IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben. A hivatali-üzleti kommunikáció közlésfajtái (verbális-nonverbális); kommunikáció szóban, írásban, telefonon és elektronikus hálózaton az üzleti életben. A titkári-ügyviteli munkakörben végzett tevékenység fajtái, e munkakör alapvető viselkedési normái, szabályai, kapcsolattartási formák, feladatok; konfliktushelyzetek kezelése. Elektronikus kommunikáció; elektronikus közlésfajták; írás és beszéd az internetes kommunikációban. Az üzleti élet kommunikációs zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok, eszközök: Kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel David Lewis: Hogyan értessük meg magunkat? A hatékony kommunikáció gyakorlati útmutatója. Bagolyvár, Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. KJK, Budapest, Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Elektronikus Kiadó, Langer Katalin-Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK, Budapest, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp

2 Üzleti kommunikáció II. IY1002 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A titkári-ügyviteli munkakör tevékenységformáinak megismerése, amely képet ad a hallgatónak a munkahelyi irodai teendőkről, feladatokról. A gyakorlatorientált, a munkahelyi igényekkel lépést tartó ügyviteli-titkári munkakörök alapvető teendői: rendezvényszervezés, ügyfél- és vendégfogadás, reprezentáció és ajándékozás, irodai készletekkel való gazdálkodás, idő-és kapacitáskezelés. Irodai arculattervezés (PR). Ügyfélszolgálat, ügyfél-tájékoztatás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok, eszközök: Számítógépterem, kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen Dobiné Mónus Erzsébet: Az eszményi titkárnő kézikönyve. Novorg Kiadó, Hegyi István-Szűcs Pál: Az európai üzleti asszisztens kézikönyve. KJK, Budapest, Kővári György: Az emberi erőforrások fejlesztése. Szókratész Kft., Budapest, Kun Györgyné: Titkárnők kézikönyve. NOVORG Kft Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens. Stíl Stúdió Sille István: Titkári ismeretek. KJK-KERSZÖV Kiadó, Bp Sille István-Gargya Mária: Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közg. és Jogi Könyvkiadó, Bp Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp

3 Kapcsolat- és készségfejlesztés IY1003 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben. A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Internet, projektor. Fercsik-Raátz: Kommunikáció szóban és írásban, Korona Nova, Bp., H.Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felső fokon, Kossuth Könyvkiadó, Bp., Pléh-Síklaki-Terestyéni: Nyelv-kommunikáció-cselekvés, Osiris, Bp., Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Generál Press, Bp.,

4 Rendezvényszervezés IY1004 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Veres Gabriella főiskolai docens A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására. A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli Tanterem, projektor, szoftverek Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv (Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001.) Molnár Gabriella: Utazásszervezés, rendezvényszervezés (KITK, 1998.) Arany-Hajnal-Kőrössy-Nagy-Novák: Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó,

5 Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika IY1005 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A hallgató elsajátítja a konfliktusok kezelésének, elkerülésének különböző módjait, a döntés jelentőségének fontosságát, formáit. Célja, hogy a hallgató ismerje meg a tárgyalástechnika alapismérveit, hatékony használatát, amely hasznos mind az ügyviteli munkaterületen, mind a magánéletben, közéletben is. A tantárgyelem keretében szó esik a konfliktus fogalmáról, fajtáiról, megjelenési formáiról, a konfliktusok különböző - analitikus, mezőelméleti, behaviorista és kognitív - pszichológiai felfogásáról, a személyiségjellemzők szerepéről a konfliktuskezelésben. A hallgató megismeri a döntés jelentőségét és formáit, a csoportdöntés, mint konfliktusforrás működését, a csoportpolarizáció, az informatív és normatív befolyásolás eszközeit. A hallgatók a tantárgyelem tanulása során olyan alapvető érvelési és vitakészséget sajátíthatnak el, amely szakmai funkciójuk betöltéséhez nélkülözhetetlen. Ehhez meg kell ismernie az érvelés, vita, vitatkozás, tárgyalás különböző szituációit, a következtetés és bizonyítás folyamatát, a tipikus érvelési hibákat, a helyes tárgyalási technikákat, a különböző tárgyalási sémákat, a hatékony és eredményes tárgyalás fogásait, illetőleg az eredményes tárgyalást befolyásoló külső tényezőket. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a csapatépítő, konfliktusmegoldó tréninggyakorlatokban, aktív részvétel a szituációs gyakorlatokban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi, félév végi gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli Szoftverek Dale Carnegie: Sikerkalauz 1., 2., Minerva, Bp Siklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Bp., Zentai István: A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest Roger Dawson: Nyerő tárgyalási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Bp Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben. KJK-KERSZÖV Kft., Scott B.: A tárgyalás fortélyai. Novotrade Kiadó,

6 Társadalmi kommunikáció IY1006 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár A hallgatók elsajátítják a közléselméleti alapfogalmakat, ismerjék meg a társadalmi kommunikációs folyamatok kulturális-jogi kereteit a közvélemény kialakulásának és polarizálódásának törvényszerűségeit. A társadalom kommunikációs rendszere. Információszükséglet és a szervezett hírtovábbítás, információs hiányjelenségek és társadalmi hatásuk. A társadalmi nyilvánosság és korlátai. A közvélemény kommunikációs szerkezete. Hatásvizsgálatok. A tömegkommunikáció társadalmi hatásai, kommunikációs rétegződés, politikai kommunikáció. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom, Gondolat, Bp., Habermass: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Bp., Kapitány Ágnes Kapitány György: Tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei, MUOSZ, Kommunikációelmélet szöveggyűjtemény, Szerk.: Vitál Attila, Nyíregyháza,

7 Szociológiai alapismeretek IY1007 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása és elemzése. Ennek érdekében a hallgatókat megismerteti a szociológia alapfogalmaival, szemléletével. A mai magyar társadalom jellemzőinek, változóinak és problémáinak bemutatása. A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai, a szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. A deviancia fogalma, társadalmi okai, leggyakoribb fajtái, elméletek a deviancia okairól. A család. Az iskola. A társadalmi struktúra és rétegződés kérdései, a magyar társadalom, a magyar társadalom szerkezete. A társadalmi mobilitás iránya, típusai, alakulása Magyarországon, a magyar mobilitás jellemzői és hatásai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Projektror. Albert József Farkas István Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Kiadó, Nyháza, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp., Anthony Giddens: Szociológia, Osiris, Bp., Társadalomismeret. Szerk.: Albert József, Möbius Kiadó, Nyíregyháza,

8 Közvélemény- és piackutatás IY1008 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A kurzus bevezetést nyújt a közvélemény- és piackutatás legfontosabb ismereteibe. A tárgy bevezeti a hallgatókat a közvélemény és piackutatás mai modern gyakorlatába: megismertet a leggyakrabban használt közvélemény- és piackutatási technikákkal, a legfontosabb kérdezési és adatfeldolgozási módszerekkel, melyek alkalmazását a hallgatók esettanulmányok megoldásával is gyakorolják. A hallgatók képesek lesznek közvélemény- és piackutatási eredmények értelmezésére és megfelelő áttekintéssel fognak rendelkezni közvélemény- és piackutatási részfeladatok elvégzéséhez. Megbízhatóság, érvényesség, reprezentativitás. A mintanagyság és hatása az adatok megbízhatóságára. Mintavételi eljárások, rétegzés, lépcsőzés. Adatgyűjtési eljárások, a válaszhiány kezelése. Utólagos súlyozás. Különböző közvélemény-kutatási eredmények összehasonlítása 3. Évközi tanulmányi követelmények: felmérés készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: kérdőív készítése, kiértékelése Internet, projektor. Rudas T. (2006) Közvélemény-kutatás (2. kiadás) Corvina, Budapest Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat Kiadó, Bp., Hoffmann Kozák Veres: Piackutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 Médiaismeretek IY1009 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY Társadalmi kommunikációjuk fejlesztésével a hallgatók képesek lesznek az ügyviteli munkaterületen bizonyos közművelődési feladatok megvalósítására, a médiával való önálló és hatékony kapcsolattartásra, felkészülten léphetnek ki a munka világába. A tantárgy általános megismerkedésre szolgál a médiával. Rögzíti a médiával kapcsolatos alapfogalmakat, majd bemutatja a legalapvetőbb kommunikációs csatornákat. Igyekszik gyakorlati jellegű ismeretanyagot biztosítani ahhoz, hogy a hallgatók tisztában legyenek a sajtó-, rádió- és televízió-műfajok mibenlétével. A tantárgy felkészít a munka világára. Az előadások témái között szerepel, hogyan kell előkészülni egy sajtótájékoztatóra, illetve hogyan kell azt lebonyolítani. Hasznos jogi és etikai ismeretanyagot is nyújt, továbbá megismertet korunk legmodernebb kommunikációs csatornájával, az internettel. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Bernáth László (szerk.): Műfajismeret, Pécsi Nyomda Rt., Pécs, Enyedi Nagy Mihály (szerk.): Médiakönyv I-II. ENAMIKÉ, Budapest, Eszenyi Miklós: Hogyan lehetsz rádiós? Fashion Team, Miskolc, Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Földkör Kiadó, Budapest, Keane, John: Média és demokrácia. Helikon Kiadó, Budapest, Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kjell H. Eriksson - Dr. Szeles Péter: A sajtókapcsolat. STAR PR Ügynökség, Budapest, Ottlik Károly: Protokoll, Panoráma. Budapest, Dr. Székely László: Magyar sajtójog. Budapest, Dr. Szeles Péter (szerk.): Reklámeszköz-ismeret. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Budapest, Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Osiris Kiadó, Budapest, Internetes forrás: (A budapesti Médiaintézet honlapja.) 9

10 PR-ismeretek és sajtókapcsolat IY1010 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A hallgatók szerezzenek ismeretet a sajtó működéséről, ismerjék meg az országos és helyi média sajátosságait, a velük való kapcsolattartás lehetőségeit. Ismerjék meg a public relations elméleti alapjait, alkalmazott szakmai téziseit, eszközeit és módszereit, annak gyakorlati folyamatait, a tervezés elméletét és technikáit. Képesek legyenek a szervezetek hírnévformáló folyamataiban hatékonyan részt venni. 2. Tantárgyi program A sajtó története, szerkezeti felépítése, az elektronikus sajtó. Országos és lokális sajtó, magyar tulajdonú magánsajtó Magyarországon és a környező államokban, kereskedelmi rádiók és televíziók, reklám, Internet. A PR története, a belső kommunikáció, a külső PR, minimális minőségi szabványok a PR-ban, a PR munkafolyamat területei, miminális követelményei, a PR gyakorlati területei és követelményei, prezentáció, rendezvények, a PR vezető, asszisztens és tanácsadó. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek Médiakönyv , Enamiké, Bp., Szeles Péter: A hírnév ereje, STAR PR, Bp., Ericson Szeles Péter: Sajtókapcsolat, STAR PR, Bp., Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban, Geomédia, Bp.,

11 Reklámismeretek IY1011 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: Dankó Márta főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a reklámozás technikáit, a reklám hatásmechanizmusát, a befolyásolás és manipuláció lehetőségeit. A reklám, mint alkalmazott művészeti ág. Reklámhordozók megismerése. Reklámtípusok. A reklámetika megismerése. A hallgatók ismerjék meg a gazdasági célú kommunikáció sajátosságait. A reklám gazdasági, gazdaságossági szerepét. A reklámtevékenységben való részvétel, reklámstratégia kidolgozása. Sajtó- és médiahirdetések elsajátítása. A reklám története, reklámelméletek, reklámfajták, reklámeszközök és típusok, a reklám szerepe a tömegkultúrában, a reklám szerepe a különböző társadalmi csoportokban, a reklám szereplői, szimbólumok és jelek a reklámban. Kommunikáció a reklámban, kreativitás és humor a reklámban. A reklám, mint alkalmazott művészet. Informatív meggyőzés technikája. A referenciafilm és a reklámfilm lehetőségei. Reklámrendezvények, termékbemutatók. Társadalmi célú reklámok. Reklámtevékenységek, reklámstratégia kidolgozása, sajtó- és médiahirdetések bonyolítása. Kreativitás, reklámszerkesztés. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Bernard Brochang-Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve, KJK Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp, Harsányi Dávid: Így készül a reklám. A kampánytervezés elmélete és gyakorlata., BGF, Bp., Philip Kotler: Marketing menedzsment. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., Ogilvy: Egy reklámszakember vallomásai, Park Kiadó, Bp., Rozgonyi Dávid: Reklám és társai, BBS-Info, Bp., Sándor Imre: A reklám alapjai, Park Kiadó, Bp.,

12 EU-alapismeretek IY1012 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A hallgatók kapjanak sokoldalú ismereteket az EU kialakulásának szükségszerűségéről, annak folyamatáról. Ismerjék meg az EU intézményrendszerét, működési mechanizmusait, az EU közösségi politikáját, az EU-s munkalehetőségeket. Ismerkedjenek meg az EU gazdasági, pénzügyi és jogi hátterével. Az EU létrejöttének előzményei, kialakulásának folyamata. Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az EU intézményrendszere, működési mechanizmusai. EU-szerződések. Az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az Európai Parlament mint döntéshozó szerv. Az Európai Bíróság. Egyéb uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Európai bankok. A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. Gazdasági és Monetáris Unió. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Tanterem, projektor, Internet Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Csiffáry Tamás: Az Unió magyar szemmel F. Boucher - J. Echkenazi: A 15-ök Európájának kézikönyve Az Európai Unió intézményi szemmel. ISM Németh István: Európa-tervek, ELTE Eötvös Kiadó Kft Az Európai Unió adójoga. Szerk.:Őry Tamás, Osiris Kiadó, Magyar Péter: Az Európai Unió története. Változó Világ

13 Jogi alapismeretek IY1013 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dr. Chrabák László A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az államjog területén. Ismerje meg az alkotmányjog területét, a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét. Ismerje meg a polgári jog hátterét, legyen tisztában az alapvető munkajogi ismeretekkel. Alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás). A Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedése, az Alkotmány, az államhatalmi ágak és az államszervezet felépítése. A Polgári Törvénykönyv. Polgári jog, polgári peres eljárás. Alapvető munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek, projektor Bednay Dezső: Gazdasági és üzleti jog. LSI, Bencze Izabella: Jogi ismeretek. ITMI, Bp., Bencze Izabella: Jogi szerződésminták. ITMI, Bp., Dr. Katona István: Általános jogi ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 1995.) CD jogtár 13

14 Gazdasági alapismeretek IY1014 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Szabóné Berta Olga tanársegéd A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO A hallgató legyen tisztában az alapvető gazdasági összefüggésekkel, ismerje a pénzforgalom bizonylati rendszereit, ismerje meg az adózási alapismereteket. Ismerje a nemzetközi gazdasági összefüggéseket, államközi szerződések fajtáit, a külkereskedelmi alapismereteket Alapfokú gazdasági és nemzetközi gazdasági összefüggések, alapfogalmak. A hazai és nemzetközi gazdasági szervezetek. A készpénz és a számlaforgalom ismerete. A különböző fizetési módok. Adózási alapfogalmak. Az adóhatóságok és feladataik. Adókötelezettségek. Társadalom-, egészség- és nyugdíjbiztosítás fogalma, jellemzőik. Nemzetközi gazdasági összefüggések. Államközi szerződések fajtái. Külkereskedelmi alapismeretek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek Dr. Károlyné-DR. Szentkláray Éva: Gazdasági ismeretek. ITMI Bp., Burkáné: Gazdálkodási alapismeretek. KIT, Bp., Összehasonlító gazdaságtan. Szerk.: Bara Zoltán., Aula, Bp., Globális marketing. Műszaki kiadó Bp., Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. Aula, Bp.,

15 Marketingismeretek IY1015 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: Szabóné Berta Olga tanársegéd A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO A hallgató ismerje meg a titkárságvezetői munkakör szintjén fontos marketingeszközöket, azok szerepét az üzleti életben és saját munkakörében. A marketing fogalma, szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A piacszegmentáció. A fogyasztói magatartás, a vásárlás folyamata. A szervezetek beszerzési magatartása. Marketingeszközök (termék-, árpolitika, értékesítés). 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek, projektor. Bauer-Berács: Marketing. Aula, Bp., Globális marketing. Műszaki kiadó Bp., Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. Aula, Bp.,

16 Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek IY1016 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus A hallgató az ismeretanyag elsajátítása által képessé válik bizonyos szervezési-vezetési feladatok elvégzésére, a munkakörében felmerülő problémák kezelésére, valamint saját munkatevékenysége optimalizálására. Az intézmények belső kommunikációjának szervezése, kapcsolattartás, információ közvetítés. A tantárgy tárgyalja a szervezetek vezetésének a gyakorlatban bevált módszereit, a szervezés szükségességét a szervezetek zavartalan és hatékony működése érdekében, részletesen tárgyalja: a vezetés társadalmi és gazdasági meghatározottságát, a vezetői szerepeket, adottságokat, készségeket, a szervezeti struktúrát, a vezetés környezetét, a szervezés folyamatát, szervezési-vezetési módszereket és technikákat, a különböző vezetői adottságokat és készségeket. Kommunikáció formáinak megszervezése. Döntéselőkészítés. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szoftverek, projektor Nonprofit menedzsment (RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, 2000.) Oakley-Krug: Korszerű változásmenedzselés (Bp., 1997.) Vállalkozás-gazdaságtan (Bp ) Forróné-Dr. Szvitacs: Szervezési és vezetési ismeretek (Műszaki KK., 1994.) Gáti-Dr. Papp-Dr. Pethő: Vezetési és szervezési ismeretek (Műszaki KK., 1992) 16

17 Idő- és projektmenedzsment IY1017 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: - Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal hazánk gazdasági helyzetét, gazdasági folyamatait, valamint az ügyviteli munkához kapcsolódó gazdasági folyamatokat, elemzésüket, munkapiaci tényezőket, gazdasági összefüggéseket. A tantárgy keretében a hallgatókat megismertetni a projektek készítésének és levezetésének gyakorlatával. A hallgató képes: pályázati kiírások figyelésére, kiválasztására; a pályázatok háttéranyagához információ keresésére, a pályázati anyag összeállításában hatékonyan részt venni, a pályázat végrehajtásában aktívan közreműködni, értékelését elvégezni, a pályázat adminisztrációját teljes körűen ellátni. Az időgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. A projekt definíciója és alkalmazásának feltételei. A projekt-munka alapvető módszertani kérdései és technikái. A projekt helye a szervezetben, az intézményben; megtérülésének meghatározása. A projekt-team szervezése és vezetése. Projekt tervezése, végrehajtása, lezárása, monitoringozása. A projektkészítés adminisztrációja. Projektelemzés. A makrogazdasági alapösszefüggések. A gazdaságpolitikai intézkedések hatása. A magyar makroökonómiai helyzet jellemzése és aktuális helyzetének megismerése. Az időmenedzsment elméleti és gyakorlati háttere. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Projektor, szoftverek Dr. Koppányi Mihály-Petró Katalin-Vági Márton: Közgazdaságtan I. Mikoökonómia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Gacsályi-Meyer-Misz-Simonits: Közgazdaságtan II. Makoökonómia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Husi Géza: Projektmenedzsment, DE MFK, Debrecen, Peter Hobbs: Projektmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest, Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek (Bagolyvár Kiadó) 17

18 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika I. Tantárgy kódja IY1018 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+3 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja IY A tantárgy elsajátításának fő célja: olyan szabályos elektronikus írástechnikával és meghatározott írássebességgel író hallgatók képzése, akik képesek az elektronikus szövegbevitelre; a biztonságos tízujjas vakírás elsajátítása. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 500 karakter/ 10 perc Az elektronikus írástechnikához szükséges alapvető informatikai ismeretek, a helyes test- és kéztartás elsajátítása, a karakterkészlet kezelése (betűtanítás); a tízujjas elektronikus szövegbevitel megalapozása, a helyes fogás- és érintéstechnika elsajátítása; a biztonságos írástechnikához, a folyamatos másoláshoz szükséges szokások kialakítása. A szám- és írásjelkarakterek elsajátítása. A hallgató elsajátítja az elektronikus tízujjas vakírást, törekedve a hibátlanságra, a sebességre és a megfelelő írásstílusra. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem. Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Az elektronikus írástechnika alapjai., Nyháza, Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I., Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

19 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika II. Tantárgy kódja IY1019 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+3 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) IY1018E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A tantárgy elsajátításának célja: a biztonságos billentyűfogás megszilárdítása, intenzív továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmód jegyében. A hallgató képes lesz számítógéppel esztétikusan megformázott, megszerkesztett dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Képes esztétikus dokumentumot készíteni kézírásos szövegről. Írássebesség szintje: minimum 1200 karakter/ 10 perc A tantárgyelem tartalmazza a tízujjas vakírás alapjaira építve a szabályos betűfogások megszilárdítását, a másolási készség fejlesztését szolgáló tananyagot, amely alkalmas a biztonságos és hibátlan írás megerősítésére, valamint az intenzív sebességfokozásra. A másolással egybekötött dokumentumformázás megalapozása, a sortartás nélküli elektronikus szövegbevitel technikájának fejlesztése. Alapvető szövegszerkesztési műveletek folyamatos elsajátítása. Dokumentumok készítése és esztétikus megformázása a MW-ben nyomtatott illetve kézírásos szövegről. Az értő másolás fejlesztése tartalmi szempontú szövegfeldolgozásokkal. Az állóképesség növelése különböző időtartamú másolásokkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások gépírásos, kézírásos dokumentumokról, dokumentumformázás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem. Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. főisk. jegyz., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

20 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika III. Tantárgy kódja IY1020 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+2 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) IY1019E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A tantárgy célja az elektronikus írástechnika továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmódra való áttérés, az ujjak mozgáskoordinációjának finomítása, az értő másolás fejlesztése. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni, esztétikusan megszerkeszteni nyomtatott, írott szövegről, szóbeli diktálás illetve hanghordozókról történő másolás alapján, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 1800 karakter/ 10 perc A tantárgy tananyaga elsősorban a lebegő kéztartású írásmódra való áttérést szolgáló speciális gyakorlatsorozatokat tartalmazza. Komplex feladatok gyakorlásával a hallgató képes lesz az ügyviteli munkaterületeknek megfelelő különböző témájú írásos anyagok egyre gyorsabb, hibátlan bevitelére, dokumentumok szerkesztésére meghatározott időegység alatt. Speciális gyakorlatok az élőszó utáni és a diktafonról történő elektronikus szövegbevitelhez. A diktálás utáni írás készségének fejlesztése időre történő diktálással, élőszó után és különböző típusú hanghordozókról (diktafon, CD stb.) Speciális, írástechnikailag nehéz szövegek feldolgozásával további intenzív sebességfokozás érhető el, fejlesztve ezáltal az állóképességet. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások, dokumentumszerkesztés, diktálás utáni írás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem, magnetofon, diktafon. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Elektronikus írástechnika mesterfokon., Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Szakmai program 0. oldal Szakmai program A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben