Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:"

Átírás

1 GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc), szakképzettség: gazdaságinformatikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai A képzési idő félévekben: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására; az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására; szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására; az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására; folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására; kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a szakirányokat is figyelembe véve alkalmasak: üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására; rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára; adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására; a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére; az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására; a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre; gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására). A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: természettudományos alapismeretek: kredit analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek; gazdasági és humán ismeretek: kredit

2 közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan); szakmai törzsanyag: kredit rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok), szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IRarchitektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások); differenciált szakmai ismeretek. Választható szakirányok: Üzleti informatika szakirány A szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az üzlet és a technológia közti szakadék áthidalására, közép- és nagyvállalatok informatikai alkalmazásainak tervezésére, fejlesztésére, szolgáltatás mendezsmentjére, tanácsadásra, IT rendszerek ellenőrzésére, Módszertani felkészültségük révén szervezési és technológiai problémák megoldására, Informatikai menedzser szerep betöltésére. Közszolgálati informatika szakirány A szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a közszolgálat speciális elvárásainak megfelelően tanácsadói szerepben fejlesztéseket segíteni, közszolgálati szervezetben az IT mendezser szerepkört betölteni, közép- és nagyszervezetek informatikai alkalmazásainak tervezésére, fejlesztésére, szolgáltatás menedzsmentjére, módszertani felkészültségük révén szervezési és technológiai problémák megoldására. Alapos ismeretekkel rendelkeznek az e-kormányzati szolgáltatásokkal kapcsolatos szervezési és technológiai területeken (nem csak a közszolgálatban kamatoztatható!) E-business szakirány A szakirány hallgatói átfogó ismereteket szereztek a kaleidoszkóp szerű e-világ működéséről, üzleti modellekről, az online üzleti, az e-kereskedelmi megoldásokról, az e-business alapvetéseiről, gazdasági törvényszerűségekről, az egyes informatikai megoldásokról (pl. portál technológiákról). Az átfogó informatikai és gazdasági ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek az e-business területén működő hagyományos és online vállalkozások stratégiai, taktikai, operatív kérdéseire választ találni, elemző-tervező és vállalkozást működtető menedzseri feladatokat ellátni. Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Felkészítés mesterszakra, tehetséggondozás: A Gazdaságinformatikus alapszakra többféle mesterképzés épülhet. Az alapképzéshez tematikájában szorosan kapcsolódó mesterszak a Gazdaságinformatikus MSc (Üzleti és Közszolgálati informatika, E-business valamint Modellezési szakiránnyal), ez tartalmában a hagyományos szakosított MBA kurzusokhoz áll a legközelebb. A hallgatók továbbtanulásra való felkészítése az alapszakon belül a hatodik-hetedik szemeszterben sorra kerülő egyéni projektmunkában valósítható meg leginkább. A képzésnek ebbe a szeletébe a későbbi felhasználók, alkalmazók könnyen bevonhatók. A kölcsönös érdekek miatt a rendszerszállítók, szoftvergyártók, rendszerintegrátorok szintén érdekeltek a kurzusok gyakorlati orientációjának kialakításában. Ez legalább három előnnyel jár: (1) a gyakorlat nagyon szoros ellenőrzése és visszacsatolása az oktatáshoz, minőségi kontroll, (2) a végzés utáni elhelyezkedés nem egy adott időpontra szűkül, hanem hosszabb időszakot átfogó folyamatos tevékenység, (3) az üzleti és közszolgálati szféra intenzív bekapcsolása lehetővé teszi a pályaorientációs és specializációs célú, rövid ciklusú tanfolyamok indítását is.

3 Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzési szak mintatanterve (7 félév) Tárgynév Jelleg Számon-kérés Félév Félév Félév Félév ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea sz ea gy Analízis K v Tallós Péter Matematika Tanszék Gazdaságinformatika alapjai K v Cser László Számítástudományi Tanszék Összehasonlító Gazdaságtan Közgazdaságtan K v Bara Zoltán Tanszék Statisztika I. K v Vita László Statisztika Tanszék Vállalatgazdaságtan K v Czakó Erzsébet Üzleti Gazdaságtan Tanszék Jog K v Balásházy Mária Üzleti Jogi Tanszék Lineáris algebra K v Tallós Péter Matematika Tanszék Számítástudomány K v Tasnádi Attila Matematika Tanszék Számítógép architektúra K v Csala Péter Számítástudományi Tanszék Információmenedzsment K gy Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék Operációs rendszerek K v Cser László Számítástudományi Tanszék Szoftver-technológia I. K gy Bíró Miklós Információrendszerek Tanszék Valószínűségszámítás K v Racsmány Anna Matematika Tanszék Vezetés-szervezés K v Dobák Miklós Vezetéstudományi Intézet Adatbázis rendszerek K v Quittner Pál Számítástudományi Tanszék Operációkutatás K v Temesi József Operációkutatás Tanszék Statisztika II. K v Vita László Statisztika Tanszék Számítógép-hálózatok K v Csala Péter Számítástudományi Tanszék Szoftver-technológia II. K gy Bíró Miklós Információrendszerek Tanszék Informatikai rendszerek fejlesztése K v Csetényi Arthur Számítástudományi Tanszék Vállalati pénzügyek K v Fazakas Gergely Pénzügy Tanszék Számvitel alapjai K gy Lukács János Pénzügy Tanszék Nemeslaki K v 5 Bevezetés az E-businessbe András E-Business Kutatóközpont Médiagazdaságtan K v Urbán Ágnes Média, Marketingkomm. és Telekommunikáció Tanszék Menedzsment kontroll (Controlling) K v Bodnár Viktória Vezetéstudományi Intézet Minőség, audit K v Kő Andrea Információrendszerek Tanszék Óraszám össz. Kredit Tárgyfelelős Tanszék

4 Integrált rendszerek fejlesztése K v Ternai Katalin Információrendszerek Tanszék Emberierőforrás-menedzsment K gy Takács Sándor Szervezeti Magatartás Tanszék Szervezeti magatartás K v Bakacsi Gyula Szervezeti Magatartás Tanszék Infrastruktúra menedzsment K v Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék Szakszeminárium K gy Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék 151 Üzleti informatika szakirány ERP I. K gyj Ternai Katalin Információrendszerek Tanszék ERP II. K gyj Ternai Katalin Információrendszerek Tanszék Üzleti intelligencia K gyj Kő Andrea Információrendszerek Tanszék Folyamat-menedzsment K gyj Gábor András Információrendszerek Tanszék Modellezés K gyj Lovrics László Információrendszerek Tanszék Tudásmenedzsment K gyj Kő Andrea Információrendszerek Tanszék Szakszeminárium, diplomamunka K gyj Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék Közszolgálati informatika szakirány Térinformatika K gyj Detrekői Ákos Információrendszerek Tanszék Infrastruktúra-menedzsment a K gyj közigazgatásban Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék Dokumentum-menedzsment K gyj Lovrics László Információrendszerek Tanszék E-government K gyj Molnár Bálint Információrendszerek Tanszék Folyamat-menedzsment K gyj Gábor András Információrendszerek Tanszék Üzleti intelligencia K gyj Kő Andrea Információrendszerek Tanszék Szakszeminárium, diplomamunka K gyj Szabó Zoltán Információrendszerek Tanszék E-Business szakirány A digitális világ gazdaságtana K gyj Kis Gergely E-Business Kutatóközpont E-kereskedelem K gyj Kis Gergely E-Business Kutatóközpont Internet alkalmazásfejlesztés K gyj Fodor Szabina Számítástudományi tanszék Tudásmenedzsment K gyj Lovrics László Információrendszerek Tanszék Portáltechnológiák I K gyj Kis András Számítástudományi tanszék Portáltechnológiák II K gyj Kis András Számítástudományi tanszék Szakszeminárium, diplomamunka K gyj Nemeslaki E-Business Kutatóközpont

5 19 30 András VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK V v Idegen nyelv Kr gyj TESTNEVELÉS Kr ai Jelleg - K-kötelező, KV-kötelezően választható, V-választható, KR-kritérium tárgy Számonkérés módja: v-vizsga, gyj-gyakorlati jegy Félévi kreditek A tantárgyak tantárgyi adatlapját a > Hallgatói információk > Operatív tantervek tárgyneveire kattintva, illetve az illetékes tanszékek honlapján olvashatják el. Ez a dokumentum tartalmazza az adott tárgy tantárgyi kódját, magyar és angol nyelvű megnevezését, a tanórák számát, a kreditértékét, meghirdetésének gyakoriságát, az oktatás nyelvét, az előtanulmányi kötelezettségeket, a tárgy típusát, illetékes tanszék és tárgyfelelős, valamint a tárgy oktatóinak megnevezését, a tantárgy tartalmát, a számonkérési és értékelési módokat, irodalmat, stb.

Konferencia 9. A II. Gazdaságinformatikai Konferencia A II. Gazdaságinformatikai Konferencia szakmai programja

Konferencia 9. A II. Gazdaságinformatikai Konferencia A II. Gazdaságinformatikai Konferencia szakmai programja Konferencia 9. A II. Gazdaságinformatikai Konferencia A II. Gazdaságinformatikai Konferencia szakmai programja DR. RAFFAI MÁRIA a Konferencia Programbizottságának elnöke raffai@sze.hu A II. Országos Gazdaságinformatikai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

PTE KTK FOKSZ-TANTERV

PTE KTK FOKSZ-TANTERV PTE KTK FOKSZ-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS FOKSz2013 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK 1.1

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i 20112012 i Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 20112012 20112012 ii Tartalomjegyzék 1 A Gazdaságinformatika BsC szakdolgozat 1 1.1 A szakdolgozati eljárás.........................................

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben