Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Rimóc településen állandó lakóhellyel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény,(a továbbiakban: Szt.) 3. -ában meghatározott személyekre. (2) A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni. Eljárási rendelkezések 2.. A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (1) A szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon a Rimóc Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) kell benyújtani. 3.. (2) A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal feladata. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása (1) Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. A lakókörnyezet rendezettsége érdekében a jogosult az általa életvitelszerűen lakott ház, annak udvara, 4. 1

2 kertje, az ingatlan előtti járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus környezetének (megfelelő illemhely kialakítása) folyamatos biztosítására köteles (2) Amennyiben helyszíni szemle során megállapítást nyer, hogy az 5. (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem teljesül, a jegyző megfelelő, de legalább 5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével felszólítja. (3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az 5. (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget. (4) Aktív korúak ellátásaként rendszeres szociális segély állapítható meg annak, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségügyi vagy mentális állapota, illetve családi körülményei miatt közfoglalkoztatásban történő részvételét akadályozó vagy kizáró tényező áll fenn rendszeres szociális segélyre jogosult az alábbi indokokat figyelembe véve: a) terhesség, a méhmagzat 21. hetének időpontjától, vagy b) veszélyeztetett terhesség a megállapítás napjától, vagy c) szenvedélybetegség, vagy d) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegség, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy e) olyan pszichiátriai betegség, amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre vagy f) tartósan beteg vele közös háztartásban élő ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozóját ápolja, és az Szt. 41. (1) bekezdése alapján ápolási díjra nem jogosult. A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködése 5.. (1) Rimóc Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek ide nem értve az egészségkárosodott személyeket- (továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ családsegítői feladatokat ellátó szerve ( a továbbiakban: kijelölt szerv ) útján gondoskodik. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vétetni magát majd az ezt követő 15 napon belül illetve a kijelölt szerv által megjelölt határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan betartani. (3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről illetve a beilleszkedési programtól a jegyzőt 15 napon belül értesíti. (4) A beilleszkedést segítő program típusai: a) Munkavégzésre felkészítő foglalkozás b) Csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, c) tanácsadás ( jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.) 2

3 d) egyéni képességeket fejlesztő életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás e) alkalmi munkavállalást elősegítő programok (5) Az együttműködés megszegésének esetei: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél és nem vetette nyilvántartásba magát, a) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, b) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, c) akadályoztatása okát az előírt időben nem jelenti, hitelt érdemlő módon nem igazolja, d) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolja. Ápolási díj 6. (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és a) családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, feltéve, hogy c) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas, az ápolttal közös háztartásban élő személy, aki az ápolási díj összegét meghaladó rendszeres pénzellátásban részesül, vagy kereső tevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát nem haladja meg. (2) A hozzátartozó nem jogosult ápolási díjra az Szt ában foglalt esetben, továbbá ha az ápolt tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést kötött. (3) Az ápolási díj összege az (1) bekezdésben foglalt esetben az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (4) Az ápolási díjra vonatkozóan az Szt okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. (5) Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható, ha a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, b) az ápolást végzı személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységét nem tudja ellátni. (6) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt esetet nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének (étkezés, tisztálkodás, öltözködés) kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (7) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 3

4 (8) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. Önkormányzati segély 7.. (1) Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (2) Önkormányzati segély igényelhető: a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére, nyugdíj-, jövedelem-, illetve egyéb ellátás kifizetésének késlekedése miatt, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásokhoz, betegséghez, elemi kár elhárításához kapcsolódó kiadások enyhítésére;. A segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme elutasításra kerül. b) gyermek és fiatal felnőtt - rászorultságára tekintettel - pénzbeli támogatásra, A támogatás alapesetben természetbeni formában nyújtható. Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzati segély természetbeni ellátásként történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme elutasításra kerül. c) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. (3) A 7.. (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő estén, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 200%-át. (4) A 7.. (2) bekezdés a,) és b, pontjában meghatározott önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Az eseti önkormányzati segély minimális összege 5.000,- Ft. (5) Rimóc község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély kerül megállapításra. A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. A temetési segély összege: Ft. (6) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. (7) Nem állapítható meg temetési célra szóló önkormányzati segély annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése. (8) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból is megállapítható. 4

5 8.. (1) A 7.. (2) bekezdés a,) és b,) pontjában meghatározott önkormányzati segély támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a vagyoni helyzetet is vizsgálni kell. (2) A 7.. (2) bekezdés a,) és b,) pontjában meghatározott estekben nem jogosult a kérelmező az önkormányzati segélyre, amennyiben a kérelmező az általa lakott lakáson túl vagyonnal rendelkezik. III. Fejezet Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások Köztemetés 9. (1) A képviselő-testület a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére maximum 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat. (2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napja. (3) A képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, családban élő esetén 100 %-át. Közgyógyellátás 10. Az Szt 50.. (3) bekezdésében foglaltak szerint méltányossági alapon az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és vagyonnal nem rendelkezik. Önkormányzati tűzifa támogatás 11. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosít azon rimóci állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára, - aki háztartásában fa tüzelésű fűtőberendezést üzemeltet és a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy b) rendszeres szociális segélyben részesül, vagy c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy d) családjában az évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy e) családjában három vagy annál több gyermeket nevel, vagy f) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas és a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. 5

6 (2) Több feltétel fennállása esetén is csak egy egység tüzifa adható lakóházanként. Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető. (3) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelmeket a képviselő-testület által évente meghirdetett határidőig lehet benyújtani, a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalba. (4) A kérelem nyomtatványon nyilatkozzon a kérelmező arról, hogy a kapott tüzifát nem értékesíti, azt saját maga használja fel. Amennyiben a tüzifa támogatásban részesített, a számára ingyenesen juttatott tüzifát értékesíti, köteles annak piaci értékét az önkormányzat számlájára visszafizetni. (5) Nem részesülhet ebben az ellátási formában, ha a fával fűthető lakóházban élők bármelyike erdővel, forgalomképes, a Szoc. törvényben meghatározott értékű gépjárművel, haszonjárművel rendelkezik. (6) Egy egységnyi tüzifa: a lehetőség függvényében a képviselő-testület által megállapított mennyiség.( rendelkezésre álló fa mennyiség/összes rászoruló ) (7) Az önkormányzati tüzifa támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás. IV. Fejezet Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 12. (1) Alapszolgáltatás keretében: a) Rimóc Község Önkormányzata Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központon keresztül biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást. b) a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat fenntartásában működő Rimóci Szent István Általános Iskola és Rimóci Nyulacska Óvoda biztosítja. c.) az önkormányzat fenntartásában működő Rimóci Gondozási Központ az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással és az idősek nappali ellátásával kapcsolatos feladatokat végzi Étkeztetés 13.. Az Szt ában meghatározottak szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása azok számára, akik szociális helyzetük, koruk vagy egészségi állapotuk alapján önmaguk vagy eltartottjaik számára más módon nem képesek az étkeztetésről gondoskodni. Házi segítségnyújtás 14.. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt ában meghatározott személyekről. Családsegítő Szolgáltatás 15.. (1) A családsegítő szolgáltatás az Szt ában foglaltak szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen 6

7 helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A Családsegítő Szolgálat az Szt. 37/D. (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre jogosult számára a segély folyósításának feltételeként meghatározott együttműködésre kijelölt szerv. Idősek nappali ellátása 16. (1) Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia szükségletek kielégítésére az Szt. 65/F. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint. Gyermekjóléti Szolgálat 17.. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek keretében ellátja a Gyvt ában foglaltakat, és szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40. (2) bekezdésében meghatározottak szerint. Szociális szolgáltatások igénybevételének szabályai 18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes alapon, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. (2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (3) A kérelemről az intézményvezető dönt. (4) Külön eljárás nélkül biztosítható az ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell. Különösen indokolt az igény, ha a kérelmező egyedül él és önmaga ellátásában segítségre szorul. (5) Soron kívüli elhelyezésben részesíti az intézményvezető azt a kérelmezőt, aki a 9/1999. (X.24.) SzCsM rendelet 15. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. (6) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást kell kötni. A megállapodás tartalmazza a) az intézményi ellátás időtartamát (határozott, vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. (7) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg. (8) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. 7

8 Záró rendelkezések 19 (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról ellátásokról szóló 2/2011.(III.29.)önkormányzati rendelete, valamint a tüzifa vásárlásról szóló 15/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet. Rimóc, december 30. Beszkid Andor dr. Verbói Mária polgármester jegyző 8

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja 1 Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben