E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének májusi ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesület (székhely: 8600 Siófok, Lidó u. 14., képviseli: Szűcs Sándor elnök) egyeztetést kezdeményezett az önkormányzattal Siófok város közigazgatási területén kijelölt taxiállomáshelyek igénybevétele tárgyában. Az Egyesület vállalná a taxi állomáshelyek hasznosításával járó adminisztratív feladatok ellátását, a közterület bérleti szerződések megkötését, a jogosultságot igazoló matrica előállíátását az érvényes taxi engedéllyel rendelkező taxis vállalkozókkal. Az előterjesztés mellékletét képezi a megállapodás tervezet, mely alapján a Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesülettel az Önkormányzat január 1-jétől december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köt megállapodást. A megállapodásban az Egyesület vállalja, hogy az önkormányzati rendeletben megállapított taxi állomáshelyek díját a taxisoktól beszedi és az egy összegben minden év június 30. napjáig az Önkormányzat számlájára utalja. Emellett vállalják az engedéllyel rendelkező taxisok számára a jogosultságot igazoló matrica legyártását, a taxi állomások tisztaságának, rendjének megőrzését. A taxi állomáshelyek használatának a díja a évre ,- Ft+ÁFA/jármű/év, mely díjat a képviselő-testület a decemberi ülésén felülvizsgálja, és ezt követően állapítja meg a következő évre. A megállapodásban az Egyesület kezdeményezi, hogy a taxisokat érintő képviselő-testületi döntéseket megelőzően egyeztetés történjen a helyi taxis vállalkozókkal is. Kérik, hogy a képviselő-testület tagjai közül kerüljön kijelölésre egy felelős személy, akivel egyeztetni tudnak. A megállapodás szerint, a korábbi egyeztetéseknek megfelelően, a képviselő-testületből kapcsolattartóként kijelölt személy Csorba Ottó Tanácsnok Úr. A évben a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Osztályának kijelölt ügyintézőjénél folyamatban lévő ügyek az Egyesülettel kötendő megállapodás után átadás-átvételi eljárás során kerülnének át ügyintézésére az Egyesülethez. A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá: H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az együttműködési megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesülettel (székhely: 8600 Siófok, Lidó u. 14., Pk /1999/2. sz., képviseli: Szűcs Sándor elnök) kötendő, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást Siófok város közigazgatási területén kialakított taxi állomáshelyek hasznosítására, január 1-jétől december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, május 21. Dr. Balázs Árpád polgármester

3 az előterjesztés 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás Siófok város közigazgatási területén kialakított taxi állomáshelyek hasznosítására mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok Fő tér 1. adószám KSH szám: , bankszámlaszám: ) képviseli: Dr Balázs Árpád polgármester (a továbbiakban Önkormányzat), másrészről a Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesület (székhely: 8600 Siófok, Lidó u. 14., a Somogy Megyei Bíróság a Pk /1999/2.sz. végzésével a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásába sorszám alatt bejegyezte május 4- én.), képviseli: Szűcs Sándor elnök, (a továbbiakban Egyesület) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. - Az együttműködési megállapodás célja: Az Önkormányzat és az Egyesület képviselői a korábbi többszöri egyeztetés, valamint az Önkormányzat illetékes bizottságaival történt egyeztetés után abban állapodnak meg, hogy a taxisoknak és a városnak egyaránt elfogadható, a lakosság és a turisták minél kultúráltabb kiszolgálását lehetővé tevő koncepciót fogadnak el. Az Önkormányzat és az Egyesület Siófok város közigazgatási területén kialakított és működő taxiállomások igénybevételének önkormányzati rendeletben szabályozott rendjéhez kapcsolódó feladatok ellátásában együttműködik annak érdekében, hogy a város közterületein csak forgalomtechnikai, közbiztonsági, környezetvédelmi és városüzemeltetési szempontoknak megfelelő, a lakosság és a turisták minél kulturáltabb kiszolgálását lehetővé tevő megoldást alkalmazzanak a taxi szolgáltatás biztosítására vonatkozó közterület használati szerződések megkötésével A megállapodás tárgya: 1. Siófok város közigazgatási területén a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az Önkormányzat tulajdonában levő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 4. számú mellékletében kijelölt taxi állomáshelyek hasznosítására az Önkormányzat és a Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesület megállapodást köt. 2. Az Önkormányzat a városban található valamennyi taxi állomáshely hasznosítását az Egyesület részére átadja, díj ellenében és feljogosítja az Egyesületet, hogy az önkormányzati rendelet előírásait figyelembe véve, külön egyedi szerződéseket kössön a taxi állomáshelyek használatára a taxi engedéllyel rendelkező személytaxi szolgáltatást végző vállalkozókkal, vállalkozásokkal. 3. Siófok város közigazgatási területén személytaxi-szolgáltatási tevékenység csak az Ör.-ben meghatározott módon, abban kijelölt taxiállomáshelyeken, érvényes közterület használati szerződés alapján végezhető. A taxiállomásokat azon személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások vehetik igénybe, melyek az Egyesület által megkötött hatályos közterület használati szerződéssel rendelkeznek a taxiállomások igénybevétele vonatkozásában. 4. A taxiállomásokon csak olyan vállalkozás taxi gépkocsija tartózkodhat, mely vállalkozás nem áll ideiglenes szüneteltetés hatálya alatt, valamint az egyesületi tag taxis vállalkozó ellen az Egyesület etikai bizottsága megállapított etikai vétség miatt, az Egyesület etikai kódexében lefektetett szankciót nem foganatosított. 5. Az Egyesület által a vállalkozókkal megkötött a taxiállomások igénybevételére vonatkozó közterület használati szerződés határozott időtartamra jön létre. A

4 szerződés minden év január 1-jétől december 31-éig egész éves időtartamra köthető január 1. napjával az Önkormányzat megbízza az Egyesületet, mint a siófoki taxis vállalkozók érdekképviseleti egyesületét a taxiállomások használatával kapcsolatos adminisztráció elvégzésével, a taxiállomások éves díjának tagságtól történő beszedésével, majd a teljes közterület használati díj egy összegben történő megfizetésével az Önkormányzat felé. 7. A teljes díjat az Egyesület egy összegben fizeti meg legkésőbb az adott év június 30. napjáig. 8. A taxiállomások használatának jogosultságát igazoló, sorszámozott matricát az Egyesület a saját költségén kulturált formában, jól látható nagyságban elkészítteti, valamint gondoskodik azoknak az egyesületi tagok estében azok gépkocsijain történő egységes, jól azonosítható helyen történő elhelyezéséről. A taxiállomás használatának jogosultságát igazoló matrica érvényessége a következő év június 30-áig szól. Az évenként esedékes új szerződés-kötések és díjfizetések után a tárgyévre szóló új matrica kerül kiadásra ismét a következő év 30-áig terjedő érvényességgel. 9. Az Önkormányzat vállalja a taxiállomások karbantartását, takarítását és az útburkolati jelek évenkénti újra festését. 10. A Siófoki KÖH Városőrség a rendőrség mellett jogosult a taxiállomáshelyek igénybevételének rendjét ellenőrizni, az ellenőrzés során a jogosulatlan használókkal szemben az Ör-ben a közösségi együttélés szabályainak megsértőivel szemben szabályozott eljárást kezdeményezni. 11. Az egyesületi tag taxisok is a saját eszközeikkel mindent megtesznek a taximegállók tisztaságának és rendjének megőrzéséért. 12. Az Egyesület etikai bizottsága jogosult, és egyben köteles az Ör.-ben szabályozott taxiállomások igénybevételének rendjére vonatkozó szabályozást, a taxizás rendjét be nem tartó tagjaival szemben vizsgálat lefolytatására. Enyhébb megítélésű szabálytalanság elkövetése esetén maximum 10 napig tartó taxiállomás használatától való eltiltás lehet az alkalmazott szankció, mely eltiltás alatt az érintett köteles az Egyesület etikai bizottságánál letétbe helyezni a taxiállomások igénybevételére jogosító matricát. 13. Az Önkormányzat megállapodik az Egyesülettel, hogy Siófok város közigazgatási területén a taxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó döntései meghozatala előtt egyeztetést kezdeményeznek, valamint az Önkormányzat a képviselő-testület tagjai közül az alábbi képviselőt jelöli ki kapcsolattartóként: Az Önkormányzat részéről kijelölt személy: Csorba Ottó tanácsnok Elérhetősége: 06 (30) Az Egyesület részéről kijelölt személy: Bakonyi Lóránt Elérhetősége: 06 (30) A taxiállomások használatáért fizetendő díj: A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért (bérkocsi állomáshelyek igénybevétele) fizetendő éves díj évre ,- Ft + ÁFA/jármű/év. A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért fizetendő éves díjat az Önkormányzat rendeletében állapítja meg. 3. Jelen együttműködési megállapodás január 1-jétől december 31. napjáig tartó határozott, átmeneti időtartamra jön létre abból a célból, hogy az Önkormányzat és az Egyesület felmérje az együttműködés hatékonyságát a megállapodásban meghatározott cél érdekében.

5 4. Az Önkormányzat jogosult a jelen együttműködési megállapodást egyoldalúan felmondani abban az esetben, ha az Egyesület a tagjaitól a beszedett közterület használati díjakat nem, vagy nem az 5. pontban meghatározottak szerint fizeti meg. A felek a megállapodást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Siófok város közigazgatási területén az Ör. 4. számú melléklete szerint az alábbi taxi állomáshelyek kerültek kialakításra: - Éven át üzemelő taximegállók: összesen 15 db 1. Millennium Park É-i szélén a MÁV Állomás főbejárata két oldalán a díszburkolatban eltérő színnel jelölt 4-4 db, és felfestett 1-1 db, összesen 10 db parkolóhel; 2. Petőfi sétány Kinizsi Pál utca torkolata K-i felén a sétány D-i oldalán lévő autóparkoló sávban kijelölt 3 db parkolóhely; 3. Mártírok útja É-i vége Ny-i oldalán a Petőfi sétány torkolatával szembeni parkolóban kijelölt összesen 3 db parkolóhely; 4. Semmelweis utca KÓRHÁZ bejáró út k-i oldalán a kis park szélén felfestett összesen 4 db parkolóhely; 5. Porecs téren kijelölt 2 db parkolóhely; 6. Hullám parkolóban kijelölt összesen 2 db parkolóhely; 7. Fő utca Ny-i felének déli oldalán kijelölt összesen 3 db parkolóhely Siófok Város Önkormányzata képviseletében: Siófoki Zöld Szám Rádiótaxi Egyesület képviseletében: Dr. Balázs Árpád polgármester Szűcs Sándor elnök

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés ellátására közszolgáltatási szerződés megkötése Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben