Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap június V. évfolyam, 6. szám A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat hírei v Isten veletek cimborák v Az iskolai klubok mûködése v Art Fesztivál v János Vitéz v Az idénykezdõ horgászversenyek eredményei A gyerek szemében van elrejtve minden... Kedves olvasók! Az alábbiakban egy különleges ember bemutatását vállalom, akinek végtelen szerénységét és alázatát nemhogy halványítja, hanem inkább megerõsíti az a rendkívüli bölcsesség és intelligencia, amivel megáldatott. Legnagyobb örömömre könyvtárunk gyakori látogatója. Bekopog, köszön tisztelettel, és belép levett kalappal. KATARÍNA SZABÓOVÁ Sosem mulaszt el bennünket megajándékozni egy õszinte mosollyal és egy jó szóval. Õt derûre hangolta egy megpróbáltatásoktól sem mentes, tevékeny és termékeny élet. Maga elé teszi szeretett könyveit, ily módon is elmerül a természetben, melyet annyira ismer, szeret, tisztel és csodál. Teszi ezt nemcsak a maga örömére, hiszen hivatása is a tudást továbbadni. Olykor szótárakat lapoz, mert mint mondani szokta, a nyelv az ember egyik legnagyobb kincse, ezért szüntelenül csiszolni, kutatni és óvni vagyunk kötelesek. Szívügye a történelem is. Ismerni akarjuk gyökereinket, tudni akarjuk, honnan hová tartunk. Erre a tág értelmû quo vadis -ra a helytörténész keresi a választ életünk mindennapjainak kutatásával, azoknak a vésõnyomoknak feltárásával, amelyeket a századok hagytak generációk életének formálásához. De beszéljen inkább a tanár, tudós, író, férj, nagyapa, a jóbarát, egy kedves ember, Árpi bácsi, PaeDr. Juhász Árpád. Az érsekújvári járás dombok közt meghúzódó kis falujában, Bélán születtem december 11-én. Az elemi iskola alsó évfolyamaiban Országh Gizella tanító néni viselte gondomat. Késõbb Gajdár István igazgató-tanító kezébe A biztonságos közúti közlekedés 1. európai napja Az Egyesült Nemzetek döntése nyomán április között világszerte megtartották a Biztonságos Közlekedés Hetét. Számtalan megelõzõ-nevelõ programot szerveztünk, melynek keretén belül oktatási intézményünkben a Gútai Corvin Mátyás Alapiskolában versenyeket rendeztünk közúti közlekedés témában. Hétfõtõ1 péntekig több akcióval is bekapcsolódtunk az eseménysorozatba. A rendezvény célja, hogy rámutasson és egyben megelõzze a közúti közlekedés problémáit, fõként a fiatalság és a gyermekek körében. Alsó tagozatos tanulóink a galántai közlekedési pályán gyakorolták a már elméletben elsajátított ismereteiket. (Folytatás a 3. oldalon) kerültem, aki nagy tudásával és következetes szigorával megszelídített, jó irányba terelve érdeklõdésemet. A szinte gondtalan népiskolai éveket tanítóm javaslatára gimnáziumi év követte, de a 2. világháború közeledõ frontja mindent meghiúsított. (Folytatás a 3. oldalon) Múltunk emlékei Sz. ANNA Könyörögj érettünk 1893 Mindössze ennyi olvasható a Gyõri és Sport utcák találkozási pontjánál álló szakrális emlék talapzatán. A híres-hírhedt keresztezõdésben álló kétalakos szobor, sajnos már több komoly közúti balesetet is látott. Ha az ember nem elég elõvigyázatos, a szentek könyörgése sem mindig segít. A rendszerváltás óta az Állomás utca és a Béke utca közti útszakasz is a Szent Anna nevet viseli. Kürti Endre

2 2 GÚTAI HÍRÖZÖN JÚNIUS Az önkormányzat hírei Május 28-án tartotta 6. rendes ülését a városi képviselõtestület. A képviselõk ezen a tanácskozáson használták elõször az elektronikus szavazatszámláló berendezést. A testület a kiadott programtól eltérõen nem tárgyalta a futballklubban végzett ellenõrzésrõl szóló beszámolót, mivel az érintettek nem voltak jelen. Bajcsi Béla javaslatára lekerült a napirendrõl két vagyonjogi beadvány is. Ezek az ingatlanvásárlási kérvények a Mezõgazdasági Szövetkezet fõudvari telephelyét érintik. Jóváhagyásra került a Városi Hivatal, ill. az Önkormányzat módosított szervezési és munkarendje, majd a hivatal szerkezeti felépítése. Jelenleg a hivatalnak 26 adminisztratív dolgozója és 6 fõ kiszolgálószemélyzete van. A módosítás két új adminisztrátort jelent. Ebbõl egy személlyel az adó és illeték részleg bõvül, egy pedig az ügyfélfogadó-informátor szerepét tölti majd be. A Városi Rendõrség parancsnoki tisztére kiírt pályázat eredménye alapján a testület javasolta Ing. Dobi Róbert kinevezését. A képviselõk jóváhagyólag tudomásul vették az önkormányzat es idõszakra szóló programnyilatkozatát. Terjedelmes anyag foglalkozik a város iskoláinak fejlesztési koncepciójával. A tanulmány megállapítja, hogy az elkövetkezõ évek egyik fõ gondját a csökkenõ gyermeklétszám jelentheti. Gõgh Tibor magánkezdeményezésben mûfüves sportpályát szeretne létesíteni. A testület e célra jóváhagyta a szlovák alapiskola tornaterme melletti terület 15 évre szóló ingyenes kikölcsönzését. A képviselõk ezenkívül több magánszemély tuladonjogi kérvényével is foglalkoztak. Horváth Árpád polgármester beszámolt róla, hogy készül a várost átszelõ fõút felújításának tervezete. Mivel ez eredetileg nem tartalmazta volna a körforgalmas megoldásokat, a város kénytelen ezek megtervezéséhez anyagiakkal is hozzájárulni. A mintegy félmilliós többletköltségbõl kb. 300 ezer korona terheli a várost. Kürti Endre Isten veletek cimborák... Az Isten veletek cimborák dallamát zengték gimnáziumunk falai. A hosszú nyolc év idõszakát lezáró búcsúének dallamai voltak ezek május 11-én ismét elballagott egy osztály, hogy tagjai immár külön utakon folytassák tanulmányaikat különbözõ fõiskolákon, egyetemeken, hogy ezzel megalapozzák jövõjüket, és boldoguljanak az életben. A gyönyörû, nem mindennapi környezetben, a feldíszített, meséket idézõ osztályteremben megtartott utolsó osztályfõnöki órát követõen elkezdõdött a ballagás, mely során minden egyes osztályban az oktávások jókívánságokkal búcsúztak a kisebb diákoktól. Már hagyomány, hogy az alsóbb évfolyamok útravalóul néhány kedves gondolattal, verssel ajándékozzák meg végzõs diáktársaikat. A ballagók természetesen elbúcsúztak az iskola tanáraitól és a többi dolgozótól is, megköszönve nekik áldozatos munkájukat. Ezután iskolánk kápolnájában adtak hálát Istennek a diákévekért, és az iskola udvarán családjuk körében fogadták a gratulációkat. Végzõseink ezután a városházára vonultak a Gaudeamus diákhimnusz dallamaival kísérve, iskolai zászlónkat követve, ahol a város vezetõsége mondott köszöntõt ebbõl az alkalomból. Végül a templomban adott hálát az Úrnak ballagó, osztályfõnök, tanár, diák és szülõ az együtt megélt szép pillanatokért, a felnõtté válás útján közösen megtett jókora lépésért. Sokszor talán nem tulajdonítunk nagy jelentõséget az ilyen életfordulóknak, hiszen fõként azok érzik a jelentõségét, akik épp megélik, pedig az élet találkozásokból, elválásokból áll. Talán, ha a kelta-ír köszöntõ szerint búcsúznánk egymástól mindenkor, a viszontlátásnál többet kívánnánk egymásnak. Tegyünk hát így: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, Arcodat melegen süsse a Nap, Földedet öntözze lágy esõ, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. Miskolczi Melinda Gútai Hírözön ingyenes helyi havilap. Felelõs kiadó: Gúta Város Önkormányzata. Fõszerkesztõ: MAYER János. Szerkesztõbizottság: SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Tördelõszerkesztõ: SALÁTH Richárd. Korrektúra: BARCZI László. Nyomja: SILVESTER Kft. Regisztrációs szám: OÚ OVVSaZ/ A szerkesztõség címe: Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1. Tel.: 035/ , Fax: 035/

3 2007. JÚNIUS GÚTAI HÍRÖZÖN 3 A gyerekek szemében... (Folytatás az 1. oldalról) Nehéz évek következnek, de a háború befejeztével a frontvonali szörnyûségeknek is vége szakad. Árpi bácsi szülõfaluja ismét az újraélesztett Csehszlovákiához kerül. Magyar iskolák híján sajnos nem folytathatja tanulmányait. Hol a sebtiben létrehozott konzervgyárban dolgozik, hol pedig a dohánytermelõk munkájában vesz részt mindaddig, amíg sikerül némi szlovák nyelvismeretre szert tennie, s így felvételt nyer a párkányi szlovák gimnáziumba. Két évet veszít, de örül, hogy tanulhat és igyekezete végül is 1953-ban sikeres érettségihez vezet. Orvos vagy tanító szerettem volna lenni meséli Árpi bácsi. Az elsõ az akkori minisztérium szigorú számkijelölések alapján nem sikerülhetett, így hát eldöntöttem, hogy volt kedves tanítóm, Gajdár István nyomdokaiba lépek és tanító leszek. Megnyílhattak végre a nemzetiségi iskolák s magyar pedagógusokból nagy volt a hiány. Ezek után rövid pár hónapra Gútára kerül a tanár úr szlovák nyelvet tanítani, ezt követõen két év katonaság következik Horaždovicén. Hazatérte után szeretne szülõfaluja közelébe kerülni, de a nagy tanítóhiány miatt nem engedik el Gútáról. A Pozsonyi Felsõbb Pedagógiai Iskolán munka mellett tanulással szereztem meg humán tantárgyak tanítására az elsõ diplomámat, amit egy évtized múltán a Nyitrai Pedagógiai Egyetem Természettudományi Karán újabb diploma követett. Már túl voltam a negyvenen, amikor biológiából megszereztem a pedagógiai doktorátust folyamán még kétéves továbbképzésben vettem részt a budapesti Nyári Egyetemen. Szerettem mindig újabb és újabb ismeretekre szert tenni. Lényegében ez volt számomra a szórakozás is, az iskolai munka és az otthoni családi nevelés mellett" mondja. A fõiskolákon és önképzéssel szerzett tudását igyekszik hasznosítani oktató-nevelõ munkájában. Tantárgyai oktatásán kívül az erkölcsi nevelést tartja fontosnak. Megerõsiteni a rábízott tanítványokban nemzetük, anyanyelvük szeretetét, de más nemzetek tiszteletét is. Igaz örömöt lelni az emberekért és élõ környezetünk megóvásáért végzett munkában. Árpi bácsi 1970-ben kerül i- gazgatóként a Május 1. Utcai Magyar Tannyelvû Alapiskola élére. Ezt a pedagógiai munkakört 19 évig végzi mindaddig, amíg a betegség hirtelen el nem szakítja a katedrától. Azóta kettesben éldegél feleségével Magdikával. Ha valami nem jön közbe, gyakran összejön az egész család. Ilyenkor ismét éltetõ zsivajjal, vidám csiviteléssel telik meg gútai otthonunk meséli. Pályafutása idején mint Gúta járási képviselõje, két választási idõszakban tölti be a járási iskolabizottság feladatkörét. Így alkalma nyílik felkeresni szinte valamennyi járási alapiskolát, megismerve azok gondját-baját. A 70-es évek oktatási reformja új tankönyvek igényét vetette fel. A tanár úr két társszerzõ kollégájával megírja a 7. osztály szlovák nyelvkönyvét, amelyet még három kiadás követ. A pozsonyi Pedagógiai Kiadó valamint a Komáromi Pedagógiai Központ felolvasásaiból megjelentetik a Gyérülõ madárvilágunk védelmében (1977), Veszélyben Földünk élõvilága (1980), valamint a Természeti környezetünk védelme (1981) címû kiadványokat. Évtizedekig tagja a csehszlovák, majd alapító tagja a szlovák madárvédelmi ornitológiai szervezetnek. A 60-as évek folyamán a város krónikása lesz. Meglátogatja a komáromi, nyitrai és esztergomi archívumokat, hogy összegyûjthessen valamit Gúta múltjából, hiszen régi krónikái elkallódtak, csak a 30-as évekbõl maradt meg egy évtizednyi krónikai feljegyzés a komáromi levéltárban, Németh Gyula volt igazgató tollából. Az összegyûjtött anyagból született az a kiadvány, amely a Gúta rövid története (1976) címet viseli. A rendszerváltást követõen Harsányi Imre polgármester felkérésére íródik Gúta és környéke a múlt századokban (1996) címû helytörténeti áttekintés 1918-ig, amely széles történelmi tablón ismereteti a Gúta és környéke hadi eseményeit, tekintettel iskolai ifjúságunkra, akik a szocializmus évei alatt, s még késõbb is csak foghíjasan kaphattak ízelítõt az iskolában nemzetük történelmébõl. A történelmi eseményeken kívül foglalkozik vidékünk földrajzi, talajtani, vízrajzi, valamint éghajlati tényezõivel ben kiadásra került a Jön az árvíz címû kézirat. A városházán kéziratban, esetleges kiadásra várva megtalálhatók még az alábbi feldolgozások: Gúta a közmûvelõdés útján (1998), a- mely felöleli az oktatás és a kultúra fejlõdését 1989-ig, Hej halászok, halászok (1999), a gútai halászat rövid története. Árpi bácsi több pedagógiai szaklap külsõ munkatársa volt, de dolgozott más szaklapoknak is pl. Jó gazda, Múltunk emlékei, Dunatáj stb. Nyomtatásban megjelen cikkeinek száma meghaladja a 200-at. A környezetvédelem és az oktatás ügyében eddigi munkája során kifejtett tevékenységéért komoly elismerésben részesült a szlovák, valamint a magyar környezetvédelmi és oktatásügyi minisztériumtól. Végezetül had idézzem a tanár úr szavait, melyek oly sokat elárulnak jóságáról és szeretetérõl. Éveim során nagyon sokszor léptem át az osztályok küszöbét, s amikor a gyerekek csillogó szemébe néztem, tudtam, hogy ott van elrejtve minden. Mert minden halandó ember zsenge korától elölrõl kezdi és járja végig azt az utat, ami egyszeri és csak az övé... Biztosan akad, aki kinevet, de érzem, a világ leggazdagabb emberei mi vagyunk pedagógusok, tanító emberek, mert amit mi kapunk vagy kaptunk lélekben hálás tanítványainktól, az anyagias örömökkel nem helyettesíthetõ. Mérhetetlen az a szeretet, ami a gyermeki szembõl felénk árad, ezt viszonozni kevés egy emberélet. Katarína Szabóová A biztonságos közúti közlekedés... (Folytatás az 1. oldalról) Egy érdekes rajzfilm megtekintése után tesztkérdéseken bizonyíthatták elméleti tudásukat. Megismerkedtek az útjelzõtáblákkal és kerékpár, roller segítségével résztvevõi lehettek egy valódi közúti közlekedésnek. Nagyon élvezetes volt számukra úgy megélni, mintha a közúti forgalomban lennének. Már arról érdeklõdtek, mikor jöhetnek újra. Április 27-én az iskolai klub tanulói érdekes programmal gazdagították ismereteiket a sportpályán. Megismerkedtek az útjelzõtáblákkal és azok helyes használatával, a biztonságos közlekedés szabályaival, majd a nevelõnõ elõadást tartott az ENSZ tagállamainak határozatáró1. A program része volt a kerékpár részeinek megismerése, majd a sportpályán kerékpároztak, betartva a kerékpárosokra vonatkozó szabályokat. A legkisebbek aszfaltrajzot készítettek útjelzõtáblákról és közlekedési szituációkról. Tanulságos és fontos program volt, melynek rendszeres megismétlésével magabiztos és másokra is odafigyelõ gyermekeket nevelhetünk a közlekedés területén. Fülöp Erika

4 4 GÚTAI HÍRÖZÖN JÚNIUS Az iskolai klubok mûködése A gútai alapiskolák vezetõsége értesíti a szülõket, hogy az iskolai klubok július 2-tól augusztus 10-ig a következõ beosztásban mûködnek: Program 1. hét Dátum: július 2 6. Helyszín: J.A. Komenský Alapiskola alkotómûhely fürdõzés kerékpártúra Császtára tájékozódási játékok a malomnál Szülõi hozzájárulás: 4 x Sk (ebéd, 2. hét Dátum: júl Helyszín: J.A. Komenský Alapiskola alkotómûhely fürdõzés kerékpártúra Levelesre Komárom - Európa udvar megtekintése Exkurzió a Túzok farmra 3. hét Dátum: júl Helyszín: Corvin Mátyás Alapiskola séta a természetbe, játékok turisztika - vízimalom és könyéke, tájékozódás a terepen állatok és növények megfigyelése, herbárkészítés Exkurzió a Túzok farmra, filmvetítés Fürdõzés 4. hét Dátum: júl Helyszín: Corvin Mátyás Alapiskola a helyi kisüzemek és gyárak meglátogatása kézmûvesklub - képzõmûvészeti alkotások természetes anyagokból zenés-mozgásos játékok a természetben sportjátékok és ügyességi vetélkedõk gyalogtúra Csörgõbe 5. hét Dátum: júl. 30 aug.3. Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola turisztika - vízimalom és környéke fürdõzés sportjátékok és versenyek a természetben kirándulás Csörgõbe - természetvédelem alkotómûhely 6. hét Dátum: aug Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola kerékpártúra Kis-Sziget környezetvédelmi játékok fürdõzés alkotómûhely gyalogtúra - Örtény JELENTKEZÉSI LAPOK IGÉNYELHETÕK AZ EGYES ISKOLÁK TITKÁRSÁGAIN, ILLETVE MEGKAPJÁK A TANULÓK IS. PROGRAM Art Fesztivál mûvelõdési tábor Gúta, Malom liget június Június 8., péntek Érkezés, táborverés Tanyaszínház elõadás Felvidéki Humorfesztivál döntõsének elõadása Erõs Károly Kerecsen és Ayers Rock koncert Ismerõs Arcok koncert Június 9., szombat Délelõtt - kézmûves foglalkozás Fejezetek a honfoglalás-viselet és fegyvertörténetbõl Délután - elõadások A kárpát - medencei magyar sajtószabadság (Bayer Zsolt) Nyelvi jogok és nyelvhasználat a Kárpát - medencében (dr. Gerencsér Balázs) Kultúra és nemzetpolitika a Felvidéken (Bíró Ágnes, Hrubík Béla, Stugel Tibor) Tanyaszínház elõadás Felvidéki Humorfesztivál döntõsének elõadása Bodzsár Gyula Táncház a Tilinkó zenekarral Palya Bea koncert Június 10., vasárnap Tanyaszínház elõadás Táborbontás Szervezõ: Csemadok Komáromi Területi Választmánya Jegyárak: Fesztivál jegy: 300 Sk (szállás sátorban) Napi jegy: 100 Sk

5 2007. JÚNIUS GÚTAI HÍRÖZÖN 5 Az idénykezdõ horgászversenyek eredményei Május 5. Hajómalom melletti Holt-Kis-Duna-ág 1. Csontos Mihály...16 ponty cm 2. Kristóf Arnold...8 ponty cm 3. Czafrangó István...6 ponty cm Törpeharcsa kategória Szabó Gábor...1,64 kg Legnagyobb ponty...1. Molnár József...60 cm Május 8. - Csörgõi-tó 1. Gõgh Péter...6 ponty cm 2. Nagy Roland...5 ponty cm 3. Lakatos Zoltán...4 ponty cm Legnagyobb ponty...1. Molnár József cm Május a Hajómalom melletti Holt-Kis-Duna-ág Nyugdíjasok versenye 1. Majer Imre... 3 ponty cm 2. Borka Géza... 3 ponty cm 3. Csontos Gábor...2 ponty cm Törpeharcsa kategória...1. Molnár József...1,60 kg Legnagyobb ponty...1. Szabó László cm János Vitéz június 12., kedd, VMK Gúta Gútán utoljára ebben az évadban az eredeti szereposztásban!!! Most ne szalassza el az élményt,váltson jegyet elõvételben 150,- Sk és (100,-Sk erkély) értékben a VMK jegypénztárában Vážený rodièia a priatelia školy! Riadite¾stvo ZŠ M. Korvína s VJM Kolárovo touto cestou Vám ïakuje, že aj v tomto školskom roku ste poukázali 2% zaplatenej dane za rok 2006 nášmu ZMR na Slovensku. Tisztelt Szülõk, Iskolabarátok! A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola igazgatósága ezúton mond köszönetet, hogy ebben az iskolai évben is jövedelemadójuk 2%-val támogatták iskolánk Szülõi Szövetségét. Elhalálozások Lukoviczky Milan 43, Bencsik Gizella 84, Szabó Teréz 75, Szlatki Imre 81, Simigh Zoltán 54, Varga István 65, Kollár Erzsébet 71, Angyal János 44, Kürti Rozália 78, Szabó Mária 60, Szabó Mária 78, Seregül Rozália 80. Emléküket meg rizzük.

6 2 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK Jún 2007 Správy samosprávy Mestské zastupite¾stvo malo svoje 6. riadne zasadnutie 28. mája. Poslanci prvýkrát použili nainštalované elektronické hlasovacie zariadenie. Oproti vydanému programu, v rokovaní nastali niektoré zmeny. Plánované prejednanie výsledkov vykonanej kontroly vo futbalovom klube bolo pre neúèas zainteresovaných odložené. Prijatý bol aj návrh Vojtecha Bajcsiho v ktorom žiadal odroèenie dvoch majetkoprávnych podaní. Tieto sa týkali nehnute¾ností na hlavnom dvore Po¾nohospodárskeho družstva. Prejednané boli viaceré právne normy mesta a ich úpravy. Boli to organizaèný a pracovný poriadok Mestského úradu a zastupite¾stva. V organizaènej štruktúre Mestského úradu nastanú dve zmeny: Mestský úrad v súèasnosti má 26 administratívnych pracovníkov a 6 pomocných pracovných síl. Pod¾a nového sa rozšíri o jedného pracovníka úsek daní a poplatkov a s jedným pracovníkom bude vytvorená kancelária prvého styku. Na základe výsledkov výberového konania do funkcie náèelníka Mestskej polície zastupite¾stvo doporuèilo vymenova Ing. Róberta Dobiho. Poslanci brali na vedomie Programové vyhlásenie samosprávy na roky Obsažný materiál sa zaoberá koncepciou rozvoja škôl v meste. Závažným problémom sa javí stále klesajúci poèet detí. Tibor Gõgh zo svojej súkromnej iniciatívy chce v meste vytvori športové ihrisko s umelým trávnikom. Poslanci na tento úèel schválili výpožièku plochy na dobu 15 rokov pri telocvièni slovenskej základnej školy. Predmetom jednania boli aj majetkoprávne podania ïalších súkromných osôb. Primátor oboznámil prítomných so skutoènos ou, že plánovaná rekonštrukcia hlavnej cesty pôvodne neobsahuje kruhové objazdy. Ak mesto trvá na vybudovaní objazdov je nutné na tieto projekty aj finanène prispie. Z polmiliónovej èiastky naviac mesto musí uhradi cca Sk. Kürti Endre Oslavovali sme.. (Pokraèovanie zo strany 1.) Nakoniec èlenovia odhalili stoly a ukázalo sa to ve¾ké prekvapenie, to krásne, voòavé a nepopísate¾né- esteticky upravené stoly, ob ažkané rôznymi kysnutými koláèmi. Boli medzi nimi slané, sladké, nezvyèajné, známe i neznáme druhy. Od svadobného koláèa a ve¾konoènej bábovky cez vrtule, moravské koláèe, paprikový kattanè, smotanové, oškvarkové, šunkové pagáèe, atï. Chlieb náš každodenný, sadlovníky, kapustové koláèe, pudingový koláè, grahamové pagáèe, makovníky, orechovníky, lekvárovo- makové a ešte mnohoraké. Prosím sú ažiacich, aby mi prepáèili, ak som nieèo vynechala, ale bolo toho tak ve¾a a všetko bolo dobré, chutné a vkusne servírované. Porota sa ujala svojej hodnotiacej úlohy, aj sme ich ¾utovali, lebo ochutna to¾ko druhov koláèov veru nie je asi malièkos. Urobi to však museli, lebo bolo treba vybra koláè najchutnejší, sladký aj slaný, najestetickejšie upravený a koláè najzvláštnejší. Keï sa porota vzdialila, aby rozhodla o ví azoch, pani predsedníèka Tóthová predstavila všetkých tvorcov peèiva pod¾a mena (dovtedy totiž boli známe iba èísla koláèov). Boli to p. Helena Svoreòová, Anna Babinská, Marta Õsziová, Alžbeta Mršková, Mária Tóthová, Zuzana Kovácsová, Viera Banásová, Anna Kádárová, Anežka Košíková, Margita Göghová, Helena Kertaiová, Mária Pilišiová a jediný zástupca mužov p. Imrich Tóth. Každý zo svojho produktu ponúkal úèastníkov, ktorým zrejme ve¾mi chutilo, lebo kým porota rozhodla o výsledku, stoly zostali poloprázdne. Chvála Bohu! Pán predseda poroty vyhodnotil priebeh a celé podujatie pozitívne. On, ako odborník a znalec vysoko hodnotil nápad a tiež aktivitu èlenov. Povedal, že zrealizova takéto podujatie nie je vôbec ¾ahké a vidiac tú rados a odhodlanie aktérov a spokojnos úèastníkov napåòa to aj duše fachmanov rados ou. Vyhlásil výsledky: Najchutnejší sladký koláè upiekla p. Kertaiová, slaný p. Košíková. Najestetickejšiu dekoráciu mala p. M. Tóthová. Najzvláštnejší koláè upiekla p. Kovácsová. Zvláštnu cenu poroty získal jediný sú ažiaci muž p. I. Tóth. Ví azmi však boli vlastne všetci a potvrdili to aj prítomní svojím potleskom a spokojnos ou (cca 100 ¾udí). Na záver p. predsedníèka spolku poïakovala porote za odvedenú ne¾ahkú prácu, ale aj za to, že takí vážení odborníci prijali ponuku hodnoti prácu amatérskych pekárov. Všetka èes! èlenovia spolku si to vysoko vážia. Podobne si vážia aj dobrotu Ivetky Csontosovej, ktorá sponzorovala akciu kyticami kvetov. Poïakovanie patrilo tým, ktorí napiekli, ako aj tým, ktorí prišli a svojou prítomnos ou vyjadrili záujem o veci verejné, úctu k aktérom a organizátorom. Všetci sme odchádzali domov spokojní a s pocitom, že sme Deò ví azstva oslávili síce netradiène, príjemným ochutnávaním, ale aj myšlienkami o slobode, o láske k rodine, o dobrote srdca, o priate¾stve, ako aj záujmom o iných a podporou dobrej veci. Vïaka Vám všetkým. Kolárovský hlásnik - bezplatný miestny mesaèník. Zodpovedný vydavate¾: Mestské zastupite¾stvo Kolárovo. Šéfredaktor: MAYER János. Redakèná rada: SZÁNTÓ Zsuzsanna, FINTA Zoltán, Žofia NAGYOVÁ, KÜRTI Endre, Katarína SZABÓOVÁ, FÛRI Ferenc. Grafická úprava: SALÁTH Richárd. Korektúra: BARCZI Ladislav. Tlaè: SILVESTER s.r.o. Registraèné èíslo: OÚ OVVSaZ/ Adresa redakcie: Kolárovo, MsÚ, Kostolné nám. 1., Tel. è.: 035/ , , fax.: 035/

7 Jún 2007 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK 3 V oèiach detí je... (Pokraèovanie zo strany 1.) Chcel som sa sta lekárom, alebo uèite¾om. Keïže to prvé sa mi kvôli prísnym kritériám vtedajšieho ministerstva nepodarilo, rozhodol som sa kráèa po stopách pána uèite¾a Gajdára a sta sa pedagógom. V 50.-tych rokoch sa opä otvorili národnostné školy a maïarských uèite¾ov bol ve¾ký nedostatok - dodáva. Po absolvovaní štúdia ho osud zavial do Kolárova, kde vyuèoval slovenèinu v maïarských školách. Nasledovali dva roky povinnej vojenskej služby v èeských Horaždoviciach. Po návrate domov sa pán Juhász znovu usadil v našom meste a žije tu dodnes. Popri práci v škole som získal svoj prvý vysokoškolský diplom z humanitných predmetov na Vyššom pedagogickom inštitúte v Bratislave. O desa rokov nasledoval ïalší, tentokrát z Fakulty prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Mal som èosi vyše štyridsiatky, keï som obhájil doktorát z biológie. V rokoch som sa zúèastnil dvojroèného štúdia na Letnej univerzite v Budapešti. Popri práci a rodinnom živote získavanie nových vedomostí bolo mojou zábavou i koníèkom. Árpi báèi sa v roku 1970 stal riadite¾om ZŠ s vyuèovacím jazykom maïarským na Ulici 1. mája a túto funkciu vykonával až do roku 1989, keï ho choroba vytrhla od školskej katedry. Odvtedy je na dôchodku spolu s manželkou Magdikou. Tešíme sa na chvíle, keï sa zíde celá rodina. Vtedy sa náš domov opä zaplní rados ou a veselým detským smiechom -vraví. Reforma školstva v 70.- tych rokoch si žiadala zostavenie nových uèebníc. Pán Juhász spolu s ïalšími dvoma kolegami napísal uèebnicu slovenského jazyka pre 7. roèník. V bratislavskom Pedagogickom nakladate¾stve mu vyšli knihy Na ochranu ohrozených vtáèích druhov (1977), Ohrozený život na Zemi (1980), Ochrana nášho životného prostredia (1981). Desa roèia bol èlenom Èeskoslovenskej, neskôr zakladate¾om Slovenskej ornitologickej spoloènosti. V 60-tych rokoch sa stal kronikárom mesta. Navštívil komáròanské, ostrihomské a nitrianske archívy, aby zozbieral materiál z minulosti Kolárova (Gúty) a na základe týchto informácií vznikla prvá brožúra o histórii nášho mesta. Po spoloèenskom prevrate v roku 1989 na žiados vtedajšieho primátora p. Harsányiho napísal knihu Kolárovo a jeho okolie v minulých storoèiach (1996), ktorá sa okrem historických udalostí zaoberá aj zemepisnými, pôdohospodárskymi, vodohospodárskymi a podnebnými podmienkami nášho okolia. V roku 2005, pri príležitosti 40. výroèia nièivej povodne mu vyšla kniha Útoèí voda, valí sa skaza. Na Mestskom úrade v Kolárove ležia ïalšie rukopisy, ktoré ešte len èakajú na svoje vydanie: Ej rybári, rybári a Kolárovo na ceste verejnej osvety. Pán Juhász bol spolupracovníkom viacerých odborných èasopisov, v ktorých sa objavilo vyše 200 jeho èlánkov. V súèasnosti pracuje s Dr. Csillou Dorotovièovou ( odborná prírodovedná pracovníèka, botanièka Podunajského múzea v Komárne) na odbornom slovníku maïarsko-slovensko-latinskom, ktorý má by pomôckou základným a stredným školám a gymnáziám v južných okresoch pre rôzne biologické sú aže a olympiády. Poslúži aj lesníkom, po¾nohospodárom, prekladate¾om a všetkým milovníkom prírody, ktorí by si chceli osvoji v obidvoch jazykoch názvy lieèivých rastlín, húb a rastlín polí, lúk a lesov v Karpatskej kotline. Za zásluhy v oblasti pedagogiky a enviromentalistiky obdržal pán uèite¾ viacero ïakovných listov z rúk slovenských i maïarských ministrov školstva a životného prostredia. Na záver mi dovo¾te, milí èitatelia, citova pár viet z úst tohto všestranného èloveka, ktoré len podèiarkujú jeho lásku a úctu k životu: Poèas svojich aktívnych rokov som ve¾akrát prekroèil prahy tried a keï som zazrel ten zázraèný jas v oèiach detí, mal som pocit, že v nich je ukryté všetko... Pretože cesta každého èloveka, poènúc detstvom a konèiac starobou, je jedineèná a neopakovate¾ná. Možno ma mnohí vysmejú, ale verím, že najbohatšími ¾uïmi na svete sme my, uèitelia, pretože to, èo sa nám dostáva od vïaèných detí a bývalých študentov, sa nedá vyèísli žiadnymi materiálnymi statkami. Nekoneèná je láska v oèiach detí plynúca smerom k nám. Na vyjadrenie vïaky za túto lásku nepostaèí ani celý ¾udský život... Katarína Szabóová P O Z V A N I E Spolok priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove si dovo¾uje týmto pozva všetkých obèanov nášho mesta na VII. roèník podujatia pod názvom DEÒ SLOVENSKEJ KULTÚRY, ktorý je každoroène v spolupráci s predstavenstvom mesta a kultúrneho strediska usporiadaný v deò štátneho sviatku 5. júla a venovaný je pamiatke vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Program dòa slávnostne otvorí o 15. hodine dychovka Kolárovèanka pri pamätníku v centrálnom parku, následne sa tam bude kona pietny akt kladenia vencov a ekumenické bohoslužby. Potom sa v sále MsKS uskutoèní slávnostný kultúrny program v podaní našich amatérskych zborov a hos- ujúcich folklórnych súborov - detí z Hurbanova a dospelých z mesta Topo¾èianky. Od 19. hodiny bude usporiadaná zábava pri hudbe s možnos ou obèerstvenia pre úèastníkov osláv v záhradnej reštaurácii Madison na Brnenskom námestí. Všetkých záujemcov srdeène pozývajú a oèakávajú usporiadatelia.

8 KOLÁROVSKÝ HLÁSNIK obèiansky mesaèník Jún 2007 V. roèník, 6. èíslo OBSAH ÈÍSLA: Oslavovali sme netradiène v Voèiach detí je ukryté všetko v Správy samosprávy v Pozvanie Oslavovali sme netradiène Máj - lásky èas, sviatok práce, oslavy vstupu do EU, oslavy ví azstva nad fašizmom, oslavy, oslavy, oslavy... Aj èlenovia Spolku priate¾ov slovenskej kultúry v Kolárove oslávili tohtoroèný 8. máj, ale zvláštne, ojedinele, nadovšetko užitoène a pouène. Oslávili ho ví azstvom nad pohodlím, nad výhovorkami - èo sa ako nedá, èo je ako nemožné, že nieto dos èasu, že sme zaneprázdnení atï. Oslávili ho výstavou èerstvo peèených kysnutých koláèov. Ale pekne po poriadku... O¾GA ŠTEKELOVÁ Nápad sa zrodil v hlave èlenky výboru, Martiky Õsziovej a hneï sa aj u- jal. Zaèali sa prípravy- kedy, ako, v podobe sú aže, s porotou a oceneniami atï. Trvalo tri týždne, kým nastal ten deò s ve¾kým D. Vyzdobené, esteticky upravené priestory klubových miestností spolku, k tomu prestreté stoly /prikryté/ vítali prostredníctvom organizátorov a sú ažiacich pekárov hojný poèet prichádzajúcich návštevníkov. Nakoniec nás bolo to¾ko, že sme sa ledva zmestili do dvoch miestností. Netrpezlivo sa èakalo na odhalenie stolov, všetci zvedaví, èo sa to len napieklo. Ale ešte predtým, kým si mohli prís na svoje naše oèi a chu ové bunky, potešili sa naše uši a obohatili naše duše pôsobením krásnych slov básnika, ktoré predniesla Žofka Nagyová a pekné tóny skladieb, ktoré na husliach zahral žiak 8. roè. ZŠ. René Szépe. Pani predsedníèka spolku Anna Tóthová privítala prítomných, porozprávala o nápade, ale hlavne o cieli výstavy - udržiava, rozvíja tradície matiek a starých matiek a vráti ich do bežného života dnešných rodín. Potom predstavila vysoko odbornú porotu, ktorej predsedom bol p. Karol Havetta a èlenkami p. Regina Havettová, Eleonóra Lévaiová, Katarína Lengyelová a Regina Hajková. (Pokraèovanie na strane 2.) V oèiach detí je ukryté všetko... Milí èitatelia! V nasledujúcich riadkoch vám chcem predstavi mimoriadne vzácneho èloveka, ktorý napriek nesmiernej múdrosti a inteligencii zostal skromným a nekoneène pokorným pánom. Na moje ve¾ké potešenie je èastým hos om v kolárovskej knižnici. Zaklope, úctivo pozdraví a sníme si klobúk z hlavy. S úsmevom na tvári každého obdarí dobrým slovom. Potom zasadne do èitárne a otvorí milované knihy... Ponorí sa do ríše prekrásnej prírody, ktorej tak ve¾mi rozumie, chráni ju a neúnavne odovzdáva svoje poznatky o nej nasledujúcim generáciám. Alebo si zalistuje v niektorom slovníku, pretože, ako vravieva, jazyk a reè sú jedným z najvzácnejších pokladov ¾udstva, ktoré treba neustále zdokona¾ova, cibri, báda... Jeho srdcovou záležitos ou je okrem iného aj história. Èlovek predsa potrebuje vedie odkia¾ prišiel a kam smeruje. Èo ovplyvòovalo život jeho predkov a ako sa po stároèia formoval okolitý svet. Nechajme teda prehovori pána uèite¾a, vedca a publicistu, manžela, dedka, dobrého priate¾a a milého èloveka, PaeDr. Árpáda Juhásza, nášho Árpi báèiho! Narodil som sa v malej dedinke Béla v novozámockom okrese. Bezstarostné roky v ¾udovej škole vystriedali na popud môjho uèite¾a Gajdára dva roky gymnaziálnych štúdií, ale blížiaca sa 2. svetová vojna zmarila moje plány - vraví. Keïže po skonèení vojnových útrap nemohol pokraèova v štúdiu na maïarských školách, nastúpil do práce v konzerváròach a tabakových závodoch. Tu nadobudol znalosti zo slovenèiny a prihlásil sa na slovenské gymnázium v Štúrove. Stratil síce dva roky, ale bol š astný, že môže študova a v roku 1953 úspešne zmaturoval. (Pokraèovanie na strane 3.)

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. március V. évfolyam, 3. szám A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat hírei v Pillanatfelvételek a Kis-Duna Menti Rockszínház János Vitéz címû elõadásából v Jelmezbál

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók

INFOPROG Iskolák versenye. Levelező fordulók INFOPROG 2017 Iskolák versenye Levelező fordulók Döntő Felh.B Felh. A Prog.B Prog. A Bemutató Felh.B Felh.A Prog.B Prog.A Vetélkedő Összesen Open Szlovákia # Iskola 40 40 40 40 20 100 100 100 100 100 680

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2008. október VI. évfolyam, 10. szám A TARTALOMBÓL: Vakok és Gyengénlátók Napja v Ünnepi irodalmi óra a Corvin Mátyás Alapiskolában v Rendhagyó zeneórán voltunk

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Diákpolgármester pályázat

Diákpolgármester pályázat Diákpolgármester pályázat Hosták Katalin Piroska 2011.05.25. Hosták Katának hívnak, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 10.a osztályába járok, pedagógusnak vagy színművésznek készülök, 10-es vagyok.

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Rossz id esetén társasozás, filmnézés, kézm veskedés, sportprogram az iskolában. Jó id esetén egész nap strand.

Rossz id esetén társasozás, filmnézés, kézm veskedés, sportprogram az iskolában. Jó id esetén egész nap strand. 1. hét. 06. 29. 06. 30. 07. 01. 07. 02. 07. 03. Faöntözés, játékos délel tt (gumi ugróiskola, petanque, stb.) Kirándulás Balatonszepezdre, játszótér, sportpálya Faöntözés, Séta a lovardához, kézm ves foglalkozás

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

GÚTAI HíRÖZÖN független közéleti havilap 2007. július augusztus V. évfolyam, 7-8. szám A TARTALOMBÓL: 23. Gútai Vásár és Búcsú v Szent István-napi népmûvészeti fesztivál v Suli-sokk Gútán v Újra ünnepeltünk

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben