NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 amely létrejött egyrészről: NÉGYOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő utca 179.), a továbbiakban: Önkormányzat - képviseli dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester, másrészt a Budaörsi Rendőrkapitányság (2040 Budaörs, Szabadság út 160.), a továbbiakban: Rendőrség - képviseli: dr. Csipler Norbert r. őrnagy kapitányságvezető, valamint a Budakeszi Városi Polgárőrség Közhasznú Szervezet (2092 Budakeszi, Szél utca 42.), a továbbiakban: Polgárőrség - képviseli Karvaly Nándor elnök, illetve a Figye-Lő Őr Biztonsági Szolgálat Kft. (2092 Budakeszi, Szél utca 42.), a továbbiakban: Figye-Lő Őr Kft. - képviseli Érdi Tamás ügyvezető között. l. A megállapodás jogi alapja: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdés ig január 1-től, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 17. pontja, valamint a 17.. (1)-(4) pontjai. a rendőrségről szóló évi XXXIV. tv. a közterület- felügyeletről szóló évi LXIII. tv. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. tv. 6. (1)-(2) bekezdése. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyornozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. 2. A megállapodás célja: Budakeszi Város közrendjének, közbiztonságának növelése, a szervezett és tervszerű bűnmegelőzés társadalmasítása, a bűncselekmények csökkentése, a bűnalkalmak lehetséges minimalizálása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a bűnmegelőzés elősegítése. Az Önkormányzat, a Rendőrség, a Polgárőrség és a civil szervezetek, valamint a város polgárai közötti bizalom erősítése. Az Önkormányzat által szerződéses megbízás útján - működtetetett Budakeszi Védelmi Centrum (a továbbiakban BVC) tevékenységében való koordinatív együttműködés rendezése. 3. Az együttműködés területei: Felek, a bűnözés elleni fellépéssel, bűnmegelőzéssel, a közbiztonság javításával, a közterületek rendjével, a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel, a baleset-megelőzéssel, a vagyonvédelemmel, környezetvédelemmel, a kábítószer fogyasztás visszaszorításával összefüggő közös érdekeiket kifejezve megállapodnak abban, hogy feladataik ellátása során - az alábbi szempontokat figyelembe véve - együttműködnek. A közös segítségnyújtás lehetőségeinek megteremtése a négy fél között, a Budakeszi Város területén bekövetkezett káresetek, tűzesetek és egyéb, alakosságot, élet- és vagyonbiztonságot fenyegető rendkívüli események megelőzése és elhárítás érdekében.

2 Az Önkormányzat által szerződéses megbízás útján - működtetetett BVC tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérik, illetve megbízottaik útján résztvesznek a BVC-vel történő koordinatív együttműködésben. A BVC által feleknek tett jelzéseket, bejelentéseket - szakmai érintettség, hatáskör és illetékesség fennállása esetén - a saját szervezeten belül továbbítják a megfelelő intézkedés foganatosításra képes, illetve jogosult szervezeti egység, vagy állomány felé. 4. Az Önkormányzat vállalja: ig, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésére, január 1-től, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 17. pontja, valamint a 17.. (1)-(4) pontjaira figyelemmel, feladatai körében - lehetőség szerint anyagi források biztosításával - elismeri, anyagilag támogatja a Rendőrség és a Polgárőrség működését, tevékenységét, valamint a BVC működését folyamatosan fenntartja. A Polgárőrség részére lehetővé teszi a BVC-ben a helyiség és infrastruktúra használatot. Segítséget ad a Polgárőrség és a Rendőrség, valamint a BVC tevékenységének helyi írott és elektronikus sajtón keresztül történő népszerűsítéséhez. Segítséget nyújt és együttműködik a Rendőrséggel, a Polgárőr szervezet tagjainak képzésében. A Polgárőrség vezetőjét szükség szerint bevonja az Önkormányzat illetékes szakbizottságának munkájába. A képzésen részt vett, vizsgázott és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező polgárőröket bevonja közterület-felügyeleti feladatok ellátásába, a feladat ellátásához a szükséges technikai feltételeket a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban Közalapítvány) útján - rendelkezésre bocsátja. Rendszeresen tájékoztatja a Polgárőrséget és a Rendőrséget a lakosság által történő, a közrenddel, közbiztonsággal és közlekedés-biztonsággal kapcsolatos bejelentésekről, panaszokról, figyelembe veszi a Polgárőrség és a Rendőrség véleményét azok megoldásában. Városi webportálja nyitólapján a Rendőrség, a Polgárőrség és a BVC elérhetőségével kapcsolatos információkat helyez el és azokat naprakészen tartja. Mindenkori anyagi lehetőségeinek megfelelően biztosítja, a Polgárőrség iratainak másolási lehetőségét. Szükség esetén helyiséget biztosít a Polgárőrségnek munkaértekezlet, oktatás, továbbképzés megtartására az önkormányzat objektumában. Az együttműködő felek közötti napi munkakapcsolatot a Budakeszi Polgármesteri Hivatal közbiztonsági referense útján koordinálja. A Polgárőrség részére kutatja a közös feladatteljesítésre, célok elérésére kiírt pályázatokat, azok elkésztéséhez szakmai segítséget nyújt. A BVC által tett jelzéseket, bejelentéseket a saját szervezeten belül - hatáskör és illetékesség fennállása esetén - továbbítja a megfelelő intézkedés megtételére képes, illetve jogosult szervezeti egysége felé. 5. A Rendőrség vállalja: Közreműködik a Polgárőrség tagjainak képzésében, ennek során fokozott figyelmet fordít a polgárőrök speciális, valamint általános és Európai Uniós bűnmegelőzési, balesetmegelőzési témájú jogszabályok ismertetésére, oktatására. 2

3 A képzéseken részt vett és vizsgázott polgárőröket fokozottan bevonja a rendőri munkába. Elősegíti a Polgárőr tagfelvételi munkát. A Polgárőrség részére, kutatja a közös feladatteljesítésre, célok elérésére kiírt pályázatokat, azok elkésztéséhez szakmai segítséget nyújt. Támogatja a polgárőrségről szóló törvényben rögzített és költségvetési támogatásban részesíthető feladatok teljesítését. A bűnügyileg fertőzött területeken a bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési akciók során közös szolgálatot szervez, szükség esetén bevonja a bűncselekmények külső- (területzárás), rendezvények, balesetek, illetve a természeti katasztrófák helyszíneinek biztosításába, egyes csapatszolgálati feladatok végrehajtásába (pl.: eltűnt gyermek, vagy személy kutatása, keresése). A megyei baleset-megelőzési bizottság szakirányításával és támogatásával a Polgárőrséget bevonja a baleset-megelőzési tevékenységbe. A Polgárőrség tagjait bevonja veszélyes helyeken (iskolák, óvodák környékén) a gyalogos forgalom segítésébe, a veszélyeztetett iskolás- és időskorúak megóvásába, az ezzel kapcsolatos propagandamunkába, előadások, vetélkedők szervezésébe. Folyamatosan tájékoztatást ad bűnügyi-, közbiztonsági-, közlekedésbiztonsági helyzetről, a jogszabályokban meghatározott lehetőségeken belül adatokat biztosít a bűnmegelőzési tevékenységhez (pl.: személy, gépjármű- és tárgykörözés. stb.). Hozzájárul a BVC részére híradástechnikai eszközeinek elhelyezéséhez, valamint biztosítja az azokon keresztül történő kapcsolattartást. Az együttműködő felek közötti napi munkakapcsolatot a Budakeszi Rendőrőrsparancsnok, vagy megbízottja útján koordinálja. A BVC által tett jelzéseket, bejelentéseket a saját szervezeten belül - hatáskör és illetékesség fennállása esetén - továbbítja a megfelelő intézkedés foganatosításra képes, illetve jogosult állománya felé. 6. A Polgárőrség vállalja: Rendszeresen végez bűnmegelőzési célú járőrszolgálatot és folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot a város területén tapasztalható közterületi anomáliákról. Népszerűsíti a bűnmegelőzési-, baleset-megelőzési-, vagyonvédelmi-, környezet- és természetvédelmi tevékenységet, valamint az ezzel összefüggő ajánlásokat közvetíti tagjai részére. A lehetőségek figyelembevételével támogatást nyújt a rendőrség bűnmegelőzési-, balesetmegelőzési-, vagyonvédelmi-, környezet és természetvédelmi reklámpropaganda tevékenységéhez, valamint közreműködik az ilyen tartalmú kiadványok szerkesztésében és terjesztésében. Híradástechnikai eszközei útján - bűncselekményre, szabálysértésre utaló magatartás észlelése esetén - jelzést ad rendőri, közterület- felügyelői intézkedés kezdeményezése érdekében. Az intézkedő rendőr, vagy közterület- felügyelő kérésére közvetlen segítséget, támogatást nyújt. Részt vesz az iskolai bűnmegelőzési munkában, a rendőrség által szervezett bűn- és balesetmegelőzési akciókban. Közbiztonsági célú figyelő-jelzőszolgálatot lát el a városi lakókörnyezetek, továbbá a lakott külterületek közbiztonságának, valamint a közterületek rendezettségének javítása érdekében, melynek során különös figyelmet fordít az önkormányzati intézményekre és lakásokra, továbbá a kiemelten kezelt közterületekre. 3

4 A lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendőrségi, illetve önkormányzati felkérésre rendezői feladatokat lát el, illetve igény szerint segítséget nyújt az ilyen irányú rendőri biztosítási tevékenységhez. Képzésen részt vett és vizsgázott tagjai közreműködnek az önkormányzat közterület-- felügyeleti feladatainak ellátásában, az önkormányzattól ehhez biztosított eszközöket tagjai rendeletetésüknek és céljuknak megfelelően a feladat ellátásához használják. Az önkormányzat BVC-ben működtetett webkamera-rendszer központban - a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. tv alapján a képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködhet. Előzetes egyeztetés és igény alapján, gépjárműveivel segíti az együttműködésben résztvevő felek tevékenységének ellátását. Segítséget nyújt az esetleges polgári védelmi feladatok ellátásában (katasztrófa, tömegbaleset, stb.). Fokozott figyelmet fordít az Önkormányzat rendeleteinek betartására (közterület-- használat, közterületek és ingatlanok rendje, helyi állattartás, stb.), valamint a gyermek- és fiatalkorúak által gyakran látogatott szórakozóhelyekre. Az együttműködő felek közötti napi munkakapcsolatot a Budakeszi Városi Polgárőrség KhSz. elnöke, vagy megbízottja útján koordinálja. A BVC által tett jelzés vagy bejelentés esetén, a szükséges és megfelelő intézkedést foganatosítja. 8. A Figye-Lő Őr Kft. vállalja: A BVC működését a 10/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján megkötött megbízási szerződés keretei között folyamatosan üzemelteti. 9. A Figye-Lő Őr Kft. és a Polgárőrség közösen vállalja a következőket: A BVC tevékenysége során, valamint a Budakeszi Város területén végzett járőrözési tevékenység közben észlelt, vagy náluk bejelentett jogsértő esemény tudomására jutása esetén a Budakeszi Rendőrőrsöt és annak parancsnokát értesíti. Az Önkormányzat működését, tevékenységét érintő esemény tudomására jutása, vagy bejelentése esetén, az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti. BVC-n keresztül a felek a 06-23/ , valamint a telefonszámokon keresztül éjjel-nappal elérhetőek. 10. Az együttműködők közösen vállalják: A közbiztonság helyi feladatainak végrehajtása, az önkormányzat és a lakosság közötti bizalom erősítése, a lakosság személyének és javainak védelme, valamint az önkormányzati vagyon megóvása érdekében a kölcsönös együttműködést, valamint a közreműködést Budakeszi Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának, valamint Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Akciótervének elkészítésben, azt követően annak megvalósításában. Tevékenységüket a törvényesség, az önállóság, az egymás kölcsönös elismerése és tiszteletben tartása, a pártsemlegesség figyelembevételével végzik. Évente közösen értékelik együttműködésük tapasztalatait, közös intézkedéseik eredményességét. 4

5 11. A felek az együttműködési megállapodás megkötésekor figyelembe vették, hogy a rendőri szerv a polgárőrség részére nem biztosíthat: Rendőrségi járművet, rádiókészüléket vagy rendőrségi rádiófrekvencia önálló használatát, ügyeleti jelentéseket, a rendőrségi titokköri jegyzékben szereplő iratokat, illetve ezekből adatokat. A Polgárőrség tulajdonában vagy használatában levő gépjárműre megkülönböztető jelzést. Kényszerítő eszközöket, valamint szolgálati állatokat, Informatikai eszközöket. A polgárőr nem kérhető fel, illetve nem vehető igénybe: Fogda- vagy kísérő őri, illetve ügyeleti, valamint közterület- felügyelői szolgálatra. Szökött, körözött, fegyveres bűnöző elfogására. Bűncselekmény helyszínének közvetlen (belső) helyszínbiztosítására. Futárszolgálatra és kézbesítések végrehajtására. Kiértesítési, riasztási feladatok ellátásában való közvetlen közreműködésre. A polgárőrség feladatai: A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el, valamint kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában, a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, a rendezvények helyszínének biztosításában, a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint balesetmegelőzési bizottság munkájában, az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében, a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában. A polgárőri szolgálat ellátását a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. tv a szabályozza. A közterület-felügyelő 5

6 A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv. 1. (5) bekezdése alapján, a feladatkörében eljáró közterület- felügyelő hivatalos személy. A felügyelő törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az e törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A rendvédelmi szervvel együtt eljáró felügyelő a rendvédelmi szerv segítője. A közterület-felügyelői szolgálat feladatait a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv. (Kftv.) 1. (4) bekezdése, míg intézkedéseit a Kftv a, valamint a , továbbá a 24-26/B. szabályozza. 12. Az együttműködés hatálya Az együttműködési megállapodás határozatlan ideig érvényes. Az együttműködési megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, illetve azt l hónapos határidővel felmondhatja. Jelen együttműködési megállapodást Budakeszi Város polgármestere, a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője, a Budakeszi Városi Polgárőrség KhSz. elnöke, illetve a Figye- Lő Őr Kft. ügyvezetője jóváhagyólag aláírják. Budakeszi, március dr. Csutaráné dr. Győri Ottília polgármester Budakeszi Város Önkormányzata dr. Csipler Norbert r. őrnagy a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője Érdi Tamás ügyvezető Figye-Lő Őr Kft. Karvaly Nándor elnök Budakeszi Városi Polgárőrség KhSz. 6

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006

A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE. Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE Budapest, 2006 A POLGÁRŐRSÉG SZOLGÁLATI KÉZIKÖNYVE A Polgárőrség Szolgálati Kézikönyvét (továbbiakban: Kézikönyv) - a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete

Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Solymár Polgárőr és Tűzoltó Egyesülete Alapszabály Bevezetés Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság (mint társadalmi szervezetet 60.395/1995 sz. ügyben) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben