Ügytípus megnevezése: A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügytípus megnevezése: A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadása"

Átírás

1 Ügytípus megnevezése: A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges külföldi okirat elfogadása Ügytípus rövid leírása: Nem magyar állampolgár is köthet házasságot, létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot Magyarországon, ha a házasságkötéshez, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges bemutatott külföldi okiratokat az illetékes hatóság elbírálta és elfogadta. Az ügyfélnek az eljárás során igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya. Jogosultak köre: Az a nem magyar állampolgár, aki Magyarországon kíván házasságot kötni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. Szükséges iratok: Az alábbi okmányok bemutatása szükséges: - személyazonosság igazolására alkalmas okmány, - érvényes külföldi útlevél, - Európai Uniós országban élő esetében személyigazolvány vagy - magyar hatóság által kiadott személyazonosító igazolvány és lakcímkártya. Az alábbi okiratokat kell a kérelemhez csatolni: - születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban - tanúsítvány hiteles magyar fordításban és egyes országok tekintetében diplomáciai felülhitelesítéssel, illetve hitelesítéssel ( Apostille ) ellátva. A tanúsítványt a külföldi házasuló államának illetékes hatósága (pl. külképviseleti szerv, anyakönyvezető stb. a hatóság országonként változó) adja ki. - családi állapotot, lakcímet igazoló okirat (ha ezt a tanúsítvány nem tartalmazza) Nyomtatványok elérhetősége: Az eljárás kezdeményezéséhez nem tartozik formanyomtatvány. Eljárási költségek: Az eljárás illetékmentes, de az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő fordításának költsége a házasuló feleket terheli. Hol intézzem el? A Magyarországon történő házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló kérelmet a magyar házasuló féllel együtt a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvezetőnél kell személyen előterjeszteni. A nem magyar állampolgár vagy külföldön élő hontalan személy Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez a kormányhivatal engedélye szükséges. Az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel, amit a csatolt iratokkal együtt azonnal, de legkésőbb Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

2 2 napon belül megküld az illetékes kormányhivatalnak annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok elfogadhatóak-e. Külön kérelmet nem kell benyújtani a külföldi okiratok elbírálása iránt. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő - sommás eljárásban nyolc nap, - teljes eljárásban hatvan nap Ha a házasságot a házasságkötési szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv felvételétől számított 6 hónapon belül nem kötik meg, vagy nem létesítenek bejegyzett élettársi kapcsolatot, az egész eljárást meg kell ismételni. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - Az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A nemzetközi magánjogról szóló évi XXVIII. törvény - Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület I. emelet 130. iroda telefon: 06/42/ Szálkai Pálné hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

3 Ügytípus megnevezése: Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentésével kapcsolatos feladatokat. A kormányhivatal elbírálja vállalkozói tevékenység ügyben a járási hivatal által hozott döntések (határozat, végzések) elleni jogorvoslati kérelmeket. Jogosultak köre: A járási hivatal elsőfokú határozatával szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. Az egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben ügyfélnek a bejelentő minősül, aki az egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését a hatósághoz bejelentette. Szükséges iratok: Az elsőfokú eljárás iratai, valamint a fellebbezés. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben az ügy érdemében új tény, adat merül fel ennek bizonyítására szolgáló okirat. Nyomtatványok: A fellebbezés benyújtása nem formanyomtatványon történik. Eljárási költségek: Az I. fokú hatóság határozata elleni fellebbezés illetékmentes. Hol intézem el? A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, azaz az illetékes járási hivatalnál kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz címezve. A járási hivatal a fellebbezést az ügy összes iratával, valamint a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezés alapján a döntését nem módosítja, javítja vagy egészíti ki a fellebbezési határidő leteltét követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül a kormányhivatalhoz felterjeszti Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

4 4 A kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A kormányhivatal a fellebbezés elbírálását követően a döntésről közvetlenül értesíti az ügyfelet, illetve a felterjesztett mellékletek visszaküldése mellett az elsőfokú hatóságot. Ügyintézési határidő: A kormányhivatal a fellebbezést teljes eljárásban hatvan nap alatt bírálja el. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 238. iroda telefon: 06/42/ dr. Béres Diána B épület II. emelet 239. iroda telefon: 06/42/ Kántor Judit hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

5 Ügytípus megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vétele Ügytípus rövid leírása: Közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében ha jogszabály lehetővé tesz - a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe a fővárosi és megyei kormányhivatalok által vezetett hatósági közvetítői nyilvántartásba bejegyzett személyek közül. A nyilvántartás tartalmazza a hatósági közvetítő: - természetes személyazonosító adatait, - képesítését, - az elérhetőségéhez szükséges adatokat, - valamint azt a tevékenységi kört, amelyben hatósági közvetítőként eljárhat. A nyilvántartásba vett hatósági közvetítő neve, elérhetősége, képesítése és a tevékenységi kör, amelyben működhet nyilvános adat, amelyek a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján bárki számára hozzáférhetőek az alábbi hivatkozáson: Jogosultak köre: Hatósági közvetítő lehet, aki: - magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy, - felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik, és - hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett vagy - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint - közigazgatási szakvizsgával egyenértékű képesítéssel, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. Szükséges iratok: A nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését. A kérelem benyújtásakor igazolni kell a felsőfokú iskolai végzettséget és a hatósági közvetítői vizsga meglétét, a közigazgatási szakvizsga vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint azzal egyenértékű képesítés, valamint a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzését. Nyomtatványok elérhetősége: A vizsgára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával lehet jelentkezni, amely tartalmazza a jelentkező természetes személyazonosító adatait és 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

6 6 a vizsga letételének tervezett évét és hónapját. A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a formanyomtatványt. Eljárási költségek: A hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránt kezdeményezett eljárás illetékköteles, a Ft általános tételű közigazgatási hatósági eljárási illetéket bélyegben kell leróni. A hatósági közvetítői vizsgát a hatósági nyilvántartásba vételére jogosult fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott szervezi. Hol intézzem el? A hatósági közvetítőt kérelmére az a megyei Kormányhivatal veszi nyilvántartásba, amelynek illetékességi területén a hatósági közvetítő bejelentett lakóhelye található, de tevékenységét az egész ország területén végezheti. Amennyiben a hivatal a hatósági közvetítői tevékenység iránti kérelemnek helyt ad, a hatósági közvetítőt az általa vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyzi. A hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. A hatósági közvetítők nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok hatósági közvetítő neve, elérhetősége, képesítése, tevékenységi köre a központi elektronikus rendszer útján is elérhetőek. Amennyiben a kérelmező a bejegyzés feltételeinek nem felel meg, a hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelem teljesítését határozattal elutasítja. Ha a kérelmező a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételeinek nem felel meg, a megyei Kormányhivatal a közvetítői tevékenység folytatását a hatósági közvetítői tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig megtiltja. A hatósági közvetítőt első alkalommal kirendelő hatóság köteles a hatósági közvetítői tevékenységre való jogosultságot ellenőrizni. Jogorvoslat A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva a véglegessé vált döntés ellen annak közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a honlapon keresztül elektronikus úrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírálja el. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő - automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, - sommás eljárásban nyolc nap, - teljes eljárásban hatvan nap Kapcsolódó jogszabályok: - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A közigazgatási perrendtartásról szóló évi I. törvény - A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009.(IX.10.) Korm. rendelet

7 7 Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Oktatási és Hatósági Oosztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület I. emelet 130. iroda telefon: 06/42/ Szálkai Pálné hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe

8 Ügytípus megnevezése: Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezési eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet tartalmazza a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek körét. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója a folytatni kívánt ipari tevékenységet az ipari tevékenység megkezdését a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - köteles írásban bejelenteni. A telepengedély kiadására irányuló kérelmet erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a telepengedélyezési eljárást lefolytatja. A kormányhivatal elbírálja telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése ügyében az illetékes jegyző által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. Jogosultak köre: A jegyző elsőfokú döntésével szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. Bejelentés- köteles tevékenység esetén ügyfélnek minősül az ipari tevékenység folytatója. A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül az ipari tevékenység folytatóján kívül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök. Szükséges iratok: Az elsőfokú eljárás iratai, valamint a fellebbezés. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben az ügy érdemében új tény, adat merül fel ennek bizonyítására szolgáló okirat. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés a telepengedélyezési eljárásban igazgatási szolgáltatási díjfizetési köteles. A fellebbezési eljárás díja 6000 Ft. A díj a telepengedélyezésben eljáró hatóság bevétele. A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízatással teljesíthető Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

9 9 Bejelentés-köteles ipari tevékenységgel kapcsolatban benyújtott fellebbezés illetéke 5.000,-Ft. Hol intézzem el? A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz címezve. Az elsőfokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával, valamint a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezés alapján a döntését nem módosítja, javítja vagy egészíti ki a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül a kormányhivatalhoz felterjeszti. A kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A kormányhivatal a fellebbezés elbírálását követően a döntésről közvetlenül értesíti az ügyfelet, illetve a felterjesztett mellékletek visszaküldése mellett az elsőfokú hatóságot. Ügyintézési határidő: A kormányhivatal a fellebbezést teljes eljárásban hatvan nap alatt bírálja el. Kapcsolódó jogszabályok: - az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet - a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 238. iroda telefon: 06/42/ dr. Béres Diána B épület II. emelet 239. iroda telefon: 06/42/ Kántor Judit hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

10 Ügytípus megnevezése: Kereskedelmi tevékenység bejelentési, engedélyezési eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, az köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, illetve a jogszabályban meghatározott egyes kereskedelmi tevékenységekre engedélyt kérni. A kormányhivatal elbírálja kereskedelmi igazgatási jogkörben az elsőfokú hatóság által hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket. Jogosultak köre: A jegyző elsőfokú határozatával szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység esetén ügyfél a bejelentő. A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint - a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével - az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. Szükséges iratok: Az elsőfokú eljárás iratai, valamint a fellebbezés. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben az ügy érdemében új tény, adat merül fel ennek bizonyítására szolgáló okirat. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az I. fokú hatóság bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység ügyében hozott határozata elleni fellebbezés illetéke 5000,- forint, végzés elleni fellebbezés illetéke 3000,- forint. Hol intézzem el? A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz címezve. Az elsőfokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával, valamint a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezés 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

11 11 alapján a döntését nem módosítja, javítja vagy egészíti ki a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül a kormányhivatalhoz felterjeszti. A kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A kormányhivatal a fellebbezés elbírálását követően a döntésről közvetlenül értesíti az ügyfelet, illetve a felterjesztett mellékletek visszaküldése mellett az elsőfokú hatóságot. Ügyintézési határidő: A kormányhivatal a fellebbezést teljes eljárásban hatvan nap alatt bírálja el. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 238. iroda telefon: 06/42/ dr. Béres Diána B épület II. emelet 239. iroda telefon: 06/42/ Kántor Judit hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

12 Ügytípus megnevezése: Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés megadása Ügytípus rövid leírása: Ha nem magyar állampolgár szeretne Magyarországon házasságot kötni vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni tanúsítvánnyal igazolnia kell, hogy házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a személyes joga szerint nincs akadálya. Ha a nem magyar állampolgár fél a tanúsítványt nem tudja beszerezni annak bemutatása alól a felek felmentést kérhetnek. A felmentés megadása iránti kérelemben a nem magyar félnek bizonyítania kell, hogy a tanúsítvány beszerzése elháríthatatlan akadályba ütközik március 01-től egyszerűsödtek a felmentés szabályai. Nem kell a fentieket igazolni és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló személyes joga szerint az igazolás kiállításának nincs helye. Jelenleg Izrael, Kanada, Románia, Szlovákia és Ukrajna állampolgárainak nem kell külön felmentést kérniük.) A felmentésről a kormányhivatal dönt. Amennyiben a kérelmező által megjelölt felmentési indok nem alapos, az anyakönyvi szerv a kérelmet elutasítja. A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig érvényes. Az anyakönyvi szerv döntéseivel szemben nincs helye fellebbezésnek, a fél a döntés bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. Jogosultak köre: Az a nem magyar állampolgár, aki Magyarországon akar házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni és az ehhez szükséges tanúsítványt mely szerint a házasságkötésnek illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének személyes joga szerint nincs akadálya nem tudja beszerezni. Szükséges iratok: A kérelemhez csatolni kell: - a nem magyar állampolgárságú ügyfél születési anyakönyvi kivonatát, - a kérelmező családi állapotát igazoló okiratát - a kérelmező honossága szerinti külföldi hatóság nyilatkozatát arról, hogy az adott ország nem ismeri a tanúsítvány intézményét, illetőleg ilyen okirat kiállítását számára jogszabály nem teszi lehetővé. - az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságának vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya, valamint azt az indokot amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

13 13 - tekintettel arra, hogy az eljárások rendkívül egyediek az ügyintézés során a fent ismertetett mellékleteken kívül egyéb okiratok beszerzésére is szükség lehet. - Nyomtatványok elérhetősége: Az eljáráshoz nem tartozik formanyomtatvány. Eljárási költségek: Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5000 Ft illetéket kell fizetni. Az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő fordításának költsége a házasuló feleket terheli. Hol intézzem el? A felmentés iránti kérelmet a felek a házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes anyakönyvezetőnél terjeszthetik elő. A feleknek együttesen, személyesen kell megjelenniük az anyakönyvezető előtt. Az anyakönyvezető felveszi a jegyzőkönyvet és azt melléleteivel együtt azonnal, de legkésőbb 8 napon belül felterjeszti az illetékes kormányhivatalhoz. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő - sommás eljárásban nyolc nap, - teljes eljárásban hatvan nap Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - Az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény - A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A nemzetközi magánjogról szóló évi XXVIII. törvény, - Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület I. emelet 130. iroda telefon: 06/42/ Szálkai Pálné hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

14 Ügytípus megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzése Ügytípus rövid leírása: Külföldi jogi vagy természetes személy mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg. Az ingatlanszerzés engedélyezése során a fővárosi és megyei kormányhivatal (egyéb feltételek megléte mellett) vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket és önkormányzati érdeket sért-e. Közérdeknek minősül, ha kérelmező természetes személy kiutasítás, beutazási és tartózkodási tilalom, elfogatóparancs hatálya alatt áll, büntetett előéletű, vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból megállapítható. E feltételek fennállását az eljáró hatóság az ügyben illetékes hatóságok megkeresése útján vizsgálja. Külföldi jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme akkor valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés hatálya alatt áll. Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdeket sérti. E kérdésben az illetékes települési önkormányzat polgármesterének nyilatkozata az irányadó, melyet a megkereséstől számított nyolc napon belül kell megküldenie az eljáró hatóságnak. E feltételek fennállását az eljáró hatóság az ügyben illetékes hatóságok megkeresése útján vizsgálja: a) Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal b) Országos Rendőr-főkapitányság c) Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság Jogosultak köre: - külföldi természetes személy: a nem tagállami állampolgár. - külföldi jogi személy: a nem tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A kérelem benyújtása: A ingatlanszerzés engedélyezése iránti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelem formája kötött, erre rendszeresített formanyomtatvány van (251/2014.Korm. rendelet 1. melléklet) 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

15 15 A kérelemhez mellékelni kell a külföldi természetes személy esetén a kérelmező érvényes úti okmányának vagy más, személyazonosításra alkalmas igazolványának hiteles másolatát, - külföldi jogi személy esetén olyan dokumentumot, melyből a Fiókteleptv. szerinti fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható, - olyan dokumentum, melyből megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka. A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni lapot az adatszolgáltatási díj előzetes befizetése esetén a megyei kormányhivatal szerzi be. Amennyiben a külföldi ügyfél nem személyesen jár el, úgy az eljáró személy (pl. ügyvéd) képviselet ellátására vonatkozó megbízását Amennyiben külföldi jogi személy az ingatlanszerző, szükséges csatolni aláírási címpéldányt, a cég hiteles és OFFI által magyar nyelvre fordított cégadatait (cég neve, székhelye, képviseleti jogosultak neve), amelyből kitűnik, hogy jelenleg is működő a jogi személy. Az adásvételi szerződést aláíró, a jogi személy képviseleti jogával bíró személy útlevelének hitelesített másolatát is szükséges csatolni a kérelemhez. Nyomtatványok elérhetősége: Az engedély iránti kérelmet egy példányban személyesen vagy postai úton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely jelen tájékoztatás végén található. A kérelem elektronikus úton nem terjeszthető elő. Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásban az ügyfél nem jogosult az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Eljárási költségek: Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért ingatlanonként Ft illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért Ft illetéket köteles megfizetni. Ügyintézési idő: Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap, amely az eljárás megindulásának napján kezdődik. Az érdemi határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert keresetlevéllel kell megindítani, a keresetlevelet jogsérelemre hivatkozással a határozat közlésétől számított 30 napon belül a hivatalhoz lehet benyújtani. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény

16 16 - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXV. törvény - Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény - Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló évi CXXV. törvény - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény - A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény - A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A közigazgatási perrendtartásról szóló évi I. törvény - A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai felülhitelesítésének mellőzéséről Hágában, okt. 5. napján keltegyezmény kihirdetéséről szóló évi 11. tvr. - A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület I. emelet 130. iroda telefon: 06/42/ Szálkai Pálné hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

17 Ügytípus megnevezése: Szálláshely-szolgáltatás bejelentésre vonatkozó eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: Szálláshelytípusok: szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely. A szálláshelyeknek meg kell felelni a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység a szálláshely fekvési helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez tett szálláshely-üzemetetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést követően végezhető. A kormányhivatal elbírálja a szálláshely-üzemeltetés ügyében elsőfokú hatóság által hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket. Jogosultak köre: A jegyző elsőfokú döntésével szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. Szükséges iratok: Az elsőfokú eljárás iratai, valamint a fellebbezés. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben az ügy érdemében új tény, adat merül fel ennek bizonyítására szolgáló okirat. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az I. fokú hatóság határozata elleni fellebbezés illetéke 5000,- forint, míg a végzése elleni fellebbezés illetéke 3000,- forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni a fellebbezésen. Hol intézzem el? A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz címezve. Az elsőfokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával, valamint a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezés alapján a döntését nem módosítja, javítja vagy egészíti ki a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül a kormányhivatalhoz felterjeszti. A kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

18 18 meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A kormányhivatal a fellebbezés elbírálását követően a döntésről közvetlenül értesíti az ügyfelet, illetve a felterjesztett mellékletek visszaküldése mellett az elsőfokú hatóságot. Ügyintézési határidő: A kormányhivatal a fellebbezést teljes eljárásban hatvan nap alatt bírálja el. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetetési engedély kiadásának rendje szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 238. iroda telefon: 06/42/ dr. Béres Diána B épület II. emelet 239. iroda telefon: 06/42/ Kántor Judit hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

19 Ügytípus megnevezése: Temetkezési szolgáltatás engedélyezési eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: A temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.a temetkezési szolgáltatási tevékenység a vonatkozó jogszabályokban meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltétek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltatás tekintetében a temetkezési szolgáltatási tevékenységet engedélyező hatóságként a temetkezési szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala (továbbiakban: járási hivatal) jár el. A kormányhivatal elbírálja a temetkezési szolgáltatási engedély ügyében az illetékes járási hivatal által hozott döntések ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. Jogosultak köre: A járási hivatal elsőfokú döntésével szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül fellebbezést nyújthat be. Szükséges iratok: Az elsőfokú eljárás iratai, valamint a fellebbezés. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Amennyiben az ügy érdemében új tény, adat merül fel ennek bizonyítására szolgáló okirat. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az engedély kiadása iránti eljárásban az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja forint. A fellebbezési eljárásért fizetendő díj a fővárosi és megyei kormányhivatalok működési bevétele. A fővárosi és megyei kormányhivatalok részére a díjat a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009.(X.29.) ÖM rendelet 2. mellékletben meghatározott számú előirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni.a díjfizetési kötelezettséget átutalással vagy fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész kérelemhez csatolásával kell igazolni. Hol intézem el? A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, azaz az illetékes járási hivatalnál kell benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz címezve. A járási hivatal a fellebbezést az ügy összes iratával, valamint a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt amennyiben a megtámadott döntést nem vonja vissza, 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

20 20 illetve a fellebbezés alapján a döntését nem módosítja, javítja vagy egészíti ki a fellebbezési határidő leteltét követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül a kormányhivatalhoz felterjeszti. A kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A kormányhivatal a fellebbezés elbírálását követően a döntésről közvetlenül értesíti az ügyfelet, illetve a felterjesztett mellékletek visszaküldése mellett az elsőfokú hatóságot. Ügyintézési határidő: A kormányhivatal a fellebbezést teljes eljárásban hatvan nap alatt bírálja el. Kapcsolódó jogszabályok: - Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény - a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény - A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - a temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet - a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009.(X.29.) ÖM rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 238. iroda telefon: 06/42/ dr. Béres Diána B épület II. emelet 239. iroda telefon: 06/42/ Kántor Judit hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

21 Ügytípus megnevezése: Állattartási és állatvédelemi eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: Állattartási és Állatvédelmi hatáskörök szerteágazóak. Általános esetben Állatvédelmi hatóságként a Kormány a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Esetenként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is eljárhat, mely döntéssel szembeni fellebbezést már nem a kormányhivatal bírálja el. Jogosultak köre: Akit a hatóság döntésében kötelezett. Közigazgatási hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. Fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a jegyző vagy a járási hivatal döntésének közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Szükséges iratok: A hatóság döntése ellen előterjesztett fellebbezés. A fellebbezést az ügy összes iratával felterjeszti a döntést hozó hatóság a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez. Nyomtatványok elérhetősége: A fellebbezéshez külön, e célra rendszeresített nyomtatvány nincs. Eljárási költségek: Az eljárás illetékköteles. Határozat elleni fellebbezésért 5000 forint illetéket kell fizetni, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés értéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett Ft-ja után Ft, de legalább Ft, legfeljebb Ft. Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Hol intézzem el? Az ügyfél az elsőfokú határozat, végzés ellen fellebbezhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezést az első fokú hatóság az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

22 22 fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosítja vagy visszavonja. A kormányhivatal a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti. Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. Ügyintézési idő: A másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését, az iratok megérkezését követő naptól számított hatvan napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidőbe nem számít be - az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. Kapcsolódó jogszabályok: - Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény - Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény - Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet - A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet - 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról - A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet - a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Ügyintéző neve, elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B épület II. emelet 234. iroda. telefon: 06/42/ dr. Grószné dr. Vasenszki Mária B épület II. emelet 234. iroda. telefon: 06/42/ Horváth Tamás hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától óráig pénteken: 8.00 órától óráig Az ügyben eljáró kormányhivatal illetékességi területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe Nyíregyháza, február 26.

23 Ügytípus megnevezése: Birtokvédelemhez kapcsolódó végrehajtási eljárás során hozott döntés elleni fellebbezési eljárás Ügytípus rövid leírása: Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs; a birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. Jogosultak köre: Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartásától eltiltja. A birtokvédelmi eljárás során hozott határozat megváltoztatását a bíróságtól kell kérni. A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat végrehajtása során hozott jegyzői végzések elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Szükséges iratok: A hatóság döntése ellen előterjesztett fellebbezés. A fellebbezést az ügy összes iratával felterjeszti a döntést hozó hatóság a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Eljárási költségek: Az eljárás illetékköteles. Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Hol intézzem el? Az ügyfél a végrehajtásban hozott végzés ellen fellebbezhet. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezést az első fokú hatóság az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosítja, visszavonja. Ügyintézési idő: A másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését, az iratok megérkezését követő naptól számított hatvan napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről Nyíregyháza, Hôsök tere Nyíregyháza, Pf.: 199. Telefon: 42/ Fax: 42/ Honlap:

Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről

Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről Elsőfokú eljárás A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) elsőfokú eljárásban elbírálja a külföldiek ingatlanszerzésére irányuló kérelmeket

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásról Külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről A Kormány a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január 22. Kérelem

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok. Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek 2.2.1 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január

Részletesebben

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 3 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 5 Fakivágás (jogorvoslat)... 7 Fellebbezési eljárás ügymenete bontási engedélyezési ügyekben... 10 Fellebbezési

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmi eljárás Birtokvédelmi eljárás 2015. március 1-ével hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet, amely a korábbi 228/2009. (X.16.) Korm. rendeletet

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos évi változások január 18.

Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos évi változások január 18. Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos 2016. évi változások 2016. január 18. Dr. Csongrádi Helga törvényességi referens Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE Ügymenet modell NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje:

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem 3000 Ft eljárási illeték Birtokvédelmet kérő neve, lakcíme (székhelye): Név:... Cím:... Akivel szemben a birtokvédelmet kérik, annak a félnek a neve, lakcíme

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: Vonatkozó jogszabályok: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény. - Az illetékekről

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/142-anyakönyvi-ügyek?tmpl=c... 1 / 7 2012.02.03. 10:39 Anyakönyvi ügyek 2011. április 26. kedd, 03:41 TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének feladatai a települési önkormányzatok

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

Bejelentésre vonatkozó szabályok: A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók.

Bejelentésre vonatkozó szabályok: A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. Ügyleírás: Az ipari tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Első lakcímbejelentés

Első lakcímbejelentés Első lakcímbejelentés Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élő bevándorolt jogállású személy letelepedett jogállású személy menekültként elismert személy oltalmazottként elismert

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u. Fokozottan védett állatfajok esetén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. (2) bekezdése alapján engedélyköteles tevékenység engedélyezése. Hatáskörrel rendelkező szerv Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: KE/8/119-2/2018. Ü.i.: Pintér Krisztina Tel.: (34)515-160 Tárgy: függő hatályú döntés Neszmély Község Önkormányzatának térségi területfelhasználási engedély

Részletesebben

Anyakönyvi ügyintézés. Az ügyintézés helye: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezető 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Anyakönyvi ügyintézés. Az ügyintézés helye: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezető 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Anyakönyvi ügyintézés Az ügyintézés helye: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezető 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Szükséges okiratok Eljárási szabályok Eljárási illeték Születés

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási eljárás... 12

Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási eljárás... 12 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 4 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 6 Fakivágás (jogorvoslat)... 9 Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási

Részletesebben

Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés. - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (továbbiakban:

Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés. - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (továbbiakban: Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Illetékességi területe: Pest megye Ügytípushoz tartozó jogszabályok

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 1. oldal 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások 1. Lakcímbejelentés Eljárás tárgya: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

a fogyasztóvédelemről szóló évi LV. törvény és végrehajtására alkotott rendeletek,

a fogyasztóvédelemről szóló évi LV. törvény és végrehajtására alkotott rendeletek, Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén. A hatóság vizsgálja,

Részletesebben

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178.

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178. Adóbehajtás ügyintéző ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Tamás Andrea II. épület 6. iroda 06 (23) 535-710/178 ado.o@budakeszi.hu 1 / 11 ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ TARTOZÁSOK ÜGYINTÉZÉSE a. Közigazgatási

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere

Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2017. április 26. Előzmény Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a nemzetgazdasági érdekre történő hivatkozással benyújtott tartózkodási engedély kérelmezésének rendjéről A tartózkodási engedély első alkalommal történő kérelmezése 1.) A tartózkodási engedély

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A fellebbezés a közigazgatási szervezeten belüli jogorvoslati eljárás során, a döntés jogát a felettes szervre átszármaztató hatályú jogorvoslat.

A fellebbezés a közigazgatási szervezeten belüli jogorvoslati eljárás során, a döntés jogát a felettes szervre átszármaztató hatályú jogorvoslat. A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya ellátja a) azon másodfokú hatósági feladatokat, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt (vagy a megyeszékhely szerinti

Részletesebben

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Fodorné Kiss Bernadett

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Fodorné Kiss Bernadett ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT Gépjárműadó kivetés ügyintéző Ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Fodorné Kiss Bernadett II. épület 6. szoba 06 (23) 535-710/140 ado.o@budakeszi.hu

Részletesebben

Magyar joganyagok - 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet - az anyakönyvvezető és az a 2. oldal (9)1 Ha a településen az anyakönyvi igazgatási feladatok

Magyar joganyagok - 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet - az anyakönyvvezető és az a 2. oldal (9)1 Ha a településen az anyakönyvi igazgatási feladatok Magyar joganyagok - 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet - az anyakönyvvezető és az a 1. oldal 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről,

Részletesebben

v é g z é s t: I n d o k o l á s

v é g z é s t: I n d o k o l á s Bajai Járásbíróság A Bajai Járásbíróság a... (... szám alatti lakos) kérelmezőnek a BAJAI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (6500 Baja, Szentháromság tér 1. szám alatti székhelyű) kérelmezett ellen indított választási

Részletesebben

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Vásár, piac Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Ügyleírás: vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

ADATLAP 1 külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez. Alulírott (kérelmező neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését.

ADATLAP 1 külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez. Alulírott (kérelmező neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. ADATLAP 1 külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott (kérelmező neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. Az anyakönyvezendő személy adatai: születési

Részletesebben

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos feladatok Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: - a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél - a letelepedett jogállású

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek... 3. Adóigazgatási ügyek... 5. Adóvégrehajtási ügyek... 6

Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek... 3. Adóigazgatási ügyek... 5. Adóvégrehajtási ügyek... 6 Tartalomjegyzék Szabálysértési ügyek... 3 Adóigazgatási ügyek... 5 Adóvégrehajtási ügyek... 6 Állatok védelmével, állattartással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek... 7 Anyakönyvi ügyek... 9

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Az Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek I. Általános szabályok 1. Illetékességi területek Az építésügyi és építésfelügyeleti feladatok tekintetében:

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Kereskedelmi ügyintézés

Kereskedelmi ügyintézés Kereskedelmi ügyintézés Ügyfélfogadási idő megegyezik a hivatal ügyfélfogadási idejével Ügyintézők Heizer Zoltán kereskedelmi ügyintéző Tel: 89/515-092 Pápa, Fő u. 5. fsz. 33. E-mail: heizerz@papa.hu Ügykörök

Részletesebben

Fogyatékossági támogatás. A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

Fogyatékossági támogatás. A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el. Fogyatékossági támogatás 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el. 2. A kérelem benyújtásának

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

1. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

1. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) 1. Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - kérelem formanyomtatványon benyújtva. A kérelemmel egyidejűleg csatolandó okmányok: a kérelmező természetes

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Előadó: Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Bevezetés A hatósági eljárásjog hazai fejlődése Általános eljárási törvény Magyarországon 1957. évi IV.

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: VE-05D/EH/417-14/2017. Tárgy: 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 8. alatti, 944. hrsz-ú ingatlanon épületek bontási és egészségház építésére megadott VE- 05D/EH/417-10/2017.

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye A hivatal

Részletesebben

T Á J É K O Z T AT Ó

T Á J É K O Z T AT Ó T Á J É K O Z T AT Ó az ideiglenes tartózkodási engedély kérelmezéséhez 1. Jogosultak köre 2. Fogalom magyarázat 3. A kérelem benyújtása és az eljárással kapcsolatos információk 4. Formanyomtatvány 5.

Részletesebben

Hatósági és Oktatási Osztály

Hatósági és Oktatási Osztály III. Hatósági és Oktatási Osztály A Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal H ATÓSÁ GI FŐO SZT ÁL Y ÉPÍTÉ SÜ GYI OSZT ÁLY Ügytípus leírások 1. Az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által hozott határozatok és önállóan fellebbezhető

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

AZ ELSŐ SIKERES NYELVVIZSGA ÉS AZ ELSŐ EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVBŐL TETT ÉRETTSÉGI VIZSGA DÍJÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

AZ ELSŐ SIKERES NYELVVIZSGA ÉS AZ ELSŐ EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVBŐL TETT ÉRETTSÉGI VIZSGA DÍJÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS AZ ELSŐ SIKERES NYELVVIZSGA ÉS AZ ELSŐ EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELVBŐL TETT ÉRETTSÉGI VIZSGA DÍJÁHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának

Részletesebben

Öregségi típusú nyugdíjigények

Öregségi típusú nyugdíjigények Öregségi típusú nyugdíjigények 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 1.1. Az eljáró hatóság megnevezése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A nyilvántartásba vett kereskedők, üzletek és szálláshelyek ellenőrzése

A nyilvántartásba vett kereskedők, üzletek és szálláshelyek ellenőrzése Ikt. sz.: 2418/2017. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI IRODA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd

Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd Az előadás felépítése I. A jogorvoslatok rendszertani szerepe II. Közigazgatási per III. Fellebbezés I. A jogorvoslatok

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Hatósági Főosztály. I. Hatósági és Oktatási Osztály

Hatósági Főosztály. I. Hatósági és Oktatási Osztály Hatósági Főosztály I. Hatósági és Oktatási Osztály A Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Másodfokú eljárás A Kormányhivatal fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. Intézeti szülés esetén az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve bemutatni az alábbi okmányokat, okiratokat:

Anyakönyvi ügyek. Intézeti szülés esetén az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve bemutatni az alábbi okmányokat, okiratokat: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály. Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály. Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály Kisajátítási eljárás Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben