Tervezett témák. Szakmai gondolatok TEVADMIN. A referencia intézménytől napjainkig és tovább. Általános méltatás Dokumentációs kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervezett témák. Szakmai gondolatok TEVADMIN. A referencia intézménytől napjainkig és tovább. Általános méltatás Dokumentációs kérdések"

Átírás

1 Borgáta

2 Tervezett témák Szakmai gondolatok A referencia intézménytől napjainkig és tovább TEVADMIN Általános méltatás Dokumentációs kérdések

3 Szakmai gondolatok Események a támogató szolgáltatás elmúlt időszakában

4 Időszakok Referencia intézményi program március március Önkéntes együttműködés március október Harc a túlélésért, útkeresés október -

5 Szakmai műhelyek A referencia intézményi program lezárása után is futnak tovább műhely (Szolnok, Kecskemét) 1 pályázati tájékoztató (Kecskemét, NRSZH) 2012 Kecskemét (2), Szeged (1), Budapest (1), Szolnok (1), Miskolc (1) Borgáta a 7. műhely Folytatás: Kecskemét, Budapest, Szeged, Szolnok, Miskolc, Békés megye (?)

6 TámogatóWeb 2012 március tárhely és domain bérlet hosszabbítás KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOKBÓL (kb fő) április Formai, tartalmi és technikai megújulás A régi TámogatóWeb 2 év alatt 280 ezer látogató közel félezer cikk volt rajta (151 ezer megtekintés) Az új TámogatóWeb folyamatos feltöltés alatt áll 250 cikk került feltöltésre látogató és tartalom-megtekintés.

7

8 Munkálkodások 2011 Szakmai ajánlás támogató szolgálatok részére Helmeczi Erika, Meleg Sándor, Sutáné Hoffer Helga Javaslatok, vélemények a befogadási pályázathoz Javaslatok a kötelezően vezetendő dokumentációhoz Ellátotti felmérés Nem került kivitelezésre a befogadási pályázat miatt Szakmai alapok elkészültek, teszt megtörtént Petíció a támogató szolgálatokért október aláírás elektronikusan és papíron Jogszabályok véleményezése NEFMI publikus felületén

9 Munkálkodások 2012 Gépjármű-akadálymentesítés 2012 Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Dokumentáció Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Önköltség, térítési díjak Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Szolgáltatásszervezés Folyamatban, honlapra feltöltésre kerül Jogszabályok véleményezése publikus felületeken Szakmai konferencia Kecskeméten Önköltséges alapon (?) Kiadvánnyal (?)

10 Új ötletek, gondolatok Facebook csoport támogató szolgálatok - 54 fő Gyors szakmai információcsere, közösségépítés Levelezőlista - 53 fő Szakmai információcsere, vitafórum, közösségépítés Szakmai szervezet létrehozása Koncepció kidolgozás alatt Érdekvédelem, szakmai munka

11 TEVADMIN Érted haragszom, nem ellened

12 Alapvető problémák A rendszer céljai (TÁMOP és ) Adminisztráció egyszerűsítése Finanszírozási anomáliák csökkentése Döntés-előkészítés támogatása Ellenőrzések támogatása Modernizáció ( Informatikai galaxis )

13 Alapvető problémák II. A rendszer szakmai előkészítése, megalapozása elégtelen (egyáltalán megtörtént?) Banánhéj (nem létező országok állampolgárai, szállítás és személyi segítés körüli gondok) problémák halmazati előfordulása Erőltetett (kapkodó?) iramban történt bevezetés 4-5 hónap elegendő? TÁMOP időkeretek felülírják a valóságot? Éles teszt üzemmód Folyamatos (jelentős) változások működés közben

14 Alapvető problémák III. A személyi nyilvántartás nem tartalmazza a szociális szolgáltatáshoz kapcsolódó specifikus adatokat szakmai döntéshozatalhoz nem ad érdemi információkat. Az igénybevételek nyilvántartása sok esetben nincs összhangban a jogviszony jellegével téves információkat szolgáltat az igénybevételről. A napi jelentési rendszer nincs összhangban a finanszírozás módjával nem alkalmas a finanszírozás vizsgálatára, ellenőrzésére!

15 Felhasználói hibák Az ellátottak adatszolgáltatási hibáiból fakadó jogkövetkezmények a szolgáltatót érik! A szolgáltató érdemben nem tud intézkedni a téves adatszolgáltatások felszámolás érdekében.

16 Jogi gondok A rendszer megelőlegez olyan jogintézményeket, melyek még kialakítás alatt állnak (pl. ütköztetés ) A nem hatósági adatkezelés adatvédelmi problémákat vet fel.

17 Adminisztratív gondok Nem egyszerűsíti, hanem növeli a szolgáltatók adminisztrációs terheit Felborítja a dokumentációs rendet Nem vált ki adatszolgáltatást/nyilvántartást Megállapodás, SzMSz, munkaköri leírás, tájékoztatás, nyilatkozat az alapszolgáltatások igénybevételéről, stb. A szolgáltatók feltételrendszere elégtelen TÁRGYI feltételek számítógép, stabil és szélessávú internet, stb. SZEMÉLYI feltételek Mennyiségi van-e elég dolgozó az adminisztrációhoz? Minőségi számítógépes ismeretek?

18 Informatikai problémák Folyamatos és stabil internetkapcsolatot igényel A webes kezelőfelület érzékeny a böngészők beállításaira Explorer-undor, https protokoll kezelése, stb. Az összekapcsolt rendszerek közötti adatátvitel komoly hibaforrás pl. regiszteres adatok kaotikus importálása Más szolgáltató szoftverek kapcsolódásának problémája felhasználó-ellenséges kezelőfelület és működés kínai hibaüzenetek Vizuális és kommunikációs akadálymentesítés hiánya Rugalmatlan kezelőfelület beállítások

19 Informatikai problémák II. Téves adatbevitel korrekciója nem lehetséges Mások által rosszul felvitt törzsadatok javítása Saját adatbeviteli hibák korrekciója Random rendszerleállások okozta adatvesztések, duplikációk Listázások szűrőfeltételei elégtelenek nagy létszámú ellátottnál (részletesebb, több paraméter ill. intervallum-beállítás kellene) Törzsadatba felvitt ellátott az igénybevételnél nem kereshető vissza üres karakter (enter, space) hibát eredményez

20 Help desk Informatikai és szakmai problémák keveredése a segítségnyújtásban Tájékoztatókon egymásnak ellentmondó információk hangzottak el Előadók felkészültsége változó A rendszer folyamatos változása lehetetlenné teszi az egységes kommunikációt A telefonos segélyszolgálat elégtelen

21 Dokumentáció I. TEVADMINhoz kapcsolódóan

22 Mit kell(ene) módosítani Szervezeti és Működési Szabályzat (?) Megállapodás Tájékoztatás az adatszolgáltatásról Szakmai program Munkaköri leírás

23 Szervezeti és Működési Szabályzat Az SzMSz kötelező tartalmi elemeit jogszabály (1/2000. (I.7.) SzCsM r. határozza meg. A rögzített pontokban nincs olyan elem, amit a KENYSZI/TEVADMIN rendszer közvetlenül érintene. Kivétel: amennyiben a fenntartó/szolgáltató külön szervezeti egységet hoz létre az adatszolgáltatásra

24 Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2000. (I.7) SzCsM r. 5/B. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a) az intézmény szervezeti felépítésének leírását, b) a szervezeti ábrát, c) több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti formát, d) a belső szervezeti tagozódást, megnevezését és feladatkörét, a szervezeti egységek e) a szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítéseknek a rendjét, f) az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdéseket, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét, g) amennyiben a szociális szolgáltató, intézmény költségvetési szerv, a költségvetési szervekre külön jogszabályban előírt tartalmi elemeket.

25 Szakmai program 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A g) pontja A szociális szolgáltató, intézmény szakmai tartalmaznia kell az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat évi III. tv. 94/E. (5) bekezdés Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.

26 Javasolt szöveg Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme. Az ellátotti nyilvántartásból adatszolgáltatás csak jogszabályban meghatározott feleknek, meghatározott adattartalommal teljesíthető. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat. Az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

27 Megállapodás január 1-től újra az évi III. tv. Szabályozza a megállapodás, de érdemes a korábbi, Finanszírozási szerződében szereplő megállapodásból indulni. A TAJ-számot nem kell beleírni a Megállapodásba, mert nem számít természetes személyazonosító adatnak.

28 Javasolt szöveg Személyes adatok kezeléséről A szolgáltató az ellátott adatait az évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, illetve a 226/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/E. és 13/F. alapján az igénybe vevő nyilvántartott adatairól és a szolgáltatás igénybevételéről elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

29 Tájékoztatás A tájékoztatás szükségessége kérdéses Jogszabályváltozás történt, nem a szolgáltató intézkedett Az ellátottak hozzájárulásától/tudomásul vételétől független a rendelkezés végrehajtása Ha a megállapodásba/módosításába bekerül a vonatkozó szövegrész, nem kell külön tájékoztatni.

30 Munkaköri leírás Szakmai feladatok Az adatszolgáltatás a 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/E. és 13/F. szerint. Önellenőrzés a 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/F. (5) bekezdésében rögzítettek szerint.

31 Felelősségvállalás és kártérítés évi I. tv. (Munka Törvénykönyve) 56. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért 78. Azonnali hatályú felmondás 179. Felelősség a vétkesen okozott kárért

32 Felelősségvállalás és kártérítés II. Tényállás elemei a munkaviszonyból származó kötelezettségét megszegte a kötelezettségszegés szándékos vagy súlyos gondatlanságból következett be a fentieket ill. a kárt, annak mértékét a munkáltatónak kell bizonyítania. Nem kell megtéríteni azt a kárt, ha bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, a munkáltató vétkes magatartása okozott, ha a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget

33 Fontos A tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a nem jelentett napokra is lehet önrevíziót végezni, így a TEVADMIN, a netszolgáltató, vagy egyéb külső körülmény miatt elmaradt jelentés szabályosan és érvényesen pótolható! A szabályos és érvényes adatszolgáltatás meghiúsulása esetén értesítsük az E-képviselőt.

34 Köszönöm a figyelmet! Meleg Sándor Június 09.

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2 3. szám 2010. szeptember TARTALOM Tájékoztató (2. rész) önkormányzatok számára az aktív korúak ellátását érintő jogszabályok változásairól, a 2010. január

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1.

Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2010. április X. évfolyam 1. Szakmai Hírlevél 2010/I. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2010. április X. évfolyam 1. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az otthonközeli ellátás... 3 HÍREK,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben