Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon. Novák Zsombor"

Átírás

1 Vallások és egyházak a dualizmus-kori Magyarországon Novák Zsombor

2 Vallási összetétel A dualizmus korában Magyarország vallási összetétele lényegesen nem változott meg az előző időszakhoz képest. A lakosság csaknem teljes egészében az öt, majd 1895 óta hat törvényesen bevett (religio recepta) és egyenjogú felekezethez tartozott: Katolikus Református Evangélikus Unitárius Ortodox (görögkeleti) Izraelita (1895-től)

3

4 Törvényi szabályozás évi LIII. törvénycikk A kiegyezés után ismét törvénybe iktatták a bevett vallásfelekezetek egyenjogúságát és viszonosságát, amelyet már 1848-ban is kimondtak. A törvény alapján: Szabaddá vált az áttérést az egyes felekezetek között (megkötésekkel), A vegyes házasságok esetében születendő gyermekek közül a fiúk apjuk, a lányok pedig anyjuk vallását követik ös egyházpolitikai törvények Bevezették a kötelező polgári házasságot és az állami anyakönyvezést. Az izraelita vallást bevett vallássá és a keresztény felekezetekkel egyenjogúvá nyilvánították. Törvényt hoztak a vallás szabad gyakorlatáról, amely teljesen szabaddá tette az áttérést, az egyházakba való belépést és az

5 Római katolikusok Az 1867-es törvénnyel formálisan és jogilag megszűnt a katolicizmus államvallás jellege, egykori kiváltságos helyzetének bizonyos maradványai azonban tovább éltek, elsősorban reprezentatív külsőségekben. Az uralkodócsalád katolikus volt, a koronázást katolikus főpap végezte. A főpapok közjogi méltóságukat, javadalmaikat megtartották. Az állam ünnepein a hivatalos istentiszteleteket katolikus templomban tartották. Az államhatalom hivatalosan képviseltette magát az egyház nevezetes évfordulóin, ünnepein. A millennium alkalmával a főünnepséget a budavári Nagyboldogasszonytemplomban rendezték, s az ünnepi beszédet, a királyi pár jelenlétében, a hercegprímás mondotta. A bérmaúton lévő püspököket a hatóságok hivatalos ceremóniával fogadták és elkísérték. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a dualizmus egész időszakában csak katolikus lehetett, s a minisztérium vallási ügyekkel foglalkozó I. ügyosztályának élén mindig katolikus papi személy állt, akit a hercegprímás megkérdezése után neveztek ki.

6 A dualizmus korszakára a római katolikus egyház szervezete a történeti Magyarországon véglegesen kialakult, s 1918-ig nem változott. A latin szertartású katolikusok négy egyháztartomány keretében 4 érseki és 16 püspöki egyházmegyében éltek: Az esztergomi érseki tartományhoz tartozott a győri, pécsi, székesfehérvári, veszprémi, váci, besztercebányai és a nyitrai püspökség; A kalocsai érseki tartományhoz a csanádi (Temesvár), nagyváradi és az erdélyi (Gyulafehérvár) püspökség; Az egri érseki tartományhoz a kassai, rozsnyói, szepesi és szatmári püspökség. Horvátország 1853 óta külön egyháztartományt képezett: a zágrábi érseki tartomány alá volt rendelve a boszniai-szerémi (Diakovár/Djakovo) és a zengg-modrusi püspökség. Ezen kívül egy kisebb saját egyházmegyével rendelkezett a pannonhalmi bencés főapátság is.

7 A hitélet egyre inkább hanyatlóban volt. Falcinelli bécsi pápai nuncius 1869-ben több jelét látta a magyar katolikus egyházban a halálnak, mint az életnek. A jeles katolikus történész, Szekfű Gyula szerint: A hazai püspöki karban igen kitűnő, hazafias, bőkezű urakkal találkozunk, akik a barokk reprezentálás szokásait csorbítatlanul fenntartják, de a nép széles rétegeihez lelkipásztorkodással alig tudnak hozzáférkőzni. A két bíboros érsekről, Simorról és Haynaldról írta a német főkonzul, hogy inkább voltak hazafiak, mint római főpapok, inkább főurak, mint egyházi emberek. Mindig megtalálták az állam és egyház közötti modus vivendi útját. Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk azon, hogy különösen a társadalom felső és középső rétegeiben eluralkodott a vallási közömbösség.

8 Protestánsok A kiegyezés után a protestáns felekezetek legfőbb problémája, legsürgetőbb feladata az egységes országos egyházszervezet létrehozása volt. Hosszas viták és előkészületek után október 31-én Debrecenben összeült a kálvinisták országos alkotmányozó zsinata. A zsinat megalkotta a református egyház - hivatalos nevén Evangélium Szerint Reformált Magyarországi Keresztyén Egyház - országos alkotmányát, amely későbbi kiegészítésekkel, továbbfejlesztésekkel ma is érvényben van. Az alkotmány alapját a már korábban elfogadott zsinatipresbiteri rendszer képezte, azaz az alulról felfelé felépülő testületi kormányzás, valamint a lelkészek és a világiak paritása, azaz egyenlő részvétele a testületekben és a vezetésben. A magyar református egyház öt egyházkerületből állt: dunántúli (Pápa, Veszprém), dunamelléki (Budapest), tiszáninneni (Miskolc), tiszántúli (Debrecen) erdélyi (Nagyenyed, Kolozsvár).

9 A főrendiház szervezetének módosításáról szóló évi törvénycikk alapján a római katolikus és az ortodox érsekek és püspökök mellett a főrendiház tagjai lettek a protestáns egyházak vezetői is: 3-3 református és evangélikus püspök, 3 református főgondnok, 3 evangélikus felügyelő és az unitárius püspök vagy főgondnok. Vagyis 32 római katolikus és 10 ortodox főpap mellett 13 protestáns egyházi vezető is helyet kapott az országgyűlés felsőházában. Már Eötvös József megállapította néhány évvel a kiegyezés után, hogy a protestánsoknak - noha alig vannak feleannyian, mint a katolikusok - minden vonatkozásban több befolyásuk van, mint a katolikusoknak. Ezt alátámasztotta a statisztika is: a parlamenti képviselők többsége protestáns vallású volt. Ebben kétségkívül szerepet játszott a protestáns egyházszervezet egyik sajátos vonása, a lelkészek és a világiak egyenlő részvétele az egyházi vezetésben. A református egyházkerületi főgondnokok között egy sor vezető politikus, miniszter, sőt miniszterelnök nevével találkozunk : Tisza Kálmán és István, Lónyay Menyhért, Szilágyi Dezső, Darányi Ignác. A protestáns vezetők teljes mértékben azonosultak a korra jellemző liberális nacionalizmussal. Ezzel függött össze az a sajátos jelenség, hogy míg a katolikusok teljes erővel védelmezték iskoláikat, addig a protestánsok, főleg a reformátusok egyre több iskolájukat adták át az államnak, mert magyar nemzeti szempontból szükségesnek tartották az állami oktatást. A világháborút megelőző 20 évben a református elemi népiskolák száma több mint 500-zal (23 százalékkal) csökkent.

10 Ortodoxok (görögkeletiek) A görögkeleti vallás hívei Magyarországon csaknem teljes számban szerb és román anyanyelvűek voltak, s ennek megfelelően két különálló egyházi szervezet alakult ki: a szerb és a román. A szétválásra éppen a kiegyezést megelőző években került sor, amikor Ferenc József 1864-ben engedélyezte a román görögkeleti érsekség (metropolia) felállítását, Nagyszeben székhellyel és két alárendelt püspökséggel (Arad és Karánsebes). A magyar törvényhozás a kiegyezés után elismerte és biztosította mind a szerb, mind a román ortodox egyház önkormányzatát. Az önkormányzat legfőbb szerve mindkét egyházban a nemzeti egyházi kongresszus, amely a püspökökön kívül a hívek (felnőtt férfiak) által választott - egyharmad részben egyházi, kétharmad részben világi - tagokból áll. A nemzeti egyházi kongresszus feladata az egyházszervezet és az egyház működését meghatározó jogszabályok megalkotása, az egyházi vagyon, az alapítványok kezelése, s az egyház által fenntartott iskolák ügyeinek szabályozása és felügyelete. Mind a helyi anyaegyházak, mind az egyházmegyék ügyeit az illetékes egyházi személyekből és a hívek által választott tagokból álló gyűlések és az általuk létrehozott bizottságok intézték. Az között tartott szerb nemzeti egyházi kongresszusok olyan szervezeti szabályzatot dolgoztak ki, amely az egyházi önkormányzat valamennyi fórumán és intézményében biztosította a hívek által a népképviseleti elv alapján választott világiak többségét és irányító szerepét. Ebbe természetesen a hierarchia nem nyugodott bele, s több évtizedes küzdelmet folytatott hegemóniájának visszaszerzése érdekében. A kormány támogatásával sikerült elérniük, hogy az uralkodó 1912-ben hatályon kívül helyezte az 1871 és 1875 között szentesített szervezeti szabályzatot, s elrendelte új egyházalkotmány kidolgozását. Addig is az 1871 előtti szabályzat lépett újra érvénybe, amely biztosította a hierarchia túlsúlyát a világi elemmel szemben, s a kormány értékelése szerint "klerikális, konzervatív jellegénél fogva a nemzetiségi napi politikának az autonómia sáncai mögé jutását kellően akadályozta". A király által előírt új szabályzat megalkotására azonban a háború kitörése miatt nem került sor.

11 Izraeliták A dualizmus korában valamennyi felekezet közül a zsidóság létszáma növekedett a legnagyobb mértékben. Az izraelita vallásúak száma a világháború kitörésekor megközelítette az egymilliót, s a Horvátország nélkül vett Magyarország lakosságának kereken 5 százalékát alkották. A legnagyobb zsidó közösség Budapesten élt, ahol az izraelita vallásúak száma meghaladta a 200 ezret (23%). De jelentős (20 százalékot meghaladó) zsidó lakossága volt például Miskolcnak és Nagyváradnak is. Az évi XVII. törvénycikk az izraelitákat egyenjogú állampolgárokká tette. Az izraelita vallás azonban nem lett a keresztény felekezetekkel egyenjogú bevett vallássá, erre csak 1895-ben került sor. A vallási egyenjogúsítás elmaradásának egyik oka az volt, hogy a zsidóság nem rendelkezett központi országos egyházszervezettel, amely felelősen képviselte volna a híveket az államhatalom előtt. Ennek létrejötte azonban sohasem valósult meg, mert a zsidóság két csoportra szakad. A neológokra vagy újhitűekre és az ortodoxokra vagy óhitűekre. A századforduló környékén mégis létrehoztak néhány közös intézményt, ilyen volt például az 1910-ben alakult Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület. Budapesti születésű volt Herzl Tivadar, aki az 1896-ban Bécsben kiadott "A zsidó állam" című röpiratával megindította a cionizmus eszmeáramlatát és mozgalmát. Kifejtette, hogy a zsidóság elsősorban nép, amelynek joga van önálló nemzetállamot létrehozni. A cionizmus hazai központja

12 Kisegyházak A 19. század közepétől számos protestáns paraszti közösség alakult - főképpen az Alföldön egyházi jóváhagyás nélkül a templomba járó buzgóbb, jámborabb emberekből-asszonyokból. Összejöveteleiken vezetőjükkel a Bibliát és más kegyességi könyveket olvastak, énekeltek, imádkoztak. Ezekből a hivatalos egyháztól független házi gyülekezetekből toborzódtak a protestáns kisegyházak tagjai. A legrégebbi protestáns kisközösség a nazarénusok felekezete (hivatalos nevük: Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezete). A Ne ölj! parancsolatra hivatkozva megtagadták a fegyveres katonai szolgálatot, ami sok megpróbáltatást jelentett számukra, különösen a világháborúk idején. Az adott szó megtartása miatt az esküt is elutasították. A gyülekezetek összetartozása, egymást segítő közössége, fegyelmezett életvitele vonzóvá tette közösségeiket, melyek az 1880-as években élték virágkorukat. A századfordulón a másik jelentős kisegyház, a baptistáké, főleg az Alföld déli részén hódított (főként amerikás magyarok terjesztették). A baptista gyülekezetek életformájukban sok mindent átörökítettek a puritán örökségből, de általában nem olyan hagyományhű formában, mint a nazarénusok. Az esküt, a katonai szolgálatot nem tiltják, de a világiasságot ők is elítélik, és híveiket mérsékelt puritán életformára buzdítják. Náluk is hangsúlyt kap a felnőtt korban történő keresztség, a becsületes munka, a szórakozás elvetése. Az alföldi parasztgyülekezetek mellett a nazarénus és a baptista misszió elérte a nemzetiségeket is.

13

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!!

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2.

BELVEDERE. Indivisibiliter BELVEDERE. MMVII február március. Történelem és társadalomtudományok. XIX. évfolyam, 1 2. szám 2007/XIX. 1 2. RI ME A LE N DIO Történelem és társadalomtudományok XIX. évfolyam, 1 2. szám Indivisibiliter Írások az Oszták Magyar Monarchia történetéből. A tematikus rovat szerkesztője: M ER N IDIO A LE 2007/XIX. 1

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Az egyházi jogi személyek azonosító adatai dr. Schlosser Annamária 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Az egyházi jogi személyek azonosító adatai dr. Schlosser Annamária 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 4. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Az egyházi jogi személyek azonosító adatai dr. Schlosser Annamária 1 A közjegyző szerepe

Részletesebben

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK Fôszerkesztô kiss gábor ferenc Szerkesztők alács attila, kertész péter, MéSzá ros ta MáS, MiklóS péter, terjék MiklóS Munkatársak komáromi CSaba, könyves péter a szerkesztőbizottság

Részletesebben

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK

T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK T. Kiss Tamás Tibori Timea KULTÚRKAPUK Tanulmányok a kultúr[politik]áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta:

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága FORRÁSOK Részlet dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi neológ főrabbi beszédéből (1920) A zsidóság ne nemzet akarjon lenni. Legyen az, aminek lennie kell: vallási és erkölcsi alakulatnak. Vallás vagyunk és nem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK

A liturgikus nyelv és Makó A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK A liturgikus nyelv és Makó Janka György A MAGYAR LITURGIKUS NYELV ÉS A MAKÓI GÖRÖG KATOLIKUSOK Ha egyház és politika viszonyát vizsgáljuk a XIX. században, akkor ez a magyar görög katolikus egyház sorsában

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Szabad államban szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945. évi kiáltványának mai üzenete 1

Szabad államban szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945. évi kiáltványának mai üzenete 1 Dr. Rajki Zoltán Szabad államban szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége 1945. évi kiáltványának mai üzenete 1 A Horthy-rendszer szekta-ellenes politikája több szabadegyházi vezetőt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

Az Egyház szava még mindent megváltoztathat 1

Az Egyház szava még mindent megváltoztathat 1 K. Farkas Claudia Az Egyház szava még mindent megváltoztathat 1 Serédi Jusztinián hercegprímás szerepe a zsidótörvények vitáiban Az Egyház szava még mindent megváltoztathat. Meg kell változtatnia. 2 Egy

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ 1 A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ Források a moldvai magyarság anyanyelvű egyházi oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a XIX. század végén I. Bevezető A moldvai magyarság

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914)

A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849-1914) Az önkényuralom 1. A megtorlás Haynau ( brescai hiéna ) által vezetett megtorlás időszaka 1849-1850 Október 6. Arad 13 honvédtábornokot,

Részletesebben