AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000"

Átírás

1 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY JENŐ, IGNÁCZ KÁROLY, KARDOS JÓZSEF, RÁCZ KÁLMÁN, RÉFI ATTILA, STRAUSZ PÉTER ÉS ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN. r, ELTE.Történelemtudományok Doktori Iskola - L'Harmattan Kiadó '' " ' '".. '.. Budapest, 2005 l >,

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ KÖTET ELŐSZÓ 15 I. BEVEZETŐ: AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON Az autonómiáról általában (Gergely Jenő) Az autonómia fogalma,. 19 Az autonómia értelmezése 20 Az autonómia megvalósulási területei 22 Közigazgatási önkormányzatok A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai (Cieger András) 25 Politikai viták az autonómia határairól 25 A jogi szabályozás 40 Autonómiakonfliktusok 46 Az autonómia pénzügyi háttere 50 Fiume kivételes autonómiája 57 Budapest önkormányzata (Ignácz Károly) 63 Autonómia és központosítás Magyarországon (Zachar Péter Krisztián) 66 A dualizmus kori önkormányzatiság továbbélése 66 Központosító törekvések a közigazgatási autonómiák terén 69 A hegyközségek önkormányzatiságának kérdéseiről 73 Az országhatár-módosulások és a közigazgatási autonómiák 76 Budapest önkormányzatának kérdései (Ignácz Károly) 79 A helyi közigazgatás kérdései Magyarországon (Réfi Attila) 83 Helyi közigazgatás újjászervezése a második világháborút követően 83 Áttérés a tanácsrendszerre 85 A tanácskorszak fontosabb jellemzői az 1960-as évek közepéig 87 Az önkormányzati jelleg fejlődése a tanácsrendszer keretében Budapest közigazgatása (Ignácz Károly) 99 A rendszerváltozás kibontakozása a helyi közigazgatásban : 102 A helyi önkormányzati rendszer megszületése 104 Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése 106 A helyi önkormányzatok típusai 108

3 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON A helyi rendeletalkotás állapota és a szervezeti és működési szabályzatok szerepe Összegzés helyett 114 Kamarai autonómiák A szakmai önkormányzatok létrejötte és fejlődése (Zachar Péter Krisztián) A kereskedelmi és iparkamarák létrejötte és autonómiája 115 Az ügyvédi kar önkormányzata 120 Kísérletek a kamarai autonómia bővítésére 123 A kamarai autonómiák szervezeti felépítése és mozgástere (Strausz Péter) A régi" kamarák szervezete a két világháború között 127 A fokozatosan kiépülő kamarai rendszer 130 A kamarai autonómiák mozgástere és lehetőségei 140 A kamarai autonómiák és hegyközségek 1945-től napjainkig (Réfi Attila) 148 Kamarák és hegyközségek Magyarországon Kamarai és hegyközségi autonómiák 1989-től napjainkig 155 Társadalombiztosítás Biztosítóintézetek a két világháború között (Strausz Péter) 163 Társadalombiztosítás Magyarországon 1945-től napjainkig (Réfi Attila) 167 Társadalombiztosítás között 167 A társadalombiztosítás fejlődése a rendszerváltozás időszakától 170 Egyházi autonómiák (Gergely Jenő) Az egyházi autonómiáról általában 173 Az országos egyházi-felekezeti autonómiák 179 Az egyházi autonómiák keletkezéstörténetéhez \. 180 Az egyházi autonómiák között.183 Az elsődleges autonómiaszabályzatok összehasonlító elemzése 189 Az egyházi autonómiák a Horthy-korszakban 206 Az egyházi autonómiák a szocialista korszakban Az autonómiák újjászervezése a rendszerváltozás után 216 Az egyetemek autonómiája Magyarországon (Rácz Kálmán) Az egyetemi szervezet változásai Magyarországon 1848-ig 223 Az évi XIX. te. és az 1849-es Hatósági Szervezési Szabályzat 227 Az egyetemi autonómia a dualizmus és a Horthy-korszak alatt 233 Az újabb alapítású magyar egyetemek autonómiája 244 Egyetemi autonómia és a szocialista Magyarország 249 A rendszerváltás és a felsőoktatás 253 A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája (Kardos József) 255 HIVATKOZOTT IRODALOM 263

4 JIEDERS. TARTALOMJEGYZÉK II. DOKUMENTUMOK A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK 1. Kossuth Lajos törvényjavaslatai a megyék átalakítására (1848) Legfelsőbb kézirat a magyar udvari kancellárhoz, a vármegyei rendszer helyreállítása tárgyában (1860) Utasítás a főispánokhoz (1860) A Magyar Országgyűlés képviselőházának a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában hozott határozata (1867) A magyar kormány rendelete az erdélyi köztörvényhatóságok visszaállításáról (1867) Komárom szabad királyi város házszabályai (1867) Debrecen szabad királyi város szervezeti szabályrendelete (1867) Ferenc József legfelsőbb kézirata a fiumeiprovizórium bevezetéséről (1870) Doboka vármegye szervezeti szabályrendeletei (1871) Fiume szabad város és kerületének statútuma (1872) Pest-Pilis-Solt vármegye szervezeti szabályrendeletei és közgyűlésének ügyrendje ( ) Somorja rendezett tanácsú város szervezeti szabályrendelete (1873) Madocsa nagyközség szervezeti szabályrendelete (1873) Buda-Pest főváros törvényhatóságának szervezete (1873) Kolozsvár törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete, valamint közgyűlésének és tanácsának ügyrendje (1873T1874) Petőfalva kisközség szervezeti szabályrendelete ( ), Kápolna és Alsó-Mesteri egyesült hegyközségek szervezeti és rendszabályai (1897) A magyar kormány rendelete a Fiúméban szervezendő középfokú közigazgatási hatóságról (1901) Veszprém rendezett tanácsú város szervezeti szabályrendelete (1906) Miskolc törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete (1908) Szabályrendelet Budapest székesfőváros központi igazgatásának szervezetéről és a bizottságok szervezetéről (1911) 494 B) KAMARÁK 22. Császári kereskedelmi miniszteri rendelet a kereskedelmi és iparkamarák felállításáról (1850).< A földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter /1868. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák felállításáról (1868) Miniszteri rendelet a kereskedelmi és iparkamarák székhelyéről és kerületéről (1868).. 531

5 8 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1869) Az igazságügy-miniszter /1874. sz. rendelete az ügyvédi kamarák felállításáról (1874) A Kecskeméti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1875) A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1875) Miniszteri rendelet a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara feloszlatásáról (1880) A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1881) A kereskedelmi miniszter útiköltség-térítést szabályozó rendelete (1889) A kereskedelmi miniszter leirata a kamarai éves jelentések tárgyában (1889) A hazai kereskedelmi és iparkamarák országos értekezletének ügyköre és ügyrendje (1896) A Vidéki Kamarák Központi Irodájának szervezeti és működési szabályzata (1916) A Magyar Kamarák Országos Közös Irodájának ügyrendje (1917) 598 í C) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK 36. Az erdélyi unitáriusok egyházi igazgatási rendszere (1851) Az erdélyi római katolikus státus gyűlés szervezete és annak királyi jóváhagyása (1867) Az erdélyi püspökmegyei róm. kat. státus szervezete (1868) évi augusztus hó 10-én kelt legfelsőbb rendelet a görögkeleti szerb metropólia egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeinek szabályozása tárgyában (1868) A magyarországi és erdélyi görögkeleti román egyház szervezési szabályzata (1869) Az évi izraelita kongresszus által alkotott hitfelekezeti szabályzatok (1869) Az autonóm hittörvényű (zsidó) hitfelekezet alapszabályzata (1871) Szabályzat az erdélyi róm. kat. státus igazgatótanácsának megalakulására és működésére (1873) Ő császári és apostoli királyi felségének a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól /1875. sz. a. kibocsátott rendelete a görögkeleti szerb nemzeti egyházi kongresszus szervezete tárgyában (1875) A magyarországi református egyház alkotmánya és annak királyi megerősítése (1882) A magyarországi evangélikus egyház alkotmánya és annak királyi megerősítése (1893) A vallás- és közoktatásügyi miniszter /1905. sz. körrendelete a baptista vallásfelekezet törvényes elismeréséről (1905) Ő császári és királyi felségének évi november hó 8-án kelt legfelsőbb rendelete a karlócai gör. kel. szerb metropólia püspöki zsinatának szabályzata tárgyában (1911) : 747

6 TARTALOMJEGYZÉK D) EGYETEMEK 49. Az 1848:XIX. törvénycikk a magyar egyetemről (1848) A Pesti Egyetem 1849-es Hatósági Szervezési Szabályzata (1849) A debreceni és pozsonyi egyetemek szervezeti szabályzata (1914) A Magyar Királyi József Műegyetem szervezeti szabályzata (1916) 778 E) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 53. Az MTA alapszabályai (1869) 791 MÁSODIK KÖTET G A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK 54. A belügyminiszter /1923. sz. rendelete a közigazgatásilag ideiglenesen egyesített vármegyék új szervezetéről (1923) A belügyminiszter 3.000/1929. eln. sz. rendelete az évi közigazgatás rendezéséről szóló XXX. te. végrehajtásáról (1929) Szatmár, Ugocs és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék szervezési szabályrendeletei (1932) A Hajdúsámson község határában fekvő Martinka hegyközség rendszabálya (1934) Békés vármegye szervezési szabályrendeletei (1936) Sopron törvényhatósági jogú város szervezeti szabályrendelete (1937) Hajdúszoboszló megyei város szabályrendelete a város önkormányzatáról, szervezetéről és hivatali ügyrendjéről (1938) A magyar királyi kormány 9.330/1938. sz. rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek közigazgatásáról (1938) A magyar királyi kormány 6.200/1939. sz. rendelete Kárpátalja közigazgatási autonómiájának ideiglenes rendezéséről (1939) Törvényjavaslat a Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról (1940) Szabályrendelet Budapest székesfőváros ideiglenes törvényhatósági bizottságának ügyrendjéről (1945) 970

7 10 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON B) KAMARÁK 65. A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara alapszabálya (1922) Az Országos Mezőgazdasági Kamara alapszabálya (1923) A Budapesti Mérnöki Kamara ügyrendje (1927) A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ügyrendje (1931) Az orvosi kamarák szervezete (1936) Az orvosi kamarai választások szabályozása (1936) Rendelet a Színművészeti és Filmművészeti Kamara felállításáról (1938) Rendelet a Sajtókamara felállításáról (1938) A Kecskeméti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1941) A Budapesti Ügyvédi Kamara ügyrendje (1941) Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 333/1945. ME. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák újjászervezése tárgyában (1945) Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 10440/1945. ME. sz. rendelete az ügyvédi kamarák működésének átmeneti szabályozása és önkormányzatának helyreállítása tárgyában (1945) A Magyar Köztársaság kormányának 24070/1946. ME. sz. rendelete az Országos Földművelésügyi Tanács és földművelésügyi tanácsok létesítése tárgyában (1946) A Magyar Köztársaság kormányának 3940/1948. Korm. sz. rendelete az ügyvédi kamarák önkormányzatára vonatkozó rendelkezések átmeneti módosítása, illetőleg kiegészítése tárgyában (1948) A Magyar Köztársaság kormányának 5590/1948. Korm. sz. rendelete a kereskedelmi és iparkamarák megszüntetése, továbbá belkereskedelmi igazgatóságok felállítása tárgyában (1948) A Magyar Köztársaság kormányának 7750/1948. Korm. sz. rendelete a Magyar Kereskedelmi Kamara szervezése tárgyában (1948) 1220 C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 81. A MÁV Betegségi Biztosító Intézetének alapszabálya (1925) Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) alapszabálya (1929) 1249, 83. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) alapszabálya (1929) 1322 D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK 84. A /1928. V.K.M. sz. rendelettel jóváhagyott alapszabályai a magyarországi status quo ante izraelita hitközségek Országos Szövetségének (1928) A magyarországi református egyház évi alkotmánya (1933) A magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház zsinati nyilatkozata az egyház hitelvi alapjáról és az évi II. egyházi törvénycikk

8 TARTALOMJEGYZÉK \\ az egyházi alkotmány szervezeti és kormányzati részének kiegészítés és módosítása tárgyában (1938) ; ~: A magyarországi katolikus egyházközségek igazgatási szabályzata (1939) 1483 E) EGYETEMEK 88. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezeti szabályzata (1934) 1517 HARMADIK KÖTET ' A) TANÁCSOK 89. A Fővárosi Tanács és szervei szervezeti és működési szabályzata (1971) Baranya megye tanácsának szervezeti és működési szabályzata (1973) Székesfehérvár város tanácsa szervezeti és működési szabályzata (1973) Akasztó községi tanács és szerveinek szervezeti és működési szabályzata (1974) B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK 93. A Magyar Köztársaság kormányának 3300/1949. (IV. 9.) korm. sz. rendelete a hegyközségek és hegyközségi tanácsok megszüntetéséről (1949) A Népköztársaság elnöki tanácsának évi 6. számú törvényerejű rendelete a hegyközségekről (1958) Az ügyvédi kamarák ügyrendje (1964) 1719 C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 96. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 36. számú törvényerejű rendelete az állami társadalombiztosítás szervezetéről (1950) A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökségének 1/1950. SZOT. számú határozata a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) szervezeti és működési szabályzatáról (1950) 1736

9 22 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK 98. A magyar izraelita vallásos szervezet egységes országos szervezete (1950) A magyarországi evangélikus egyház évi törvénykönyve (1966) A magyarországi református egyház évi alkotmánya (1967) A magyarországi unitárius egyház önkormányzati törvénye (1971) A magyarországi katolikus egyházközségek általános szervezeti szabályzata (1984) 1861 E) EGYETEMEK 103. A minisztertanács 274/1950. (XI. 23.) MT. sz. rendelete a tudományegyetemek és a műszaki egyetemek szervezetének szabályozása tárgyában (1950) A művelődési miniszter 3/1969. (VII. 4.) MM. sz. rendelete az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák szervezetéről és működéséről (1969) A művelődési miniszter 20/1986. (VIII. 31.) MM. sz. rendelete a felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről (1986) 1906 F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 106. Az MTA alapszabályai (1949) Az MTA alapszabályai (1970) A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK 108. Kup község önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (1991) A Fejér megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (1991) Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének szervezeti és működési szabályzata (1991) A Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (1992) Ajka város önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata (1995) 2037 B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK 113. Az Országos Ügyvédi Kamara ügyrendje (1992) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya (1994) 2090

10 TARTALOMJEGYZÉK A Magyar Ügyvédi Kamara alapszabálya (1999) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapszabálya (2001) Balatonederics hegyközség alapszabálya (2004) A Magyar Agrárkamara alapszabálya (2004) 2162 C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 119. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat alapszabálya (1994) 2191 D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK 120. A magyarországi katolikus egyházközségi képviselőtestületek szabályzata (1993) A magyarországi evangélikus egyház hatályos alkotmánya (2001) A magyarországi református egyház jelenleg hatályos alkotmánya (2002) A magyarországi zsidó hitközségek alapszabálya (2004) 2289 E) EGYETEMEK 124. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) szervezeti és működési szabályzata (2000) 2313 F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 125. Az MTA-ról szóló évi XL. törvény, az MTA alapszabálya és az akadémiai ügyrend egységes szerkezetben (1995) 2353

11