MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 1-4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK április 29. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 20/2010. (IV.29.) F5 21/2010. (IV.29.) K6 22/2010. (IV.29.) Z1 23/2010. (IV.29.) Z1 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 5/2010. (IV.30.) Tárgya Az Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja B4 1/8

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében, április 29-én, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kránicz József Kém Ferenc Kuzma József Kém Istvánné Pintarics Tibor Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő körjegyző Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla jegyzőkönyvvezető Pintarics Tiborné pénzügyi főelőadó Kránicz József polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta azok elfogadását. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK: 1./ Pintarics Tibor települési képviselői beiktatása 2./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása 3./ A Körjegyzőség évi költségvetési zárszámadása Előadó: Nyakó Melinda, körjegyző 2/8

3 4./ Petrivente Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata működési engedélyéhez szükséges dokumentumok 5./ Egyebek NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1./ Pintarics Tibor települési képviselői beiktatása Kránicz József polgármester elmondta, hogy Simon Győző, a Helyi Választási Bizottság Elnöke a testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, helyette ő ismerteti a HVB Elnöke által elkészített előterjesztést, mely szerint Magyar Zsuzsanna volt képviselő március hó 12. napjával lemondott települési képviselői tisztségéről, indoklás nélkül. A HVB Elnöke általi előterjesztés szerint a októberi választásokon a következő legmagasabb szavazatszámmal rendelkező jelölt kerül beiktatásra. Pintarics Tibor független jelölt 88 érvényes szavazattal a következő képviselő jelölt. Pintarics Tibor nyilatkozatában elfogadta a települési képviselői tisztséget. A továbbiakban felkérte Pintarics Tibort, hogy tegye le az esküjét, előolvasta az eskü szövegét. Én. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Petrivente község javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen! Pintarics Tibor képviselő letette az esküt. Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Kránicz József polgármester átadta a képviselő részére a HVB Elnöke által aláírt megbízólevelet. 2./ Petrivente Községi Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása Kránicz József polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos meghívóval egy időben saját címükre elektronikusan megkapták az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásának előterjesztését. 3/8

4 Kérte a képviselők hozzászólásait, kérdéseit a zárszámadással kapcsolatban. Elmondta, hogy a beterjesztett zárszámadást a Magyar Államkincstár elfogadta, s mivel nem hangzott el észrevétel, kérdés, hozzászólás, javasolta az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló előterjesztés elfogadását, változtatás nélkül. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi rendeletet alkotta: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2010. (IV.30.) számú rendelete Az Önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 3./ A Körjegyzőség évi költségvetési zárszámadása Előadó: Nyakó Melinda, körjegyző Kránicz József polgármester elmondta, hogy a képviselők az együttes testületi ülésre szóló meghívóval együtt megkapták a Körjegyzőség évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztést, mivel az együttes ülés határozatképtelenség miatt nem lett megtartva, így minden testület külön fogadja el a Körjegyzőség évi költségvetési zárszámadását. Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta annak elfogadását az írásos előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 20/2010. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Semjénháza-Molnári-Petrivente Községek Körjegyzősége évi költségvetési beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően, változtatás nélkül elfogadja. A Körjegyzőség évi költségvetési beszámolójáról szóló írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Határidő: április 30. Felelős: Nyakó Melinda, körjegyző 4/8

5 4./ Petrivente Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata működési engedélyéhez szükséges dokumentumok Kránicz József polgármester a 4. napirendi pont keretén belül elöljáróban elmondta, hogy az Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata működési engedélyének 2 évenkénti ellenőrzése végett a működési engedélyt kiadó Letenye Város Jegyzője, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Módszertani Központ közösen február 25. napján ellenőrzést tartott. Letenye Város Jegyzője, mint a Szolgálat működési engedélyét kiadó által megküldött hivatalos feljegyzés szerint a Falugondnoki Szolgálat működési és szakmai feltételei részben felelnek meg, míg a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek. A hivatalos feljegyzés tartalmazta a fenntartó részére a működési engedélyhez szükséges intézkedések megtételéről szóló hiánypótlásra való felhívást, a szükséges intézkedések, illetve intézkedési terv elfogadásának határideje 30 nap, lejárta május 6. napja. A továbbiakban elmondta, hogy a képviselők az írásos meghívóval egy idejűleg e- mail címükre elektronikusan megkapták a Falugondnoki Szolgálat működési engedélyéhez szükséges dokumentumokat, illetve az intézkedési tervet. Elmondta továbbá, hogy ezek a dokumentumok elektronikusan megküldésre kerültek a működési engedélyt kiadó Letenye Város Jegyzője részére is, valamint a Nyugat- Dunántúli Regionális Módszertani Központ részére is véleményezésre, melyre a testületi ülésig írásos vélemény nem érkezett. A továbbiakban ismertette a Falugondnoki Szolgálat működési hiányosságainak pótlására kidolgozott intézkedési tervet, valamint az intézkedési tervben szereplő dokumentumokat, melyek szerves részét képezik a Falugondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy hiányosságként említést kapott, hogy az Önkormányzat a szociális törvényben meghatározott alapfeladatait nem megfelelően látja el, nem biztosítja a szociális étkezést, valamint a házi segítségnyújtást. Ennek megoldására, véleménye szerint meg kell keresni azt a lehetőséget, hogy mely mikrotérséghez lehet csatlakozni a legkedvezőbb feltételekkel, így biztosítva az alapellátást a községben élők számára. Kérte a képviselők hozzászólásait, javaslatait az intézkedési tervvel, valamint a előterjesztett dokumentumokkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta azok elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. A Képviselőtestület Kránicz József polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 5/8

6 21/2010. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat A/ Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Petrivente Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának a működési engedélyt kiadó Letenye Város Jegyzője, valamint a Nyugat- Dunántúli Regionális Módszertani Központ által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása érdekében az előterjesztésnek megfelelő intézkedési tervet elfogadja. B/ Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Petrivente Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. A Falugondoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete kötelezően tartalmazza az alábbi dokumentumokat: - Végleges működési engedély - Tanúsítvány a működési engedély kiadásáról - A falugondnok munkaszerződése - A falugondok képzési tanúsítványa - A falugondnok munkaköri leírása - A falugondnoki gépjármű üzemeltetési szabályzata - A falugondnoki szolgálat pénzkezelési szabályzata - Az igénybevevőkkel kötött megállapodás formanyomtatványa - A szolgáltatás igénybevételének dokumentálására szolgáló nyilvántartás formanyomtatványa A Falugondnoki Szolgálat ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési terv a jegyzőkönyv 4/A számú mellékletét, a Falugondnoki Szolgálat Szervezetési és Működési Szabályzata, valamint ezen Szabályzat kötelező mellékleteit a jegyzőkönyv 4/B. számú mellékletét képezi. Határidő: május 6. Felelős: Kránicz József, polgármester 6/8

7 5./ Egyebek A/ Ár- és belvízrendezési pályázathoz kapcsolódó hitelfelvételről tájékoztatás Kránicz József polgármester elmondta, hogy az ár- és belvízrendezési pályázat megvalósításához kapcsolódóan az előző testületi ülésen a költségvetés tárgyalásakor a Képviselőtestület elfogadta 6 millió Ft összegű hitel igénylését. Elmondta, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez hitel-nyújtási szerződés kell, melyet az önkormányzat számlavezető bankjától kértek meg. Az ajánlat szerint a bank 8,47 %-os kamattal tud hitelt biztosítani az önkormányzat részére. Elmondta továbbá, hogy a 3,4 %-os kamattal történő hitelvétel a számlavezető bankon keresztül a Magyar Fejlesztési és Hitelbankkal történik, melynek átfutási ideje kb. 1 hónap, így a támogatási szerződés megkötése érdekében most a számlavezető bank által ajánlott hitelszerződést fogadják el, később ha szükséges a hitelfelvétel, igényelni lehet a kedvezőbb kamatozású hitelt. B/ Volt iskola mögötti épület lebontása Kránicz József polgármester elmondta, hogy tervei szerint a volt iskola mögötti épületet a közcélú munkaprogramban résztvevő munkavállalókkal lebontatja, mivel az épület olyan rossz állapotban van, hogy az már életveszélyes. Elmondta, hogy amennyiben lehetséges, úgy az épületet életveszélyesnek nyilvánítatják, és azután megkezdődhet a bontása. A bontás során épen megmaradt téglákat pedig az Önkormányzat felajánlhatná a Templom bővítéséhez, melynek építése Anyák Napja után kezdődik el. Kérte az életveszélyes épület lebontásához a képviselők hozzájárulásait. A Képviselőtestület Kránicz József polgármester kérését egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 22/2010. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat: Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petrivente, Kossuth u szám alatt lévő volt iskolaépület mögötti épület bontásához hozzájárul. Az épület bontásából épen megmaradt építőanyagokat a Templom bővítéséhez ajánlja fel. Felkérte a polgármestert, hogy az épület bontásával kapcsolatban kérje meg a szükséges hatósági engedélyeket, intézkedjék az épület lebontásáról, valamint a felajánlásról tájékoztassa Kirner Antal Zoltán esperest. Határidő: augusztus 30. Felelős: Kránicz József polgármester 7/8

8 C/ Mentori Szolgálat és FIP programhoz való csatlakozás Kránicz József polgármester elmondta, a Zalai Falvakért Egyesület által működtetett Mentori Szolgálat és FIP program tovább folytatódik, ennek keretében június 1. napjától május 31. napjáig tudnak egy mentor részére munkalehetőséget biztosítani. Az Önkormányzatnak ugyanazokat a feltételeket kell biztosítania, mint eddig, ide értve az irodahelyiséget, kiszolgáló helyiséget, infrastruktúrát. Az Egyesület tervei szerint a személyekben nem akarnak változtatást, hiszen a jelenlegi mentorok megfelelnek a szakmai képzettségi előírásoknak. Elmondta, hogy a településen, Petrivente gesztorságával, Semjénháza, Becsehely, Molnári községeket bevonva, eddig Magyar Zsuzsanna látta el a mentori és FIP-es munkakört, és amennyiben továbbra is vállalja, javasolta a programhoz való csatlakozást, valamint a feltételek további önkormányzati biztosítását. A Képviselőtestület Kránicz József polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 23/2010. (IV.29.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zalai Falvakért Egyesülettel (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) Mentori Szolgálat és FIP program működtetése érdekében Együttműködési Megállapodást köt. Felhatalmazta a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírásra. Határidő: május 1. Felelős: Kránicz József, polgármester Kránicz József polgármester megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Kránicz József polgármester Nyakó Melinda körjegyző 8/8

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben