IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben. A hivatali-üzleti kommunikáció közlésfajtái (verbális-nonverbális); kommunikáció szóban, írásban, telefonon és elektronikus hálózaton az üzleti életben. A titkári-ügyviteli munkakörben végzett tevékenység fajtái, e munkakör alapvető viselkedési normái, szabályai, kapcsolattartási formák, feladatok; konfliktushelyzetek kezelése. Elektronikus kommunikáció; elektronikus közlésfajták; írás és beszéd az internetes kommunikációban. Az üzleti élet kommunikációs zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok, eszközök: Kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel David Lewis: Hogyan értessük meg magunkat? A hatékony kommunikáció gyakorlati útmutatója. Bagolyvár, Hidasi Judit: Kultúra, viselkedés, kommunikáció. KJK, Budapest, Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. Typotex Elektronikus Kiadó, Langer Katalin-Raátz Judit: Üzleti kommunikáció. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK, Budapest, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp

2 Üzleti kommunikáció II. IY1002 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A titkári-ügyviteli munkakör tevékenységformáinak megismerése, amely képet ad a hallgatónak a munkahelyi irodai teendőkről, feladatokról. A gyakorlatorientált, a munkahelyi igényekkel lépést tartó ügyviteli-titkári munkakörök alapvető teendői: rendezvényszervezés, ügyfél- és vendégfogadás, reprezentáció és ajándékozás, irodai készletekkel való gazdálkodás, idő-és kapacitáskezelés. Irodai arculattervezés (PR). Ügyfélszolgálat, ügyfél-tájékoztatás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok, eszközök: Számítógépterem, kommunikációs tréninganyagok, szemléltetőképek, videofelvétel Bakk Gyuláné: Hivatása titkárnő. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen Dobiné Mónus Erzsébet: Az eszményi titkárnő kézikönyve. Novorg Kiadó, Hegyi István-Szűcs Pál: Az európai üzleti asszisztens kézikönyve. KJK, Budapest, Kővári György: Az emberi erőforrások fejlesztése. Szókratész Kft., Budapest, Kun Györgyné: Titkárnők kézikönyve. NOVORG Kft Kossáné Prókay Katalin: A menedzserasszisztens. Stíl Stúdió Sille István: Titkári ismeretek. KJK-KERSZÖV Kiadó, Bp Sille István-Gargya Mária: Menedzserasszisztensek, titkárnők, titkárok kézikönyve. Közg. és Jogi Könyvkiadó, Bp Titkárságvezetők, menedzserasszisztensek kézikönyve. Raabe Kiadó, Bp

3 Kapcsolat- és készségfejlesztés IY1003 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus A hallgatókat megismertesse a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. A személyközi kommunikáció általános ismereteire építve a hallgató megismerje a hivatali-üzleti élet helyes és hatékony kommunikáció szabályait, formáit, módjait ahhoz, hogy a sikeres kommunikáció gyakorlata segítségére legyen a mindennapi és a szakmai életben. A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Internet, projektor. Fercsik-Raátz: Kommunikáció szóban és írásban, Korona Nova, Bp., H.Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felső fokon, Kossuth Könyvkiadó, Bp., Pléh-Síklaki-Terestyéni: Nyelv-kommunikáció-cselekvés, Osiris, Bp., Horányi Özséb: Kommunikáció I-II. Generál Press, Bp.,

4 Rendezvényszervezés IY1004 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Veres Gabriella főiskolai docens A hallgató olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert ezen a területen, amelyek birtokában képes bármilyen rendezvény előkészítésére, lebonyolítására, lezárására. A tantárgy tartalmazza a rendezvényszervezés elsajátításához szükséges elméleti ismereteket: a szervezés alapfogalmait, a rendezvények különböző szempontok szerinti csoportosítását, a rendezvények megszervezésével együtt járó feladatokat, a stratégiai döntések előkészítésével, meghozatalával és dokumentálásával együtt járó feladatokat, valamint a témához kapcsolódó jogszabályokat. A hallgató megismerheti az információs források használatával, a korrekt üzleti kapcsolatok kialakításával, különböző műsorok, programtervek, rendezvények stb. összeállításával kapcsolatos tudnivalókat. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Rendezvényterv készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli Tanterem, projektor, szoftverek Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező kézikönyv (Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001.) Molnár Gabriella: Utazásszervezés, rendezvényszervezés (KITK, 1998.) Arany-Hajnal-Kőrössy-Nagy-Novák: Üzleti rendezvényszervezés, SUNB B+V. Lap- és Könyvkiadó,

5 Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika IY1005 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A hallgató elsajátítja a konfliktusok kezelésének, elkerülésének különböző módjait, a döntés jelentőségének fontosságát, formáit. Célja, hogy a hallgató ismerje meg a tárgyalástechnika alapismérveit, hatékony használatát, amely hasznos mind az ügyviteli munkaterületen, mind a magánéletben, közéletben is. A tantárgyelem keretében szó esik a konfliktus fogalmáról, fajtáiról, megjelenési formáiról, a konfliktusok különböző - analitikus, mezőelméleti, behaviorista és kognitív - pszichológiai felfogásáról, a személyiségjellemzők szerepéről a konfliktuskezelésben. A hallgató megismeri a döntés jelentőségét és formáit, a csoportdöntés, mint konfliktusforrás működését, a csoportpolarizáció, az informatív és normatív befolyásolás eszközeit. A hallgatók a tantárgyelem tanulása során olyan alapvető érvelési és vitakészséget sajátíthatnak el, amely szakmai funkciójuk betöltéséhez nélkülözhetetlen. Ehhez meg kell ismernie az érvelés, vita, vitatkozás, tárgyalás különböző szituációit, a következtetés és bizonyítás folyamatát, a tipikus érvelési hibákat, a helyes tárgyalási technikákat, a különböző tárgyalási sémákat, a hatékony és eredményes tárgyalás fogásait, illetőleg az eredményes tárgyalást befolyásoló külső tényezőket. 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a csapatépítő, konfliktusmegoldó tréninggyakorlatokban, aktív részvétel a szituációs gyakorlatokban 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi, félév végi gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli Szoftverek Dale Carnegie: Sikerkalauz 1., 2., Minerva, Bp Siklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Bp., Zentai István: A meggyőzés útjai. Typotex, Budapest Roger Dawson: Nyerő tárgyalási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Bp Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben. KJK-KERSZÖV Kft., Scott B.: A tárgyalás fortélyai. Novotrade Kiadó,

6 Társadalmi kommunikáció IY1006 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár A hallgatók elsajátítják a közléselméleti alapfogalmakat, ismerjék meg a társadalmi kommunikációs folyamatok kulturális-jogi kereteit a közvélemény kialakulásának és polarizálódásának törvényszerűségeit. A társadalom kommunikációs rendszere. Információszükséglet és a szervezett hírtovábbítás, információs hiányjelenségek és társadalmi hatásuk. A társadalmi nyilvánosság és korlátai. A közvélemény kommunikációs szerkezete. Hatásvizsgálatok. A tömegkommunikáció társadalmi hatásai, kommunikációs rétegződés, politikai kommunikáció. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom, Gondolat, Bp., Habermass: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Gondolat, Bp., Kapitány Ágnes Kapitány György: Tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei, MUOSZ, Kommunikációelmélet szöveggyűjtemény, Szerk.: Vitál Attila, Nyíregyháza,

7 Szociológiai alapismeretek IY1007 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A társadalom működésével kapcsolatos összefüggések bemutatása és elemzése. Ennek érdekében a hallgatókat megismerteti a szociológia alapfogalmaival, szemléletével. A mai magyar társadalom jellemzőinek, változóinak és problémáinak bemutatása. A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai, a szocializáció fogalma és funkciói, a társadalmi tanulás módja. A deviancia fogalma, társadalmi okai, leggyakoribb fajtái, elméletek a deviancia okairól. A család. Az iskola. A társadalmi struktúra és rétegződés kérdései, a magyar társadalom, a magyar társadalom szerkezete. A társadalmi mobilitás iránya, típusai, alakulása Magyarországon, a magyar mobilitás jellemzői és hatásai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Projektror. Albert József Farkas István Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Kiadó, Nyháza, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Bp., Anthony Giddens: Szociológia, Osiris, Bp., Társadalomismeret. Szerk.: Albert József, Möbius Kiadó, Nyíregyháza,

8 Közvélemény- és piackutatás IY1008 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+1 Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A kurzus bevezetést nyújt a közvélemény- és piackutatás legfontosabb ismereteibe. A tárgy bevezeti a hallgatókat a közvélemény és piackutatás mai modern gyakorlatába: megismertet a leggyakrabban használt közvélemény- és piackutatási technikákkal, a legfontosabb kérdezési és adatfeldolgozási módszerekkel, melyek alkalmazását a hallgatók esettanulmányok megoldásával is gyakorolják. A hallgatók képesek lesznek közvélemény- és piackutatási eredmények értelmezésére és megfelelő áttekintéssel fognak rendelkezni közvélemény- és piackutatási részfeladatok elvégzéséhez. Megbízhatóság, érvényesség, reprezentativitás. A mintanagyság és hatása az adatok megbízhatóságára. Mintavételi eljárások, rétegzés, lépcsőzés. Adatgyűjtési eljárások, a válaszhiány kezelése. Utólagos súlyozás. Különböző közvélemény-kutatási eredmények összehasonlítása 3. Évközi tanulmányi követelmények: felmérés készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: kérdőív készítése, kiértékelése Internet, projektor. Rudas T. (2006) Közvélemény-kutatás (2. kiadás) Corvina, Budapest Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat Kiadó, Bp., Hoffmann Kozák Veres: Piackutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 Médiaismeretek IY1009 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja MY Társadalmi kommunikációjuk fejlesztésével a hallgatók képesek lesznek az ügyviteli munkaterületen bizonyos közművelődési feladatok megvalósítására, a médiával való önálló és hatékony kapcsolattartásra, felkészülten léphetnek ki a munka világába. A tantárgy általános megismerkedésre szolgál a médiával. Rögzíti a médiával kapcsolatos alapfogalmakat, majd bemutatja a legalapvetőbb kommunikációs csatornákat. Igyekszik gyakorlati jellegű ismeretanyagot biztosítani ahhoz, hogy a hallgatók tisztában legyenek a sajtó-, rádió- és televízió-műfajok mibenlétével. A tantárgy felkészít a munka világára. Az előadások témái között szerepel, hogyan kell előkészülni egy sajtótájékoztatóra, illetve hogyan kell azt lebonyolítani. Hasznos jogi és etikai ismeretanyagot is nyújt, továbbá megismertet korunk legmodernebb kommunikációs csatornájával, az internettel. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Bernáth László (szerk.): Műfajismeret, Pécsi Nyomda Rt., Pécs, Enyedi Nagy Mihály (szerk.): Médiakönyv I-II. ENAMIKÉ, Budapest, Eszenyi Miklós: Hogyan lehetsz rádiós? Fashion Team, Miskolc, Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Földkör Kiadó, Budapest, Keane, John: Média és demokrácia. Helikon Kiadó, Budapest, Kotler, Philip: Marketing menedzsment. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Kjell H. Eriksson - Dr. Szeles Péter: A sajtókapcsolat. STAR PR Ügynökség, Budapest, Ottlik Károly: Protokoll, Panoráma. Budapest, Dr. Székely László: Magyar sajtójog. Budapest, Dr. Szeles Péter (szerk.): Reklámeszköz-ismeret. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Budapest, Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Osiris Kiadó, Budapest, Internetes forrás: (A budapesti Médiaintézet honlapja.) 9

10 PR-ismeretek és sajtókapcsolat IY1010 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dankó Márta főiskolai docens A hallgatók szerezzenek ismeretet a sajtó működéséről, ismerjék meg az országos és helyi média sajátosságait, a velük való kapcsolattartás lehetőségeit. Ismerjék meg a public relations elméleti alapjait, alkalmazott szakmai téziseit, eszközeit és módszereit, annak gyakorlati folyamatait, a tervezés elméletét és technikáit. Képesek legyenek a szervezetek hírnévformáló folyamataiban hatékonyan részt venni. 2. Tantárgyi program A sajtó története, szerkezeti felépítése, az elektronikus sajtó. Országos és lokális sajtó, magyar tulajdonú magánsajtó Magyarországon és a környező államokban, kereskedelmi rádiók és televíziók, reklám, Internet. A PR története, a belső kommunikáció, a külső PR, minimális minőségi szabványok a PR-ban, a PR munkafolyamat területei, miminális követelményei, a PR gyakorlati területei és követelményei, prezentáció, rendezvények, a PR vezető, asszisztens és tanácsadó. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek Médiakönyv , Enamiké, Bp., Szeles Péter: A hírnév ereje, STAR PR, Bp., Ericson Szeles Péter: Sajtókapcsolat, STAR PR, Bp., Szeles Péter: Public relations a gyakorlatban, Geomédia, Bp.,

11 Reklámismeretek IY1011 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: Dankó Márta főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg a reklámozás technikáit, a reklám hatásmechanizmusát, a befolyásolás és manipuláció lehetőségeit. A reklám, mint alkalmazott művészeti ág. Reklámhordozók megismerése. Reklámtípusok. A reklámetika megismerése. A hallgatók ismerjék meg a gazdasági célú kommunikáció sajátosságait. A reklám gazdasági, gazdaságossági szerepét. A reklámtevékenységben való részvétel, reklámstratégia kidolgozása. Sajtó- és médiahirdetések elsajátítása. A reklám története, reklámelméletek, reklámfajták, reklámeszközök és típusok, a reklám szerepe a tömegkultúrában, a reklám szerepe a különböző társadalmi csoportokban, a reklám szereplői, szimbólumok és jelek a reklámban. Kommunikáció a reklámban, kreativitás és humor a reklámban. A reklám, mint alkalmazott művészet. Informatív meggyőzés technikája. A referenciafilm és a reklámfilm lehetőségei. Reklámrendezvények, termékbemutatók. Társadalmi célú reklámok. Reklámtevékenységek, reklámstratégia kidolgozása, sajtó- és médiahirdetések bonyolítása. Kreativitás, reklámszerkesztés. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Bernard Brochang-Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve, KJK Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp, Harsányi Dávid: Így készül a reklám. A kampánytervezés elmélete és gyakorlata., BGF, Bp., Philip Kotler: Marketing menedzsment. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Bp., Ogilvy: Egy reklámszakember vallomásai, Park Kiadó, Bp., Rozgonyi Dávid: Reklám és társai, BBS-Info, Bp., Sándor Imre: A reklám alapjai, Park Kiadó, Bp.,

12 EU-alapismeretek IY1012 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A hallgatók kapjanak sokoldalú ismereteket az EU kialakulásának szükségszerűségéről, annak folyamatáról. Ismerjék meg az EU intézményrendszerét, működési mechanizmusait, az EU közösségi politikáját, az EU-s munkalehetőségeket. Ismerkedjenek meg az EU gazdasági, pénzügyi és jogi hátterével. Az EU létrejöttének előzményei, kialakulásának folyamata. Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései. Az EU intézményrendszere, működési mechanizmusai. EU-szerződések. Az Európai Tanács politikai szerepe. Az Európai Bizottság felépítése és összetétele. Az Európai Parlament mint döntéshozó szerv. Az Európai Bíróság. Egyéb uniós szervezetek. Az Európai Közösségek Számvevőszéke. Európai bankok. A Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó, véleményező, konzultatív szerepe. Gazdasági és Monetáris Unió. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Tanterem, projektor, Internet Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Csiffáry Tamás: Az Unió magyar szemmel F. Boucher - J. Echkenazi: A 15-ök Európájának kézikönyve Az Európai Unió intézményi szemmel. ISM Németh István: Európa-tervek, ELTE Eötvös Kiadó Kft Az Európai Unió adójoga. Szerk.:Őry Tamás, Osiris Kiadó, Magyar Péter: Az Európai Unió története. Változó Világ

13 Jogi alapismeretek IY1013 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Dr. Chrabák László A hallgató legyen tisztában jogi alapfogalmakkal az államjog területén. Ismerje meg az alkotmányjog területét, a Magyar Köztársaság államhatalmi és államigazgatási rendszerét, valamint a társadalmi és gazdasági élet alapvető jogi környezetét, a közigazgatási jog területét. Ismerje meg a polgári jog hátterét, legyen tisztában az alapvető munkajogi ismeretekkel. Alapvető jogi fogalmakat (állam, jog, politika; jogalkotó szervek, jogalany, jogszabály, jogszabály hatálya, jogszabályok fajtái és közzététele, a jogrendszer, jogforrás, jogi normák, jogalkalmazás). A Magyar Köztársaság állami, gazdasági és társadalmi berendezkedése, az Alkotmány, az államhatalmi ágak és az államszervezet felépítése. A Polgári Törvénykönyv. Polgári jog, polgári peres eljárás. Alapvető munkajogi ismeretek, jogszabályok. Munkajogi eljárás. Munkajogi szerződések. Munkajoghoz kapcsolódó törvények, rendeletek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek, projektor Bednay Dezső: Gazdasági és üzleti jog. LSI, Bencze Izabella: Jogi ismeretek. ITMI, Bp., Bencze Izabella: Jogi szerződésminták. ITMI, Bp., Dr. Katona István: Általános jogi ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 1995.) CD jogtár 13

14 Gazdasági alapismeretek IY1014 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Szabóné Berta Olga tanársegéd A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO A hallgató legyen tisztában az alapvető gazdasági összefüggésekkel, ismerje a pénzforgalom bizonylati rendszereit, ismerje meg az adózási alapismereteket. Ismerje a nemzetközi gazdasági összefüggéseket, államközi szerződések fajtáit, a külkereskedelmi alapismereteket Alapfokú gazdasági és nemzetközi gazdasági összefüggések, alapfogalmak. A hazai és nemzetközi gazdasági szervezetek. A készpénz és a számlaforgalom ismerete. A különböző fizetési módok. Adózási alapfogalmak. Az adóhatóságok és feladataik. Adókötelezettségek. Társadalom-, egészség- és nyugdíjbiztosítás fogalma, jellemzőik. Nemzetközi gazdasági összefüggések. Államközi szerződések fajtái. Külkereskedelmi alapismeretek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek Dr. Károlyné-DR. Szentkláray Éva: Gazdasági ismeretek. ITMI Bp., Burkáné: Gazdálkodási alapismeretek. KIT, Bp., Összehasonlító gazdaságtan. Szerk.: Bara Zoltán., Aula, Bp., Globális marketing. Műszaki kiadó Bp., Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. Aula, Bp.,

15 Marketingismeretek IY1015 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: Szabóné Berta Olga tanársegéd A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO A hallgató ismerje meg a titkárságvezetői munkakör szintjén fontos marketingeszközöket, azok szerepét az üzleti életben és saját munkakörében. A marketing fogalma, szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A piacszegmentáció. A fogyasztói magatartás, a vásárlás folyamata. A szervezetek beszerzési magatartása. Marketingeszközök (termék-, árpolitika, értékesítés). 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Szoftverek, projektor. Bauer-Berács: Marketing. Aula, Bp., Globális marketing. Műszaki kiadó Bp., Hoffmann Istvánné: Stratégiai marketing. Aula, Bp.,

16 Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek IY1016 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 3 Óraszám: 2+0 Kollokvium Előfeltétel: - Gerliczkiné dr. Schéder Veronika főiskolai adjunktus A hallgató az ismeretanyag elsajátítása által képessé válik bizonyos szervezési-vezetési feladatok elvégzésére, a munkakörében felmerülő problémák kezelésére, valamint saját munkatevékenysége optimalizálására. Az intézmények belső kommunikációjának szervezése, kapcsolattartás, információ közvetítés. A tantárgy tárgyalja a szervezetek vezetésének a gyakorlatban bevált módszereit, a szervezés szükségességét a szervezetek zavartalan és hatékony működése érdekében, részletesen tárgyalja: a vezetés társadalmi és gazdasági meghatározottságát, a vezetői szerepeket, adottságokat, készségeket, a szervezeti struktúrát, a vezetés környezetét, a szervezés folyamatát, szervezési-vezetési módszereket és technikákat, a különböző vezetői adottságokat és készségeket. Kommunikáció formáinak megszervezése. Döntéselőkészítés. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szoftverek, projektor Nonprofit menedzsment (RÉV alapítvány, American Business School jegyzete, Nyíregyháza, 2000.) Oakley-Krug: Korszerű változásmenedzselés (Bp., 1997.) Vállalkozás-gazdaságtan (Bp ) Forróné-Dr. Szvitacs: Szervezési és vezetési ismeretek (Műszaki KK., 1994.) Gáti-Dr. Papp-Dr. Pethő: Vezetési és szervezési ismeretek (Műszaki KK., 1992) 16

17 Idő- és projektmenedzsment IY1017 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Előfeltétel: - Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal hazánk gazdasági helyzetét, gazdasági folyamatait, valamint az ügyviteli munkához kapcsolódó gazdasági folyamatokat, elemzésüket, munkapiaci tényezőket, gazdasági összefüggéseket. A tantárgy keretében a hallgatókat megismertetni a projektek készítésének és levezetésének gyakorlatával. A hallgató képes: pályázati kiírások figyelésére, kiválasztására; a pályázatok háttéranyagához információ keresésére, a pályázati anyag összeállításában hatékonyan részt venni, a pályázat végrehajtásában aktívan közreműködni, értékelését elvégezni, a pályázat adminisztrációját teljes körűen ellátni. Az időgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása. A projekt definíciója és alkalmazásának feltételei. A projekt-munka alapvető módszertani kérdései és technikái. A projekt helye a szervezetben, az intézményben; megtérülésének meghatározása. A projekt-team szervezése és vezetése. Projekt tervezése, végrehajtása, lezárása, monitoringozása. A projektkészítés adminisztrációja. Projektelemzés. A makrogazdasági alapösszefüggések. A gazdaságpolitikai intézkedések hatása. A magyar makroökonómiai helyzet jellemzése és aktuális helyzetének megismerése. Az időmenedzsment elméleti és gyakorlati háttere. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli Projektor, szoftverek Dr. Koppányi Mihály-Petró Katalin-Vági Márton: Közgazdaságtan I. Mikoökonómia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Gacsályi-Meyer-Misz-Simonits: Közgazdaságtan II. Makoökonómia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Husi Géza: Projektmenedzsment, DE MFK, Debrecen, Peter Hobbs: Projektmenedzsment. Scolar Kiadó, Budapest, Ray Joseps: Időgazdálkodás vezetőknek (Bagolyvár Kiadó) 17

18 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika I. Tantárgy kódja IY1018 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+3 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja IY A tantárgy elsajátításának fő célja: olyan szabályos elektronikus írástechnikával és meghatározott írássebességgel író hallgatók képzése, akik képesek az elektronikus szövegbevitelre; a biztonságos tízujjas vakírás elsajátítása. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 500 karakter/ 10 perc Az elektronikus írástechnikához szükséges alapvető informatikai ismeretek, a helyes test- és kéztartás elsajátítása, a karakterkészlet kezelése (betűtanítás); a tízujjas elektronikus szövegbevitel megalapozása, a helyes fogás- és érintéstechnika elsajátítása; a biztonságos írástechnikához, a folyamatos másoláshoz szükséges szokások kialakítása. A szám- és írásjelkarakterek elsajátítása. A hallgató elsajátítja az elektronikus tízujjas vakírást, törekedve a hibátlanságra, a sebességre és a megfelelő írásstílusra. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem. Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Az elektronikus írástechnika alapjai., Nyháza, Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I., Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

19 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika II. Tantárgy kódja IY1019 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+3 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) IY1018E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A tantárgy elsajátításának célja: a biztonságos billentyűfogás megszilárdítása, intenzív továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmód jegyében. A hallgató képes lesz számítógéppel esztétikusan megformázott, megszerkesztett dokumentumokat készíteni nyomtatott szövegről, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Képes esztétikus dokumentumot készíteni kézírásos szövegről. Írássebesség szintje: minimum 1200 karakter/ 10 perc A tantárgyelem tartalmazza a tízujjas vakírás alapjaira építve a szabályos betűfogások megszilárdítását, a másolási készség fejlesztését szolgáló tananyagot, amely alkalmas a biztonságos és hibátlan írás megerősítésére, valamint az intenzív sebességfokozásra. A másolással egybekötött dokumentumformázás megalapozása, a sortartás nélküli elektronikus szövegbevitel technikájának fejlesztése. Alapvető szövegszerkesztési műveletek folyamatos elsajátítása. Dokumentumok készítése és esztétikus megformázása a MW-ben nyomtatott illetve kézírásos szövegről. Az értő másolás fejlesztése tartalmi szempontú szövegfeldolgozásokkal. Az állóképesség növelése különböző időtartamú másolásokkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások gépírásos, kézírásos dokumentumokról, dokumentumformázás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem. Bertóthyné dr. V. E.: Elektronikus írástechnika lépésről lépésre., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. főisk. jegyz., Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

20 Tantárgy neve Elektronikus írástechnika III. Tantárgy kódja IY1020 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám 0+2 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) IY1019E Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A tantárgy célja az elektronikus írástechnika továbbfejlesztése, a lebegő kéztartású írásmódra való áttérés, az ujjak mozgáskoordinációjának finomítása, az értő másolás fejlesztése. A hallgató képes lesz számítógéppel dokumentumokat készíteni, esztétikusan megszerkeszteni nyomtatott, írott szövegről, szóbeli diktálás illetve hanghordozókról történő másolás alapján, meghatározott időegység alatt, meghatározott mennyiségű karakterkészlet bevitelével, folyamatosan törekedve az írástempó növelésére. Írássebesség szintje: minimum 1800 karakter/ 10 perc A tantárgy tananyaga elsősorban a lebegő kéztartású írásmódra való áttérést szolgáló speciális gyakorlatsorozatokat tartalmazza. Komplex feladatok gyakorlásával a hallgató képes lesz az ügyviteli munkaterületeknek megfelelő különböző témájú írásos anyagok egyre gyorsabb, hibátlan bevitelére, dokumentumok szerkesztésére meghatározott időegység alatt. Speciális gyakorlatok az élőszó utáni és a diktafonról történő elektronikus szövegbevitelhez. A diktálás utáni írás készségének fejlesztése időre történő diktálással, élőszó után és különböző típusú hanghordozókról (diktafon, CD stb.) Speciális, írástechnikailag nehéz szövegek feldolgozásával további intenzív sebességfokozás érhető el, fejlesztve ezáltal az állóképességet. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Meghatározott mennyiségi és minőségi követelmények alapján elektronikus írástechnikával készített írásbeli másolások, dokumentumszerkesztés, diktálás utáni írás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi és félév végi gyakorlati jegyek. 5. Az értékelés módszere:. Számítógépterem, magnetofon, diktafon. Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok I. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Jakabné dr. Zubály Anna: Írásgyakorlatok II. - főiskolai jegyzet. Nyháza, Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Elektronikus írástechnika mesterfokon., Nyháza, Kökény Sándor: Gépírás író- és számítógépen, Oktatóprogram, Bp

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Helyesírás TI1041 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Dr. Szopos András főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Számonkérés: Meghatározott időegységre történő, meghatározott sebességű másolások.

KÖVETELMÉNYEK. Számonkérés: Meghatározott időegységre történő, meghatározott sebességű másolások. Elektronikus írástechnika VI. MAB2106 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MAB2105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Irodai asszisztens szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató mentoroknak

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató mentoroknak TÁMOP -4.1.1. A-10/1/KONV-2010-0013 sz. projekt Ügyvitel-technikai labor kialakítása Ügyvitel és Irodakommunikáció Képzési és Szolgáltatási Központ B/V. 2011. II. negyedév TEMATIKA MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

TITKÁRSÁGVEZETŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Nyelvművelés I. TV1101 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 1+1 Tantárgyfelelős neve Pállné dr. Lakatos Ilona Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Feleleveníteni, kiegészíteni és rendszerezni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató hallgatóknak 1. *

Sorszám Ismeret Módszertani útmutató hallgatóknak 1. * Módszertani útmutató a felsıfokú szakképzésben részt vevı hallgatók számára az Elektronikus írástechnika II. kurzushoz kapcsolódó szakmai gyakorlat elvégzéséhez. Pályázatos jegyzet 2011. (13 old.) TÁMOP

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAK SPORTKOMMUNIKÁTOR ÁGAZATA Tudományterület, tudományág: bölcsészettudomány Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: BTK Szakfelelős: Dr. Kricsfalusi

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. ÜGYVITEL ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás

Szakmai készségek: 9. ÉVFOLYAM. Tízujjas vakírás Ügyviteli gyakorlatok Témakörök és elemeik Tantárgy tanításának célja Alapvető cél, hogy a tanulók sajátítsák el a vakírás technikáját és bármilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak végezni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Német nyelv 1. Tárgyfelelős: Juhász Éva GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON NÉMET NYELVBŐL

Részletesebben