Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 2012 Andornaktályai Polgárőr Egyesület

2 Andornaktályai Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: Budapest, március 5. Borbás László elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem kerültek alátámasztásra. Az Andornaktályai Polgárőr Egyesület (3399 Andornaktálya Rákóczi út 73.), mint közhasznú szervezet, a 2012.évi tevékenységéről az alábbi közhasznúsági jelentés keretében számol be. Tartalomjegyzék: I. Szervezet bemutatása, 1. Az egyesület székhelye, elérhetősége 2. Azonosító adatok 3. Jogállása 4. Tevékenysége általában 5. Közhasznú tevékenység 6. Az egyesület céljai, feladatai 7. Az egyesület tisztségviselői 8. Szervezeti felépítés 9. Foglalkoztatottak II. Számviteli beszámoló 1. Beszámoló formája 2. Könyvvezetés módja 3. Könyvvizsgálat 4. Részletes számviteli beszámoló 2

3 I. A szervezet bemutatása 5. Az egyesület székhelye, elérhetősége 3399 Andornaktálya Rákóczi út 73. Telefon: 06/30/ Azonosító adatok o Megnevezése: Andornaktályai Polgárőr Egyesület o Rövidített név: Andornaktályai Polgárőrség o Mozaik név: APE o Jogállása: közhasznú társadalmi szervezet o Működési területe: Heves Megye o Áfa törvény alapján kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytat 7. Jogállása Az Andornaktályai Polgárőr Egyesület (továbbiakban egyesület) önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet folytató társadalmi szervezet. Az egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik, önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 8. Az Egyesület a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének társult tagja. Ennek érdekében: o Az egyesület önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik o Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból o Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításának érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez o Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 9. Közhasznú tevékenység Az Egyesület o a közrend, a közbiztonság és a közlekedés biztonság terén, o gyermek- és ifjúságvédelem terén továbbá o a környezetvédelem terén közhasznú tevékenységet folytat o az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében végezhet, úgy, hogy alapcélját nem veszélyezteti, de a vállalkozási tevékenység nem lehet a fő tevékenysége. o vállalkozása során elért eredményét nem oszthatja fel o az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem adhat, és tőlük nem fogadhat el o az egyesület országgyűlési, megyei valamint fővárosi képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat. 10. Az egyesület célja és feladatai Közhasznú tevékenység során (2011. évi CLXXV. törvény 34. (1) bek. a) pontja): Az Egyesület tevékenysége során olyan feladatot lát el, illetve olyan feladat ellátásában vesz részt, amelyről törvényi felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően az Egyesület a Rendőrségről szóló évi XXXIV. tv., valamint a Polgárőrségről szóló évi CLXV. tv. 5 (2) bekezdése szerint a rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás alapján, részt vesz a közbiztonság védelmében, továbbá az Önkormányzatokról szóló LXV. törvény 8. (1) bekezdésében felsorolt települési önkormányzati feladatok közül részt vesz a helyi közbiztonság, illetve tűzvédelem ellátásában is. Bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervekkel és szervezetekkel együttműködve. 4

5 Bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés megerősítése. A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése. Ennek érdekében az Egyesület: - rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végez, - nyilvános reklám- és propaganda tevékenységet (oktató, felvilágosító, tanácsadó munkát) fejt ki a közbiztonság, a társadalmi bűn- és baleset megelőzés népszerűsítése érdekében. - megismerteti a lakosságot a legújabb vagyonvédelmi eszközökkel, módszerekkel. - fórumokat szervez és bonyolít le, bűnmegelőzési kiadványokat, ajánlásokat ad ki és terjeszt, módszertani ajánlásokat dolgoz ki a lakosság részére. - áldozatvédelmi tevékenységet folytat - részt vesz a Heves megyei Polgárőr Szövetség munkájában - járőrszolgálatai során a település, illetve a részére meghatározott szolgálati terület közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról, észrevételekről haladéktalanul tájékoztatást nyújt az illetékes szervnek, gazdasági társulatnak. Jelzéseit a hatóság felé is megteszi, és a szükséges ideig a helyszínt biztosítsa, az általa fellelt (az élet és vagyonvédelem érdekében tett intézkedéseket végrehajtva, de az ehhez szükséges változtatásokról a hatóság embereinek beszámolva) állapotban. - együttműködik a település, szolgálati területe, illetve a vonzáskörzetében levő orvosi, egészségügyi intézményekkel, szükség esetén részt vesz vér- és vérkészítmények sürgősségi szállításában, sürgősségi beteg ellátásban. - az egyesület a telephelyének közigazgatási határain belül vagyonvédelmi tevékenységet végez. Az egyesület tagjai által észlelt jogsértéseket a tagok kötelesek a hatóság felé jelezni, bejelenteni. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület nyilvános reklám és propaganda tevékenységet folytat, melynek során oktató-tanácsadó tevékenységet végez. Fórumokat szervez és bonyolít le, bűnmegelőzési kiadványokat és ajánlásokat terjeszt, részt vesz a megyei Polgárőr Szövetség munkájában. 5

6 11. Az Egyesület tisztségviselői Az egyesület elnöke: Borbás László Elnökhelyettes: Barta Kálmán Alelnök: Erdélyi László Titkár: Vankó Anita Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke: Jeneiné Csernák Marianna Tagjai: György István Czimer Árpád 12. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. 13. Foglalkoztatottak A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztat. II. Számviteli beszámoló A Heves Megyei Bíróság az Egyesületet év május 5-én PK /2008/2 számú határozattal kiemelten közhasznú besorolású szervezetként vette nyilvántartásba. 1. Beszámoló formája Egyszerűsített beszámoló 2. Az egyesület könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 3. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A 2013-as évre könyvvizsgáló kijelölésére a beszámoló összeállításáig nem került sor. (Könyvvizsgálat nem kötelező) 6

7 4. Részletes számviteli beszámoló A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b alap. váll. össz. alap. váll. össz. alap. váll. össz. 1. Értékesítés nettó árbevétele 2 Aktivált saját teljesítmények értéke 3 Egyéb bevételek Ebből: - támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati társadalombiztosítási továbbutalási céllal kapott egyéb tagdíj, alapítóktól kapott befizetések egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek 0 Ebből: 0 - alapítóktól kapott befizetések 0 - támogatások 0 A ÖSSZES BEVÉTEL (1± ) ebből közhasznú tevékenység bevétele Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből vezető tisztségviselők juttatása 0 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügy műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) ebből közhasznú tevékenység ráfordításai C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) Adófizetési kötelezettség 0 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12) Jóváhagyott osztalék 0 E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13)

8 s.sz. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE A tétel megnevezése ÉV adatok E Ft-ban Előző év(ek) Előző év Tárgyév módosí-tásai a b c d e 1. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP, KÖZH. TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

9 Köszönetnyilvánítás Az Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, tagjainknak, segítőinknek, érdeklődőknek, akik a tevékenységének ellátásához tárgyévben, és a jövőben bármilyen formában segítséget nyújtottak, vagy segítséget fognak nyújtani. Bízunk abban, hogy azok akik átmenetileg az egyesületünk tevékenységét kevésbé értékelték, felismerik azt, hogy tevékenységünk szükséges annak érdekében, hogy a településünk és térségünk lakosai, vállalkozásai nagyobb biztonságban érezzék magukat, mivel önkéntes, a közrend és közbiztonság fenntartása, javítása érdekében kifejtett munkánk minden itt élő magánszemély és vállalkozás érdekében történik. Budapest, március 5. 9

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A ZUGLÓI POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2012. I. FEJEZET: A SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. (1) A szervezet hivatalos teljes neve: Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag KARDOS Családi név Első utónév További utónevek PÁL Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete T \ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bernáth Családi név Első utónév További utónevek Zoltán Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben