JUST-IN-SEQUENCE ELLÁTÁSI STRATÉGIÁK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JUST-IN-SEQUENCE ELLÁTÁSI STRATÉGIÁK"

Átírás

1 Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) 1. sz. pp JUST-IN-SEQUENCE ELLÁTÁSI STRATÉGIÁK Bányai Tamás egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros, Összefoglalás A termelő vállalatok megnövekedett vevő-központúsága ahhoz vezetett, hogy termelési és logisztikai folyamatai egyre összetettebbekké váltak. Napjaink piaci viszonyai között egy termelő vállalat abban az esetben tud nyertes lenni, ha megpróbálja rugalmasságát fokozni. A megnövekedett vásárlói igények megnövekedett termékféleség számot és ez által megnövekedett alkatrészigényt eredményeztek, mely azonban jelentős készleteket okozhat. Ezen készletek csökkentése érdekében különböző ellátási stratégiák kerültek bevezetésre. A justin-sequence elvű ellátási stratégia a mechatronikai összeszerelő iparban és az autóiparban jelent meg először és a just-in-time termelési stratégián alapszik. Jelen kutatómunka célja a különböző just-in-sequence ellátási stratégiák vizsgálata és az eredmények alapján az egyes stratégiákhoz leginkább illő alkalmazási területek megfogalmazása. Kulcsszavak: beszerzés, ellátási lánc, készletezés, logisztika Abstract The increased customer-orientation of production companies leaded to the growth of complexity of manufacturing and connected logistics processes. To be winners of today s market situation manufacturing companies try to increase their flexibility to fulfil customer s demands. The growing number of components leaded to the increase of inventory. To avoid this inventory different supply strategies were worked out and realised. Just-in-sequence supply strategies have been presented by mechatronic assembly and automotive industries in the past ten years. This supply strategy is based on the well known just-in-time production strategy. The purpose of this paper is the analysis of different just-in-sequence strategies. The analysis is based on logistic aspects and tries to find the suitable application areas for the strategies. Keywords: purchasing, supply chain, warehousing, logistics 1. Bevezetés A logisztikai folyamatok optimális kialakítása a globalizált gazdaság egyik legégetőbb feladatává vált, hiszen a piaci szereplők költségeiket alapvetően logisztikai rendszereik optimális kialakítása révén tudják csökkenteni. A logisztikai rendszereknek át kell fogniuk a teljes ellátási láncot a termékek előállításához szükséges nyersanyagok beszerzésétől egészen az elhasznált termékek újrahasznosításáig, lefedve a logisztika négy funkcionális területét: a beszerzést, a termelést, az elosztást és az inverz folyamatokat. A termelési logisztika területén napjaink egyik varázsszava a lean, mely egy olyan vállalatirányítási, termelésszervezési módszertan, melynek révén a termelővállalatok termékeik előállításának

2 Bányai T. gazdaságosságát próbálják fokozni [1]. A gazdaságosság fokozását alapvetően a logisztikai célok, így a kapacitások kihasználása, a készletek csökkentése, a rugalmasság növelése, a vásárlói igényekre való közvetlen reagálás fokozása, az átfutási idők csökkentése, a rendszerek és folyamatok áttekinthetőségének növelése révén lehet elérni [2]. A lean filozófiai alapját a Toyota termelési rendszere képezi, melyre alapozva újabb és újabb lean eszközök kerültek kifejlesztése és alkalmazásra [3]. A lean talán egyik legkedveltebb eszköze a justin-time ellátási stratégia, illetve az azon alapuló újabb úgynevezett just-in-sequence ellátási stratégiák. A szakirodalom szerint a just-in-sequence ellátási stratégia alapjait a just-in-time filozófia képezi [4], azzal a különbséggel, hogy a cél nem csupán az, hogy a megfelelőségi elv alapján a megfelelő alkatrészek a megfelelő mennyiségben és minőségben, a megfelelő helyről, a megfelelő helyre jussanak el, hanem az adott technológiai hely által igényelt sorrendben is megjelenjenek. Természetesen ezen különbség véleményem szerint akár el is hanyagolható, hiszen amennyiben a just-in-time alkatrészellátást igénylő termelő- vagy szerelőegység esetében a sorozatnagyságot egységnyinek vesszük, azaz minden egyes alkatrészre külön megadjuk azt, hogy mikor álljon rendelkezésre az adott munkahelyen, akkor magát a just-in-sequence ellátási stratégia megvalósulását tapasztalhatjuk. A just-in-time alapú ellátási stratégiák előnyei ismertek. Egy több mint 150 európai nagyvállalatot érintő felmérés azt mutatta, hogy a JIT alapú ellátási stratégiák a következő konkrét logisztika-specifikus paraméterjavulásokat eredményezték: a készletek 50%-os csökkenése; a szállítási és a tárolási költségek több mint 20%-os csökkenése; a folyamatok és termékek minőségének, valamint a termelékenységnek és a vásárlói igények mennyiségi aspektusok szerinti kielégítésének több mint 25%-os javulása. Ezen értékeket a tanulmány egy közel 10%-os teljes költség csökkenéssel teszi egyenlővé. A just-in-sequence ellátási stratégia alkalmazása jellegéből adódóan a készletek további csökkentése révén még jelentősebb költségmegtakarítást eredményezhet. A just-in-sequence ellátási stratégiáknak a szakirodalomban három alapvető változata ismert: pick-to-sequence, ship-to-sequence és build-to-sequence stratégiák. A pick-tosequence stratégia esetében a szerelősori igényeknek megfelelő komissiók összeállítása egy szerelősori tárolóból történik. A ship-to-sequence stratégia esetében a szerelősori igényeknek megfelelő komissiók összeállítása már a felhasználási helyen kívül, a beszállítónál megtörténik. A build-to-sequence stratégia esetében a szerelősori igényeknek megfelelő komissiókba szükséges alkatrészek előállítása a szerelősori igények sorrendjében történik. Mint ahogy az a három stratégia megfogalmazásából is kitűnik, a JIS ellátás megvalósításának két alapfeltétele van: vagy rendelkezésre kell állni egy olyan megfelelő készletnek, melyből a megfelelő ellátási szekvenciák kialakíthatóak, vagy az igényelt ellátási sorrendnek megfelelően gyárthatóak a szükséges alkatrészek [5]. A just-in-sequence ellátási rendszerek kialakításának feltételei szinte teljesen megegyeznek a lean filozófia alapelveivel, hiszen az alapvető cél mindkét esetben a veszteségek és azok okainak feltárása, a rendszerben meglévő felesleges elemek azonosítása és hasznossá tétele, vagy rendszerből történő eltávolítása. Ez jelentheti esetünkben a felesleges készletek megszüntetését, mely alapvetően a muda típusú veszteségek körébe sorolható, de okozhat egyéb mura és muri típusú veszteséget is [6]. Ez a készletcsökkentés különösen abban az esetben kihívás, amikor egy már just-in-time ellátást kell továbbfejleszteni just-insequence típusúvá, hiszen ekkor egy már egyébként is alacsony szinten lévő készletet kívánunk tovább csökkenteni költségeink redukálása céljából az ellátási biztonság további veszélyeztetése nélkül. 142

3 Just-in-sequence ellátási stratégiák 2. Irodalmi áttekintés A just-in-sequence ellátási stratégiák szakirodalmának áttekintése során három fő irányvonalat érdemes megvizsgálni: a beszerzési rendszerek szakirodalmi hátterét, a just-in-time ellátási rendszerek területén elért eredményeket, valamint a kifejezetten just-in-sequence ellátási stratégiák vizsgálatára fókuszáló munkákat. Az ellátási láncok modellezésének egyik mérföldköve volt a költség-haszon modellek megjelenése [7], melyekhez aztán hamarosan csatlakoztak olyan kutatások, melyeknek célja az egyre komplexebbé váló ellátási láncokban a beszállítók kiválasztására és értékelésére szolgáló módszerek kifejlesztése volt [8]. Napjainkban az ellátási láncok integrált kezelése evidenciává vált, azaz a sikeres működés elengedhetetlen feltétele a terméktervezés, a gyártási folyamat és az ellátási lánc integrált kezelése, az egyes részfolyamatokban szükséges döntések meghozatalához integrált ismereteket tartalmazó döntéstámogató rendszerek alkalmazása [9], hiszen a vevői igényekre rugalmasan reagálni képes ellátási láncok összetettsége az egyes rendszerelemek szoros együttműködését követeli meg [10]. Az ellátási láncok fejlődésével párhuzamosan a Toyota termelési rendszere is egyre szélesebb körben elterjedt és a just-in-time ellátási rendszerek szinte általánossá váltak a mechatronikai összeszerelő iparban és az autóiparban. Az ellátási láncok komplexitása annyira megnőtt, hogy a tervezés sok esetben már nem végezhető el analitikus módszerekkel, hanem heurisztikus módszereken, illetve scenarióelemzéseken alapuló szimulációs technikák alkalmazása válik szükségessé [11]. Számos olyan modell került a szakirodalomban megfogalmazásra, melynek célja az, hogy egy olyan jól alkalmazható módszert biztosítson a logisztikai rendszerek tervezői számára, melynek segítségével eldönthető az, hogy mikor érdemes átállni a just-in-time típusú ellátásról just-in-sequence típusú ellátásra [12]. Az ilyen típusú szakirodalmak szakmai tartalom szempontjából határterületet képeznek a fejezet elején említett három fő szakirodalmi terület között, de alapvetően a just-in-time ellátási stratégiák eredményein alapszanak, melyeknek szakirodalma több évtizedes múltra tekint vissza [13, 14]. Ezen eredmények közül fontosnak tartom kiemelni azon eredményeket, melyek főleg a just-intime ellátás makrologisztikai aspektusainak megértését célozzák meg [15]. Ezen tanulmányok fogalmaznak meg olyan tendenciává váló törekvéseket, mint a cross docking létesítmények alkalmazása az ellátási folyamat meggyorsítása érdekében, a felhasználóhoz közel elhelyezkedő 3PL szolgáltatók intenzív bevonása az ellátási lánc működtetési feladatainak megvalósításába, beszállítók számának csökkentése. A just-in-time ellátási rendszerekben kiemelt szerepe van a raktározási tevékenységek megszüntetésének, illetve a raktározási tevékenységek felhasználótól történő leválasztásának, mely cél elérése érdekében közbenső raktárakat használnak [16], melyek alapvetően logisztikai szolgáltató központokhoz illetve cross docking létesítményekhez kapcsolódhatnak. Ezen közbenső raktárakkal rendelkező ellátási láncok tervezése is nagy jelentőséggel bír a költségtakarékos megoldások megvalósítása érdekében. A just-in-time ellátás körébe tartozó termékkör kiválasztása mindig egy fontos döntés, hiszen nem mindegy, hogy a termékek mely körére alkalmazzuk ezt a drága ellátási módot, és mely termékek esetében elégszünk meg a just-in-case beszerzéssel, vagy egy egyszerű EOQ modellen alapuló rendelési tételnagyságon alapuló beszerzéssel. Ezen termékkör kiválasztására számos beszerzési portfólió meghatározására alkalmas módszer áll rendelkezésre, melyek közül a BOM-alapú termelési mélység optimalizálása tűnik az eddig ismert legjobb módszernek [17]. A Just-in-time ellátási rendszerek működtetésének fontos eleme az igények és készletek valós idejű nyomkövetése [18], melyhez fejlett info- 143

4 Bányai T. kommunikációs infrastruktúra kialakítása szükséges. Ez különösen igaz a just-in-sequence rendszerek esetében. A just-in-sequence ellátási stratégiák szakirodalma alapvetően a sequencing problémákból származtatható le. A sequencing problémák értelmezhetőek üzemen belüli és üzemen kívüli folyamatok esetében. Üzemen belüli folyamat esetében általában a pick-to-sequence stratégiához kapcsolódó komissiózási folyamatok optimális kialakítása a feladat [19], hiszen ezen esetben az üzemen belül történik a felhasználói igényeknek megfelelő komissiók összeállítása üzemen belüli készletekből. Az üzemen kívüli sequencing feladatok legtöbbje vagy a beszállítók és közbenső raktárak, vagy a közbenső raktárak és felhasználók közötti szállítások ütemezését foglalja magába, ide értve a cross docking rendszerek be- és kiszállítási folyamatainak optimális kialakítását is [20]. 3. Just-in-sequence ellátási stratégiák vizsgálata Jelen fejezetben a pick-to-sequence, ship-to-sequence és build-to-sequence ellátási stratégiák elemzése kerül ismertetésre. A három ellátási stratégia esetében a következő megállapítások tehetők bármilyen analízis elvégzése nélkül is. A pick-to-sequence ellátási stratégia nem feltétlenül tekinthető a teljes ellátási láncra vonatkozóan just-in-sequence típusú ellátásnak, hiszen mivel a felhasználás által igényelt megfelelő sorrendben összeállított komissiók elkészítése általában a felhasználónál lévő (jellemzően alapanyagraktári vagy szerelősori) készletekből történik, ezért csupán a szerelő munkahelyek ellátása tekinthető just-insequence elv szerint megvalósulónak és lehetséges, hogy az alapanyagtárolóba, vagy szerelősori tárolóba történő beszállítás sem just-in-time sem just-in-case elveket nem követ. Így ezen esetben célszerű vizsgálni a komissiók képzésére szolgáló készletek létrejöttét eredményező beszállítási folyamatokat is, hiszen csak így kaphatunk valós képet az ellátás valós jellegéről. A ship-to-sequence ellátási stratégia esetében a komissiók összeállítása nem a felhasználó telephelyén történik, hanem vagy a beszállítónál, vagy egy közbenső raktárban, esetleg cross docking létesítményben. Ez az ellátási stratégia már inkább megfelel a just-insequence elveknek, hiszen nem hozunk létre a pull rendszerekre nem jellemző nagy készleteket a felhasználónál, hanem azt eltoljuk az ellátási lánc korábbi pontjaira. A harmadik ellátási stratégia a build-to-sequence, mely esetében a felhasználó által igényelt komissiók összeállításához szükséges termékek legyártása az igény felmerülése szerinti mennyiségben és sorrendben történik, így talán ez a modell közelíti meg leginkább a just-in-sequence elv just-in-time filozófián alapuló megvalósulását. Ezen okok miatt az egyes just-in-sequence ellátási stratégiák vizsgálatához egy olyan modellstruktúrát érdemes megalkotni, melyben megfogalmazhatóak a mindhárom ellátási stratégia jellemzésére alkalmas paraméterek és ezek összevetésével értékelhetőek az egyes módszerek. Az 1. ábrán bemutatott modellben az ellátási lánc három fontos eleme található meg: a beszállítók, a közbenső raktárak és a felhasználók. A beszállítók esetében a gyártást követően vagy közvetlenül elkészítésre kerülnek a kiszállításhoz szükséges komissiók, vagy az áru egy kimenő tárolóba kerül, amennyiben a kiszállításra szánt komissiók elkészítése még nem szükséges. A beszállítótól az áru vagy közvetlenül a felhasználóhoz kerül, vagy egy közbenső tárolóhelyre, mely a just-in-time alapú ellátási stratégiák esetében elterjedt megoldás. A közbenső raktárban a fogadást követően vagy a felhasználó által igényelt komissiók összeállítása, vagy a beérkezett áruk tárolása történik meg, majd a megfelelő időpontban megtörténik a felhasználó által igényelt áruk kiszállítása. A felhasználónál az áru három helyen jelenhet meg: a bemenő tárolóban, a szerelősori tárolóban, vagy optimális 144

5 Just-in-sequence ellátási stratégiák esetben közvetlenül a szerelősori just-in-sequence tárolóban. Ezen röviden felvázolt folyamat esetében amennyiben meg sikerül fogalmazni azon paramétereket, melyek alapján az egyes ellátási stratégiákat jellemezni tudjuk, akkor megfogalmazhatóak azok főbb jellemzői. Beszállító Felhasználó Gyártósor Bemenő tároló Kimenő tároló Alkatrész gyártósor BTS Komissiózás Szerelősor Küldés STS BTS Szerelősori tároló PTS Közbenső raktár STS JIS tároló PTS Fogadás Osztályozás Tárolás Technológiai helyek Küldés STS STS: ship-to-sequence PTS: pick-to-sequence BTS: build-to-sequence 1. ábra. Just-in-sequence beszállítás általános egyszerűsített modellje (saját szerkesztés) A build-to-sequence stratégiák (2. ábra) a beszállítóknál, közbenső tárolóknál és felhasználónál végrehajtandó főbb technológiai és logisztikai műveletek alapján a következők szerint jellemezhetőek: BTS1: A build-to-sequence ellátási stratégiák talán legletisztultabb változata, hiszen ezen esetben a felhasználói alkatrészigények kielégítése saját gyártásban készülő alkatrészekkel történik. Mivel ezen esetben a gyártási sorrend megegyezik a szerelősori igények sorrendjével, ezért optimális esetben nem szükséges semmilyen megelőző tárolás, hanem az alkatrészek közvetlenül a szerelősori JIS tárolóba kerülhetnek, ahonnan megtörténhet azok közvetlen felhasználása. Ezen stratégia alkalmazása abban az esetben célszerű, amikor az alkatrészek gyártása nem helyezhető ki és a gyártás just-in-sequence szerinti megvalósítása a felhasználó saját erőforrásaival megvalósítható. Ezen megoldás esetében a logisztikai költségek viszonylag szerények lehetnek, bár nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a felhasználónál történő alkatrészgyártáshoz is kapcsolódnak olyan logisztikai költségek, melyek a 2. ábrában nem jelennek meg, hiszen a táblázat az ellátási láncot az alkatrészek előállításától a szerelősori felhasználásig követi nyomon. 145

6 Bányai T. BTS2: Ezen stratégia esetében is a felhasználónál történik meg az igényelt alkatrészek előállítása, azonban a gyártósorról először a szerelősori tárolóba kerül a legyártott alkatrész, majd onnan történik meg a szerelősori JIS tároló feltöltése. Ezen ellátási stratégia abban az esetben alkalmazható, amikor a saját gyártás megoldható, de a JIS tároló foglalt lehet, így szükséges lehet egy átmeneti tárolás funkció megvalósítása, esetünkben szerelősori tároló alkalmazásával. Költségtényező Felhasználó által igényelt alkatrészek gyártása (outsourcing) Build-to-sequence ellátási stratégia BTS1 BTS2 BTS3 BTS4 BTS5 BTS6 BTS7 BTS8 BTS9 Legyártott alkatrészek tárolása Beszállító Felhasználó által igényelt alkatrészekből komissió összeállítása Közbenső raktárba vagy cross dockingba történő szállításhoz komissió összeállítása Küldés felhasználóhoz Küldés közbenső raktárba vagy cross docking létesítménybe Közbenső raktár / cross docking Felhasználó Beszállítótól érkező alkatrészek fogadása Beérkezett alkatrészek komissiózása a felhasználói igényeknek megfelelően Raktárban lévő alkatrészek komissiózása a felhasználói igényeknek megfelelően Beérkezett alkatrészek tárolása, amennyiben nincs igény közvetlen kiszállításra Felhasználói igényeknek megfelelő komissiók küldése Beérkező alkatrészek fogadása a bemenő tárolóban Beérkező alkatrészek tárolása bemenő tárolóban Felhasználó által igényel alkatrészek legyártása saját erőforrásokkal (insourcing) Alkatrészek fogadása szerelősori tárolón Felhasználó technológiai helyein igényelt alkatrészek tárolása just-in-sequence szerelősori tárolón Alkatrészek fogadása just-in-sequence tárolón Felhasználói igényeknek technológiai megfelelő helyein komissiók igényelt alkatrészek tárolása küldése just-in-sequence tárolón 2. ábra. Build-to-sequence ellátási stratégia költségkomponensei az egyes stratégiai változatok esetében (saját szerkesztés) 146

7 Just-in-sequence ellátási stratégiák BTS3, BTS4, BTS5: Ezen stratégiák esetében a felhasználónál szükséges alkatrészek előállítása kihelyezhető, a gyártás az igény szerinti sorrendben történik, így jelentős tárolásra nincs szükség, hiszen a megfelelő komissió a gyártósor kimenetéről előállítható. Az elkészült komissiók a felhasználónál a JIS tároló foglaltságától függően vagy a szerelősori tárolóba, vagy a bemeneti tárolóba, vagy közvetlenül a JIS tárolóba szállíthatóak. Ezen stratégiák abban az esetben alkalmazhatóak előnyösen, amennyiben a saját gyártás nem megoldható és lehet találni olyan beszállítót, aki a just-in-sequence beszállítást tudja biztosítani. BTS6, BTS7, BTS8, BTS9: Ezen stratégia esetében a felhasználónál igényelt alkatrészek előállítása szintén az igény sorrendjében történik, azonban egy közbenső raktárban vagy cross docking létesítményben az kiegészülhet még kiegészítő alkatrészekkel. Innen a felhasználó által igényelt alkatrészek a felhasználó szerelősori vagy JIS tárolójába, de akár a bemenő tárolóba is érkezhetnek. Ezen ellátási stratégia alapvetően egy kevert stratégia, hiszen ugyan a felhasználó által igényelt alkatrészek egy része az igény szerinti sorrendben kerül legyártásra, azonban a végleges komissió a közbenső raktárban illetve cross docking létesítményben készül el, azaz ezen stratégiák a build-to-sequence és ship-to-sequence tulajdonságaival rendelkező hibrid just-in-sequence ellátási stratégiák, melyek az ellátási lánc összes szereplőjének nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé az adott felhasználói igények kielégítése során. A pick-to-sequence stratégiáknak (3. ábra) alapvetően két nagy csoportját különböztethetjük meg: PTS1, PTS2, PTS3: Ezen stratégiák esetében a felhasználóhoz az igényelt alkatrészek nem az igény szerinti sorrendben érkeznek be, viszont a beszállítás közvetlenül, közbenső raktár vagy cross docking létesítmény nélkül történik. A beszállítás történhet a felhasználó bemeneti tárolójába vagy a szerelősori tárolóba, és ezen két tároló valamelyikből történik meg a JIS tároló feltöltése. A stratégia különösen abban az esetben alkalmazható, amikor a beszállítók rendelkeznek azon kompetenciákkal, melyek alkalmassá teszik őket a just-intime beszállításra, hiszen ezen ellátási stratégiák esetében célszerű a beszállító-felhasználó relációban just-in-time beszállítást alkalmazni és a just-in-sequence elv csak a felhasználó létesítményén belül, a bemeneti, szerelősori és JIS tároló között kerül érvényesülésre. PTS4, PTS5, PTS6: Ezen stratégiák annyiban különböznek az előzőektől, hogy a külső gyártásban készült alkatrészek közbenső tárolón vagy cross docking létesítményen keresztül jutnak el a felhasználó bemenő tárolójába vagy szerelősori tárolójába. A pick-to-sequence stratégiák esetében még elképzelhető olyan változat is, amely során a felhasználó maga végzi el a szükséges alkatrészek előállítását és a gyártósorról a szerelősori tárolón keresztül történik meg a JIS tároló feltöltése. Ez az eset azonban nem jellemző a gyakorlatban. A ship-to-sequence stratégiák (4. ábra) esetében az alstratégiáknak három jellegzetes csoportját lehet megkülönböztetni: STS1, STS2, STS3: Ezen ellátási stratégiák esetében a beszállító a felhasználó által igényelt alkatrészeket nem a felhasználó által igényelt sorrendben állítja elő, hiszen nem buildto-sequence módszerről van szó. Az előállított alkatrészek egy adott tárolási folyamat után kerülnek komissiózásra és közvetlenül beszállításra a felhasználó bemeneti, szerelősori vagy JIS tárolójába. Ugyan a beszállítótól érkező komissiók optimális esetben kerülhetnek közvetlenül a JIS tárolóba is, azonban általában egy megelőző tárolón keresztül érkeznek oda, melynek fő oka a JIS tároló foglaltsága lehet. 147

8 Bányai T. Költségtényező Felhasználó által igényelt alkatrészek gyártása (outsourcing) Pick-to-sequence ellátási stratégia PTS1 PTS2 PTS3 PTS4 PTS5 PTS6 Beszállító Legyártott alkatrészek tárolása Közbenső raktárba vagy cross dockingba történő szállításhoz komissió összeállítása Küldés felhasználóhoz Küldés közbenső raktárba vagy cross docking létesítménybe Beszállítótól érkező alkatrészek fogadása Közbenső raktár Felhasználó Beérkezett alkatrészek tárolása, amennyiben nincs igény közvetlen kiszállításra Raktárban lévő alkatrészek komissiózása a felhasználói igényeknek megfelelően Felhasználói igényeknek megfelelő komissiók küldése Beérkező alkatrészek fogadása a bemenő tárolóban Beérkező alkatrészek tárolása bemenő tárolóban Alkatrészek fogadása szerelősori tárolón Felhasználó technológiai helyein igényelt alkatrészek tárolása just-in-sequence szerelősori tárolón Alkatrészek fogadása just-in-sequence tárolón Felhasználói igényeknek technológiai megfelelő helyein igényelt komissiók alkatrészek tárolása küldése just-in-sequence tárolón 3. ábra. Pick-to-sequence ellátási stratégia költségkomponensei az egyes stratégiai változatok esetében (saját szerkesztés) STS4, STS5, STS6: Ezen ellátási stratégiák esetében a beszállító a felhasználó által igényelt alkatrészeket nem a felhasználó által igényelt sorrendben állítja elő, az összeállított komissió közbenső raktárba vagy cross docking létesítménybe kerül, ahol elkészült a felhasználói igénynek megfelelő komissió és megtörténhet a beszállítás a felhasználó megfelelő tárolóiba. 148

9 Just-in-sequence ellátási stratégiák STS7, STS8, STS9: A beszállító a felhasználó által igényelt alkatrészeket nem a felhasználó által igényelt sorrendben állítja elő, az összeállított komissió közbenső raktárba vagy cross docking létesítménybe kerül, ahol az ott tárolt alkatrészekkel kiegészülve készül el a felhasználói igénynek megfelelő komissió és történik meg a beszállítás. Ezen ellátási stratégiák abban az esetben alkalmazhatóak jól, amikor a beszállító nem tudja a teljes alkatrészigényt előállítani, így azt ki kell egészíteni a közbenső szinten tárolt készletekből. Költségtényező Felhasználó által igényelt alkatrészek gyártása (outsourcing) Ship-to-sequence ellátási stratégia STS1 STS2 STS3 STS4 STS5 STS6 STS7 STS8 STS9 Legyártott alkatrészek tárolása Beszállító Felhasználó által igényelt alkatrészekből komissió összeállítása Közbenső raktárba vagy cross dockingba történő szállításhoz komissió összeállítása Küldés felhasználóhoz Küldés közbenső raktárba vagy cross docking létesítménybe Közbenső raktár / cross docking Felhasználó Beszállítótól érkező alkatrészek fogadása Beérkezett alkatrészek komissiózása a felhasználói igényeknek megfelelően Raktárban lévő alkatrészek komissiózása a felhasználói igényeknek megfelelően Beérkezett alkatrészek tárolása, amennyiben nincs igény közvetlen kiszállításra Felhasználói igényeknek megfelelő komissiók küldése Beérkező alkatrészek fogadása a bemenő tárolóban Beérkező alkatrészek tárolása bemenő tárolóban Felhasználó által igényel alkatrészek legyártása saját erőforrásokkal (insourcing) Alkatrészek fogadása szerelősori tárolón Felhasználó technológiai helyein igényelt alkatrészek tárolása just-in-sequence szerelősori tárolón Alkatrészek fogadása just-in-sequence tárolón Felhasználói igényeknek technológiai megfelelő helyein igényelt komissiók alkatrészek tárolása küldése just-in-sequence tárolón 4. ábra. Ship-to-sequence ellátási stratégia költségkomponensei az egyes stratégiai változatok esetében (saját szerkesztés) 149

10 Bányai T. A fentiekben vázolt ellátási stratégiák esetében érdemes megjegyezni, hogy alkalmazásuknak fontos feltétele az, hogy a beszállítók rendelkezzenek a just-in-time beszállításhoz szükséges feltételekkel, melyek alapvetően az integrált információfeldolgozás, a gyártásszegmentálás és a termeléssel szinkron beszerzés meglétét jelentik [21, 22]. Integrált adatfeldolgozás alatt a felhasználó és a beszállító közötti integrált vállalatirányítási rendszeren keresztül megvalósuló folyamatos kommunikációt kell érteni, melynek több időhorizonton kell megvalósulnia azért, hogy a beszállító is tervezni tudja alkatrészgyártási folyamatát, a termeléssel szinkron beszerzés és a gyártásszegmentálás megfelelően ütemezhető legyen. A közbenső raktárak és a cross docking létesítmények ugyan pufferként szolgálva segíthetnek a felhasználónál jelentkező igények és a beszállítónál rendelkezésre álló gyártási kapacitások közötti eltérésekből adódó ciklusidő aszinkronitások kiegyenlítésében, de alapvetően ragaszkodni kell ezen ellátási stratégiák esetében a just-in-time elv megvalósításához. Meg kell jegyezni, hogy a fentiekben vázolt ellátási stratégiák esetében fontos figyelembe venni a gyártási mélység optimális megválasztását is, mely a szakirodalomban gyakran mint BOM-optimalizálási feladat jelenik meg [23] és szorosan összefügg a gyártani vagy vásárolni döntések meghozatalával [24, 25]. Költség-haszon elemzés Info- és telekommunikációs rendszer Integrált vállalatirányítási rendszer Beszállítói szállítókészség Horizontális és vertikális integráció JIS döntés JIT beszerzés Outsourcing Rugalmasság Termeléssel szinkron beszerzés Make-or-buy döntés 5. ábra. A just-in-sequence döntések főbb befolyásoló tényezői (saját szerkesztés) A just-in-sequence ellátási láncok tervezése során mindezen túl számos olyan általános logisztikai szempontot kell figyelembe venni a helyes rendszerváltozat kiválasztása érdekében (5. ábra), mely szempontok egyaránt érintik a logisztikai rendszer stratégiai, taktikai és operatív szintjét, így hatással vannak az ellátási lánc összes szereplőjének tevékenységére. Az ábrán bemutatott JIS döntést befolyásoló szempontok közül célszerű még kiemelni az integrált vállalatirányítási rendszerek fontosságát, hiszen a gyártási erőforrás tervezésén és az anyagszükséglet meghatározásán túl a megrendelések feldolgozása és határidőzése bír kiemelt jelentőséggel abban, hogy egy korszerű számítógéppel integrált gyártórendszer esetében a CAxx technológiákkal támogatott gyártásközeli vállalati folyamatok megbízhatóan működjenek, ne legyenek felesleges készletek, de az ellátás biztonsága se kerüljön veszélybe. 150

11 Just-in-sequence ellátási stratégiák 4. Összefoglalás A just-in-sequence ellátási stratégiáknak alapvetően három típusa terjedt el a gyakorlatban. Jelen kutatómunka célja volt feltárni ezen ellátási stratégiák különböző változatait az ellátási lánc szereplőinek folyamatban betöltött szerepe és az egyes logisztikai és technológiai részfolyamatok költségeinek függvényében. A szerző bemutatta a ship-to-sequence, buildto-sequence és pick-to-sequence típusú ellátási stratégiákat és vázolta, hogy azok egyes változatainak alkalmazása mikor, az ellátási lánc szereplőinek mely típusai esetében célszerű. A kutatómunka továbbfejlesztési lehetősége lehet egyrészt az egyes ellátási stratégiák további finomítása, másrészt az egyes költségek konkrét meghatározása. A költségek konkrét ismeretében elvégezhető az egyes ellátási modellek összehasonlító elemzése, melynek alapja lehet a költségfüggvények ismeretében egy költség-haszon elemzés. 5. Köszönetnyilvánítás A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ keretében valósult meg. 6. Irodalom [1] Fawaz, A. A., Jayant, R.: Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study. International Journal of Production Economics. Volume 107. Issue pp doi: /j.ijpe [2] Cselényi, J., Illés B.: Logisztikai rendszerek I. Miskolci Egyetemi Kiadó [3] Melton, T.: The benefits of lean manufacturing: what lean thinking has to offer the process industries. Chemical Engineering Research and Design. Volume 83. Issue pp doi: /cherd [4] Werner, S., Kellner, M., Schenk, E., Weigert, G.: Just-in-sequence material supply a simulation based solution in electronic production. Robotics and Computer Integrated manufacturing. Volume 19. Issue pp doi: /S (02) [5] Hüttmeir, A., de Treville, S., van Ackere, A., Monnier, L., Prenninger, J.: Trading off between heijunka and just-in-sequence. International Journal of Production Economics. Volume 118. Issue pp doi: /j.ijpe [6] Elmoselhy, A. M. S.: Hybrid lean-agile manufacturing system technical facet, in automotive sector. Journal of Manufacturing Systems doi: /j.jmsy [7] Cavinato, J. L.: A total cost/value model for supply chain competetiveness. Journal of Business Logistics. Volume 13. Issue pp [8] Choi, T. Y., Hartley, J. L.: An exploration of supplier selection practices across the supply chain. Journal of Operations Management. Volume 14. Issue pp doi: /S (96) [9] Marsillac, E., Roh, J. J.: Connecting product design, process and supply chain ecisions to strengthen global supply chain capabilities. International Journal of Production Economics In press. doi: /j.ijpe [10] Roh, J., Hong, P., Min, H.: Implementation of a responsible supply chain strategy 151

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI FOLYÓIRATA The battle is won or lost before it ever begins by the logistician. A csatát a logisztikus már azelőtt megnyeri vagy elveszíti, mielőtt az elkezdődne. George S. Patton KATONAI LOGISZTIKA A MAGYAR HONVÉDSÉG

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban Demeter Krisztina Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége a kkv szektor vállalkozásainak

Részletesebben

A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I.

A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I. Vauver Viktor vauver.viktor@hm.gov.hu A NATO MŰVELETI LOGISZTIKAI LÁNC MENEDZSMENT I. AZ ELLÁTÁSI LÁNC ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSA A POLGÁRI SZFÉRÁBAN Absztrakt Fő cél a NATO Műveleti Logisztikai Lánc Menedzsment

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA

A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 305-316. A FLEXIFORCE HUNGARY KFT. TERMELÉS- TERVEZÉSI FELADATÁNAK MODELLEZÉSE ÉS HEURISZTIKUS MEGOLDÁSA Hadházy Péter BSc hallgató, Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán

Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása. Dr. Bokor Zoltán Az intermodális logisztikai szolgáltatások helyzetének értékelése, fejlesztési lehetőségeinek feltárása Dr. Bokor Zoltán 1 1. Nemzetközi logisztikai trendek és hatásuk az áruszállítási folyamatokra Az

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában

4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában 4 PL szolgáltatók (FourthPartyLogisticsSystem Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában Orbán Gabriella okleveles közlekedésmérnök doktori értekezés Témavezető: Dr. Várlaki

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK?

KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK? PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA RÓZSA ANDREA KÉPESSÉGEK VAGY REÁLOPCIÓK? A stratégiai és pénzügyi szempontok egyeztetésének lehetőségei és korlátai, különös

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT A Lean menedzsment rendszer és gondolkodásmód kiutat jelenthet a válságból Dr. Németh Balázs Karcsú (lean) menedzsment

Részletesebben

ALAPANYAG-RANGSOROLÁS PROBLÉMÁK A BESZÁLLÍTÓI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN

ALAPANYAG-RANGSOROLÁS PROBLÉMÁK A BESZÁLLÍTÓI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN Miskolci Egyetem, Interdiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 135-142. ALAPANYAG-RANGSOROLÁS PROBLÉMÁK A BESZÁLLÍTÓI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN Varga Tamás PhD Hallgató Debreceni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében?

Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? Lehet összhangot teremteni az ERP tolás és a Toyota módszer húzás mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében? NAGY Viktor Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Magyarország nviktore@gmail.com

Részletesebben

A MŰSZAKI TECHNOLÓGIA INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI KUTATÓ TANÁROKNAK AZ INTELLIGENS LOGISZTIKAI RENDSZER INNOVATÍV PROJEKT ALAPJÁN

A MŰSZAKI TECHNOLÓGIA INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI KUTATÓ TANÁROKNAK AZ INTELLIGENS LOGISZTIKAI RENDSZER INNOVATÍV PROJEKT ALAPJÁN A MŰSZAKI TECHNOLÓGIA INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI KUTATÓ TANÁROKNAK AZ INTELLIGENS LOGISZTIKAI RENDSZER INNOVATÍV PROJEKT ALAPJÁN Varga Zsolt Logosol Kft, Székesfehérvár - középiskolai kutató tanár E-mail:

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdészeti Műszaki Ismeretek Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A LOGISZTIKA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA A HAZAI

Részletesebben

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet

Magyarország regionális logisztikai központtá válásának alapvető kérdései és feltételei. Gelei Andrea, Halászné Sipos Erzsébet Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Magyarország

Részletesebben

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor

beszerzés: Stratégiai szintû Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk lehetséges-e, megéri-e? Ménesi Balázs és Héjj Tibor Stratégiai szintû Ménesi Balázs és Héjj Tibor beszerzés: lehetséges-e, megéri-e? Életünk napi eseményei kapcsán mindannyian foglalkozunk beszerzéssel s az autóvezetéshez és a focihoz hasonlóan mindenki

Részletesebben