előző nap az Önök gyermekét érte sérelem, Tartsák be a szabályokat, mert gyermekeiknek Önök a példaképei, valamint az óvónénik szava, csak úgy lesz hiteles a gyermek számára, ha a szülők is ebben erősítik meg őket. A gyermekek öltözőkosarában nem lehet tárolni élelmiszert, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt, pénzt! A gyermekek öltözőkosarában csak az óvodai élethez szükséges ruhanemű tárolása engedélyezett. A csoportszobákba, gyermekmosdókba szigorúan tilos a belépés! Az óvoda egész épületében szigorúan tilos a dohányzás! XI. Pedagógiai munka az óvodában, a jutalmazás és a fegyelmező intézkedések elvei, formái és alkalmazása Az óvodai életet, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben az Óvodai nevelés országos alapprogramjában és óvodánk pedagógiai programjában megfogalmazott színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak. A gyermekek fejlődésével, napi történésekkel kapcsolatos információt csak és kizárólag az óvodapedagógusok adhatják ki. A gyermekek értékelése: a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a dicséretet; tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket; kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti; többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a gyermeket a játékból.