Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban"

Átírás

1 Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9 o Új jáéo JKSE-é Új oárbdázó üdvözöheü Jázré Dej Mdeovc, Fcum Spor Debrece vo jáéoá zeméé C 12 o Új fom 2 év 1-2 zám (XXV/1-2) 2013 juár 10 Jázür Újág Jázré ro pj Vízerez ráco üepör ezáró főüepe róm ou egház Vízerez f f Néhá dege evű eveze bzoíj em mdep jeeőégé z Epfá () jee, uá, áogá jee z e germe züeéve Ie vou föd gb, z emrég öréeé, hog mgához emeje z emrége Némeü Dreöge, zz Háromráo (Ie eredhe Józef - edve három ráo fordu, me foozo özerozá fejez) z go evez vmee ezárá érzéeehe: Twef-g: Tzeeed éj Foá 2 o Eg ehéz év eemée z emú 2012-e évre vzzgodov c ege ju ezem eggobb ázervez, egöbb új ozá ezze egü járó új muár, eggobb űzoó feújíá, eghozbb zárz, záo vz dőjárá Ezeívü mgáée fomo ozáo, gcádoé geree boguá, mo éppe egzerre három oípub z oá redzer öréő eggobb ozáo Egzóv em uozu, m Mgrorzág ozáob e pjb, hee hópjb, redvédem özézmé vezeőjeé, vezée muá végző muár prcoé mozgm éve vgu ú Ez év juár 1-jé 16,5 év öormáz ferá öveőe űzoóágu vzerü z ám özvee ráíá á Ng ozá ez, mve ze z öze oégám ez dő éreze erre muheüre Imeree vo z új ráíá, öbe z új fedör, z egége ám zrófvédem bővíe po ázerveze fedredzer jó mer őb eggobb rz épveő űzoó, űzvédem mu mee z új redzer jee z eddg rz üöáó pogár védem ejee új eemé z prbzoág fedör Foá z 5 o Üepée ó muá mered Muáb á járá hvb járá hvo feáíá z uoó eő ép vo, z ámgzgá eje áíá ormábo orzágo redzerée érehozááv z év végég fejeződ hgzo e öbb fogmzáb Feő-jázág Járá Hv épüeée üepée járáá ádáá ház Jázm z eő e ré bb Jázré züee é rou eő bbáj, öre Beee cád egfjbb gj, Jázm á juár eejé hj eged eőor, cázármeze jö gr 54 ceméerre 3,3 ogrmm hj bb édej egrá jó v, zombo e hghá órház Gerge C zvezer e ugod évéz 2220 percor Beee cád egfjbb gj zvr, jeeze: z deje gr jöée Beeé Bg juár 3-r r cemeéje érezé, de özöe úgá, hog újév bbár zámíh mgzvíz efoááv ze eg dő éreze hz muheérő z édep, Beee Görg, íg zo duh jázré órházb ödö dő c ud hd, öz mm fájá egre erőöde züőzob üzöbé már z újév épé á: éppe Hmuz hgá zeméze Üepée vo ez z eemé, hze vo Jáz-Ngu-Szoo e ormáhv öbb vezeője, éüö dr Ká Már ormábízo dr Sz Erzé főgzgóv, jee Jázág é egé prme épveője, z ére eepüe pogármeere jegző, zámo ám zerv vezeő Ugor eheőe muá zo mm egíégére ee öeező vzgáo uá Dr Fehér drá züz-őgógáz főorvo Ng Tmáé Mr züző özreműödéve eged eőor cázármeze züee Jázm, 54 ceméerre 3,3 ogrmm vo z eemé, mer z üepő ereg zobáró zobár véggjár z épüee, mde zá egeéve merede bírá z rmo, z o dogozó moogáo ívü érdem érde ehgzo z ügro zámáró, ezde pzoró Ez uóbbbó még cíjá d, évé máod mup z év, de zér vo Foá 2 o cecemő ővére emodá zer Jázm ugod bb, édej három óráé áj e ejje mm bb egrá jó v, ezér már Köré évezhe z oho meegé So öröme egzége íu bővü cád! Küeee rdevúj mú év uoó péeé dére z éő zeh Jázágér díjbó íze éreze jáóhm Gzdör ermé házgzd, Fodor I Ferec Jázo Egeüeée ügvvője, Dobo Lázó fogd üee vedégee Jázpáró Gőr Gu, Kdv Imre, Moáré Szz Kár, Szz Már, Jázrébő Bhó Ed, dr Sub Görgé, S Józef Fr Ferec, Jázérrő pedg Szüe K éreze T R Fodor I Ferec déze z prózee üep redjé, z év vég, mmár hod áozó jeeőégé Mjd z ügvvő eméeze z uóbb év ezjo jeeőebb eeméerő Küöö evee ovo fe Kdv Imre, me rró úodo öb özö, hog v, hározo zemée öeeégévé eé bőége, éee dozá Ugő emod, hog geeze pézhez ju bzoo pogárár, pédáu íér ou empom corá öreéeéve Foá 3 o é vezée Bee vgu é, bár hőmérée z dőjárá éh em ez muj Eb ozéo, ho meeg, ho hdeg, párá ödö dő üööe h égzeezeég mérée ő, hmozo fordu eő z ó feő égú gudáo, bá űő fázáo z év redzereégge jeeő fuez vezéeve zámou e Jeeeg Mgrorzágo még c jee z fuez, özee eg-é ege regzrá eddg, ezze zem Nug-Európáb már ombo jár z fuez eőzére redeezre á évrő évre feeő meégű oóg, m őz ó érhee z egzége róu egég zevedő egrá Járüg zemre zer még mo em ő védőoá feve öveező hee járo méreee ö z fuez! po jövő meő froo, párá, hdeg evegő jee eggobb vezé égzőzervere Foo, hog hdeg z orruo á vegü evegő, íg már emperá evegő ju z ó égub, hze z orro zívo evegő eőmeegíjü z orr- grrz Foá 8 o

2 2 Öormáz 2013 juár 10 Gede Józef fórum Gede Józef öormáz épveő 2013 juár 14-é (héfő) 1730 óror fórumo r Déré Redezvéházb Vedége: Gurcá Ferec, Mgr Közárág vo mzereöe, Demoru Koícó Eöe Foo ozáo he dózáb Tze dózó! Jázré Váro Öormáz 2012 ovemr 30-á módoío he dóró zóó 46/2011 (XII 22) redeeé módoíáró jee ájéozóv íu formácó új 2012 évő em á céjár zogáó épímée uá hzá cé zer, ávo hározo dómérée pjá ee z épímédó fze 2013 évő hzá céo bővüe heéze, pézéze, bzoíá üzemgöő áomá cér zogáó egóráv, me eeé z dóméré F/m 2 Fehívju fgemé zo z dóo, z épíméee heéze, pézéze, bzoíá üzemgöő áomá céjár hzoíjá, hog 2013 juár 15-g újo e eü z ére épüeerő, épüerzerő! Tobb épímédó érő módoíá jogerő boá egedée redeező hzáo ívü dóárg ér, meeé z dó éve mérée 2013 évő 0 F/m 2 Öormázu mgázemé ommuá dójáb 2013 évő z dó éve méréé z dóo ádó címe pjá hároz Jázré ádó címme 70 m 2 - em hdó hzo perüeű á redeező dózó 2013 évő em e ommuá dó fze 70 m 2 - hdó,140 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F, 140 m 2 - hdó 210 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F 210 m 2 - hdó hzo perüeű á eeé F mrd z dó éve mérée Jázré ádó címme NEM redeező dózó eeé 2013 évő ő ommuá dó éve mérée 70 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F, 70 m 2 - hdó 140 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F 140 m 2 - hdó hzo perüeű á eeé F ommuá dó e fze mgázemé ommuá dójáb z dómeeég zbá 2013 évre em oz, zob fehívju fgeme rr, hog z dómeeége mde év éremez e jövedeem-gzoáo egü z dómeeég ebírááához züége dp rodáb zeméee áveheő, vg hopuró eöheő 2013 év om eöheőe eerou formáb üdheőe Jázré ro hopjáró: wwwjzrehu/hv / E-ügéz / eerou díhó vg eöheő omo meüpobó z dóöeezeégee pcoo érdee ereé dógzgá Irodá eefoo 57/ zámo, eve ügféfogdá dő Ráócz ú zám zívee áu redeezüre Dr Godeer Ljo jegző Jázür Újág dgá formáb eérheő: wwwuucom/jzurujg Közöeüe fejezzü cádgo, rooo, Szeú Tempom Egházözöég gj, bráo, muár, főzeőe, zomzédo, merőöe, Szeree Férjem, Édepá, Ngpá SZBÓ PÉTER gázzerráá jeee, rzvéíáu gázub ozoz Közöjü IUST Temeez Kf egíégé Szereő Cádj Közöeíá Közöjü, hog Férjem, Édepá PESTI ISTVÁN ( ) emeé jeee, gázub egüérzüe fejezé Közöjü gógáz ozá főorvoá, Dr Lpp Józefe z ozá ővéree ádozo muájá Tzeee: Pe Cád Kegee hrdee ro pjáb Jázür Megredüe udju, hog Jázré VV Zr dogozój, SZBÓ JÓZSEF 2012 decemr 28 pjá ehu Fájó zívve búcúz őe muár Újág Jázré ro pj Fürdő u 5-7 Üepée ó muá mered Muáb á járá hvb Foá z eő ró Nem cod, hog ereé z ügfee járá hv, ug jázré veze jó deje zü fedo zézáár, dejeorá ázerveze rzege, eg épüe coporoív mjd/mo járá hv egége, íg roó már mde bzo udjá, hog m ho á mjd z épüee járá özpo d, vm búorzo, zámíógépe e zármz gobbrz, hog muár özü 37- e, özü dr Dobo Rór, hv vezeője, ro orább jegzője e mde járááb, íg Beré örező öbb eepüee erjezeé z 120 ezre d, me rzeee mereé járáo éegé Ebbő derü, hog járá hvo eepü öormázoó z ámgzgá fedo 40 zázéá ízezer dogozó vee á orzágo, özee 17 ezre dogoz mjd járáoá I, ee járá hv eree özö z ö zgzgá zervé 120- muáod, örzhv 54 fő zámá z épüe járáá öveőe z Vízerez Foá z eő ró Három ráo, zz pee böce femer germe rv r rá, Megó három böc zeméé z emrég járu Megó eé z domáo hódoo fejeze Ez eheége mgráz, hog három rá má hódoó cg veze Beehem, ehem áób Üepejü eze po z e germe erezeé hgomá zer Jáo Jordá vzé erezee Krzu, ezze züee z eő zeég, me rozé éeüe md m pg Vízerez hmuz poo, ze hó módo fogj öze három codáo eemé: három codáv ée po üepü: m cg böcee jázohoz vezee, m borrá víz meegző, m úg r Krzu, hog m üdvöégü edvéér Jáo erezeje ő Jordáb, euj róm ou egház eze po vze zee, ádj á Rég zoá Jázágb, hog ebbő z ombó zee vze ve z ohoub, hog züég eeé egíheee ágb erü cádgoo Eméezü Drág Germeü, Koc Péer ( ) háá 8 évforduójár Fájó zívve érdezzü, míg éü: Kegee or, mér veed e őü? múb vzeméezve vm fáj, v ereü, c már Eméed zívü öröé é, p, Kfd Eméező gázme: ee 6 óror Ngempomb ebédő fo durzu járá hv vezeője rövde özefog z ézmé ruúrájá Emod, hog oág muüg, áegzégüg, épegzégüg, födhv gámüg érde forduh zgzgá zervehez z ügféözpoúág jegé hv ebbgobb méré decerzá épü fe má é rob, Jázározááo Jázfézru ádó redeég ez, ho he éz hoó omforoágg, m Beré z omárod, gámüg zocá-gzgá fedo z ügféforgom z ügfee zám pjá ádó ügegéd redeég ez Jázjáóhmá Puzmooor-Jázágó, ee üggodo rj heee ézer z ügfeee Jázee Jázfeőzegörgö, heee egzer Jázbogházá jázág prme épveő járáo uáá godoáó örvé züeé á jeeeg fée dézé fe zemée eméee Szbó Tmá hgúoz, hog redzer ábár á, ez örée p járá z ügfé zemzögébő egeő, egözeebb áomá, ho z ámm áoz Szmágá ozo örümée özö ugo muáj z dogozó, m eddg, ezér doo z ggodom z újó Póc Jáo özö muár hívo fe, pzu gío z godoo, hog z ám v érü em fordív Ez páz-érz, hov em c eggzdgbb emre jár áro örüméeő zemézeő egrá foo érezhe mgá Vm e o, jó érz cé járá hvob mú gomorgörcö fezege hee Dr Ká Már fedéze Mgr Zoá egeem ár, oeremő özzveő mer deájá hvró Kemee: z cé, hog md 78 e eepüe ehee ügee éz M eg ormáb v é, de hmro 13 ez Háá zívve modu özöee mdzo, Szeree Hou, Édeá, óu, Ngmmá, Dédé, CSIKÓS JÁNOSNÉ zü Mo Io ( ) emeé jeee, vrág, rzvéíáu fájdmub ozoz Küö özöe Sze Kár Oho dogozó oddó, emeree godoodáuér gázoó cád Dr Sz Erzé e hvvezeő főgzgó zzerű özefogójábó derü, hog é jázág járáb em ez épíüg rzeg, eb ee zoo járár zoruu mjd áozó végé Védem Bzoág ádá-ávée jegzőövé ír á z ádó Szbó Tmá m pogármeer z új járá vezeő Eme eemé háeré z á, hog juár 1-jéő védem bzoág vezeője mdeü járá hv vezeője e *** Bő fé évzázd egméebb egáfogóbb reformj ejeed Mgrorzágo juár eejéve újrdu járá redzer íááv jeeee Nvrcc Tbor zerdá Zegerzege, zegerzeg járá hv ójá eg pp zeő, hog Jázré í járá hv mzereö-heee, özgzgá gzágüg mzer emod: z ámreform em z ám áíá céj, z cupá z ezöz, cé eg o ámgzgá, eg o ám íá, me zo pogáro zogáj, e z dóforjbó műöd z ám pedg em ehe má céj, m hog egíe Mgrorzág pogár érvéeüé 2010 ó zjó áíá fom emc z ézméépí, z ámgzgá erüeé, de jogoáb z ám műöd uúrájáb újbb újbb eredméee ér e Nvrcc Tbor zer mzérum redzer, erüe ámgzgá, e ormáhvo járá hvo érejöe, ormábo redzerée íá háózá eerjeze, obbá z gzágzogáá reform o fom, mee pogárbrá Mgrorzághoz, pogárbrá hvhoz vezee ormá eme céj z ámpogáro jó zogáó ámgzgá redzer íá, ez járá hvo rzeé műödő ormábo feáíááv ez eje

3 2013 juár 10 Ierjú 3 Év eej erjú Szbó Tmá pogármeerre Iézede heévó züégzerűe vo Eze pob egmá djá pogármeer hvb ce ro öégveéhez öődő ézmée vezeő Kzü Jázré öégvee Szbó Tmá pogármeerő eb z erjúb öbbre pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő érdeődü Perze zób erüe má uáo, még ormázó Fdez frcó fegemezeége Ház Ljo Év eejé üööe v z emre hegezve pézügere, eb z év üööe zámo ozá ér mdu m pb m hozu özeáíá réee érő egfőbb orzágo ozáoró Legább ere foo, me ez ro öégvee? É z orzágo zbő duo : Prme decemr 11-é efogdu z orzág de öégveé, m Mgr Közö decemr 18-á özzée háo redeeze zer e zámív 45 po ü e z öormázo ou efogdu já öégveüe z orzágo büdzé ráju voozó zám fgeem véve M Jázré hárdő ü, juár 30-á erjezjü ro öégveé, z eddg ro zoá feeőe z efogdá zádéáv Még z eejé vgu fom, de vo orább efogdo öégve ocepcó redeezüre áó do pjá jeeheem, hog jó ezeheő öégve udu o zor fedor, mee z mer áíáo uá áu mrd, bzoí udju forráo M jee ez eg ár orébb, mee eze proráo? roüzemee eődege zerepe fog p Ez z jee, hog ro, z ó áhó éeere, özerüee, özzogáá z ezee red ró cége eme fgeme fog p mdep éeü jobbíá em uoóorb zemée ozá övee, de ermzeee od ezzü züége, eeü jeeő voumee eme pézezözöe Céu, hog z ám á áve, de üzemeere áu hgo ézméee egább o ze feru, m z emú év Ee v fedezee Nem fog oág emme edvezőe ozá pz em z oá, e özgzgá, em me érő egzégüg ézmé eáá eőe Mmá z eddg ze rju, de örezü mőég ozár, zogááo jvíáár mde erüee Pru, gorb hog zü öégve, mere zée báz, mee vo z eőzee egeze? Zj z egeze mde ére zerepőve, cégee, z ézméee Ez egermzeeebb doog, úg godoom m új zeméee hozu, hog ozuív zádé vju öégve Meedzer Kubb Gzdág Tácc, hze md vée, md dá o erüheee prere, rju mú ro ere öégvehez pcoód hír, hog z év vég, decemr 20- dófeö á oh em pz ze, 300 mó forr erü Meg udj pogármeer úr erőíe ez z éreüüe? z, hog oh em vo e, em hzem Vo ee ro o éve, mor prűz dóbó é fé márdr rúgo véee, me pedg em rze decemr feö orá rezáódo z vzo udom erőíe, hog z uóbb éve hoó méréű feöre em vo péd z áu évere vzmeőeg mer do gzdág ápoá íée pjá próbáu reá ervez dóvéeee mee, hog fejez pézebő, de m éegeebb, műöd dáobó ríá muoz, ervezee úejeíee vée Ezér mőíeem züő de öégve áá efogdhó jó Eg orább erjúb opmá jeemeze z de főeg öveező ezedő Eze z do mh áámzá derűááá Vjo ro gzdág vezeő ozoz Öe eb ee? Úg érzem, zereé mod veem, hog vége v ág, de é eé óvobb vgo Jó jeee áhu, pár hópo ü öbb zödmező ruházá vóu Szeuráá, Domec hm báz ve brob, zü Jáz-Pz g cro, új rodruházá veze brob eze pob z Eecrouxá, még fohám Úg áom, hog még ezee húzó cégee vezeő óvo, fejezee öbbre em hebő, hem rébó fedezé Perze öréem pz z muj, hog z eőre meeü jeemzőe oor zoá cége z, mor már ej, h em ájá z gú végé, z, hog ré hmro újr feöhe H réá zo újröéé járu, ez ro jó jöe Reá ább heerő zéheü Meor ro dóág? Ez c fr árfomá ozá m eg-eg oré po udju mod forr poo Mo decemr 31-é ezer for vo, vg go dur ereíve émárd égzázmó for Egéreműe ehe-e ud, hog mere dóío e ro, vee fe heee, vg reá j v pouo egmár muogáá? ro öve poo v vezeve, íg egéremű, hog m cuub, fejezee fejez heerebő z OTP-ő 650 mó foro veü fe, ez m feeőégü é orább cu épveő-eüee á Rffee, z Ucred K&H boó feve hee még em öreze rze ugc decemr 31-é ezer, zz efee ereíve egmárd 733 mó for vo Me egíhe erveze ám dóágáá Jázrée? z eddg meree zer vzogo jó hezeüre vó eee, 40 zázé dóágo á őü z ám Ee mérée íg függ z érvéeíedő hárpó, de voumeé eve 800 mó for örü özegrő ehe zó Számur ez z jee, hog őerozáu cöe, ezze z eddg 240 mó meher 180 mór cöehe épveő-eüe 1,4 márdo heeree zvzo, mbő fe emíe 650 mó e hív ro Sor erühe obb rze gévéeére? V, úg véeed, hog c o fejezee ehe vóí, me fedezee már v záb M em íg godoodu Eg éz rhó, fejezee fejez céú he fe ehe ve, ezá bzoo ruházáo öége évre e ehe új Neü ez gzdág fozófá Köü, hog zgorú fejez cébó éü heere újo eheőégge, go óvo po dö öveőe Tevó, fejezevó pedg d bőve Szem pogármeer hv Bhó-po göörű fá v ádúcov Erre ehe he feve? Nc dö z épüe oráró, z ádúcoáró ée- beevezé m dööü, ermzeee em hebő Százmó ée ee eőjvíá öbb züége feújíá Úg godoom, hog erre mo em ez pézü, má áb e godoodu Ugor godoodu zo, hog z ucépe romboó á degeee po orább ézeé vg erveze új épé muó védőháóv üejü e, hog z főrob cájá Bhó-poár ehá c péze ro Üre, h Uóbb úzá emodhó ro zocá bérá eg rzérő, mee ó ugor em fzee eő özö erő özefügg v H em fze ó, ujdoo mbő r rb z épüeee, ár mgáujdoo, ár z öormáz? ro 150 bérá v, mee özü 50-e bérő hmoz fe úo rozáo már eőző cuob M úg godoju, hog jó gzdá or vgu ro ezee áo, h ez űrheee, öbbége rráó jeeége züejü Köveezeee feépü jogo mee öeeége, do ee fze érdeé oéve háré edogozá é év e z emíe 50 bérő özü öb ööze fezóíáur, zámo redezé háréu, zeeg ee erü or áehgá bíróág ejárá díáár Ez hozdm fom, de februárb végő zzához érez ez mjd uc üg, ööze morórumo öveőe éü ujdoo jog em fzee, zo áobó e fogju ávoí Termzeee próbáu mdee eheőége fgeem véve vme á á béremée üreedé övehe áo feújíá rr érdemeü bérő jeöe Végee ee vo Muá uc épüe, m c dózer egíe Hog érz, ugvópor juo z üg? Nem méődhe ro má pojá ugez? z ére cádo eheezede, örée éő oéve probémáj zű Nc é egform ee rob Fo ucáb pédáu ompex pááz, rehbácóv reméü egíe Mo gorombío é: fe béráoó erugzodv v fed é m ro? hé végére gobb hdege jóo Poo ápofemérü v rró, hog pco gáz m pédáu re e odfge örüméee merve üzeő bzoíááb rz vezü, e zocá có v rr buzdíu mde, hog h örezeé rázoruó zeméerő ud, jeezze eü, fgejü od özöe egmár üööe eze hópob Tá érheő, hog éppe hdeg pcá mér hozzu zób z új óvodá z új óvodá brob veé geree üzeme, á orá óhu dód ebb-gobb hbá, meee grcá eree özö jví Ie vo fű hbáodá, m eg 35 ezer foro zeepceréve o Hópob e eg eor épüeé, mre z próbb-gobb hbá fezíre erüe, mde ugó ód, o fehőe öröme ooz, m z ádá üepége o, pézügee fró érd uá eg ejee má ípuúv fejezzü z erjú: z emú é év üeő-zoó dőzá hog bír ormázó frcó? frcóegég öree! z eezé rozérzee ehe z eg o, hog em áhjá, hog e zé, drboód vg forgácoód frcó z emú éve regeeg o dogo ee cáu, mrő eeve udu, hog em ez ddmee, de ép ee Godoo hv ázervezére, eépíere, z ézmé redzer ázervezére, ézmée ádáár, üöböző, he dózá érő érde áíáár Meg vgu rró gőződve, hog eze eegedheee ézede vo Eze m pu egöbb rá, de em heezedheü z eődö éeme pozícójáb, hog mjd ez vhog, c emm épzerűe ézed e hozzu, mer m ez mo ezedőre fezü fom z bzoíj, hog ézede heévó züégzerűe vo Termzeee b bocáozu, érveü, h e, védjü döee Küeee rdevúj Foá z 1 ró egerjedebb jázo gáozójá oro redeze o Mde jáz eepü redeze már eg íz emeedő eemé, 2013-b új oroz ezdőd Eeve ezmecere fo rró, hog mor redezzé jee eemé, hze z eddg zo dőpob g hőég fogd z üepőe (Idé Humá Erőforrá Bzoág cüörö eőerjeze zer júu özö ez redezvé) Feveődö, hog ebb eepüe zámár g po eee érehoz, mer jeeeg ze záróg páázo eré mú foo redezvé ebooíáá mőége Ugc pézügee ér, hog jázpáo gor áog redezvéee, ez g probémá jeehe zámur Probémé jeeeze z orzág üöböző poj éező jáz rjzáo Kocér, Ljomze, Újreg b, hezee Eb em erü özegezre ju, z operív bzoág zervezé vzo ge Tá héobb ehee redezvéor, h vmve eveebb özejövee redezé, m eddg Úg ű, redezvédömpg ohj ege eeme Jáz Múzeum he KÉSZ három-három öv jeeeérő zámo Megudu ugor, hog Jázározááo újbb d áo pgo z o züee róm ou ppo éeérő, páájáró Jázjáóhm m redee, ugc zámo d jeeeze Dobo Lázó ügvvő ájéozáábó derü, hog Jázo Egeüeée vezeőége öbb új gg bővü öb özö Bogár Már (Jázjáóhm) Fr Króf Vce (Jázfézru) zeméé S Józef zíee zámo rá újáró, mee orá ee heé é ép pcoá fogmzá jegé züee műve Szób erü z eő gháború özegő ceeárum Szüe K öbb rzvevőve egü z orzág z erdé mgrág éő pcoáró do ájéozá E oro zerzője úg vé, vózíűeg em ee hzo, h eg c fezeebb eree özé ehee zorí jövő ez cád hguú brá áozó

4 4 Fórum Kee Nug hárá éü Ngo edve vedégem vo még ráco eő Ime Lázó zéeföd cp gj vo, ávoá ereé zereze íó dpomá Éee uááró, ávoáró, jázré öődérő érdezem Fr Ferec Ho jö, vo z őe? Édepám gzdáodó vo Mor özöö oeív ( ermeőzöveeze erdé mgr eve), cád züőheemrő, Cízemáró öözö Cízeredáb Hároméve vom or Édepám áező echu e Szeredáb járm oáb éreégzem, öbbzör jeeezem művz rjzr (Koozr, Jázár, Bure), de ereeü Hog obb? Sepzegörgö dogozm, mjd öveeze zeeg hópo o zogá Ezuá Szedomoor vee orom eg zer hvb pm muá Ee orá erüem Du-cor özeé 1988-ó 1992-g eg mozá dogozhm Mor erü üg (özoá) öeéé? ezdem üg páám Cízeredáb Eőzör émee íom Peőf Sádor evé veő oáb öveező év, b ezdődö jázré főo vezéree ávoá épeí éü eveőe eem ee épze rzee Hog zjo ávoá? Hévégee fo em Cízeredáb ó Tíó Házáb p záá he özépo áro ozueé jázo hározó zerepe épz fomb jázré áro hvo jöe Szeredáb, roá fogozáo, redzer ozuee jeeéé jázré áro já gépocju vg éze mrobuz jöe z oá zíheére z oá g fedezeé mgr, eve zéeföd pío bzoíoá Ő fedezé zááöégee Úg emézem, fééveé öbb po ööe Jázré Ige Ieor z o oégumb u, rzee eü z o oá fom goróo g egíége újo zmeod, íá fom meré Küööe z ev eve újíáár codáozu rá, de öbb árg oá jeeőe eér z ho goró mem íá femuo új voáo Ee öveezé érdee uágo ár rövd ré rózodáu So jeee mdu zámár, hog meredheü ro, zeem éeéve Megmuá zűebb páráju vedégáro? Termzeee Vo om rr, hog rou Erdé codáo zépége muu ár Md zered, md jázré áro brá zégere hí egmá, ee öveezé redzeree feveődő probémá hjd özerozó rze zooág üöbözőége egrá hee p fehérz mee foo zégee orá roveze rzee vo ezee zégeee, vm feügeőég jee zeméége jeee oor redzer ee zjó ezmecerée Me órá ívü pcoo u z éve orá? Cem mde zerüe ár hgó rzee vo vme zerüe műveée Legezíveb á z ée-zee zerüe ár hgó éreze ze rr, hog ár eg rzé egü öé Erdé Ee redzere egüée godoój dr Boro Dezőé Ág é vo, zó jo eávozo z éő gábó Ő gzá ée zee zépége, erü feeee z éő érdeőd hgób Igz ár vo z ugc g mubíráú Berhrd drá ár úr, Thormé Huz Már árő zervező booíó áro rr öreede, hog md műveeb, ejeeb éjü mgr épzeé éeuúrá eérve Erdé ée- zee cé derű, hgu egü ro zo, z ée zeremee vo Hog ho egmár épzőművze műveő? Cízeredáb redeze özö áíáo z erdé ré művzáro, feőművze g erre áíáo módo újo rr, hog z orzág z erdé művz áámód zemüjö egmá Sze mde jázré ár oho rej erdé femé, ee öveezé ezíve özefoód é ájegég jeeíő ereje Mdez egíee zoégum hgó vóágááá foozo dfferecáódáá z egz po fogozáo özöéggé zervezé z évfom hgó ár z erdée ejheé Jázág, rée Erdéorzág gá Eméezeem zer vo má voozáú erdé ábor Ige, eg év Ő már végz eő á Gergózárhege zerveze ábor z éreee Eg hée á egz po fogozáoo meré évgűj emée gor probémá Terepgoror or erü hgó főze íze erdé éee mjdem húz év mu feeee Mgr Néprjz Múzeum érdeődé, üee mere e zéeföd évgűjő fedogozó muá Szdogoz fozóf árgú Mér ráduá egevobb erüere? Érdee mdg érdee ez zerüe Címe: Kee Nug hárá Serü zemügre ve z erdé mgrág orá éhá jeegzeeégé, eheőégé fozófuo ozevecá fehzáááv Ée még z egor pcoo? Eevee m Megáu módjá, hog özejöjjü üe bráu fogdó jázré áro Ioám zámár Cegéde Kouh Ljo Gmázumm erü ezív pcoo í, Gödöő Chop zeeoáv, de márremee o foo prer Úg godoom, hog három ézmé eg-eg erüee hhó egíége újh í oégá 2013 juár 10 Bozó füöge Vózíűeg fűzám egeíe vez eggobb rezre fordídó özege zebübő Jázré cúg, m z orzág egéb eepüe, gázfű rz vg egz v, z emre próbá pézárcíméőbb erív áo á é hdeg eüzdére Egre öbb, eeeg eddg réé fucoáó émébő gomoog fü z ég vg zomzéd b feé Kárpá Már Eg-eg ödöebb, zécede po evegő mőége roub úroj, ár hdj z egzégüg hárérée fűor fezbduó é-doxd, foz üzeőgo égeeor, evegő edveégrmáv, vm pufogógázo everedve v épez Ez úo erhe örezee, mee há üöböző egége formájáb vzözöe Várouhoz egözeebb Budpee Eger áhó égzeezeég-mérő áomá z uóbb rob pédáu juár eő heé zmog háréré ézázzoro vo Sjo Beré gor, hog áháb, záob z egzégre árm go égee Nem mde zámár mer, hog rgzógg eze fá pédáu froemez, preá o üzeőé hzá Termzeee gum, rogo, műgo em zbd ége Eze égermée úo mérgező, ráeő fűőebő zrgó gőzö áro Meéermée émé eród, juó ormo fü, pere örezee erhe Legá fűőgo, m f, zé, zmbá, pee b üzee orá eerüheee füépződ Cöeheő zbdb ármó fü meége gújá hee módjá zááv üzeőgo űzér feürő efeé övő vgágb e eheez, mjd ferő gúj C feeőe zárz fáv érdeme üze z ég o héobb, eerüheő edve fábó zármzó háráo eródá, roz ég m uó bűz Fedveég mérő züé éhá ezer forér zerezheő egevbé örezezeező eg egjobb háfoú zárd üze mód pee-, vm fegázoíó zá z új Közpo Óvod öréé járv pzhó, hog pee üzeű zá émée g bocá füö Érdeme odfge émée ápoár öeező éve eeőrze máv eheőége e d zemree vzgár, ürő zíáár mo ée épő örvée éremé émé hbájábó eredő ároér ujdoo úo özegee fee Egzégé éeé ocázj z, em eged ááb éméeprő Jázré 11 zemr végz rbrá muáo Sjo eőfordu o ó, é éve ó em udjá éméepr evégez Ie eebő dódo zvezer áűz vg özemúb öré CO mérgez Fűech Kf Jázré Kredeégéhez 15 eepü ezer émée roz erüee émée jeeő rze roz ápoú z új örvée orzágo egégeé ez éméepr díj Vároub jeeéee özegge módou z ár áru e pu Száz Imre redeég-vezeő jövő, h eg émé éevezéeé, vg örezeé gméré zvró füe erhe, zrófvédeem zemre ézede Néh eőfordu, hog zomzédo jee fe egmá füre pzodv mod redeég-vezeő Tud e, hog edvezőe dőjárá, zéomá, edve evegő foáoj fü újá, erjedé íázáró eheőég zer zárv rv, zgeeve eerüheő fü áb juá H v huzmobb deg zvr zomzéd üze zoá, Pogármeer Hv Körezevédem Ozáá ehe jee Ez öveőe Fűech Kf vzgáj, hog fübocáó épímé fee-e z épí zbáo me émé feeőe ájá zemre, jeeőe e fzee foro háoágg redeező émére öee ujdoo mgíá épíe z, hog mve fű ujdoo, f muár c módju vzgá Számo ee eőfordu zob hog zbáo épíű émébő ecpód fü Ieor c m e, e e fogd, hog é eg veejárój fü, m jo e e eü Idő ő h ezűr űz Éréeő ervzí Ng Imre Tárág he zervezee Jáz Múzeum uóermé decemr 14-é ro évbúcúzó áozójá God Zoá eö özööe jeeee, meree zerveze egfoobb redezvée Kemee z oór 24- rodm ee, emíee z oór 23- ozorúzá Végü ápío, hog redezvée eree zjo e he zerveze foj már ezde muá Bee Vede heöréz bzoío eheőége hzáááv Oór 23- ájá erve zer eődá hgz e roub Ng Imre m emr címme Jáo K prezeáááv Meó Bé ezde Hűőgépgár eődjée pcoo uáá, remée zer ee özefogó eődáár or erühe 1913-b u foc pco z ág zám üöege épveője özü eg gz zooóg érdeeég épveője, eg hím mó éreze emrég áerü háromöve u egözeebb rooé, pácéo vedégízüeee redjé ü z öveáo cádjához rozó fj Erede éőhee Dé-mer zárz erdő z z egee ufj go, me épe foó: Jázré Á- Növéer ejee özegömbööd, eor zóág hoí eg bdár Tá ez hee 2014 e brzí bdrúgó-gbjoág zervező, hze rgo emzeöz méree bfgurájá ez z áo zoá f á é áer ó zm pcoá özöheőe prág áer jádéé éreze Jázré Tejee ége z ház, me eg dő ő éeé vezee, férje pedg fümérgez zevede decemr 22-é, zombo Nezűr 3-4- e dűő özépő járáá özepé muáruó z épüe eddg záz obó déuá óráb gud, űzoó érezég ejee ége S Tóh ó Jáz-Ngu-Szoo e zrófvédem zóvvő ájéozá zer házb eg dő házpár é, űz z zor rázuh eg födémgered Hoeére rövd uá öveőe z üzö romo bu zrófvédeem muár Férjé meő fümérgeze záíoá órházb zomzédo meree zer zobáb évő orc u prh űzhehez zvco, m vózíűeg pó zr zzío fe, mjd obbo ágr Mdez c ágá, z ee örüméee federíére zérő voááv űzvzgá ejárá du z dő férf há ház m ee évő pcé húz mgá Éeme ruhá zomzédoó po u zó eege ez házőrző öeeégée

5 2013 juár 10 Fórum 5 Eg ehéz öröme év eemée Foá z 1 ró Ez z jee, hog űzoó egéb műz me fed mee, zrófhezee eeé, vm vezéhezee pecá védem gzgá fedoá z új zerveze ráí, he öormázo, má ám cv zervezee egüe voááv fedozáo mee űzoóá e évő gépjárművee, fezereee, zm ezözöe, redezee á ee d z ám, me öbb hópo eározá ádá-ávée, ezámoá muá jeee Eöz z öormáz hhó ámogááv ezdődö űzoó épüeée üő homoz feújíá, me eggobb ruházá vo z épüe feépíe, vg 1985 ó ő áíáo feújíáo fomo evégezü, z udvru zbddőpru já muá révé úju z emú évzed Uoó g fedé z bzár ceréjéve, üő hőzgee mgeő épíéve z orzág eg egzebb űzoóáé modhju mgué Közöe Váro özéeü ráfeéjérő Tze jó zádéú mdeor fejőd emerő pogárárm Nám Gede Józef ovemr Hírevee vere bzoíéo Írá ee v gűöödő jegze gúo hoo Úg h z ovór, mh épveő-eüe ő ee z oo modó emr Eg hírevére zob em regáé, ez c z uoó cepp vo pohárb ro o özéeée ráfeéjérő v zó M, roó úg godoju, hog ruházáo em eg pogármeer cuhoz öőde, hem cuoo áíveő, ro oágá érdee e, hog zogájá Nem zeége, h vo pogármeere vg máo mgu ujdoíjá z eredméee, euí mde, h em z áu eépze ráb mee dogo ro ügé em ehe mgáügé eze Ezze ehe em egeére, de em jogoí fe e gúoódár, m hog ez vo pogármeer ur ez Mdé vo pogármeer o fezü m épveő-eüe Ő üöböző deoógá épvee, de o ee zoo pformo v Eőorb regáó pogármeerre zem ofroáód, oí, gúoód So ee ée vere hdá épveő eüe roó érdee özé Több öözöd, m z egeér, ompromzumo em mer Lpozzu vz Mgr Levee három cuár: vo e efogdhó efogdh, de még vóu Ie z Eecroux mögö épü eerüő ú Sehov em veze, ro forgm g ehíee húu jégpá, roözpo ehgoá, buzpáudvr épíée eázá, vrágzó jégpor öreéee, még ehee oro z zemérmee gúoódá, m Gede épveő úr eged mgá pogármeerre zem, még TV- erezü feháboríó H úg godoj, hog jeeeg pogármeer em o oo, m ő, or jobb eé, h zeége párzéd formájáb özeíeé dogo eeeg égzemöz em úg m mo gú hgjá ez Gede épveő úrr z bj, hog zázó hjój ug záor fuo, de övegááobó, még m, h ehe, üze mde e em ező ezdeméezre c zér, hog z Tze orább pogármeer ur! Le e zá mg óró, e e jö födre E e ezde zeége párzéde fo, mer c ez veze e demorácához m Öö épvee, z em demorác Ez üze Ööe z új év üzöbé eg 80 éve roó, z egeér reméé bé, bog új éve í Ööe, épveő-eüee ro oágá ázo ee, hog e v gz z öhbá em merő é pogármeer, m épveő m ggj örme épveő-eüe, de egfőéppe pogármeer, z feéeezve, hog ez e jogu öeeégü Sozor bréb ő veedüe c zér érdeme TV- éz, mer ehhez hoó eeeg zíház eődáé ehee eépze, Prme áhó mdzo, ez eőegíeé ámogá 2012 év 700 öze rzá mee emodhju, hog emeedő, g árr járó űz- vg áreemé em öré roub Jázágb zeé ro gépjárműve ezöze z év orá ro, fedu végze orá vozó űzoó érü em öré Ez foo, hze mde vzr odhz cádb, bráo foccpb űzoó muár vezeő muhee ráco z év egzebb üepe cádo zámár, o űzoó eemé me em mdg fehőe, ez jo h jár o má zép emé jee eőem eor űzoó Muá éreze, z évzáró bu ráco hguár godoo, vm z emú éverő z o feőf, he féő dó meege god germezvj emée ergee fejem E godoo jegé mozgm egee rmzó éve öveőe ío mde ovó, Jázré ro ó reméeje bog, zép új ezedő Fózer Tbor űzoó ezrede, redeég-vezeő Tze épveő ur, zogá pogármeere! Jobb eé, h fomo ooodá hee áá függee, párpo-mee, jó zádéú főeg épíő em romboó oág-brább hgvéere Hggé e, hog m hog cá, z em ez jó ee Ne godojá, hog buo pogármeere muájá ro oágá öbbége em mer em érée Vo e o jó, de vo o, m zerem máéppe ee vo cá De z eee merü, hog Öö em vo évedheeee!! Néhá péd: de roz Cee ömb Teüe üe gúoá jeeező ozó, Bogh Bé Gr Iré o érdee bombázá, mre még ozó jog épveője em vo fezüve Hozzá em érő emre zó e o üge, mrő h fogmu em vo De emíhejü jégpáépí ügé I örüe hozzá em ér eredméeé eg XXI zázd éeímé dug főo mögé, hov e ú em veze, e proój em ud e, öbb éve födö heverő mó érée épveő eőzerezerő em zéve Edá hűőgépgár böcődé, emorzáód poréeímée z emú cuob z Áerő böcődég záróg eg ó porompexum ázáá zzoá e, m péz hozho vo ro É ez még c öredée z ezzo eheőégee Véeméem zer eze uá c eg eedőjü v Sürgőe zem üe Ömgu, üör eő feez érd, m ee vo máéppe, jobb cá ddg, míg ömgu eő em eze vomá, m mér em ee, or mor eheé vo, o ddg c jogu fe jeze hgeme mz Erre á öredézvzo juv eüe c fehmzáu Smo Ferec eg dő roó jóéo póerbjo V Jázré eg femr, rob öbbre Jázré S Körbő, vg he rozee zíérrő mere Jázrée ívü zob ább Frcrc éve ee, hze eze éve híreé póergb Orzágo, ő emzeöz vereee emeedő eredméee ér e, de z eree jó mer eve md jáéoé, md póeroóé járu uá, hog ez eg jázré rácbó póerbjo? e M dío e eze z úo? 2007 végé eg bráom mu z eree póer, próbám Eezdem jázog go éű jáéoo Körüü 6-8 hópg vező jáéo vom, de g háráb em erüem, mve zerűe cám dogo z emre 90%- h vezre á, eezd páo, eme ée, hog vzerje, pedg éppe eor e cöee So godoodm jáé ogájá, örüü 8-10 hóp múá bzoo dogor rájöem, or zépe eezdem erő jáéoá Nem ovm övee, em ézem vdeó, já ogám pjá fejezeem mgm Számomr og go foo, mve jáéo vgo, memáv mdg go jó ám zér ém zerepe zerecée v bb, hog v erő jáéo ege, emde? H c eg p vzoáb ézzü, or z modom, hog 50% zerece, 50% udá De hozúávo, modju 1 hópr, fé évre, 1 évre már 90% udá, 10% zerece Meéé eü c eggobb eredrő? z eő omobb eredméem 2011 rá züee L Veg- gbjoágo: 3050 emrbő 4 heez érem e Ez eg hározó émé vo 300 z du jáé, végé c eg z mrd O vou ece, zépe poog z emre So má gőzemem vo még, de egjeeőeb özé roz, hog e oe gbjoágo 3 eem, 2012 májuáb pedg mgr bjo címe eerem Eze veree z orzág eprofbb jáéo vee rz hío po, ezér ez eg go g zm er vo zámomr Ezee vereee már evez díj jeeő Hog eheége ez hobb fzíroz? póergb ez úg műöd, hog míg z emr em mer, cee gobb ere, ddg éreemzerűe é e jáz, já őébő, o méréű vereépőe zv, m c há z emr éeére Neem ez pevem: c o é zbd jáz, m c há z éeedre Perze mde ámodoz g vereerő, é 2010 ó v eg zpozorom, o vere evez díjá fedeze, mer úg íée, hog érdeme eergá péz fee ém gbjoágr íg udm ju Ez perze mgáb fogj, hog eor díj g rze zpozoré Úg udom, zívee jóéoodz Tudá errő c bőveb zé? Tv őze ovm eg 14 éve rácró, ráegég öveezé evezee rjá Már é éve gűjöe e eg profezoá rproézre, erü péz feé özegűjeü Beem or fogmzódo, hog póere épzerűégem zereém hzo dogor hzá Nég éve vezee eg bogo, m orzágo ze épzerűvé póeree özö I hrdeem eg gűj, eg hé özejö züége péz má fee Ádu, erü ve fú ez rproéz zó áozu vee zeméee Jó érz vo, hog udm egíe, hog póerárdom g rze bízo em r, hog omo özzegee üde erre jóéo cér Egébé ee foáé éppe egp vom eg jóéoág póerveree, ho bár evezhee, eje díjp z Egü Dgo Germeeér pí me Eg öbbmó foro prooor gűjee mo, m egújbb fejezű gógíá fomo árá euémá geree zámár 2-3 épzerű jáéo hív özü egem, ez eg gobb öe voz Szívee mögé ám z üge, eg go jó, brá égörű póerveree veem rz, ho c egeee gőze vo: z pí Mve ööd z dő, mor em póereze? Ngo foo zámomr zeé Tv éhá bráomm píou Hedrx Reod zeer Jm Hedrx fedogozáo jázu decemr jóéhá ocerü ez, vzíűeg Jázré, eve Kow Veg évzáró gbujá m ezü z eőzeer Decemr fevezü eg emez, februáró máju végég eg áomáo urér ü Kow Vegáv Ieve z eőző émár vzérve, decemr 22-é, Budpee rz vezü eg jóéoág ocere 4 má zeerr egü eje vée z Egü Dgo Germeeér píhoz fo gobb eree ére e, ozor zppj őe eg-eg gro Téged m ro? I züeem, ée cádomm Neem Jázré po fee, em c, em ú g, em e órá áom dugób eg hguo ro Nem godoodm zo, hog má rob öözzem brám grz jázrée Perze mo már v új merőem, de mu em fogo eööz Szereem Jázré

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe 14. IAR F ULUI AGH ZILELE FIL / K O P A N C AGYAR FIL, 14 0 2 / 3 5 b í 3 5., C 2014. ób 2.., Vá é ú y 2. é Cí S -ț Căț N. P, C S B / Ab v ö vă : A b T / Sá A ű I : á á B h S Tíá / C : b Z Dyg Hj ö g :

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA

2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA (8101.560 m) coportoa! tria A u zz lpazió á áll + fé Lacehof Síajálato orig) utazá + érlet (19 éve íb o p + 4 a 0, F t /f õ 6 2. 5 0érje irodába! et te A rézle 201112 TÉL Beízô táboro: 2011.11.1518. 2011.11.0205.

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben