1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 327 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2018. (II. 6.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 4. -ában és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével a következő utasítást adom ki: 1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Lázár János s. k., Miniszterelnökséget vezető miniszter 1. melléklet az 5/2018. (II. 6.) MvM utasításhoz 1. Az SZMSZ Melléklet 4. -a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki: (11) A megyei főállatorvos a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi at ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályon magasabb vezetői munkakört tölt be. (12) A járási főállatorvos a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi at ellátó szervezeti egységének vezetői munkakört betöltő állami tisztviselője. 2. Az SZMSZ Melléklet 31. (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az ügyrend mellékletei [a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló szervezeti egységek, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ügyrendje] tartalmazzák különösen 3. Az SZMSZ Melléklet 32. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági körében) b) segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját, e körben koordinációs at láthatnak el, 4. Az SZMSZ Melléklet 39. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai körében üzemeltetik és támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják) d) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, (meghatározott egyes informatikai at.)

2 328 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 5. Az SZMSZ Melléklet 44. -a a következő t) v) ponttal egészül ki: (A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos at, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen) t) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben, u) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, v) az állattenyésztésről szóló törvényben, (valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott at.) 6. Az SZMSZ Melléklet 69. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 69. A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási at ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 7. Az SZMSZ Melléklet 75. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 75. Családtámogatási 80. A járási hivatalok szervezeti egységei a családtámogatási körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben, és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 8. Az SZMSZ Melléklet a következő 75/A. alcímmel egészül ki: 75/A. Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 80/A. A járási hivatalok szervezeti egységei a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos körében ellátják a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 9. Az SZMSZ Melléklet VI. fejezete a következő 86/A. alcímmel egészül ki: 86/A. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési 91/A. A járási hivatalok szervezeti egységei az egyszerűsített hatósági körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó at. 10. Az SZMSZ Melléklet 100. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Műszaki vizsgálat, elemzés Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Állat-egészségügy Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Halászat igazgatása és támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 329 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei Sugár-egészségügyi Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 11. Az SZMSZ Melléklet 105. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő: kormányzati funkciószám Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása kormányzati funkció megnevezése Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása Műszaki vizsgálat, elemzés Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás Állat-egészségügy Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása Halászat igazgatása és támogatása Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása Hulladékgazdálkodás igazgatása Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Sugár-egészségügyi Kultúra igazgatása Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

4 330 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 12. Az SZMSZ Melléklet a) 92. (1) bekezdés a) és b) pontjában a régészeti örökség és a műemléki érték szövegrész helyébe a kulturális örökség szöveg, b) 95. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/2/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/1/2017. szöveg, c) 96. (1) bekezdés h) pontjában a július 1. TER-2/1250/2/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/3/2017. szöveg, d) 97. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/6/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/5/2017. szöveg, e) 98. (1) bekezdés h) pontjában a július 1. TER-2/1250/4/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/7/2017. szöveg, f) 99. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/10/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/9/2017. szöveg, g) 100. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/12/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/11/2017. szöveg, h) 101. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/14/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/13/2017. szöveg, i) 102. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/16/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/15/2017. szöveg, j) 103. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/18/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/17/2017. szöveg, k) 104. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/20/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/19/2017. szöveg, l) 105. (1) bekezdés h) pontjában a július 1. TER-2/1250/6/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/21/2017. szöveg, m) 106. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/24/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/23/2017. szöveg, n) 107. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/26/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/25/2017. szöveg, o) 108. (1) bekezdés h) pontjában a július 1. TER-2/1250/8/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/27/2017. szöveg, p) 109. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/30/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/29/2017. szöveg, q) 110. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/32/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/31/2017. szöveg, r) 111. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/34/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/33/2017. szöveg, s) 112. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/36/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/35/2017. szöveg, t) 113. (1) bekezdés h) pontjában a július 1. TER-2/1250/10/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/37/2017. szöveg, u) 114. (1) bekezdés h) pontjában a április 1. TER-2/539/40/2017. szövegrész helyébe a november 1. TER-2/1783/39/2017. szöveg lép. 13. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 24. (2) bekezdésében az A hatósági eljárások elektronikus úton történő lefolytatása esetén a megkeresést is elektronikus úton kell lefolytatni. szövegrész. 14. Hatályát veszti az SZMSZ Melléklet 39. (1) bekezdés g) pontja.

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Az SZMSZ Melléklet 2. függeléke helyébe az 1. függelék lép. 16. Az SZMSZ Melléklet 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép. 17. Az SZMSZ Melléklet 4. függeléke helyébe a 3. függelék lép. 18. Az SZMSZ Melléklet 5. függeléke helyébe a 4. függelék lép. 19. Az SZMSZ Melléklet 6. függeléke helyébe az 5. függelék lép. 20. Az SZMSZ Melléklet 7. függeléke helyébe a 6. függelék lép. 21. Az SZMSZ Melléklet 8. függeléke helyébe a 7. függelék lép. 22. Az SZMSZ Melléklet 9. függeléke helyébe a 8. függelék lép. 23. Az SZMSZ Melléklet 10. függeléke helyébe a 9. függelék lép. 24. Az SZMSZ Melléklet 11. függeléke helyébe a 10. függelék lép. 25. Az SZMSZ Melléklet 12. függeléke helyébe a 11. függelék lép. 26. Az SZMSZ Melléklet 13. függeléke helyébe a 12. függelék lép. 27. Az SZMSZ Melléklet 14. függeléke helyébe a 13. függelék lép. 28. Az SZMSZ Melléklet 15. függeléke helyébe a 14. függelék lép. 29. Az SZMSZ Melléklet 16. függeléke helyébe a 15. függelék lép. 30. Az SZMSZ Melléklet 17. függeléke helyébe a 16. függelék lép. 31. Az SZMSZ Melléklet 18. függeléke helyébe a 17. függelék lép. 32. Az SZMSZ Melléklet 19. függeléke helyébe a 18. függelék lép. 33. Az SZMSZ Melléklet 20. függeléke helyébe a 19. függelék lép. 34. Az SZMSZ Melléklet 21. függeléke helyébe a 20. függelék lép.

6 332 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 1. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 2. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1959 fő. 2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató 4 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 4 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Népegészségügyi Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 10.1 Népegészségügyi népegészségügyi 10.2 Járványügyi 11 Társadalombiztosítási Főosztály

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 1. Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 2. (Baja) 11.3 Egészségbiztosítási 12 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári 12.1 Igazságügyi pártfogó felügyelői és 12.2 Szociális és Gyámügyi igazságügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási foglalkoztatási és 13.2 Munkaerőpiaci közfoglalkoztatási 13.3 Alapkezelő 14 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Törvényességi Felügyeleti általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti 15.1 Pénzügyi pénzügyi, gazdálkodási és 15.2 Számviteli Támogatási és Bérgazdálkodási Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.5 Informatikai 15.6 Projekt Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési Jogi és Perképviseleti 16.3 Koordinációs 16.4 Iratkezelési számviteli informatikai humánpolitikai jogi perképviseleti koordinációs 17 Mindösszesen:

8 334 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bajai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 1.5 Építésügyi 1.6 Foglalkoztatási 1.7 Földhivatali 1.8 Népegészségügyi 1.9 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási 2.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 335 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 3 Jánoshalmai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Igazságügyi 3.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Kalocsai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi kormányablak - egyszerűsített hatósági ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

10 336 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Kecskeméti Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 5.3 Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Gyámügyi Népegészségügyi 5.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ellenőrzési igazságügyi adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi Családtámogatási családtámogatási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Egészségbiztosítási Egészségbiztosítási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 337 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5.6 Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi 1. Állategészségügyi 2. Növény- és Talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi növény- és talajvédelmi 5.7 Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti erdészeti hatósági és Erdőtervezési igazgatási Földművelésügyi földművelésügyi Ingatlan-nyilvántartási földhivatali Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Földmérési és Földügyi Jogi és Hatósági Nyilvántartó Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői környezetvédelmi és természetvédelmi Fogyasztóvédelmi Képzési és Vizsgáztatási Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi piacfelügyeleti közlekedési 6 Kiskőrösi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Hatósági 6.3 Gyámügyi és Igazságügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi 33 83

12 338 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 7 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Kiskunfélegyházi Járási Hivatal közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 7.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Kiskunhalasi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali 8.6 Népegészségügyi kormányablak Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos ellenőrzési igazságügyi 97

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 339 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 9 Kiskunmajsai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 9.2 Igazságügyi 9.3 Foglalkoztatási 10 Kunszentmiklósi Járási Hivatal kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 10.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 10.2 Igazságügyi 10.3 Foglalkoztatási 10.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 53

14 340 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 11 Tiszakécskei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 11.2 Igazságügyi 11.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 12 Mindösszesen: 1488

15 4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 341

16 342 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 2. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 3. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1642 fő. 2. A Baranya Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 8.2 Laboratóriumi 9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9.1 Közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelő Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Rehabilitációs és Szakértői népegészségügyi közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási rehabilitációs igazgatási

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály Állategészségügyi 10.2 Földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási általános hatósági 11.2 Építésügyi 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Bányászati 11.5 Szociális és Gyámügyi 11.6 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi és Számviteli Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 12.5 Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály - Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai Koordinációs és Jogi Humánpolitikai jogi perképviseleti koordinációs humánpolitikai 14 Mindösszesen:

18 344 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bólyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 1.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Hegyháti Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 2.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 3 Pécsváradi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 3.2 Igazságügyi ellenőrzési

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 345 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Sellyei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 5 Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

20 346 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 6 Komlói Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi építésügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 7 Mohácsi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Társadalombiztosítási Állategészségügyi 7.5 Foglalkoztatási 7.6 Földhivatali 7.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi nyugdíjbiztosítási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási

21 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 347 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Siklósi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali 8.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 9 Szigetvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Társadalombiztosítási Állategészségügyi 9.5 Foglalkoztatási 9.6 Földhivatali 9.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi nyugdíjbiztosítási

22 348 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Pécsi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 10.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 10.3 Hatósági Főosztály Hatósági ügyfélszolgálati és Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 10.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály kormányablak ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi Közlekedési közlekedési Útügyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Fogyasztóvédelmi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási mérésügyi és műszaki biztonsági piacfelügyeleti közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi 120

23 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Család- és Lakástámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási 10.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali Állategészségügyi Erdészeti Földművelésügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi erdészeti hatósági és igazgatási földművelésügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti Környezetvédelmi környezetvédelmi és Természetvédelmi természetvédelmi 11 Mindösszesen:

24 4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 350 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

25 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 4. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1494 fő. 2. A Békés Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Járványügyi 8.2 Népegészségügyi Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 9.3 Közfoglalkoztatási 9.4 Alapkezelő 9.5 Munkaerőpiaci népegészségügyi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási

26 352 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali földhivatali 10.2 Állategészségügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi általános hatósági 11.2 Hatósági és Oktatási 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Igazságügyi 11.5 Szociális és Gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 12.5 Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai projekt Koordinációs és Jogi Humánpolitikai humánpolitikai jogi perképviseleti koordinációs 14 Mindösszesen:

27 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Békési Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Békéscsabai Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 2.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 2.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 8

28 354 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 2.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi 2.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási 2.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali földhivatali Állategészségügyi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Földművelésügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti földművelésügyi növény- és talajvédelmi környezetvédelmi és természetvédelmi

29 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Gyomaendrődi Járási Hivatal 3.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási - földhivatali - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Gyulai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi 4.8 Nyugdíjbiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi 66

30 356 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 5 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Mezőkovácsházai Járási Hivatal nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 5.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Orosházi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 77

31 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 357 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 7 Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási 7.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Szarvasi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 8.2 Igazságügyi 8.3 Építésügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

32 358 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9 Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 9.2 Igazságügyi 9.3 Foglalkoztatási 9.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Mindösszesen: 1104

33 4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 359

34 360 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 4. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 5. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2635 fő. 2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 4.2 Projekt 5 Főigazgatói Titkárság 6 Védelmi Bizottság Titkársága főigazgatói titkársági védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 9.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi 10.2 Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi

35 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási Főosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési 11.2 Egészségbiztosítási Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Rehabilitációs Szakértői Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi 12.2 Szociális és Gyámügyi nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári rehabilitációs igazgatási pártfogó felügyelői és igazságügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 14 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági 14.3 Törvényességi Felügyeleti 14.4 Bányászati 15 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 15.1 Pénzügyi 15.2 Számviteli 15.3 Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.4 Informatikai Jogi és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 16.1 Jogi és Perképviseleti jogi 16.2 Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési 16.3 Humánpolitikai perképviseleti koordinációs humánpolitikai 17 Mindösszesen:

36 362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Cigándi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Edelényi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi Állategészségügyi 2.4 Foglalkoztatási 2.5 Földhivatali 2.6 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

37 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 363 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Encsi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali 3.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Gönci Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földművelésügyi 5 Kazincbarcikai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 5.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 5.5 Foglalkoztatási ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési

38 364 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Mezőcsáti Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 7 Mezőkövesdi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 7.5 Foglalkoztatási 7.6 Földhivatali 7.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási

39 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 365 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Miskolci Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 8.3 Hatósági Főosztály Hatósági Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 8.4 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási 219

40 366 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 8.5 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Állategészségügyi Növény- és Talajvédelmi közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi növény- és talajvédelmi 8.7 Agrárügyi Főosztály Erdészeti Földművelésügyi Ingatlan-nyilvántartási Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Földmérési és Földügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési erdészeti hatósági és igazgatási földművelésügyi földhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi Közlekedési közlekedési Útügyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Fogyasztóvédelmi mérésügyi és műszaki biztonsági piacfelügyeleti 9 Ózdi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 9.2 Hatósági 9.3 Gyámügyi és Igazságügyi 9.4 Társadalombiztosítási 9.5 Építésügyi 9.6 Foglalkoztatási 9.7 Földhivatali ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos

41 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 367 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi nyugdíjbiztosítási építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Putnoki Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 10.2 Igazságügyi 10.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 11 Sárospataki Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 11.4 Építésügyi 11.5 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi

42 368 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 12 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 12.2 Igazságügyi 12.3 Társadalombiztosítási 12.4 Foglalkoztatási 12.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási földhivatali családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 13 Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 13.2 Hatósági 13.3 Gyámügyi és Igazságügyi 13.4 Foglalkoztatási 13.5 Földhivatali 13.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi

43 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 369 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 14 Szikszói Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 14.2 Igazságügyi 14.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 15 Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 15.2 Igazságügyi 15.3 Foglalkoztatási 15.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

44 370 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 16 Tokaji Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 16.2 Igazságügyi 16.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 17 Mindösszesen: 1915

45 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 371

46 372 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 5. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 6. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 5792 fő. 2. A Budapest Főváros Kormányhivatala 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 8 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 6 8 Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 8.1 Piacfelügyeleti 8.2 Műszaki Felügyeleti 8.3 Mechanikai Mérések a Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Sugárfizikai és Kémiai Mérések mérésügyi és műszaki biztonsági 9 Egészségbiztosítási Főosztály Kifizetőhelyi Ellenőrzési Méltányossági és Megtérítési 9.3 Jogorvoslati egészségbiztosítási pénztári 10 Népegészségügyi Főosztály Hatósági és Koordinációs Működéstámogató és Statisztikai Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi népegészségügyi

47 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi 10.5 Laboratóriumi 10.6 Nemfertőző Betegségek a 10.7 Népegészségügyi Népegészségügyi Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási 11 Nyugdíjbiztosítási Főosztály Nyilvántartási Nyilvántartási Nyilvántartási Nyugdíj- és Családtámogatási Jogorvoslati 11.5 Nyugdíj-felülvizsgálati 11.6 Ellenőrzési Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Nyugdíjbiztosítási Koordinációs és Méltányossági Ügyek a Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői a 12.3 Szociális és Gyámügyi 12.4 Lakástámogatási és Igazságügyi 12.5 Kárpótlási nyugdíjbiztosítási családtámogatási pártfogó felügyelői és igazságügyi lakáscélú állami támogatási 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási és Igazgatási 13.2 Alapkezelő 13.3 Munkaerőpiaci foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 14 Rehabilitációs Főosztály Rehabilitációs Hatósági Rehabilitációs Szakértői 14.3 Orvos Szakértői Nyilvántartási Rendszerek a Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Rehabilitációs Támogatások a rehabilitációs igazgatási 130

48 374 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 15 Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi általános hatósági 15.2 Örökségvédelmi 15.3 Hatósági Hatósági Oktatási Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Törvényességi Felügyeleti 16.1 Pénzügyi 16.2 Számviteli 16.3 Költségvetési 16.4 Üzemeltetési 16.5 Vagyongazdálkodási 16.6 Gazdálkodási és Beszerzési 16.7 Karbantartási 16.8 Támogatási és Ellátási 16.9 Bérgazdálkodási Bevételi Projektelszámolási és Kontrolling Logisztikai Közbeszerzési 17 Jogi és Koordinációs Főosztály 17.1 Perképviseleti 17.2 Koordinációs 17.3 Szervezési 17.4 Jogi Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti építésügyi örökségvédelmi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli perképviseleti jogi koordinációs 18 Informatikai Főosztály Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai Informatikai 6. informatikai

49 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 375 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 19 Közlekedési Főosztály Útügyi 19.2 Hídügyi Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési 19.5 Kikötői 19.6 Közlekedés Hatósági Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Alaphálózati és Államhatárügyi 20.2 Távérzékelési 20.3 Kozmikus Geodéziai 20.4 Szolgáltató 20.5 Térinformatikai Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési MePAR Fejlesztési Koordinációs és Üzemeltetési Földügyi Fejlesztési és Üzemeltetési 20.9 Földhivatali Igazgatási Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi 21 Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 21.1 Kereskedelmi 21.2 Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti 21.3 Haditechnikai 21.4 Exportellenőrzési Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati közlekedési földmérési és távérzékelési földhivatali kereskedelmi, haditechnikai, exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési

50 376 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 22 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály 22.1 Hazai Anyakönyvi Hazai Anyakönyvi Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Egyszerűsített Honosítási Névváltoztatási és Anyakönyvi Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi a honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos 23 Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Humánpolitikai Humánpolitikai 3. humánpolitikai 24 Mindösszesen: Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi 1.4 Építésfelügyeleti kormányablak ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi piacfelügyeleti

51 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 377 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 2 Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 2.5 Népegészségügyi Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezetői Titkárság kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi népegészségügyi piacfelügyeleti járási hivatalvezetői titkársági 3.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti 443 4

52 378 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3.3 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály Alapellátási Soros Ellátási Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály Foglalkozási Rehabilitációs Rehabilitációs Szakértői 1. Rehabilitációs Szakértői 2. Munkavédelmi Ellenőrzési Munkaügyi Ellenőrzési Közlekedés Felügyeleti Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Műszaki Forgalmi Útügyi 4 Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala rehabilitációs igazgatási munkaügyi és munkavédelmi közlekedési 4.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 4.5 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti

53 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 379 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 5.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági Köznevelési Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Építésfelügyeleti Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi 5.3 Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi fogyasztóvédelmi, Fogyasztó-kapcsolati piacfelügyeleti 3 6 Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és 6.2 Kormányablak Hatósági 6.4 Gyámügyi és Igazságügyi 6.5 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi népegészségügyi piacfelügyeleti

54 380 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Hatósági Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Kerületi Hivatalvezetői Titkárság kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi piacfelügyeleti járási hivatalvezetői titkársági 8.2 Hatósági Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti 8.3 Családtámogatási Főosztály Családtámogatási Családtámogatási Családtámogatási Családtámogatási Családtámogatási 5. családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 617 4

55 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 381 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Nyugdíjbiztosítási és Adategyeztetési Főosztály Nyugdíjmegállapítási 1. Nyugdíjmegállapítási 2. Nyugdíjmegállapítási Adategyeztetési Adategyeztetési Adategyeztetési Adategyeztetési Ügyfélszolgálati Központi Ügykezelési Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala Nemzetközi Adategyeztetési Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási 1. Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási 2. nyugdíjbiztosítási 9.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 9.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 9.5 Foglalkoztatási 9.6 Foglalkoztatási és Ellátási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti

56 382 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 10 Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 10.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 10.5 Népegészségügyi Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezetői Titkárság kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi népegészségügyi piacfelügyeleti járási hivatalvezetői titkársági 11.2 Hatósági Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak Hatósági Hatósági Gyámügyi, Igazságügyi és Családi Csődvédelmi Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos - fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti 321 4

57 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 383 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 11.3 Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 1. Ingatlan-nyilvántartási 2. Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Földhivatali Ügyfélszolgálati Földhivatali Ügyiratkezelési Kerületi Hivatalvezetői Titkárság földhivatali járási hivatalvezetői titkársági 12.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági Műszaki Engedélyezési Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Műszaki Biztonsági Villamosenergia-ipari Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések a Folyadékmechanikai Hitelesítések a Kerületi Hivatalvezetői Titkárság kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti mérési és műszaki biztonsági járási hivatalvezetői titkársági

58 384 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 13.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Foglalkoztatási Lakástámogatási 13.3 Központi Okmányirodai Főosztály Személyi Okmány Gépjármű Okmány Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti okmányirodai 13.4 Egészségbiztosítási Főosztály Ügyviteli Nyilvántartási Nyilvántartási Szakellátási Pénzbeli Ellátási Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Cegléd Egészségbiztosítási Vác Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Kerületi Hivatalvezetői Titkárság egészségbiztosítási pénztári járási hivatalvezetői titkársági

59 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 385 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 14.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi népegészségügyi piacfelügyeleti 14.3 Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 1. Ingatlan-nyilvántartási 2. Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyiratkezelési földhivatali 15.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 15.2 Hatósági 15.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi 64

60 386 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám piacfelügyeleti 16 Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 16.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 16.5 Foglalkoztatási 17 Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti 17.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 17.2 Hatósági 17.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti 74

61 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 387 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 18 Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 18.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 18.5 Foglalkoztatási 19 Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti 19.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 19.2 Hatósági 19.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti 55

62 388 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 20 Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 20.2 Hatósági Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi 20.5 Foglalkoztatási 20.6 Népegészségügyi 21 Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási népegészségügyi piacfelügyeleti 21.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 21.2 Hatósági 21.3 Gyámügyi és Igazságügyi 21.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti 67

63 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 389 Kerületi Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 22 Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala Kormányablak ügyfélszolgálati és 22.2 Hatósági Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi piacfelügyeleti 23.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 23.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti 24 Mindösszesen:

64 4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése 4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése 390 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

65 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1618 fő. 2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 7.2 Laboratóriumi 7.3 Állategészségügyi népegészségügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi 8 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 8.2 Munkaerőpiaci 8.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 9 Jogi és Hatósági Főosztály Hatósági Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi 9.4 Társadalombiztosítási 9.5 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 9.6 Földhivatali 9.7 Jogi és Koordinációs építésügyi általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi

66 392 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Működést Támogató Főosztály 10.1 Pénzügyi 10.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 10.3 Informatikai 10.4 Számviteli és Támogatási 10.5 Humánpolitikai 10.6 Projekt egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási rehabilitációs igazgatási földhivatali koordinációs pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai humánpolitikai 11 Mindösszesen: A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Csongrádi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

67 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 2.1 Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 2.2 Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Földművelésügyi Állategészségügyi Földhivatali Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Helyszíni Ellenőrzési növény- és talajvédelmi földművelésügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali agrártámogatással kapcsolatos 2.4 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Családtámogatási és Társadalombiztosítási Igazságügyi Építésügyi Foglalkoztatási Népegészségügyi kormányablak családtámogatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi közfoglalkoztatási népegészségügyi piacfelügyeleti

68 394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Kisteleki Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Makói Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási 4.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

69 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 395 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Mórahalmi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Szegedi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 6.3 Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi Állategészségügyi ellenőrzési igazságügyi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 3

70 396 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 6.4 Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Közlekedési Útügyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Földhivatali 6.5 Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály építésügyi örökségvédelmi földhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi közlekedési mérésügyi és műszaki biztonsági földművelésügyi Foglalkoztatási Munkavédelmi és Munkaügyi Fogyasztóvédelmi 6.6 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi piacfelügyeleti Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási 7 Szentesi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali 7.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési

71 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 397 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Mindösszesen: 1181

72 4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 398 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

73 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1513 fő. 2. A Fejér Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 8.2 Járványügyi 8.3 Laboratóriumi Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 9.3 Közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelő Rehabilitációs és Szakértői népegészségügyi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási rehabilitációs igazgatási

74 400 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali földhivatali 10.2 Állategészségügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 11.2 Hatósági és Oktatási 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Igazságügyi 11.5 Szociális és Gyámügyi 12 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 12.1 Pénzügyi és Számviteli 12.2 Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Beszerzési 12.5 Projekt 13 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai Koordinációs és Jogi Humánpolitikai jogi perképviseleti koordinációs humánpolitikai 14 Mindösszesen:

75 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bicskei Járási Hivatal Okmányirodai okmányirodai Igazságügyi Állategészségügyi 1.4 Foglalkoztatási 1.5 Földhivatali ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Dunaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 2.5 Építésügyi 2.6 Foglalkoztatási 2.7 Földhivatali 2.8 Népegészségügyi 2.9 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási

76 402 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 3 Enyingi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Igazságügyi 3.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Gárdonyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

77 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 403 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Martonvásári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkozatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Móri Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Hatósági 6.3 Gyámügyi és Igazságügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali 6.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

78 404 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Sárbogárdi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási 7.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 8.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 8.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 11

79 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 405 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 8.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti mérésügyi és műszaki biztonsági családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási 8.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali földhivatali Állategészségügyi Földművelésügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Engedélyezési és Szakhatósági Felügyeleti és Végrehajtási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti környezetvédelmi és természetvédelmi 9 Mindösszesen:

80 4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 406 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

81 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 9. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1545 fő. 2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 8.2 Laboratóriumi 9 Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 9.1 Egészségbiztosítási 9.2 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 9.3 Közfoglalkoztatási Munkaerőpiaci és Alapkezelő Rehabilitációs és Szakértői népegészségügyi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási rehabilitációs igazgatási

82 408 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály 10.1 Földhivatali földhivatali 10.2 Állategészségügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 11.2 Hatósági és Oktatási Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Törvényességi Felügyeleti általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti Igazságügyi Szociális és Gyámügyi pártfogó felügyelői és igazságügyi 13 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 13.1 Pénzügyi és Számviteli 13.2 Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 13.3 Informatikai Projekt Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Koordinációs és Szervezési 14.2 Humánpolitikai és Jogi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai koordinációs humánpolitikai jogi perképviseleti 15 Mindösszesen:

83 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Csornai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 1.4 Foglalkoztatási 1.5 Földhivatali 1.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Kapuvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási 2.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

84 410 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Mosonmagyaróvári Járási Hivatal 3.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 3.5 Építésügyi 3.6 Foglalkoztatási 3.7 Földhivatali 3.8 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Pannonhalmi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 4.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 117

85 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 411 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Soproni Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 5.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 5.5 Építésügyi 5.6 Foglalkoztatási 5.7 Földhivatali 5.8 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Téti Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak - egyszerűsített hatósági 6.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

86 412 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Győri Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 7.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 7.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Közlekedési közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti mérésügyi és műszaki biztonsági

87 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 413 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7.5 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási Földhivatali földhivatali Állategészségügyi Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Környezetvédelmi Természetvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti környezetvédelmi és természetvédelmi 8 Mindösszesen:

88 4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 414 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

89 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 10. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1968 fő. 2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 9.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 10.2 Laboratóriumi Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 11.2 Egészségbiztosítási 11.3 Rehabilitációs Szakértői népegészségügyi nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári rehabilitációs igazgatási

90 416 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 12 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 12.1 Igazságügyi pártfogó felügyelői és 12.2 Szociális és Gyámügyi igazságügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 14 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Törvényességi Felügyeleti Pénzügyi és Számviteli Támogatási és Bérgazdálkodási Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési 15.4 Informatikai 15.5 Projekt Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési 16.2 Jogi és Perképviseleti 16.3 Koordinációs 16.4 Iratkezelési általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai humánpolitikai jogi perképviseleti koordinációs 17 Mindösszesen:

91 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Balmazújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Berettyóújfalui Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági és Építésügyi Gyámügyi és Igazságügyi Társadalombiztosítási Állategészségügyi 2.6 Foglalkoztatási 2.7 Földhivatali 2.8 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi igazságügyi nyugdíjbiztosítási népegészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

92 418 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Derecskei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 3.5 Foglalkoztatási Hajdúböszörményi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi Társadalombiztosítási Állategészségügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi igazságügyi nyugdíjbiztosítási népegészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 106

93 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 419 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Hajdúhadházi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 5.2 Hatósági 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi 5.4 Foglalkoztatási ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Hajdúnánási Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

94 420 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Építésügyi 7.3 Foglalkoztatási 7.4 Földhivatali 7.5 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi igazságügyi népegészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Nyíradonyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 8.2 Hatósági 8.3 Gyámügyi és Igazságügyi 8.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 83

95 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 421 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9 Püspökladányi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 9.4 Foglalkoztatási 9.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Debreceni Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 10.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 10.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi 7

96 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Munkaügyi Ellenőrzési Munkavédelmi Ellenőrzési Állategészségügyi 1. Állategészségügyi 2. Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti 10.7 Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Erdőtervezési Földművelésügyi Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi erdészeti hatósági és igazgatási földművelésügyi földhivatali

97 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Hulladékgazdálkodási Integrált Környezetvédelmi Természetvédelmi 10.9 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Képzési és Vizsgáztatási Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági környezetvédelmi és természetvédelmi piacfelügyeleti közlekedési mérésügyi és műszaki biztonsági 11 Mindösszesen:

98 4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 424 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

99 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 11. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1278 fő. 2. A Heves Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Egészségfejlesztési és Igazgatási népegészségügyi

100 426 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Call Center 10.2 Egészségbiztosítási 10.3 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 11 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 11.2 Munkaerőpiaci 11.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 12 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 12.3 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 13.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 14.1 Humánpolitikai humánpolitikai 14.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs jogi perképviseleti koordinációs 15 Mindösszesen:

101 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bélapátfalvai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 1.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Egri Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 2.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos népegészségügyi 4

102 428 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 2.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Állategészségügyi Földhivatali Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi erdészeti hatósági és igazgatási növény- és talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi Közlekedési közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi piacfelügyeleti 3 Füzesabonyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali 3.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési

103 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 429 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali népegészségügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Gyöngyösi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 4.5 Építésügyi 4.6 Foglalkoztatási 4.7 Földhivatali 4.8 Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi

104 430 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Hatvani Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Hatósági 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi 5.4 Foglalkoztatási 5.5 Földhivatali 5.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Hevesi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

105 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 431 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Pétervásárai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Mindösszesen: 888

106 4. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 432 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

107 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 12. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1521 fő. 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 8.2 Járványügyi Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek népegészségügyi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci 10.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási

108 434 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 11 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály 11.1 Földhivatali földhivatali 11.2 Állategészségügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi 12 Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási általános hatósági 12.2 Építésügyi 12.3 Törvényességi Felügyeleti 12.4 Bányászati 12.5 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beszerzési és Üzemeltetési Beruházási és Vagyongazdálkodási 13.4 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai Koordinációs és Jogi Humánpolitikai koordinációs jogi perképviseleti humánpolitikai 15 Mindösszesen:

109 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 1.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Jászberényi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali 2.7 Népegészségügyi 2.8 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

110 436 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Karcagi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 3.5 Építésügyi 3.6 Foglalkoztatási 3.7 Földhivatali 3.8 Népegészségügyi 3.9 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Kunhegyesi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

111 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Kunszentmártoni Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Mezőtúri Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Foglalkoztatási 6.5 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 63

112 438 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Tiszafüredi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 7.2 Igazságügyi 7.3 Foglalkoztatási 7.4 Földhivatali 8 Törökszentmiklósi Járási Hivatal kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 8.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 8.2 Igazságügyi 8.3 Építésügyi 8.4 Foglalkoztatási 8.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 9 Szolnoki Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 73 3

113 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 439 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 9.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 9.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály - egyszerűsített hatósági ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Közlekedési közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti mérésügyi és műszaki biztonsági családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási

114 440 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali Állategészségügyi Földművelésügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti Környezetvédelmi környezetvédelmi és Természetvédelmi természetvédelmi 10 Mindösszesen:

115 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 441

116 442 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 12. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 13. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1083 fő. 2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Egészségfejlesztési és Igazgatási népegészségügyi

117 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási 10.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 11 Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási általános hatósági 11.2 Építésügyi 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 12.5 Projekt 13 Jogi és Humánpolitikai Főosztály Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 13.1 Humánpolitikai humánpolitikai 13.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs jogi perképviseleti koordinációs 14 Mindösszesen:

118 444 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Esztergomi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 1.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 1.5 Építésügyi 1.6 Foglalkoztatási 1.7 Földhivatali 1.8 Népegészségügyi 1.9 Társadalombiztosítási ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Kisbéri Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 2.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési

119 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 445 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 3 Oroszlányi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Igazságügyi 3.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Komáromi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi 4.3 Építésügyi 4.4 Foglalkoztatási 4.5 Földhivatali 4.6 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi

120 446 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 5 Tatai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási 5.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Tatabányai Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Népegészségügyi Gyámügyi kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési igazságügyi népegészségügyi 4

121 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos Földművelésügyi földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Földhivatali 6.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály növény- és talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi környezetvédelmi és természetvédelmi földhivatali Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi Közlekedési közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi piacfelügyeleti 7 Mindösszesen:

122 4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 448 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

123 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 14. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 923 fő. 2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földművelésügyi földhivatali Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 9.2 Járványügyi népegészségügyi 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési foglalkoztatási és közfoglalkoztatási

124 450 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 11. Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási Főosztály 11.1 Egészségbiztosítási 11.2 Társadalombiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési - egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 12 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 12.3 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 13.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 14.1 Humánpolitikai humánpolitikai 14.2 Koordinációs, Jogi és Perképviseleti jogi perképviseleti koordinációs 15 Mindösszesen: A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 5

125 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 451 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos népegészségügyi 1.3 Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi földművelésügyi Állategészségügyi Földhivatali 1.4 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali Környezetvédelmi 1. környezetvédelmi és Környezetvédelmi 2. természetvédelmi 1.5 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi

126 452 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1.6 Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési közlekedési Útügyi Fogyasztóvédelmi 2 Balassagyarmati Járási Hivatal piacfelügyeleti 2.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 2.4 Építésügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali 2.7 Népegészségügyi Növény- és Talajvédelmi Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi növény- és talajvédelmi nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi 135

127 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 453 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Pásztói Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Rétsági Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Igazságügyi 4.3 Foglalkoztatási 4.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

128 454 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Bátonyterenyei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Igazságügyi 5.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Szécsényi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 7 Mindösszesen: 626

129 4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 455

130 456 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 14. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Pest Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 3365 fő. 2. A Pest Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság kabineti 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési 6 8 Bányafelügyeleti Főosztály Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 9.2 Helyszíni Ellenőrzési 9.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a bányafelügyeleti igazgatási agrártámogatással kapcsolatos 10 Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Igazgatási és Nyilvántartási Fogyasztóvédelmifelügyeleti fogyasztóvédelmi

131 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 457 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 11 Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Állategészségügyi Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Földművelésügyi és Erdészeti Földügyi- és Földmérési Ingatlan-nyilvántartási Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi 12.2 Szociális 12.3 Gyámügyi 13 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 13.1 Jogi és Hatósági 13.2 Komplex Engedélyezési és Hatósági Felügyeleti 13.3 Szakértői Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Hulladéklerakási Járulékellenőrzési Nemzetközi Engedélyezési és Ellenőrzési Belföldi Hulladékgazdálkodási és Termékdíj Közszolgáltatói és Minősítési Környezetvédelmi Ügyviteli élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi növény- és talajvédelmi vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti földhivatali földművelésügyi erdészeti hatósági és igazgatási pártfogó felügyelői és igazságügyi környezetvédelmi és természetvédelmi Szakképzési szakképzési és felnőttképzési 14.2 Felnőttképzési

132 458 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 15 Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci 15.2 Közfoglalkoztatási 15.3 Alapkezelő 15.4 Foglalkoztatási Programok Végrehajtási foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 16 Hatósági Főosztály Építésügyi 16.2 Hatósági 16.3 Kisajátítási 16.4 Oktatási és Kulturális Törvényességi Felügyeleti Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek a 16.7 Közlekedési Hatósági 17 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 17.1 Pénzügyi 17.2 Számviteli 17.3 Vagyongazdálkodási 17.4 Üzemeltetési 17.5 Kiemelt Projektek 17.6 Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági törvényességi felügyeleti építésügyi közlekedési pénzügyi, gazdálkodási és számviteli 18 Informatikai Főosztály Informatikai Informatikai Jogi és Koordinációs Főosztály 19.1 Jogi 19.2 Perképviseleti 19.3 Koordinációs és Szervezési 19.4 Ügyfélszolgálati 19.5 Ügykezelési informatikai jogi perképviseleti koordinációs ügyfélszolgálati 20 Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Humánpolitikai 2. humánpolitikai 21 Mindösszesen:

133 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Aszódi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Hatósági 1.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Budakeszi Járási Hivatal Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és 2.2 Kormányablak Hatósági 2.4 Gyámügyi és Igazságügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

134 460 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 3.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 3.5 Építésügyi 3.6 Foglalkoztatási 3.7 Földhivatali 3.8 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Dabasi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 4.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi kormányablak igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

135 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 461 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai okmányirodai 5.2 Hatósági 5.3 Gyámügyi és Igazságügyi 5.4 Földhivatali ellenőrzési igazságügyi földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Érdi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6.2 Hatósági Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak Népegészségügyi Hatósági Építésügyi és Örökségvédelmi Földhivatali Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi földhivatali népegészségügyi építésügyi örökségvédelmi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos 6.3 Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Munkaügyi Ellenőrzési Munkavédelmi Ellenőrzési közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi 8

136 462 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Állategészségügyi 1. Állategészségügyi 2. Növény- és Talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági növény- és talajvédelmi Erdőfelügyeleti földművelésügyi Erdőtervezési erdészeti hatósági és Földművelésügyi igazgatási Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Hulladékgazdálkodási Levegő- és Zajvédelmi Kármentesítési Természetvédelmi Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Mérőközpont Fogyasztóvédelmi Képzési és Vizsgáztatási Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi környezetvédelmi és természetvédelmi piacfelügyeleti közlekedési 7 Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési

137 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 463 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7.2 Hatósági 1. Nemzeti Energetikusi 7.3 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 7.6 Építésügyi 7.7 Foglalkoztatási 7.8 Földhivatali 7.9 Népegészségügyi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Gyáli Járási Hivatal Kormányablak okmányirodai 8.2 Okmányirodai 8.3 Hatósági 8.4 Gyámügyi és Igazságügyi 8.5 Építésügyi ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi építésügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

138 464 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9 Monori Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 9.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 9.5 Foglalkoztatási 9.6 Földhivatali 9.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Nagykátai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 10.2 Hatósági 10.3 Gyámügyi és Igazságügyi 10.4 Foglalkoztatási 10.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

139 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 465 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 11 Nagykőrösi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 11.2 Hatósági 11.3 Gyámügyi és Igazságügyi 11.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 12 Pilisvörösvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 12.2 Hatósági 12.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 13 Ráckevei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 13.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 13.5 Foglalkoztatási 13.6 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi

140 466 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 14 Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és 14.2 Kormányablak Hatósági 14.4 Gyámügyi és Igazságügyi 14.5 Építésügyi 14.6 Foglalkoztatási 14.7 Földhivatali 14.8 Népegészségügyi 15 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali építésügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 15.1 Kormányablak okmányirodai 15.2 Okmányirodai 15.3 Hatósági 15.4 Gyámügyi és Igazságügyi 15.5 Építésügyi 15.6 Népegészségügyi 15.7 Foglalkoztatási ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos 115

141 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 467 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám igazságügyi közfoglalkoztatási építésügyi népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 16 Szobi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 16.2 Hatósági 16.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 17 Váci Járási Hivatal Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és 17.2 Kormányablak Okmányirodai 17.4 Hatósági 17.5 Gyámügyi és Igazságügyi 17.6 Családtámogatási Családtámogatási Állategészségügyi 17.9 Építésügyi Foglalkoztatási Földhivatali Népegészségügyi kormányablak okmányirodai ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási

142 468 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi népegészségügyi családtámogatási és lakáscélú állami támogatási piacfelügyeleti földművelésügyi 18 Vecsési Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 18.2 Hatósági 18.3 Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 19 Mindösszesen: 2438

143 4. A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 469

144 470 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 15. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 16. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Somogy Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1359 fő. 2. A Somogy Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 8.2 Járványügyi Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek népegészségügyi egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 10 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási

145 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály Állategészségügyi 11.2 Földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 12 Hatósági Főosztály Építésügyi általános hatósági 12.2 Hatósági és Oktatási 12.3 Törvényességi Felügyeleti 12.4 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 13.3 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Humánpolitikai, Szervezési és Koordinációs 14.2 Jogi és Perképviseleti 14.3 Projekt Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai projekt humánpolitikai koordinációs jogi perképviseleti 15 Mindösszesen:

146 472 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Somogy Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Barcsi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Csurgói Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási okmányirodai ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

147 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 473 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Fonyódi Járási Hivatal Kormányablak okmányirodai 3.2 Okmányirodai 3.3 Igazságügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali - ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési - igazságügyi - foglalkoztatási és közfoglalkoztatási - földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Marcali Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi okmányirodai ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

148 474 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Nagyatádi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 5.4 Foglalkoztatási 5.5 Földhivatali 5.6 Népegészségügyi 5.7. Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Siófoki Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Építésügyi 6.5 Foglalkoztatási 6.6 Földhivatali 6.7 Népegészségügyi 6.8 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

149 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 475 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Tabi Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai Igazságügyi okmányirodai ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Kaposvári Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 8.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 8.3 Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi Gyámügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi 5

150 476 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 8.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési közlekedési Útügyi és Mérésügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői mérésügyi közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi piacfelügyeleti családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási Földhivatali földhivatali Állategészségügyi Erdészeti Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi Környezetvédelmi Természetvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi erdészeti hatósági és igazgatási földművelésügyi növény- és talajvédelmi környezetvédelmi és természetvédelmi 9 Mindösszesen:

151 4. A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 477

152 478 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 16. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 17. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2078 fő. 2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Főigazgatói Titkárság főigazgatói titkársági 6 6 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 7 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 8.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 9.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 10 Népegészségügyi Főosztály Járványügyi 10.2 Népegészségügyi Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési 11.2 Egészségbiztosítási népegészségügyi nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási pénztári

153 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 12.1 Igazságügyi pártfogó felügyelői és 12.2 Szociális és Gyámügyi igazságügyi 13 Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 13.2 Munkaerőpiaci 13.3 Alapkezelő foglalkoztatási és közfoglalkoztatási 14 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 14.2 Oktatási és Hatósági Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Törvényességi Felügyeleti Pénzügyi és Számviteli Támogatási és Bérgazdálkodási 15.3 Vagyongazdálkodási 16 Jogi és Koordinációs Főosztály általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti pénzügyi, gazdálkodási és számviteli 16.1 Humánpolitikai humánpolitikai 16.2 Jogi és Perképviseleti Működést Támogató Főosztály Koordinációs és Szervezési jogi perképviseleti koordinációs 17.1 Projekt projekt 17.2 Informatikai 1. informatikai 17.3 Informatikai 2. pénzügyi, gazdálkodási Működést Támogató 18 Mindösszesen:

154 480 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai 1 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Baktalórántházai Járási Hivatal 1.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Csengeri Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 35

155 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 481 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Fehérgyarmati Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Ibrányi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

156 482 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Kemecsei Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 5.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 6.4 Építésügyi 6.5 Foglalkoztatási 6.6 Földhivatali 6.7 Népegészségügyi 6.8 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali népegészségügyi építésügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

157 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 483 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 7.4 Építésügyi 7.5 Foglalkoztatási 7.6 Földhivatali 7.7 Népegészségügyi 7.8 Társadalombiztosítási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali népegészségügyi építésügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Nagykállói Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 8.2 Igazságügyi 8.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

158 484 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9 Nyírbátori Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 9.4 Építésügyi 9.5 Foglalkoztatási 9.6 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali építésügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 10 Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 10.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 10.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi 7

159 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Munkaerőpiaci és Pénzügyi Ügyfélszolgálati és Ellátási Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Állategészségügyi Növény- és Talajvédelmi Növényegészségügyi lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkavédelmi és munkaügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi növény- és talajvédelmi 10.7 Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Földmérési és Földügyi Jogi és Hatósági Nyilvántartó Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Hulladékgazdálkodási, Levegő- és Zajvédelmi földművelésügyi földhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi

160 486 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10.9 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Képzési Vizsgáztatási és Útügyi Járműműszaki Járműforgalmi piacfelügyeleti közlekedési 11 Tiszavasvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 11.2 Igazságügyi 11.3 Foglalkoztatási 12 Vásárosnaményi Járási Hivatal kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 12.1 Kormányablak ügyfélszolgálati és 12.2 Igazságügyi 12.3 Foglalkoztatási 12.4 Földhivatali 12.5 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási népegészségügyi földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 63 70

161 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 487 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 13 Záhonyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak 13.2 Igazságügyi ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 14 Mindösszesen: 1460

162 4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 488 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

163 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 18. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Tolna Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 981 fő. 2. A Tolna Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Egészségfejlesztési és Igazgatási Sugáregészségügyi Decentrum népegészségügyi

164 490 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási 10.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 11 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 11.3 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai 12.4 Támogatási és Bérgazdálkodási 12.5 Projekt 13 Jogi és Humánpolitikai Főosztály általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 13.1 Humánpolitikai humánpolitikai 13.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs jogi perképviseleti koordinációs 14 Mindösszesen:

165 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Tolna Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Bonyhádi Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Állategészségügyi 1.4 Foglalkoztatási 1.5 Földhivatali ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Dombóvári Járási Hivatal Kormányablak 2.2 Igazságügyi 2.3 Építésügyi 2.4 Foglalkoztatási 2.5 Földhivatali 2.6 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak feladtok ellenőrzési igazságügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

166 492 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Paksi Járási Hivatal Kormányablak 3.2 Igazságügyi 3.3 Foglalkoztatási 3.4 Földhivatali 3.5 Népegészségügyi ügyfélszolgálati és kormányablak feladtok ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Tamási Járási Hivatal Kormányablak Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Foglalkoztatási 4.5 Földhivatali ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

167 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 493 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Tolnai Járási Hivatal Kormányablak 5.2 Igazságügyi ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési igazságügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Szekszárdi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6.2 Hatósági Főosztály Kormányablak Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Népegészségügyi 6.3 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálati és kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos népegészségügyi Földművelésügyi Földhivatali Növény- és Talajvédelmi Környezetvédelmi és Természetvédelmi földművelésügyi földhivatali növény- és talajvédelmi környezetvédelmi és természetvédelmi

168 494 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 6.4 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Közlekedési és Útügyi Fogyasztóvédelmi családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi közlekedési piacfelügyeleti mérésügyi 7 Mindösszesen:

169 4. A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 495

170 496 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 18. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 19. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Vas Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1149 fő. 2. A Vas Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Egészségfejlesztési és Igazgatási népegészségügyi

171 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási 10.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 11 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 11.3 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.3 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 13.1 Humánpolitikai humánpolitikai 13.2 Jogi, Perképviseleti és Koordinációs jogi perképviseleti koordinációs 14 Mindösszesen:

172 498 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Celldömölki Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 1.4 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Körmendi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 2.4 Építésügyi 2.5 Foglalkoztatási 2.6 Földhivatali 2.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

173 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 499 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Kőszegi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési 3.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Sárvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Építésügyi 4.5 Foglalkoztatási 4.6 Földhivatali 4.7 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási piacfelügyeleti földművelésügyi

174 500 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Szentgotthárdi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és kormányablak ellenőrzési 5.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Vasvári Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi 6.3 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 7 Szombathelyi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6

175 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 501 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Népegészségügyi Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Földhivatali Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos népegészségügyi földművelésügyi erdészeti hatósági és igazgatási növény- és talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi környezetvédelmi és természetvédelmi földhivatali vetőmag- és szaporítóanyagfelügyeleti 142

176 502 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Közlekedési és Útügyi Fogyasztóvédelmi Műszaki Biztonsági lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi közlekedési piacfelügyeleti mérésügyi és műszaki biztonsági 8 Mindösszesen:

177 4. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 503

178 504 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 19. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 20. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1480 fő. 2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési 7.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a agrártámogatással kapcsolatos 8 Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi népegészségügyi Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Adatbáziskezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek 9.3 Közfoglalkoztatási 9.4 Munkaerőpiaci és Alapkezelő egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási közfoglalkoztatási

179 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Földhivatali Főosztály Állategészségügyi 10.2 Földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 11 Hatósági Főosztály Építésügyi építésügyi 11.2 Hatósági és Oktatási 11.3 Törvényességi Felügyeleti 11.4 Bányászati 11.5 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi Pénzügyi és Számviteli Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 12.3 Informatikai Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos törvényességi felügyeleti bányafelügyeleti igazgatási pártfogó felügyelői és igazságügyi pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai 13.1 Koordinációs és Jogi koordinációs 13.2 Humánpolitikai jogi 13.3 Projekt perképviseleti humánpolitikai 14 Mindösszesen:

180 506 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Ajkai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 1.2 Igazságügyi 1.3 Foglalkoztatási 1.4 Földhivatali 1.5 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Balatonalmádi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 2.2 Igazságügyi 2.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

181 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 507 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Balatonfüredi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 3.2 Igazságügyi 3.3 Építésügyi 3.4 Foglalkoztatási 3.5 Földhivatali 3.6 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési igazságügyi építésügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Devecseri Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

182 508 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Pápai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 5.5 Építésügyi 5.6 Foglalkoztatási 5.7 Földhivatali 5.8 Népegészségügyi kormányablak ellenőrzési építésügyi Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási piacfelügyeleti földművelésügyi 6 Sümegi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 6.2 Igazságügyi 6.3 Foglalkoztatási kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

183 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 509 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 7 Tapolcai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 7.4 Foglalkoztatási 7.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási földhivatali élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási piacfelügyeleti földművelésügyi 8 Várpalotai Járási Hivatal Kormányablak és Okmányirodai 8.2 Hatósági 8.3 Gyámügyi és Igazságügyi 8.4 Foglalkoztatási ügyfélszolgálati és kormányablak okmányirodai ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi

184 510 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9 Veszprémi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 9.2 Kormányablak Főosztály Kormányablak 1. ügyfélszolgálati és Kormányablak 2. kormányablak 9.3 Hatósági Főosztály Hatósági Gyámügyi és Igazságügyi Építésügyi és Örökségvédelmi Népegészségügyi 9.4 Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály ellenőrzési igazságügyi építésügyi örökségvédelmi népegészségügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Közlekedési közlekedési Útügyi Munkavédelmi és Munkaügyi Foglalkoztatási Fogyasztóvédelmi Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Egészségbiztosítási Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői munkaügyi és munkavédelmi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási

185 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 511 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 9.6 Agrárügyi Főosztály Földhivatali földhivatali Állategészségügyi Erdészeti Földművelésügyi Növény- és Talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi erdészeti hatósági és igazgatási földművelésügyi növény- és talajvédelmi 9.7 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi környezetvédelmi és Természetvédelmi természetvédelmi 10 Zirci Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 10.2 Igazságügyi 10.3 Foglalkoztatási kormányablak - egyszerűsített hatósági ellenőrzési igazságügyi közfoglalkoztatási piacfelügyeleti földművelésügyi 11 Mindösszesen: 1059

186 4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 512 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

187 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 21. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Zala Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1185 fő. 2. A Zala Megyei Kormányhivatal 1 Kormánymegbízott 2 Főigazgató 3 Igazgató Főosztály/Vezető Feladatok Létszám 4 Kormánymegbízotti Kabinet kormánymegbízottnál meghatározott főigazgatónál meghatározott igazgatónál meghatározott kabineti integritásirányítási 4.1 Állami Főépítész állami főépítészi 5 Védelmi Bizottság Titkársága védelmi igazgatási, honvédelmi 6 Belső Ellenőrzési belső ellenőrzési Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési a 7.2 Helyszíni Ellenőrzési Földhivatali Főosztály Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési a Állategészségügyi 8.2 Földhivatali agrártámogatással kapcsolatos élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi földhivatali földművelésügyi 9 Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Egészségfejlesztési és Igazgatási népegészségügyi

188 514 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám 10 Főosztály/Vezető Feladatok Létszám Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 10.1 Közfoglalkoztatási 10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelési 10.3 Egészségbiztosítási 10.4 Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési közfoglalkoztatási egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási 11 Hatósági Főosztály Hatósági, Építésügyi és Oktatási Törvényességi Felügyeleti 11.3 Igazságügyi Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Szociális és Gyámügyi 12.1 Pénzügyi 12.2 Számviteli 12.3 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 12.4 Informatikai Jogi és Humánpolitikai Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai 13.2 Koordinációs általános hatósági Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi törvényességi felügyeleti pártfogó felügyelői pénzügyi, gazdálkodási és számviteli informatikai jogi perképviseleti humánpolitikai koordinációs 14 Mindösszesen:

189 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám A Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalai Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 1 Letenyei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak 1.2 Földhivatali ellenőrzési igazságügyi ügyfélszolgálati és kormányablak földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 2 Lenti Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Igazságügyi Állategészségügyi 2.4 Foglalkoztatási 2.5 Földhivatali kormányablak ellenőrzési - oktatással kapcsolatos igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi

190 516 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 3 Zalaszentgróti Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi, Igazságügyi és Kormányablak 3.2 Földhivatali ellenőrzési igazságügyi ügyfélszolgálati és kormányablak földhivatali piacfelügyeleti földművelésügyi 4 Keszthelyi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 4.4 Foglalkoztatási 4.5 Földhivatali 4.6 Népegészségügyi kormányablak építésügyi ellenőrzési igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi piacfelügyeleti földművelésügyi

191 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 517 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 5 Nagykanizsai Járási Hivatal Kormányablak ügyfélszolgálati és 5.2 Hatósági Építésügyi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Gyámügyi és Igazságügyi Állategészségügyi 5.6 Foglalkoztatási 5.7 Földhivatali 5.8 Népegészségügyi 5.9 Nyugdíjbiztosítási és Családtámogatási kormányablak ellenőrzési Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos építésügyi mérésügyi és műszaki biztonsági igazságügyi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi közfoglalkoztatási földhivatali népegészségügyi nyugdíjbiztosítási családtámogatási lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti földművelésügyi

192 518 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 6. szám Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 6 Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Hivatalvezetői Titkárság járási hivatalvezetői titkársági 6.2 Hatósági Főosztály Kormányablak ügyfélszolgálati és Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági Népegészségügyi Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi kormányablak építésügyi örökségvédelmi ellenőrzési népegészségügyi igazságügyi természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos Földművelésügyi földművelésügyi Erdészeti Növény- és Talajvédelmi Állategészségügyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Földhivatali erdészeti hatósági és igazgatási növény- és talajvédelmi élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi környezetvédelmi és természetvédelmi földhivatali 3 131

193 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám 519 Járási Hivatal/Főosztály Feladat Létszám 6.4 Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási családtámogatási Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Foglalkoztatási Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Közlekedési és Útügyi Fogyasztóvédelmi lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos egészségbiztosítási pénztári nyugdíjbiztosítási keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos rehabilitációs igazgatási közfoglalkoztatási munkaügyi és munkavédelmi közlekedési piacfelügyeleti 7 Mindösszesen:

194 4. A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 520 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 6. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 43. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2017. szeptember 5., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya. 8.3 Laboratóriumi Osztály H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 399 7. függelék az 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás mellékletéhez 8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei,

Részletesebben

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez

7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez 7. függelék a.../. (. ) MvM utasítás mellékletéhez A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete. A Csongrád

Részletesebben

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez. 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 1578 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2019. évi 17. szám 15. függelék az 5/2019. (III. 20.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez

15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez 15. függelék a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás mellékletéhez A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

Részletesebben

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f.

8. függelék a 39/2016. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez. 1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1499 f. H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 433 8. függelék a 39/206. (XII. 30.) M M utasítás mellékletéhez A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: 17. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról

Magyar joganyagok - 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mu ködési szabályzatáról Magyar joganyagok - 5/208. (II. 6.) MvM utasítás - a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti mu ködi szabályzatáról. oldal 5/208. (II. 6.) MvM utasítás a fo városi megyei kormányhivatalok szervezeti

Részletesebben

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról. A járási hivatalok feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A járási hivatalok feladatai Járási hivatalvezetői titkársági feladatok 61. (1) A járási hivatalok

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai

A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatal feladatai Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági

Részletesebben

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM

8/2014. (II. 28.) KIM 3/2013. (I. 18.) KIM 8/2014. (II. 28.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok

Ágazati jogszabályok. A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár. Több ágazatot érintő jogszabályok Ágazati jogszabályok A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár Több ágazatot érintő jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 378/2016.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 14. szám 1333 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 14. szám 1333 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 8/2014. (II. 28.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal

Általános közzétételi lista. I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok Törzshivatal 1) Kozma Péter kormánymegbízott Telefon: 06-42/599-300 E-mail: hivatal@szszbmkh.hu 2) Dr. Teschmayer Gábor főigazgató Telefon: 06-42/599-300

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg

Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 2. oldal Baja, Szent Imre tér Kiskunféleg Magyar joganyagok - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítá 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/866/27/2019. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/5/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a

Részletesebben

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási

2. oldal Paksi Körzeti Földhivatal 7030 Paks, Szentháromság tér Tolna Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási 1. oldal Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal alapító

Részletesebben

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei

végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK TEKINTETÉBEN A FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK ADATAI TATABÁNYAI

Részletesebben

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val

2. oldal A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet, val 1. oldal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okiratát (a továbbiakban:

Részletesebben

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen

állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal VMKH Állami Főépítész igen VANYOLA kr. sorszám sorszám 3 1 egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szerv egyeztetési szakterület államigazgatási szerv elnevezése válaszolt állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 6478 I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/13/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okiratát

Részletesebben

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz

Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 2. oldal 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca Kisvárdai Körz Magyar joganyagok - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal - alapító okirat 1. oldal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga

Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 2. oldal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazga Magyar joganyagok - Somogy Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokk 1. oldal Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála

Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 2. oldal Környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgála Magyar joganyagok - 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet - a környezetvédelmi és termé 1. oldal 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos

Részletesebben

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban

Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Urbanne.monika@gtk.szie.hu Közigazgatási

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás. a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 Hatály: 2016.V.3. - 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u

Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 2. oldal Ajkai Körzeti Földhivatal 8400 Ajka, Eötvös u Magyar joganyagok - Veszprém Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítások 1. oldal Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 10740 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 57. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról A fõvárosi és

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 19. szám 3095 A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése szerint létrehozott fővárosi államigazgatási kollégium

Részletesebben

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki

Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 2. oldal 9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér Celldömölki Magyar joganyagok - Vas Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal eg 1. oldal Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy

Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 2. oldal 2500 Esztergom, Rudnay S. tér Komárom-Esztergom Megy Magyar joganyagok - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, m 1. oldal Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

Részletesebben

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89

Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 2. oldal Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, 89 Magyar joganyagok - Zala Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosításokkal e 1. oldal Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

TERVEZET. (4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. A Kormány /2013. (..) Korm. rendelete az egyes nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról A Kormány a nemzetgazdasági

Részletesebben

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata

Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 2. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivata Magyar joganyagok - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal - alapító okirata 1. oldal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18.

Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE. Győr, április 18. Nyilvántartási szám: 1/2016. (IV.18.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal ÜGYRENDJE Győr, 2016. április 18. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2017 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A. -a szerinti állami főépítészi

Részletesebben

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel

Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 2. oldal Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi és Élel Magyar joganyagok - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - alapító okirata, módosítás 1. oldal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei

2015. április 1-től. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. Telefon: 34/515-100, Fax: 34/515-109, E-mail: hivatal@kemkh.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom Kormányablakok

Részletesebben

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 1. oldal 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 1 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz

Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 2. oldal (2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt állami tisz Magyar joganyagok - 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet - az állami tisztviselők kiemelt 1. oldal 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: KSZ-2/28/15/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8/A. -a alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okiratát a következők

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás Hatályos: 2013.01.20 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Tompa Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása

Tompa Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Telefon, fax: 76/ 482 916 Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486. E-mail: epitmuh@t-online.hu Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É-03-0105 E-mail:

Részletesebben

A járások működését szabályozza:

A járások működését szabályozza: A Martonvásári Járási Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 1. A Martonvásári Járási Hivatal Törzshivatalának feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete

SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete SERÉNYFALVA KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 3/2007.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról SERÉNYFALVA KÖZSÉG

Részletesebben

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t

2. oldal és Működ (2) A Szabályzat 49. (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A költségvetésért felelős helyettes államtitkár) t 1. oldal és Működ 7/2016. (VI. 8.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról1 A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@füzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat V áros Önkormányzat

Részletesebben

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével Sorszá m 2018. január 30. napjai állapot A Baranya Megyei Kormányhivatalt érintő külső k* 2017. évben A szervezeti egység megnevezése A külső ellenőrzés tárgya, témája A külső ellenőrzés időpontja A külső

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2017 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. -a szerinti tárgyalásos

Részletesebben

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével

* a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. figyelembevételével Sorszá m A t érintő külső k* 2018. évben A szervezeti egység megnevezése A külső ellenőrzés tárgya, témája A külső ellenőrzés időpontja A külső ellenőrzést végző szerv megnevezése Az ellenőrzés eredménye

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI

LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI LENTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK AZ EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓI VÉLEMÉMYEZÉSI SZAKASZ (314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 38.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 79-81. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

tárgy: településtervező munkatárs: aláírás: szakképzettség: tervlap megnevezése: okl. építészmérnök okl. urbanisztikai szakm. okl.

tárgy: településtervező munkatárs: aláírás: szakképzettség: tervlap megnevezése: okl. építészmérnök okl. urbanisztikai szakm. okl. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke

A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke 1. számú melléklet A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során használt jogszabályok jegyzéke I. Osztályai: Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal. elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal. elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje Kormányablak Osztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Foglalkoztatási Osztály Földhivatali Osztály Népegészségügyi Osztály Szent István tér

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. január 18., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2013. (I. 18.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 362 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 1 Magyarország Kormánya az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Erzsébet Törvény) meghatározott közfeladatokkal összhangban elkötelezett azok magas szakmai színvonalon

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Az igazgatóság tevékenységére vonatkozó fontosabb ágazati jogszabályok és szabályzatok: 328/2010.

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Az ingatlanügyi hatóság működési tapasztalatai a kormányhivatalokon belül

Az ingatlanügyi hatóság működési tapasztalatai a kormányhivatalokon belül Az ingatlanügyi hatóság működési tapasztalatai a kormányhivatalokon belül dr. György István kormánymegbízott Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 31.

Részletesebben

Magyar joganyagok /2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 2. oldal Felelős: miniszterek Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Magyar joganyagok /2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 2. oldal Felelős: miniszterek Központi Statisztikai Hivatal elnöke Magyar joganyagok - 2263/2003. (X. 27.) Korm. határozat - a kormányzati létszámcsö 1. oldal 2263/2003. (X. 27.) Korm. határozat a kormányzati létszámcsökkentésről és a létszámcsökkentés alapjául szolgáló

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Edelény Város Önkormányzat

Részletesebben