A 0inéma Nuovo 1957, március 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 0inéma Nuovo 1957, március 1."

Átírás

1 A 0inéma Nuovo 1957, március 1. t w ^ A - y. 4 _. i<u.-ka T elje s szövegét adjuk a "Film gyártási kodex"-nek, amelyet a Motion Picture Asso cia tio n of America decemberében adott közre. Premisszák : a film gyérték tud: t-bán vannak annak a nagy bizalomnak, amelyet beléjük a népek az egész világon helyeznek és amely a film b ől a szórakozás u n iverzális formái.t a la k ito tta k i. Éppen ezen bizalom jsx fo ly tá n ás a zárt, mert a szórakotás- nak és művészetnek nagy hatása van egy nemzet é le té re, ViUiMMÁ. Ezért, bán a film e t elsősorban szórakozásnak tek in tik, minden k ife je z e t t n evelési vagy propaganda c é l n élkül, tudják a zt, hogy a filmművészet a szórakoztatás vagy id ő tö lté s sa já t terü letén b elü l közvetlenül fe le lő s ' lehet egy sz&sí&tyfp. vagy erk ö lcsi haladásért, a társadalmi é le t magasabb!endti rendszeréért ás a ti gond oikoőási mód m egjavitásáért..i. maguk ré s zé rő l a közönségtől és a közönség hangadóitól jóindulattá megértést kérnek a film gyártásból er dő problémákkal szemben és egy olyan együttműködési szellem et, amely megadja a szűk séges lehetőséget arra, hogy a filmművészetet mindazok számára, akiket érdekel, az egészséges szórakozás még magasabb színvonalára em eljék. Ál t a l áno s_ a l o,o e l vek 1* Nem szabod olyan film ek et g y rta n i, amelyek a nézőit e rk ö lc s i szab ályait meggyengitik. Tehát a közönség rokonazenvét soha nem szabad a bűnözés, a gonosz cselekedetek, a rossz, vagy a vétek f e l é ir ányitani * 2/ Az é le tb ő l v e tt helyes példaképeket k e ll bemutatni, amelyek csak a drámai és művészeti követelményeknek vannak a lá v e tv e. 5. A törvényt - legyen az is te n i, term észeti vagy emberi - s o h a sem szabad nevetségessé tenni ős nem szabod rokonszenvet k e lte n i annak átlépése irá n t. h l- w

2 - 2-12"lön alkalmazások i*_. ^ r n-iiz_áp._.1 1. A bűnözést soha nem szabad olyan módon be mutatni, hogy az rokonésenvet k e l jespn a bűnözés ir ánt, és éppen Így nem szabad negatív m egvilágításba h elyezn i a törvényt és az igazságot, vagy másoknak azt sugalmazni, hogy kedvük támadjon a bűnözést leutánozn i, 2* A bűnözésnél használt eszközöket nem szabad r é s z le te z e tt és pontos módon ábrázolni, ami ügyesen arra van kiszám ítva, hogy a bűnözést vonzóvá tegye és utánzására ad jón kedvet. é.. '.inden olyan akciót, amely az emberi ó le t k io ltá s á t mutatja, e:.minimálisra k e ll k o rlá to zn i. Unnék gyakran való bemutatása ugyanis alkalmas arra, hogy az emberi é le t szentsége irán t é rz e tt t i s zte 1e té t c sökke ntse. 4. Az öngyilkosságot, mint megoldást a. filmdráma cselekménye során felbukkanó prödémákra e l k e ll hagyni, ha csak nem f e l t é t len ü l szükséges a cselekmény bonyolítása szempontjóból, he ez esetben ser. szalud soha d ic s ő íte n i vagy jogosultnak b e á llíta n i, vagy olymódon bemutatni, hogy ez egy ut arra, hogy valak i kivonja magát a törvény felelősségrevonása a ló l* 5* Bűnözők ré s zé rő l való fit t o g t a t ó fegyverhasználat mutatása \ nem engedélyezhető. 6. ifem szabad o ly. jq. jelen etek mutatása, amelyekben rendőrök, akiknek fela d a ta a törvényt tis z te le tb e n ta rta tn i, a bűnözők k e z é tő l halnak meg, kivéve a zt az ese te t, ha ily e n jelen etek a tö rtén et bonyolítása szempontjából elengedhetetlenül szükségesek* 7, nem hagyandók jóvá olyan film ek, amelyek "olyan bűnözést mutatnak be, amelyben résztvesznek, vagy belekapcsolódnak f i a t a l korúak, ha ezek a film ek olyan jellegű ek, hogy a fia ta lo k részér ő l e rk ö lc s ile g káros u t'n zá s i kedvet válthatnak k i.

3 8. Gyilkosé ág : a/ A gyilkosság technikáját nem szabad olyan módon bemutatni, hogy az b '.toritso. az ut hízást. ' Ú 1b/ Ixut Ilii: gyilkosságok nem mutathat ne r és zle te z ve * c/ A vérbosszú korunkban nen á llíth a tó te jogosultnál:, d/ Az irgalomból valő emberölés soka sem mutatható be olymódon, hogy ez jogosultnak vagy megengedhetőnek tűnjék. 9/á/A kábítószerek használata vagy a kítitóssercsen n ésset nem mutatható, ha abban a következő motívumok lelh etők f e l : a/ hogy valamilyen módon b á to r ítja, ösztön zi vagy jogosu lttá te s z i a kábítószer cl: használatát, b/ ha v iz u á lis módszerekkel, vagy d iá lo ja s utján kihangsúlyozzák azok ideiglen esen kellemes hatását, c/ ha úgy - Iliit j ék be a dolgok, hogy a 1: Ibit ószer cl: é l v e z e t é r ő l könnyen ár gyorsan.e leh et szokni, d/ha r őszietekben kitérnék arra, kogyc n. le k e t kábítószerhez ju tn i, vagy.m ilyen módon le-két őket beszedni, e/ ha kedvező színben tö n te tik f e l r. nyereséget, amelyhez kábítószerekkel való kereskedés u tján leh et ju tn i, f/ha olyan gyerekeket szerepeltetnek, akik jó l tájékoz- í kábiaószerek használata és az azokkal való kereskedés terü letén. 10. G yem ekrablásról szóló témák csak a következő e l ő f e l t é t e l l e l fogadhatók e l: 1. ha a témát m érséklettel k ezelik és elk erü lik a tú l rá- / mül s t e s é s r.z 5r iíyíl r ész le te k e t, ;sén:sen tér vissza otthonéba* - > - i h,, r L b -uc. ú : mutathatók be tú lzo tt.s embertelen ke;yetlen: égü és bru ta li- ésu jelenetek. 2z von:: tkoz ik b ár rali. gén kínzás,'c b ént a lm: zés ->r;-j i p V í'uu; ru sr V-} T -V I V. CJ Oá 'CUO ; - 1 <Tj -. - j C-L. v O i U i i. jl.. <g *g -óig',ü, JLiü C v- ü U. -

4 va 2 V c.tol: e lfő - j- - j - r i l - U0 -.J.U 1 '.no; Q o n ix t e nos i p - t i -..Ihat 51: X'j nocon, nem temetők "OSUl" íaratnoton ;n rnocon. - oe 'íro e.-.i' ednetoknc mn ene.:. l lenetek uóik < np' A énül megköve te li# i 1 U U. u l l - un a j ó l csókolt 0 r - n >kok, cu; ölelések: és te le gosan?zuggeestiv mozdulatok -5s h elysetek, c/ Á lt '.lóiban, a szenvedély o ly módon mutatandó hé, hogy ne keltsen a lja s szenvedőlyeket. Oe oitós ás : sgezőpze.kolás a/íkxin ' 1xsan sejtsth etők ss elmond 's.'koz fö lté tle n ü l a min menően, eső is csak aknoi e, jonn ser. rv. csele.tiv'.tok r őszietekbe íj/ Qü il L- c. h i'*ói1i-ő'ó1"i rg: nem mire'.tkotok be o lló d o n, hogy i;. z- gomnak, vogo ne; engedhet ukne j o.oi os ne A. ; elh ajt k?e le 1 io z s no o er-i rverctt mooon no n e,1.. ^ ~ u,1 ne o u-.i nbo aoen unni tendo oi _L w J - $ Soha seri kezelendő köno óén, tehető ovo >rtus soha seri mnto.thato behatóan vagy i n i 'w v í j. e jele: no a y oortus monílni t ilo í obtitutió ős leónykereskedelem metódusai z le te ze tt 'módon ős a téma csak a helyes visel-

5 k e d í v. 1 r- 7 p- j..l a t v e. :'.'.v v..a x.) s e. -le' zetecez bor d ' 1 v k 's -. K. l i - i J L * -V i:: ne:; ni re-' & fiák U IV Uv f 3#, 3 ZöjS*Í? ^ ^ir Sá!?«3SiiE2!á3EH3f psá." 'JCX Z l 1J13Olí 33 n C Q á ' r " T / ' Q utal ás t i l o s. p ivn ve >>-?- -j.--o*}p ke t il: kire sk c ű e Imi s z ó it film ek, 1: i.emi szervei sok-, se: rovathatok. az nen vonatkozik c eeeeuokre. nr ly - oy qau - s -L ^ 'ir-iw -. Trágár ás k it értelmű k ife je zé s e k, ' melyeknek azonos hatása van, tilo s a k, űz tila lom von tkosik -i nem tartexzn: szorosan xc e az olyan, s a v k r a is mint p l, kurva t t m! z u h >. non, gusztustalan, vxe szs c yszxió ia nem x.. ü l i ü l önül vétkes fo g a l- nak mindig a jó izlés ű.tárain )e lü l és a közönség érzékenységére való te k in te ttel tárgyal.-ndók. Iá*- Qbssen.it ás _ j 1. 1 'neok, amelyek szexuális ktazokat mutatnak vagy sejtetnek vagy pedig i l l e t l e n mozdul-tokát hangsúlyoznak k i, obszeónnak tekintendők. 2, Az obsseenitas vagy annr se jte to s c ssavakban, no s d u.l a t o' :ban, c éls ásókban, dalokban, tr áfákban t i l o mag akkor is, h f e l te-he tő, no~v r? o, y V - ü * - - ü l a zt csa ükozódás és káromkodás ;i meg. 1. Az.átkoz ód ás t i l o s. Semmiféle nxvacrosus Istenre, Jézusra nem j^e he t t i s z t te1 e 11 e n, 2, Szentséggáromló profán beszéd t i l o s. Olyan szavak, mint "pokol, és "kárhozat, amelyek néha drámai hatás kedvéért hatásosak leh etnek, ha mér sék lés'n élk ü l használjál: őket a közöneé- egy r;s ze száméra sértőknek tűnhetnek, Felhasználásul ko c ex s z er k es s- tőségének tanácsai és jó iz lé s e szabályozza.

6 711. Ruházat 1. A t e lje s meztelenség sem közvetve, sem kx±x óxnyké ben nem engedhető meg, ne:.: engedhetők meg a film szerep lő i ré s z é rő l olyan megjegyzések sem, amelyek a meztelenségre céloznak. 2. Hűden i l l e t l e n 'és finomtalan meztelenség műtagatás t ilo s, a/ a fen tiek nem értendők dokumentumfilmek fe lv é t e le ir e amelyek idegen földeken készülnek ezen föld részek bennszüllöttéinek é le té r ő l és ezeket mutatják be, de ú tir a jz, vagy 1/ ezek a jelen etek k izá ró la g olyan/dokumentumfilmekben használhatók f e l, amelyek egy bizonyos exotikus országról, szokófeaik- r ó l, c iv iliz ^ c ió ju k ió l szólnak; és > 2/ ezek az ily e n fa jta jelen etek önmagukban nem i zléstelén ek. Y II I. Val l ás j g _ 1. Egy film nek sem szobád gúnyolódnia semmiféle v a llá s f e l e t t sem. 2. A felek ezetek papjai és az ily e n funkciókat b e tö ltő személyek nem mutathatók be kémikus vagy gonosz egyéneknek, nehogy ez b á to rítsa a fe le k e ze t és a vallás ir in ti tis z t e ls th iá n y t 3. Az egyes Villások v a llá s i ceremóniái sok figyelem m el és t is z t e letad ással dolgozunöók f e l. r :. Ktllön meg j egyzések : A következő témák ta p in ta tta l és a jó Íz lé s határainak betartásáv a l dül_ozhatók f e l : 1. Olyan jelen etek, amelyek hálószobákban játszódnak le. 2. Akasztások és a villamosszékben v ló kivégzések. S r y c t c : r? o q n 1 7 [ r t - a r? T c* o Xu Z a 'A k- 1 a j ko v t í / l j w í x. _L o U - O ' j i «* 4. S ebészeti műtétek és. szökés. 5. Harmadfokú rendőri vallatások. X. Ilemset i érzések 1. A nemzeti lobogó használatát mélységes tis zte le tn e k k e ll ih le t nie

7 - 1 ~ 2. Bármely nemzet történelme, intézményei, leghíresebb emberei és állaramola órai megbe c ü léssel mut-atandók be. Hen gyártható semmiféle olyan film, amely alkalmas szektarianizmus vagy gyű lö let k eltésére más fa jú v a llá s a va._y nemzeti eredetű népek között.. Sértő szavak, mint "Csink,I/kinai gúnyneve/, 1Dago"/ol&sz,»j?rog" /francia/, Greaser/nérnet/, Hurik ie /magyar/, "iiik e, "Y id " /zsidó/, lüg cr" /néger/,!,7/op" /olasz/ használata mellőzendő* X I, 0 intek Nem liasználhatők a következő cimek: 1. Bnja,s±siE, il l e t l e n, obszén, profán és vu lgá ris cinek nem haszn 'Ihatok, 2. ríem használhatók olyan cinek, amelyek a je le n kódex bármely paragrafusába ütköznek. áhdh nljlc^pldeal_ való keggyetlenked és Olyan film gyártásánál, amelyben á lla to k szerepelnek, a gyártónak konzultálnia k e ll s amerikai emberbaráti társaság n egb isoioját és meg k e ll hivnia, legyen je le n azoknak a jelen eteknek a forgatásánál,, amelyben állatok szerepelnek, hen szabid használni- csapdákat, vagy á lla to k befogására használatos eszközöket és semmi olyan eszközt, amely az állatok k al bármi módon kegyetlenül bánik.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai

tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai tízó'llosy S^.ndop; EZ AZ I G A Z S Á G E rdély, a rotn-'í.n nép és protektorai - 5 - ELÖSZ A tö r té n e tir é s - népekre vonatkoztatva - nem más, mint valam ely nép é le té n e k, küzdelmének, harcának,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN

TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN Mes ter Bé la TÖR TÉ NEL MI KÉ PEK KOR TÁR SA INK MA GYA RÁ ZA TÁ BAN A Sipáni Úr pél dá ja Í r á s o m b a n a z e lm úl t é vt iz ed e k e g y i k l e gj el e ntôs e b b r é g é s z e t i l e l e té

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben