SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS"

Átírás

1 SÁMSON TÍMEA MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK MEGÓVÁSÁNAK SPECIÁLIS LEHET SÉGE - TELEFONOS SEGÍTÉS A magyar társadalom szociális- és egészségügyi szektorának szerepl i közegük sajátos konfliktusaira reagálva, saját nézetkülönbségeik megoldására keresték a m köd képes válaszokat. Az önsegítés és a civil szervezetek is többségében azért jöttek létre, mert az emberek vagy nem voltak elégedettek a gyógyító, rehabilitáló vagy szociális ellátó rendszer m ködésével, vagy mert az ellátórendszer hiányos volt. E szervezetek a náluk dolgozó szakemberekkel és önkéntesekkel megpróbálják ezt a hiányt pótolni, kiegészítve ezzel az ellátó-segít rendszer munkáját, így lényegében a társadalom öngyógyító törekvéseinek egyik megjelenési formájaként min síthetjük ket. A lelki els segély telefonszolgálatokat is az öngyilkosságok számának megnövekedése hívta életre. 1. Néhány szó a mentálhigiénér l A mentálhigiéné, mint tudomány "a lelkileg egészséges személyiség kialakítására, valamint a mentálhigiénés elvek társadalomba való érvényesítésére és fejlesztésére irányuló mindenfajta er feszítés és igyekezet közös elnevezése" (Tomcsányi, 23., 18. o.). Egyaránt segíti, mind az állami, mind a civil szférában tevékenyked szakembereket és önkénteseket. A társadalom elvárásaihoz való megfelel alkalmazkodáshoz az egyénnek rendelkeznie kell a nehézségekkel való megküzdés képességével és az ehhez szükséges mentális egyensúllyal, er vel. Tehát az egyén szemszögéb l nézve a lelki egészség "olyan pozitív életérzéssel járó bels folyamategyensúly és ebb l következ viselkedés, mellyel az egyén biztosítja bels stabilitását és a társadalomban elfoglalt megfelel helyét szüntelen változások -nehézségek, zavarok, terhelések, s t olykor szomatikus betegségek és fenyegetettség- közepette is." (Tomcsányi, 23., 2. o.)

2 1.1. A lelki egészség összetev i (Tomcsányi, 23., 33. o.): képesség életünk értelmének felismerésére önértékelés, önbizalom, kompetencia, alkalmazkodás, önelfogadás probl.megoldás LELKI EGÉSZSÉG növekedés, fejl dés, realitás elfogadása, empátia, érés szociális érzékenység integráció autonómia 1.2. Kik segíthetnek a lelki egészség meg rzésében? pszichológusok pszichiáterek szociális szakemberek mentálhigiénikusok lelkészek pedagógusok laikus segít k 1.3. Segít tevékenységüket -a teljesség igénye nélkül- az alább felsorolt intézmények keretei között is kifejthetik: Mentálhigiénés gondozók Pszichiátriák Családsegít Intézetek Nevelési Tanácsadók Gyermekjóléti Szolgálatok Lelki Els segély Telefonszolgálatok

3 2. A TELESZO Egyesület és az általa m ködtetett Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatának bemutatása 2.1. Kezdetek 195-ben egy indiai származású anglikán lelkész, Chad Varah, közzétett egy hirdetést a Times-ban: Miel tt kezet emel önmagára, hívjon fel s megadta parókiája telefonszámát, mivel ugyanott azt olvasta, hogy London területén naponta öt ember hal meg öngyilkosság következtében. Így indult a Szamaritánus mozgalom, a lelki els segély telefonszolgálatok mára az egész világot átfogó hálózata, segítve azokat, akik úgy érzik, nincs kiút, értelmetlen az életük. Magyarországon az 197-es évek elején alakultak meg az els lelki els segély telefonszolgálatok (Debrecen 197, Budapest 1973, Gy r 1974, Pécs 1975, Sopron 199.), már akkor önkéntesekkel, alulról szervez dve. Városunkban 199 óta m ködik lelki els segély telefonszolgálat, ekkor még napi 12 órás -este 7-t l reggel 7-ig- elérhet séget biztosítva hívói számára a SMJV Családsegít Intézet keretein belül. 2. június 15. óta a gy ri és mosonmagyaróvári Szolgálatokkal összefogva és együttm ködve Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat néven látjuk el a Nyugat- Dunántúli régió 24 órás krízis szolgálatát, melyb l a Soproni Tagszolgálat összesen heti 48 óra ügyeletet ad. 22 júliusáig -mint említettem- a SMJV Családsegít Intézet keretein belül m ködött e szolgáltatás, majd az Intézet az addigi együttm ködést felmondta, mert kib vült feladatai miatt Szolgálatunkat a továbbiakban nem állt módjában támogatni. Ekkor hoztuk létre a TELESZO Egyesületet -melyet 22. novemberében jegyeztek be, és tényleges m ködését december 19-t l a joger s bírósági határozat után kezdhette meg-, amely napjainkban is fenntartja és m ködteti a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatát. 22. július 6. és október 1. között szünetelt a soproni szolgáltatás, majd 22. október 1-31-e között a gy ri tagszolgálat átvette, és látta el az ügyleti id nket. November 1-t l sikerült az új helyiséget találnunk, így innent l kezdve zavartalanul el tudtuk látni vállalt feladatunkat az eredeti 24 órás együttm ködésben. A Szolgálatnak jelenleg 14 aktív ügyel je van. Ellátási területünk: Gy r-moson-sopron és Komárom-Esztergom megye. Egyesületünk tagja a Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetségének (LESZ), mely anyagi és szakmai támogatást is nyújt számunkra.

4 2.2. A lelki els segély telefonszolgálatok szakmai profilját, céljait, alapelveit a követez kben foglalhatjuk össze: a telefonon -mint kommunikációs eszközön- keresztül, sajátos verbális eszközökkel, ért, emberi segítség nyújtása, amely hozzásegíti hívóit a testi, lelki és szociális jól-léthez, szuicid prevenció, krízisintervenció, névtelenség, anonimitás, állandó elérhet ség, az élet -mint érték- képviselete. f 2.3. A hívásokat fogadó szakemberek mentális egészség-megóvásának lehet ségei: A soproni Szolgálat önkéntesei 8 órás képzésen vesznek részt miel tt megkezdik munkájukat. Az operátorok kiképzését 2 küls s szakember végzi. Az feladatuk a képzésen -mely önismereti (6 óra) és speciális telefonos kommunikációs technikákat (2 óra) elsajátítandó tréning- túl, a válogatás, értékelés, javaslattétel, hogy a jelentkez k közül ki alkalmas a feladat ellátására. A hívásokat fogadó önkéntes operátoraink lelki egészségvédelmét a hívások esetmegbeszéléseken történ feldolgozása és a küls szakember bevonásával végzett szupervíziós lehet ség segíti. Emellett mentális egészségvédelmünk érdekében minden évben pályázunk különböz "mentálhigiénés" tréningek megvalósítására (burn-out, kommunikációs tréning, konfliktuskezel tréning, stábépítés), és a nyertes pályázataink függvénye, hogy terveinket meg tudjuk-e valósítani A hívók, kliensek bemutatása, a hívások elemzése A hívások adatainak feldolgozásának, analizálásának, összegzésének gondolata amiatt született meg, hogy az eredmények tükrében az operátorainkat még hatékonyabban fel tudjuk készíteni a rájuk váró nehéz, de nemes feladatra. Ügyel ink a hétköznapokban az élet legkülönböz bb területein dolgoznak (pl. könyvel, adminisztrátor, üzletköt ), és fontos, hogy megfelel empátiával és emellett elméleti tudással rendelkezzenek a hívásokban jelentkez problémákkal kapcsolatban. Magyarországon a LESZ keretein belül jelenleg 24 órás, non-stop elérhet séget az alábbi városokban m köd Szolgálatok nyújtnak: Debrecen, Budapest ÉLET, Miskolc L., Szolnok, Gy r-mosonmagyaróvár-sopron (társulásban), Hatvan-Eger-Gyöngyös (társulásban), Békéscsaba, Szeged, Veszprém.

5 12 órás nyitva-tartást a Budapest Caritas, Kiskunhalas, Miskolc Esély, Salgótarján, Székesfehérvár, Szombathely, Hódmez vásárhely-makó (társulásban), Szekszárd, Balassagyarmat, Kaposvár városokban biztosítanak. 12 óránál kevesebb ügyeleti id t 3 városban m köd Szolgálat ad: Pápa, Budapest TLG, Kecskemét. Sajnos Mosonmagyaróvárra és Pápára befutó hívásokról nem állnak rendelkezésünkre adatok. Az 1. számú diagram a beérkez hívások megoszlását mutatja meg. A soproni Szolgálat a 13. helyen áll a beérkez hívások fogadásában, de ne feledjük el, hogy a mi Szolgálatunk "csak" heti 48 óra ügyeletet lát el. A hívások százalékos eloszlását tekintetbe véve a legtöbb hívás a "nagyvárosokba" fut be. A f város és a három kelet-magyarországi megyeszékhely (Békéscsaba, Debrecen és Miskolc) kiemelked en sok hívást fogad. 1. számú diagram % Balassagyarmat Békéscsaba BP Caritas BP Élet BP TLG Debrecen Eger Gyöngyös Gy r Hatvan Hódmez vásárhely Kaposvár Kecskemét Kiskunhalas Makó Miskolc Esély Miskolc L. Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Veszprém városo k forrás: LESZ A beérkez hívásokat az ún. "párizsi katalógus" alapján kódoljuk egységesen, melyet a telefonszolgálatok egyik nemzetközi szervezete, az IFOTES dolgozott ki, és tagjai ezt alkalmazzák. (Kézdi, 1995.) Az "egyéb" hívás kategóriába tartoznak a nem érdemi hívások. Ennek segítségével az összegy lt adatok feldolgozása után pl. el lehet készíteni az adott Szolgálat operátor felkészít programjának hangsúlyos elemeit, az alapján, hogy mely problémák fordulnak el gyakrabban az adott térség hívásaiban. Így a képzésben nagyobb hangsúlyt kaphat az adott nehézség megismerése, és a leend operátorokat "mélyebben" fel lehet készíteni rájuk, ezáltal kompetensebbé válnak a hívók segítésében. Sopronban

6 hívásonként 2-3 dilemmát kínálnak fel a hívóink (2. számú diagram), melyekben 24-ben az országos átlaghoz képest gyakrabban jelentek meg a lelki-egészség nehézségei, a szexuális élet zavarai, a családi és más partner problémák (más partner: élettárs, szerelmi háromszög, fiatalok partnerkapcsolati problémái, stb.) és a hirtelen sorscsapásokból fakadó nehézségek (gyász, veszteség, stb.) (3. számú diagram). 2. számú diagram d b 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Balassagyarmat Békéscsaba BP Caritas BP Élet BP TLG Debrecen Eger Gyöngyös Gy r Hatvan Hódmez vásárhely Kaposvár Kecskemét Kiskunhalas Makó Miskolc Esély Miskolc L. Salgótarján Sopron Szeged Székesfehérvár Szekszárd Szolnok Szombathely Veszprém városo k forrás: LESZ 3. számú diagram % S o p ro n ö s s z e s S z o lg á la t Testi betegségek Öngyilkosság Magány, izoláció Alkohol toxikománia Lelki egészség Sex problémák Vallás, világnézet Házassági probl. Más partner probl. Családi probl. Állás, foglalkozás Anyagi probl. Társas kapcsolati Jogi probl. Hirtelen sorscsapás Egyéb " p á r iz s i k a t a ló g u s " k a t e g ó r iá i forrás: LESZ A Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatához közötti id szakban évente db hívás fut be a heti 48 óra ügyeleti id ben (4. számú

7 diagram). A 22-es évr l a fentebb említett változások következtében még nem sikerült az adatokat "fellelnem" és feldolgoznom. A többi rendelkezésre álló adatból látható, hogy a 23-as évben futott be a legkevesebb hívás Szolgálatunkhoz, amelynek egyik meghatározó oka az intézményi struktúra megváltozása volt. 4. számú diagram d b 3 ö s s z e s e n é v 2 1. é v 2 2. é v 2 3. é v 2 4. é v forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat A beérkez hívások elemzésénél ki kell térnem arra, hogy a fogadott hívásokat 2 nagy csoportra osztjuk: érdemi és nem érdemi hívásokra. Az érdemi hívások kategóriáit a fentebb látható 3. számú diagram tartalmazza, az "egyéb" kategória kivételével, amelyben a nem érdemi hívásokat rögzítjük, ebbe tartoznak a néma - és a szórakozó-hecc hívások. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy a Sopronba beérkez összes hívásból 43-5 db évente az érdemi. Az 5. számú diagramból jól láthatjuk, hogy az összes érdemi hívás mindegyik - feldolgozott- évre közel azonos: 5. számú diagram d b 5 2 ö s s z e s é r d e m i h í v á s é v 2 1. é v 2 3. é v 2 4. é v forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat

8 A következ grafikon a Sopronban fogadott érdemi hívásokban megjelen tartalmi elemeket mutatja be. Az 6. számú diagram nem a szabályos "párizsi katalógus" kódolása szerint készült, hanem annak "s rített", összevont változata. Az általunk alkalmazott módszer a "párizsi katalógus" mintakövetése, azonban ez esetben nem másolást, sem nem szimpla recepciót, hanem a strukturális különbségekhez való alkalmazást, adoptációt jelent. Ez mit is jelent? szelekciót, ugyanis arra voltunk igazán nyitottak, ami aktuálisan használható, de ugyanakkor a legtöbb esetben újragondolást, átértelmezést, modifikációt is. A tartalmi elemzéshez az alábbi táblázatban mutatom be a kategóriák összevonását és megfeleltetését (1. számú táblázat): 1. számú táblázat Sopron "párizsi katalógus" 1. Egészségügyi problémák Testi betegségek 2. Öngyilkosság Öngyilkosság 3. Interperszonális problémák Házasságon belüli problémák Más partner probl. - Fiatalok partnerkapcsolati probl. Családi problémák Társas kapcsolatok problémái 4. Szenvedélybetegségek Alkohol, toxikománia 5. Szexuális zavarok Szex problémák 6. Vallási, politikai és világnézeti probl. Vallási, politikai és világnézeti probl. 7. Egzisztenciális problémák Állás, foglalkoztatásbeli problémák 8. Érzelmi problémák Magány, izoláció Lelki egészség problémái 9. Szociális jelleg problémák Anyagi problémák 1. Jogi probléma Jogi probléma 11. Hirtelen sorscsapás Hirtelen sorscsapás 12. Ismeretlen ok (külön rögzítjük) Egyéb (néma, hecc hívások) forrás: Sopronban használatos statisztika; LESZ; Kézdi, Az általunk vizsgált intervallumban (2-24.) a Sopronba befutó hívásokkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a problémák közül a vezet helyen az interperszonális nehézségek (Σ 563 db) jelennek meg, melyek általában az érzelmi dilemmákon (Σ 444 db) alapulnak. A harmadik helyen az egészségügyi gondok állnak (Σ 217 db), majd a szexuális problémák következnek (Σ 185 db). Mint látható az interperszonális problémákkal

9 kapcsolatos hívások száma az érzelmi problémákkal kapcsolatos megkeresések számával fordított arányban változott meg a négy év alatt. Az öngyilkosság gondolata a hívásokban csökken tendenciát mutat. Ez konkordál Zonda Tamás Öngyilkos nép -e a magyar? cím könyvével, melyb l kiderül, hogy Magyarországon már a 19. sz-ban is kiemelked en magas volt az öngyilkosságok száma, azonban ez a negatív tendencia a rendszerváltás óta megfordult és a magyarországi öngyilkossági ráta 4 alá csökkent. (B hm, 1999.) Sopron geopolitikai fekvésének köszönhet en az egzisztenciális és szociális jelleg problémák megjelenése a hívásokban nem számottev. 6. számú diagram d b év 21. év 23. év 24. év 1 5 eü. probl. öngyilkosság interperszonális probl. szenvedélybetegség szexuális zavarok vallási, politikai, világnézeti probl. egzisztenciális probl. érzelmi probl. szociális jelleg probl. jogi probl. hirtelen sorscsapás ismeretlen ok k a t e g ó r iá k forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat A 7. számú diagramból kit nik, hogy 24-ben a 3-6 év közötti korosztály hívta leggyakrabban a Szolgálatunkat. A rendszerváltás radikálisan átalakította a magyar társadalom gazdasági és társadalmi szerkezetét. Ez az átalakulás alapjában véve pozitív folyamatokat indított el többek között a magántulajdon elismerését, a vállalkozások szabad lehet ségét és a piacgazdaság kialakulását. A 6. számú diagram adataiból láthattuk, hogy anyagi problémákkal a hozzánk tartozó két megyéb l minimális hívás fut be. Azonban a rendszerváltás negatív következményekkel is járt, amely az értékrend teljes átalakulását -a pénz értékének felértékel dését- hozta magával. Ennek következtében a társadalom nagy mértékben individualizálódott, a családi kötelékek meglazultak, a válások száma megn tt, az interperszonális és érzelmi problémák el térbe kerültek, mint ahogy a hívások analizálásából is kiderült. Ezek a tendenciák ezt az aktív korosztályt érintették a legnagyobb mértékben.

10 7. számú diagram % 2 5 az összes érdem i hívásban é le tk o r forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat Mint említettem Sopronban 48 óra ügyeleti id t adunk. 3 alkalommal éjszaka óra között-, és 2 alkalommal nappal óra és óra között- biztosítunk elérhet séget. A 8. számú diagram azt mutatja meg, hogy 24-ben hívóink mely id intervallumban vették igénybe leginkább szolgáltatásunkat. Az I. m szak 7-13 óráig terjed, a II. m szak a óra közötti, a III. m szak a 19-7 óra közötti id szakot jelöli. Kézdi Balázs pszichiáter is felhívja a figyelmet arra, hogy jelent s szakmai értelme van az esti, éjszakai és hajnali nyitvatartásra kiterjed ügyeletnek, mivel "a szorongás, a kínzó lelki feszültség, és a következményes vagy ezekt l független álmatlanság ebben az id szakban "támad" igazából, a nappali -munkából, más elfoglaltságból, társas kapcsolatokból és sok más egyébb l származóingerek tompító, csillapító, esetleg elterel hatása megsz nik, felfüggeszt dik. Ennek megfelel en várhatóan megn a segítségkérés és -keresés motivációja is." (Kézdi, 1995.) Ezt a saját adatsorunk is igazolja, mint láthatjuk a III. m szakban történ hívások relevánsabbak az I. és II. m szakhoz viszonyítva. Így ha 12 órás vagy annál kevesebb nyitva-tarást lehet csak - pl. szervezeti, gazdasági okok miatt- szolgáltatni, mindenképpen az éjszakai elérhet séget ajánlott nyújtani.

11 8. számú diagram % 7 6 I. m s z a k I I. m s z a k I I I. m s z a k é l e tk o r forrás: Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat 3. Végül Tanulmányom konklúziója: szükséges ez a fajta segítségadás, hiszen a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálatnál minden 5. órában megcsörren a telefon, ellátási területünkön az operátorok kiképzésében az emberi kapcsolatok pszichológiájára, a partner és családi konfliktusok megoldásának el segítésére kell helyezni a hangsúlyt. A telefonszolgálatok kritikusai gyakran hangoztatják, hogy a szolgáltatás az öngyilkossági cselekedetre készül ket nem éri el, és hogy a hívók között nagy számban vannak nem szuicidális esetek is, mint ahogy a problémák elemzésénél is láthattuk. Viszont, mint ahogy Buda Béla is írja: "A telefonszolgálatok munkájának értékét ez nem csökkenti. A nem szuicidális krízisben lev k többnyire még olyan stádiumban vannak, hogy nem érnek el az öngyilkossági "megoldás" fázisába, de lényegében haladnak arrafelé. Ha k segítséget kapnak, az öngyilkosság prevenciója érdekében mégis történt valami." (Buda, 1999., 128. o.) Sopron, 25. november 9. Irodalomjegyzék: 1. B hm Antal (1999.): A XX. századi magyar társadalom, Budapest, Korona Kiadó 2. Buda Béla dr. (1999.): A pszichoterápia alapkérdései - Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában, Budapest, Országos Alkohológiai Intézet és a Területi Általános Megel z Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány

12 3. Buda Béla: Együttm ködések a mentálhigiénében (segít szakmák, civil szervezetek, önsegít csoportok), in.: Tomcsányi Teodóra Grezsa Ferenc Jelenits István (szerk.) (23.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában, Budapest, MTE és HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány kiadványa 4. Buza Domonkos Sajtótájékoztató 24. május 5. Dr. Varga Gábor (2.): Ifjúsági telefonos segítés kézikönyve - telefonos segítés, Gy r, GYITOSZ 6. Kézdi Balázs (1995.): A negatív kód - Kultúra és öngyilkosság, Pécs, Pannónia Könyvek 7. Tomcsányi Teodóra: A mentálhigiéné jelenségvilága, in.: Tomcsányi Teodóra Grezsa Ferenc Jelenits István (szerk.) (23.): Tanakodó - A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában, Budapest, MTE és HÍD Alapítvány és a Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány kiadványa 8. a Kisalföld Telefonos Lelki Els segély Szolgálat Soproni Tagszolgálat által készített statisztikai adatok és a LESZ bels anyagai

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Kollégáink írták Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Számos kérdést tehetünk fel a tentámenesekkel való foglalkozás

Részletesebben

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Mindannyiunk életében akadnak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, senkivel nem tudjuk megosztani terheinket, pedig éppen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. A

Részletesebben

Az individuálpszichológiáról röviden

Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológiáról röviden Az individuálpszichológia mélylélektani irányzat, mely az emberi psziché tudattalan régiójának szerepét elismeri. E mellett a személyiség társadalmi-lény voltát helyezi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2014 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

Az Országos Találkozó elé

Az Országos Találkozó elé 2009. 2. Tartalom Az Országos Találkozó elé 2. oldal Országos Találkozó programok 3. oldal Élet a kódok mögött 4. oldal Régiótalálkozó Szegeden 8. oldal SZVT-25. 10. oldal Hogyan lettem ügyelő 12. oldal

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 2003. december 10. 2004. február 29. 2004. I. Bevezetés a kampány feltételrendszere 1.p. II. A hívások

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Tartalom: 2003. 5. szám

Tartalom: 2003. 5. szám "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből A szociális munka és a laikus segítés Kríziskezelés krízisintervenció

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen

Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen FENARETE Program Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen Írta Pierfranca Borlone és Grazia Macchieraldo A magyar változatot szerkesztette: Forrai Judit Kiadja A Szex Edukációs Alapítvány

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018.

HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM ZALASÁRSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom HELYI ESÉLYEGYENL SÉGI PROGRAM (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Nemzeti Jelentés Magyarország

Nemzeti Jelentés Magyarország Nemzeti Jelentés Magyarország Olga Toth, Katalin Robert SUMMARY A projekt társfinanszírozója az Európai Bizottság Daphne III "Justice, Freedom and Security" programja volt. Koordinátor: German Police

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972

PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására OM: 028972 Emberi Er források Minisztere PÁLYÁZAT A MISKOLCI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 028972 Intézményvezet i (magasabb vezet i) beosztásának ellátására Miskolc, 2014. április 16. Készítette: Dr. Pásztorné

Részletesebben