PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA A KAPOSVÁRI SZC RUDNAY GYULA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA A KAPOSVÁRI SZC RUDNAY GYULA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA"

Átírás

1 KAPOSVÁRI SZC RUDNAY GYULA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (OM: ) H-8660 TAB, VIRÁG U TEL: (84) , FAX: (84) A KAPOSVÁRI SZC RUDNAY GYULA SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA szeptember 3.

2 Tartalom 1. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Különbözeti vizsgák Osztályozó- és javítóvizsgák A vizsgaformák és a tantárgyi követelmények Független vizsgabizottság kérése Eljárási rend előrehozott érettségi vizsga esetén... 5 HELYI TANTERV AZ ISKOLA KÉPZÉSI SZERKEZETE SZAKGIMNÁZIUM ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS KIFUTÓ KÉPZÉSEK A SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI KERETTANTERVEI: 2018/2019-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2018/2019-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2018/2019-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2018/2019-ES TANÉVTŐL INDULÓ A SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI KERETTANTERVEI: 2016/2017-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2016/2017-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2016/2017-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2016/2017-ES TANÉVTŐL INDULÓ A SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZISMERETI KERETTANTERVEI 2015/2016-OS TANÉV: SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2015/2016-ES TANÉVTŐL INDULÓ SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK: 2015/2016-ES TANÉVTŐL INDULÓ A SZAKISKOLA KÖZISMERETI KERETTANTERVE, ÓRASZÁMOK: AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI; A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINŐSÍTÉSE Tantárgyi teljesítmények értékelése A tanulók értékelése, az értékelés alapelvei Magatartás és szorgalom minősítése AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁJA, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE, SÚLYA Órai írásbeli felelet (röpdolgozat)

3 6.2. Témazáró dolgozat Az elmaradt dolgozatok pótlása AZ OTTHONI (KOLLÉGIUMI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI: A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS ZÁRADÉK MELLÉKLETEK

4 1. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE 1.1. Különbözeti vizsgák A különbözeti vizsgák célja: A tanulói jogviszony átvétellel való létesítését tanulmányi követelmények teljesítéséhez kötjük. Az azonos, vagy magasabb évfolyamra való átvétel esetén a különbözeti vizsgák alapján dönt a tagintézmény-vezető arról, hogy a jelentkező tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges alapvető tudás-és készségszinttel, valamint megfelelő viselkedéskultúrával. Az átvételi kérelem: az átvételi kérelmet a szülők aláírásával és indoklással ellátva a tagintézményvezetőhöz kell benyújtani. Az eseti kérelmek kapcsán az átvételt, a különbözeti vizsgatárgyakat és azok időpontját, valamint módját a tagintézmény-vezető határozza meg. A különbözeti vizsgákon való megfelelés biztosítja az eltérő tantervű iskolából érkező tanuló felzárkózását Osztályozó- és javítóvizsgák Osztályozó vizsga: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rendelete alapján, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és ezért a tanítási év végén vagy a félév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányit évfolyamismétléssel folytathatja. A tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie félévkor és tanév végén, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; illetve ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. Javítóvizsga: ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. A helyi osztályozó vizsgák félévkor és a tanév végén, a munkatervben meghatározott időszakban, míg a javítóvizsgák augusztus 15. és 31. között, a következő tanév kezdete előtt vannak. Az osztályozó, illetve javítóvizsgák során történik annak megállapítása, hogy a tanuló tudja-e a tantervi követelmények szerinti tananyagot, képes-e tudása gyakorlati alkalmazására, képes-e életkorának megfelelő lényeglátásra és ismereteinek átfogó rendszerezésére A vizsgaformák és a tantárgyi követelmények A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69. és 70. alapján 1 nap 3 írásbeli és 3 szóbeli szervezhető. A közismereti, szakmai tantárgyak esetén a számonkérés írásbeli vagy szóbeli vizsgából áll. A készségtantárgyakból a számonkérés szóbeli vizsgából és gyakorlati feladatok megoldásából áll. Az írásbeli(k) értékelése során az egységes javításhoz a tantárgy szakmai munkaközösség vezetője által adott útmutató felhasználása kötelező Független vizsgabizottság kérése A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülője a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig; mulasztás miatt engedélyezett osztályozó vizsga esetében az engedély megadását követő öt napon belül jelent be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. A tagintézmény-vezető a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 4

5 A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kér, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amely a vizsgát megszervezi. Független vizsgabizottság előtt letehető vizsgáért térítési díjat kell fizetni. 1.5.Eljárási rend előrehozott érettségi vizsga esetén A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelme alapján felmenthető egy tantárgy tanulása és értékelése alól az a tanuló, aki az adott tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett. A kérelmet a tagintézmény-vezetőhöz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az érettségi vizsga letételét bizonyító törzslapkivonat másolatát. Amennyiben a tanuló felügyelete nem megoldható, akkor az órák látogatása alól nem adható felmentés. 1.6 Belsővizsgák rendje A szakgimnáziumban a 10. évfolyam végén a rendes érettségi írásbelijének időpontjában kisérettségi vizsgát tartunk. Írásban: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv. Szóbeli vizsga június első hetében: történelem, idegen nyelv tantárgyakból. A szakgimnázium 12. évfolyamán január első hetében szóbeli kisérettségi vizsgát tartunk: magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv tantárgyakból. 5

6 HELYI TANTERV A Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapvetően szakképzést folytató intézmény. Az tagintézmény felvállalja a középfokú szakképzés minden szintjét. Az oktatni kívánt szakmákat a központi programok alapján valósítjuk meg. A központilag kidolgozott programokkal biztosítható, hogy a tanulók átfogó tudást kapjanak és esetleg másik oktatási intézményben is folytathassák tanulmányaikat. A helyi tantervet a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv és a szakmai kerettantervek alapján, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgakövetelményeinek figyelembe vételével határozzák meg. Az ebben a szakaszban történő képzés célja és feladata, hogy folytatódjon az általános iskolában megkezdett általános képzés, megalapozódjon az iskolák képzési rendszerének megfelelő szakmacsoportokban a szakképző évfolyamokon való továbbtanulás, illetve hogy felkészítsen szakgimnáziumi képzés esetén az érettségire, valamint a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. A szakképző évfolyamok az iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakaszát jelentik. A képzés időtartamát - ami a legtöbb szakma esetében két vagy három év, az elméleti és gyakorlati órák arányát az Országos Képzési Jegyzék, a tananyagot a szakmai vizsgakövetelményekre, központi programra, szakmai kerettantervekre épített, helyi szakmai program határozza meg. A tagintézmény a saját arculatával, teljes programjával, helyi sajátosságaival, a tanulás szervezésének változatos módjaival biztosítja, hogy diákjai érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek, pályaválasztási szándékuknak megfelelően tanulhassanak. Hozzájárul a reális énkép és önértékelési mechanizmus kialakulásához és felkészíti a diákokat a felnőtt lét szerepeinek betöltésére. Elősegíti az egészséges életvitel iránt elkötelezett szemlélet és magatartás kialakulását. A Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma helyi tanterve tartalmazza: az iskola képzési szerkezetét, a választott kerettanterv megnevezését, a kerettanterv által meghatározott feletti kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások ait és tananyagát, a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, a szakmai programokat, értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a középszintű érettségi vizsga témaköreit, meghatározza, hogy a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül mely további legalább két tárgyból teszi lehetővé az emelt szintű vizsgára, és mely további legalább három tárgyból a középszintű vizsgára való felkészülést. 6

7 1 Az iskola képzési szerkezete 1.1 Szakgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM Általános elvek: Évfolyamok száma OKJ Ügyviteli titkár (2015-től) Irodai titkár (2016-től) Mechatronikai technikus Ágazat Ügyvitel Gépészet Specializáció Mellék-ill. részszakképesítés Honvédelem vagy rendészet specializáció választásával! Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Elektronikai technikus Villamosipar és elektronika PLC programozó Turisztikai szervező, értékesítő Közszolgálati ügyintéző Turisztika Rendészet és közszolgálat Szállodai recepciós Közszolgálati ügykezelő Érettségi utáni szakképzés Évfolyamok száma Ágazat Szakmacsoportos alapozás 1(2) Ügyvitel Ügyvitel 1(2) Gépészet Gépészet 1(2) Villamosipar és elektronika Elektrotechnika-elektronika 1(2) Közlekedésgépész Közlekedés Szakérettségi esetén 1, egyéb esetben 2 tanév Ügyviteli titkár Mechatronikai technikus, Elektronikai technikus Autóelektronikai műszerész, 7

8 1.3 Szakközépiskolai képzés Évfolyamok száma Szaképesítés (OKJ) Női szabó Elektronikai műszerész Hegesztő Ipari gépész (géplakatos) Villanyszerelő Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő Bádogos Mezőgazdasági gépész 1.4 Kifutó képzések Szakgimnázium o gépészeti szakmacsoport 12 évfolyam o ügyvitel szakmacsoport 12 évfolyam 8

9 1.5 A szakgimnázium közismereti kerettantervei: 2018/2019-es tanévtől induló Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan Fizika Földrajz Művészetek - Ének-zene Informatika Testnevelés és sport Pénzügyi és vállalkozási ismeretek Kötelező komplex természettudományos tantárgy Kötelezően választható tantárgy Szakmai tantárgyak Alkalmazott kerettanterv 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.1. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.2 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.4 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.5 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.6 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.9.1. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.12.1 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.13.1 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.14.2 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.15. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.7. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14 számú mellékletének V.8.1 pontja alapján helyi tanterv szerint Szakmánként kiadott központi programok alapján 9

10 1.6 Szakgimnázium közismereti ok: 2018/2019-es tanévtől induló Ügyvitel XXV. és Turisztika XXVIII. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Földrajz Szakmai tárgyak Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 10

11 1.7 Szakgimnázium közismereti ok: 2018/2019-es tanévtől induló Gépészet IX.és Villamosipar és elektronika XI. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Szakmai tárgyak Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 11

12 1.8 Szakgimnázium közismereti ok: 2018/2019-es tanévtől induló Rendészet és közszolgálat XXXVIII. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Biológia Szakmai tárgyak Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 12

13 1.9 A szakgimnázium közismereti kerettantervei: 2016/2017-es tanévtől induló Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan Fizika Földrajz Művészetek - Ének-zene Informatika Testnevelés és sport Pénzügyi és vállalkozási ismeretek Kötelező komplex természettudományos tantárgy Kötelezően választható tantárgy Szakmai tantárgyak Alkalmazott kerettanterv 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.1. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.2 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.4 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.5 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.6 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.9.1. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.12.1 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.13.1 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.14.2 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.15. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14. számú mellékletének V.7. pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 14 számú mellékletének V.8.1 pontja alapján helyi tanterv szerint Szakmánként kiadott központi programok alapján 13

14 1.10 Szakgimnázium közismereti ok: 2016/2017-es tanévtől induló Ügyvitel XXV. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Földrajz Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 14

15 1.11 Szakgimnázium közismereti ok: 2016/2017-es tanévtől induló Gépészet IX. és Villamosipar és elektronika XI. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 15

16 1.12 Szakgimnázium közismereti ok: 2016/2017-es tanévtől induló Rendészet és közszolgálat XXXVIII. ágazat Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Biológia Érettségire épülő (fő) szakképesítés Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 2 2 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Kötelező komlex természettudományos tantárgy 3 Kötelezően választható tantárgy 2 2 Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1 Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 16

17 1.13 A szakközépiskola közismereti kerettantervei 2015/2016-os tanév: Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Első idegen nyelvek Második idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Művészetek - Ének-zene Informatika évfolyam Testnevelés és sport Lövészet Katonai alapismeretek Belügyi rendészeti ismeretek Tanulásmódszertan Szakmai tantárgyak Alkalmazott kerettanterv 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet 6. számú mellékletének pontja alapján helyi tanterv 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 7. számú melléklet 7.13 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 7. számú melléklet 7.30 pontja alapján 51/2012 EMMI rendelet számú mellékletének alapján Szakmánként kiadott központi programok alapján 17

18 1.14 Szakközépiskola közismereti ok: 2015/2016-es tanévtől induló Ügyvitel XXV., Gépészet IX. és Villamosipar és elektronika XI. ágazat Honvédelmi specializáció Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 1 Biológia egészségtan Földrajz 2 1 Szakmai tárgyak Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 1 Testnevelés és sport Önvédelem Osztályfőnöki Összesen Szabadon tervezhető órakeret Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Lövészet 1 1 Alaki ismeretek Katonai ismeretek Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 18

19 1.15 Szakközépiskola közismereti ok: 2015/2016-es tanévtől induló Ügyvitel XXV., Gépészet IX. és Villamosipar és elektronika XI. ágazat Rendészet specializáció Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika 1 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia 2 1 Biológia egészségtan Földrajz 2 1 Szakmai tárgyak Művészetek* - Ének-zene 1 Informatika 1 Testnevelés és sport Önvédelem Osztályfőnöki Összesen Szabadon tervezhető órakeret Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Lövészet 1 1 Alaki ismeretek Belügyi rendészeti ismeretek Rendelkezésre álló órakeret A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 19

20 2 A szakközépiskola közismereti kerettanterve, ok: Tantárgyak Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport 3 órában Osztályközösség-építés Szakmai tantárgyak Alkalmazott kerettanterv 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján 51/2012 EMMI rendelet módosítási előterjesztésében szereplő 15. számú melléklet alapján Szakmánként kiadott központi programok alapján Tantárgyak Kommunikáció magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Társadalomismeret Természetismeret Testnevelés és sport Osztályközösség-építés Informatika Heti ok: ,5 A kerettantervek által biztosított 10% órakeretet a tananyag elmélyítésére és gyakorlására fordítjuk. 20

21 XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ mellék-szakképesítéssel) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2018/2019-től /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen , , A tantárgy kapcsolódása Összesen , , Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára Rendvédelmi szervek és alapfeladatok Magánbiztonság és vagyonvédelem I. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat I. Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat II. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő fő szakképesítés 4 4 fő szakképesítés 8 8 fő szakképesítés 2 2 fő szakképesítés

22 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok Rendvédelmi jog és közigazgatás Önvédelem és intézkedéstaktika Irodai asszisztensi feladatok Gépírás, dokumentum készítés, iratkezelés Rendészeti szakmai idegen nyelv Rendészeti szakmai informatika Ügykezelés a közszolgálatban Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat Társadalomismeret és kommunikáció Közszolgálati ügyintézői ismeretek Közszolgálati ügyintézői gyakorlat fő szakképesítés Közszolgálati ügykezelő 1 fő szakképesítés 6 6 fő szakképesítés 1,5 2 1,5 2 Jogi ismeretek I. fő szakképesítés 1 1 Jogi Ismeretek II. fő szakképesítés Jogi ismeretek I. Közszolgálati ügykezelő Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. Ügyviteli ismeretek II. Ügyviteli ismeretek I. Rendészeti szakmai idegen nyelv Rendészeti szakmai informatikai gyakorlat fő szakképesítés 4 4 fő szakképesítés 3 3 fő szakképesítés 1 1 fő szakképesítés Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Ügykezelési ismeretek I. fő szakképesítés 4 4 Ügykezelési ismeretek II. fő szakképesítés 2,5 2,

23 E-közigazgatási ismeretek E-közigazgatás elmélete fő szakképesítés 4 4 E-közigazgatás gyakorlata fő szakképesítés Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés Rendvédelmi szervek és alapfeladatok Önvédelem és intézkedéstaktika Ügyfélszolgálati kommunikáció Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat Ügyfélszolgálati panaszkezelés Ügyfélszolgálati panaszkezelés gyakorlat Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat Rendvédelmi szervek és alapfeladatok Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat III. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat IV. fő szakképesítés 3 3 fő szakképesítés 3 3 fő szakképesítés 2 2 fő szakképesítés 2,5 2, Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügykezelő 23

24 Ágazati szakmai kompetenciák erősítése Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat Közszolgálati ügykezelő helyi tanterv szerint 24

25 XXVIII. TURISZTIKA ágazathoz tartozó TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az SZÁLLODAI RECEPCIÓS mellék-szakképesítéssel) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2018/2019-től /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Turisztikai erőforrások Kommunikáció a turizmusban Gazdasági folyamatok a turizmusban Infokommunikációs technológia a turizmusban Foglalkoztatás I. fő szakképesítés 2 2 Turizmus földrajz fő szakképesítés Kultúr- és vallástörténet fő szakképesítés Vendégfogadás fő szakképesítés Üzleti protokoll fő szakképesítés Szakmai idegen nyelv fő szakképesítés Turizmus rendszere fő szakképesítés Marketing fő szakképesítés IKT a turizmusban fő szakképesítés Utazásszervezés fő szakképesítés 5,5 5,5 25

26 Turisztikai termékkínálat Turisztikai vállalkozások Szállodai adminisztráció Szállodai kommunikáció Szállodai tevékenységek Munkahelyi egészség és biztonság Ágazati szakmai kompetenciák erősítése Turisztikai árualap fő szakképesítés 8 8 Vállalkozási alapismeretek fő szakképesítés 1 1 Turisztikai üzletágak fő szakképesítés Szállodai adminisztráció Szállodai recepciós 1 2 Szállodai kommunikáció Szállodai recepciós 1 Szállodai tevékenységek Szállodai recepciós 3 3 Munkahelyi egészség és biztonság Szállodai recepciós helyi tanterv szerint 26

27 IX. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az VILLAMOS BERENDEZÉS SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ mellék-szakképesítéssel) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2018/2019-től /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen , , A tantárgy kapcsolódása Összesen , , Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem Mérőtermi feladatok Foglalkoztatás I. fő szakképesítés 2 2 Munkavédelem fő szakképesítés 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlata fő szakképesítés 0,5 0,5 Műszaki mérés fő szakképesítés 2 2 Műszaki mérés gyakorlata fő szakképesítés Mechatronikai alapozó feladatok Mechatronikai alapozó feladatok Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata fő szakképesítés 3, ,5 14 fő szakképesítés 3, ,5 27

28 Hajtástechnikai alapok Villamos biztonságtechnikai alapok Vezérléstechnikai alapok A kapcsolószekrények szerelése Munkahelyi egészség és biztonság Mechatronikai gépészeti feladatok Mechatronikai villamos feladatok Villamos gépek alapjai Villamos gépek és hajtások gyakorlata Villamos biztonságtechnika Hibavédelem a gyakorlatban Irányítástechnika Irányítástechnikai gyakorlatok PLC alkalmazása gyakorlat Készülékismeret Kapcsolószekrények szerelési gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság Mechatronikai gépészeti feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata Mechatronikai villamos feladatok Mechatronikai villamos feladatok gyakorlata Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 2,5 1,5 2 1 fő szakképesítés 4 4 fő szakképesítés fő szakképesítés 4,5 4,5 fő szakképesítés 7 7 0,

29 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az PLC PROGRAMOZÓ mellék-szakképesítéssel) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2018/2019-től /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság Informatikai és műszaki alapok Villamosipari alaptevékenységek Foglalkoztatás I. fő szakképesítés 2 2 Munkahelyi egészség és biztonság fő szakképesítés Múszaki ismeretek fő szakképesítés 2 2 Műszaki gyakorlat fő szakképesítés 2 2 Elektrotechnika fő szakképesítés Elektrotechnika gyakorlat fő szakképesítés Elektronika fő szakképesítés Elektronika gyakorlat fő szakképesítés

30 Irányítástechnikai alapok Ipari folyamatok irányítása PLCvel Áramkör építése üzemeltetése Mechatronikai rendszerek Számítógép alkalmazása az elektronikában Irányítástechnika fő szakképesítés 2 2 Irányítástechnika gyakorlat PLC ismeretek PLC programozási gyakorlat fő szakképesítés PLC programozó PLC programozó Elektronikai áramkörök fő szakképesítés 4 4 Elektronikai áramkörök gyakorlat fő szakképesítés 6 6 Mechatronika fő szakképesítés 2,5 2,5 Mechatronika gyakorlat fő szakképesítés 3 3 Számítógép alkalmazása fő szakképesítés 3 3 Számítógépes szimuláció gyakorlat PLC programozás gyakorlat fő szakképesítés 3 3 fő szakképesítés 3 3 Mikrovezérlők gyakorlat fő szakképesítés Múszaki ismeretek PLC programozó Informatikai és műszaki alapok Műszaki gyakorlat PLC programozó helyi Ágazati szakmai kompetenciák erősítése tanterv szerint 30

31 XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ mellék-szakképesítéssel) A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2018/2019-től /13. 1/13. 2/14. e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy A fő szakképesítésre vonatkozó: Összesen A tantárgy kapcsolódása Összesen Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. fő szakképesítés 0,5 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás I. fő szakképesítés Gépírás és számítástechnikai alkalmazások Gépírás gyakorlata Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző Kommunikáció az ügyfélszolgálatban Ügyfélszolgálati kommunikáció Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző

32 Ügyfélszolgálat a gyakorlatban Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban Gazdálkodási alapfeladatok Gépírás és irodai alkalmazások Ügyfélszolgálati ismeretek Ügyfélszolgálati gyakorlat Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat Gazdasági és vállalkozási ismeretek Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző Ügyfélszolgálati ügyintéző fő szakképesítés Jogi ismeretek fő szakképesítés 1 1,5 1 1,5 Gépírás és levelezési gyakorlat Irodai alkalmazások gyakorlata fő szakképesítés fő szakképesítés Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata fő szakképesítés Üzleti kommunikáció és protokoll Rendezvény- és programszervezés Titkári ügyintézési gyakorlat Irodai szakmai idegen nyelv Kommunikáció a titkári munkában Rendezvény- és programszervezés Rendezvény- és programszervezés gyakorlata fő szakképesítés fő szakképesítés fő szakképesítés 5 5 Titkári ügyintézés fő szakképesítés Titkári ügyintézés gyakorlata Irodai szakmai idegen nyelv fő szakképesítés fő szakképesítés

33 XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2016/2017-től /13. 1/13. 2/14. ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy A szakmai képzés órakerete Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Informatikai és műszaki alapok Ipari folyamatok irányítása PLC-vel Munkahelyi egészség és biztonság Villamosipari alaptevékenységek Összesen 6,5 4, ,5 17,5 Összesen Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Műszaki informatika 1 gyakorlat Műszaki ismeretek 2 Műszaki gyakorlat 1,5 PLC ismeretek 2 0 PLC programozási 6,5 0 gyakorlat Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 1 Műszaki rajz 1 2 Elektrotechnika Elektrotechnika gyakorlat

34 Irányítástechnikai alapok Áramkörök építése, üzemeltetése Mechatronikai rendszerek Számítógép alkalmazása az elektronikában Elektronika Elektronika gyakorlat 4 1,5 1 7 Irányítástechnika 0 3 2,5 Iránytástechnikai gyakorlatok 0 4 5,5 Elektronikai áramkörök 5 5 Elektronikai áramkörök gyakorlat 6 6 Mechatronika 2,5 2,5 Mechatronika gyakorlat 3 3 Számítógép alkalmazás 3 3 Szimuláció és PLC gyakorlat 6 6 Mikrovezérlők gyakorlat

35 XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2016/2017-től /13. 1/13. 2/14. ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Gépírás és számítástechnikai alkalmazások Kommunikáció az ügyfélszolgálatban Ügyfélszolgálat a gyakorlatban Összesen Összesen ,0 31,0 31,0 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Gépírás gyakorlata 2 1 Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban Ügyfélszolgálati kommunikáció Ügyfélszolgálati 1 kommunikációs gyakorlat Ügyfélszolgálati ismeretek 1 Ügyfélszolgálati gyakorlat

36 Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban Gazdálkodási alapfeladatok Gépírás és irodai alkalmazások Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat 1 Gazdasági és vállalkozási ismeretek Jogi ismeretek 1 1,5 1 1,5 Gépírás és levelezési gyakorlat Irodai alkalmazások gyakorlata Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata Üzleti kommunikáció Kommunikáció a titkári és protokoll munkában Rendezvény- és programszervezés Titkári ügyintézési gyakorlat Irodai szakmai idegen nyelv Rendezvény- és programszervezés Rendezvény- és programszervezés gyakorlata Titkári ügyintézés Titkári ügyintézés gyakorlata Irodai szakmai idegen nyelv 36

37 XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2016/2017-től /13. 1/13. 2/14. ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Összesen 6,5 4, ,5 4,5 5,5 4, Összesen 11,0 12,0 10,0 10,0 31,0 29,0 31,0 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I Rendvédelmi jog és közigazgatás Magánbiztonság a közszolgálati ügykezelő számára Közszolgálati ügyintézői ismeretek Magánbiztonság és vagyonvédelem I. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. Magánbiztonság és vagyonvédelem III. Magánbiztonság és vagyonvédelem IV. gyakorlat 1, ,5 1 37

38 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok Társadalomismeret és szakmai kommunikáció Rendészeti szakmai idegen nyelv Rendészeti szakmai informatika Önvédelem és intézkedéstaktika Személy és vagyonvédelemi ismeretek gyakorlat Személy és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat Közszolgálati ügyintézői ismeretek Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek Rendészeti szakmai idegen nyelv Rendészeti szakmai informatika Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat I. Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat II. Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat III. Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat IV. Önvédelem és intézkedés taktika 0, ,5 2,5 2, ,5 0,5 1 0,5 0,5 3,5 3, ,

39 Irodai asszisztensi feladatok Gépírás, dokumentum készítés iratkezelés Ügykezelés a közszolgálatban Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok E-közigazgatási ismeretek Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés Ügyviteli ismeretek 1 Ügyviteli ismeretek 1 Ügyviteli ismeretek 4 4 Ügyviteli gyakorlat 2,5 2,5 Közszolgálati ügyintézői 1,5 1, ismeretek Közszolgálati ügyintézői 1, gyakorlat E-közigazgatás elmélete 4 4 E-közigazgatás gyakorlata 2 2 Ügyfélszolgálati 2,5 2,5 kommunikáció Ügyfélszolgálati 3 3 kommunikáció gyakorlat Ügyfélszolgálati kommunikáció Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat 2 2 2,5 2,5 39

40 IX. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként 2016/2017-től /13. 1/13. 2/14. ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Összesen 5,5 5, ,5 7, ,5 16, Összesen Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I Hajtástechnikai alapok Villamos biztonságtechnikai alapok Vezérléstechnikai alapok Villamos gépek alapjai 1 1,5 Villamos gépek mérési gyakorlat 1 Hajtástechnika gyakorlat 1 Villamos biztonságtechnika 1 Hibavédelem a gyakorlatban 1 Irányítástechnika 1 Irányítástechnikai gyakorlatok PLC alkalmazása gyakorlat 1,5 1 40

41 Kapcsolószekrények szerelése Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem Mechatronikai alapozó feladatok Mérőtermi feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok Mechatronikai villamos feladatok Készülékismeret 1,5 Kapcsolószekrények szerelési gyakorlat 3,5 Munkavédelem 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlata 0,5 0,5 Mechatronikai alapozó feladatok Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlat Műszaki mérés Műszaki mérés gyakorlat 2 2 Mechatronikai gépészeti 4 4 feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlata Mechatronikai villamos feladatok Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat ,5 3 4,

42 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV MECHATRONIKAI TECHNIKUS IX. GÉPÉSZET ÁGAZAT MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13 és 2/14. Szakmai követelménymodulok Tantárgyak /13 ögy ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és Munkahelyi egészség és biztonság biztonság 0,5 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás I Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem Mérőtermi feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok Mechatronikai villamos feladatok Gépészeti alapozó feladatok 3, ,5 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlat Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Műszaki mérés 2 2 Műszaki mérés gyakorlat 2 2 Mechatronikai gépészeti feladatok Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlat Mechatronikai villamos feladatok Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat összes óra ,5 17,5 összes óra Elmélet: ,86% Elmélet: ,49% Gyakorlat: ,14% Gyakorlat: ,51% ,0% ,0% 7,5 6,5 10 7,5 42

43 Szakmai követelménymodulok ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉS HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT Tantárgyak Ágazati Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan szakképzés közismeret nélkül /13 Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 5/13 és 2/14. Nyári Nyári Nyári Nyári gyak. gyak. gyak. gyak. e gy e gy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi Munkahelyi egészség és egészség és biztonság biztonság 1,0 1, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I. 2,0 Gépírás és iratkezelés Gépírás és 2,0 70,0 2,0 40,0 2,0 60,0 8,0 60 gyakorlat dokumentumkészítés, Levelezési ismeretek 1,0 1,0 iratkezelés Levelezési gyakorlat 2,0 65,0 2,0 80,0 5,5 85 Kommunikáció alapjai 1,0 3,0 3, Munkahelyi Üzleti kommunikáció kommunikáció 5,0 4,0 15 gyakorlat Gazdasági alapismeretek 2,0 2,0 4, Gazdálkodási Jogi ismeretek 1,0 1,0 1,0 3,0 alapfeladatok Vállalkozási ismeretek 1,0 2,0 1,0 4, Titkári ügyintézés Üzleti adminisztráció gyakorlat 7,0 Ügyviteli ismeretek 4, Rendezvény- és programszervezés Rendezvény és program dokumentáció alapjai Rendezvény és program dokumentáció a gyakorlatban 7, Hivatali Hivatali protokoll ismeretek 2,5 kommunikáció magyar és Szakmai idegen nyelv idegen nyelven gyakorlat 7,0 összes óra ,5 17, összes óra ,0 43

44 Elmélet: ,98% Elmélet: ,86% Gyakorlat: ,02% Gyakorlat: ,14% ,0% ,0% 44

45 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak a évfolyamonként Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy A fő szakképesítésre vonatkozóan: Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Munkahelyi egészség és biztonság Informatikai és műszaki alapok Elektronikai berendezések Áramkörök ipari alkalmazása Összesen 6,5 10,5 7,5 17,5 8 17, , Összesen , ,5 Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 Foglalkoztatás I. 2 2 Munnkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 Műszaki informatika gyakorlat 3 2 Műszaki ismeretek 3 2,5 Műszaki gyakorlatok 4 3 Elektronika 3 4 2,5 4 Elektronika gyakorlat 3,5 8 4,5 9 Elektronikus áramkörök 3,5 2,5 2,5 3 Ipari alkalmazástechnika 3 3 Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 9,5 17,5 13,5 10,5 45

46 Szakmai követelmény-modulok Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem A hegesztés előkészítő és befejező műveletei HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT 1/9 2/10 3/11 1/11. 2/12. Tantárgyak Nyári elm. gyak. elm. gyak. Nyári Nyári elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. gyak. gyak. gyak. Gépészeti alapozó feladatok 2 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata 4 4 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Hegesztési alapismeretek 3 0,5 2 1 Hegesztési alap-gyakorlatok 2 3 1, Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 1 0, Munkahelyi egészség és biztonság Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Gázhegesztő feladatok Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Munkahelyi egészség és biztonság 0, ,5 Hegesztési ismeretek I. 4 4 Hegesztési gyakorlatok I. 3,5 5,5 6 3 Hegesztési ismeretek II. 3 3,5 Hegesztési gyakorlatok II ,5 Hegesztési ismeretek III. 3 3,5 Hegesztési gyakorlatok III. 8 8 Hegesztési ismeretek IV. 2 2,5 Hegesztési gyakorlatok IV. 8 8 Összes óra 6,5 10,5 7,5 17,5 8 17, ,5 24,5 Összes óra , Ősszes elmélet: ,14% ,23% Összes gyakorlat: ,86% ,77% Összes óra: ,0% ,00%

47 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS HETI ÓRASZÁMA ÉVFOLYAMONKÉNT (esti képzésben) 1/13. 2/14. Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak Nyári elm. gyak. elm. gyak. gyak Gépészeti alapozó feladatok Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem A hegesztés előkészítő és befejező műveletei Gépészeti alapozó feladatok 1 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata Munkavédelem 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 Hegesztési alapismeretek 1 1 Hegesztési alap-gyakorlatok Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Gázhegesztő feladatok Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok Munkahelyi egészség és biztonság Hegesztési ismeretek I. 1, Hegesztési gyakorlatok I. 4 2 Hegesztési ismeretek II. 1,5 Hegesztési gyakorlatok II. 4 2 Hegesztési ismeretek III. 2 Hegesztési gyakorlatok III. 4 Hegesztési ismeretek IV. 2 Hegesztési gyakorlatok IV. 5 Összes óra Összes óra

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok

Tantárgyi struktúra és óraszámok Tantárgyi struktúra és óraszámok Képzéseink a 2013/2014-es tanévvel kezdődően: Mezőgazdaság ágazati szakközépiskolai képzés Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez mezőgazdasági szakközépiskola

Részletesebben

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében

Érettségire épülő (fő) szakképesítés ( ) Érettségi vizsga keretében 1.SZ. MELLÉKLET SZAKGIMNÁZIUM KÖZISMERETI TÁRGYAK 9-12.évf. 9.évf 10.évf 11.évf 12.évf összes óra Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 13. évf. 13. évf. összes óra Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 Matematika

Részletesebben

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V Siófoki SZC B a c s á k G y ö r g y S z a k g i m n á z i u m a é s S z a k k ö z é p i s k o l á j a F O N Y Ó D H E L Y I T A N T E R V 06 PREAMBULUM Az iskola adatai: Név: Siófoki SZC Bacsák György

Részletesebben

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom,

A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Esztergom, A helyi tanterv 1. számú melléklete Tatabányai SZC Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Esztergom, 2018.06.29. Közismereti óratervek: Az egyes képzések heti óraszámai tantárgyanként

Részletesebben

Itt nem sok döntési lehetőség van (nincs szabad sáv) Idegen nyelv: angol és német választható Kötelezően választható tárgy: emelt érettségire

Itt nem sok döntési lehetőség van (nincs szabad sáv) Idegen nyelv: angol és német választható Kötelezően választható tárgy: emelt érettségire Itt nem sok döntési lehetőség van (nincs szabad sáv) Idegen nyelv: angol és német választható Kötelezően választható tárgy: emelt érettségire felkészítő (ha összejön a szükséges létszám), vagy a diák választhat

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv

HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv HELYI TANTERV felmenő rendszerű - szakgimnáziumi tanterv Bevezetve: 2016. szeptember 1-től Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma 134 Budapest, Váci út

Részletesebben

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések Bevezetés A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, az adott ágazathoz

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája. Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Szakképző Iskolája Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 2011. évi CC. törvény a Nemzeti köznevelésről, a 229/2012.

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola. Pedagógiai Program. intézményvezető Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Program Érvényes: 2018. szeptember 1-től jóváhagyta: Magyar András intézményvezető 1 Tartalom A választott kerettanterv megnevezése...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

szakgimnáziumi képzés képzési idő: 4+1 év 1. szakasz: 4 év alatt érettségi és Közszolgálati ügykezelő ( ) 2. szakasz: 1 év alatt

szakgimnáziumi képzés képzési idő: 4+1 év 1. szakasz: 4 év alatt érettségi és Közszolgálati ügykezelő ( ) 2. szakasz: 1 év alatt szakgimnáziumi képzés képzési idő: 4+1 év 1. szakasz: 4 év alatt érettségi és Közszolgálati ügykezelő (52 345 04) 2. szakasz: 1 év alatt Közszolgálati ügyintéző (54 345 01) rendészet ismeretek szakgimnáziumi

Részletesebben

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25

ÓRATERVEK 2016/2017. sárgával jelölve a most futó érintett évfolyam/osztály 1 / 25 ÓRATERVEK 2016/2017 sárgával jelölve a most futó érintett /osztály 1 / 25 Nyelvi előkészítő os, 5 éves szakgimnáziumi ok előkészítő éve 2016-tól 9/Kny-A két tanítási nyelvű és 9/Ny-B nyelvi előkészítő

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák rendje Tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanulmányok alatti vizsgák: az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga. A vizsgákra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Fizika 2 2 2 Munkavédelem 0,5 0,5 Elsősegélynyújtás gyakorlat 0,5 0,5 Vezérléstechnikai alapismeretek 2 Gépegységek szerelése és karbantartása

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Pályaválasztási nyílt nap október 7.

Pályaválasztási nyílt nap október 7. Pályaválasztási nyílt nap 2016. október 7. szakgimnáziumi képzés képzési idő: 4+1 év 1. szakasz: 4 év alatt érettségi és Közszolgálati ügykezelő (52 345 04) 2. szakasz: 1 év alatt Közszolgálati ügyintéző

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító:

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203039 Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító:

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203039 Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Cím: 6900 Makó, Posta u. 4-6. Telefonszám: 62/510-917 Fax: 62/510-917 E-mail: kerititkarsag@gmail.com

Részletesebben

Szakképzések tantárgy és óratervei

Szakképzések tantárgy és óratervei I. számú melléklet a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pedagógiai Programjához Szakképzések tantárgy és óratervei 2017 34 341 01 Eladó szakképesítés óraterve a szakképzési

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági

Részletesebben

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V

Siófoki SZC H E L Y I T A N T E R V Siófoki SZC B a c s á k G y ö r g y S z a k g i m n á z i u m a é s S z a k k ö z é p i s k o l á j a F O N Y Ó D H E L Y I T A N T E R V 207 PREAMBULUM Az iskola adatai: Név: Siófoki SZC Bacsák György

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től 1. Szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi előtti

Részletesebben

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK

FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel. 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASzK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lengyel 2017/2018. tanév ÓRATERVEK FM DASZK, Szakképző Iskola Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Ágazati képzés (9-12. évfolyam) Cím: 6723

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019 2020-as TANÉVRE Tagintézményünkben, a szakgimnáziumi osztályokban a 9-12. évfolyamokon szakmai érettségire, majd egy éves képzéssel technikusi OKJ-s vizsgára készítjük fel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. Tel: 46 / 508-252 www.ker-misk.sulinet.hu Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai. A tanulmányok alatti vizsgák típusai

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai. A tanulmányok alatti vizsgák típusai A tanulmányok alatti vizsgák szabályai A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73. rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az

Részletesebben

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 1 0 Fizika 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 5 5 5 Érettségi felkészítés 1 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Gépészeti

Részletesebben

OM azonosító: Telephely kód: 002

OM azonosító: Telephely kód: 002 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 A 2018/2019. tanévben induló osztályok: I. SZAKGIMNÁZIUM KÉPZÉSI FORMA: érettségire felkészítő, egyben ágazati alapozást és szakképesítést adó 4 éves képzés az érettségi

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma

Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma (OM azonosító: 203028) Felvételi tájékoztató 8. osztályosok számára 2018/2019-es tanévre Informatika Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Közgazdaság

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2017.09.01. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 24. pontjáénak felhatalmazása alapján a tanulmányok alatti vizsgák ideje, részei,

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma: Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029741 Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6. Telefonszám: 62/213-227 Fax: 62/213-227 E-mail: jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek 1. sz. melléklet Óratervek 1. Gimnázium reál-orientáció Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. idegen nyelv 3* 2,5* 3* 3* 2. idegen nyelv 2,5* 2* 3* 3* Matematika 3 3 3 3 * Informatika 1,5* 1*

Részletesebben

Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek 1 1 Kitűzési ismeretek 1 1 Kitűzési gyakorlat 2 2 Építési gyakorlat

Építési ismeretek Építésszervezési alapismeretek 1 1 Kitűzési ismeretek 1 1 Kitűzési gyakorlat 2 2 Építési gyakorlat A 2013. szeptember 1-től kifutó jelleggel érvényes helyi programok. Legutolsó évfolyam a 2019/2020. tanévben a 13. évfolyamon kezdheti meg e program alapján tanulmányait. Szakképesítés: 54 582 03 MAGASÉPÍTŐ

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei

2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programjának kiegészítése 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi osztályok óratervei 1. Érettségi

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma:

Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma: Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-242 Fax: 62/547-242 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019 Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019. OM azonosító: 203058 Feladatellátási hely: Cím: 1134 Budapest, Váci út 21. Tel.:1-3208-233 Web: www.bolyai-szakgimnazium.hu

Részletesebben

Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma: Makó Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029741 Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6. Telefonszám: 62/213-227 Fax: 62/213-227 E-mail: jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Összehasonlító statisztikai adatok

Összehasonlító statisztikai adatok Összehasonlító statisztikai adatok Osztályok száma Beiratkozott a tanévben Kimaradt Érkezett Nem osztályozott Osztályozott Magántanulók Bukottak száma 2012/2013 év végi 2013/2014 I. félévi 2013/2014 év

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám: 62/540-272

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018 SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 018 Szakmai Program Tartalom I. Az intézmény szakképzési szerkezete... 5

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC BÉKÉSY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA október november december 3.

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC BÉKÉSY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA október november december 3. BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC BÉKÉSY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Iskola OM azonosítója 203061 Telephely kódja 002 Iskola címe 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefonszáma 06-1-256-1673 E-mail

Részletesebben

Az érettségivel megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus

Az érettségivel megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus ágazatra épülő OKJ-s szakképesítés. Az angol nyelvet a tanuló tudásszint szerint szervezett csoportokban tanulja. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít. Információtechnológiai alapok, Hálózatok, Programozás,

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ ÉRVÉNYES 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1. A(z)

Részletesebben

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2018 19-es TANÉV Milyen képzésre jelentkezhetsz? Szakközépiskolai Szakgimnáziumi Képzési rendszerünk

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Újpesti Két Tanítási nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Felvételi tájékoztató

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Újpesti Két Tanítási nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Felvételi tájékoztató Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203058 Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 26. Web: www.umszki.hu

Részletesebben

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /014

Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /014 Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/014 Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. Telefonszám: 62/558-751 Fax: 62/558-755 E-mail: igazgato.szszc.gd@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Gépészeti alapozó feladatok FE ÉV Vezérléstechnikai

Gépészeti alapozó feladatok FE ÉV Vezérléstechnikai 1 : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat : olgozat SZAKGIMNÁZIUM GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Magyar irodalom Magyar nyelv Angol nyelv Német nyelv Matematika Történelem

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Feladatellátási hely neve: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 0051

Feladatellátási hely neve: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 0051 Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 004 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7 0051 szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, SNI típusa:

Részletesebben

Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma Intézmény neve: FM DASzK, Sellyei Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tartalomjegyzék 1. Kifutó képzések 1.1. Szakgimnázium 1.2. Szakközépiskola 1.3. Szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése

Részletesebben

Pályaválasztási nyílt nap október 13.

Pályaválasztási nyílt nap október 13. Pályaválasztási nyílt nap 2018. október 13. Akkreditált Kiváló Tehetségpont Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye Energiatudatos Iskola Energiahatékony Mentor Iskola ECDL vizsgaközpont Language Cert partnerintézmény

Részletesebben

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakgimnáziuma. ( OM azonosító : ) Felvételi tájékoztató. 8. osztályosok számára 2019/2020-as tanévre. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Szakgimnáziuma. ( OM azonosító : ) Felvételi tájékoztató. 8. osztályosok számára 2019/2020-as tanévre. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma ( OM azonosító : 203028) Felvételi tájékoztató 8. osztályosok számára 2019/2020-as tanévre Informatika Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Közgazdaság Ügyvitel

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Felnőttoktatási Pedagógiai Program

Felnőttoktatási Pedagógiai Program Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Felnőttoktatási Pedagógiai Program Mohó László felnőttoktatási vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalom 1. Vonatkozó jogszabályok...3

Részletesebben