A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék elnöke

2 I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. 1. A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szolnoki Törvényszék (továbbiakban: Ajánlatkérő) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, illetőleg testületet. I. 2. A szabályzat hatálya 1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő szervezeti egységeire, továbbá az intézménnyel bírói, illetőleg igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló személyekre, valamint az eljárásba bevont, személyekre és szervezetekre. 2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Ajánlatkérő által kezdeményezett a) a nemzeti közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekkel összefüggő feladatellátás rendjére; b) a mindenkori közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekkel összefüggő feladatellátás rendjére; c) a külön jogszabályokban meghatározott beszerzésekkel összefüggő feladatellátás rendjére; továbbá d) a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Ajánlatkérő a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. II. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK II. 1. A közbeszerzések tárgyai 1. A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió. Ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. 2. A kivételek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. -ában találhatók meg. Az adott beszerzés kivételi körbe tartozását a gazdasági hivatal vezetője vagy az általa írásban megbízott személy köteles megvizsgálni, és fennállása esetén a döntéshozónak felterjeszteni. II. 2. A közbeszerzés becsült értékének meghatározása 1. A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. 2. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az Ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az Ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére. Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani. II. 3. Egybeszámítási kötelezettség 2

3 Az Ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. II. 4. Közbeszerzési értékhatárok 1. A közbeszerzési értékhatárokat évre vonatkozólag az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat a költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni. Az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat, tekintettel az értékhatárokra vonatkozó európai uniós jogi aktusokra, a költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni. III. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 1. Az Ajánlatkérő tervezett közbeszerzéseiről a a gazdasági hivatal vezetője vagy az általa írásban megbízott személy az adott költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről az elfogadott éves intézményi pénzügyi terv/költségvetési előirányzat figyelembevételével. A közbeszerzési tervet a törvényszék elnöke hagyja jóvá. A közbeszerzési terv alkalmazandó mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza. 2. A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért annak készítője felel. A terv módosítását a törvényszék elnöke hagyja jóvá. 3. A közbeszerzési tervet tájékoztató jelleggel meg kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalnak (továbbiakban: OBH). A terv, és annak esetleges módosításai a honlapon és a saját honlapon közzétételre kerülnek, az elkészítéstől vagy módosítástól számított 5 munkanapon belül. A honlapon történő közzététel érdekében a törvényszék elnökhelyettese és az informatikai osztályvezető intézkedik. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó terv közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 4. Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. IV. ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 1. Előzetes összesített tájékoztató készítése és közzététele nem kötelező. 2. Az Ajánlatkérő a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre, vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett a) összes árubeszerzéseiről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt; b) összes szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt. 3. A tájékoztató elkészítéséről a törvényszék elnöke dönthet. A tájékoztató elkészítéséért és feladásáért a a gazdaásgi hivatal vezetője a felelős. Az elkészített tájékoztatót jóváhagyásra a törvényszék elnöke hagyja jóvá. A honlapon történő közzétételért a törvényszék elnökhelyettese felelős. Az előzetes összesített tájékoztatót, az elkészítését követő 15 napon belül meg kell küldeni az OBH-nak tájékoztató jelleggel. V. ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 3

4 1. Az Ajánlatkérő az éves beszerzéseiről a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 11. melléklete szerinti éves statisztikai összegezést köteles készíteni. 2. Az összegezés elkészítéséért és az érintett nyomtatvány változásainak figyelemmel kíséréséért a gazdasági vezető vagy általa írásban kijelölt személy felel. Az összegezést, a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell elkészíteni, majd jóváhagyásra a törvényszék elnökének megküldeni. 3. Jóváhagyás után az elfogadott összegezést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak és tájékoztató jelleggel az OBH-nak. A megküldés érdekében a törvényszék elnökhelyettese intézkedik. VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZERVEZETI SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE VI. 1. Általános szervezeti szabályok a) A Szolnoki Törvényszék közbeszerzési tevékenységének irányításáért a törvényszék elnöke felelős. Irányítja az intézmény beszerzéseit, felügyeli a közbeszerzési folyamatokat, meghatározza és biztosítja az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét, irányítja a beszerzésben résztvevőket, valamint ellátja az egyéb hozzá rendelt feladatokat. b) Az egyes közbeszerzési eljárások során szervezetünk (mint Ajánlatkérő) képviseletében eljáró, és abban az intézményt képviselő személy (továbbiakban: eljárásért felelős) kiválasztásának szükségességéről az eljárás tárgyának figyelembe vételével - a törvényszék elnöke dönt. A kijelölés, írásban történik. Az eljárásért felelős feladata különösen, hogy részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, megtesz minden olyan intézkedést, amely a közbeszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja, szabálytalanság észlelése esetén értesíti a törvényszék elnökét, ellátja továbbá az e szabályzat hozzátelepített egyéb feladatokat. VI. 2. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (bonyolító) megbízása 1. Ha a közbeszerzés tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága különleges szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a törvényszék elnöke a közbeszerzés bonyolítására, illetve az abban való részvételre külső személyt (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadót) vagy szervezetet kérhet fel (továbbiakban: bonyolító). 2. A bonyolító megbízása esetén megbízási szerződés megkötése kötelező. A bonyolító feladatát, felelősségi körét és összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát a megbízási szerződés tartalmazza. 3. A megbízási szerződésnek konkrétan tartalmaznia kell a bonyolító feladatait, így e szabályzatot a bonyolító vonatkozásban csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben valamely feladatot és felelősségi rendet a megbízási szerződés nem tartalmaz. VI. 3. Bírálóbizottság 1. Az ajánlatkérő legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a elbírálására. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy részére. E bizottság a törvényszék elnökének döntésétől függően részt vehet az eljárások előkészítésében és más közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában is. 4

5 2. A törvényszék elnöke dönt a bizottsági tagok számáról és személyéről. Bonyolító felkérése esetén a törvényszék elnöke dönt arról, hogy a bonyolító részt vesz-e a bírálóbizottság munkájában. 3. A bírálóbizottság tagjait úgy kell kijelölni, hogy a bevont személyek rendelkezzenek a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 4. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van döntése meghozatalakor, amennyiben e 3 fő vonatkozásában biztosított a jogszabály által megkívánt összetétel. A bizottsági tagok közül a törvényszék elnöke kijelöli a bírálóbizottság elnökét, aki irányítja és koordinálja a bírálóbizottság munkáját. 5. A bírálóbizottság tagjai a Kbt a szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek (3. számú melléklet). VI. 4. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban 1. A Szolnoki Törvényszéknél az adott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a bírálóbizottság javaslata alapján a törvényszék elnöke jogosult, a következő fejezetekben leírtak betartásával. 2. A döntéshozatalra jogosult személynek is szükséges nyilatkoznia a Kbt ában foglalt összeférhetetlenségről. VI.5. Eljárásban kijelölt más személyek A törvényszék elnöke egyes feladatok elvégzésére gazdasági vezetőt jelöl ki. Amennyiben a törvényszék elnöke indokoltnak találja, egyes feladatokat és az ahhoz tartozó felelősségi köröket e szabályzattól eltérően egyedileg - írásban - határozhatja meg. VII. ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI VII. 1. Eljárások tervezése 1. Az eljárás tervezése során a törvényszék elnöke dönt az eljárás megindításának szükségességéről, az eljárásba bevont személyek köréről, így ezen belül arról, hogy bonyolítót igénybe kíván-e venni, illetve kijelölheti - írásban - az eljárásért felelős személyt (VI.1.b.), dönt az adott közbeszerzés feladatait ellátó személyéről, kijelöli a bírálóbizottság tagjait. 2. A bírálóbizottság, vagy ha a törvényszék elnöke kijelölte, akkor a VI.1.b) pontban megjelölt eljárásért felelős az eljárás előkészítésekor elvégzi az alábbi feladatokat: a) a beszerzés becsült értékére figyelemmel (a szabályzat II. pontja) ellenőrzi, hogy a beszerzésre rendelkezésre áll-e a szerződés megkötésének tervezett időpontjában a pénzügyi fedezet, és rendelkezik-e a szervezet a szükséges engedélyekkel, b) ellenőrzi, hogy a kívánt beszerzés szerepel-e, illetve helyesen szerepel-e a közbeszerzési tervben, megfelelő-e a tervezett eljárásrend és az eljárás típus, lehet-e alkalmazni az ajánlati felhívás közvetlenül 3 ajánlattevőnek történő megküldését, c) ismételten ellenőrizi - hogy nem esik-e a beszerzés kivétel alá. 3. Mindezekről a kijelölt személynek feljegyzést kell készítenie. VII/A. Amennyiben bonyolító kijelölésre került (VI.2.) a szabályzat rendelkezéseit a bonyolítóval kötött szerződésre ki nem terjedő kérdésekben kell alkalmazni, külön eltérő utasítás hiányában. 5

6 VII. 2. Felhívás, dokumentáció elkészítése (alkalmassági és egyéb követelmények) 1. A bírálóbizottság, vagy ha a törvényszék elnöke kijelölte, akkor a szabályzat VI.1.b.) pontjában megjelölt eljárásért felelős szakmai javaslatot tesz az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás (továbbiakban együtt: felhívás) legfontosabb elemeire. Így pl. az alkalmassági feltételekre, a kizáró okokra, a bírálati szempontokra, az ajánlattételi határidőre, a biztosíték alkalmazására, és egyéb fontos körülményekre vonatkozólag és meghatározza a műszaki leírás és a dokumentáció lényeges elemeit. 2. A kizáró okok és az alkalmassági feltételek, valamint az egyéb feltételek meghatározása a felhívást elkészítő személy feladata. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.) 3. A felhívás és a hozzá tartozó dokumentáció teljeskörű összeállítása a bonyolító vagy az eljárás lebonyolítására kijelölt személy feladata, és azt a törvényszék elnöke hagyja jóvá. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben hiánypótlást, kiegészítést kell eszközölni, vagy a kérdéses dokumentumot módosítani, esetleg visszavonni szükséges. 4. Amennyiben a műszaki leírás elkészítéséhez dokumentációt készítő személynek az ismerete nem elegendő, akkor ezt jeleznie kell a törvényszék elnökének, aki megfelelő szakértelemmel rendelkező intézményen belüli vagy kívüli személyt von be. Az így bevont személyekkel kapcsolatban a kizáró okokat vizsgálni kell, és az összeférhetetlenség alóli mentesülésről írásban nyilatkozni kell, a 3. számú melléklet szerint. Külső szakértő felkérése esetén írásbeli megbízás szükséges. VII. 3. Hirdetmény feladása, dokumentáció rendelkezésre-bocsátása vagy közzététele 1. A hirdetményeket a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendeletben meghatározott minta szerint kell elkészíteni, majd elektronikus úton és módon megküldeni a Közbeszerzési Hatóságnak. 2. A törvényszék elnökének - szóbeli - jóváhagyása után a bonyolító, a gazdsági vezető, vagy ha kijelölésre került, az eljárásért felelős (VI.1.b.) gondoskodik a hirdetmény elektronikus feladásáról. 3. Közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárás esetén az ajánlattevők kiválasztása és a részükre történő megküldés (valamint annak dokumentálása) az adott eljárás felelősének [szabályzat VI.1.b) pont] feladata. Amennyiben nem került kijelölésre a VI.1.b.) pontban megjelölt eljárásért felelős, akkor minderről a bírálóbizottság gondoskodik, mindkét esetben a törvényszék elnökének jóváhagyása mellett. 4. A bírálóbizottság, vagy ha kijelölésre került, az adott eljárás felelőse [szabályzat VI.1.b) pont] dönti el a törvényszék elnökével konzultálva, hogy a dokumentációt térítés ellenében vagy ingyenesen bocsátja az ajánlattevők/részvételre jelentkezők rendelkezésére. 5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátását, a gazdasági hivatal vezetője által kijelölt személy biztosítja és dokumentálja (időpont, név, lakóhely). VII. 4. Kiegészítő tájékoztatás megadása, ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések érkeztetése 1. A kiegészítő tájékoztatás megadása, konzultáció vagy helyszíni bejárás megtartása a bírálóbizottság elnökének, vagy ha kijelölésre került, az eljárásért felelős (VI.1.b.) feladata. 2. Az ajánlatok, illetve a részvételi jelentkezések (továbbiakban együtt: ajánlatok) megküldésére az intézmény központi címét (Szolnok, Kossuth L. út 1.) kell megadni (kivéve, ha a bontást 6

7 külső megbízott bonyolító végzi). Személyes benyújtást a Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatalában a Szolnok, Baross út emelet 514. számú irodahelyiségben munkanapokon munkaidőben kell lehetővé tenni. 3. Az ajánlatok csomagolásán az adott beszerzés tárgya rövid megnevezésének és a Határidő előtt nem bontható fel szövegnek a feltüntetését a felhívásban vagy a dokumentációban elő kell írni. VII. 5. Ajánlatok bontása 1. Az ajánlatok felbontását végezheti a bírálóbizottság, vagy annak elnöke, vagy ha a törvényszék elnöke kijelölte, akkor a szabályzat VI.1.b.) pontjában megjelölt eljárásért felelős. Az ajánlatok minősítésével, elbírálásával kapcsolatos teendők ellátása a bírálóbizottság feladata. 2. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők/részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetni kell a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 3. A nem elektronikusan beadott ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az Ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. 4. A bontásról készült jegyzőkönyv elkészítéséért a bírálóbizottság elnökének jóváhagyása mellett a gazdasági hivatal vezetője vagy általa írásban megbízott személy a felelős, kiküldéséért az adott eljárás felelősének [VI.1.b) pont szerinti személy] ellenőrzése mellett a bírálóbizottság elnöke felelős. VII. 6. Ajánlatok bírálása 1. Az ajánlatok bírálását a bírálóbizottság végzi, a Kbt ai szerint. A bírálat során meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az egy szakaszból álló eljárásokban az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 2. A bírálóbizottság köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő/részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. 3. Amennyiben hiánypótlás vagy felvilágosítás kérése válik szükségessé, a felhívások megszerkesztéséért a bíráló bizottság jóváhagyása mellett a gazdasági hivatal vezetője a felelős, a felhívások kiküldéséért a bíráló bizottság elnöke a felelős. 4. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és a törvényszék elnöke részére döntési javaslatot készít. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. VII. 7. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről 1. Az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a Kbt

8 szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az e pont szerinti tájékoztatások teljesítéséért a bírálóbizottság elnöke, vagy ha kijelölésre került, az adott eljárás felelőse [VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 2. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 3. Az ajánlatok elbírálása után a bírálóbizottság javaslata alapján az eljárás lezárására vonatkozó döntést a törvényszék elnöke hozza meg. A döntési javaslatot a bírálóbizottságnak a bírálati jegyzőkönyvben kell megtenni, és a döntéshozónak azon kell elfogadni (vagy visszautasítani). 4. Az Ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendeletben meghatározott minta szerinti írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az Ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő/ részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. Az írásbeli összegzés elkészítéséért, valamint az ajánlattevők részére történő megküldéséért szintén a bíráló bizottság elnöke, vagy ha kijelölésre került, akkor az adott eljárás felelőse [VI.1.b) pont szerinti személy] felel. 5. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót, amennyiben az adott eljárásra vonatkozó előírások szerint kötelező- legkésőbb az eredményhirdetéstől, illetőleg eredménytelen eljárás esetén az eredményhirdetés határidejének lejártától számított 5 munkanapon belül, hirdetményben közzé kell tenni, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet szerint. A hirdetményt a bíráló bizottság elnökének jóváhagyása mellett a bonyolító vagy a kijelölt lebonyolításért felelős személy készíti el, és teszi közzé. 6. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A törvényszék elnöke a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével. 7. Az Ajánlatkérő köteles saját honlapján (www.birosag.hu) közzétenni a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket és a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az Ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. A honlapon történő közzététele iránt a törvényszék elnökhelyettese intézkedik. 8. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9. Az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön elektronikusan köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban 8

9 jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. VII. 8. Építési beruházások különös szabályai Építési beruházások megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. vonatozó szabályain túl az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani. VIII. EGYES ELJÁRÁSOK SPECIÁLIS SZABÁLYAI VIII. 1. Nyílt eljárás 1. Nyílt eljárás az Ajánlatkérő elhatározása alapján szabadon választható. 2. A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is a felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt. előírásainak megfelelően. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. VIII. 2. A meghívásos eljárás 1. A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az Ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. A meghívásos eljárásban nem lehet tárgyalni. 2. A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. VIII. 3. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 1. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. 2. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 3. A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul. A részvételi felhívásban fel kell tüntetni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. VIII. 4. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 1. Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. 2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 9

10 3. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívás megküldésével, vagy tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. 4. Az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást abban az esetben is indíthat, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. 5. Az Ajánlatkérő a 4. pontban meghatározott esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni. Olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó. IX. KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK 1. A központosított közbeszerzés szabályait a Kbt a, és a 168/2004. Korm. rendelet tartalmazza. 2. A központosított közbeszerzés a rendelet 1. -ában meghatározott szervezetek által a kiemelt termékekre vonatkozó beszerzéseikre alkalmazandó. A kiemelt termékek felsorolása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel. 3. A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek illetve a rendszerhez önként csatlakozó ajánlatkérők a kiemelt termékek vonatkozásában a beszerzéseiket nem önállóan, hanem a központi beszerző szervezet (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság) révén valósítják meg. 4. Szervezetünk részéről a központosított közbeszerzés során a központi beszerző szervezet felé történő igénybejelentések és adatszolgáltatások elvégzéséért - a törvényszék elnökének utasítása alapján a gazdasági hivatal vezetője a felelős. Szintén az ő feladata az e területen alkalmazandó nyomtatványok változásainak nyomon követése, valamint a megrendelések teljesítésének ellenőrzése, és visszaigazolása. X. A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE A közbeszerzési eljárások belsőellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a törvényszék elnöke által kijelölt belsőellenőr hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. XI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat augusztus 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően indított közbeszerzések esetében kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi közbeszerzési szabályzat hatályát veszti. Szervezetünk közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. Amennyiben az eljárás tervezésekor az eljárás felelőse úgy ítéli meg, hogy a szabályzat nem tartalmazza az adott eljárás lefolytatásához szükséges összes információt, akkor köteles kezdeményezni a szabályzat módosítását, vagy kiegészítő egyedi eljárásrend meghatározását. 10

11 Jelen szabályzat elkészítésének és aktualizálásának felelőse a kijelölt közbeszerzési referens. A szabályzat által érintettek amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a szabályzat kiegészítése, vagy módosítása észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelős személyhez fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni. Szolnok,2013. január 15 Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék Elnöke 11

12 Kapcsolódó jogszabályok évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekről évi CVIII. Törvény A közbeszerzésekről 34/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet 130/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet 137/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm.rendelet 168/2004. (V. 25.) Korm.rendelet 224/2004. (VII. 22.) Korm.rendelet 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 40/2005. (III. 10.) Korm.rendelet 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 215/2010. (VII. 9.) Korm. Rendelet 256/2010. (XI. 8.) Korm. Rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól A tervpályázati eljárások részletes szabályairól Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról A 2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól 46/2011. (III. 25.) Korm. Rendelet A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 48/2011. (III. 30.) Korm. Rendelet 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendelet 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására vonatkozó szabályokról 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról 12

13 1/2006. (I. 13.) PM rendelet 8001/2007. (MK. 102.) KüM-IRM együttes tájékoztató 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásról A Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 305/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet A tervpályázati eljárások szabályairól 289/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet 288/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 287/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 218/2011. (X. 19.) Korm. Rendelet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről 13

14 1. számú melléklet Közbeszerzési értékhatárok január 1-től december 31-ig 14

15 2. számú melléklet A Szolnoki Törvényszék 201. évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége ÁRUBESZERZÉS CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárás típus Az eljárás megindításá nak, a közbeszerzés megvalósítás ának tervezett időpontja A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ Szolnok, 201 a törvényszék elnöke 15

16 Összeférhetetlenségi nyilatkozat 3. sz. melléklet Alulírott (lakcím: ; sz.ig.: ), mint az által közbeszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a Kbt ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények személyemmel kapcsolatban nem állnak fenn, azaz a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem állok; a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem, vagy abban tulajdonosi jogokat nem gyakorlok; a szervezetnek nem vagyok vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja. nem vagyok az előbbiekben felsoroltak hozzátartozója. Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, a Kbt ában meghatározott üzleti titkot és mindennemű kapcsolódó, tudomásomra jutott információt megőrzöm. Jelen nyilatkozatot a(z) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem., 20 aláírás tanú tanú 16

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben