JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-19-38/ Témaszám: 664 Vizsgálat-azonosító szám: V0109 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Bátory Béláné számvevő tanácsos, tanácsadó Dr. Beregi Anna számvevő Biró Endre számvevő tanácsos Dr. Majoros Sándor számvevő tanácsos, tanácsadó Rideg Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 16 A/ A HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA, TULAJDONOSI TEVÉKENYSÉGE A közalapítvány működésének szabályozottsága A közalapítvány célja, feladatai A közalapítvány Kuratóriumának és elnökségének működése Az Ellenőrző Testület és a közalapítvány hivatali szervének működése A közalapítvány gazdálkodási ügyvitelének, könyvvezetésének szabályozottsága A közalapítvány gazdálkodása Az Alapító Okiratban meghatározott gazdálkodási szabályok, a pénzügyi és a bizonylati fegyelem érvényesülése Az éves gazdálkodási tervek megalapozottsága és végrehajtása A közalapítvány működési költségei, vagyoni helyzete A közalapítvány tulajdonosi jogainak gyakorlása A Kuratórium és elnökségének működése, a testületi döntések törvényessége, megalapozottsága A Duna TV Rt. elnökeinek pályázatban vállalt célkitűzései teljesítésének értékelése 27 B/ A DUNA TV RT. MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA A Duna TV Rt. működésének szabályozottsága A Hungária Televízió Közalapítvány, a Duna TV Rt. és a Duna TV Rt. Felügyelő Bizottsága kapcsolatrendszerének szabályozottsága A jogszabályi előírások és a Duna TV Rt. belső szabályzatainak összhangja A Duna TV Rt. gazdálkodása A gazdálkodás tervezése A pénzügyi források megalapozottsága, a költségtervek készítése A részvénytársaság rentábilis működésére vonatkozó üzleti tervek, tanácsadói, szakértői szerződések A központi költségvetésből származó támogatások felhasználásának szabályszerűsége 36 1

4 2.3. A bevételek és költségek (ráfordítások) alakulása A bevételek és költségek (ráfordítások) változásának tervszerűsége A gazdálkodás eredményessége, a részvénytársaság likviditása A gazdálkodás főbb elemei Eszköz- és vagyongazdálkodás A tárgyi eszközök összetétele, kihasználtsága, az ingatlanvagyon alakulása, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések Beruházások, felújítások Az archiválás gyakorlata A műsorkészítés elszámolásának rendje A saját és külső gyártású, valamint a vásárolt műsorok aránya a műsoridőn belül, a fajlagos gyártási költségek alakulása A jogdíjak kifizetésének rendje Létszám- és bérgazdálkodás Egyéb működési célú költségek A Duna TV Rt. ellenőrzése A Duna TV Rt.-nél korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulása 55 MELLÉKLETEK 1. Észrevételek 2. A Duna Televízió Rt. belső szabályzatairól 3. A szerződések nyilvántartásának rendje a Duna Televízió Rt.-nél 4. A Duna Televízió Rt. forgótőkehiánya 5. A Duna Televízió Rt. néhány konkrét bartermegállapodása 6. A Duna TV Rt. beruházásai 7. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések 8. A Duna TV Rt. szerkesztőségeiben tárolt saját műsoranyagok 9. A műsorstruktúra (műsorrács) változásai 10. A Duna TV Rt. összes élőmunka-ráfordítása 11. Táblázatok 12. Tanúsítványok FÜGGELÉKEK 1. A Duna TV Rt. szinkronstúdió beruházásának teljesítmény-ellenőrzése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁFA APEH ÁPV Rt. ÁSZ BH Duna TV Rt. Duna TV ET FB Gt. HTV KA Kbt. KMSZ KSZ médiatörvény Mt. MTV Rt. MTV2 OGY OGY-határozat ORTT Ptk. Ptké. Szjt. SZMSZ Szt. Ügyrend általános forgalmi adó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Állami Számvevőszék Bírósági Határozat Duna Televízió Részvénytársaság Duna Televízió Részvénytársaság Ellenőrző Testület Duna Televízió Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról Hungária Televízió Közalapítvány évi XL. törvény a közbeszerzésekről Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat Kollektív Szerződés évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról Munka Törvénykönyve Magyar Televízió Részvénytársaság Magyar Televízió 2-es csatorna Országgyűlés 19/1996 (III. 8.) OGY határozat Országos Rádió és Televízió Testület évi. IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról Szervezeti és Működési Szabályzat évi. C. törvény a számvitelről HTV KA Kuratóriuma Ellenőrző Testületének Ügyrendje 3

6

7 JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Hungária Televízió Közalapítványt (HTV KA) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (médiatörvény) alapján az Országgyűlés hozta létre a 19/1996. (III. 8.) OGY határozatával a Hungária Televízió Alapítvány átalakításával. A módosított Alapító Okirat szerint a HTV KA alapvető feladata, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság (Duna TV Rt.) tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatás médiatörvényben meghatározott követelményeinek érvényesüléséről. A HTV KA saját vagyona 1997 elején 1,2 milliárd Ft volt. A médiatörvényben jóváhagyott mértékű működési célú támogatást az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) a Műsorszolgáltatási Alapból folyósítja a közalapítvány részére. A Duna TV Rt. saját vagyona 1997 elején 1,835 milliárd Ft volt. A társaság ben rendszeres (sugárzási díj, üzemben tartási díj, az üzemben tartási díj fizetése alól mentesítettek állam által átvállalt átalánya, ill. kiegészítése, koncessziós díj), és eseti (beruházási célú) támogatásban részesült a központi költségvetésből, illetve a Műsorszolgáltatási Alapból. A jelzett hat év alatt a fenti címeken összesen 33,7 milliárd Ft támogatást kapott, amely a bevételeit növelte. Ugyanezen időszak alatt a társaság összes bevétele 37,2 milliárd Ft, összes költsége és ráfordítása 37,8 milliárd Ft volt. A támogatás célját és mértékét a médiatörvény, illetve az éves költségvetési törvények határozták meg. A társaság saját vagyona a hat év alatt keletkezett összesen 662 millió Ft veszteség következtében 2002 végére 1,173 milliárd Ft-ra csökkent. A HTV KA gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Ptk. 74/G. (8) bekezdése, illetve a médiatörvény 60. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A HTV KA gazdálkodásának ellenőrzése részben a közalapítványnál, részben kapcsolódó ellenőrzésként a közalapítvány törzsvagyonát működtető Duna TV Rt.-nél helyszíni ellenőrzés keretében történt. A Duna TV Rt. működését, gazdálkodását legutóbb ben átfogóan ellenőrizte az Állami Számvevőszék, 2002-ben pedig az Országgyűlés 94/2002. (XI. 13.) OGY határozata alapján célvizsgálat keretében értékelte a Duna TV Rt évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságát, indokoltságát. 5

8 BEVEZETÉS A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Hungária Televízió Közalapítványnál a szervezeti és működési rend biztosította-e a feladatok hatékony ellátását, gazdálkodása törvényes és célszerű volt-e; a Kuratórium és a Kuratórium elnöksége törvényesen és célszerűen gyakorolta-e részvényesi jogait a Duna TV Rt. működése, gazdálkodása körében; az Ellenőrző Testület vizsgálatai és az ezek alapján tett intézkedések milyen hatást gyakoroltak a közalapítvány gazdasági-pénzügyi tevékenységére; a Duna Televízió Részvénytársaságnál az Alapító Okiratban foglaltaknak, illetve a közalapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium elnöksége döntéseinek megfelelően, törvényesen és célszerűen gazdálkodtak-e a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, a központi költségvetési támogatással, mi okozta saját vagyona csökkenését; a közszolgálati feladatai és működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei összhangban vannak-e; a társaság Felügyelő Bizottságának ellenőrzései és ezek alapján tett intézkedések milyen hatást gyakoroltak a részvénytársaság gazdasági-pénzügyi tevékenységére; az évi számvevőszéki ellenőrzés megállapításait és javaslatait hogyan hasznosította a társaság. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a Duna TV Rt évi szinkronstúdió-beruházását. Az ellenőrzés a beruházási projekt előkészítésének megalapozottságát, végrehajtásának eredményességét; a szinkronizálás korszerűsítése érdekében kitűzött célok megvalósulását értékelte. A teljesítmény-ellenőrzés megállapításait a függelék részletezi. Az ellenőrzés az évekre terjedt ki, de az ellenőrzés lezárásáig figyelemmel kísérte a gazdasági pénzügyi folyamatokat. A jelentés részletes megállapításaihoz kiegészítő információkat tartalmaznak a kapcsolódó mellékletek és a függelék. A jelentéstervezetet megküldtük a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a Miniszterelnök médiapolitikai főtanácsadójának, az ORTT elnökének, a Hungária Televízió Közalapítvány elnökének, Duna TV Rt. elnökének. Észrevételeiket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Hungária Televízió Alapítvány és a Duna TV Rt. megalakulása 1992-ben, a rendszerváltást követően történt, így a médiatörvény hatályba lépésével csak az alapítványnak közalapítvánnyá történő átalakítására volt szükség. A közalapítványt az alapító Kormány kezdeményezésére az Országgyűlés alakította át. Az átalakításkor az Országgyűlés fenntartotta a létrehozáskor megjelölt célt: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 6. -ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízióműsor sugárzása Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő magyarok számára. A műsorszolgáltatás szolgálja a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését; a tárgyilagos Magyarország- és magyarság-kép kialakítását; a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását és erősítését; a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését. A közalapítvány és a társaság vagyona a vizsgált időszak alatt mintegy harmadával csökkent. A bevételek ilyen arányban nem nyújtottak fedezetet a működés költségeire. A társaság alapítás után beszerzett eszközei az adott kor színvonalának megfeleltek, de fejlesztési források hiányában folyamatosan elavultak. 1 Az időszak végére a visszafogott költségfelhasználás és a fejlesztések elmaradása gátjává vált a modernebb műsorstruktúra és színvonal kialakításának. A közalapítvány Alapító Okirata megfelel a Ptk. előírásainak, tartalmi változtatására a vizsgált időszakban nem került sor, rendelkezései a közalapítvány működésében érvényesültek. A közalapítvány működésének szabályait összefoglaló SZMSZ a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A közalapítvány Kuratóriumának és a Kuratórium elnökségének működésében tapasztalható hibák nem a szabályozás hiányosságaira, pontatlanságaira vezethetők vissza. A közalapítvány Ellenőrző Testületének 1997-től 2002 júniusáig nem volt munkaterve, és testületi üléseket nem tartott. Ez idő alatt a Kuratórium Duna TV Rt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogai gyakorlásával kapcsolatban az Ellenőrző Testület nem hozott határozatot, nem foglalt állást, nem kifogásolta a Kuratórium működése során tapasztalt hiányosságokat júniusától rendszeresen tartott testületi üléseken, jegyzőkönyvben rögzítve, 2003 februárjától ügyrend alapján végzi munkáját. A közalapítvány a gazdálkodására vonatkozó előírásokat betartotta. A gazdálkodás kötelező szabályzataival rendelkezett, bár az új szabályzatok hatályba léptetésével egyidejűleg a korábbi szabályzatok hatályon kívül helyezése nem történt meg. 1 Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról Állami Számvevőszék, december 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A közalapítvány minden ténylegesen felmerült és igazolt költséget megtérített az elnökség, a Kuratórium delegált tagjai és az Ellenőrző Testület tagjai számára. Jelenleg azonban nincs szabályozva, hogy a közalapítvány tisztségviselőinek a médiatörvény szerinti költségtérítés keretében milyen eszközöket és juttatásokat szükséges biztosítani. A Kuratórium 23, az elnökség a médiatörvényben minimumként előírt 8 taggal végezte feladatait. Ez alól kivétel a III V. közötti időszak, amikor is az elnökség csak négytagú volt, mivel az Országgyűlés az elnökségi tagokat a törvényben előírt határidőn belül nem választotta meg. A kuratóriumi és az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készült, amely a Kuratórium titkárságán megtalálható. A Kuratórium működésében minden évben visszatérő probléma volt a kuratóriumi tagok választásának, beiktatásának időpontja, mert az éves beszámolók elfogadásáról olyan összetételű kuratóriumnak kellett rövid határidőn belül döntenie, amely kuratórium nem rendelkezett a döntéshez szükséges elégséges információval, idővel. A március és május közötti időszakban a határozatok az ún. csonka Kuratórium többségi részvételével születtek. A csonka Kuratórium működési időszakában hozott minősített szótöbbséghez kötött - határozatok az Alkotmánybíróság határozata értelmezésének kiterjesztésével nem törvénybe ütközőek. Ez vonatkozik a csonka Kuratórium működésének időszakában végrehajtott elnökválasztásra is. A Duna TV Rt. finanszírozásában a költségvetési támogatás mértéke független volt a társaság tevékenységének színvonalától, eredményességétől, "piacképességétől". Az adásidő, a műsor- és költségtervek évenkénti jóváhagyásakor követelmény a Kuratórium részéről a finanszírozási háttér előzetes biztosítása. Az éves üzleti tervekben megfogalmazott célkitűzések megvalósításához szükséges források biztosításához azonban a közalapítvány nem rendelkezett befolyással. A tervektől való eltérés év közbeni ellensúlyozására a Kuratóriumnak csak a kiadások és a beruházások visszafogása vagy elhalasztása állt rendelkezésre. A Kuratórium és elnöksége az üzleti tervek elfogadását követően év közben folyamatosan ellenőrizte a Duna TV Rt. gazdálkodását között a Kuratórium és elnöksége minden évben értékelte a hivatalban lévő elnök pályázatba foglalt vállalásainak teljesítését. Az évi elnöki pályáztatás rendszerétől eltérően sem a évi pályázati kiírás, sem a nyertes pályázat nem tartalmazott részletes, számon kérhető gazdálkodási tervet, mutatókat. Ezek hiányában az értékelést csak szubjektív szempontok szerint lehetett végrehajtani. A szeptember óta hivatalban lévő elnök pályázatában 32 sürgős teendőt sorolt fel. A évek lezárását követően az értékelés nem tért ki olyan a működés szempontjából fontos vállalásra, mint a reklámszerződések felülvizsgálata, rendezni kell a viszonyunkat a Magyar Televízióval, a nézettségi küszöbérték meghatározása és bevezetése, valamint a filmkészlet felmérése. A Duna TV Rt. működését alapvetően meghatározó belső szabályzatok a vonatkozó jogszabályok, országgyűlési határozatok figyelembevételével készültek el, az Archiválási Szabályzat jóváhagyására viszont nem került sor. A társaság vizsgált időszakban hatályon kívül helyezett és hatályos Szervezeti és 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Működési Szabályzatai, ideértve a vázlatos tervezetet is, számos ponton nem felelnek meg egy szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeinek. A rendkívül tagolt szervezetben a felügyeleti, irányítási jogok megfogalmazása pontatlan, a feladat- és hatáskörök tényleges meghatározása hiányzik, bizonytalan, egymásnak ellentmondó, vagy nem értelmezhető rendelkezéseket tartalmaz, szerkezetileg pedig nehezen követhető. A társaság Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzata mind tartalmában, mind gyakorlatában megfelelően szolgálja a médiatörvényben megfogalmazott követelményeket. A társaságnak nincs a médiatörvény által előírt, az ORTT által elfogadott archiválási szabályzata, amely számon kérhető alapját képezné archiválási tevékenységének. Az ORTT ugyanis elmulasztotta az önmaga számára előírt azon feladat végrehajtását, miszerint kidolgozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a közszolgálati műsorszolgáltatók által készített szabályzatok harmonizálhatóak egymással decembere óta eltelt négy év alatt dokumentáltan a Kuratórium, annak elnöksége, a Duna TV Rt. elnöke sem kezdeményezte az ORTT-nél az archiválási szabályzat újratárgyalását, elfogadtatását. Az ORTT elnöke a jelentéstervezetre adott észrevételében jelezte, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók archívumaira vonatkozó közös, új szempontrendszer ORTT általi kidolgozása jelenleg nem aktuális. Ezért felhívja a Duna Tv-t az aktuális archiválási szabályzatának megküldésére, hogy annak értékelése után egyetértési jogát gyakorolhassa. A számviteli törvényben előírt szabályzatokkal a vizsgált időszakban a társaság rendelkezett. A Duna TV Rt. az éves üzleti tervét minden évben elkészítette, és azt a közgyűlés jóváhagyta. Az évi számvevőszéki vizsgálatot követően több pozitív változás is volt a társaság tervezési tevékenységében. A társaság a tervezési tevékenység összehangolt, operatív irányítására létrehozta a Kontrolling Főosztályt. Az éves üzleti tervek korábbiaknál részletezettebb, számon kérhetőbb adatokat tartalmaztak re megvalósult az egységes számítógépes rendszerre épülő integrált vállalatirányítási rendszer, amely lehetőséget ad a tervezéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges hatékony információáramlásra, a gazdálkodás tervszerűségének naprakész kontrolljára. A Duna TV Rt. teljes bevételének 88-93%-át a médiatörvényben meghatározott támogatások tették ki, alakulásukra a társaságnak nem volt közvetlen hatása. Az e körbe tartozó bevételek közül problémát jelentett az üzemben tartási díj megtervezése. Ez a bevétel ben minden évben kevesebb volt a tervezettnél millió Ft-tal, pedig a társaság az ORTT tervszámaiból várhatónál kevesebb összeggel számolt. Az üzemben tartási díj beszedésére a társaság nem gyakorolhatott hatást. Az a változás, hogy a Kormány 2002 közepétől átvállalta a díjfizetést, és a közszolgálati médiatársaságok között felosztandó díj összege szerepel a központi költségvetésben, továbbá, hogy rendszere van az üzemben tartási díj érkezésének, a bevétel tervezhetősége és a likviditási egyensúly szempontjából minőségi előrelépést jelentett a társaság gazdálkodásában. A társaságnál a műsorgyártásra fordítható költségkeret felhasználásának megtervezése során részletesen foglalkoznak az elfogadott műsorok megvalósításának várható költségeivel. A műsorok költségvetésének összeállításánál kötelező figyelembe venni a társaság piaci ár alapú, aktuális belső árait. A piaci ár alapú belső árak biztosítják a külső és belső gyártású produkciók pénzügyi összemérhetőségét. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A társaság gazdálkodási eredményességére vonatkozó elképzeléseket ben az éves üzleti tervekben előirányzott 2 85 millió Ft közötti veszteségek fejezik ki. Ez a terv is a költségek alakulásának állandó figyelését igényelte, mert a belső szabályzatok előírásai önmagukban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a gazdasági folyamatok a tervek szerint haladjanak. Folyamatosan születtek szigorító intézkedések a költségek visszafogása, a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. A gazdálkodást az éppen adott helyzethez való alkalmazkodás jellemezte, de 2002-ben ennél több is történt: elkezdődött az üzemszervezésben, a honoráriumokban rejlő tartalékok felhasználásának folyamata. Ez jelentős gazdasági sikerrel járt, amely a négy veszteséges év után a társaság terven felüli nyereségében mutatkozott meg. Az eredmény mögött azonban még további tartalékok, illetve feszültségek egyaránt megtalálhatók. A társaságnál hosszabb ideje alulfoglalkoztatottság van, a létszám kérdésében még sincs említésre méltó elmozdulás. A gazdasági egyensúlyt pedig sikerült ugyan 2002-ben megvalósítani a Duna TV Rt.-nek, de ennek részben a műsorok pénzügyi megszorítása, elszegényedése volt az ára. A társaság szerződéseinek nyilvántartása nem alkalmas arra, hogy teljes körű képet adjon az ban megkötött szerződésekről, hogy követhető legyen a vállalt kötelezettségek nagysága, ellenőrizhető legyen a szerződések teljesítése, illetve a szerződéses teljesítmények hasznosítása. Az ötszázezer forintos szerződési értéket meghaladó szerződéseiről a médiatörvényben előírt külön nyilvántartása nincs a társaságnak. A társaság a teljes bevételének 88-93%-ához jutott rendszeres támogatásként a médiatörvényben meghatározott formákban és mértékben. A 2002-ben a támogatásból származó 6,1 milliárd Ft bevétel 33,7%-kal haladta meg az ben kapott összeget. Ugyanezen időszak alatt az infláció mértéke 58,8% volt júliusától már nemcsak a mentesítettek miatti támogatás és a sugárzási díj támogatásának forrása a központi költségvetés, hanem a Kormány vállalása következtében az üzemben tartási díjé is. Az átvállalt összeg megállapításának alapja 2002-ben és 2003-ban is a évben ténylegesen beszedett, a fogyasztói árindexváltozás mértékével növelt üzemben tartási díjbevétel volt. A évi ténylegesen beszedett díj alapul vétele a társaságot hátrányosan érintette, mivel az üzemben tartási díj beszedésének hatékonysága 2001-ben a társaság megítélése szerint rendkívül alacsony volt. A médiatörvényben meghatározott formákban és mértékben nyújtott támogatások felhasználása szabályszerű volt a társaságnál. A rendszeres támogatáson felül három alkalommal eseti központi költségvetési támogatásban is részesült a társaság. Az évi támogatás felhasználása célszerűen, elszámolása szabályszerűen megtörtént, a másik kettő felhasználásának elszámolása a helyszíni vizsgálat idején még nem volt esedékes. Az év kivételével a társaság összes elszámolt bevétele, illetve összes elszámolt költsége és ráfordítása is kevesebb volt a tervezettnél. A bevételek és a költségek, ráfordítások változásának tervszerűsége tekintetében legrosszabb év a 2001-es év volt. A bevételi tervek nem teljesültek, a költségeket viszont nem sikerült a kellő mértékben csökkenteni. A legjobb év viszont a es év volt: a társaság bevétele kevesebbel nőtt ugyan a tervezettnél, de költségeinek csökkenése közel kétszerese volt a tervezett csökkenésnek. A költségalakulásban a belső intézkedéseknek volt szerepe. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A társaság éves mérleg szerinti eredménye az előzőekből következően ugyancsak minden évben tervszerűtlenül alakult. A társaság ben hat év alatt keletkezett nyeresége és vesztesége együtt a tervezett 70 millió Ft nyereséggel szemben 662 millió Ft veszteség volt, amely a hat év alatt felmerült összes költségnek és ráfordításnak 1,7%-át teszi ki. A társaság a megalakulása óta forgótőkehiánnyal küzdött. A hiány nagyságáról a tulajdonos közalapítvány és a társaság véleménye eltért közepén a közalapítvány a forgótőkehiány megszüntetésére 3 milliárd Ft forgótőkejuttatást tartott szükségesnek, a társaság elnöke viszont a forgótőke hiányát egyszeri, 2 milliárd Ft tőkejuttatással látta pótolhatónak, amelyből egymilliárd forint a hiány pótlásán túli tartalék. Amennyiben a társaság tényleges bevétele nem kevesebb, mint amennyinek elköltését tervezte, és a bevétel kiszámíthatóan érkezik, akkor nem alakul ki nála olyan mértékű likviditási hiány, amely ekkora forgótőke-tartalékot igényelne. A Duna TV Rt.-nél a tartós használatra rendelt tárgyi eszközök fejlesztésének finanszírozása nincs megoldva, a szabad tőke a társaság műszaki fejlesztéseihez hiányzik. A éveket kivéve éves szinten a társaság pénzügyi műveletei nyereségesek voltak, és ezen belül az összes kamatbevétele nagyobb volt, mint összes kamatkiadása. Ez a likviditási hiány ellen szól. A társaság 2001-ben és ben folyamatosan közel 100%-ig igénybe vette a rendelkezésére álló 200 millió Ft-os folyószámlahitel-keretet közepétől köszönhetően az üzemben tartási díj rendszeres érkezésének, valamint a 698,1 millió Ft költségvetési tőkejuttatásnak erre már nem volt szüksége félévkor sem a szállítói, sem az egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között lejárt határidejű kötelezettsége nem volt a társaságnak. A Duna TV Rt ben új műsorszolgáltatóként, korszerű technikával kezdte meg működését. Az eszközparkjának bruttó és nettó értékei alapján azonban ma már a technika általános elöregedése állapítható meg ben a teljes eszközpark nettó és bruttó értékének aránya 73,1%, végére már csak 28,6% volt. A társaságnál a többi médiatársasághoz hasonlóan az eszközbeszerzés barterkereskedelem keretében történt. A reklámértékesítés területén barterkereskedelemmel szemben a fizetős értékesítés folyamatosan csökkent január óta külön elnöki utasítás foglalkozik a bartermegállapodások rendjével, ennek ellenére ez a terület nem mentes a problémáktól. A közbeszerzési törvény alkalmazása, illetve a barterszerződésekből származó tárgyi eszközök átvétele, bevételezése, házon belüli mozgása terén előfordultak hiányosságok és szabálytalanságok. Amortizációt meghaladó beruházásra a Duna TV 1998 óta nem volt képes, azzal együtt sem, hogy 2000-ben 140 millió hitelt is felvett, 2001-ben pedig 300 millió Ft beruházási céltámogatást is kapott az Illyés Közalapítványtól. Beruházási tervei kizárólag a társaság saját szempontjai alapján készültek, nincs nyoma annak, hogy a másik közszolgálati televízióval, az MTV Rt.-vel szempontokat egyeztettek volna, esetleg költségtakarékosságból közös beruházásba kezdtek volna. Erre törvényi előírás ugyan nincs, de a párhuzamosságok elkerülése a média költségvetési támogatásában indokolná valamilyen formában, 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK illetve szinten az egyeztetést. Az egyeztetést korlátozza a két közszolgálati televízió eltérő műsorgyártási struktúrája és műszaki-technikai színvonala. A beruházási igények között a évi beruházási tervek már fontossági rangsort is megállapítottak. A Duna TV Rt. a beruházási programja keretében a szinkronizálási tevékenységének minőségjavítása és az éves szinkronizálási kapacitás növelése céljából saját szinkronstúdiót hozott létre. A beruházás a kitűzött célját teljes körűen nem érte el: növekedett a szinkronizálási kapacitás, csökkent a külső kapacitás igénybevétele, korszerűsödtek a technológiai folyamatok és a hangtechnikai utómunkák, emelkedett a technikai minőség és a dramaturgia színvonala, valamint megfelelő munkahelyi környezet alakult ki, de a külső gyártású szinkronizáláshoz képest nem csökkentek a szinkronszolgáltatás költségei. A médiatörvény alapján nem határozható meg, hogy archívum tekintetében milyen nyilvántartás, feldolgozás, adattartalom felel meg a törvény előírásának, az ORTT sem közölte irányelveit. Az archiválási szabályzat melyet az ORTT nem hagyott jóvá nem tér ki az archivált műsorok értéken történő nyilvántartására, illetve az archívum és a társaság számviteli nyilvántartásainak kapcsolatára. A Duna TV Rt.-nél az elkészült műsoroknak nincs könyv szerinti értékük, a társaság vagyonában nem jelentek meg. A társaságnál a befejezetlen műsorok sem szerepeltek értékkel a mérlegben. A gyakorlat szerint a társaság a kapott támogatásokkal szemben azt tekintette feladatának, hogy műsorai a képernyőn megjelenjenek. Ez bevételeit felemésztette, a számviteli nyilvántartásban tükröződő maradandó értéket nem hozott létre. A Duna TV Rt. üzleti tervei, mérlegei, számlarendje ezt a számviteli megközelítést bemutatták, ezeket a közgyűlés elfogadta. A műsorgyártás tervezése a hatályos belső rendelkezések és utasítások alapján illeszkedett a Duna TV Rt. éves tervezéséhez. A fajlagos gyártási költségek meghatározása a számítógépes nyilvántartás részét képező költséganalitikán alapul, amely produkciómélységben gyűjti a felmerült költségeket és ráfordításokat. A Duna TV Rt.-nél a szerzői jogdíjak kifizetésének rendjét külön utasítás nem szabályozta. A jogdíjak számvitelben történő nyilvántartása és az egyes jogvédő szervezeteknek nyújtott adatszolgáltatás rendszere megfelelő alapot biztosított a jogdíjfizetés megállapítására, viszont a különféle szerzői jogokra vonatkozó központi nyilvántartással nem rendelkezett a társaság. A Duna Televízió Rt.-nek az archívum használatára vonatkozóan nincs érvényes szerződése MTV Rt.-vel. A MTV Rt között három alkalommal küldött szerződéstervezetet a Duna TV Rt. számára. A szerződés megkötését hátráltatja az MTV Rt. költségtérítési igénye, továbbá az átadott-átvett alkotások mennyiségének vitája, amelynek eldöntését gátolja, hogy a Duna TV Rt. nem vezet nyilvántartást a birtokában lévő alkotásokról ezen belül kiemelten az 1996 után az MTV Rt.-től átvett és a sugárzást követően nem törölt alkotásokról. Az archívumhasználat után fizetendő jogdíj és a kedvezmény mértéke önköltségi számításokkal nincs alátámasztva. A rendszer nem alkalmas a kedvezményesen elvitt anyagok felhasználásának ellenőrzésére, és nincs érvényes rendelkezés a másolt példány felhasználásának ellenőrzésére, a felhasználást 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK követő megsemmisítésre. A törlési nyilatkozat betartása, illetve be nem tartása ellenőrizhetetlen, hiánya nem von maga után semmilyen jogkövetkezményt. Az archívumban fellelhető művek jogdíj tarifájának és technikai árjegyzékének, valamint azok hasznosításának és a technikai szolgáltatások feltételeinek a hiánya miatt az archívum használata nem ellenőrizhető. A társaság a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott művek után fizetendő jogdíjakat külön nem szabályozta. Szabályozás és nyilvántartás hiányában nem állapítható meg egyértelműen a főállású munkaviszonyban létrehozott alkotásokban közreműködő, szerzői jogdíjra jogosultak köre. A Duna TV Rt. üzleti tervei különféle üzleti elképzeléseket tükröztek a humán erőforrások felhasználását érintően. A létszám emelkedését tervezték az időszak elején, majd 2001-ben már leépítést vettek tervbe. Az időszak eleji létszámemelkedés a néhány éves múlttal rendelkező társaság személyi állományának kiépítését célozta, a létszámcsökkentést elsősorban tb-járulék megtakarításának céljával terveztek. A 2001-ben a létszámleépítést nem hajtották végre, a humán erőforrással kapcsolatos kiadások összege emelkedett. Az élőmunkával kapcsolatos ráfordításokat többféle formában fizették ki a társaságnál. Az időszak elejétől kezdve jelen volt a díjazási formák között az állományi bér, az állományon kívüli bér és a vállalkozóként vagy gazdasági társaságként számlázott honorárium is, utóbbi kettő nem csak az állományon kívüli, hanem az állományba tartozó munkatársak esetében is. A feladatok egy részét egyéni vállalkozói vagy gazdasági társaságon keresztül számlát benyújtó saját dolgozókkal és kültagokkal, folyamatos és eseti, külső és belső foglalkoztatottakat érintő megbízási szerződések alapján végeztetik. Ezek a szerződések csak színlelt polgári jogi szerződések, valójában munkaviszonyt takarnak. A bért helyettesítő megoldás bár költségtakarékos, de nem tekinthető jogszerűnek. Fentiekből is következően a Duna TV átlagos állományi létszáma önmagában nem mutatja meg, hogy a tevékenységgel ténylegesen hány fő foglalkozik. E miatt a Duna TV-nél a főállású munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma és a feladatok közötti összhang sem ítélhető meg. A munkaerő-felhasználás és a feladatok összhangjának mértéke azért sem ítélhető meg, mert a feladatokhoz szükséges létszám megállapításához normák, normatívák nem állnak rendelkezésre. Az üzleti tervek a bérfejlesztések %-os mértékét nem tartalmazták. A műsorgyártásban részt vevő belső és külső munkatársak teljesítményeinek elszámolása rendkívül bonyolult rendszerbe szervezett. A mindenkori elszámolási módokat elnöki utasítások szabályozták. A Kuratórium elnökségének ellenőrzési koncepciója és a Duna TV Rt. Felügyelő Bizottságának ellenőrzési tevékenysége nem volt összehangolva, az FB-nek a médiatörvényben előírt belső ellenőrzési szervezetet irányító tevékenysége nem érvényesült. A belső ellenőrzési tevékenység Duna TV Rt.-ben nem kielégítő, a társaság egy főből álló Belső Ellenőrzési csoportja a hatályos SZMSZ szerint elsősorban produkciós ellenőri feladatokat lát el. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az Országgyűlésnek, mint a Hungária Televízió Közalapítvány alapítójának A Hungária Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával 1. tegye egyértelművé, hogy a) b) az érintettek a közalapítvány tevékenységével összefüggésben felmerült, igazolt költségeik megtérítését igényelhetik vagy/és a költségek igazolása nélkül, adóköteles költségtérítésben részesíthetők; 2. a költségtérítéssel kapcsolatban választott megoldás függvényében a) b) egészítse ki az Alapító Okiratot azzal, hogy az elszámolható költségek körét, mértékét, a költségek igazolásának módját a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani, vagy határozza meg a költségtérítés összegét, illetve e jogkörrel hatalmazza fel a Kuratóriumot az Alapító Okiratban. a Kormánynak Kezdeményezze az Országgyűlésnél a) b) a kiszámítható bevételekre épülő, független, veszteségmentes gazdálkodás lehetőségének megteremtését; a költségvetésből a médiának juttatott támogatások szabályozását, a párhuzamos fejlesztések kiszűrése, illetve a médiumok tevékenységének összehangolása céljából. a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1. Határozza meg az alapító döntése szerint a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában az elszámolható költségtérítések és juttatások körét, mértékét és a költségek igazolásának, elszámolásának rendjét. 2. Kezdeményezze ismételten a Duna TV Rt. törvényes működése érdekében az ORTT egyetértését a társaság archiválás rendjéről szóló szabályzatának jóváhagyásához. Ezt megelőzően fontolja meg a már meglévő szabályzattervezet átdolgozását a számvevőszéki jelentés archívummal kapcsolatos részletes megállapításainak hasznosítása céljából. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 3. Kérje fel a Duna TV Rt. elnökét, hogy a) b) c) d) Intézkedjen a társaság szerződéseinek a médiatörvény előírásának megfelelő nyilvántartási rendszere kialakításáról; intézkedjen a Duna TV. Rt. birtokában lévő filmek leltározásáról; szabályozza és biztosítsa a felelős gazdálkodás feltételeit az archivált műsorok körében, állapítsa meg értéküket, és szerepeltesse a társaság éves beszámolójában; intézkedjen a jogdíjak központi nyilvántartásáról. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A/ A HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA, TULAJDONOSI TEVÉKENYSÉGE 1. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA 1.1. A közalapítvány célja, feladatai A rádiózásról és a televíziózásról szóló évi I. törvény (médiatörvény) a közszolgálati műsorszolgáltatók felügyeletét úgy szabályozta, hogy érvényt szerezzen az Alkotmánybíróság 37/1992. (VI. 10.) AB határozatának, mely szerint a sajtószabadság érvényesüléséhez meg kell teremteni a rádió és a televízió államtól független működését. Létrejött az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló közalapítványok, és a műsorszolgáltatók egyszemélyes részvénytársasággá alakultak. A Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna TV Rt. speciális helyzetben volt, hiszen megalakulása a rendszerváltást követően történt, így csupán átalakítására volt szükség a médiatörvény hatályba lépését követően. A Hungária Televízió Közalapítványt (HTV KA, közalapítvány) az Országgyűlés az alapító Kormány kezdeményezésére 19/1996. (III. 8.) OGY határozatával átalakította. Az Alapító Okirat a közalapítvány célját abban határozza meg, hogy az Alkotmány 6. -ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízió műsorokat sugározzon Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő magyarság számára, oly módon, hogy a műsorszolgáltatás szolgálja: a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, a tárgyilagos Magyarország- és magyarságkép kialakítását, a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását, erősítését, valamint a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését. A közalapítvány a célokat elsősorban az Alapító Okiratban meghatározott műsortípusok (pl.: Magyarország és a világpolitikai, gazdasági és kulturális életével, eseményeivel, a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozó, a tárgyilagos véleményalkotást segítő; a magyar nyelvi lét erősítését szolgáló; oktatási, képzési célú ismereteket közlő, illetőleg a műveltség gyarapítását elősegítő műsorok) színvonalas elkészítésével (elkészíttetésével) és nyilvános közlésével érte el. Ezeket a célokat a közalapítvány a Duna TV Rt. működtetésével valósította meg, és tulajdonosként gondoskodott a közszolgálati műsorszolgáltatásnak a médiatörvényben meghatározott követelményei érvényesüléséről. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítvány hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) bevezető rendelkezései között a közalapítvány céljának meghatározásában pontosítja és kiegészíti az Alapító Okiratban foglaltakat. Egyrészt pontosítja, hogy célközönség alatt kiket ért (Magyarország helyett a Magyar Köztársaság, a Kárpát-medence és a világ magyarsága), másrészt nemcsak Magyarország és a világ, hanem a magyarság és a világ társadalmi, politikai, kulturális stb. eseményeivel foglalkozó műsorokkal kívánja az Alapító Okirattal egyezően meghatározott célokat elérni. A közalapítványnak a célja érdekében végzett alapvető feladata kettős rendeltetésű: egyrészt a Duna TV Rt. tulajdonosaként gondoskodnia kell a médiatörvényben meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatás előírt követelményeinek érvényesüléséről a Duna Televízióban; másrészt a Duna TV Rt. alapítói, részvényesi jogokat gyakorló legfőbb szerveként kell eljárnia. A Kuratórium feladata a Duna TV Rt. közgyűlési jogainak gyakorlása, a Duna Televízió éves gazdálkodási tervének elfogadása és mérlegének megállapítása, javaslattétel az üzemben tartási díj növelésére, valamint állami költségvetési támogatás, céltámogatás kezdeményezésére, továbbá mindazon feladatok, amelyeket az Alapító Okirat a feladatkörébe utal. Az elnökség feladat- és jogköre a közalapítvány általános működésének keretében az, hogy kezelőként gazdálkodjon a közalapítvány vagyonával. Az Alapító Okirat a médiatörvényben meghatározott feladatok elvégzéséhez, jogkörök gyakorlásához megosztva határozza meg a Kuratórium és az elnökség feladat- és jogkörét a közalapítvány általános működése és a Duna TV Rt. működése tekintetében. A közalapítvány működéséről az Alapító Okirat igen szűkszavúan szól. Nem rendelkezik a közalapítvány működésének, munkaszervezetének irányításáról, így a SZMSZ-en kívüli egyéb szabályzatok elfogadásának rendjéről, vagy a költségtérítések meghatározásának feltételeiről. Ettől eltekintve az Alapító Okirat megfelelt a többször módosított évi IV. törvény 74/G. -ában foglaltaknak, rendelkezései a közalapítvány működésében érvényesültek A közalapítvány Kuratóriumának és elnökségének működése A Kuratórium és az elnökség működését a közalapítvány SZMSZ-e határozza meg, a 12. pontja rögzíti a közalapítvány szerveit, a Kuratóriumot, az Ellenőrző Testületet és a Titkárságot. Tekintve, hogy a Titkárság nem választott képviselőkből áll, ezért célszerűbb a médiatörvény, vagy az Alapító Okirat szóhasználatát követve a Kuratórium titkárságaként vagy hivatali szervként szerepeltetni. A Ptk. szerint közalapítvány létesítése esetén az alapító okiratban a kezelő szervet is meg kell jelölni, vagy ilyen célra külön szervezet ideértve a kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szervezetet is létrehozásáról kell gondoskodni. Az Alapító Okirat a médiatörvénnyel összhangban a Kuratóriumot, illetve annak elnökségét tekinti kezelő szervnek, melyek feladatukat az Alapító Okiratban rögzített módon megosztva látják el. Ezért az SZMSZ-ben nem megfelelő az elnökség kihagyása a közalapítvány szervei közül. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Kuratórium feladat- és jogkörére, a Kuratórium tagjaira és tisztségviselőre vonatkozó részek megismétlik a médiatörvény és az Alapító Okirat rendelkezéseit. Így az SZMSZ hiányosságaként is megállapítható az Alapító Okiratnál már jelzett témakörök szabályozatlansága. A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A rendkívüli és az ún. kihelyezett üléseket is ideértve 1997-ben 4, 1998-ben 5, 1999-ben 6, 2000-ben 5, 2001-ben 4, 2002-ben 7 ülést tartott. Az SZMSZ nem tesz említést az ún. kihelyezett kuratóriumi (elnökségi) ülésekről. Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy az alakuló kuratóriumi ülésen a Kuratórium egy évre előre tervezi az ülések időpontját, ennek a szabálynak azonban nem tett eleget. Az SZMSZ rendelkezései alapján az elnökség szükség szerint vagy havonta ülésezik, a vizsgált időszakban az elnökség általában hetente, kéthetente rendszeresen ülésezett. Az SZMSZ szabályai szerint a Kuratórium és az elnökség üléseire a meghívóval együtt a tárgyalandó napirendi pontok írásos anyagát is mellékelni kell. A vizsgált időszakban számos esetben előfordult, hogy az SZMSZ ezen előírása nem teljesült. Így például: a Felügyelő Bizottság (FB) jelentését szóban ismertetik, illetve helyben másolják, és 10 perces olvasási szünetet rendelnek el; az FB beszámolóját az FB képviselőjének jelenléte nélkül az ülésen helyben osztották ki (1997. május 7., , közgyűlés); a tárgyalt archiválási szabályzatot szintén az ülésen osztották ki ( i kuratóriumi ülés); az január 29-i kuratóriumi ülés valamennyi tárgyalt napirendjének anyagát a kurátorok közvetlenül az ülés előtt kapták meg; a közalapítvány évi költségvetésének módosításának írásos anyagát az ülésen osztották ki ( i kuratóriumi ülés) stb. Az SZMSZ egyáltalán nem rendelkezik a meghívottak tárgyalási jogosítványairól. Ez különösen azért fontos, mert az Elnökség szakértői, a gazdasági szakértő rendszeresen, előadóként szerepelnek az elnökség által előterjesztett napirendek tárgyalásakor, valamint a jegyzőkönyvvezető is aki feladatából adódóan az ülések érdemi ügyintézője, nem pedig a tárgyalás résztvevője szót kap a Kuratórium ülésein. Mind a közalapítvány gazdálkodása, mind a Duna TV Rt. üzleti terve, beszámolója tekintetében az előterjesztő szinte kivétel nélkül az elnökség gazdasági szakértője, aki egyben az FB tagja is. A gazdasági szakértő kettős szerepe az elnökség ülésein nem mutatkozott meg. A vizsgálat nem talált olyan elnökségi jegyzőkönyvet, amelyben a gazdasági szakértő a Duna TV Rt. ügyeit illetően tájékoztatta volna az elnökséget az FB álláspontjáról, a kérdésben kialakított véleményéről, illetve a vitában elhangzott érvekről és ellenérvekről. Ugyanakkor az FB nem kapott meghívást a közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdések tárgyalásához. Az ún. csonka elnökség működése alatt a gazdasági szakértő mintegy elnökségi tagként funkcionált, több esetben a Duna TV Rt. vezetőivel folytatandó tárgyalásra is felhatalmazást kapott az elnökségtől. Mindezek alapján kérdéses a gazdasági szakértő kettős szerepvállalásának célszerűsége. Az elnökség nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a közgyűlési ügyek tárgyalásához, illetve a döntéshozatalhoz a Duna TV Rt. elnökét meghívja. Ennek következtében információ vagy megfelelő tájékozottság hiányában az 18

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben