Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról. oldal 5/208. (II. 6.) MvM utasítás a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 06. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról A fo városi megyei kormányhivatalokról, valamint a fo városi megyei kormányhivatalok kialakításával a területi integrációval összefüggo törvénymódosításokról szóló 200. évi CXXVI. törvény 4. -ában a jogalkotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezd c) pontjában meghatározott hatáskörömben, a Kormány tagjainak feladat- hatásköréro l szóló 52/204. (VI. 6.) Korm. rendelet. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérével - a következo utasítást adom ki:. A fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról szóló 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) Melléklete az. melléklet szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követo napon lép hatályba.. melléklet az 5/208. (II. 6.) MvM utasításhoz. Az SZMSZ Melléklet 4. -a a következo () (2) bekezdsel egzül ki: "() A megyei fo állatorvos a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi at ellátó osztályát vezeti kivéve, ha az adott fo osztályon magasabb vezeto i munkakört tölt be. (2) A fo állatorvos a hivatal élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi at ellátó szervezeti egységének vezeto i munkakört betölto állami tisztviselo je." 2. Az SZMSZ Melléklet 3. (3) bekezd nyitó szövegrze helyébe a következo rendelkez lép: "(3) Az ügyrend mellékletei [a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló szervezeti egységek, valamint a (fo városi kerületi) hivatalok ügyrendje] tartalmazzák különösen" 3. Az SZMSZ Melléklet 32. () bekezd b) pontja helyébe a következo rendelkez lép: (A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet fo igazgatói titkársági körében) "b) segítik a kormánymegbízott, a fo igazgató az igazgató munkáját, e körben koordinációs at láthatnak el," 4. Az SZMSZ Melléklet 39. () bekezd d) pontja helyébe a következo rendelkez lép: (A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai körében üzemeltetik támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják) "d) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben," (meghatározott egyes informatikai at.) 5. Az SZMSZ Melléklet 44. -a a következo t)-v) ponttal egzül ki: (A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos at gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály elso fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen) "t) az erdo ro l, az erdo védelméro l az erdo gazdálkodásról szóló törvényben, Megjelent: Hivatalos Értesíto 208/6.

2 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal u) a növényfajták állami elismeréro l, valamint a szaporítóanyagok elo állításáról forgalomba hozataláról szóló törvényben, v) az állattenyztro l szóló törvényben," (valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott at.) 6. Az SZMSZ Melléklet 69. -a helyébe a következo rendelkez lép: "69. A hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról hatósági felügyeletéro l szóló törvényben, a földmu velügyi hatósági igazgatási at ellátó szervek kijelöléro l szóló kormányrendeletben egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat hatáskörükbe tartozó at." 7. Az SZMSZ Melléklet 75. alcíme helyébe a következo rendelkez lép: "75. Családtámogatási 80. A hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéro l szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól esélyegyenlo ség biztosításáról szóló törvényben egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- hatáskörükbe tartozó at." 8. Az SZMSZ Melléklet a következo 75/A. alcímmel egzül ki: "75/A. Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 80/A. A hivatalok szervezeti egységei a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos körében ellátják a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- hatáskörükbe tartozó at." 9. Az SZMSZ Melléklet VI. fejezete a következo 86/A. alcímmel egzül ki: "86/A. Egyszeru sített hatósági elleno rzi 9/A. A hivatalok szervezeti egységei az egyszeru sített hatósági körében ellátják a fo városi megyei kormányhivatalokról, valamint a (fo városi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, feladat- hatáskörükbe tartozó at." 0. Az SZMSZ Melléklet 00. (2) bekezde helyébe a következo rendelkez lép: "(2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az. (4) bekezdében meghatározottakon túl a következo : kormányzati funkciószám kormányzati funkció megneveze Egyéb rendzeti bu nüldözi tevékenységek Általános gazdasági kereskedelmi ügyek igazgatása Mu szaki vizsgálat, elemz Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Állategzségügy Erdo gazdálkodás igazgatása támogatása Vadgazdálkodás igazgatása támogatása Halászat igazgatása támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyez csökkentének igazgatása Szennyezo dmentesíti tevékenységek Termzet- tájvédelem igazgatása támogatása Egzségügyi laboratóriumi szolgáltatások Kábítószer-megelo z programjai, tevékenységei Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelo zének programjai, tevékenységei

3 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 3. oldal Sugár-egzségügyi Megváltozott munkaképességu személyek foglalkoztatását elo segíto képzek, támogatások Fogyatékossággal élo k társadalmi integrációját életmino ségét segíto programok, támogatások Ido skorral összefüggo pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai ". Az SZMSZ Melléklet 05. (2) bekezde helyébe a következo rendelkez lép: "(2) Az JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az. (4) bekezdében meghatározottakon túl a következo : kormányzati funkciószám kormányzati funkció megneveze Tu z- katasztrófavédelem igazgatása Általános gazdasági kereskedelmi ügyek igazgatása Mu szaki vizsgálat, elemz Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönzo rzére) Vállalkozás rzére foglalkoztatást helyettesíto támogatásban rzesülo személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás Állategzségügy Vadgazdálkodás igazgatása támogatása Halászat igazgatása támogatása Szén- egyéb ásványi fu to anyagipar igazgatása támogatása Ko olaj- gázipar igazgatása támogatása Egyéb tüzelo anyag-ipar igazgatása támogatása Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fu to anyag) bányászat igazgatása támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyez csökkentének igazgatása Szennyezo dmentesíti tevékenységek Termzet- tájvédelem igazgatása támogatása Család- no egzségügyi gondozás Sugár-egzségügyi Kultúra igazgatása Megváltozott munkaképességu személyek foglalkoztatását elo segíto képzek, támogatások Fogyatékossággal élo k társadalmi integrációját életmino ségét segíto programok, támogatások " 2. Az SZMSZ Melléklet a) 92. () bekezd a) b) pontjában a "régzeti örökség a mu emléki érték" szövegrz helyébe a "kulturális örökség" szöveg, b) 95. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/2/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783//207." szöveg, c) 96. () bekezd h) pontjában a "207. július. TER-2/250/2/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/3/207." szöveg, d) 97. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/6/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/5/207." szöveg, e) 98. () bekezd h) pontjában a "207. július. TER-2/250/4/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/7/207." szöveg, f) 99. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/0/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/9/207." szöveg, g) 00. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/2/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783//207." szöveg,

4 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 4. oldal h) 0. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/4/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/3/207." szöveg, i) 02. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/6/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/5/207." szöveg, j) 03. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/8/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/7/207." szöveg, k) 04. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/20/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/9/207." szöveg, l) 05. () bekezd h) pontjában a "207. július. TER-2/250/6/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/2/207." szöveg, m) 06. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/24/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/23/207." szöveg, n) 07. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/26/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/25/207." szöveg, o) 08. () bekezd h) pontjában a "207. július. TER-2/250/8/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/27/207." szöveg, p) 09. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/30/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/29/207." szöveg, q) 0. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/32/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/3/207." szöveg, r). () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/34/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/33/207." szöveg, s) 2. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/36/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/35/207." szöveg, t) 3. () bekezd h) pontjában a "207. július. TER-2/250/0/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/37/207." szöveg, u) 4. () bekezd h) pontjában a "207. április. TER-2/539/40/207." szövegrz helyébe a "207. november. TER-2/783/39/207." szöveg lép. 3. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 24. (2) bekezdében az "A hatósági eljárások elektronikus úton történo lefolytatása esetén a megkerest is elektronikus úton kell lefolytatni." szövegrz. 4. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 39. () bekezd g) pontja. 5. Az SZMSZ Melléklet 2. függeléke helyébe az. függelék lép. 6. Az SZMSZ Melléklet 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép. 7. Az SZMSZ Melléklet 4. függeléke helyébe a 3. függelék lép. 8. Az SZMSZ Melléklet 5. függeléke helyébe a 4. függelék lép. 9. Az SZMSZ Melléklet 6. függeléke helyébe az 5. függelék lép. 20. Az SZMSZ Melléklet 7. függeléke helyébe a 6. függelék lép. 2. Az SZMSZ Melléklet 8. függeléke helyébe a 7. függelék lép. 22. Az SZMSZ Melléklet 9. függeléke helyébe a 8. függelék lép. 23. Az SZMSZ Melléklet 0. függeléke helyébe a 9. függelék lép. 24. Az SZMSZ Melléklet. függeléke helyébe a 0. függelék lép. 25. Az SZMSZ Melléklet 2. függeléke helyébe a. függelék lép.

5 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 5. oldal 26. Az SZMSZ Melléklet 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép. 27. Az SZMSZ Melléklet 4. függeléke helyébe a 3. függelék lép. 28. Az SZMSZ Melléklet 5. függeléke helyébe a 4. függelék lép. 29. Az SZMSZ Melléklet 6. függeléke helyébe a 5. függelék lép. 30. Az SZMSZ Melléklet 7. függeléke helyébe a 6. függelék lép. 3. Az SZMSZ Melléklet 8. függeléke helyébe a 7. függelék lép. 32. Az SZMSZ Melléklet 9. függeléke helyébe a 8. függelék lép. 33. Az SZMSZ Melléklet 20. függeléke helyébe a 9. függelék lép. 34. Az SZMSZ Melléklet 2. függeléke helyébe a 20. függelék lép.. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "2. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 959 fo. 2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet 4. Állami Fo építz 5 Fo igazgatói Titkárság 6 Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató B C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi fo igazgatói titkársági igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi

6 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 6. oldal 8.3 Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a 9 3 Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali 9. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Ingatlan-nyilvántartási Földméri Földügyi Népegzségügyi Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Társadalombiztosítási. 50 Nyugdíj Nyilvántartási - nyugdíjbiztosítási Elleno rzi. egzségbiztosítási pénztári Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi 2. (Baja) Egzségbiztosítási Gyámügyi Igazságügyi Igazságügyi 2.2 Szociális Gyámügyi 3 - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Hatósági 36 Építügyi építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti Oktatási Hatósági Törvényességi Felügyeleti Pénzügyi Gazdálkodási 97

7 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 7. oldal 5. Pénzügyi Számviteli Támogatási Bérgazdálkodási Beruházási, Beszerzi Üzemelteti Informatikai Projekt Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Humánpolitikai Szervezi - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Jogi Perképviseleti Koordinációs Iratkezeli pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Mindösszesen: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte. A B Járási Hivatal/ Bajai Járási Hivatal Kormányablak C Feladat - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi D Létszám 59

8 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 8. oldal.2.3 Hatósági Gyámügyi Igazságügyi.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Bácsalmási Hivatal Járási Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 3 Jánoshalmai Hivatal Járási Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

9 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 9. oldal 4 4. Kalocsai Járási Hivatal 33 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Kecskeméti Hivatal 5. Járási 699 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 8 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági 00

10 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 0. oldal 5.3. Hatósági Igazságügyi - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség - szociális gyámügyi népegzségügyi Építügyi Örökség Gyámügyi Népegzségügyi Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos - nyugdíjbiztosítási egzségbiztosítási pénztári - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Egzségbiztosítási. Egzségbiztosítási 2. Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási, Munkaügyi Munka Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Elleno rzi munkaügyi munka 57 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- Talaj

11 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról. oldal 5.6. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi. - növény- talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 2. Növény Talaj Agrárügyi 2 Erdo felügyeleti Erdo tervezi Földmu velügyi Ingatlan-nyilvántartási Földméri Földügyi Környezet Termzet Közlekedi Fogyasztó 83 Fogyasztó - fogyasztó, piacfelügyeleti - közlekedi Képzi Vizsgáztatási Útügyi Jármu mu szaki Jármu forgalmi Jogi Hatósági környezet Nyilvántartó termzet Komplex Környezet Engedélyezi Kármentesíti Környezet Termzet Szakérto i erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - földhivatali Kisko rösi Járási Hivatal 94 Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi

12 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal Foglalkoztatási Földhivatali - - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 7 Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Kiskunhalasi Hivatal Járási 9

13 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 3. oldal 8. Kormányablak 8.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 8.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Kiskunmajsai Hivatal Járási Kormányablak 9.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Kunszentmiklósi Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 53

14 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 4. oldal 0. Kormányablak 0.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Tiszakécskei Hivatal Járási 3. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 488

15 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 5. oldal " 2. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "3. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

16 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 6. oldal A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 642 fo. 2. A Baranya Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató D Létszám Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B 93 Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 82 Köz - egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási Munkaero piaci Alapkezelo Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Elleno rzi Rehabilitációs Szakérto i

17 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 7. oldal 0-22 élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földhivatali Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Projekt Hatósági Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási - szociális gyámügyi - pártfogó felügyelo i igazságügyi Építügyi Törvényességi Felügyeleti Bányászati Szociális Gyámügyi Igazságügyi 45 Koordinációs Jogi - jogi - perképviseleti - koordinációs humánpolitikai Humánpolitikai Mindösszesen: A Baranya Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Bólyi Járási Hivatal C Feladat D Létszám 8

18 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 8. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 2 2. Hegyháti Járási Hivatal 22 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Pécsváradi Hivatal Járási 6 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 4 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Sellyei Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 29

19 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 9. oldal 4. Kormányablak 4.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Szentlo rinci Hivatal Járási Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Komlói Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 92

20 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 20. oldal 6. Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Mohácsi Járási Hivatal 38

21 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal 7. Kormányablak 7.2 Hatósági, Építügyi, Gyámügyi Igazságügyi Társadalombiztosítási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - nyugdíjbiztosítási élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Siklósi Járási Hivatal 89

22 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 22. oldal 8. Kormányablak 8.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 8.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Szigetvári Járási Hivatal 89

23 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 23. oldal 9. Kormányablak 9.2 Hatósági, Építügyi, Gyámügyi Igazságügyi Társadalombiztosítási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - nyugdíjbiztosítási élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 9.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Pécsi Járási Hivatal 603 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 5 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági 07

24 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 24. oldal 0.3. Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási Közlekedi Útügyi Mérügyi Mu szaki Biztonsági Fogyasztó Munka Munkaügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség népegzségügyi - közlekedi - mérügyi mu szaki biztonsági fogyasztó, piacfelügyeleti munkaügyi munka Családtámogatási Társadalombiztosítási 29 Család - családtámogatási Lakástámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási

25 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 25. oldal Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi 27 Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - növény- talaj - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Erdzeti Földmu velügyi Növény Talaj Veto mag Szaporítóanyag-felügyeleti Környezet Termzet Környezet környezet termzet Termzet Mindösszesen: 4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 23

26 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 26. oldal " 3. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "4. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

27 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 27. oldal A Bék Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Bék Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 494 fo. 2. A Bék Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B Népegzségügyi 8. 9 Járványügyi 8.2 népegzségügyi Népegzségügyi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 80 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási pénztári Elleno rzi - nyugdíjbiztosítási Adatbáziskezeli, Megtéríti Méltányossági Ügyek Köz Alapkezelo Munkaero piaci

28 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 28. oldal 0 43 Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali 0. Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi földmu velügyi 0.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi. Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai - projekt Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Projekt általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Hatósági Oktatási Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Építügyi 34 Koordinációs Jogi - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Humánpolitikai Mindösszesen: A Bék Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Béki Járási Hivatal C Feladat D Létszám 65

29 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 29. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Békcsabai Hivatal 2. - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Járási 489 Járási Hivatalvezeto i 8 Titkárság igazgatási - hivatalvezeto i titkársági Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - örökség - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Hatósági Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási 02

30 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 30. oldal 2.4. Közlekedi Útügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó közlekedi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi 96 Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi veto mag szaporítóanyag-felügyeleti - földmu velügyi - növény- talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Veto mag- Szaporítóanyagfelügyeleti Földmu velügyi Növény Talaj Környezet Termzet 26

31 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 3. oldal 2.7. Hatósági Komplex környezet Engedélyezi termzet Környezet Termzet Szakérto i Gyomaendro di Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Gyulai Járási Hivatal

32 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 32. oldal 4. Kormányablak 4.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Nyugdíjbiztosítási Mezo kovácsházai Járási Hivatal 77

33 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 33. oldal 5. Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Orosházi Járási Hivatal 28 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Sarkadi Járási Hivatal 5

34 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 34. oldal 7. Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Szarvasi Járási Hivatal 56 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Szeghalmi Járási Hivatal 6

35 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 35. oldal 9. Kormányablak 9.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Bék Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 04

36 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 36. oldal " 4. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "5. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

37 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 37. oldal A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2635 fo. 2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi Állami Fo építz D Létszám 4 Projekt Fo igazgatói Titkárság fo igazgatói titkársági 6 igazgatási, 2 hon belso elleno rzi 5 78 Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 8. Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi Laboratóriumi 0.2 Népegzségügyi Járványügyi Társadalombiztosítási népegzségügyi 9

38 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 38. oldal. Nyilvántartási Elleno rzi - nyugdíjbiztosítási egzségbiztosítási pénztári - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Rehabilitációs Szakérto i Gyámügyi Igazságügyi Pártfogó Felügyelo i - pártfogó felügyelo i Igazságügyi igazságügyi - szociális gyámügyi Szociális Gyámügyi Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Hatósági 73 Építügyi 4.2 Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli Beruházási, Beszerzi Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti Oktatási Hatósági Törvényességi Felügyeleti Bányászati pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Jogi Koordinációs 54 Jogi Perképviseleti - jogi - perképviseleti - koordinációs humánpolitikai Koordinációs, Szervezi Iratkezeli Humánpolitikai

39 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 39. oldal 7 Mindösszesen: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalai. A B Járási Hivatal/ Cigándi Járási Hivatal Kormányablak D Létszám 25 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Edelényi Járási Hivatal 24 Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi C Feladat Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali

40 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 40. oldal 2.6 Népegzségügyi 3 3. Encsi Járási Hivatal 85 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Gönci Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Kazincbarcikai Járási Hivatal 2

41 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 4. oldal 5. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - okmányirodai - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Mezo csáti Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Mezo kövesdi Hivatal Járási 02

42 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 42. oldal 7. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 7.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Miskolci Járási Hivatal 92 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 9 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági 20 Hatósági. - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség - szociális gyámügyi népegzségügyi

43 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 43. oldal Hatósági 2. Hatósági 3. Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási, Munkaügyi Munka Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Elleno rzi - munkaügyi munka Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- Talaj 8.6. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - növény- talaj Növény Talaj Agrárügyi 3 Erdzeti Földmu velügyi Ingatlan-nyilvántartási - erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - földhivatali

44 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 44. oldal Földméri Földügyi Környezet Termzet 8.8. Környezet környezet Termzet termzet Szakérto i Környezet Hatósági Komplex Engedélyezi Közlekedi Fogyasztó Közlekedi Útügyi Mérügyi Mu szaki Biztonsági Fogyasztó közlekedi - mérügyi mu szaki biztonsági fogyasztó, piacfelügyeleti Ózdi Járási Hivatal 28 Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - okmányirodai - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - építügyi - földhivatali - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Társadalombiztosítási Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali

45 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 45. oldal 0 0. Putnoki Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Sárospataki Hivatal Járási 50. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 7

46 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 46. oldal 2. Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi nyugdíjbiztosítási - földhivatali - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Szerencsi Járási Hivatal 00 Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

47 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 47. oldal 3.6 Népegzségügyi 4 4. Szikszói Járási Hivatal Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Tiszaújvárosi Hivatal Járási Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Tokaji Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 24

48 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 48. oldal 6. Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 95

49 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 49. oldal " 5. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "6. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

50 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 50. oldal Budapest Fo város Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Budapest Fo város Kormányhivatala teljes létszámkerete 5792 fo. 2. A Budapest Fo város Kormányhivatala A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet 4. Állami Fo építz 5 Fo igazgatói Titkárság 6 Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Metrológiai Mu szaki Felügyeleti 7 8 B Piacfelügyeleti 8.2 Mu szaki Felügyeleti Mechanikai Mérek a Elektromos, Ho fizikai Optikai Mérek Sugárfizikai Kémiai Mérek Kifizeto helyi egzségbiztosítási Elleno rzi pénztári Méltányossági Megtéríti Jogorvoslati mérügyi mu szaki biztonsági Egzségbiztosítási 9. D Létszám C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi fo igazgatói titkársági igazgatási, hon belso elleno rzi Népegzségügyi 84 Hatósági népegzségügyi Koordinációs Mu ködtámogató Statisztikai Kórházhigién, Nemzetközi Oltóhelyi Foglalkozásegzségügyi Járványügyi, Nemzetközi Repülo téri Hajózási Kirendeltségi Laboratóriumi Nemferto zo Betegségek a

51 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 5. oldal 0.7 Népegzségügyi. Népegzségügyi 2. Egzségügyi Igazgatási, Nyilvántartási Nyugdíjbiztosítási. Nyilvántartási. - nyugdíjbiztosítási családtámogatási Nyilvántartási 2. Nyilvántartási 3. Nyugdíj Családtámogatási Jogorvoslati Nyugdíj-felülvizsgálati Elleno rzi Nyugdíjbiztosítási Koordinációs Méltányossági Ügyek a Gyámügyi Igazságügyi Felno ttkorú - szociális gyámügyi Bu nelköveto k Pártfogó Felügyelo i a - pártfogó felügyelo i igazságügyi lakáscélú állami támogatási Fiatalkorú Bu nelköveto k Pártfogó Felügyelo i a Szociális Gyámügyi Lakástámogatási Igazságügyi Kárpótlási Foglalkoztatási Köz Igazgatási Alapkezelo Munkaero piaci Rehabilitációs 92 Rehabilitációs Hatósági rehabilitációs igazgatási Rehabilitációs Szakérto i Orvos Szakérto i Nyilvántartási Rendszerek a Rehabilitációs Akkreditációs Elleno rzi Rehabilitációs Támogatások a

52 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 52. oldal 5 Építügyi Örökség, Hatósági, Oktatási Törvényességi Felügyeleti 2 5. Építügyi Örökség Hatósági. Hatósági 2. Oktatási Törvényességi Felügyeleti 6 Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli Költségveti Üzemelteti Vagyongazdálkodási Gazdálkodási Beszerzi Karbantartási Támogatási Ellátási Bérgazdálkodási Bevételi Projektelszámolási Kontrolling Logisztikai Közbeszerzi általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti - építügyi örökség pénzügyi, gazdálkodási számviteli Jogi Koordinációs Perképviseleti Koordinációs Szervezi Jogi - perképviseleti - jogi - koordinációs Informatikai 09 Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai informatikai Közlekedi 75 Útügyi közlekedi Hídügyi Hajóüzem Biztonsági Regiszteri

53 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 53. oldal 9.4 Hajózási Engedélyezi Elleno rzi Kiköto i Közleked Hatósági Földméri, Távérzékeli Földhivatali 20. Alaphálózati földméri Államhatárügyi távérzékeli - földhivatali Távérzékeli Kozmikus Geodéziai Szolgáltató Térinformatikai Mezo gazdasági Távérzékeli Helyszíni Elleno rzi MePAR Fejleszti Koordinációs Üzemelteti Földügyi Fejleszti Üzemelteti Földhivatali Igazgatási Ingatlan-nyilvántartási Földméri Földügyi Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportelleno rzi Nemesfémhitelesíti Kereskedelmi 2.2 Idegenforgalmi Közraktározás-felügyeleti Haditechnikai Exportelleno rzi Nemesfémhitelesíti Pénzmosás Felügyeleti Nemesfém Nyilvántartási, Elleno rzi Vizsgálati Állampolgársági Anyakönyvi Hazai Hazai 2. Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó Adatszolgáltató 22.3 kereskedelmi, haditechnikai, exportelleno rzi nemesfémhitelesíti Anyakönyvi - honosított határon túli anyakönyvezsel kapcsolatos Anyakönyvi

54 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 54. oldal 22.4 Egyszeru sített Honosítási Névváltoztatási Anyakönyvi Honosítási Állampolgárság Megállapítási Honosítottak Határon Túliak Okmányügyi a Humánpolitikai Humánpolitikai. Humánpolitikai humánpolitikai 2. Humánpolitikai Mindösszesen: Budapest Fo város Kormányhivatala kerületi hivatalai A. B Kerületi Hivatal/ Budapest Fo város Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Kormányablak.2 D Létszám 60 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - építügyi - örökség fogyasztó, piacfelügyeleti Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Építfelügyeleti C Feladat Budapest Fo város Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala 00

55 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 55. oldal 2. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 3 Budapest Fo város Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 3. Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási Hatósági 99 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Rehabilitációs Ellátási 08 Szakérto i Alapellátási rehabilitációs igazgatási Soros Ellátási Foglalkozási Rehabilitációs Rehabilitációs Szakérto i. Rehabilitációs Szakérto i

56 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 56. oldal 3.4 Munka Munkaügyi 3.4. Munka munkaügyi Elleno rzi munka Munkaügyi Elleno rzi Munka Munkaügyi Hatósági Behajtási Közleked Felügyeleti Jármu vezeto közlekedi Vizsgáztatási Utánképzi Mu szaki Forgalmi Útügyi Budapest Fo város Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Budapest Fo város Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 55 Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 3 Titkárság titkársági igazgatási 0

57 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 57. oldal 5.2. Kormányablak Hatósági Közneveli Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Építfelügyeleti Népegzségügyi Fogyasztó 5.3. Budapest Fo város Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Kormányablak 2. Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi Fogyasztó fogyasztó, piacfelügyeleti Fogyasztó-kapcsolati ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - építügyi - örökség népegzségügyi Budapest Fo város Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala 55

58 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 58. oldal 7. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 8 Budapest Fo város Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 8. Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási Hatósági 8 Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Kormányablak 2. Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Családtámogatási 4 Családtámogatási - családtámogatási. lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos Családtámogatási 2. Családtámogatási 3. Családtámogatási 4. Családtámogatási

59 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 59. oldal 8.4 Nyugdíjbiztosítási Adategyezteti 8.4. Nyugdíjmegállapítási nyugdíjbiztosítási. Nyugdíjmegállapítási 2. Nyugdíjmegállapítási 3. Adategyezteti. Adategyezteti 2. Adategyezteti 3. Adategyezteti 4. Ügyfélszolgálati Központi Ügykezeli Nemzetközi Adategyezteti Nemzetközi Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Budapest Fo város Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Foglalkoztatási Ellátási Budapest Fo város Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 99

60 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 60. oldal 0. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi 0.5 Budapest Fo város Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Hatósági Földhivatali - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 32 Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási 34 Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti Kormányablak 2. Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi, Igazságügyi Családi Cso d Népegzségügyi 82

61 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 6. oldal.3. Ingatlan-nyilvántartási földhivatali. Ingatlan-nyilvántartási 2. Ingatlan-nyilvántartási 3. Földméri Földügyi Földhivatali Ügyfélszolgálati Földhivatali Ügyiratkezeli Budapest Fo város Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala 2. Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 3 Titkárság titkársági igazgatási Hatósági 50 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Mu szaki Engedélyezi 64 Mu szaki Biztonsági méri mu szaki biztonsági Villamosenergia-ipari Mechanikai Közüzemi Hitelesítek a Folyadékmechanikai Hitelesítek a Budapest Fo város 463 Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási Hatósági

62 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 62. oldal 3.2. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Lakástámogatási Központi Okmányirodai Személyi Gépjármu Okmány okmányirodai Okmány Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Egzségbiztosítási Ügyviteli Nyilvántartási. Nyilvántartási 2. Szakellátási Pénzbeli Ellátási. Pénzbeli Ellátási 2. Egzségbiztosítási Cegléd Egzségbiztosítási Vác Budapest Fo város Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Hatósági egzségbiztosítási pénztári 242 Kerületi Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási 06

63 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 63. oldal 4.2. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi Földhivatali 3 Ingatlan-nyilvántartási földhivatali. Ingatlan-nyilvántartási 2. Ingatlan-nyilvántartási 3. Földméri Földügyi Földhivatali Ügyfélszolgálati Ügyiratkezeli Budapest Fo város Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 6 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Budapest Fo város Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 8

64 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 64. oldal 6. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Budapest Fo város Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 8 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Budapest Fo város Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 98

65 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 65. oldal 8. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Budapest Fo város Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 20 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Budapest Fo város Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 0

66 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 66. oldal 20. Kormányablak Hatósági. Hatósági 2. Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Népegzségügyi Budapest Fo város Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Budapest Fo város Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti 49

67 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 67. oldal 22. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 23 Budapest Fo város Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala Kormányablak 23.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 24 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Mindösszesen: 4. Budapest Fo város Kormányhivatala szervezeti felépíte 3584

68 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 68. oldal " 6. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

69 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 69. oldal "7. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 68 fo. 2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Népegzségügyi Élelmiszerlánc-biztonsági D Létszám Népegzségügyi Járványügyi Laboratóriumi - népegzségügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 8 Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Jogi Hatósági 35

70 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 70. oldal 9. Hatósági Építügyi - építügyi Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási - földhivatali - koordinációs Törvényességi Felügyeleti Szociális, Igazságügyi Gyámügyi Társadalombiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Földhivatali Jogi Koordinációs Mu ködt Támogató Pénzügyi 0.2 Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Számviteli Támogatási Humánpolitikai Projekt pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai humánpolitikai Mindösszesen: A Csongrád Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Csongrádi Járási Hivatal C Feladat D Létszám 42

71 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 7. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Hódmezo vásárhelyi Járási Hivatal ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 290 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 5 Titkárság titkársági igazgatási 02 Növény növény Talaj talaj - földmu velügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali Földmu velügyi Agrárügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földhivatali AgrárVidékfejlesztt Támogató Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Hatósági 20

72 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 72. oldal 2.4. Kormányablak Családtámogatási Társadalombiztosítási Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak - családtámogatási egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti Kisteleki Járási Hivatal 42 Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

73 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 73. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Makói Járási Hivatal Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Mórahalmi Hivatal Járási 5 5. Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Szegedi Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 586 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 3 Titkárság titkársági igazgatási

74 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 74. oldal 6.2 Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági. 3 Hatósági Oktatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Hatósági Építügyi - építügyi Örökség - örökség - földhivatali - környezet termzet - közlekedi - mérügyi mu szaki biztonsági földmu velügyi Környezet Termzet Közlekedi Útügyi Mérügyi Mu szaki Biztonsági Földhivatali Foglalkoztatási Fogyasztó Foglalkoztatási Munka Munkaügyi - munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti

75 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 75. oldal Fogyasztó Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Szentesi Járási Hivatal 95 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Mindösszesen: 8

76 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 76. oldal 4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte " 7. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "8. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

77 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 77. oldal A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 53 fo. 2. A Fejér Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató D Létszám Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B 53 Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 88 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási pénztári Elleno rzi - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási Adatbáziskezeli, Megtéríti Méltányossági Ügyek Köz

78 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 78. oldal 9.4 Munkaero piaci Alapkezelo Rehabilitációs Szakérto i Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali 0. Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi földmu velügyi 0.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi. Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Beszerzi Projekt építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Hatósági Oktatási Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Építügyi 3 Koordinációs Jogi - jogi - perképviseleti - koordinációs humánpolitikai Humánpolitikai Mindösszesen: A Fejér Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Bicskei Járási Hivatal C Feladat D Létszám 68

79 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 79. oldal. Okmányirodai.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Dunaújvárosi Hivatal Járási 97

80 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 80. oldal 2. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Enyingi Járási Hivatal 3

81 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 8. oldal 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Gárdonyi Járási Hivatal 34 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Martonvásári Hivatal Járási 36

82 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 82. oldal 5. Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkozatási Móri Járási Hivatal 64 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Sárbogárdi Hivatal Járási 55

83 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 83. oldal 7. Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - örökség - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Hatósági Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási 32

84 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 84. oldal 8.4. Közlekedi Útügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó Mérügyi Mu szaki Biztonsági Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi 8 Földhivatali közlekedi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti - mérügyi mu szaki biztonsági Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földmu velügyi Növény Talaj - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földmu velügyi - növény- talaj - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti

85 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 85. oldal Veto mag- Szaporítóanyagfelügyeleti Környezet Termzet Engedélyezi környezet Szakhatósági termzet Felügyeleti Végrehajtási Mindösszesen: 4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 074

86 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 86. oldal " 8. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

87 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 87. oldal "9. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Gyo r-moson-sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Gyo r-moson-sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 545 fo. 2. A Gyo r-moson-sopron Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató D Létszám Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B 02 Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 85 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - rehabilitációs igazgatási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Köz

88 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 88. oldal 9.4 Munkaero piaci Alapkezelo Rehabilitációs Szakérto i Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali 0. Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi földmu velügyi 0.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi. Hatósági.2 Gyámügyi Igazságügyi Igazságügyi 2.2. Szociális Gyámügyi 3 5 Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Projekt Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Koordinációs Szervezi - koordinációs - humánpolitikai - jogi - perképviseleti Humánpolitikai Jogi pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Pénzügyi Gazdálkodási építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti Hatósági Oktatási Törvényességi Felügyeleti Építügyi Mindösszesen: A Gyo r-moson-sopron Megyei Kormányhivatal hivatalai A B C D

89 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 89. oldal. Járási Hivatal/ Csornai Járási Hivatal Kormányablak.2 Feladat Létszám 72 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Kapuvári Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 7

90 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 90. oldal 3. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Pannonhalmi Hivatal Járási 2 4. Kormányablak 4.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 5 Soproni Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 64

91 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 9. oldal 5. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Téti Járási Hivatal 7

92 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 92. oldal 6. Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Gyo ri Járási Hivatal 576 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 5 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - örökség - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Hatósági Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási 4

93 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 93. oldal 7.4. Közlekedi Útügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó Mérügyi Mu szaki Biztonsági Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi Környezet 39 Földhivatali közlekedi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti - mérügyi mu szaki biztonsági Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földmu velügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földmu velügyi - növény- talaj veto mag szaporítóanyag-felügyeleti - környezet termzet

94 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 94. oldal Növény Talaj Veto mag- Szaporítóanyagfelügyeleti Környezet Termzet Mindösszesen: 4. A Gyo r-moson-sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 03

95 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 95. oldal " 9. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

96 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 96. oldal "0. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 968 fo. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet 4. Állami Fo építz 5 Fo igazgatói Titkárság 6 Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7 8 B 8. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi fo igazgatói titkársági igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi Népegzségügyi népegzségügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási 78

97 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 97. oldal. Nyugdíj Nyilvántartási - nyugdíjbiztosítási Elleno rzi egzségbiztosítási pénztári - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Rehabilitációs Szakérto i Gyámügyi Igazságügyi Igazságügyi 2.2 Szociális Gyámügyi 3 - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Beruházási, Beszerzi Üzemelteti Informatikai Projekt Jogi Koordinációs 6. 5 Humánpolitikai Szervezi - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Jogi Perképviseleti Koordinációs Iratkezeli építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti Oktatási Hatósági Törvényességi Felügyeleti Építügyi Mindösszesen: 595

98 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 98. oldal 3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hivatalai. A B Járási Hivatal/ Balmazújvárosi Járási Hivatal Kormányablak.2 D Létszám 54 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Népegzségügyi C Feladat Berettyóújfalui Járási Hivatal 8

99 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 99. oldal 2. Kormányablak 2.2 Hatósági Építügyi Gyámügyi Igazságügyi Társadalombiztosítási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi - igazságügyi - szociális gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - népegzségügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 2.5 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Derecskei Járási Hivatal 7

100 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 00. oldal 3. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Hajdúböszörményi Járási Hivatal 06

101 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 0. oldal 4. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi - igazságügyi - szociális gyámügyi - nyugdíjbiztosítási - népegzségügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi Építügyi Társadalombiztosítási Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Hajdúhadházi Hivatal Járási 36

102 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 02. oldal 5. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Hajdúnánási Hivatal Járási Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 83

103 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 03. oldal 7. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Nyíradonyi Hivatal Járási Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Püspökladányi Hivatal Járási - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 75

104 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 04. oldal 9. Kormányablak 9.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Debreceni Járási Hivatal 720 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 7 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági 5 Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség - szociális gyámügyi népegzségügyi

105 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 05. oldal Népegzségügyi 0.4 Családtámogatási Társadalombiztosítási 0.4. Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási, Munkaügyi Munka Foglalkoztatási Munkaügyi Elleno rzi Munka Elleno rzi munkaügyi munka Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- Talaj 0.6. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi. - növény- talaj - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 2. Növény Talaj Veto mag Szaporítóanyag-felügyeleti Agrárügyi 24

106 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 06. oldal 0.7. Erdo felügyeleti Erdo tervezi Földmu velügyi Ingatlan-nyilvántartási Földméri Földügyi Környezet Termzet Közlekedi Fogyasztó Fogyasztó - fogyasztó, piacfelügyeleti - közlekedi - mérügyi mu szaki biztonsági Képzi Vizsgáztatási Útügyi Jármu mu szaki Jármu forgalmi Mérügyi Mu szaki Biztonsági Jogi Hatósági környezet Nyilvántartó termzet Hulladékgazdálkodási Integrált Környezet Termzet erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - földhivatali Mindösszesen: 4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 373

107 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 07. oldal " 0. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez ". függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

108 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 08. oldal A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 278 fo. 2. A Heves Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 9. Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Egzségfejleszti Igazgatási Társadalombiztosítási 75

109 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 09. oldal 0. Családtámogatási - családtámogatási Call Center lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Egzségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási 3. 9 Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Hatósági, Építügyi - általános hatósági Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Jogi Humánpolitikai Humánpolitikai 4.2 Jogi, Perképviseleti Koordinációs 5 - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Mindösszesen: A Heves Megyei Kormányhivatal hivatalai A B C D

110 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 0. oldal. Járási Hivatal/ Bélapátfalvai Járási Hivatal Kormányablak.2 Létszám 7 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 2 2. Egri Járási Hivatal Hatósági Feladat Agrárügyi Környezet 455 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási 7 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos népegzségügyi Építügyi Örökség Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi 37

111 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról. oldal 2.3. Földmu velügyi - földmu velügyi - erdzeti hatósági igazgatási - növény- talaj élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - környezet termzet Erdzeti Növény Talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földhivatali Környezet Termzet Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó Közlekedi Útügyi - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti

112 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal Fogyasztó Füzesabonyi Hivatal Járási Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 3.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Gyöngyösi Hivatal Járási 45

113 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 3. oldal 4. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Nyugdíjbiztosítási Családtámogatási Hatvani Járási Hivatal 97

114 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 4. oldal 5. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hevesi Járási Hivatal 7 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Pétervásárai Hivatal Járási 29

115 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 5. oldal 7. Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 888

116 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 6. oldal ". függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "2. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

117 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 7. oldal A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 52 fo. 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató Társadalombiztosítási 35 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási pénztári Elleno rzi nyugdíjbiztosítási Adatbáziskezeli, Megtéríti Méltányossági Ügyek Foglalkoztatási Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi D Létszám 53 Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B Köz Munkaero piaci Alapkezelo

118 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 8. oldal 38 Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali. Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi földmu velügyi.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 2 2. Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beszerzi Üzemelteti Beruházási Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Hatósági Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Építügyi Törvényességi Felügyeleti Bányászati Igazságügyi Szociális Gyámügyi 44 Koordinációs Jogi - koordinációs - jogi - perképviseleti humánpolitikai Humánpolitikai Mindösszesen: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Jászapáti Járási Hivatal C Feladat D Létszám 3

119 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 9. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 2 Jászberényi Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Járási Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 2.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Karcagi Járási Hivatal 05

120 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 20. oldal 3. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 3.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Kunhegyesi Hivatal Járási 4

121 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal 4. Kormányablak 4.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Kunszentmártoni Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mezo túri Járási Hivatal 53

122 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 22. oldal 6. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Népegzségügyi Tiszafüredi Hivatal Járási Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Törökszentmiklósi Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 73

123 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 23. oldal 8. Kormányablak 8.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Szolnoki Járási Hivatal 542 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 3 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági 86 Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - örökség - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos

124 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 24. oldal 9.4 Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási Közlekedi Útügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó Mérügyi Mu szaki Biztonsági Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi 0 Földhivatali közlekedi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti - mérügyi mu szaki biztonsági Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földmu velügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földmu velügyi - növény- talaj - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti

125 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 25. oldal Növény Talaj Veto mag Szaporítóanyag-felügyeleti Környezet Termzet Környezet környezet termzet Termzet Mindösszesen: 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 073

126 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 26. oldal " 2. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "3. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

127 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 27. oldal A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 083 fo. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 9. Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Egzségfejleszti Igazgatási Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 58

128 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 28. oldal 0. Köz - egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Munkaero piaci Alapkezeli Egzségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Projekt Hatósági Oktatási - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Építügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Jogi Humánpolitikai Humánpolitikai 3.2 Jogi, Perképviseleti Koordinációs 4 - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Mindösszesen: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Esztergomi Járási Hivatal C Feladat D Létszám 77

129 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 29. oldal. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Kisbéri Járási Hivatal 42

130 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 30. oldal 2. Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Oroszlányi Hivatal Járási Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Komáromi Hivatal Járási - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 82

131 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 3. oldal 4. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Tatai Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Tatabányai Hivatal Járási 386 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási

132 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 32. oldal Hatósági 3 Kormányablak Építügyi Örökség Hatósági Népegzségügyi Gyámügyi ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - népegzségügyi - szociális gyámügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos Agrárügyi Környezet Földmu velügyi - földmu velügyi - növény- talaj élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - környezet termzet - földhivatali Növény Talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Környezet Termzet Földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási 32

133 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 33. oldal 6.4. Családtámogatási - családtámogatási egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó Közlekedi Útügyi Fogyasztó 7 - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti Mindösszesen: 4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 78

134 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 34. oldal " 3. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

135 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 35. oldal "4. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 923 fo. 2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földmu velügyi - földhivatali Földhivatali Népegzségügyi 9. 4 Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Foglalkoztatási Köz

136 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 36. oldal 0.2. Munkaero piaci Alapkezeli Társadalombiztosítási. Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Társadalombiztosítási Nyilvántartási Elleno rzi Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási 3. 8 Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Hatósági, Építügyi - általános hatósági Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Jogi Humánpolitikai Humánpolitikai 4.2 Koordinációs, Jogi Perképviseleti 5 - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Mindösszesen: A Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatalai..2 A B C Járási Hivatal/ Feladat Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i Titkárság titkársági igazgatási Hatósági D Létszám

137 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 37. oldal.2. Kormányablak.2.2 Építügyi Örökség Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - szociális gyámügyi népegzségügyi Agrárügyi 39 Földmu velügyi - földmu velügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földhivatali Környezet Termzet.4. Környezet környezet. termzet Környezet Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási 7

138 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 38. oldal.5. Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó Közlekedi Útügyi Fogyasztó 2 Balassagyarmati Járási Hivatal - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti 35

139 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 39. oldal 2. Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - növény- talaj - nyugdíjbiztosítási egzségbiztosítási pénztári - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Növény Talaj Társadalombiztosítási Pásztói Járási Hivatal 59

140 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 40. oldal 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Rétsági Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Bátonyterenyei Járási Hivatal 39

141 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 4. oldal 5. Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Foglalkoztatási Szécsényi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Mindösszesen: 4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 626

142 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 42. oldal " 4. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

143 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 43. oldal "5. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Pest Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 3365 fo. 2. A Pest Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Fo igazgatói Titkárság Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Bányafelügyeleti Agrár Vidékfejlesztt Támogató D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi kabineti igazgatási, hon belso elleno rzi bányafelügyeleti igazgatási Fogyasztó 39 Fogyasztó fogyasztó Igazgatási Nyilvántartási 0.2 Fogyasztó-felügyeleti 02 Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- Talaj, Erdzeti

144 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 44. oldal. Állategzségügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - növény- talaj - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti - földhivatali - földmu velügyi - erdzeti hatósági igazgatási.2 Élelmiszerlánc-biztonsági Növény Talaj Földmu velügyi Erdzeti Földügyi- Földméri Ingatlan-nyilvántartási Gyámügyi Igazságügyi Pártfogó Felügyelo i - szociális gyámügyi Igazságügyi - pártfogó felügyelo i igazságügyi Szociális Gyámügyi Környezet Termzet Jogi Hatósági 3.2 Komplex Engedélyezi Hatósági Felügyeleti Szakérto i Hulladéklerakási Járulékelleno rzi Nemzetközi Engedélyezi Elleno rzi Belföldi Hulladékgazdálkodási Termékdíj Közszolgáltatói Mino síti Környezet Ügyviteli környezet termzet Szakképzi Felno ttképzi 4. 5 Szakképzi szakképzi felno ttképzi Felno ttképzi Foglalkoztatási Munkaero piaci

145 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 45. oldal 5.2 Köz Alapkezelo Foglalkoztatási Programok Végrehajtási Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli Vagyongazdálkodási Üzemelteti Kiemelt Projektek Támogatási Bérgazdálkodási általános hatósági törvényességi felügyeleti - építügyi - közlekedi Hatósági Kisajátítási Oktatási Kulturális Törvényességi Felügyeleti Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelento ségu Ügyek a Közlekedi Hatósági Építügyi pénzügyi, gazdálkodási számviteli Informatikai 43 Informatikai. Informatikai 2. informatikai Jogi Koordinációs Jogi Perképviseleti Koordinációs Szervezi Ügyfélszolgálati Ügykezeli jogi - perképviseleti - koordinációs ügyfélszolgálati Humánpolitikai Humánpolitikai humánpolitikai. Humánpolitikai Mindösszesen: A Pest Megyei Kormányhivatal hivatalai A B C D

146 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 46. oldal. Járási Hivatal/ Aszódi Járási Hivatal Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Létszám 29 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Budakeszi Járási Hivatal 27 Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Kormányablak 2. Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Feladat Ceglédi Járási Hivatal 69

147 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 47. oldal 3. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Dabasi Járási Hivatal 97

148 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 48. oldal 4. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 4.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Dunakeszi Járási Hivatal 79 Okmányirodai Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Földhivatali Érdi Járási Hivatal 6.2 Hatósági - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 70 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 8 Titkárság titkársági igazgatási 60

149 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 49. oldal 6.2. Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali - népegzségügyi - építügyi - örökség - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Kormányablak 2. Népegzségügyi Hatósági Építügyi Örökség Földhivatali Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Foglalkoztatási Munkaügyi Elleno rzi Munka Elleno rzi munkaügyi munka Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- Talaj 6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi. - növény- talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 2. Növény Talaj Földmu velügyi Erdo gazdálkodási 52 Erdo felügyeleti - földmu velügyi - erdzeti hatósági igazgatási

150 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 50. oldal Erdo tervezi Földmu velügyi Környezet Termzet 6.6. Jogi Hatósági környezet Nyilvántartó termzet Komplex Környezet Engedélyezi Hulladékgazdálkodási Levego - Zaj Kármentesíti Termzet Környezet Méro központ Közlekedi Fogyasztó Fogyasztó - fogyasztó, piacfelügyeleti - közlekedi Képzi Vizsgáztatási Útügyi Jármu mu szaki Jármu forgalmi Gödöllo i Járási Hivatal 23 Kormányablak 7.2 Hatósági. 7.3 Hatósági 2. - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

151 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 5. oldal 7.4 Gyámügyi Igazságügyi 7.5 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Gyáli Járási Hivatal Kormányablak - okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - építügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Okmányirodai Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Monori Járási Hivatal 44

152 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 52. oldal 9. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 9.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Nagykátai Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Nagyko rösi Hivatal Járási 36

153 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 53. oldal. Kormányablak.2.3 Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Földhivatali.4 2 Pilisvörösvári Hivatal Járási Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 3 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Ráckevei Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 86

154 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 54. oldal 3. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Szentendrei Hivatal Járási 34 Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali - építügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Kormányablak 2. Hatósági

155 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 55. oldal 4.4 Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 5 5. Kormányablak Okmányirodai Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Népegzségügyi Foglalkoztatási okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - építügyi - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Szobi Járási Hivatal 30 Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

156 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 56. oldal 7 7. Váci Járási Hivatal 23 Kormányablak - ügyfélszolgálati. kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - népegzségügyi - családtámogatási lakáscélú állami támogatási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Kormányablak 2. Okmányirodai Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Családtámogatási. Családtámogatási Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Vecsi Járási Hivatal 42

157 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 57. oldal 8. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi 9 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 2438

158 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 58. oldal " 5. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "6. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

159 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 59. oldal A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Somogy Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 359 fo. 2. A Somogy Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató Társadalombiztosítási 32 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási pénztári Elleno rzi nyugdíjbiztosítási Adatbáziskezeli, Megtéríti Méltányossági Ügyek Foglalkoztatási Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi D Létszám 48 Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B Köz Munkaero piaci Alapkezelo

160 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 60. oldal 29 Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs 4. 3 Humánpolitikai, - humánpolitikai Szervezi Koordinációs - koordinációs - jogi - perképviseleti Jogi Perképviseleti Projekt Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai - projekt Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Hatósági Oktatási Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Építügyi Mindösszesen: A Somogy Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Barcsi Járási Hivatal C Feladat D Létszám 47

161 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 6. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Csurgói Járási Hivatal 3 Kormányablak - okmányirodai Okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Fonyódi Járási Hivatal 75

162 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 62. oldal 3. Kormányablak Okmányirodai Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Marcali Járási Hivatal 82 Kormányablak - okmányirodai Okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási

163 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 63. oldal Földhivatali Népegzségügyi Nagyatádi Járási Hivatal 80 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 5.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Siófoki Járási Hivatal 32

164 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 64. oldal 6. Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 6.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Tabi Járási Hivatal 20 Kormányablak - okmányirodai Okmányirodai - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

165 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 65. oldal Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Kaposvári Járási Hivatal 477 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 5 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági Hatósági Igazságügyi - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség népegzségügyi Gyámügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási Közlekedi Útügyi Mérügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó Családtámogatási Társadalombiztosítási - közlekedi - mérügyi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti 2

166 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 66. oldal 8.5. Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Agrárügyi Környezet Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - növény- talaj - környezet termzet Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Erdzeti Földmu velügyi Növény Talaj Környezet Termzet Mindösszesen: 4. A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 944

167 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 67. oldal " 6. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "7. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

168 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 68. oldal A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2078 fo. 2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet 4. Állami Fo építz 5 Fo igazgatói Titkárság 6 Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7 8 B 8. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi fo igazgatói titkársági igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 0. 2 Járványügyi 0.2 népegzségügyi Népegzségügyi Társadalombiztosítási 56

169 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 69. oldal. Nyugdíj Nyilvántartási - nyugdíjbiztosítási Elleno rzi egzségbiztosítási pénztári Egzségbiztosítási.2 2 Gyámügyi Igazságügyi Igazságügyi 2.2 Szociális Gyámügyi 3 - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Foglalkoztatási Köz Munkaero piaci Alapkezelo Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli pénzügyi, gazdálkodási számviteli Támogatási Bérgazdálkodási Vagyongazdálkodási Jogi Koordinációs Humánpolitikai 6.2 Jogi Perképviseleti Koordinációs Szervezi építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti Oktatási Hatósági Törvényességi Felügyeleti Építügyi Mu ködt - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Támogató Projekt Informatikai. Informatikai 2. Mu ködt Támogató - projekt - informatikai - pénzügyi, gazdálkodási

170 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 70. oldal 8 Mindösszesen: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalai. A B Járási Hivatal/ Baktalórántházai Járási Hivatal Kormányablak D Létszám 35 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Csengeri Járási Hivatal 3 Kormányablak C Feladat - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Fehérgyarmati Hivatal Járási 70

171 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 7. oldal 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Ibrányi Járási Hivatal 35 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi 5 Kemecsei Járási Hivatal 24

172 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 72. oldal 5. Kormányablak 5.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Kisvárdai Járási Hivatal 45 Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi - építügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

173 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 73. oldal 7 Mátzalkai Hivatal Járási Kormányablak 7.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi - építügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 7.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Társadalombiztosítási Nagykállói Hivatal Járási 37

174 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 74. oldal 8. Kormányablak 8.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Nyírbátori Járási Hivatal 88 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - építügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Nyíregyházi Hivatal 0. Járási 70 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 7 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak

175 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 75. oldal 0.2. Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - építügyi - örökség - szociális gyámügyi népegzségügyi Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Hatósági Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási, Munkaügyi Munka Munkaero piaci Pénzügyi Ügyfélszolgálati Ellátási Munka Munkaügyi Elleno rzi munka munkaügyi

176 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 76. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- Talaj 0.6. Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - növény- talaj Növény Talaj Növényegzségügyi Agrárügyi 0 Földmu velügyi - földmu velügyi - földhivatali Ingatlan-nyilvántartási Földméri Földügyi Környezet Termzet 0.8. Jogi Hatósági környezet Nyilvántartó termzet Komplex Környezet Engedélyezi, Kármentesíti Termzet Hulladékgazdálkodási, Levego - Zaj Közlekedi Fogyasztó Fogyasztó - fogyasztó, piacfelügyeleti - közlekedi Képzi Vizsgáztatási Útügyi Jármu mu szaki Jármu forgalmi Tiszavasvári Hivatal Járási 42

177 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 77. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási.3 2 Vásárosnaményi Járási Hivatal Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Záhonyi Járási Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - népegzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 2

178 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 78. oldal 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 4 - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Mindösszesen: 4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 460

179 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 79. oldal " 7. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "8. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

180 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 80. oldal A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Tolna Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 98 fo. 2. A Tolna Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 9. Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Egzségfejleszti Igazgatási Sugáregzségügyi Decentrum Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 53

181 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 8. oldal 0. Köz - egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Munkaero piaci Alapkezeli Egzségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Projekt Hatósági, Építügyi - általános hatósági Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Jogi Humánpolitikai Humánpolitikai 3.2 Jogi, Perképviseleti Koordinációs 4 - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Mindösszesen: A Tolna Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Bonyhádi Járási Hivatal C Feladat D Létszám 72

182 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 82. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Dombóvári Hivatal Járási Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági feladtok elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

183 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 83. oldal 2.6 Népegzségügyi 3 3. Paksi Járási Hivatal ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági feladtok elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Kormányablak Tamási Járási Hivatal 86 Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

184 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 84. oldal Foglalkoztatási Földhivatali Tolnai Járási Hivatal 2 Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Szekszárdi Hivatal Hatósági ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Agrárügyi Környezet Járási 347 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási 03 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - szociális gyámügyi népegzségügyi Építügyi Örökség Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Népegzségügyi Földmu velügyi - földmu velügyi - földhivatali - növény- talaj - környezet termzet

185 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 85. oldal Földhivatali Növény Talaj Környezet Termzet Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó 6.5. Közlekedi Útügyi - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti - mérügyi Fogyasztó Mindösszesen: 4. A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 680

186 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 86. oldal " 8. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

187 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 87. oldal "9. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Vas Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 49 fo. 2. A Vas Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 9. Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Egzségfejleszti Igazgatási Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 68

188 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 88. oldal 0. Köz - egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Munkaero piaci Alapkezeli Egzségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Hatósági, Építügyi - általános hatósági Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Jogi Humánpolitikai Humánpolitikai 3.2 Jogi, Perképviseleti Koordinációs 4 - humánpolitikai - jogi - perképviseleti - koordinációs Mindösszesen: A Vas Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Celldömölki Járási Hivatal C Feladat D Létszám 53

189 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 89. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Földhivatali Körmendi Járási Hivatal 88 Kormányablak Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

190 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 90. oldal 2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Ko szegi Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi Igazságügyi Sárvári Járási Hivatal 99

191 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 9. oldal 4. Kormányablak 4.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Szentgotthárdi Hivatal Járási 33 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi

192 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 92. oldal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi Igazságügyi Vasvári Járási Hivatal 36 Kormányablak Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi Igazságügyi Földhivatali Szombathelyi Hivatal Hatósági ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Agrárügyi Környezet Járási 449 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 6 Titkárság titkársági igazgatási 23 Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos - népegzségügyi - szociális gyámügyi Építügyi Örökség Hatósági Népegzségügyi Gyámügyi Igazságügyi 42

193 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 93. oldal 7.3. Földmu velügyi - földmu velügyi - erdzeti hatósági igazgatási - növény- talaj élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - környezet termzet - földhivatali - veto mag- szaporítóanyagfelügyeleti Erdzeti Növény Talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Környezet Termzet Földhivatali Veto mag Szaporítóanyag-felügyeleti Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó 53

194 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 94. oldal 7.5. Közlekedi Útügyi - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti - mérügyi mu szaki biztonsági Fogyasztó Mu szaki Biztonsági Mindösszesen: 4. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 795

195 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 95. oldal " 9. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez

196 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 96. oldal "20. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Veszprém Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 480 fo. 2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató D Létszám 3 45 Népegzségügyi C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a B 66 Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Laboratóriumi Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 68 Egzségbiztosítási - egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási pénztári Elleno rzi - nyugdíjbiztosítási Adatbáziskezeli, Megtéríti Méltányossági Ügyek Köz

197 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 97. oldal 9.4 Munkaero piaci Alapkezelo 0 23 Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Hatósági Pénzügyi Gazdálkodási Jogi, Humánpolitikai Koordinációs Pénzügyi Számviteli - pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai Beszerzi, Beruházási Üzemelteti Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási építügyi - általános hatósági - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási - pártfogó felügyelo i igazságügyi - szociális gyámügyi Hatósági Oktatási Törvényességi Felügyeleti Bányászati Igazságügyi Szociális Gyámügyi Építügyi 34 Koordinációs Jogi - koordinációs - jogi - perképviseleti humánpolitikai Humánpolitikai Projekt Mindösszesen: A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Ajkai Járási Hivatal C Feladat D Létszám 79

198 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 98. oldal. Kormányablak.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Balatonalmádi Hivatal Járási Kormányablak 2.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Balatonfüredi Hivatal - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Járási - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 87

199 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 99. oldal 3. Kormányablak 3.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - építügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Devecseri Járási Hivatal 34 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Pápai Járási Hivatal 4

200 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 200. oldal 5. Kormányablak Hatósági Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - építügyi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 5.4 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Építügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Sümegi Járási Hivatal 28

201 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 20. oldal 6. Kormányablak 6.2 Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Tapolcai Járási Hivatal 87 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Várpalotai Járási Hivatal 48

202 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 202. oldal 8. Kormányablak - ügyfélszolgálati Okmányirodai kormányablak - okmányirodai igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Veszprémi Hivatal 9. Járási 49 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 4 Titkárság titkársági igazgatási Kormányablak Kormányablak ügyfélszolgálati. kormányablak Kormányablak Hatósági általános hatósági elleno rzi - igazságügyi - szociális gyámügyi - építügyi - örökség - népegzségügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Gyámügyi Igazságügyi Építügyi Örökség Népegzségügyi Hatósági Mu szaki Engedélyezi, Fogyasztó Foglalkoztatási 84

203 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 203. oldal 9.4. Közlekedi Útügyi Munka Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztó Családtámogatási Társadalombiztosítási Családtámogatási - családtámogatási Pénzbeli Ellátási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási Egzségbiztosítási Adategyezteti Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i közlekedi munkaügyi munka fogyasztó, piacfelügyeleti Agrárügyi 29 Földhivatali - földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - erdzeti hatósági igazgatási - földmu velügyi - növény- talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Erdzeti Földmu velügyi Növény Talaj Környezet Termzet 44 Környezet környezet termzet

204 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 204. oldal Termzet Zirci Járási Hivatal Kormányablak - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Foglalkoztatási Mindösszesen: 4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 059

205 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 205. oldal " 20. függelék az 5/208. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez "2. függelék a 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

206 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 206. oldal A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépíte, szervezeti ábrája létszámkerete. A Zala Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 85 fo. 2. A Zala Megyei Kormányhivatal A /Vezeto Kormánymegbízott 2 Fo igazgató 3 Igazgató 4 Kormánymegbízotti Kabinet B Állami Fo építz Védelmi Bizottság Titkársága Belso Elleno rzi Agrár Vidékfejlesztt Támogató 7. C Feladatok kormánymegbízottnál meghatározott fo igazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott - kabineti integritásirányítási állami fo építzi igazgatási, hon belso elleno rzi D Létszám Mezo gazdasági agrártámogatással Vidékfejleszti kapcsolatos Normatív Támogatások Kérelemkezeli a Helyszíni Elleno rzi Vidékfejleszti Beruházások Kérelemkezeli a Élelmiszerlánc-biztonsági Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi állategzségügyi - földhivatali földmu velügyi Földhivatali Népegzségügyi 9. Népegzségügyi népegzségügyi Járványügyi Egzségfejleszti Igazgatási Társadalombiztosítási Foglalkoztatási 63

207 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 207. oldal 0. Köz - egzségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási Munkaero piaci Alapkezeli Egzségbiztosítási Nyugdíj Nyilvántartási Elleno rzi Hatósági Hatósági, Építügyi - általános hatósági Oktatási - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi törvényességi felügyeleti - pártfogó felügyelo i - szociális gyámügyi Törvényességi Felügyeleti Igazságügyi Szociális Gyámügyi Pénzügyi Gazdálkodási 9 2. Pénzügyi Számviteli Beruházási, Üzemelteti Vagyongazdálkodási Informatikai Támogatási Bérgazdálkodási Jogi Humánpolitikai pénzügyi, gazdálkodási számviteli - informatikai 62 Jogi, Perképviseleti - jogi Humánpolitikai - perképviseleti - humánpolitikai - koordinációs Koordinációs Mindösszesen: A Zala Megyei Kormányhivatal hivatalai A B Járási Hivatal/ Letenyei Járási Hivatal C Feladat D Létszám 3

208 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 208. oldal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi igazgatási Kormányablak - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Földhivatali Lenti Járási Hivatal 55 Kormányablak ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi oktatással kapcsolatos - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Zalaszentgróti Hivatal Járási 26

209 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 209. oldal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi igazgatási Kormányablak - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak - földhivatali fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi Földhivatali Keszthelyi Hivatal Járási 0 4. Kormányablak 4.2 Építügyi, Hatósági, Gyámügyi Igazságügyi - ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - építügyi - általános hatósági elleno rzi - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 4.3 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Nagykanizsai Hivatal Járási 72

210 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 20. oldal 5. Kormányablak Hatósági Építügyi, Mérügyi Mu szaki Biztonsági Gyámügyi Igazságügyi ügyfélszolgálati kormányablak igazgatási - általános hatósági elleno rzi - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos - építügyi - mérügyi mu szaki biztonsági - szociális gyámügyi - igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - földhivatali - népegzségügyi - nyugdíjbiztosítási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos fogyasztó, piacfelügyeleti földmu velügyi 5.5 Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegzségügyi Nyugdíjbiztosítási Családtámogatási Zalaegerszegi Hivatal Hatósági Járási 407 Járási Hivatalvezeto i - hivatalvezeto i 3 Titkárság titkársági igazgatási 7

211 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 2. oldal 6.2. Kormányablak Építügyi Örökség Hatósági Népegzségügyi Gyámügyi Igazságügyi Agrárügyi Környezet - ügyfélszolgálati kormányablak - építügyi - örökség - általános hatósági elleno rzi - népegzségügyi - szociális gyámügyi - igazságügyi - termzetes személyek adósságrendezével kapcsolatos Földmu velügyi - földmu velügyi - erdzeti hatósági igazgatási - növény- talaj élelmiszerlánc-biztonsági állategzségügyi - környezet termzet - földhivatali Erdzeti Növény Talaj Élelmiszerlánc-biztonsági Állategzségügyi Környezet Termzet Földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási Társadalombiztosítási 09

212 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 22. oldal 6.4. Családtámogatási - családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egzségbiztosítási pénztári - nyugdíjbiztosítási - kereso képesség kereso képtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos - rehabilitációs igazgatási munkaügyi munka Egzségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási Szakérto i Foglalkoztatási Munkaügyi Munka Mu szaki Engedélyezi Fogyasztó 6.5. Közlekedi Útügyi - közlekedi fogyasztó, piacfelügyeleti Fogyasztó Mindösszesen: 4. A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti felépíte 80

213 Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról 23. oldal "

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2017. szeptember 5., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

Részletesebben

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f.

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f. H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 433 8. függelék a 39/206. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz

1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2018. évi 6. szám 327 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (II. 6.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 399 7. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei,

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 17. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 1578 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2019. évi 17. szám 15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A járási hivatalok feladatai Járási hivatalvezetői titkársági feladatok 61. (1) A járási hivatalok

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás. a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról1

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás. a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról1 Hatály: 208.II.7. Magyar joganyagok - 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi.szabályzatáról 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás a fo városi megyei kormányhivatalok

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás Hatály: 208.II.7. Magyar joganyagok - 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi.szabályzatáról I. Fejezet 39/206. (XII. 30.) MvM utasítás Általános rendelkezek

Részletesebben

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági

Részletesebben

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM 8/2014. (II. 28.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi megyei kormányhivatalok szervezeti működi szabályzatáról 1 A fővárosi megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A jogszabály mai napon (2017.11.27.) hatályos állapota. A jelek a bekezdek múltbeli jövőbeli változásait jelölik. Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország

Részletesebben

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okiratát (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 6478 I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/5/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 14. szám 1333 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 8/2014. (II. 28.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal 1) Kozma Péter kormánymegbízott Telefon: 06-42/599-300 E-mail: hivatal@szszbmkh.hu 2) Dr. Teschmayer Gábor főigazgató Telefon: 06-42/599-300

Részletesebben

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 1. oldal Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal alapító

Részletesebben

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 1. oldal Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 1. oldal Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 1. oldal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 1. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/866/27/2019. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 1. oldal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 1. oldal 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami

Részletesebben

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 Hatály: 2016.V.3. - 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/13/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Urbanne.monika@gtk.szie.hu Közigazgatási

Részletesebben

A járások működését szabályozza:

A járások működését szabályozza: A Martonvásári Járási Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 1. A Martonvásári Járási Hivatal Törzshivatalának feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról A fõvárosi és

Részletesebben

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18.

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18. Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE Győr, 2016. április 18. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.

Részletesebben

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t 1. oldal és Működ 7/2016. (VI. 8.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról1 A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

Részletesebben

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 1. oldal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok Ágazati jogszabályok A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár Több ágazatot érintő jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 378/2016.

Részletesebben

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 1. oldal Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke

A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke 1. számú melléklet A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke I. Osztályai: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

Részletesebben

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89 Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 1. oldal Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG. Közérdekű adatok. I. Szervezeti, személyzeti adatok. Kapcsolat, szervezet, vezetők

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG. Közérdekű adatok. I. Szervezeti, személyzeti adatok. Kapcsolat, szervezet, vezetők NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG Közérdekű adatok I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők I.1. Szervezet adatai, elérhetősége Megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal továbbiakban:

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 1. oldal 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint létrehozott fővárosi államigazgatási kollégium

Részletesebben

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK TEKINTETÉBEN A FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK ADATAI TATABÁNYAI

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára 2019. ősz 2020. tavasz EFOP-3.4.3-16-2016-00011 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2013. (I. 18.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 362 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

Részletesebben

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL

TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 TÁRGY: EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2018. augusztus 1., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai I. Közös szabályok I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: 46/512-901 Fax: 46/512-903 E-mail: kormanyhivatal@borsod.gov.hu I.2. Az Ügyrend

Részletesebben

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Kormány /2013. (..) Korm. rendelete az egyes nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzetgazdasági

Részletesebben

Frissítve: szeptember :30 Netjogtár Hatály: 2019.I.1. - Magyar joganyagok évi CXXVI. törvény - a fővárosi és megyei kormányhivatal

Frissítve: szeptember :30 Netjogtár Hatály: 2019.I.1. - Magyar joganyagok évi CXXVI. törvény - a fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar joganyagok - 2010. évi CXXVI. törvény - a fővárosi és megyei kormányhivatalo 1. oldal 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen VANYOLA kr. sorszám sorszám 3 1 egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerv egyeztetési szakterület államigazgatási szerv elnevezése válaszolt állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

Öregségi típusú nyugdíjigények

Öregségi típusú nyugdíjigények Öregségi típusú nyugdíjigények 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 1.1. Az eljáró hatóság megnevezése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével Sorszá m A t érintő külső k* 2018. évben A szervezeti egység megnevezése A külső ellenőrzés tárgya, témája A külső ellenőrzés időpontja A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése Az ellenőrzés eredménye

Részletesebben

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével Sorszá m 2018. január 30. napjai állapot A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső k* 2017. évben A szervezeti egység megnevezése A külső ellenőrzés tárgya, témája A külső ellenőrzés időpontja A külső

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete a Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.22.)

Részletesebben

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára Pályázati kiírás kedvezményezett járásban hospitálásban, foglalkozástartásban való részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók számára 2019. ősz EFOP-3.4.3-16-2016-00011 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/15/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a következők

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. szám HÍRLEVÉL I. szám

HÍRLEVÉL I. szám HÍRLEVÉL I. szám HÍRLEVÉL Tartalomjegyzék Kormánymegbízotti köszöntő... 3 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezetének, vezetőinek, feladat-és hatáskörének összefoglaló bemutatása... 4 1.1. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/866/23/2019. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról Ó z d, 2019. június 27. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

Dr. Seszták Miklós s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

Dr. Seszták Miklós s. k., nemzeti fejlesztési miniszter 49/2016. (XII. 1.) NFM RENDELET a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás Hatályos: 2013.01.20 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben