Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap június V. évfolyam, 6. szám A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat hírei v Isten veletek cimborák v Az iskolai klubok mûködése v Art Fesztivál v János Vitéz v Az idénykezdõ horgászversenyek eredményei A gyerek szemében van elrejtve minden... Kedves olvasók! Az alábbiakban egy különleges ember bemutatását vállalom, akinek végtelen szerénységét és alázatát nemhogy halványítja, hanem inkább megerõsíti az a rendkívüli bölcsesség és intelligencia, amivel megáldatott. Legnagyobb örömömre könyvtárunk gyakori látogatója. Bekopog, köszön tisztelettel, és belép levett kalappal. KATARÍNA SZABÓOVÁ Sosem mulaszt el bennünket megajándékozni egy õszinte mosollyal és egy jó szóval. Õt derûre hangolta egy megpróbáltatásoktól sem mentes, tevékeny és termékeny élet. Maga elé teszi szeretett könyveit, ily módon is elmerül a természetben, melyet annyira ismer, szeret, tisztel és csodál. Teszi ezt nemcsak a maga örömére, hiszen hivatása is a tudást továbbadni. Olykor szótárakat lapoz, mert mint mondani szokta, a nyelv az ember egyik legnagyobb kincse, ezért szüntelenül csiszolni, kutatni és óvni vagyunk kötelesek. Szívügye a történelem is. Ismerni akarjuk gyökereinket, tudni akarjuk, honnan hová tartunk. Erre a tág értelmû quo vadis -ra a helytörténész keresi a választ életünk mindennapjainak kutatásával, azoknak a vésõnyomoknak feltárásával, amelyeket a századok hagytak generációk életének formálásához. De beszéljen inkább a tanár, tudós, író, férj, nagyapa, a jóbarát, egy kedves ember, Árpi bácsi, PaeDr. Juhász Árpád. Az érsekújvári járás dombok közt meghúzódó kis falujában, Bélán születtem december 11-én. Az elemi iskola alsó évfolyamaiban Országh Gizella tanító néni viselte gondomat. Késõbb Gajdár István igazgató-tanító kezébe A biztonságos közúti közlekedés 1. európai napja Az Egyesült Nemzetek döntése nyomán április között világszerte megtartották a Biztonságos Közlekedés Hetét. Számtalan megelõzõ-nevelõ programot szerveztünk, melynek keretén belül oktatási intézményünkben a Gútai Corvin Mátyás Alapiskolában versenyeket rendeztünk közúti közlekedés témában. Hétfõtõ1 péntekig több akcióval is bekapcsolódtunk az eseménysorozatba. A rendezvény célja, hogy rámutasson és egyben megelõzze a közúti közlekedés problémáit, fõként a fiatalság és a gyermekek körében. Alsó tagozatos tanulóink a galántai közlekedési pályán gyakorolták a már elméletben elsajátított ismereteiket. (Folytatás a 3. oldalon) kerültem, aki nagy tudásával és következetes szigorával megszelídített, jó irányba terelve érdeklõdésemet. A szinte gondtalan népiskolai éveket tanítóm javaslatára gimnáziumi év követte, de a 2. világháború közeledõ frontja mindent meghiúsított. (Folytatás a 3. oldalon) Múltunk emlékei Sz. ANNA Könyörögj érettünk 1893 Mindössze ennyi olvasható a Gyõri és Sport utcák találkozási pontjánál álló szakrális emlék talapzatán. A híres-hírhedt keresztezõdésben álló kétalakos szobor, sajnos már több komoly közúti balesetet is látott. Ha az ember nem elég elõvigyázatos, a szentek könyörgése sem mindig segít. A rendszerváltás óta az Állomás utca és a Béke utca közti útszakasz is a Szent Anna nevet viseli. Kürti Endre

2 2 GÚTAI HÍRÖZÖN JÚNIUS Az önkormányzat hírei Május 28-án tartotta 6. rendes ülését a városi képviselõtestület. A képviselõk ezen a tanácskozáson használták elõször az elektronikus szavazatszámláló berendezést. A testület a kiadott programtól eltérõen nem tárgyalta a futballklubban végzett ellenõrzésrõl szóló beszámolót, mivel az érintettek nem voltak jelen. Bajcsi Béla javaslatára lekerült a napirendrõl két vagyonjogi beadvány is. Ezek az ingatlanvásárlási kérvények a Mezõgazdasági Szövetkezet fõudvari telephelyét érintik. Jóváhagyásra került a Városi Hivatal, ill. az Önkormányzat módosított szervezési és munkarendje, majd a hivatal szerkezeti felépítése. Jelenleg a hivatalnak 26 adminisztratív dolgozója és 6 fõ kiszolgálószemélyzete van. A módosítás két új adminisztrátort jelent. Ebbõl egy személlyel az adó és illeték részleg bõvül, egy pedig az ügyfélfogadó-informátor szerepét tölti majd be. A Városi Rendõrség parancsnoki tisztére kiírt pályázat eredménye alapján a testület javasolta Ing. Dobi Róbert kinevezését. A képviselõk jóváhagyólag tudomásul vették az önkormányzat es idõszakra szóló programnyilatkozatát. Terjedelmes anyag foglalkozik a város iskoláinak fejlesztési koncepciójával. A tanulmány megállapítja, hogy az elkövetkezõ évek egyik fõ gondját a csökkenõ gyermeklétszám jelentheti. Gõgh Tibor magánkezdeményezésben mûfüves sportpályát szeretne létesíteni. A testület e célra jóváhagyta a szlovák alapiskola tornaterme melletti terület 15 évre szóló ingyenes kikölcsönzését. A képviselõk ezenkívül több magánszemély tuladonjogi kérvényével is foglalkoztak. Horváth Árpád polgármester beszámolt róla, hogy készül a várost átszelõ fõút felújításának tervezete. Mivel ez eredetileg nem tartalmazta volna a körforgalmas megoldásokat, a város kénytelen ezek megtervezéséhez anyagiakkal is hozzájárulni. A mintegy félmilliós többletköltségbõl kb. 300 ezer korona terheli a várost. Kürti Endre Isten veletek cimborák... Az Isten veletek cimborák dallamát zengték gimnáziumunk falai. A hosszú nyolc év idõszakát lezáró búcsúének dallamai voltak ezek május 11-én ismét elballagott egy osztály, hogy tagjai immár külön utakon folytassák tanulmányaikat különbözõ fõiskolákon, egyetemeken, hogy ezzel megalapozzák jövõjüket, és boldoguljanak az életben. A gyönyörû, nem mindennapi környezetben, a feldíszített, meséket idézõ osztályteremben megtartott utolsó osztályfõnöki órát követõen elkezdõdött a ballagás, mely során minden egyes osztályban az oktávások jókívánságokkal búcsúztak a kisebb diákoktól. Már hagyomány, hogy az alsóbb évfolyamok útravalóul néhány kedves gondolattal, verssel ajándékozzák meg végzõs diáktársaikat. A ballagók természetesen elbúcsúztak az iskola tanáraitól és a többi dolgozótól is, megköszönve nekik áldozatos munkájukat. Ezután iskolánk kápolnájában adtak hálát Istennek a diákévekért, és az iskola udvarán családjuk körében fogadták a gratulációkat. Végzõseink ezután a városházára vonultak a Gaudeamus diákhimnusz dallamaival kísérve, iskolai zászlónkat követve, ahol a város vezetõsége mondott köszöntõt ebbõl az alkalomból. Végül a templomban adott hálát az Úrnak ballagó, osztályfõnök, tanár, diák és szülõ az együtt megélt szép pillanatokért, a felnõtté válás útján közösen megtett jókora lépésért. Sokszor talán nem tulajdonítunk nagy jelentõséget az ilyen életfordulóknak, hiszen fõként azok érzik a jelentõségét, akik épp megélik, pedig az élet találkozásokból, elválásokból áll. Talán, ha a kelta-ír köszöntõ szerint búcsúznánk egymástól mindenkor, a viszontlátásnál többet kívánnánk egymásnak. Tegyünk hát így: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, Arcodat melegen süsse a Nap, Földedet öntözze lágy esõ, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. Miskolczi Melinda Gútai Hírözön ingyenes helyi havilap. Felelõs kiadó: Gúta Város Önkormányzata. Fõszerkesztõ: MAYER János. Szerkesztõbizottság: SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Tördelõszerkesztõ: SALÁTH Richárd. Korrektúra: BARCZI László. Nyomja: SILVESTER Kft. Regisztrációs szám: OÚ OVVSaZ/ A szerkesztõség címe: Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1. Tel.: 035/ , Fax: 035/

3 2007. JÚNIUS GÚTAI HÍRÖZÖN 3 A gyerekek szemében... (Folytatás az 1. oldalról) Nehéz évek következnek, de a háború befejeztével a frontvonali szörnyûségeknek is vége szakad. Árpi bácsi szülõfaluja ismét az újraélesztett Csehszlovákiához kerül. Magyar iskolák híján sajnos nem folytathatja tanulmányait. Hol a sebtiben létrehozott konzervgyárban dolgozik, hol pedig a dohánytermelõk munkájában vesz részt mindaddig, amíg sikerül némi szlovák nyelvismeretre szert tennie, s így felvételt nyer a párkányi szlovák gimnáziumba. Két évet veszít, de örül, hogy tanulhat és igyekezete végül is 1953-ban sikeres érettségihez vezet. Orvos vagy tanító szerettem volna lenni meséli Árpi bácsi. Az elsõ az akkori minisztérium szigorú számkijelölések alapján nem sikerülhetett, így hát eldöntöttem, hogy volt kedves tanítóm, Gajdár István nyomdokaiba lépek és tanító leszek. Megnyílhattak végre a nemzetiségi iskolák s magyar pedagógusokból nagy volt a hiány. Ezek után rövid pár hónapra Gútára kerül a tanár úr szlovák nyelvet tanítani, ezt követõen két év katonaság következik Horaždovicén. Hazatérte után szeretne szülõfaluja közelébe kerülni, de a nagy tanítóhiány miatt nem engedik el Gútáról. A Pozsonyi Felsõbb Pedagógiai Iskolán munka mellett tanulással szereztem meg humán tantárgyak tanítására az elsõ diplomámat, amit egy évtized múltán a Nyitrai Pedagógiai Egyetem Természettudományi Karán újabb diploma követett. Már túl voltam a negyvenen, amikor biológiából megszereztem a pedagógiai doktorátust folyamán még kétéves továbbképzésben vettem részt a budapesti Nyári Egyetemen. Szerettem mindig újabb és újabb ismeretekre szert tenni. Lényegében ez volt számomra a szórakozás is, az iskolai munka és az otthoni családi nevelés mellett" mondja. A fõiskolákon és önképzéssel szerzett tudását igyekszik hasznosítani oktató-nevelõ munkájában. Tantárgyai oktatásán kívül az erkölcsi nevelést tartja fontosnak. Megerõsiteni a rábízott tanítványokban nemzetük, anyanyelvük szeretetét, de más nemzetek tiszteletét is. Igaz örömöt lelni az emberekért és élõ környezetünk megóvásáért végzett munkában. Árpi bácsi 1970-ben kerül i- gazgatóként a Május 1. Utcai Magyar Tannyelvû Alapiskola élére. Ezt a pedagógiai munkakört 19 évig végzi mindaddig, amíg a betegség hirtelen el nem szakítja a katedrától. Azóta kettesben éldegél feleségével Magdikával. Ha valami nem jön közbe, gyakran összejön az egész család. Ilyenkor ismét éltetõ zsivajjal, vidám csiviteléssel telik meg gútai otthonunk meséli. Pályafutása idején mint Gúta járási képviselõje, két választási idõszakban tölti be a járási iskolabizottság feladatkörét. Így alkalma nyílik felkeresni szinte valamennyi járási alapiskolát, megismerve azok gondját-baját. A 70-es évek oktatási reformja új tankönyvek igényét vetette fel. A tanár úr két társszerzõ kollégájával megírja a 7. osztály szlovák nyelvkönyvét, amelyet még három kiadás követ. A pozsonyi Pedagógiai Kiadó valamint a Komáromi Pedagógiai Központ felolvasásaiból megjelentetik a Gyérülõ madárvilágunk védelmében (1977), Veszélyben Földünk élõvilága (1980), valamint a Természeti környezetünk védelme (1981) címû kiadványokat. Évtizedekig tagja a csehszlovák, majd alapító tagja a szlovák madárvédelmi ornitológiai szervezetnek. A 60-as évek folyamán a város krónikása lesz. Meglátogatja a komáromi, nyitrai és esztergomi archívumokat, hogy összegyûjthessen valamit Gúta múltjából, hiszen régi krónikái elkallódtak, csak a 30-as évekbõl maradt meg egy évtizednyi krónikai feljegyzés a komáromi levéltárban, Németh Gyula volt igazgató tollából. Az összegyûjtött anyagból született az a kiadvány, amely a Gúta rövid története (1976) címet viseli. A rendszerváltást követõen Harsányi Imre polgármester felkérésére íródik Gúta és környéke a múlt századokban (1996) címû helytörténeti áttekintés 1918-ig, amely széles történelmi tablón ismereteti a Gúta és környéke hadi eseményeit, tekintettel iskolai ifjúságunkra, akik a szocializmus évei alatt, s még késõbb is csak foghíjasan kaphattak ízelítõt az iskolában nemzetük történelmébõl. A történelmi eseményeken kívül foglalkozik vidékünk földrajzi, talajtani, vízrajzi, valamint éghajlati tényezõivel ben kiadásra került a Jön az árvíz címû kézirat. A városházán kéziratban, esetleges kiadásra várva megtalálhatók még az alábbi feldolgozások: Gúta a közmûvelõdés útján (1998), a- mely felöleli az oktatás és a kultúra fejlõdését 1989-ig, Hej halászok, halászok (1999), a gútai halászat rövid története. Árpi bácsi több pedagógiai szaklap külsõ munkatársa volt, de dolgozott más szaklapoknak is pl. Jó gazda, Múltunk emlékei, Dunatáj stb. Nyomtatásban megjelen cikkeinek száma meghaladja a 200-at. A környezetvédelem és az oktatás ügyében eddigi munkája során kifejtett tevékenységéért komoly elismerésben részesült a szlovák, valamint a magyar környezetvédelmi és oktatásügyi minisztériumtól. Végezetül had idézzem a tanár úr szavait, melyek oly sokat elárulnak jóságáról és szeretetérõl. Éveim során nagyon sokszor léptem át az osztályok küszöbét, s amikor a gyerekek csillogó szemébe néztem, tudtam, hogy ott van elrejtve minden. Mert minden halandó ember zsenge korától elölrõl kezdi és járja végig azt az utat, ami egyszeri és csak az övé... Biztosan akad, aki kinevet, de érzem, a világ leggazdagabb emberei mi vagyunk pedagógusok, tanító emberek, mert amit mi kapunk vagy kaptunk lélekben hálás tanítványainktól, az anyagias örömökkel nem helyettesíthetõ. Mérhetetlen az a szeretet, ami a gyermeki szembõl felénk árad, ezt viszonozni kevés egy emberélet. Katarína Szabóová A biztonságos közúti közlekedés... (Folytatás az 1. oldalról) Egy érdekes rajzfilm megtekintése után tesztkérdéseken bizonyíthatták elméleti tudásukat. Megismerkedtek az útjelzõtáblákkal és kerékpár, roller segítségével résztvevõi lehettek egy valódi közúti közlekedésnek. Nagyon élvezetes volt számukra úgy megélni, mintha a közúti forgalomban lennének. Már arról érdeklõdtek, mikor jöhetnek újra. Április 27-én az iskolai klub tanulói érdekes programmal gazdagították ismereteiket a sportpályán. Megismerkedtek az útjelzõtáblákkal és azok helyes használatával, a biztonságos közlekedés szabályaival, majd a nevelõnõ elõadást tartott az ENSZ tagállamainak határozatáró1. A program része volt a kerékpár részeinek megismerése, majd a sportpályán kerékpároztak, betartva a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat. A legkisebbek aszfaltrajzot készítettek útjelzõtáblákról és közlekedési szituációkról. Tanulságos és fontos program volt, melynek rendszeres megismétlésével magabiztos és másokra is odafigyelõ gyermekeket nevelhetünk a közlekedés területén. Fülöp Erika

4 4 GÚTAI HÍRÖZÖN JÚNIUS Az iskolai klubok mûködése A gútai alapiskolák vezetõsége értesíti a szülõket, hogy az iskolai klubok július 2-tól augusztus 10-ig a következõ beosztásban mûködnek: Program 1. hét Dátum: július 2 6. Helyszín: J.A. Komenský Alapiskola alkotómûhely fürdõzés kerékpártúra Császtára tájékozódási játékok a malomnál Szülõi hozzájárulás: 4 x Sk (ebéd, 2. hét Dátum: júl Helyszín: J.A. Komenský Alapiskola alkotómûhely fürdõzés kerékpártúra Levelesre Komárom - Európa udvar megtekintése Exkurzió a Túzok farmra 3. hét Dátum: júl Helyszín: Corvin Mátyás Alapiskola séta a természetbe, játékok turisztika - vízimalom és könyéke, tájékozódás a terepen állatok és növények megfigyelése, herbárkészítés Exkurzió a Túzok farmra, filmvetítés Fürdõzés 4. hét Dátum: júl Helyszín: Corvin Mátyás Alapiskola a helyi kisüzemek és gyárak meglátogatása kézmûvesklub - képzõmûvészeti alkotások természetes anyagokból zenés-mozgásos játékok a természetben sportjátékok és ügyességi vetélkedõk gyalogtúra Csörgõbe 5. hét Dátum: júl. 30 aug.3. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola turisztika - vízimalom és környéke fürdõzés sportjátékok és versenyek a természetben kirándulás Csörgõbe - természetvédelem alkotómûhely 6. hét Dátum: aug Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola kerékpártúra Kis-Sziget környezetvédelmi játékok fürdõzés alkotómûhely gyalogtúra - Örtény JELENTKEZÉSI LAPOK IGÉNYELHETÕK AZ EGYES ISKOLÁK TITKÁRSÁGAIN, ILLETVE MEGKAPJÁK A TANULÓK IS. PROGRAM Art Fesztivál mûvelõdési tábor Gúta, Malom liget június Június 8., péntek Érkezés, táborverés Tanyaszínház elõadás Felvidéki Humorfesztivál döntõsének elõadása Erõs Károly Kerecsen és Ayers Rock koncert Ismerõs Arcok koncert Június 9., szombat Délelõtt - kézmûves foglalkozás Fejezetek a honfoglalás-viselet és fegyvertörténetbõl Délután - elõadások A kárpát - medencei magyar sajtószabadság (Bayer Zsolt) Nyelvi jogok és nyelvhasználat a Kárpát - medencében (dr. Gerencsér Balázs) Kultúra és nemzetpolitika a Felvidéken (Bíró Ágnes, Hrubík Béla, Stugel Tibor) Tanyaszínház elõadás Felvidéki Humorfesztivál döntõsének elõadása Bodzsár Gyula Táncház a Tilinkó zenekarral Palya Bea koncert Június 10., vasárnap Tanyaszínház elõadás Táborbontás Szervezõ: Csemadok Komáromi Területi Választmánya Jegyárak: Fesztivál jegy: 300 Sk (szállás sátorban) Napi jegy: 100 Sk

5 2007. JÚNIUS GÚTAI HÍRÖZÖN 5 Az idénykezdõ horgászversenyek eredményei Május 5. Hajómalom melletti Holt-Kis-Duna-ág 1. Csontos Mihály...16 ponty cm 2. Kristóf Arnold...8 ponty cm 3. Czafrangó István...6 ponty cm Törpeharcsa kategória Szabó Gábor...1,64 kg Legnagyobb ponty...1. Molnár József...60 cm Május 8. - Csörgõi-tó 1. Gõgh Péter...6 ponty cm 2. Nagy Roland...5 ponty cm 3. Lakatos Zoltán...4 ponty cm Legnagyobb ponty...1. Molnár József cm Május a Hajómalom melletti Holt-Kis-Duna-ág Nyugdíjasok versenye 1. Majer Imre... 3 ponty cm 2. Borka Géza... 3 ponty cm 3. Csontos Gábor...2 ponty cm Törpeharcsa kategória...1. Molnár József...1,60 kg Legnagyobb ponty...1. Szabó László cm János Vitéz június 12., kedd, VMK Gúta Gútán utoljára ebben az évadban az eredeti szereposztásban!!! Most ne szalassza el az élményt,váltson jegyet elõvételben 150,- Sk és (100,-Sk erkély) értékben a VMK jegypénztárában Vážený rodièia a priatelia školy! Riadite¾stvo ZŠ M. Korvína s VJM Kolárovo touto cestou Vám ïakuje, že aj v tomto školskom roku ste poukázali 2% zaplatenej dane za rok 2006 nášmu ZMR na Slovensku. Tisztelt Szülõk, Iskolabarátok! A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola igazgatósága ezúton mond köszönetet, hogy ebben az iskolai évben is jövedelemadójuk 2%-val támogatták iskolánk Szülõi Szövetségét. Elhalálozások Lukoviczky Milan 43, Bencsik Gizella 84, Szabó Teréz 75, Szlatki Imre 81, Simigh Zoltán 54, Varga István 65, Kollár Erzsébet 71, Angyal János 44, Kürti Rozália 78, Szabó Mária 60, Szabó Mária 78, Seregül Rozália 80. Emléküket meg rizzük.

6 2 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK Jún 2007 Správy samosprávy Mestské zastupite¾stvo malo svoje 6. riadne zasadnutie 28. mája. Poslanci prvýkrát použili nainštalované elektronické hlasovacie zariadenie. Oproti vydanému programu, v rokovaní nastali niektoré zmeny. Plánované prejednanie výsledkov vykonanej kontroly vo futbalovom klube bolo pre neúèas zainteresovaných odložené. Prijatý bol aj návrh Vojtecha Bajcsiho v ktorom žiadal odroèenie dvoch majetkoprávnych podaní. Tieto sa týkali nehnute¾ností na hlavnom dvore Po¾nohospodárskeho družstva. Prejednané boli viaceré právne normy mesta a ich úpravy. Boli to organizaèný a pracovný poriadok Mestského úradu a zastupite¾stva. V organizaènej štruktúre Mestského úradu nastanú dve zmeny: Mestský úrad v súèasnosti má 26 administratívnych pracovníkov a 6 pomocných pracovných síl. Pod¾a nového sa rozšíri o jedného pracovníka úsek daní a poplatkov a s jedným pracovníkom bude vytvorená kancelária prvého styku. Na základe výsledkov výberového konania do funkcie náèelníka Mestskej polície zastupite¾stvo doporuèilo vymenova Ing. Róberta Dobiho. Poslanci brali na vedomie Programové vyhlásenie samosprávy na roky Obsažný materiál sa zaoberá koncepciou rozvoja škôl v meste. Závažným problémom sa javí stále klesajúci poèet detí. Tibor Gõgh zo svojej súkromnej iniciatívy chce v meste vytvori športové ihrisko s umelým trávnikom. Poslanci na tento úèel schválili výpožièku plochy na dobu 15 rokov pri telocvièni slovenskej základnej školy. Predmetom jednania boli aj majetkoprávne podania ïalších súkromných osôb. Primátor oboznámil prítomných so skutoènos ou, že plánovaná rekonštrukcia hlavnej cesty pôvodne neobsahuje kruhové objazdy. Ak mesto trvá na vybudovaní objazdov je nutné na tieto projekty aj finanène prispie. Z polmiliónovej èiastky naviac mesto musí uhradi cca Sk. Kürti Endre Oslavovali sme.. (Pokraèovanie zo strany 1.) Nakoniec èlenovia odhalili stoly a ukázalo sa to ve¾ké prekvapenie, to krásne, voòavé a nepopísate¾né- esteticky upravené stoly, ob ažkané rôznymi kysnutými koláèmi. Boli medzi nimi slané, sladké, nezvyèajné, známe i neznáme druhy. Od svadobného koláèa a ve¾konoènej bábovky cez vrtule, moravské koláèe, paprikový kattanè, smotanové, oškvarkové, šunkové pagáèe, atï. Chlieb náš každodenný, sadlovníky, kapustové koláèe, pudingový koláè, grahamové pagáèe, makovníky, orechovníky, lekvárovo- makové a ešte mnohoraké. Prosím sú ažiacich, aby mi prepáèili, ak som nieèo vynechala, ale bolo toho tak ve¾a a všetko bolo dobré, chutné a vkusne servírované. Porota sa ujala svojej hodnotiacej úlohy, aj sme ich ¾utovali, lebo ochutna to¾ko druhov koláèov veru nie je asi malièkos. Urobi to však museli, lebo bolo treba vybra koláè najchutnejší, sladký aj slaný, najestetickejšie upravený a koláè najzvláštnejší. Keï sa porota vzdialila, aby rozhodla o ví azoch, pani predsedníèka Tóthová predstavila všetkých tvorcov peèiva pod¾a mena (dovtedy totiž boli známe iba èísla koláèov). Boli to p. Helena Svoreòová, Anna Babinská, Marta Õsziová, Alžbeta Mršková, Mária Tóthová, Zuzana Kovácsová, Viera Banásová, Anna Kádárová, Anežka Košíková, Margita Göghová, Helena Kertaiová, Mária Pilišiová a jediný zástupca mužov p. Imrich Tóth. Každý zo svojho produktu ponúkal úèastníkov, ktorým zrejme ve¾mi chutilo, lebo kým porota rozhodla o výsledku, stoly zostali poloprázdne. Chvála Bohu! Pán predseda poroty vyhodnotil priebeh a celé podujatie pozitívne. On, ako odborník a znalec vysoko hodnotil nápad a tiež aktivitu èlenov. Povedal, že zrealizova takéto podujatie nie je vôbec ¾ahké a vidiac tú rados a odhodlanie aktérov a spokojnos úèastníkov napåòa to aj duše fachmanov rados ou. Vyhlásil výsledky: Najchutnejší sladký koláè upiekla p. Kertaiová, slaný p. Košíková. Najestetickejšiu dekoráciu mala p. M. Tóthová. Najzvláštnejší koláè upiekla p. Kovácsová. Zvláštnu cenu poroty získal jediný sú ažiaci muž p. I. Tóth. Ví azmi však boli vlastne všetci a potvrdili to aj prítomní svojím potleskom a spokojnos ou (cca 100 ¾udí). Na záver p. predsedníèka spolku poïakovala porote za odvedenú ne¾ahkú prácu, ale aj za to, že takí vážení odborníci prijali ponuku hodnoti prácu amatérskych pekárov. Všetka èes! èlenovia spolku si to vysoko vážia. Podobne si vážia aj dobrotu Ivetky Csontosovej, ktorá sponzorovala akciu kyticami kvetov. Poïakovanie patrilo tým, ktorí napiekli, ako aj tým, ktorí prišli a svojou prítomnos ou vyjadrili záujem o veci verejné, úctu k aktérom a organizátorom. Všetci sme odchádzali domov spokojní a s pocitom, že sme Deò ví azstva oslávili síce netradiène, príjemným ochutnávaním, ale aj myšlienkami o slobode, o láske k rodine, o dobrote srdca, o priate¾stve, ako aj záujmom o iných a podporou dobrej veci. Vïaka Vám všetkým. Kolárovský hlásnik - bezplatný miestny mesaèník. Zodpovedný vydavate¾: Mestské zastupite¾stvo Kolárovo. Šéfredaktor: MAYER János. Redakèná rada: SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Grafická úprava: SALÁTH Richárd. Korektúra: BARCZI Ladislav. Tlaè: SILVESTER s.r.o. Registraèné èíslo: OÚ OVVSaZ/ Adresa redakcie: Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1., Tel. è.: 035/ , , fax.: 035/

7 Jún 2007 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK 3 V oèiach detí je... (Pokraèovanie zo strany 1.) Chcel som sa sta lekárom, alebo uèite¾om. Keïže to prvé sa mi kvôli prísnym kritériám vtedajšieho ministerstva nepodarilo, rozhodol som sa kráèa po stopách pána uèite¾a Gajdára a sta sa pedagógom. V 50.-tych rokoch sa opä otvorili národnostné školy a maïarských uèite¾ov bol ve¾ký nedostatok - dodáva. Po absolvovaní štúdia ho osud zavial do Kolárova, kde vyuèoval slovenèinu v maïarských školách. Nasledovali dva roky povinnej vojenskej služby v èeských Horaždoviciach. Po návrate domov sa pán Juhász znovu usadil v našom meste a žije tu dodnes. Popri práci v škole som získal svoj prvý vysokoškolský diplom z humanitných predmetov na Vyššom pedagogickom inštitúte v Bratislave. O desa rokov nasledoval ïalší, tentokrát z Fakulty prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Mal som èosi vyše štyridsiatky, keï som obhájil doktorát z biológie. V rokoch som sa zúèastnil dvojroèného štúdia na Letnej univerzite v Budapešti. Popri práci a rodinnom živote získavanie nových vedomostí bolo mojou zábavou i koníèkom. Árpi báèi sa v roku 1970 stal riadite¾om ZŠ s vyuèovacím jazykom maïarským na Ulici 1. mája a túto funkciu vykonával až do roku 1989, keï ho choroba vytrhla od školskej katedry. Odvtedy je na dôchodku spolu s manželkou Magdikou. Tešíme sa na chvíle, keï sa zíde celá rodina. Vtedy sa náš domov opä zaplní rados ou a veselým detským smiechom -vraví. Reforma školstva v 70.- tych rokoch si žiadala zostavenie nových uèebníc. Pán Juhász spolu s ïalšími dvoma kolegami napísal uèebnicu slovenského jazyka pre 7. roèník. V bratislavskom Pedagogickom nakladate¾stve mu vyšli knihy Na ochranu ohrozených vtáèích druhov (1977), Ohrozený život na Zemi (1980), Ochrana nášho životného prostredia (1981). Desa roèia bol èlenom Èeskoslovenskej, neskôr zakladate¾om Slovenskej ornitologickej spoloènosti. V 60-tych rokoch sa stal kronikárom mesta. Navštívil komáròanské, ostrihomské a nitrianske archívy, aby zozbieral materiál z minulosti Kolárova (Gúty) a na základe týchto informácií vznikla prvá brožúra o histórii nášho mesta. Po spoloèenskom prevrate v roku 1989 na žiados vtedajšieho primátora p. Harsányiho napísal knihu Kolárovo a jeho okolie v minulých storoèiach (1996), ktorá sa okrem historických udalostí zaoberá aj zemepisnými, pôdohospodárskymi, vodohospodárskymi a podnebnými podmienkami nášho okolia. V roku 2005, pri príležitosti 40. výroèia nièivej povodne mu vyšla kniha Útoèí voda, valí sa skaza. Na Mestskom úrade v Kolárove ležia ïalšie rukopisy, ktoré ešte len èakajú na svoje vydanie: Ej rybári, rybári a Kolárovo na ceste verejnej osvety. Pán Juhász bol spolupracovníkom viacerých odborných èasopisov, v ktorých sa objavilo vyše 200 jeho èlánkov. V súèasnosti pracuje s Dr. Csillou Dorotovièovou ( odborná prírodovedná pracovníèka, botanièka Podunajského múzea v Komárne) na odbornom slovníku maïarsko-slovensko-latinskom, ktorý má by pomôckou základným a stredným školám a gymnáziám v južných okresoch pre rôzne biologické sú aže a olympiády. Poslúži aj lesníkom, po¾nohospodárom, prekladate¾om a všetkým milovníkom prírody, ktorí by si chceli osvoji v obidvoch jazykoch názvy lieèivých rastlín, húb a rastlín polí, lúk a lesov v Karpatskej kotline. Za zásluhy v oblasti pedagogiky a enviromentalistiky obdržal pán uèite¾ viacero ïakovných listov z rúk slovenských i maïarských ministrov školstva a životného prostredia. Na záver mi dovo¾te, milí èitatelia, citova pár viet z úst tohto všestranného èloveka, ktoré len podèiarkujú jeho lásku a úctu k životu: Poèas svojich aktívnych rokov som ve¾akrát prekroèil prahy tried a keï som zazrel ten zázraèný jas v oèiach detí, mal som pocit, že v nich je ukryté všetko... Pretože cesta každého èloveka, poènúc detstvom a konèiac starobou, je jedineèná a neopakovate¾ná. Možno ma mnohí vysmejú, ale verím, že najbohatšími ¾uïmi na svete sme my, uèitelia, pretože to, èo sa nám dostáva od vïaèných detí a bývalých študentov, sa nedá vyèísli žiadnymi materiálnymi statkami. Nekoneèná je láska v oèiach detí plynúca smerom k nám. Na vyjadrenie vïaky za túto lásku nepostaèí ani celý ¾udský život... Katarína Szabóová P O Z V A N I E Spolok priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove si dovo¾uje týmto pozva všetkých obèanov nášho mesta na VII. roèník podujatia pod názvom DEÒ SLOVENSKEJ KULTÚRY, ktorý je každoroène v spolupráci s predstavenstvom mesta a kultúrneho strediska usporiadaný v deò štátneho sviatku 5. júla a venovaný je pamiatke vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Program dòa slávnostne otvorí o 15. hodine dychovka Kolárovèanka pri pamätníku v centrálnom parku, následne sa tam bude kona pietny akt kladenia vencov a ekumenické bohoslužby. Potom sa v sále MsKS uskutoèní slávnostný kultúrny program v podaní našich amatérskych zborov a hos- ujúcich folklórnych súborov - detí z Hurbanova a dospelých z mesta Topo¾èianky. Od 19. hodiny bude usporiadaná zábava pri hudbe s možnos ou obèerstvenia pre úèastníkov osláv v záhradnej reštaurácii Madison na Brnenskom námestí. Všetkých záujemcov srdeène pozývajú a oèakávajú usporiadatelia.

8 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK obèiansky mesaèník Jún 2007 V. roèník, 6. èíslo OBSAH ÈÍSLA: Oslavovali sme netradiène v Voèiach detí je ukryté všetko v Správy samosprávy v Pozvanie Oslavovali sme netradiène Máj - lásky èas, sviatok práce, oslavy vstupu do EU, oslavy ví azstva nad fašizmom, oslavy, oslavy, oslavy... Aj èlenovia Spolku priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove oslávili tohtoroèný 8. máj, ale zvláštne, ojedinele, nadovšetko užitoène a pouène. Oslávili ho ví azstvom nad pohodlím, nad výhovorkami - èo sa ako nedá, èo je ako nemožné, že nieto dos èasu, že sme zaneprázdnení atï. Oslávili ho výstavou èerstvo peèených kysnutých koláèov. Ale pekne po poriadku... O¾GA ŠTEKELOVÁ Nápad sa zrodil v hlave èlenky výboru, Martiky Õsziovej a hneï sa aj u- jal. Zaèali sa prípravy- kedy, ako, v podobe sú aže, s porotou a oceneniami atï. Trvalo tri týždne, kým nastal ten deò s ve¾kým D. Vyzdobené, esteticky upravené priestory klubových miestností spolku, k tomu prestreté stoly /prikryté/ vítali prostredníctvom organizátorov a sú ažiacich pekárov hojný poèet prichádzajúcich návštevníkov. Nakoniec nás bolo to¾ko, že sme sa ledva zmestili do dvoch miestností. Netrpezlivo sa èakalo na odhalenie stolov, všetci zvedaví, èo sa to len napieklo. Ale ešte predtým, kým si mohli prís na svoje naše oèi a chu ové bunky, potešili sa naše uši a obohatili naše duše pôsobením krásnych slov básnika, ktoré predniesla Žofka Nagyová a pekné tóny skladieb, ktoré na husliach zahral žiak 8. roè. ZŠ. René Szépe. Pani predsedníèka spolku Anna Tóthová privítala prítomných, porozprávala o nápade, ale hlavne o cieli výstavy - udržiava, rozvíja tradície matiek a starých matiek a vráti ich do bežného života dnešných rodín. Potom predstavila vysoko odbornú porotu, ktorej predsedom bol p. Karol Havetta a èlenkami p. Regina Havettová, Eleonóra Lévaiová, Katarína Lengyelová a Regina Hajková. (Pokraèovanie na strane 2.) V oèiach detí je ukryté všetko... Milí èitatelia! V nasledujúcich riadkoch vám chcem predstavi mimoriadne vzácneho èloveka, ktorý napriek nesmiernej múdrosti a inteligencii zostal skromným a nekoneène pokorným pánom. Na moje ve¾ké potešenie je èastým hos om v kolárovskej knižnici. Zaklope, úctivo pozdraví a sníme si klobúk z hlavy. S úsmevom na tvári každého obdarí dobrým slovom. Potom zasadne do èitárne a otvorí milované knihy... Ponorí sa do ríše prekrásnej prírody, ktorej tak ve¾mi rozumie, chráni ju a neúnavne odovzdáva svoje poznatky o nej nasledujúcim generáciám. Alebo si zalistuje v niektorom slovníku, pretože, ako vravieva, jazyk a reè sú jedným z najvzácnejších pokladov ¾udstva, ktoré treba neustále zdokona¾ova, cibri, báda... Jeho srdcovou záležitos ou je okrem iného aj história. Èlovek predsa potrebuje vedie odkia¾ prišiel a kam smeruje. Èo ovplyvòovalo život jeho predkov a ako sa po stároèia formoval okolitý svet. Nechajme teda prehovori pána uèite¾a, vedca a publicistu, manžela, dedka, dobrého priate¾a a milého èloveka, PaeDr. Árpáda Juhásza, nášho Árpi báèiho! Narodil som sa v malej dedinke Béla v novozámockom okrese. Bezstarostné roky v ¾udovej škole vystriedali na popud môjho uèite¾a Gajdára dva roky gymnaziálnych štúdií, ale blížiaca sa 2. svetová vojna zmarila moje plány - vraví. Keïže po skonèení vojnových útrap nemohol pokraèova v štúdiu na maïarských školách, nastúpil do práce v konzerváròach a tabakových závodoch. Tu nadobudol znalosti zo slovenèiny a prihlásil sa na slovenské gymnázium v Štúrove. Stratil síce dva roky, ale bol š astný, že môže študova a v roku 1953 úspešne zmaturoval. (Pokraèovanie na strane 3.)

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. október-november V. évfolyam, 10 11. szám A TARTALOMBÓL: 20 éves a nyugdíjas klub v Ünnepi ülés v Gúta mint város v Rendhagyó történelemóra Árpád évében v

Részletesebben

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie

Botlík Aladár községünk díszpolgára. Aladár Botlík èestným obèanom našej obce. Védjük környzetünket. Chráòme si svoje okolie Noviny obyvate¾ov Ve¾kých Ú¾an Nagyfödémes lakosainak lapja 3. èíslo 12. roèník Október 2008 3. szám 12. évfolyam 2008 Október Aladár Botlík èestným obèanom našej obce V dòoch 1. a 2. augusta sa konali

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GÚTAI HÍRMONDÓ független közéleti havilap 2009. augusztus-szeptember I. évfolyam, 5-6. szám Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GALO LUKÁCS Tímea Egy sikeres pályázatnak

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. sehehjánu vekimánu vehigiánu lázmán A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. NOVEMBER CHESVAN - KISLEV 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 174. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK,

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik

Idén április 12-én, vasárnap rendezik. AKomáromi Zsidó Hitközség idén. Az előző, januári 224. Hitközségi Híradóval indult útjára jubileumi, huszadik h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. FEBRUÁR SVAT-ADAR 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 2. SZÁM, 225. SZÁM Komáromból indultak Sorozatunk első részében az izraeli Wilheim cukrászda történetét

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások.

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. A Menház felújítása. Az Auschwitz Album az Európa Udvarba érkezik. Komárom Zsidó Öröksége. Izraeli találkozások. A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2010. MÁJUS IJAR - SIVAN 5770. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA VIII. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 168. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7

XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 XX. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2009/7 Olajkutak lesznek a Duna mentén? Párkányban is keresik a lelőhelyet Az elmúlt hónapban több szlovákiai médium is arról számolt be, hogy

Részletesebben

Lelki csönd és gyertyafény

Lelki csönd és gyertyafény nov. 9. 16.00-tól : X. KÁRPÁT- MEDENCEI FOLKLÓRFESZTIVÁL MÁRTON-NAPI VIGALOM a Városi Művelődési Központban 9. nov. od 16.00: X. FOLKLÓRNY FESTIVAL KARPATSKEJ KOTLINY VESELICA NA MARTINA v MsKS Megjelenik

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/5. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo 2004/5 Múzeumnyitó Múzeum otvorené Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie A galéria létrehozása, a művelődési ház, majd a városi mozi felújítása után újabb kulturális intézménnyel

Részletesebben

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti,

HITKÖZSÉGI HÍRADÓ. akik a hagyományosan a Komáromi Napok alatt megrendezett koncertet hiányolták. A zsidó időszámítás szerinti, A LAP ALAPÍTVA 5756-BAN 2011. MÁJUS NISAN-IJAR 5771. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA IX. REG. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 180. SZÁM HITKÖZSÉGI HÍRADÓ h b NEM AZ A ZSIDÓ, AKINEK A SZÜLEI AZOK VOLTAK, HANEM AKINEK

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/12 Vianoce Bol trošku pomalý, ťarbavý. Možno práve preto ho katechétka vybrala na postavu krčmára vo vianočnej scénke. Nemusel sa naučiť

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

AKomáromi Zsidó Hitközség idén

AKomáromi Zsidó Hitközség idén h b HITKÖZSÉGI HÍRADÓ 2015. AUGUSZTUS TAMMUZ-AV 5775. A KOMÁROMI ZSIDÓ HITKÖZSÉG LAPJA XIII. REG. ÉVF. 7. SZÁM, 230. SZÁM Őszi programok a Menházban Légifelvétel: Palo Skrovánek és Miro Michela Zsidó Kultúra

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék:

KÖZÖS ÜNNEP. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről... 2 Közös ünnep... 3 A vietnami nagykövet látogatása... 3 HURO szeminárium... 4 Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen... 4 Autómentes

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/06 Csőcserék Június elején az Enerbyt vállalat elkezdte a földalatti hővezetékek cseréjének első szakaszát. A szóban forgó csövek 40 évesek,

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/09 Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko Vadaš chystá zobrať približne

Részletesebben

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX

Iskolai csodák. Hetven hungarikon. Dvojtarifová daň sa zrejme zruší. Megmenekült a CINEMAX XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. szeptember 7., 19. évfolyam, 17. szám 17. číslo, 19. ročník, 7.

Részletesebben

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség!

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség! 1 Úvod Bevezető Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Mesto Kráľovský Chlmec súčasne s okolitými obcami tohto roku oslavuje osemsté výročie prvej písomnej pamiatky. V tomto znamení sa nesie aj program

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Költözött a nyugdíjas klub. Február 7 től a Vá sártér 825/8 címen található meg a városi nyugdíjas klub (a galéria volt épülete). DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Klub dôchodcov na novej

Részletesebben

EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014

EKELI HÍRMONDÓ 1220 2014 1. číslo Samosprávne noviny november 2014 1. szám Önkormányzati lap 2014 november 1220 2014 Vážení občania našej obce Je dobrým zvykom pred ukončením volebného obdobia urobiť vyhodnotenie činnosti a bilanciu

Részletesebben

Béke, szabadság, egyetértés

Béke, szabadság, egyetértés Március idusán Csabai arcképcsarnok Áchimra emlékeztünk Pályázatok, versenyeredmények 100 éwel ezelőtt történt Národnostná Mozaika Töredék történetek a múltból Béke, szabadság, egyetértés I 153 évvel ezelőtt

Részletesebben