A környezetvédelem eszköztára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelem eszköztára"

Átírás

1 A környezetvédelem eszköztára Forrás: Dr. Zseni Enikő és Dr. Fogarassy Csaba előadásai Miért is kell szabályozni? környezetünk állapota, változása természeti erőforrások túlhasználata csak a piaci mechanizmusokkal nem lehet a gazdaság és a környezet viszonyait rendezni a külső gazdasági hatások, az externáliák internalizálása szükséges szabályozási eszközök és alkalmazásai: a társadalom hogyan viszonyul a környezethez értékrendszer, életmód, fogyasztási szokás megváltoztatása is kell a szabályozás és technológiai fejlődés mellett!

2 Környezetpolitika típusai Reaktív (követő jellegű) környezetpolitika gyógyító, enyhítő környezetpolitika: már bekövetkezett károsodások enyhítése hatásorientált környezetpolitika: immissziós állapoton, a környezetminőségen kíván javítani, a kibocsátások nem csökkenek forrásorientált környezetpolitika: a károsanyagkibocsátás csökkentése a cél, csővégi eljárások Preventív (megelőző) környezetpolitika környezetei erőforrás használatba, technológiai folyamatokba integrált megelőző jellegű beavatkozások, fenntartható fejlődés biztosítása A különböző jogágak és a környezetvédelem A környezetvédelmi szabályozási funkcióhoz kapcsolt jogágak és eltérő szerepük: közigazgatási jog polgári jog alkotmányjog büntetőjog pénzügyi jog agrárjog építési jog

3 A szabályozás módszereinek áttekintése Az integráció alapján: integratív és szektorális szabályozási módszer Az állami befolyás mértéke, közvetlensége, alapján: közigazgatási, gazdasági, konszenzuális és önszabályozási módszer A környezethasználat elfogadható mértékének (anyagi jogi feltételének) a közvetlen meghatározása körében: mértékrendelkezés és technológiai előírás A közigazgatási módszer jellemzése Ez a hagyományos jogi módszer Közvetlen vagy direkt befolyásolás Külső elvárás és rugalmatlanság Jogszabályi és hatósági előírások kötelezettségek, tilalmak, határértékek, engedélyek (kiadása, módosítása, visszavonása), bejelentési kötelezettség, hatósági- és önellenőrzés, kötelezések, nyilvántartások, hatósági intézkedések (pl. tevékenység korlátozása, felfüggesztése, eltiltása), illetve a szankcionálás (bírság)

4 Környezetszabályozási eszközök rendszerezése se Direkt szabályozás Normatív szabályozásnak is nevezik, mivel tulajdonképpen a normák útján a kibocsátás korlátozásával, betiltásával szabályoz. A szabályozás legfőbb jellemzője a szennyezés egyedi szintjének előírása. Indirekt szabályoz lyozás Közgazdasági és piaci eszközök alkalmazására épül. Lehetnek: díjak, d adók, engedélyek, támogatások, biztosítás. s. Megelőző szabályozás Önkéntes megegyezésekre, megállapodásokra épül. Szerződések rögzítik a vállalási feltételeket, de a feltételek megszegése büntetést von maga után. Hatósági kényszerrel utasít és ellenőriz eszközei: tiltás engedélyeztetési eljárás normák állítása Direkt szabályozás

5 A direkt szabályoz lyozás s eszközei zei Nyílt tiltás tisztán hatósági eszköz (DDT, Lindán) Engedélyezési eljárás környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat, határérték alkalmazása, technológia engedélyezése Normák állítása levegő és vízminőségi imissziós normák; tevékenységre, technológiára vonatkozó emissziós normák; ellenőrző monitoring; szankcionálás Az engedély Jogszabályban meghatározott esetekben előfeltétele valamely tevékenység folytatásának, létesítmény, építmény felállításának. Birtokában a tevékenység folytatható, hiányában jogellenes. Az engedélyezés jogosítást tartalmazó közhatalmi aktus, a kiadására vonatkozó hatáskört kifejezetten kell meghatározni.

6 Az engedélyhez kötött tevékenységet pontosan meg kell határozni, az engedély kiadásának hatáskörét szintén. A lényeg a felhatalmazás, jogosítás kiadása. Csak az végezheti a tevékenységet, akinek van. Általában az engedély nélküli tevékenység szankcióval fenyegetett. Az engedélyhez kapcsolhatók előzetes feltételek is, amelyeknek meglétét az engedélyesnek tanúsítania kell. A hatóság feltételeket szabhat az engedély kiadása során is. Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, és meghatározott rendben folyik. Lehet, hogy a neve is engedély. De pl. egyes létesítmények kibocsátási határértékének megállapítása szintén működési előfeltétel, így ez is engedélynek tekinthető. Általában a jogosítvány, vagy igazolvány elnevezéssel is engedélyezési tartalmú hatósági határozatot bocsátanak ki.

7 Az engedély érintheti közvetlen módot a környezetvédelmet, de lehet, hogy csak közvetett módon kapcsolódik hozzá. pl. építési engedély kiadása - a feltételek tartalmazzák a környezetvédelmet is, de nem az a legfontosabb követelmény. 36. Építésügyi hatósági engedély a jogszabályok keretei között akkor adható, ha:... az építmény megépítése, tervezett használata, fenntartása nem okoz a környezetében olyan káros hatást, amely a terület rendeltetésének megfelelő mértéket meghaladná, az állékonyságot, az életet és egészséget, a közés vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy a közérdeket egyéb módon sértené...

8 Előzetes feltételek A kérelmező általában számos előfeltételt kell hogy teljesítsen. Előkészítő iratok, dokumentumok, térképek, tervek, stb. benyújtására köteles, vagy kötelezhető, melyek alapján az állami szerv többletinformációhoz jut. Ezek alkotják az engedélyezési eljárás előzetes feltételeit. Engedély kiadásának keretében jelentkező követelmények engedély alanya, az engedélyezés pontos meghatározása; engedély tárgya; engedély területi hatálya, a tevékenység gyakorlásának helye; engedély időbeli hatálya, határidők; tevékenység gyakorlásának szükséges részletes feltételei, egyebek közt az információáramlás szabályai; változások bejelentésének kötelezettsége; jogkövetkezmények

9 Sajátos engedélytípusok Amikor az engedélyezni kívánt magatartást a jogszabályok tiltják, de kivételes esetben lehetőség van a tilalom feloldására. Pl. Védelemben részesülő egyes állat- és növényfajok gyűjtése. Általános vagy keretengedély A sokasodó ügyszám, a közigazgatásra nehezedő terhek csökkentése, és az ügyfelekkel való bizalmi viszony kialakításának igénye miatt terjedőben van. Az EU IPPC irányelve is tartalmazza ezt a lehetőséget. Ez alapján a tagállamok választhatják azt, hogy elkerülik a létesítmények egyéni engedélyezésének terheit.

10 Keretfelhatalmazásnak számít az is, ha általános engedély ugyan nincs, de egyes tevékenységek gyakorlásához különböző feltételeket szabnak, és megkívánják a tevékenység gyakorlásának bejelentését. Az általános v. keretengedély feltételei olyan tevékenység, amire az engedéllyel kapcsolatos jellemzők vonatkoznak; a tevékenység gyakorlásának egyes esetei nem feltétlenül igénylik a hatóság beavatkozását (kisebb jelentőségűek, jelentéktelen környezeti terhet eredményeznek, a feltételek egyértelműen meghatározhatók jogszabályban is); a keretfeltételeket minden esetben jogszabály tartalmazza; a jogszabály hatalmazza fel a tevékenység gyakorlóit; a tevékenység gyakorlója bejelentést tesz a hatósághoz; a hatóság ellenőrzés során győződik meg a feltételek betartásáról - a be nem tartás esetén azonos jogkövetkezmények

11 Bejelentés Az engedélyezéshez hasonló, esetenként keretengedély alapján ellátható tevékenység gyakorlásának feltétele, más esetben csak a hatóság informálását szolgálja. Példa: kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény A veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket (kiv. ELINCS-ben nem szereplő új veszélyes anyagok...) a gyártó, illetve importáló az azzal kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti, ha az alkalmazott veszélyes anyag nem szerepel magyarországi jegyzékben, illetve veszélyes készítmény terméknyilvántartásban...

12 Szakhatósági hozzájárulás Engedélyezés külön válfaja. Feltételezi egy alapengedély és egy, vagy több engedélytartalmú hozzájárulásból álló hatósági határozatcsomag kiadását. A szakhatóságok körét az engedélyezésről szóló norma felsorolja, rábízva az engedélyezőre, hogy kit választ...vagy jogszabály elrendeli, hogy egyes szakhatóságokat kötelező bevonni az eljárásba (ÁNTSZ). Egy határozatban jelenik meg több hatóság érdemi döntése. Példa: környezeti hatásvizsgálat szakhatósági listája minden esetben be kell vonni: természet- és tájvédelemre kiterjedően kötevife (első fok) Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség (másodfok) környezet és település-egészségügy: Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerv (elsőfok) Országos Tisztiorvosi Hivatal (másodfok) hatásköri érintettség esetén bevonandó: helyi környezet- és természetvédelem ÖK jegyzője (elsőfok) megyei közig. hivatal (másodfok)

13 erdővédelemre kiterjedően: Megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága (elsőfok) VM Erdészeti Hivatala (másodfok) talajvédelemre kiterjedően megyei (fővárosi) kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően illetékes körzeti földhivatal, vagy megyei kormányhivatal földhivatala (elsőfok) megyei kormáynyhivalat földhivatala, vagy VM földtani és ásványvagyon védelme Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala (első Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala (másodfok) vizek mennyiségi védelme illetékes vízügyi igazgatóság (elsőfok) Országos Vízügyi Főigazgatóság (másodfok) természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdői Főigazgatósága (elsőfok) Országos Tisztifőorvos (másodfok) kulturális örökség védelmére kiterjedően Fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi irodája (elsőfok)

14 a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjedően, veszélyes anyagok küszöbmennyiségét meghaladó mértékben tároló, előállító, felhasználó tevékenységnél: illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság (elsőfok) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága nukleáris biztonságra kiterjedően: Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (elsőfok) Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója (másodfok) Milyen problémák lehetnek a szakhatóság eljárásával? Nem tartja be a határidőt: ilyenkor a hallgatás belegyezésnek minősülhet, hacsak jogszabály elő nem írja a szakhatósági határozat kivárását. Nem abban tárgyban jár el, ami számára kijelölt, hanem túlterjeszkedik: ez sértheti a törvényesség követelményét, mert mindig célzottnak kell lennie az eljárásnak.

15 ..Ha az alaphatóság a szakhatóság hatásköri túllépését tapasztalja, magyarázatot kell kérnie a szakhatóságtól, vagy csak a határozat azon részeit kell figyelembe vennie, amire a felhatalmazás kiterjedt. Nem indokol megfelelően, téves jogalapot jelöl meg=hibás határozatot hoz: szinte nincs eligazítás erre az esetre a jogszabályban Lehetnek véleménykülönbségek a szak- és alap (engedélyező)hatóság között: ilyenkor indokolt a kettő konzultációja (egyeztető tárgyalás) Az a hatóság, amelyik egyik szempontból engedélyező hatóságként működik, egy másik engedélyezési eljárásban szakhatóság lehet: az engedélyezési rendszer túlbonyolításához vezet.

16 Emissziós s normák k alkalmazása Az emissziós normák gyakorlati változatai: egy szennyezőforrás (pl. egy kémény vagy egy csatornanyílás) megengedhető kibocsátásának meghatározása tonna/év vagy kg/óra és más hasonló egységekben. a szennyezés elhárítás adott fokának meghatározása (pl. az összes porszennyezés hány %-át kell eltávolítani), az alkalmazható legjobb megoldás, vagy az elérhető legjobb szennyezéselhárítási technológia alkalmazásának megkövetelése, a kibocsátásra vonatkoztatva szennyezőanyag koncentráció előírása (pl. a kipufogógáz megengedhető CO tartalma %-ban), a kibocsátás megtiltása a koncentrációhoz vagy a kárköltséghez kötötten, kibocsátási korlátok a termelés inputjától vagy outputjától függően A direkt szabályoz lyozás s hátrh trányai A normák megállapításával kapcsolatos nehézségek Magas adminisztrációs költségek Szabályozás elfogadásának társadalmigazdasági problémái Tisztán műszaki szempontokon alapul, melynek mérési költségei magasak A környezet használatát ingyenesen biztosítja azok részére, akik a norma alatt szennyeznek.

17 A gazdasági, piaci befolyásolás struktúrája (közvetett) Szabályozás lényege: környezethasználók piaci eszközökkel való befolyásolása A gazdasági módszer A módszer előnyei: Rugalmasság, bevételképzés, a gazdasági folyamatok megragadása (internalizáció) Zöld adórendszer Adótípusú eszközök (díjak, járulékok, adókedvezmények), letéti-visszagyűjtési rendszer, vagyoni értékű jogok (zöld bizonyítvány, kibocsátási egység)

18 A közvetett k szabályoz lyozók k típusait Környezetvédelmi alapok Környezethasználati díjak (termékdíj) Kereskedelmi szabályozás (vámok, árak szabályozása) Szubvenciók (pályázatok, adókedvezmény) Piacteremtés (kibocsátási jogokkal való ker.) Betéti visszatérítési rendszer Fedezetképzés Környezetbarát védjegy stb. Hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak Termékdíj egyéb kőolajtermékek, gumiabroncsok, hűtőberendezések (légkondicionálók, hűtő-, fagyasztógépek stb.), hűtőközegek, akkumulátorok, reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai berendezések, csomagolások, kereskedelmi csomagolások (italcsomagolások, műanyag bevásárlóreklám táskák) betétdíj környezetterhelési díj : talajterhelési díj, vízterhelési díj igénybevételi járulék

19 Példa a gazdasági és a közigazgatási módszer egybevetésére környezetterhelési díj környezetvédelmi bírság alapja a kibocsátott szennyezőanyag minden egysége (a határérték alatti és feletti is) csak a határérték feletti mennyiség könyvelése leírható költség (adóalapot csökkent), s beépül az árakba (pl. csatornadíj) költségként nem számolható el kötelezettje Üzemeltető és magánszemély (pl. talajterhelésnél az ingatlantulajdonos) is üzemeltető (engedély-, illetve bejelentés-köteles létesítményé), kivételesen magánszemély is (levegővédelem) Az önszabályozás módszere Eredetileg a jog által nem szabályozott életviszonyok körében Vállalati autonómia, szigorúbb elvárások, tanúsítás Önkéntesség (akkor is, ha az állam szabályoz) Jogi szabályozás a hatékonyság érdekében: felügyelet (szempontok, nyilvántartások, nyilvánosság) és előnyök (ösztönzés) Jogi keretek a verseny tisztasága érdekében: verseny-, védjegy-, reklámjogi, fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi előírások

20 A konszenzuális módszer Megegyezés jobb tartalom, elfogadottság A konszenzuskeresés eszközei (tárgyalás, közvetítés, szerződés) Szerződések a hatósági munka, a közszolgáltatások és a támogatási rendszer körében (települési hulladékkezelés, környezetbarát termék védjegy használata, agrár-környezetvédelem) Mértékrendelkezések A környezethasználat elfogadható szintje A határértékek típusai (kibocsátási, igénybe vételi, környezetminőségi) és túllépésük következményei A határértékek rögzítése (jogszabály, határozat) Küszöbértékek (pl. engedélyezés előírása)

21 Technológiai előírások Közvetlen magatartási normák, kialakításukba az érintettek is beleszólhatnak Részfolyamatokra és a teljes tevékenységre vonatkozó normák Szabványok, műszaki előírások Ipar: BAT (elérhető legjobb technikák) Mezőgazdaság: helyes mezőgazdasági (gazdálkodási) gyakorlat

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

A környezetgazdálkodás alapjai. III. évf. földrajz. 2. óra A környezeti szabályozás eszközei 2. Munkácsy Béla és Ballabás Gábor

A környezetgazdálkodás alapjai. III. évf. földrajz. 2. óra A környezeti szabályozás eszközei 2. Munkácsy Béla és Ballabás Gábor A környezetgazdálkodás alapjai III. évf. földrajz 2. óra A környezeti szabályozás eszközei 2. Munkácsy Béla és Ballabás Gábor ELTE TTK FFI Földrajz Központ munkacsy@elte.hu, bagi@ludens.elte.hu A környezeti

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezettudományi Szakbizottsága összefoglaló ajánlása a nem lakás célú létesítmények, helyiségek környezeti zavarásmentes működési feltételeinek vizsgálatához, különös

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói

Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Engedélyezési eljárásfajták és azok tudnivalói Kulcsszavas keresés a dokumentumban! Kattintson annak az eljárásfajtának a nevére, amivel kapcsolatban információra lenne szüksége. Kattintás után a kívánt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012

J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 J u s t i c e a n d E n v i r o n m e n t ELD 2012 A környezeti károkért való felelősség - az EU környezeti felelősségi irányelvének átültetése a magyar jogrendszerbe - 2012 A jelen tanulmány az Európai

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben