aurocompact/2 VSC S CZ, HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "aurocompact/2 VSC S CZ, HU"

Átírás

1 aurocompact/ VSC S CZ, HU

2

3 Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ

4 Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4. Archivace podkladů...4. Použité symboly...4. Platnost návodu...4 Popis zařízení...4. Typový štítek...4. Označení CE...4. Použití v souladu s určením Konstrukce VSC S INT..6/-C Vybavení Přehled typů Funkční a ovládací prvky...9 Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny aurocompact Bezpečnostní pokyny - solární jednotka.... Předpisy..... Přehled norem EU... 4 Montáž Rozsah dodávky a příslušenství Přeprava přístroje bez obalu Místo instalace Rozměry Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci Odstranění dvířek Instalace Všeobecné informace o topném zařízení Příprava instalace Plynová přípojka Přípojka topení Připojení vodovodního systému Připojení cirkulačního potrubí Termostatický směšovač teplé vody Připojení zařízení s připojovací konzolou Přívod vzduchu a odvod spalin Odtok kondenzátu Přípojka solární strany Všeobecné pokyny k provedení Materiál potrubí Odvzdušnění Expanzní nádoba a pojistný ventil Kolektory Bezpečnost Plochý kolektor aurotherm classic Připojení elektrického napájení Připojení síťového přívodu Připojení regulátorů a příslušenství Připojení solárního čidla Pokyny k připojení externího příslušenství a regulátorů Uvedení do provozu Napouštění zařízení Ohřev topné vody Napouštění a odvzdušňování topného zařízení Plnění a odvzdušňování ohřevu teplé užitkové vody Plnění sifonu Solární kapalina Vlastnosti solární kapaliny Ochrana solárního okruhu před mrazem a korozí Bezpečnostní datový list Uvedení solárního systému do provozu Naplnění solární kapaliny a kontrola těsnosti Vypláchnutí solárního okruhu Plnění solárního okruhu Nastavení objemového průtoku Nastavení oběhového čerpadla Protokol o uvedení solární strany do provozu Kontrola nastavení plynu Tovární nastavení Kontrola vstupního tlaku (tlak toku plynu) Kontrola a případné nastavení obsahu CO Kontrola funkce zařízení Topení Ohřev zásobníku pomocí kompaktního plynového kotle se solární podporou Ohřev zásobníku pomocí solárního výnosu Nastavení termostatického směšovače teplé vody Poučení provozovatele Přizpůsobení se topnému a solárnímu systému Volba a nastavení parametrů Přehled nastavitelných parametrů zařízení Nastavení dílčího výkonu topení Nastavení doby doběhu čerpadla Nastavení maximální teploty na stoupačce Nastavení regulace teploty zpátečky Nastavení doby blokování hořáku Nastavení maximální teploty zásobníku Nastavení solárního režimu Zadání průtoku solárního okruhu Teplotní diference pro spuštění solárního čerpadla Nastavení výkonu čerpadla Nastavení přepouštěcího ventilu Změna plynu Přepnutí plynového režimu ze zemního na propan Návod k instalaci a údržbě aurocompact

5 Obsah 8 Servis a údržba Informace k údržbě Bezpečnostní pokyny Přehled údržby Přehled těsnicích kroužků O a těsnění C Provádění údržby kotlů aurocompact Provádění údržby solárního systému Údržba hořákového modulu Demontáž hořákového modulu Čištění integrovaného kondenzačního tepelného výměníku Odvápnění integrovaného kondenzačního tepelného výměníku Kontrola hořáku Instalace hořákového modulu Čištění sifonu a kontrola odvodních hadic kondenzátu Vypouštění zařízení Vypouštění zařízení - ohřev Vypouštění zařízení - teplá voda Vypouštění celého zařízení Demontáž čerpadla topného okruhu Odvápnění sekundárního tepelného výměníku Údržba ochranných magneziových anod Čištění teplovodního zásobníku Opětovné napouštění zařízení Zkušební provoz Zákaznické služby a záruční lhůta Servis Záruční lhůta Recyklace a likvidace Zařízení Solární kolektory Obal Technické parametry Odstranění poruch Kódy poruch Stavové kódy Diagnostické kódy Zkušební programy Výměna součástí Bezpečnostní pokyny Výměna hořáku Výměna elektrod Výměna ventilátoru Výměna plynové armatury Výměna prioritního přepínacího ventilu Výměna průtokového senzoru Výměna senzoru NTC Výměna desky Výměna expanzní nádoby Výměna manometru Výměna termostatického směšovače teplé vody Výměna vodovodních zpětných ventilů Výměna pojistky Výměna solárních zpětnýchventilů Kontrola funkce zařízení...68 Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

6 Pokyny k dokumentaci Popis zařízení Pokyny k dokumentaci Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k instalaci a údržbě platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Další platné podklady a pomůcky pro servis Pro provozovatele zařízení: Návod k obsluze: Č Stručný návod k obsluze: Č Pro servisního technika: Návod k montáži přívodu vzduchu/odvodu spalin Č Případně platí také další návody všech použitých dílů příslušenství a regulátorů a návody ke změně nastavení resp Servisní pomocné prostředky: Následující kontrolní a měřicí prostředky jsou třeba k servisní kontrole a údržbě zařízení: Přístroj na měření CO Tlakoměr Endoskop ke kontrole zásobníku (v případě nutnosti). Archivace podkladů Stručný návod k obsluze se vyvěšuje uvnitř dvířek krytu zařízení. Návod k instalaci a údržbě a také všechny další platné podklady a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody byly v případě potřeby k dispozici.. Použité symboly Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu! d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života! e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení nebo opaření! a Pozor! Možné ohrožení produktu a životního prostředí! h Upozornění Užitečné informace a pokyny. Symbol potřebné činnosti. Platnost návodu Tento návod k instalaci platí výhradně pro přístroje s následujícími čísly produktů: Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém štítku. Popis zařízení. Typový štítek U kotle aurocompact je typový štítek umístěn nahoře na podtlakové komoře. Je vidět po sejmutí krytu pláště.. Označení CE Označení CE dokládá, že zařízení podle přehledu typů splňují základní požadavky následujících směrnic Rady Evropy: Směrnice 90/96/EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o srovnání právních předpisů členských států o plynových spotřebičích (směrnice o plynových zařízeních) Směrnice 9/4 EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o účinnosti nových horkovodních kotlů napájených kapalnými nebo plynnými palivy (směrnice o účinnosti) Směrnice 7//EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o elektrických provozních prostředcích určených k použití v rámci určitých mezí napětí (směrnice o nízkém napětí) Směrnice 89/6/EHS Rady Evropy se změnami Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Přístroje jsou v souladu s užitným vzorem popsaným v potvrzení užitného vzoru ES PIN: CE-0085BS00 Přístroje jsou v souladu s následujícími normami: EN 97 EN 48 EN 65 EN 677 EN 5065 EN 5504 EN 605- EN 6059 EN EN Návod k instalaci a údržbě aurocompact

7 Popis zařízení Uvedením znaku CE výrobce zařízení potvrzuje, že zařízení splňuje bezpečnostní požadavky stanovené, 7. Zákona o bezpečnosti elektrických zařízení a že tento sériově vyráběný přístroj odpovídá homologovanému konstrukčnímu vzoru.. Použití v souladu s určením Plynové kondenzační kotle Vaillant VSC S INT..6/-C... byly zkonstruovány na základě stavu techniky a uznávaných bezpečnostních pravidel. Přesto může při jejich neodborném používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Tato zařízení jsou určena jako zdroje tepla v uzavřených teplovodních zařízeních ústředního topení a k centrální přípravě teplé užitkové vody. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. Ke správnému použití patří také dodržování návodu k obsluze a instalaci a dodržování podmínek kontroly, pravidelných inspekcí a údržby. a Pozor! Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s určením je zakázáno. Tato zařízení musí být instalována kvalifikovaným servisním technikem, který odpovídá za dodržování platných norem a předpisů, pravidel a směrnic..4 Konstrukce VSC S INT..6/-C Kondenzační plynové kotle Vaillant VSC S INT..6/-C se používají jako zdroje tepla v teplovodních systémech ústředního topení a k centrální ohřevu teplé užitkové vody. Jsou vhodné k provozu v nových zařízeních a k modernizaci existujících topných zařízení v rodinných domcích pro jednu nebo více rodin i v průmyslových provozech. Obrázky. a. znázorňují příklady možnosti použití přístrojů aurocompact u těchto systémů. Kotel typu VSC S INT..6/-C je kombinovaným kondenzačním kotlem se solární podporou a používá se ve spojení s regulátorem topení VRC-Set s pohyblivou útlumovou teplotou vody v kotli. Pro centrální ohřev teplé užitkové vody je v zařízení integrován vrstvený zásobník teplé vody. Kotle aurocompact jsou určeny k připojení na systémem solárních kolektorů Vaillant. Funkce solárního systému Solární systém se používá k podpoře ohřevu teplé pitné vody. Solární systém se skládá ze dvou hlavních komponentů: Plochých kolektorů, které absorbují a využívají sluneční záření. Zásobníku pitné vody v přístroji aurocompact, který přebírá akumulaci tepla. Plochý kolektor Vaillant aurotherm VFK přeměňuje solární energii na teplo a předává teplo nemrznoucí solární kapalině. Oběhové čerpadlo v potrubním systému zajišťuje přepravu tepla z kolektoru do zásobníku. Regulační jednotka v rozvaděči aurocompact vypíná resp. spouští oběhové čerpadlo, jakmile teplotní diference mezi kolektorem a zásobníkem teplé pitné vody klesne pod nebo překročí předem nastavenou hodnotu. Nedostačuje-li solární energie, zapíná regulační jednotka kondenzační kotel, takže zásobník teplé pitné vody je ohřát na nastavenou teplotu vody. Expanzní nádoba vyrovnává kolísání tlaku v solárním okruhu. Termostatický směšovač teplé vody integrovaný v kotlích aurocompact zajišťuje ochranu proti opaření. Solární systém je uzavřený systém. Solární systém je možno v rámci uvádění do provozu resp. provádění roční údržby odvzdušnit pomocí odvzdušňovače umístěného na nejvyšším bodě systému. Přezkoumejte vhodnost pračky nebo myčky nádobí, pokud mají být připojeny na rozvod teplé pitné vody. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 5

8 J Popis zařízení 6a V~ b 9 J 4a 4a 5b b d 5c 5a 58 Obr.. Schéma hydrauliky, příklad Legenda: aurocompact VSC S INT..6/-C Topné čerpadlo (integrováno v přístroji) 0 Termostatický ventil topného tělesa Elektronika zařízení Regulační jednotka v závislosti na počasí VRC 40 4 Přídavný připojovací box (pro ovládání cirkulačního čerpadla) 6a Venkovní čidlo VRC-DCF 7 Čidlo na stoupačce (integrováno v přístrojích NTC) 9 Příložný termostat 4a/b Teplotní čidlo zásobníku (v přístroji) 5 Solární připojovací konzola 5a Oběhové čerpadlo kolektoru (v zařízení) 5b Solární pojistný ventil 5c Solární expanzní nádoba 5d Předřazená nádoba 7 Čerpadlo dobíjení zásobníku (v zařízení) 0 Gravitační brzda 8 Prioritní přepínací ventil (v zařízení) 9 Termostatický směšovač teplé vody (v zařízení) 40 Tepelný výměník (v zařízení) 4a Pojistný ventil 4b Expanzní nádoba (v zařízení) 46 Cirkulační čerpadlo 58 Plnicí a vypouštěcí ventil 59 Odvzdušňovač 6 Plochý solární kolektor aurotherm classic 65 Směšovací a vyrovnávací nádoba 68 Teplotní čidlo kolektoru a Pozor! Schéma principu! Obr.. neobsahuje uzavírací a pojistné orgány, kterých je zapotřebí k odborné montáži. Je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice. h Upozornění Přídavný připojovací box v separátním pouzdře je možno přimontovat na zadní stranu zařízení. 6 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

9 Popis zařízení 6a a 0V~ 59 0 J 5 J a 7b 9 0 b 4 5 4a 7a b 9 J 45 4a 5b b d 5c 5a 58 Obr.. Schéma hydrauliky, příklad Legenda: aurocompact VSC S INT..6/-C Topné čerpadlo (integrováno v přístroji) a/b Topné čerpadlo (zajišťuje uživatel) 0 Termostatický ventil topného tělesa Elektronika zařízení Regulační jednotka v závislosti na počasí VRC 40 a Směšovací modul VR 6 5 -cestný-směšovač 6a Venkovní čidlo VRC-DCF 7 Čidlo na stoupačce (integrováno v přístrojích NTC) 7a Čidlo na stoupačce (okruh radiátorů) 7b Čidlo na stoupačce (okruh směšovače) 9 Příložný termostat 4a/b Teplotní čidlo zásobníku (v přístroji) 5 Solární připojovací konzola 5a Oběhové čerpadlo kolektoru (v zařízení) 5b Solární pojistný ventil 5c Solární expanzní nádoba 5d Předřazená nádoba 7 Čerpadlo dobíjení zásobníku (v zařízení) 0 Gravitační brzda Regulační ventil 8 Prioritní přepínací ventil (v zařízení) 40 Tepelný výměník (v zařízení) 4a Pojistný ventil 4b Expanzní nádoba (v zařízení) 4 Bezpečnostní skupina 45 Hydraulická odbočka 46 Cirkulační čerpadlo 5 Ventil pro regulaci jednotlivých místností 58 Plnicí a vypouštěcí ventil 59 Odvzdušňovač 6 Plochý solární kolektor aurotherm classic 65 Směšovací a vyrovnávací nádoba 68 Teplotní čidlo kolektoru a Pozor! Schéma principu! Obr.. neobsahuje uzavírací a pojistné orgány, kterých je zapotřebí k odborné montáži. Je třeba dodržovat příslušné normy a směrnice. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 7

10 Popis zařízení.5 Vybavení - Kompletní systém s integrovaným vrstveným teplovodním zásobníkem, tepelným výměníkem, plnícím čerpadlem, oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, automatickým rychlo-odvzduchňovačem, sifonem na odvod kondenzátu, termostatickým směšovačem teplé vody - Připravená solární přípojka, integrováno solární čerpadlo, solární regulační jednotka, tepelný výměník a omezovač průtoku - Integrovaná regulace zásobníku s prioritním přepínacím ventilem Integrovaný kondenzační tepelný výměník z ušlechtilé oceli Plynový hořák s nízkým obsahem škodlivin ve spalinách, s předmíšením a podporou ventilátorem Elektronické nastavení dílčího výkonu Svorkovnice zařízení se systémem ProE, tzn. kódované, barevně označené konektory ke snadnému spojení s elektrickými konstrukčními součástkami zařízení Vestavěná měřicí, ovládací a regulační zařízení: Teploměr, interní regulace teploty kotle, vypínač (ZAP/VYP), bezpečnostní omezovač teploty, displej k diagnostice a odstraňování závad Montážní pole pro modulující regulátor topení Vaillant VRC Připraveno k připojení přívodu vzduchu / odvodu spalin Vaillant (příslušenství)).6 Přehled typů Plynové kondenzační kotle se solární podporou Vaillant jsou dodávány v následujících verzích: Typ zařízení Země určení (označení podle ISO 66) Kategorie atestace Druh plynu Jmenovitý tepelný výkon P (kw) VSC S INT 96/-C 00 CZ (Česká republika) II HP G0 (zemní plyn H), G (propan) 6,7-9 kw (80/60 C) 7, - 0,6 kw (40/0 C) Tab.. Přehled typů 8 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

11 bar Popis zařízení.7 Funkční a ovládací prvky Obr.. Uspořádání funkčních prvků Legenda: Přívod vzduchu/odvod spalin Podtlaková komora s hořákovým modulem Prioritní přepínací ventil 4 Tlakové čidlo 5 Sekundární tepelný výměník 6 Termostatický směšovač teplé vody 7 Sifon na odvod kondenzátu 8 Kohout pro vypouštění solárního systému 9 Vypouštěcí kohout zásobníku 0 Ochranná magneziová anoda Akumulační čerpadlo Hydraulický blok Kohout pro plnění solárního systému 4 Omezovač průtoku solárního systému 5 Solární čerpadlo 6 Topné čerpadlo 7 Tlakoměr solárního systému 8 Expanzní nádoba topného systému 9 Automatický rychlo-odvzdušňovač topného systému Ovládací prvky spínací lišty: 0 Pole k montáži regulátorů Informační tlačítko Tlakoměr topného systému Hlavní vypínač ZAP/VYP 4 Tlačítka k nastavení 5 Vynulování poruchy 6 Regulátor výstupní teploty 7 Regulátor teploty zásobníku 8 Displej Přívody na zadní straně kotle: 9 Přípojka solární zpátečky (ke kolektoru) 0 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) Průchodka potrubí Kabelový vstup Průchodka hadice k odvodu kondenzátu 4 Napojení cirkulace (TV) 5 Plynová přípojka 6 Přívod studené vody - zásobník (SV) 7 Přívod teplé vody - zásobník (TV)) 8 Připojení přívodu topení (HVL) 9 Připojení zpětného toku topení (HRL) Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 9

12 Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny a předpisy. Bezpečnostní pokyny aurocompact Montáž Vzduch pro spalování, který se přivádí do zařízení, musí být bez obsahu chemických látek obsahujících například fluor, chlor nebo síru. Spreje, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, barvy a lepidla mohou obsahovat takové látky, které mohou v nepříznivém případě způsobit u zařízení nebo v systému odvodu spalin korozi. V průmyslovém použití (například kadeřnický salón, lakovny a truhlárny, čistírny atd.) musí být k instalaci zařízení při provozu nezávislém na vnitřním ovzduší dílny vždy použita samostatná místnost instalace, ve které je zaručen přívod vzduchu do spalovacího procesu technicky bez chemických látek. Odstup zařízení od částí stavby z hořlavých materiálů nebo hořlavých částí staveb není třeba (minimální vzdálenost od stěny mm), protože při jmenovitém tepelném výkonu zařízení nevzniká na povrchu pláště teplota vyšší než přípustná teplota 85 C. Instalace a Pozor! Při dotahování nebo povolování šroubových spojení zásadně používejte vhodné otevřené klíče (nepoužívejte hasáky, nástavce atd.). Neodborné použití nebo nevhodné nástroje mohou mít za následek poškození (například únik vody nebo plynu)! Před instalací topného zařízení je třeba vyžádat si stanovisko plynárenského podniku a obvodního kominického mistra. Instalaci topného zařízení smí provádět výhradně autorizovaný kvalifikovaný servisní technik nebo servis. Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu. Před připojením zařízení pečlivě propláchněte topný systém! Tím z potrubí odstraníte zbytky jako perličky ze svařování, opal a okuje, konopí, tmel, rez, hrubé nečistoty apod. Jinak by se tyto nečistoty mohly ukládat v zařízení a způsobovat poruchy. Dbejte na správnou montáž přívodů a plynového potrubí bez mechanického napětí, aby nevznikaly netěsnosti v topném systému nebo přívodu plynu! S uzavřenými topnými zařízeními musí být instalován pojistný ventil schváleného provedení odpovídající tepelnému výkonu. Není-li připojeno cirkulační potrubí, musí být přípojka cirkulačního potrubí na zásobníku v kotli uzavřena. Těsnost regulačního bloku plynu smí být zkoušena maximálním tlakem 0 hpa! Provozní tlak nesmí překročit 60 hpa! V případě překročení hodnoty tlaku by mohlo dojít k poškození plynové armatury. Elektroinstalaci smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik. Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem na vodivých přívodech zařízení. Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Při instalaci přívodu vzduchu / odvodu spalin je povoleno používat jen odpovídající příslušenství Vaillant. Důležité informace - kotle na propan Odvzdušnění nádoby na kapalinu při nové instalaci zařízení: Před instalací zařízení se přesvědčete o tom, že plynová nádrž je odvzdušněna. Za řádné odvzdušnění nádrže odpovídá zásadně příslušný dodavatel kapalného plynu. V případě špatně odvzdušněné nádrže mohou vznikat problémy se zapalováním. V takovém případě se obraťte nejdříve na firmu, která nádrž plnila. Nalepení nálepky na nádrž: Na nádrž nalepte přiloženou nálepku (kvalita propanu) na dobře viditelné místo případně na skříň s láhvemi, pokud možno do blízkosti plnicího hrdla. Instalace pod úrovní země: Při instalaci v podzemních prostorách je třeba dodržet podmínky TRF 996. Doporučujeme používat externí magnetický ventil. Uvedení do provozu Před uvedením do provozu a po provedení kontrol, údržby a oprav je nezbytné zkontrolovat těsnost plynového zařízení! Při použití inhibitorů s obchodními názvy SENTINEL (vyjma typu X00) a FERNOX se dosud neobjevily žádné informace o jejich neslučitelnosti s našimi zařízeními. Za slučitelnost inhibitorů ve zbývajícím topném systému a za jejich účinnost nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Vodu v topném systému s tvrdostí nad 6,8 dh změkčete! K tomu lze použít iontový měnič Vaillant. Dodržujte přiložený návod k obsluze. Za škody a jejich případné následky, které způsobí nemrznoucí směsi a prostředky na ochranu proti korozi, nepřebírá Vaillant žádnou odpovědnost. Informujte uživatele o opatřeních na ochranu proti mrazu. a Pozor! Za provozu zařízení s prázdným sifonem odtoku kondenzátu vzniká riziko otrávení unikajícími spalinami. Proto vždy před zapnutím zařízení naplňte sifon. 0 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

13 Bezpečnostní pokyny a předpisy Aby bylo zabráněno opaření před opařením zkontrolujte teplotu na jednom z míst odběru teplé vody a nastavte termostatický směšovač na < 60 C. U zásobníku a na všech jeho komponentech vodících teplou vodu hrozí riziko popálení. V solárním režimu může teplota zásobníku dosáhnout až 90 C. Při nastavování termostatického směšovače se nedotýkejte teplovodních rozvodů. Jen u zemního plynu: Pokud vstupní tlak neleží v rozsahu od 7 do 5 hpa nesmíte provádět žádné nastavování ani nesmíte zařízení spouštět! Jen u kapalného plynu: Pokud vstupní tlak neleží v rozsahu od 5 do 5 hpa, nesmíte provádět žádné nastavování ani nesmíte zařízení spouštět! Servis a údržba a Pozor! Poškození plynového potrubí! Termo-kompaktní modul nesmí být za žádných okolností pověšen na pružnou plynovou zvlněnou trubku. Práce kontroly, údržby a oprav smějí provádět jen autorizované kvalifikované servisní firmy. Zanedbání pravidelných kontrol / údržby může mít za následek věcné škody a poškození zdraví osob. e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Ovládací skříňku je třeba chránit před odstřikující vodou. d Nebezpečí! Nebezpečí výbuchu následkem netěsnosti plynového vedení! Směšovací potrubí mezi regulační jednotkou plynu a hořákem se nesmí otvírat. Plynová těsnost tohoto dílu může být zaručena jen po kontrole v závodě. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení nebo opaření! Na hořákovém modulu a na všech součástech, které slouží k rozvodu vody, hrozí nebezpečí úrazu a opaření. Na jednotlivých dílech pracujte až v okamžiku, kdy jsou chladné. Odstraňování poruch a závad Před zahájením prací odpojte přístroj od elektrické sítě. Uzavřete plynový kohout a údržbové kohoutky. Chcete-li vyměnit vodovodní součásti zařízení, zařízení nejdříve vypusťte. e Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku zasažení elektrickým proudem! Napájecí svorky v ovládací skříňce zařízení jsou pod napětím i v případě, že je hlavní vypínač zařízení vypnutý. Před pracemi na zařízení odpojte napájení a zajistěte ho před opětovným zapnutím. Dbejte na to, aby voda neodkapávala na díly pod napětím (například ovládací skříňka apod.). Používejte pouze nová těsnění a kroužky O. Po skončení prací proveďte kontrolu funkce.. Bezpečnostní pokyny - solární jednotka Všeobecně Obecně musí být veškerá solární zařízení montována a provozována podle uznávaných technických pravidel. Dbejte na dodržování platných předpisů bezpečnosti práce, zejména při práci na střeše. V případě rizika zřícení bezpodmínečně používejte zabezpečovací pomůcky (doporučujeme bezpečnostní pás Vaillant.) Dbejte bezpečnostních předpisů zaměstnaneckých spolků. Nebezpečí popálení Na komponentech vodících solární kapalinu jako jsou kolektory, solární potrubí a čerpadla hrozí riziko popálení. Během solárního režimu dosahují tyto komponenty velmi vysokých teplot. Předtím, než se dotknete těchto součástí, zjistěte jejich teplotu. Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedošlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních hodinách nebo při zakrytém kolektoru. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

14 Bezpečnostní pokyny a předpisy V případě odstavení systému z provozu může dojít k tomu, že z pojistného ventilu solární jednotky unikne pára. Aby při tom nedošlo k poranění osob, musí být pojistný ventil propojen pomocí ohebného potrubí se zachycovací nádržkou. Při odstavení systému z provozu může pára unikat také z neuzavřených automatických odvzdušňovačů. V provozu proto automatické odvzdušňovače uzavřete. Nebezpečí přepětí Uzemněte solární okruh jako vyrovnání potenciálu a ochranu před přepětím! Upevněte příchytky zemnících trubek na trubky solárního okruhu a spojte příchytky pomocí 6 mm -Cu-kabelu s potenciálovou kolejnicí.. Předpisy Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy v platném znění... Přehled norem EU Solární zařízení, všeobecně PrEN ISO 9488 Terminologie tepelných solárních systémů a jejich komponentů (ISO/DIS 9488; 995) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s EN 975- Termické solární systémy a jejich komponenty; kolektory, část : Všeobecné požadavky EN 975- Termické solární systémy a jejich komponenty; kolektory, část : Zkušební postupy ENV 99-- Eurocode Podklady pro plánování nosných konstrukcí a vlivu na nosné konstrukce, část : Účinky na nosné konstrukce, zatížení sněhem EN 976- Termické solární systémy a jejich komponenty; Prefabrikované systémy, část : Všeobecné požadavky EN 976- Termické solární systémy a jejich komponenty; Prefabrikované systémy, část : Zkušební postupy ENV 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Všeobecné požadavky ENV 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Zkušební postupy ISO 9459-: 99 Solární ohřev Domovní systémy pro ohřev vody část : Postup pro hodnocení výkonu za použití vnitřních zkušebních metod ISO/TR 07 Solar energy Water heating systems Guide to material selection with regard to internal corrosion Kolektory a montáž kolektorů ENV Eurocode Podklady pro plánování nosných konstrukcí a vlivu na nosné konstrukce, část 4: Účinky na nosné soustavy, zatížení větrem Zásobník a montáž zásobníku Směrnice pro tlaková zařízení 97//EG Směrnice evropského parlamentu a rady ze dne 9. května 997 pro harmonizaci právních předpisů členských států pro tlaková zařízení PrEN 977- Termické solární systémy a jejich komponenty; Systémy zhotovené podle požadavku zákazníka, část : Kontrola výkonu zásobníku teplé vody. PrEN 897 Předpisy týkající se zásobování vodou pro nepřímo ohřívané, nevětrané (uzavřené) zásobníky teplé vody. PrEN 806- Technická pravidla pro instalace pitné vody uvnitř budov pro pitnou vodu pro spotřebu lidí, část : Všeobecně PrEN 77 Ochrana pitné vody před znečištěním v instalacích pitné vody a všeobecné požadavky na bezpečnostní zařízení zabraňující znečištění pitné vody zpětným tokem. EN Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domácnost a podobné účely; část : Zvláštní požadavky na ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) (IEC 5--: 989 a doplňky ; 990 a ; 990, modifikováno) Ochrana před bleskem ENV 604- Ochrana před bleskem pro stavební konstrukce - část : Všeobecné zásady (IEC 04-: 990; modifikováno) Návod k instalaci a údržbě aurocompact

15 Montáž 4 4 Montáž 4. Rozsah dodávky a příslušenství Ke snadné montáži se kotle aurocompact dodávají v jednotce balení s montovanými obaly. Na základě následující tabulky zkontrolujte úplnost dodávky. 4. Přeprava přístroje bez obalu Z důvodu zajištění ergonomické a bezpečné přepravy přístroje jsou na předních stojkách namontovány dva úchyty. Použijte je takto: Odstraňte spodní víko obložení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Počet Popis Zařízení s namontovanými kryty na jedné paletě 4 Návod k obsluze, stručný návod k obsluze, návod k instalaci a údržbě, návod k montáži přívodu vzduchu/ odvodu spalin a nálepka u měřicího otvoru. Přibalené příslušenství (závěsy, zajišťovací čepy, čepička k uzavření přívodu cirkulační přípojky, záslepka s těsnící funkcí, těsnění k připojení topného okruhu, přívody plynového a vodního potrubí, velká a malá těsnění typu C, O-kroužky hydraulických přípojek a šrouby) Příslušenství (clona, popis) Tab. 4. Rozsah dodávky K instalaci zařízení je třeba následující příslušenství: Příslušenství pro přívod vzduchu a odvod spalin; další informace k plánování a instalaci viz návod k montáži Regulační zařízení Trychtýř pro odvod kondenzátu* Servisní kohouty* (přítok a odtok topení) Plynový kulový kohout se zařízením na ochranu proti požáru* Pojistný ventil na straně topného systému* Bezpečnostní skupina, TUV* - Servisní kohouty (solární stoupačka a zpátečka) - Pojistný ventil, solární strana - Expanzní nádoba, solární strana, min. 8 l Obr. 4. Odstranění obložení Sáhněte pod kotel a vyklopte nosné úchyty směrem kupředu. Pamatujte, že musíte stojky našroubovat až na doraz. * Tyto komponenty jsou sdruženy v připojovací konzole, kterou je možno použít k předběžné montáži. Obr. 4. Přenosné úchyty a Pozor! Přenášejte kotel vždy přesně tak, jak je znázorněno na obrázku 4.. V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ

16 4 Montáž Obr. 4. Správná přeprava Obr. 4.5 Nesprávná přeprava, dojde k poškození zařízení. a Pozor! V žádném případě nepřepravujte kotel tak, jak je zobrazeno na obr. 4.4 a 4.5. Došlo by k poškození přístroje. Po instalaci zařízení odřízněte držadla a zahoďte je. Obr. 4.4 Nesprávná přeprava, zařízení se poškodí. Obr. 4.6 Odstranění přenosných úchytů 4 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

17 Montáž 4 d Nebezpečí! Držadla nikdy znovu nepoužívejte! V důsledku stárnutí materiálu jsou držadla k pozdější přepravě zařízení nevhodná. Při dalším používání držadel hrozí uživateli vážné riziko poranění. Poté na zařízení znovu upevněte kryt obložení. 4. Místo instalace Zařízení instalujte v místnosti chráněné před mrazem. Zařízení lze provozovat za teplot prostředí zhruba od 4 C do cca 50 C. Při volbě místa instalace je třeba zohlednit hmotnost kotle včetně vodní náplně podle tabulky. Technické parametry (viz kapitola ). K utlumení hluku lze případně používat korkovou desku, podstavec pod kotel (tlumící hluk) a podobná zařízení. Stavět pod kotel základy není nutné. Předpisy k místu instalace Při výběru místa instalace a při výběru větracích a odvětrávacích zařízení místa instalace je třeba souhlas místního stavebního úřadu. Vzduch pro spalování, který se přivádí do zařízení, musí být bez obsahu chemických látek obsahujících například fluor, chlor nebo síru. Spreje, barvy, rozpouštědla nebo čisticí prostředky a lepidla mohou obsahovat takové látky, které mohou v nepříznivém případě způsobit u zařízení nebo v systému odvodu spalin korozi. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 5

18 4 Montáž 4.4 Rozměry 70 ) min ) Obr. 4.7 Rozměry Legenda: Hadice pro odtok kondenzátu Přípojka studené vody (KW) G/4 Přípojka cirkulačního potrubí (TV) G/4 4 Plynová přípojka G/4 5 Připojení teplé vody (TV) G/4 6 Přípojka stoupačky topení (ST) G/4 7 Přípojka zpátečky topení (ZT) G/4 8 Přípojka solární zpátečky (z kolektoru) G/4 9 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) G/4 0 Přívod vzduchu/odvod spalin ) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s příslušenstvím připojovací konzoly na stěnu ) Podstavce výškově stavitelné o 0 mm 6 Návod k instalaci a údržbě aurocompact

19 bar bar Montáž Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci 4.5. Odstranění dvířek V případě potřeby můžete demontovat dveře. 60 ) Obr. 4.9 Demontáž dveří Obr. 4.8 Vzdálenosti při instalaci (rozměry v mm) ) Nutná minimální vzdálenost ve spojení s příslušenstvím připojovací konzoly na stěnu Nejdříve vytáhněte horní díl obložení směrem nahoru. Otevřené dveře posuňte spolu s horním závěrem nahoru. Dveře vyjměte ze závěsu směrem dolů. Odstup zařízení od částí stavby z hořlavých materiálů nebo hořlavých částí staveb není třeba, protože při jmenovitém tepelném výkonu zařízení je na povrchu pláště teplota nižší než přípustná teplota 85 C. Potřebné minimální vzdálenosti při instalaci jsou uvedeny na obrázku 4.8. Dbejte však, aby vedle zařízení zůstával dostatečný prostor tak, aby bylo možné správně připojit a nastavit odpadní hadice nad vypouštěcím trychtýřem (). Odtok musí být přístupný. Nad zařízením je nutný volný prostor nejméně v délce 40 cm. Podle dorazu dveří je třeba dodržet odpovídající vzdálenost od stěny, aby bylo možné zajistit odpovídající otevírání dveří krytu h Upozornění Pokud na místě instalace není možno z důvodů nedostatku místa sejmout pravou bočnici zařízení, přečtěte si před započetím instalace odstavec Obr. 4.0 Výměna otevírání dveří. Závěsy opatrně vyjměte podle obrázku a pootočte je o 90. Závěs vyjměte a opět ho odpovídajícím způsobem nasaďte na druhé straně. Návod k instalaci a údržbě aurocompact CZ 7

20 4 Montáž 5 Instalace S vedením na druhé boční stěně postupujte stejně. Přemístěte magnety ve dveřích. 5 Instalace d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku otrávení a exploze z důvodu neodborné instalace! Instalaci kotle Vaillant aurocompact smí provádět výhradně autorizovaný kvalifikovaný servisní technik nebo servis. Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uvedení do provozu. a Pozor! Nebezpečí poškození například únikem vody nebo plynu v důsledku nevhodného nástroje nebo neodborného použití! Při dotahování nebo povolování šroubových spojení zásadně používejte vhodné otevřené klíče (nepoužívejte hasáky, nástavce atd.)! 5. Všeobecné informace o topném zařízení a Pozor! Před připojením zařízení pečlivě propláchněte topný systém! Tím z potrubí odstraníte zbytky jako perličky ze svařování, opal a okuje, konopí, tmel, rez, hrubé nečistoty apod. Jinak by se tyto nečistoty mohly ukládat v zařízení a způsobovat poruchy. - Při použití umělohmotného potrubí s nedostatečnou těsností proti difúzi v topném systému se musí instalovat sekundární tepelný výměník, aby nedocházelo ke korozi v topném kotli. - Zařízení je vybaveno expanzní nádobou ( l/75 kpa). Před montáží zařízení si ověřte, zda je tento objem dostatečný. Jestliže nestačí, je třeba v systému instalovat doplňkovou expanzní nádobu. - Před vypouštěcí potrubí pojistného ventilu musíte připravit vypouštěcí potrubí se vstupním nálevkou a sifonem pro hladký odtok kapalin z místa instalace. Odtok musí být přístupný! - Bezpečnostní teplotní omezovací člen instalovaný v kotli slouží současně jako pojistka proti nedostatku vody. - Teplota odpojení kotle v případě závady nebo poruchy činí zhruba 95 C. Jestliže se v topném systému používá umělohmotné potrubí, musí se na přívodním potrubí namontovat vhodný termostat. To je nutné, aby bylo topné zařízení chráněno před poškozením vlivem vysoké teploty. Termostat může být elektricky připojen ke konektoru příložného termostatu (modrý konektor se dvěma kontakty) systému ProE. 5. Příprava instalace K přípravě montáže všech přípojek systému lze použít připojovací konzoly Vaillant, které obsahují následující díly: - Servisní kohouty (výstup a zpětný tok topení) - Plynový kulový kohout se zařízením na ochranu proti požáru - Pojistný ventil na straně topného systému - Bezpečnostní skupina, TUV - Kohout KFE (instalace s připojovací konzolou viz odstavec 5.6). 5. Plynová přípojka d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku otrávení a exploze z důvodu neodborné instalace! Plynovou instalaci zařízení smí provádět výhradně autorizovaný servisní technik. Při instalaci je nutné dbát zákonných předpisů a místních předpisů plynárenského podniku. Přívod plynu musí být proveden podle místních předpisů, viz kapitola. a Pozor! Dbejte na správnou montáž přívodů a plynového potrubí bez mechanického napětí, aby nevznikaly netěsnosti v topném systému nebo přívodu plynu! Obr. 5. Umístění přípojek 4 5 Legenda: Přípojka cirkulačního potrubí (TV) G/4 Připojení plynu G/4 Připojení studené vody (KW) G/4 4 Připojení teplé vody (TV) G/4 5 Přípojka stoupačky topení (ST) G/4 6 Přípojka zpátečky topení (ZT) G/4 7 Přípojka solární zpátečky (do kolektoru) G/4 8 Přípojka solární stoupačky (z kolektoru) G/4 Instalujte plynový kulový kohout s protipožárním zařízením do přívodu plynu před přístroj. Tento kohout musí být instalován na dobře přístupném místě. Plynové potrubí sešroubujte přes ploché těsnění s plynovým přívodním hrdlem (). Aby nedošlo k poškození plynového potrubí, musí se při dotahování Návod k instalaci a údržbě aurocompact

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 GB Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 1. Installation Instruction The heater has been designed to allow simple connection to

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.eu KA89E Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-72 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša pásová brúska Black & Decker je určená na brúsenie

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK

www.blackanddecker.eu AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-05 SK AST7XC KS495 KS500 KS501 KS502 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie dreva,

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K 2 7 8 D 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov,

Részletesebben

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso

Combinato frigo/freezer. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Combinã frigorificã. Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó. Installazione e uso Combinato frigo/freezer Installazione e uso Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. DTR1 BDS200 504999-24 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-24 DTR1 BDS200 2 Použitie Toto náradie Black & Decker slúži na vyhľadávanie elektrických vedení pod napätím 230V a kovových potrubí

Részletesebben

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území

Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verejných objektov v riešenom území Štúdia početnosti a charakteristiky verených budov a využiteľnosti zavádzania nástrojov a technológií OZE pri zabezpečení energetických

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv Po polsku skanery hp

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben