I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések"

Átírás

1 A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint üzemeltetési anyagok (pl. szerszámok) megrendelő (a továbbiakban: a Megrendelő) részére történő szállítása és egyéb szolgáltatások (pl. fejlesztés/cad) teljesítése vonatkozásában. I. Rendelkező feltételek A Szállító és a Megrendelő között fennálló jogviszonyra az itt és esetleges egyéb megállapodásokban foglalt feltételek az irányadók. Bármely módosításnak és kiegészítésnek írásban kell történnie. Egyéb Általános Szállítói Feltételek nem érvényesek - kivéve, ha azokat írásban kifejezetten jóváhagyják -, még akkor sem, ha a kérdéses külön rendelkezést kifejezetten nem utasítják el. A termékeknek a Szállító általi leszállítása semmilyen esetben nem foglalja magában szellemi tulajdonjogok (szabadalmak, védjegyek, stb.) Megrendelő részére történő átruházását vagy a Megrendelő általi ingyenes felhasználását. A szellemi tulajdonjogok felhasználása miatt keletkezett többletköltségeket a Szállítói ajánlatéban külön fel kell sorolni. Ellenkező esetben feltételezendő, hogy a Megrendelőt nem terhel többletköltség a termékeknek a Szállítótól történő beszerzése révén. A közösen kidolgozott szabadalmakat érintő jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok felhasználására vonatkozóan külön megállapodásokat kell kötni. II. Megrendelések 1. A szállításra vonatkozó megállapodásokat (rendeléseket és átvételeket), a megrendeléseket, valamint ezek módosításait és kiegészítéseit írásban kell rögzíteni. A megrendeléseket adatátvitel útján is meg lehet küldeni. 2. Ha a Szállító a kézhezvételtől számított három héten belül nem nyilatkozik a rendelés átvételéről, a Megrendelőnek jogában áll a rendelést visszavonni. A megrendelések kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat a Szállító legkésőbb a kézhezvételtől számított két héten belül elutasítja. Ha a Szállító kiszállítást végző telephelye zárva tart (szabadságolás miatti üzemszünet, stb.), ezeket az időszakokat ennek megfelelően meg kell hosszabbítani. 3. A Szállítótól ésszerűen elvárható mértékben, a Megrendelő kérheti a szállított áruk terveinek és konfigurációnak módosításait. Az ilyen módosításokkal járó következményeket - különös tekintettel a többletvagy alacsonyabb költségekre és szállítási időpontokra - kölcsönös megállapodás keretében jogszerűen rögzíteni kell. A Megrendelő módosításokra irányuló kéréseinek megvalósítását a Szállító csak akkor köteles végrehajtani, ha megfelelő megállapodás jött létre. III. Kifizetések 1. A kifizetéseket teljes nettó összegben, levonások nélkül kell teljesíteni, a teljesítést követő hónap második munkanapján. A Megrendelő általi késedelmes kifizetések után az adott alapárfolyam 2%-ával növelt összegű kamatot kell felszámítani. Az alapárfolyam a Szállító általi szállítások származási országában érvényes hivatalos árfolyam. 2. A kifizetés banki átutalás útján történik. Csekk vagy automatikus terhelés (önszámlázás) csak a Szállító előzetes írásos hozzájárulása alapján megengedett. 3. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a kifizetésből arányos összeget visszatartani mindaddig, amíg a teljesítés megfelelően meg nem történik. 4. A Szállító nem jogosult a Megrendelőtől részére járó kintlévőségeket harmadik félre átruházni vagy azokat harmadik fél által behajtatni a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül, amelyet indokolatlanul visszatartani nem lehet. Ha meghosszabbított jogcímfenntartásra kerül sor, a hozzájárulás megadottként tekintendő. Ha Szállító a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit az első mondatba ütközően harmadik félre ruházza át a Megrendelő hozzájárulása nélkül, az átruházás ettől függetlenül érvényes lesz. A Megrendelő azonban a saját döntése szerint teljesíthet kifizetést akár a Szállító, akár a harmadik fél felé, és ez a kötelezettségének teljesítését eredményezi. T:\BR 0373 L&P Auto Europe GER\2012\ LPAE AGB_mit_Anm P hun

2 IV. Hibás teljesítések bejelentése A Megrendelő köteles a teljesítési hibákról bejelentést tenni a Szállítónak, az áruk átvételét követően indokolatlan késlekedés nélkül (legkésőbb 2 héten belül), amint a hibákat felfedezték a rendes üzletmenet során. V. Titoktartás 1. A Felek vállalják, hogy az üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott minden olyan részletet üzleti titokként kezelnek, amelyek nem közismertek a kereskedelmi és szakmai körökben. 2. Tervrajzok, modellek, sablonok, minták és hasonló tételek kiadása vagy más módon rendelkezésre bocsátása illetéktelen harmadik félnek tilos. Az ilyen tételek reprodukálása csak akkor megengedett, ha az az üzleti kötelezettségek és a szerzői jogi előírások szerint jogszerű. 3. A szállító alvállalkozóira ugyanezek a kötelezettségek vonatkoznak. 4. A Felek csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával hirdethetik üzleti kapcsolatukat. 5. Minden más esetben a külön létrejött titoktartási megállapodások feltételei érvényesek. VI. Teljesítési időszakok és határidők 1. A megállapodott időszakok és határidők kötelező érvényűek. A teljesítési időszak vagy határidő betartását a Megrendelő állapítja meg, az áruk átvételének időpontja szerint. Ha a gyárból eredő teljesítésről előzetesen nem állapodtak meg, a Szállító köteles az árukat a szokásos rakodási és szállítási időket biztosítva rendelkezésre bocsátani. 2. Mindék Fél jogosult a Szállítási Szerződést felmondani, a felmondási értesítés kézbesítésétől számított 12 hónapos felmondási idővel. A rendkívüli felmondásra való jogokat ez a rendelkezés nem befolyásolja. Rendelés visszavonása esetén minden hátralékos összeg (pl. szerszámokért, amortizációs költségekért, stb. járó egyszeri kifizetés) azonnal esedékessé válik és a Szállítónak kifizetendő. Vissza kell fizetni azokat a Szállító által már jóváhagyott árkedvezményeket, amelyekről korábban megállapodtak és intézkedtek a megállapodott és meghatározott teljesítési időpont alapján. 3. Az áruk szállításra kész állapotáról szóló értesítés kézhezvételét követően a Megrendelő köteles ezeket az árukat haladéktalanul átvenni az előzőleg megállapodott napon. Ellenkező esetben a Szállító jogosult eldönteni, hogy azokat leszállítja, vagy a Megrendelő költségén és kockázatára raktározza. Minden fizetési időszak az előzőleg megállapodott átvételi időpontban kezdődik. VII. Késedelmes teljesítés 1. A Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt a késedelmes teljesítések következtében fellépő bármely veszteségért vagy kárért. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az üzleti tevékenységek szüneteltetéséből eredő bevételkiesésre vagy kárra (pl. a gyártósor leállása miatti költségek). 2. Enyhe fokú gondatlanság esetében a károk a rendes szállítási költségeken felüli többletköltségekre, pl. új szerszámok beszerzésére, és - amennyiben türelmi időszakot jelölnek ki eredmények elérése nélkül, vagy ha a Megrendelő a továbbiakban már érdekelt a teljesítésben - a hiányok pótlására fordított beszerzési többletköltségekre korlátozódnak. VIII. Vis major Vis major, munkaügyi viták, polgári engedetlenség, hatósági intézkedések, valamint egyéb előre nem látható, elkerülhetetlen és súlyos események előfordulásakor a Felek mentesülnek a feladataik teljesítésére vonatkozó kötelezettség alól az esetleges fennakadás ideje alatt és hatásainak megfelelő mértékben. (Ez érvényes a gyártmányok szállítókhoz történő továbbszállításában adódó torlódásokra is). Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha ezek az események az érintett Fél mulasztásakor történnek. A Felek kötelesek a tőlük ésszerűen elvárható mértékben minden szükséges információt indokolatlan késedelem nélkül megadni, és a kötelezettségeiket a megváltozott körülményekhez jóhiszeműen igazodva teljesíteni.

3 IX Minőség és dokumentáció 1. A szállítások során a Szállító köteles követni az elismert iparági szabályokat, a biztonsági előírásokat és a közösen meghatározott műszaki adatokat. A leszállított árukon csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával végezhető változtatás. A Szállító köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szállított áruk minőségét. A Felek kötelesek egymást értesíteni a minőség javítására kínálkozó lehetőségekről. 2. Ha a Szállító és a Megrendelő nem állapodnak meg határozottan a vizsgálati erőforrások és módszerek jellegéről és hatóköréről, a Megrendelő vállalja, hogy a Szállító kérésére és ismeretei, tapasztalatai és képességei szerint a vizsgálatokat megvitatja a Szállítóval annak érdekében, hogy az egyes eseteknél megállapítsák a vizsgálati technológia szükséges szintjét. Ezen túlmenően a Megrendelő felszólítás esetén köteles a Szállító tudomására hozni a vonatkozó biztonsági előírásokat. 3. A műszaki dokumentációban vagy külön megállapodásban meghatározott gépjármű-alkatrészekre vonatkozóan a Szállító köteles külön feljegyzésekben nyilvántartásba venni azt is, hogy mikor, hogyan és ki végezte a szállított áru vizsgálatát az adott dokumentációban megjelölt jellemzők tekintetében, és hogy az előírt minőségi vizsgálatok milyen eredményekkel jártak. A vizsgálati dokumentációt tíz évig meg kell őrizni a nyilvántartásban, és azt szüksége esetén a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. A Szállító kimenő szállításaira ugyanezek a kötelezettségek vonatkoznak, a jogszabályi előírások betartása mellett. 4. Ha a gépjármű-biztonsági kérdésekben, kipufogógázok szabályozásában, stb. illetékes hatóságok arra szólítják fel a Szállítót, hogy tegye lehetővé számukra a gyártási folyamatot és a Megrendelő vizsgálati dokumentációját annak érdekében, hogy megállapítsák bizonyos előírások betartását, a Szállító kijelenti, hogy hajlandó lesz a Megrendelő kérésére ugyanezen jogosultságokat biztosítani hatóságok számára a Szállító üzemeinél, és minden ésszerű segítséget meg fog adni azzal kapcsolatban. X. Hibákért vállalt felelősség 1. Hibás áruk szállítása esetén a Megrendelő megkövetelheti az alábbiakat, az alábbiakban felsorolt érvényes jogszabályi feltételek betartása mellett, és ellenkező megállapodás hiányában: a) A gyártás (megmunkálás vagy szerelés) megkezdése előtt a Megrendelő köteles lehetővé tenni a Szállító számára a hibás tételek kiválogatását és ezeknek a hibáknak a kijavítását vagy azok cseréjét vagy behelyettesítését új termékkel, de csak akkor, ha a Megrendelőtől ez ésszerűen elvárható. Ha a Szállító nem tudja ezeket az intézkedéseket végrehajtani vagy azokat kellő időn belül nem teszi meg, a Megrendelő ebben a tekintetben visszalép a szerződéstől anélkül, hogy bármely további határidőt szabna, és az árukat a Szállító saját kockázatára visszaküldheti. Sürgősségi esetekben a Szállítóval történt megbeszélést követően a Megrendelő ezeket a hibákat kijavíthatja, vagy a javításukat harmadik féllel elvégeztetheti. Az egyeztetés során mérlegelni kell az eset súlyosságát a következményi költségek viszonyában (eszközarányos értékelés). A következményi költségeket a Szállító viseli. Ha ugyanazt a tételt ismételten hibás állapotban szállítják le, a Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől visszalépni, a függőben lévő szállítások tekintetében is, ha az írásos figyelmeztető értesítés megküldését követően újabb hibás teljesítésre kerül sor. b) Ha a IV. Szakaszban (Hibák bejelentése) foglalt kötelezettség betartása ellenére a hibát csak a gyártás megkezdése után fedezik fel, a Megrendelő kártérítés céljából követelheti a szállítási költségek megtérítését és kompenzációját (a vontatási díjak kivételével), valamint az alkatrészek eltávolításának és újra beszerelésének költségeit (munkadíj; megállapodás szerint anyagköltség); vagy - Levonhat a vételárból. c) A hibás áruk szállítását túlmenően, a kötelezettségek bűnös gondatlanságból történő megszegése esetén (pl. ahol törvényi rendelkezés írja elő az információk vagy tanácsadás szolgáltatását, illetve inspekciók lefolytatását), a Megrendelő kompenzációt követelhet az eredő következményi károk ellenében, valamint azon következményi károk ellenében, amelyekért a Megrendelő a saját megrendelői felé tartozik a törvény szerint, a XI. Szakasznak megfelelően. Következményi károk alatt a hibás áruk

4 leszállítása miatt a Megrendelő által a jogvédelem alatt álló érdekeltségeiben elszenvedett veszteséget vagy kárt kell érteni; nem tartoznak ezek közé maguk az áruk. A Megrendelő további költségtérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat hibás áruk leszállítása miatt, kivéve, ha arról külön szerződésben megállapodnak. A XV. Szakasz (1) pontjának rendelkezéseit a későbbiekben megkötésre kerülő új megállapodásokban is be kell tartani. 2. A Szállító által cserélendő alkatrészeket a Megrendelő kérés esetén köteles indokolatlan késlekedés nélkül a Szállító rendelkezésére bocsátani, a Szállító költségén. 3. A kárfelelősségből eredő követelések 24 hónappal a jármű engedélyeztetése vagy pótalkatrészek beszerelése után érvényüket vesztik, és semmiképpen nem később, mint 30 hónappal a Megrendelőhöz történt szállítás után. A haszongépjárműveknél használt áruk esetében ellenkező megállapodás hiányában a törvényes elévülési idő érvényes. 4. Hibák miatti követeléseknek nincs helye akkor, ha a hiba a Megrendelő vagy harmadik fél részéről az üzemeltetési, karbantartási vagy szerelési szabályzat megszegésének, helytelen vagy illetéktelen használatnak, illetéktelen vagy hanyag kezelésnek, vagy természetes elhasználódásnak, illetve a leszállított áruk átalakításának tudható be. 5. Hibás teljesítések esetén a Megrendelőnek a németországi, termékfelelősségre vonatkozó törvény szerint, szerződésen kívüli károkozásból, vagy felhatalmazás nélküli intézkedés miatt fellépő követeléseit a jelen X. Szakasz rendelkezései nem befolyásolják. A termékjellemzőket és tartósságot érintő szavatosságokat részletesen és írásban egyértelműen meg kell határozni. XI. Kárfelelősség A jelen szolgáltatási feltételek alatt másként meghatározott, kárfelelősséget érintő rendelkezésekben foglaltak kivételével, a Szállító csak az alábbi esetekben kötelezhető a Megrendelő által elszenvedett olyan veszteségek vagy károk megtérítésére, amelyek közvetlenül vagy közvetve a hibás teljesítésből, a hivatalos biztonsági előírások megsértéséből, vagy bármely más jogsértésből eredtek és a Szállítónak tudhatóak be. 1. Kivéve, ha arról másként nem rendelkeznek, kártérítési kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a Szállító által okozott veszteség vagy kár az ő hibájából keletkezett. 2. Ha egy harmadik fél követelést támaszt a Megrendelővel szemben abszolút kárfelelősség miatt olyan jogszabályi rendelkezés szerint, amely szerződéssel nem kizárható, a Szállító a Megrendelővel szemben nem támaszt követelést akkor, ha a Szállító maga is közvetlenül kárfelelősséggel tartozna. 3. Nem áll fenn kártérítési kötelezettség, amennyiben a Megrendelő ténylegesen korlátozta a kárfelelősségét a saját megrendelőjével szemben. Ebben a vonatkozásban a Megrendelő is köteles arra törekedni, hogy megállapodjon a Szállító kárfelelősségének korlátozásáról, a törvény által megengedett mértékben. 4. A Megrendelő nem támaszthat követelést, amennyiben a veszteség vagy kár a Megrendelő hibájának az üzemeltetési, karbantartási vagy szerelési szabályok megsértése, helytelen vagy illetéktelen használat, illetéktelen vagy hanyag kezelés, természetes elhasználódás, vagy hibás javítás következménye. 5. A Szállító felelős a Megrendelő által a veszteség vagy kár megelőzésére tett intézkedéseiért (pl. termékvisszahívások), amennyiben erre a Szállító a törvény értelmében kötelezett. 6. A Megrendelő köteles haladéktalanul és mindenre kiterjedően tájékoztatni a Szállítót és vele egyeztetni, ha a Megrendelő jogorvoslatot kíván keresni a Szállító ellen a fenti rendelkezések szerint. A Megrendelőnek lehetőséget kell adnia a Szállítónak, hogy a veszteség vagy kár körülményeit kivizsgálja. A Felek kötelesek egyeztetni egymással a szükséges intézkedésekről, különösen a kárrendezési tárgyalások során. 7. A VII. Szakasz (1) pontjának rendelkezései abban az esetben érvényesek, ha a Szállító nem rendelkezik megfelelő biztosítással vagy egyáltalán nincs biztosítása.

5 XII. Szellemi tulajdonjogok 1. Feltételezve, hogy a szállított áruk a szerződésnek megfelelően kerültek felhasználásra, a Szállító felel a szellemi tulajdonjogok vagy szellemi tulajdonjogok iránti kérelmek (Szellemi Tulajdonjogok) megsértéséből eredően támasztott követelések kielégítéséért. Ezen szellemi tulajdonjogok közül legalább egynek szerepelnie kell a Szállító származási országában, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal által, illetve a következő országok bármelyikében nyilvánosságra hozott Szellemi Tulajdonjogok között: Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Japán, Brazília, vagy az Amerikai Egyesült Államok. 2. Ha a Szállító mulasztást követ el a XII. Szakasz (1) pontjában említett szellemi tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok iránti kérelmek felhasználásában, a Szállító nem támaszthat semmilyen követelést a Megrendelővel vagy annak megrendelőivel szembe olyan követelések tekintetében, amelyek ezen Szellemi Tulajdonjogok felhasználásából erednek. 3. Ez a rendelkezés nem érvényes abban az esetben, ha a Szállító a szállított árukat a Megrendelő által biztosított tervrajzok vagy modellek szerint, vagy a Megrendelőtől származó hasonló leírások vagy információk alapján hozta létre, kivéve, ha a Szállító tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a Szállító által kidolgozott termékek Szellemi Tulajdonjogokat sértenek. 4. Ha a Szállító a 3. Szakasz értelmében nem tartozik felelősséggel, a Megrendelő harmadik féltől származó követelések tekintetében semmilyen követelést nem támaszthat a Szállítóval szemben. 5. A Felek vállalják, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha szabálysértés vagy feltételezett szabálysértés veszélye áll fenn, amint ilyenről tudomást szereznek, valamint egymásnak lehetőséget biztosítanak az ilyen követelések elleni intézkedések megtételére, kölcsönös megállapodás alapján. 6. A Megrendelő felszólítására a Szállító köteles beszámolni a szállított áruknál a nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott Szellemi Tulajdonjogok és Szellemi Tulajdonjogok iránti kérelmek akár Szállító általi, akár meghatalmazottak általi felhasználásáról. 7. A VII. Szakasz (1) pontjának a kárfelelősség kizárására vonatkozó alapelvei ennek megfelelően érvényesek. XIII. A Megrendelő gyártási erőforrásainak és bizalmas információnak felhasználása A Megrendelő által a Szállító rendelkezésére bocsátott, illetve a Megrendelő által maradéktalanul kifizetett modellek, festékanyagok, sablonok, minták, szerszámok és egyéb gyártási erőforrások, valamint a bizalmas információk a harmadik fél részére történő szállítások során csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával használhatók fel. XIV. Jogcímfenntartás A Szállító fenntartja az általa leszállított árukra vonatkozó jogcímét mindaddig, amíg azok maradéktalan kifizetése meg nem történt. Folyamatos megrendelések esetén a jogcímfenntartás a hátralékos összegekre terjed ki. Ha a Megrendelő az árukat más tételekkel összevonva önálló egységet hoz létre és ezt a másik egységet tekintik elsődlegesnek, a Megrendelő köteles a Szállítónak ezzel arányos mértékben tulajdonjogot biztosítani, amennyiben az elsődleges egység a Megrendelőhöz tartozik. Ha a Megrendelő a leszállított árukat megállapodás szerint másoknak eladja, a Megrendelő ekkor a Szállítóra ruházza át a Megrendelőnek annak megrendelőivel szemben az eladásból származó követeléseit és bármely eseti jogosultságait mindaddig, amíg a Szállító követeléseit maradéktalanul ki nem elégítették. Indokolt esetben és a Szállító felszólítására a Megrendelő köteles a vásárló harmadik felet értesíteni erről az átruházásról, valamint köteles a Szállítónak megadni minden szükséges információt és átadni minden olyan dokumentumot, amelyek a Szállító ezen jogainak érvényesítéséhez szükségesek. A Szállító által lekötött biztosíték felszabadításának mértékének összesen 20%-kal kell meghaladnia a biztosítandó követeléseket.

6 XV. Általános rendelkezések 1. A VII., X., XI. és XII. Szakaszok szerint a Szállító által kielégítendő kártérítési követelések összegének meghatározásakor a Szállító javára kell megfelelően számításba venni a Szállító pénzügyi körülményeit, az üzleti társulás jellegét, hatáskörét és időtartamát, a Megrendelőnek az okozatokban és/vagy mulasztásokban betöltött szerepét, és a leszállított alkatrész beszerelésének bármely különösen hátrányos körülményeit. Különösképpen a Szállítót terhelő kártérítési kifizetéseknek, költségeknek és kiadásoknak kell ésszerű arányban állniuk a leszállított alkatrész értékével. 2. Ha az egyik Fél beszünteti a tartozásainak kiegyenlítését azok esedékessé válásakor, vagy ha fizetésképtelenség miatt eljárás indul az eszközei ellen, vagy ha hitelezőkkel peren kívüli megállapodásra kerül sor, a másik Félnek jogában áll a szerződés még teljesítetlen részétől elállni. 3. Ha a jelen szerződés vagy később megkötött megállapodások rendelkezéseinek bármelyike érvénytelenné válik, az a megállapodás fennmaradó részét nem befolyásolja. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést felváltani egy olyan rendelkezéssel, amelynek gazdasági következményei a lehető leginkább megközelítik a korábbi rendelkezését. 4. Egyesült Nemzetek november 11-én elfogadott, az Áruk Nemzetközi Adásvételére vonatkozó Egyezményének rendelkezései a jelen szerődésre nem vonatkoznak. 5. A teljesítés helye a Megrendelő bejegyzett székhelye és telephelye. A teljesítésre vonatkozó egyéb rendelkezésekről a felek külön megállapodhatnak (például: gyári szállítások vállalása esetén a teljesítés helye a Szállító székhelye). 6. A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az esetleges jogi elárásokat Svájcban és a svájci bíróságok illetékessége mellett kell fefolytatni. A tárgyalások nyelve az angol. Jogviták előtt a Felek megállapodhatnak egy másik helyszínről és egy másik nyelvről.

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei I. Általános feltételek 1. A szállítások és szolgáltatások terjedelme vonatkozásában (a továbbiakban Szállítások) a kétoldalú írásbeli nyilatkozatok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. július 9.-től minden, a által

2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. július 9.-től minden, a által 1.1 Megbízó -azon természetes vagy jogi személy, aki a megállapodást köt. -azon természetes vagy jogi személy, aki meghatalmazás útján egy harmadik felet bíz meg a való megállapodás megkötésére. 1.2 Megállapodás:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TRANSMODULS Tervező- és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Cg. 19-09-500533 8200 Veszprém, József Attila utca 9. által működési körében alkalmazott ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AJÁNLAT, VISSZAIGAZOLÁS,

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 1.0. Általános rendelkezések, érvényességek 1.1. Jelen Általános Beszerzési feltételek alkalmazásában: 1.1.1. A megrendelő az SW Umwelttechnik

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazása a Schiller Autóház Kft. álzal üzemeltetett webshop (továbbiakban: Webshop) vonatkozásában: Amennyiben a

Részletesebben

A Cooptech Kft. Általános Beszerzési Feltételei

A Cooptech Kft. Általános Beszerzési Feltételei A Cooptech Kft. Általános Beszerzési Feltételei Please ask for the English version of our General Terms of Purchase if you do not understand Hungarian. A Cooptech Kft. (a továbbiakban: Vevő ) és a számára

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE...3

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek

Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Általános kereskedelmi és szállítási feltételek Jelen általános szerződési feltételek a PROFILPLAST Kft. (Vállalkozó) és Ügyfelei (Megrendelők) között létrejövő vállalkozási, szállítási szerződés általános

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Szerződési feltételek alapfogalmai 1.1. Szolgáltató alap adatai Cég neve: A Takács Kft Cég képviselő neve: Takács Zoltán Cég székhelye: 2045 Törökbálint Tópark utca 9.

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bécsi Repülőtér online parkolási szolgáltatásának igénybe vételéhez Flughafen Wien Aktiengesellschaft Postfach 1 A-1300 Wien-Flughafen 1. Általános rendelkezések Az online

Részletesebben

Garanciális- és szervizfeltételek

Garanciális- és szervizfeltételek 6.0 TL3, 7.8 TL3, 9.0 TL3, 10.0 TL3, 12.0 TL3, 14.0 TL3, 18.0 TL3, 20.0 TL3 7 év a telepítés időpontjától számítva* * regisztráció nem szükséges 16.0 TR3, 18.0 TR3 30.0 TL3, 33.0 TL3, 36.0 TL3, 37.5 TL3,

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq

Végfelhasználói licenc szerződés ELLA ibanq Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben