3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL"

Átírás

1 A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom a Nemzeti Környezetügyi Intézet közbeszerzési eljárások lebonyolításának rendjéről szóló szabályzatát. 2. Jelen utasítás az elfogadását követő 3. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult évi közbeszerzési eljárások bonyolítása során kell alkalmazni

2 A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI), mint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. -ának (1) bekezdése b) pontja szerinti ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a NeKI nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köréről - különös tekintettel az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, testületek kijelölésére - és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjéről - összhangban a vonatkozó jogszabályokkal - az alábbiak szerint rendelkezem: I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya 1. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, e szabályzat szerint kell eljárni azon közbeszerzési eljárásokban, amelyeket ajánlatkérőként a NeKI visszterhes szerződés megkötése céljából folytat le jogszabályban meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés), figyelembe véve a szerződéskötésre vonatkozóan a jogszabályokban és az egyéb belső szabályokban foglaltakat is. (2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a NeKI Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egységeire, a NeKI vezetőire, továbbá a NeKI-vel munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. A szabályzat értelmezése 2. A szabályzat rendelkezéseit a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Az egyes fogalmak értelmezése során a jogszabályokban foglalt értelmező rendelkezések irányadók. A közbeszerzések tervezése 3. (1) A költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készíteni a NeKI adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek beszerzésére vonatkozó igényeket is. (2) A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a gazdasági igazgató, a szakmai koordinációért felelős vezető, valamint a titkárságvezető jóváhagyásával az egyes szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a NeKI közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége állítja össze és a főigazgató fogadja el. (3) Az adott évre tervezett beszerzési igényeket legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig kell összesíteni és megküldeni a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére. (4) Ha olyan beszerzési igény merül fel bármelyik szervezeti egységnél, amely nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt az igény felmerülésekor haladéktalanul meg kell küldeni a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére, megadva a közbeszerzési terv módosításának indokát is. Az indokolást a közbeszerzési feladatok 2

3 ellátásáért felelős munkatárs közbeszerzési szempontból felülvizsgálja, illetve gondoskodik a módosítás előkészítéséről. A tervben nem szereplő beszerzés megvalósítására a módosítás (2) bekezdés szerinti jóváhagyása és főigazgatói elfogadás esetén, a közbeszerzési terv módosítását követően kerülhet sor. (5) A közbeszerzési terv nyilvános, elfogadás után a NeKI honlapján közzé kell tenni. A közzétételért és a közbeszerzési terv jogszabályban előírtak szerinti megőrzéséért a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a felelős. (6) A közbeszerzési tervet, annak módosításait, a módosítások indokolásával együtt a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység köteles megküldeni a (2) bekezdés szerinti döntéstől számított 3 munkanapon belül az NFM részére. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 4. (1) A NeKI minden egyes közbeszerzési eljárását annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban, illetve az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén jogszabályban foglaltak szerint elektronikusan köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. (2) A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok megőrzéséért a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység felelős, míg a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett iratok megőrzése a szerződések nyilvántartásáért felelős szervezeti egység feladata. A NeKI nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek 5. A NeKI közbeszerzési tevékenységének irányítása, a döntéshozatal a főigazgató hatáskörébe tartozik. (2) A közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint az eljárás lefolytatása során az ajánlatkérő nevében az eljárásban résztvevő személyeknek és szervezeteknek megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. (3) A (2) bekezdés előírásainak biztosítása érdekében Közbeszerzési Bírálóbizottságot kell felállítani. A bírálóbizottság elnöke a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység vezetője. A bizottság döntését egyhangúan hozza meg. További állandó tagjai: a) gazdasági igazgatóság pénzügyi munkatársa; b) közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős munkatárs vagy megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó; c) a közbeszerzés tárgyával elsődlegesen érintett főosztály munkatársa. (4) Amennyiben a vidékfejlesztési miniszter az adott eljáráshoz megfigyelőt delegált, úgy a megfigyelő a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni. (5) A NeKI a közbeszerzési feladatok ellátásához az erre irányuló megbízás alapján eljáró szakértő(ke)t, szakértő cég(ek)et is igénybe vehet. A megbízott szakértő az adott eljárásban tanácskozási joggal rendelkezik. (6) A kiválasztást követően a megbízott szakértővel a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység tartja a kapcsolatot. 3

4 (7) A NeKI a közbeszerzési feladatainak ellátása, illetve támogatása érdekében a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő hivatalos közbeszerzési tanácsadót is igénybe vehet. (8) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában a NeKI nevében olyan személy vagy szervezet, amellyel szemben a Kbt a szerinti összeférhetetlenség áll fenn. Az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét fel kell hívni, amennyiben különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. (9) A közbeszerzési eljárás megkezdése előtt szükséges gondoskodni az eljárásba bevont személyek vonatkozásában a titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatok aláírattatásáról, és a közbeszerzési eljárás mindaddig nem kezdhető meg, amíg azok nem állnak a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység rendelkezésére. Az adott eljárásra vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az adott eljárás dokumentumaként kell kezelni. (10) A lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság döntéseiért, valamint a Kbt.- ben foglaltak betartásáért a Bírálóbizottság tagjai személyes felelősséggel tartoznak. II. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA Általános szabályok 6. (1) Az adott közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység témafelelősének és vezetőjének a feladata és felelőssége, hogy a tervezett beszerzés indítása és lefolytatásának, valamint ezen túlmenően a szerződések teljesítésének, módosításának a műszaki, szakmai, gazdasági indokoltsága kellően megalapozott legyen. (2) A jogi és közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során az adott közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység által biztosított adatok alapján ellátja a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos, Kbt.-ben meghatározott eljárási feladatokat. (3) A beszerzésekről, a közbeszerzések megindításáról, az eredmény jóváhagyásáról, a szerződések megkötéséről és esetleges módosításáról a főigazgató dönt. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése 7. (1) Közbeszerzési eljárás kezdeményezésére a közbeszerzés tárgya szerinti szakterületért felelős, területileg illetékes szervezeti egység vezetője jogosult. (2) A közbeszerzési eljárást a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghatározott adatlap kitöltésével és az eljárás kezdeményezésére vonatkozó feljegyzés közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység számára történő megküldésével kell kezdeményezni. A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére vonatkozó feljegyzésnek kötelezően tartalmaznia kell legalább: a) a tervezett közbeszerzés tárgyát; b) a tervezett beszerzés becsült nettó értékének, mennyiségének meghatározását; c) a tervezett beszerzés közbeszerzési tervben megjelölt sorszámát/azonosítóját, azok hiánya esetén annak indokát, hogy a beszerzés miért nem került feltüntetésre a tervben; d) a Kbt. szerinti becsült érték egybeszámítási kötelezettség alá eső a beszerzés tárgyához hasonló áruk beszerzésére és szolgáltatások megrendelésére, illetve ugyanazon 4

5 építési beruházásra vonatkozó beszerzésekről történő nyilatkozatot, amely tartalmazza a nettó szerződéses érték és szerződéses időtartam megadásával az egybeszámítandó beszerzéseket és értéküket, amennyiben nincs egybeszámítási kötelezettség, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot e) a beszerzés szükségességének szakmai indokát; f) a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység által az előkészítésbe vagy a Bírálóbizottságba delegálni kívánt személyeket, a kapcsolattartó nevét, a képviseleti jogosultságuk megnevezését: állásfoglalásra, javaslattételre, kapcsolattartásra vonatkozó felelősségüket és jogosultságukat, a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges szakértelmük megjelölésével és elérhetőségük feltüntetésével. 8. (1) A közbeszerzési eljárás előkészítésében kizárólag az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal rendelkező, az 5. (2) - (5) bekezdésében meghatározott szervezeti egységek, illetve személyek vehetnek részt. (2) Az előkészítés során a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység feladata és felelőssége: a) az eljárás megindításának előfeltételét képező adatlapok, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok beszerzése és megküldése a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére; b) az ajánlati (részvételi/ajánlattételi) felhívás összeállítása érdekében a közbeszerzés tárgya szerint megkívánt műszaki és szakmai alkalmassági feltételrendszer kidolgozása, valamint a dokumentáció tervezetének összeállítása érdekében a közbeszerzés tárgyának részletes szakmai leírása (részletes feladatmeghatározás, közbeszerzési műszaki leírás); c) az értékelési szempontrendszer kidolgozása. (3) A pénzügyi fedezetért felelős szervezeti egység a szükséges források rendelkezésre bocsáthatóságát, ütemezését, felhasználhatóságát, illetve a pénzügyi alkalmassági feltételeket határozza meg, a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a dokumentáció közbeszerzési részét készíti el (felhívás, dokumentáció, eljárás ütemezése, iratminták, stb), míg a NeKI jogtanácsosa (jogi előadója), illetve a megbízott jogi szakértő a szerződéstervezet kidolgozását végzi, a rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet felülvizsgálatát látja el, illetőleg a közbeszerzési eljárás egész folyamatának jogi kontrollját biztosítja. 9. A közbeszerzési eljárás indításához és a felhívás/dokumentáció elkészítése során különösen a következőket kell tisztázni: a) a beszerzés tárgyát képező árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, építési vagy szolgáltatási koncesszió meghatározását -, továbbá mennyiségét; b) az eljárástípus megjelölését; c) amennyiben a megjelölt eljárástípust csak akkor lehet alkalmazni, ha a Kbt. azt kifejezetten lehetővé teszi, akkor a választott eljárástípus részletes, igazolható tényeken alapuló indoklását, és az indokokat alátámasztó iratokat; d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indítására vonatkozó javaslat esetén az ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevők nevét és elérhetőségét; e) a beszerzés tárgyának a Kbt.-ben és az egyéb jogszabályokban előírtak szerinti részletes műszaki, szakmai követelményeit tartalmazó leírását (termékek, feladatok, szolgáltatások leírása, tervrajzok, hatósági engedélyek, árazatlan költségvetés stb.); f) pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek meghatározását, igazolásuk módját; g) a beszerzés jellegéhez igazodó szakmai és gazdasági érdeket, valamint a beszerzéssel elérni kívánt alapvető célkitűzéseket; 5

6 h) a bírálati szempontot, az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja esetén a bírálati részszempontokat, bírálati módszereket és a ponthatárokat, i) amennyiben a választott eljárási forma alapján keretszám vagy létszám meghatározása szükséges, abban az esetben a keretszámot vagy létszámot, valamint a rangsorolás módját, j) egyéb, az eljárás lefolytatása és a szerződés teljesítése szempontjából jelentőséggel bíró szakmai szempontokat, tényeket, információkat (ajánlati, teljesítési, jólteljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, dokumentáció ellenértéke stb.). A közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezése 10. (1) A közbeszerzés megkezdését megelőzően a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésébe vagy a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről szóló 10/2012. (V. 31.) VM utasítás rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a kezdeményezett közbeszerzési eljárást előkészíti. (2) A közbeszerzés megkezdését megelőzően külön jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint az eljárási dokumentumokra hazai költségvetési forrásból finanszírozott beszerzések esetén a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyását és az eljárás megindításához a hozzájárulását kell kérni. (3) A tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal előterjesztést kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak benyújtani, melyhez mellékelni kell az előkészített, a Kbt. és a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közbeszerzési dokumentumokat. (4) Az előterjesztés benyújtására a főigazgató, helyettesítés keretében a helyettesítés rendjére vonatkozó belső szabályzatban foglaltak szerint a gazdasági igazgató jogosult. (5) Az előterjesztés részeként külön jogszabályban meghatározott dokumentumokhoz - a keretmegállapodásos eljárás első részének esetét kivéve - csatolni kell a közbeszerzés fedezeteként meghatározott ellenértékről szóló fedezetigazolást is. (6) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg. (7) Jóváhagyás esetén a közbeszerzési eljárás elindítható, a hirdetmény, felhívás közzétehető, a dokumentáció munkaközi változata véglegessé válik, abban további (nem szükségszerű) változtatások nem tehetők. (8) Feltételekkel történő jóváhagyás esetén a módosítási igényeknek megfelelően át kell dolgozni a felhívást, a dokumentációt, abban utána további (nem szükségszerű) változtatások nem tehetők. (8) A végleges dokumentációt és az eljárás megindítását a NeKI főigazgatója hagyja jóvá. 11. A részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott beszerzések esetén a külön jogszabályban meghatározott esetekben és eljárásrend szerint a közbeszerzés megindításához a támogatás felhasználásában közreműködő szervezet, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hozzájárulását kell kérni a jogszabályban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint. 6

7 A közbeszerzési eljárás lefolytatása 12. (1) A jóváhagyott ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívás közzétételéről, illetőleg az érintettekhez történő eljuttatásáról a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység gondoskodik. A közbeszerzést kezdeményező szervezeti egységnek a feladatait úgy kell végrehajtania, hogy az egyes eljárási cselekmények, értesítések és tájékoztatások megtételéhez, valamint a hirdetmények közzétételéhez legalább két munkanap álljon a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység rendelkezésére, és az esetleges késedelem ne veszélyeztesse az eljárás jogszerűségét. (2) A NeKI, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. szerinti, az ajánlattevők felé fennálló kiegészítő tájékoztatási kötelezettségét a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység útján teljesíti. Az ajánlattevők részéről az ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívásban vagy dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban feltett kérdésekre a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység - az adott közbeszerzési tárggyal kapcsolatos szakmai megítélést igénylő kérdések tekintetében, a Kbt.-ben foglalt határidők megtartása mellett, a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység által biztosított válaszok alapján - nyújt kiegészítő tájékoztatást. Amennyiben a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység válaszai a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységhez a kiegészítő tájékoztatás határidejét legalább egy munkanappal megelőzően nem érkeznek meg, úgy a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység főigazgatói jóváhagyással jogosult a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ajánlattételi határidő meghosszabbítására vagy a felhívás visszavonására. (3) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések beérkezésekor a bontási eljárás megszervezéséért, valamint a bontási jegyzőkönyv elkészítéséért és az ajánlattevők részére történő megküldéséért a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a felelős. (4) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását követően a Bírálóbizottság a Kbt.- ben foglalt eljárási szabályok és a felhívásban meghatározott szempontok szerint elvégzi az ajánlatok (részvételi jelentkezések) minősítését, értékelését és javaslatot tesz a hiánypótlás elrendelésére, az alkalmatlan ajánlattevők kizárására, az ajánlatok érvénytelenségére és a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan a döntéshozó felé. A közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység az ajánlatoknak a beszerzés tárgyához igazodó szakmai értékelését még a Bírálóbizottság nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslata előtt köteles a Bírálóbizottság részére elkészíteni. (5) A Bírálóbizottság ülései akkor érvényesek, ha azon a szavazati joggal bíró tagok közül legalább hárman jelen vannak. A Bírálóbizottság a döntéseit a szavazati joggal bíró tagok szavazatai alapján, egyszerű többséggel hozza, a Bírálóbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Szavazategyenlőség esetén az adott kérdésben a Bírálóbizottság elnökének szavazata irányadó a bizottsági javaslat előterjesztéséhez. 13. (1) A lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszának eredményhirdetését megelőzően legalább 5 munkanappal, az összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentum és a nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott valamennyi irata NFM részére történő megküldésével a NeKI köteles egyeztetést kezdeményezni. (3) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az eredmény a miniszteri állásfoglalást követően, annak figyelembevételével hirdethető ki. 7

8 14. Az eljárás eredményének (eredménytelenségének) kihirdetéséről, a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti összegzés elkészítéséről és közzétételéről a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység gondoskodik. 15. A részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott beszerzések esetén a külön jogszabályban meghatározott esetekben és eljárásrend szerint szükséges eljárni a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a jogszabályban, illetve a támogatási szerződésben foglaltak szerint. Szerződéskötés, szerződésmódosítás 16. (1) A közbeszerzési eljárás eredményéről az összegezés, illetve az eljárás eredményének megfelelően előkészített szerződés megküldésével a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység haladéktalanul tájékoztatja a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egységet, aki gondoskodik a szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések megtételéről. (2) A jóváhagyott feltételeknek megfelelő szerződést - a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokra tekintettel - a kötelezettségvállalásra jogosult vezető köti meg a NeKI képviseletében. A megkötött szerződés három eredeti példányát szerződéskötést követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység köteles a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység eljáró munkatársa részére megküldeni a jogszabály szerinti hirdetmények feladásához. 17. (1) Közbeszerzési eljárásban kötött szerződés módosításának kezdeményezése esetén a szerződésmódosítást kezdeményező szervezeti egység köteles a közbeszerzési és jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység előzetes szakmai állásfoglalását kérni a módosítással kapcsolatban. Az állásfoglaláshoz a szerződés módosításának szükségességére vonatkozó valamennyi dokumentumot a szerződésmódosítást kezdeményező szervezeti egység köteles a közbeszerzési és jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére átadni. (2) Azon szerződésmódosítások esetében, amelyeknél a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint tíz százalékkal meghaladná, a NeKI a szerződésmódosítás megkötéséhez köteles az NFM jóváhagyását kérni a módosítást legalább 15 munkanappal megelőzően. A módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot is meg kell küldeni az NFM részére. (3) Amennyiben az NFM a tervezett szerződésmódosítással kapcsolatban észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat tesz, úgy azokat a módosítást kezdeményező szervezeti egység szükség szerint a közbeszerzési és jogi feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység bevonása mellett 3 munkanapon belül átvezeti a szerződésen és - egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt - gondoskodik a tervezet NFM részére történő újbóli megküldéséről. (4) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a szerződés nem módosítható, a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg. 18. A jóváhagyott feltételeknek megfelelő szerződésmódosítást - a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásokra tekintettel - a kötelezettségvállalásra jogosult vezető köti meg a NeKI képviseletében. A szerződésmódosítás három eredeti példányát szerződéskötést követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység köteles a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős 8

9 szervezeti egység részére megküldeni, aki gondoskodik a szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéről. Eljárásrend megbízott (nem a NeKI alkalmazásban álló) hivatalos közbeszerzési tanácsadó személy/szervezet által lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén. 19. (1) Jelen Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint a közbeszerzési eljárások előkészítése, illetve lefolytatása során az erre irányuló megbízás alapján hivatalos közbeszerzési tanácsadó személy, illetve szervezet járhat el a megbízási szerződésben rögzített feltételek mellett. (2) Amennyiben az erre irányuló megbízás alapján a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítását megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó látja el, a közvetlen kapcsolattartás, illetve a szükséges eljárási cselekmények kezdeményezése a közbeszerzési eljárás teljes folyamata során a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység feladata igazolható, nyomon követhető és írásos (feljegyzés, , korrektúrázott dokumentumok, emlékeztető, vagy jegyzőkönyv, stb) formában. (3) A megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatai a mindenkor hatályos Kbtvel, a kapcsolódó jogszabályokkal, valamint a NeKI Közbeszerzési Szabályzatával összhangban az erre irányuló megbízásban foglaltak szerint különösen, de nem kizárólagosan: a) állásfoglalás a közbeszerzési eljárás típusára, b) az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és a dokumentáció összeállítása, c) közreműködés az egyes eljárási cselekmények teljes körű lebonyolításában, jegyzőkönyvek elkészítésében, megküldésében, d) ajánlatok értékelése közbeszerzési szempontból, azzal, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai értékelése a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység feladata és felelőssége, e) az egyes eljárási cselekményekről a szükséges hirdetmények elkészítése, közzététele, f) törvényességi és eljárásjogi felügyelet. A szerződések teljesítése 20. (1) A közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység feladata a megkötött szerződés teljesítésének helyben történő figyelemmel kísérése. (2) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések teljesítéséről a jogszabályban meghatározott tájékoztató elkészítése és hirdetmény útján történő közzététele érdekében - a teljesítésigazolás kiállítását követően haladéktalanul, legfeljebb 2 munkanapon belül - a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység a tájékoztató elkészítéséhez szükséges adatok megküldésével köteles a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet tájékoztatni. (3) A Kbt.-ben előírt, a szerződések teljesítéséről szóló tájékoztató hirdetmény közzétételéről, valamint a szerződés megkötését követően a szerződés nyilvánosnak minősülő részének és a szerződés esetleges módosításáról szóló hirdetményeknek a megjelentetéséről a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység gondoskodik. (4) A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendő hirdetmények (részvételi, ajánlattételi, ajánlati felhívás, eljárás eredményéről, szerződéskötésről, szerződés módosításáról, szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató) megjelentetésével kapcsolatos költségek megtérítéséről az intézménygazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység gondoskodik legkésőbb a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység megkeresésének kézhezvételét követő munkanapon, azzal, hogy az átutalás megtörténtének igazolásának alapjául szolgáló dokumentumot (bankszámlakivonat, terhelési értesítő) az 9

10 átutalást követően haladéktalanul továbbítja a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére. A Kbt. szerinti kivételi körébe tartozó szerződések megkötésére vonatkozó szabályok 21. (1) A kivételek körébe tartozó beszerzések vonatkozásában a szerződés tervezetét a kivételi körbe tartozást igazoló dokumentumokkal együtt a beszerzést kezdeményező szervezeti egység köteles véleményezés céljából a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére megküldeni. (2) A szerződéskötésre kizárólag a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor. A központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása 22. (1) A jogszabály szerinti országosan kiemelt termékeket a kijelölt szervezeten keresztül a jogszabályban meghatározott módon kell beszerezni. (2) A központosított közbeszerzési rendszeren keresztül indított beszerzéseket az intézménygazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység bonyolítja le. (3) A központosított közbeszerzési eljárás eredményéről az intézménygazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység köteles tájékoztatni a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységet. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése 23. (1) A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a NeKI belső szabályzatainak és utasításainak megfelelően a Belső Ellenőr látja el. (2) A közbeszerzések központi ellenőrzése jelen szabályzatban és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről szóló jogszabályban meghatározottak szerint történik. Záró rendelkezések 24. (1) Jelen Szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) A Szabályzat hatálybalépését megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárások jelen Szabályzat hatálybalépését követő eljárási cselekményeire a Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, augusztus dr. Teplán István főigazgató 10

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Elfogadva 13/2013/KGY (II. 27.) határozattal Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Szabályzat célja 2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 3. Alapelvek 4. A Szabályzat hatálya 5. Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Ikt.szám: 2079-0/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

197/2010. (XI. 18.) MÖK

197/2010. (XI. 18.) MÖK 197/2010. (XI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás. a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról

1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás. a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról 1/2013. (II. 4.) számú főigazgatói utasítás a Szépművészeti Múzeum Közbeszerzési Szabályzatáról 1.) A Szépművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Közbeszerzési Szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint

Részletesebben

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek

13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám. Kormányrendeletek 13600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 130. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelete a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az új Szabályzatról az érintetteket tájékoztassa. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT K Ö ZBESZERZÉSI S ZABÁLYZA TA 53/2009. (IV. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti Közbeszerzési Szabályzatát,

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. március 29. napjától 2. oldal I. A BESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, HATÁLYA 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata

CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata CSESZT REGÉLŐ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. Közbeszerzési Szabályzata Cseszt Regélő Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése az A 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kibocsátó képviseletében:

Kibocsátó képviseletében: 2/2016. számú szabályzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. -ban foglalt kötelezettség alapján a közbeszerzési eljárások belső, részletes szabályainak meghatározására

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szajol Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 Szajol Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdés alapján

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő 1 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

I. Főbb változások az új közbeszerzési törvényben

I. Főbb változások az új közbeszerzési törvényben ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 55/2011. (03.31.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2012. (IV.19.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2012. (IV.19.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 19-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2012.

Részletesebben

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA NÁDASI FERENC GIMNÁZIUMA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2014. április Figyelemmel a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglaltakra 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének./2013. (.) sz. határozatával elfogadott Szabályzata

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 27. (1) bekezdése

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. -A közbeszerzési szabályzat célja, tartalma, hatálya... 2. -A közbeszerzési érték és az

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője. 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA. I. A Szabályzat hatálya. A szabályozás jellege Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzője Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Jegyzőjének 4/2012. (III. 9.) számú UTASÍTÁSA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZAT 2015. 1 Balatonakarattya Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alattibeszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1., A Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.

Részletesebben