I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések"

Átírás

1 A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint üzemeltetési anyagok (pl. szerszámok) megrendelő (a továbbiakban: a Megrendelő) részére történő szállítása és egyéb szolgáltatások (pl. fejlesztés/cad) teljesítése vonatkozásában. I. Rendelkező feltételek A Szállító és a Megrendelő között fennálló jogviszonyra az itt és esetleges egyéb megállapodásokban foglalt feltételek az irányadók. Bármely módosításnak és kiegészítésnek írásban kell történnie. Egyéb Általános Szállítói Feltételek nem érvényesek - kivéve, ha azokat írásban kifejezetten jóváhagyják -, még akkor sem, ha a kérdéses külön rendelkezést kifejezetten nem utasítják el. A termékeknek a Szállító általi leszállítása semmilyen esetben nem foglalja magában szellemi tulajdonjogok (szabadalmak, védjegyek, stb.) Megrendelő részére történő átruházását vagy a Megrendelő általi ingyenes felhasználását. A szellemi tulajdonjogok felhasználása miatt keletkezett többletköltségeket a Szállítói ajánlatéban külön fel kell sorolni. Ellenkező esetben feltételezendő, hogy a Megrendelőt nem terhel többletköltség a termékeknek a Szállítótól történő beszerzése révén. A közösen kidolgozott szabadalmakat érintő jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok felhasználására vonatkozóan külön megállapodásokat kell kötni. II. Megrendelések 1. A szállításra vonatkozó megállapodásokat (rendeléseket és átvételeket), a megrendeléseket, valamint ezek módosításait és kiegészítéseit írásban kell rögzíteni. A megrendeléseket adatátvitel útján is meg lehet küldeni. 2. Ha a Szállító a kézhezvételtől számított három héten belül nem nyilatkozik a rendelés átvételéről, a Megrendelőnek jogában áll a rendelést visszavonni. A megrendelések kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat a Szállító legkésőbb a kézhezvételtől számított két héten belül elutasítja. Ha a Szállító kiszállítást végző telephelye zárva tart (szabadságolás miatti üzemszünet, stb.), ezeket az időszakokat ennek megfelelően meg kell hosszabbítani. 3. A Szállítótól ésszerűen elvárható mértékben, a Megrendelő kérheti a szállított áruk terveinek és konfigurációnak módosításait. Az ilyen módosításokkal járó következményeket - különös tekintettel a többletvagy alacsonyabb költségekre és szállítási időpontokra - kölcsönös megállapodás keretében jogszerűen rögzíteni kell. A Megrendelő módosításokra irányuló kéréseinek megvalósítását a Szállító csak akkor köteles végrehajtani, ha megfelelő megállapodás jött létre. III. Kifizetések 1. A kifizetéseket teljes nettó összegben, levonások nélkül kell teljesíteni, a teljesítést követő hónap második munkanapján. A Megrendelő általi késedelmes kifizetések után az adott alapárfolyam 2%-ával növelt összegű kamatot kell felszámítani. Az alapárfolyam a Szállító általi szállítások származási országában érvényes hivatalos árfolyam. 2. A kifizetés banki átutalás útján történik. Csekk vagy automatikus terhelés (önszámlázás) csak a Szállító előzetes írásos hozzájárulása alapján megengedett. 3. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a kifizetésből arányos összeget visszatartani mindaddig, amíg a teljesítés megfelelően meg nem történik. 4. A Szállító nem jogosult a Megrendelőtől részére járó kintlévőségeket harmadik félre átruházni vagy azokat harmadik fél által behajtatni a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül, amelyet indokolatlanul visszatartani nem lehet. Ha meghosszabbított jogcímfenntartásra kerül sor, a hozzájárulás megadottként tekintendő. Ha Szállító a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit az első mondatba ütközően harmadik félre ruházza át a Megrendelő hozzájárulása nélkül, az átruházás ettől függetlenül érvényes lesz. A Megrendelő azonban a saját döntése szerint teljesíthet kifizetést akár a Szállító, akár a harmadik fél felé, és ez a kötelezettségének teljesítését eredményezi. T:\BR 0373 L&P Auto Europe GER\2012\ LPAE AGB_mit_Anm P hun

2 IV. Hibás teljesítések bejelentése A Megrendelő köteles a teljesítési hibákról bejelentést tenni a Szállítónak, az áruk átvételét követően indokolatlan késlekedés nélkül (legkésőbb 2 héten belül), amint a hibákat felfedezték a rendes üzletmenet során. V. Titoktartás 1. A Felek vállalják, hogy az üzleti kapcsolatuk során tudomásukra jutott minden olyan részletet üzleti titokként kezelnek, amelyek nem közismertek a kereskedelmi és szakmai körökben. 2. Tervrajzok, modellek, sablonok, minták és hasonló tételek kiadása vagy más módon rendelkezésre bocsátása illetéktelen harmadik félnek tilos. Az ilyen tételek reprodukálása csak akkor megengedett, ha az az üzleti kötelezettségek és a szerzői jogi előírások szerint jogszerű. 3. A szállító alvállalkozóira ugyanezek a kötelezettségek vonatkoznak. 4. A Felek csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával hirdethetik üzleti kapcsolatukat. 5. Minden más esetben a külön létrejött titoktartási megállapodások feltételei érvényesek. VI. Teljesítési időszakok és határidők 1. A megállapodott időszakok és határidők kötelező érvényűek. A teljesítési időszak vagy határidő betartását a Megrendelő állapítja meg, az áruk átvételének időpontja szerint. Ha a gyárból eredő teljesítésről előzetesen nem állapodtak meg, a Szállító köteles az árukat a szokásos rakodási és szállítási időket biztosítva rendelkezésre bocsátani. 2. Mindék Fél jogosult a Szállítási Szerződést felmondani, a felmondási értesítés kézbesítésétől számított 12 hónapos felmondási idővel. A rendkívüli felmondásra való jogokat ez a rendelkezés nem befolyásolja. Rendelés visszavonása esetén minden hátralékos összeg (pl. szerszámokért, amortizációs költségekért, stb. járó egyszeri kifizetés) azonnal esedékessé válik és a Szállítónak kifizetendő. Vissza kell fizetni azokat a Szállító által már jóváhagyott árkedvezményeket, amelyekről korábban megállapodtak és intézkedtek a megállapodott és meghatározott teljesítési időpont alapján. 3. Az áruk szállításra kész állapotáról szóló értesítés kézhezvételét követően a Megrendelő köteles ezeket az árukat haladéktalanul átvenni az előzőleg megállapodott napon. Ellenkező esetben a Szállító jogosult eldönteni, hogy azokat leszállítja, vagy a Megrendelő költségén és kockázatára raktározza. Minden fizetési időszak az előzőleg megállapodott átvételi időpontban kezdődik. VII. Késedelmes teljesítés 1. A Szállító köteles kártalanítani a Megrendelőt a késedelmes teljesítések következtében fellépő bármely veszteségért vagy kárért. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az üzleti tevékenységek szüneteltetéséből eredő bevételkiesésre vagy kárra (pl. a gyártósor leállása miatti költségek). 2. Enyhe fokú gondatlanság esetében a károk a rendes szállítási költségeken felüli többletköltségekre, pl. új szerszámok beszerzésére, és - amennyiben türelmi időszakot jelölnek ki eredmények elérése nélkül, vagy ha a Megrendelő a továbbiakban már érdekelt a teljesítésben - a hiányok pótlására fordított beszerzési többletköltségekre korlátozódnak. VIII. Vis major Vis major, munkaügyi viták, polgári engedetlenség, hatósági intézkedések, valamint egyéb előre nem látható, elkerülhetetlen és súlyos események előfordulásakor a Felek mentesülnek a feladataik teljesítésére vonatkozó kötelezettség alól az esetleges fennakadás ideje alatt és hatásainak megfelelő mértékben. (Ez érvényes a gyártmányok szállítókhoz történő továbbszállításában adódó torlódásokra is). Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha ezek az események az érintett Fél mulasztásakor történnek. A Felek kötelesek a tőlük ésszerűen elvárható mértékben minden szükséges információt indokolatlan késedelem nélkül megadni, és a kötelezettségeiket a megváltozott körülményekhez jóhiszeműen igazodva teljesíteni.

3 IX Minőség és dokumentáció 1. A szállítások során a Szállító köteles követni az elismert iparági szabályokat, a biztonsági előírásokat és a közösen meghatározott műszaki adatokat. A leszállított árukon csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával végezhető változtatás. A Szállító köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szállított áruk minőségét. A Felek kötelesek egymást értesíteni a minőség javítására kínálkozó lehetőségekről. 2. Ha a Szállító és a Megrendelő nem állapodnak meg határozottan a vizsgálati erőforrások és módszerek jellegéről és hatóköréről, a Megrendelő vállalja, hogy a Szállító kérésére és ismeretei, tapasztalatai és képességei szerint a vizsgálatokat megvitatja a Szállítóval annak érdekében, hogy az egyes eseteknél megállapítsák a vizsgálati technológia szükséges szintjét. Ezen túlmenően a Megrendelő felszólítás esetén köteles a Szállító tudomására hozni a vonatkozó biztonsági előírásokat. 3. A műszaki dokumentációban vagy külön megállapodásban meghatározott gépjármű-alkatrészekre vonatkozóan a Szállító köteles külön feljegyzésekben nyilvántartásba venni azt is, hogy mikor, hogyan és ki végezte a szállított áru vizsgálatát az adott dokumentációban megjelölt jellemzők tekintetében, és hogy az előírt minőségi vizsgálatok milyen eredményekkel jártak. A vizsgálati dokumentációt tíz évig meg kell őrizni a nyilvántartásban, és azt szüksége esetén a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. A Szállító kimenő szállításaira ugyanezek a kötelezettségek vonatkoznak, a jogszabályi előírások betartása mellett. 4. Ha a gépjármű-biztonsági kérdésekben, kipufogógázok szabályozásában, stb. illetékes hatóságok arra szólítják fel a Szállítót, hogy tegye lehetővé számukra a gyártási folyamatot és a Megrendelő vizsgálati dokumentációját annak érdekében, hogy megállapítsák bizonyos előírások betartását, a Szállító kijelenti, hogy hajlandó lesz a Megrendelő kérésére ugyanezen jogosultságokat biztosítani hatóságok számára a Szállító üzemeinél, és minden ésszerű segítséget meg fog adni azzal kapcsolatban. X. Hibákért vállalt felelősség 1. Hibás áruk szállítása esetén a Megrendelő megkövetelheti az alábbiakat, az alábbiakban felsorolt érvényes jogszabályi feltételek betartása mellett, és ellenkező megállapodás hiányában: a) A gyártás (megmunkálás vagy szerelés) megkezdése előtt a Megrendelő köteles lehetővé tenni a Szállító számára a hibás tételek kiválogatását és ezeknek a hibáknak a kijavítását vagy azok cseréjét vagy behelyettesítését új termékkel, de csak akkor, ha a Megrendelőtől ez ésszerűen elvárható. Ha a Szállító nem tudja ezeket az intézkedéseket végrehajtani vagy azokat kellő időn belül nem teszi meg, a Megrendelő ebben a tekintetben visszalép a szerződéstől anélkül, hogy bármely további határidőt szabna, és az árukat a Szállító saját kockázatára visszaküldheti. Sürgősségi esetekben a Szállítóval történt megbeszélést követően a Megrendelő ezeket a hibákat kijavíthatja, vagy a javításukat harmadik féllel elvégeztetheti. Az egyeztetés során mérlegelni kell az eset súlyosságát a következményi költségek viszonyában (eszközarányos értékelés). A következményi költségeket a Szállító viseli. Ha ugyanazt a tételt ismételten hibás állapotban szállítják le, a Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől visszalépni, a függőben lévő szállítások tekintetében is, ha az írásos figyelmeztető értesítés megküldését követően újabb hibás teljesítésre kerül sor. b) Ha a IV. Szakaszban (Hibák bejelentése) foglalt kötelezettség betartása ellenére a hibát csak a gyártás megkezdése után fedezik fel, a Megrendelő kártérítés céljából követelheti a szállítási költségek megtérítését és kompenzációját (a vontatási díjak kivételével), valamint az alkatrészek eltávolításának és újra beszerelésének költségeit (munkadíj; megállapodás szerint anyagköltség); vagy - Levonhat a vételárból. c) A hibás áruk szállítását túlmenően, a kötelezettségek bűnös gondatlanságból történő megszegése esetén (pl. ahol törvényi rendelkezés írja elő az információk vagy tanácsadás szolgáltatását, illetve inspekciók lefolytatását), a Megrendelő kompenzációt követelhet az eredő következményi károk ellenében, valamint azon következményi károk ellenében, amelyekért a Megrendelő a saját megrendelői felé tartozik a törvény szerint, a XI. Szakasznak megfelelően. Következményi károk alatt a hibás áruk

4 leszállítása miatt a Megrendelő által a jogvédelem alatt álló érdekeltségeiben elszenvedett veszteséget vagy kárt kell érteni; nem tartoznak ezek közé maguk az áruk. A Megrendelő további költségtérítési vagy kártérítési igényt nem támaszthat hibás áruk leszállítása miatt, kivéve, ha arról külön szerződésben megállapodnak. A XV. Szakasz (1) pontjának rendelkezéseit a későbbiekben megkötésre kerülő új megállapodásokban is be kell tartani. 2. A Szállító által cserélendő alkatrészeket a Megrendelő kérés esetén köteles indokolatlan késlekedés nélkül a Szállító rendelkezésére bocsátani, a Szállító költségén. 3. A kárfelelősségből eredő követelések 24 hónappal a jármű engedélyeztetése vagy pótalkatrészek beszerelése után érvényüket vesztik, és semmiképpen nem később, mint 30 hónappal a Megrendelőhöz történt szállítás után. A haszongépjárműveknél használt áruk esetében ellenkező megállapodás hiányában a törvényes elévülési idő érvényes. 4. Hibák miatti követeléseknek nincs helye akkor, ha a hiba a Megrendelő vagy harmadik fél részéről az üzemeltetési, karbantartási vagy szerelési szabályzat megszegésének, helytelen vagy illetéktelen használatnak, illetéktelen vagy hanyag kezelésnek, vagy természetes elhasználódásnak, illetve a leszállított áruk átalakításának tudható be. 5. Hibás teljesítések esetén a Megrendelőnek a németországi, termékfelelősségre vonatkozó törvény szerint, szerződésen kívüli károkozásból, vagy felhatalmazás nélküli intézkedés miatt fellépő követeléseit a jelen X. Szakasz rendelkezései nem befolyásolják. A termékjellemzőket és tartósságot érintő szavatosságokat részletesen és írásban egyértelműen meg kell határozni. XI. Kárfelelősség A jelen szolgáltatási feltételek alatt másként meghatározott, kárfelelősséget érintő rendelkezésekben foglaltak kivételével, a Szállító csak az alábbi esetekben kötelezhető a Megrendelő által elszenvedett olyan veszteségek vagy károk megtérítésére, amelyek közvetlenül vagy közvetve a hibás teljesítésből, a hivatalos biztonsági előírások megsértéséből, vagy bármely más jogsértésből eredtek és a Szállítónak tudhatóak be. 1. Kivéve, ha arról másként nem rendelkeznek, kártérítési kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a Szállító által okozott veszteség vagy kár az ő hibájából keletkezett. 2. Ha egy harmadik fél követelést támaszt a Megrendelővel szemben abszolút kárfelelősség miatt olyan jogszabályi rendelkezés szerint, amely szerződéssel nem kizárható, a Szállító a Megrendelővel szemben nem támaszt követelést akkor, ha a Szállító maga is közvetlenül kárfelelősséggel tartozna. 3. Nem áll fenn kártérítési kötelezettség, amennyiben a Megrendelő ténylegesen korlátozta a kárfelelősségét a saját megrendelőjével szemben. Ebben a vonatkozásban a Megrendelő is köteles arra törekedni, hogy megállapodjon a Szállító kárfelelősségének korlátozásáról, a törvény által megengedett mértékben. 4. A Megrendelő nem támaszthat követelést, amennyiben a veszteség vagy kár a Megrendelő hibájának az üzemeltetési, karbantartási vagy szerelési szabályok megsértése, helytelen vagy illetéktelen használat, illetéktelen vagy hanyag kezelés, természetes elhasználódás, vagy hibás javítás következménye. 5. A Szállító felelős a Megrendelő által a veszteség vagy kár megelőzésére tett intézkedéseiért (pl. termékvisszahívások), amennyiben erre a Szállító a törvény értelmében kötelezett. 6. A Megrendelő köteles haladéktalanul és mindenre kiterjedően tájékoztatni a Szállítót és vele egyeztetni, ha a Megrendelő jogorvoslatot kíván keresni a Szállító ellen a fenti rendelkezések szerint. A Megrendelőnek lehetőséget kell adnia a Szállítónak, hogy a veszteség vagy kár körülményeit kivizsgálja. A Felek kötelesek egyeztetni egymással a szükséges intézkedésekről, különösen a kárrendezési tárgyalások során. 7. A VII. Szakasz (1) pontjának rendelkezései abban az esetben érvényesek, ha a Szállító nem rendelkezik megfelelő biztosítással vagy egyáltalán nincs biztosítása.

5 XII. Szellemi tulajdonjogok 1. Feltételezve, hogy a szállított áruk a szerződésnek megfelelően kerültek felhasználásra, a Szállító felel a szellemi tulajdonjogok vagy szellemi tulajdonjogok iránti kérelmek (Szellemi Tulajdonjogok) megsértéséből eredően támasztott követelések kielégítéséért. Ezen szellemi tulajdonjogok közül legalább egynek szerepelnie kell a Szállító származási országában, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal által, illetve a következő országok bármelyikében nyilvánosságra hozott Szellemi Tulajdonjogok között: Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország, Japán, Brazília, vagy az Amerikai Egyesült Államok. 2. Ha a Szállító mulasztást követ el a XII. Szakasz (1) pontjában említett szellemi tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok iránti kérelmek felhasználásában, a Szállító nem támaszthat semmilyen követelést a Megrendelővel vagy annak megrendelőivel szembe olyan követelések tekintetében, amelyek ezen Szellemi Tulajdonjogok felhasználásából erednek. 3. Ez a rendelkezés nem érvényes abban az esetben, ha a Szállító a szállított árukat a Megrendelő által biztosított tervrajzok vagy modellek szerint, vagy a Megrendelőtől származó hasonló leírások vagy információk alapján hozta létre, kivéve, ha a Szállító tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a Szállító által kidolgozott termékek Szellemi Tulajdonjogokat sértenek. 4. Ha a Szállító a 3. Szakasz értelmében nem tartozik felelősséggel, a Megrendelő harmadik féltől származó követelések tekintetében semmilyen követelést nem támaszthat a Szállítóval szemben. 5. A Felek vállalják, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha szabálysértés vagy feltételezett szabálysértés veszélye áll fenn, amint ilyenről tudomást szereznek, valamint egymásnak lehetőséget biztosítanak az ilyen követelések elleni intézkedések megtételére, kölcsönös megállapodás alapján. 6. A Megrendelő felszólítására a Szállító köteles beszámolni a szállított áruknál a nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott Szellemi Tulajdonjogok és Szellemi Tulajdonjogok iránti kérelmek akár Szállító általi, akár meghatalmazottak általi felhasználásáról. 7. A VII. Szakasz (1) pontjának a kárfelelősség kizárására vonatkozó alapelvei ennek megfelelően érvényesek. XIII. A Megrendelő gyártási erőforrásainak és bizalmas információnak felhasználása A Megrendelő által a Szállító rendelkezésére bocsátott, illetve a Megrendelő által maradéktalanul kifizetett modellek, festékanyagok, sablonok, minták, szerszámok és egyéb gyártási erőforrások, valamint a bizalmas információk a harmadik fél részére történő szállítások során csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával használhatók fel. XIV. Jogcímfenntartás A Szállító fenntartja az általa leszállított árukra vonatkozó jogcímét mindaddig, amíg azok maradéktalan kifizetése meg nem történt. Folyamatos megrendelések esetén a jogcímfenntartás a hátralékos összegekre terjed ki. Ha a Megrendelő az árukat más tételekkel összevonva önálló egységet hoz létre és ezt a másik egységet tekintik elsődlegesnek, a Megrendelő köteles a Szállítónak ezzel arányos mértékben tulajdonjogot biztosítani, amennyiben az elsődleges egység a Megrendelőhöz tartozik. Ha a Megrendelő a leszállított árukat megállapodás szerint másoknak eladja, a Megrendelő ekkor a Szállítóra ruházza át a Megrendelőnek annak megrendelőivel szemben az eladásból származó követeléseit és bármely eseti jogosultságait mindaddig, amíg a Szállító követeléseit maradéktalanul ki nem elégítették. Indokolt esetben és a Szállító felszólítására a Megrendelő köteles a vásárló harmadik felet értesíteni erről az átruházásról, valamint köteles a Szállítónak megadni minden szükséges információt és átadni minden olyan dokumentumot, amelyek a Szállító ezen jogainak érvényesítéséhez szükségesek. A Szállító által lekötött biztosíték felszabadításának mértékének összesen 20%-kal kell meghaladnia a biztosítandó követeléseket.

6 XV. Általános rendelkezések 1. A VII., X., XI. és XII. Szakaszok szerint a Szállító által kielégítendő kártérítési követelések összegének meghatározásakor a Szállító javára kell megfelelően számításba venni a Szállító pénzügyi körülményeit, az üzleti társulás jellegét, hatáskörét és időtartamát, a Megrendelőnek az okozatokban és/vagy mulasztásokban betöltött szerepét, és a leszállított alkatrész beszerelésének bármely különösen hátrányos körülményeit. Különösképpen a Szállítót terhelő kártérítési kifizetéseknek, költségeknek és kiadásoknak kell ésszerű arányban állniuk a leszállított alkatrész értékével. 2. Ha az egyik Fél beszünteti a tartozásainak kiegyenlítését azok esedékessé válásakor, vagy ha fizetésképtelenség miatt eljárás indul az eszközei ellen, vagy ha hitelezőkkel peren kívüli megállapodásra kerül sor, a másik Félnek jogában áll a szerződés még teljesítetlen részétől elállni. 3. Ha a jelen szerződés vagy később megkötött megállapodások rendelkezéseinek bármelyike érvénytelenné válik, az a megállapodás fennmaradó részét nem befolyásolja. A Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést felváltani egy olyan rendelkezéssel, amelynek gazdasági következményei a lehető leginkább megközelítik a korábbi rendelkezését. 4. Egyesült Nemzetek november 11-én elfogadott, az Áruk Nemzetközi Adásvételére vonatkozó Egyezményének rendelkezései a jelen szerődésre nem vonatkoznak. 5. A teljesítés helye a Megrendelő bejegyzett székhelye és telephelye. A teljesítésre vonatkozó egyéb rendelkezésekről a felek külön megállapodhatnak (például: gyári szállítások vállalása esetén a teljesítés helye a Szállító székhelye). 6. A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy az esetleges jogi elárásokat Svájcban és a svájci bíróságok illetékessége mellett kell fefolytatni. A tárgyalások nyelve az angol. Jogviták előtt a Felek megállapodhatnak egy másik helyszínről és egy másik nyelvről.

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLET ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK A Gréta & Attila Piercing Betéti társaság ( Cg.: 08-06-014475, székhely : 9400 Sopron, Juharfa út 21. 2em. 11a., e-mail: wildcathungary@gmail.com, statisztikai

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Érvényes: június 01. től

Érvényes: június 01. től ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (ÁBF) Mould Tech Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 8900 Zalaegerszeg, Fuvar utca 7. Cégjegyzékszám: 20-09-065076 Adószám: 12698149-2-20 Érvényes: 2016. június

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport jelenti: a Magyar Telecom B.V. (6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Egyesült Királyság) által közvetve vagy közvetlenül irányított/tulajdonolt

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Csaholc Általános Iskola felújításához és bővítéséhez tantermi, tanári berendezések, illetve tanulási képességet segítő taneszközök szállítási szerződéséhez A 2003. évi

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Budapesten, 2007. október 22. napján Egyrészről : az ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA (székhely : 1358 Budapest, Széchenyi rkp. megrendelő ( Megrendelő") 19.), mint között az

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei

A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei 0. Alapvetés A Duna-Dráva Cement Kft. Beton Üzletág Általános Szerződési Feltételei Beton eladását az eladó kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja. A feltételek az első és az utána következő valamennyi

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1.

Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Általános Vásárlási Feltételek A hatálybalépés időpontja: 2014. június 1. Tartalom I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása... 3 II. A szerződés létrejötte... 3 III. Szállítási határidő, kötbér...

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek

1. A Vállalkozó. 1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571. 2. Általános feltételek Általános Szerződési Feltételek Astral Signs Kft. Reklámtábla gyártó és forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, 2008.12.01. 1. A Vállalkozó 1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft. 1.2. A

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben