Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház"

Átírás

1 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció

2 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció Spring auction május 16-án (csütörtök)18 órakor Párisi Nagyáruház Lotz Terem (1061 Budapest, Andrássy út 39.) Az árverést vezeti: Alföldi Róbert Szakértő: Bellák Gábor művészettörténész Műtárgyfotók: Kaiser Ottó Kiállítás Exhibition ig mindennap óráig Párisi Nagyáruház Párisi Galéria és Művészeti Szalon Információ information: Párisi Galéria és Művészeti Szalon 1061 Budapest, Andrássy út 39. Tel.: EAN

3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK Conditions of sale 1. A Párisi Galéria (1061 Budapest, Andrássy u. 39.) továbbiakban: árverező előre meghirdetett időpontban és helyszínen az árverési tárgyak továbbiakban árverési tételek tulajdonosai vagy eladásra jogosultjai továbbiakban: árvereztetők megbízása alapján árverést rendez és vezet. Az árverező az árverést az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi és vezeti. 2. Az árverező az internetről letölthető, valamint nyomdai formátumú katalógust ad ki az aukciós tételekről, melyek az árverés előtti kiállításon megtekinthetők. A katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításként szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. Az árverező árverési katalógusai rendelkezésre állnak az árverező weboldalán, a kiállítás idejére a kiállítás helyszínén, illetve az árverés idejére az árverés helyszínén. Az árverező fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze. 3. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt név és lakcím szerint regisztrált licitálótárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével, mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 4. Az árverésvezető az árverési tételeket a katalógusban megjelölt sorrendben élőszóval röviden bemutatja és kihirdeti a kikiáltási árat, a venni szándékozók pedig a számozott licitálótárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a leütéssel létre nem jön az adásvétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi. A tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. 5. Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat szerint növelt összegű árajánlatot jelenti. 6. Ha a vevő személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni. A vevők azonban az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését kérhetik. 7. Az árverező az árvereztető nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére az árvereztető javára. Ennek értelmében az adásvételi szerződés az árvereztető és a vevő között jön létre. 8. A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt az árverezőtől átvette. 9. A vételár összege a leütési ár, a közvetítői díj, a szerzői díj, valamint a kulturális járulék együttes összegéből tevődik össze. Azaz a leütési ár plusz 20%. 10. A vevő választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20%-át mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben vagy bankkártyával. Amennyiben bankkártyával kíván fizetni, 3% bankkártyajutalék külön felszámításra kerül. Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. 11. Az árverező biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 3 napon belül egyenlítse ki 1061 Budapest, Andrássy u. 39. sz. alatt. Ez esetben az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 3 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege határidőben történő teljesítés esetén beleszámít. 12. Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelent kezik, úgy az árverező fenntarthatja magának azon jogot, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a foglaló összegét megtartsa. 13. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén az árverező nem felel a tárgy sérüléséért vagy elvesztéséért, és az árverést követő 14. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Ha az árverési vevő az árverést követően 3 hónapon belül nem szállítja el a tárgyat, úgy azt az árverező írásbeli felszólítás után szabadon értékesítheti, és költségei levonása után a fennmaradt összeget a vevő javára letétként őrzi. 14. A megbízott a jelen feltételekkel kapcsolatos írásbeli értesítéseit a megbízó által megadott elérhetőségekre küldi. Amennyiben ezek pontatlan közlése, vagy be nem jelentett változása miatt az írásos üzenet visszajön, azt elküldöttnek tekinti, az ebből származó következmények a vevőt terhelik. 15. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy az előny ígérése. 16. Az árverési katalógusban VÉDETT vagy NO EXPorT jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet (2001. évi LXIV. Tv. 59. (1) bek. b) pont). A VÉDETT jelzésű tárgyak tulajdonosát a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba veszi a tulajdonosváltozás pedig bejelentési kötelezettség alá esik (2001. évi LXIV. Tv. 52. (3) bek.). Kulturális javak külföldre viteléről a évi LXIV. Tv. rendelkezik. 17. Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az árverező a megbízásnak megfelelően teszi meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást a kiállítás ideje alatt fogadunk el. Kérjük, hogy vételi megbízásaikat az árverést megelőzően 24 órával a címre elküldeni szíveskedjenek. A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. Az összeget befizethetik készpénzzel a Párisi Galériában, valamint átutalással a sz. bankszámlaszámra Ha a vételi megbízás sikeres, az előleg teljes összegét foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen jelen levő vevőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi ajánlatot tesznek, a távollevő árverési vevő az árverés után az előleget minden levonás nélkül visszakapja. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is, a vételi megbízással megegyező feltételekkel. Azonos összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben. 18. A vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételárért az árverező nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa. 19. Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányos ságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. 20. A katalógusban megjelölt kikiáltási ár semmilyen költséget nem tartalmaz. 21. A Párisi Galéria valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal. 22. A leütés után kifogásnak vagy felszólalásnak nincs helye, kivéve, ha a tárgy hamis bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólalással élhet. Az árverező vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy nem eredeti. 23. Valutában való fizetés esetén az elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valuta középárfolyam. Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének. The Parisian Gallery /1061 Budapest Andrássy u. 39 / hereinafter referred to as: the Auctioneer based on the request of the owners or persons authorised to sell the objects to be auctioned hereinafter referred to as: the Vendors organises and conducts an auction at a previously advertised date and place. The auction is organized, handled and conducted by the Auctioneer acting as an agent on behalf of the Bidders as a commercial representative. 2. The Auctioneer shall publish a catalogue downloadable from the Internet / in print format, which may be inspected at the exhibition preceding the auction. Descriptions and illustrations in the catalogue are for identification only. Buyers should satisfy themselves prior to the sale as to the condition of each lot and should rely on their own judgement as to whether the lot accords with its description. The auction catalogues of the Auctioneer are available at the website of the Auctioneer, at the location of the auction during the exhibition, and at the location of the auction during the auction. The Auctioneer reserves the right to ignore putting certain items listed in the catalogue under hammer. 3. Buyers may participate in the bidding only with a bidding paddle registered according to the name and address of each buyer before the beginning of the auction. Buyers acknowledge to accept the Conditions of the Auction by receiving the paddle, considered as implied conduct. 4. According to their order of appearance in the catalogue, the auctioneer briefly describes each lot and announces the starting price, and buyers indicate their wish to place a bid by raising their numbered bidding paddles. In case there is more than one bid for the starting price, the auctioneer increases the bid by increments until only one bidder remains and the purchase is made by the lot being knocked down. The highest bidder acknowledged by the auctioneer shall be the buyer at the hammer price, thus getting the right to purchase the lot. The lots are not allowed to be purchased below the starting price. 5. The first offer is the amount of the starting price, All the further offers mean the increased amount according to the last offer. 6. The item may be reauctioned provided for any reason the identity of the buyer remains unknown during the auction. Unsold lots may be reauctioned at the end of the sale upon buyers request. 7. The Auctioneer shall be entitled to enter into a purchase agreement with the buyer offering the highest purchase price and take over the purchase price for the benefit of the Bidder in the name and on behalf of the Bidder, based on the comprehensive authorisation of the Bidder. Consequently, the purchase agreement shall be entered into by and between the Auctioneer and the buyer. 8. The possession of the item purchased can be handed over to the buyer on condition that the total purchase price is fully paid up and the buyer receives the lot from the Auctioneer. 9. The purchase price consists of the amounts of the hammer price, the agency fee and the social contribution. That means the hammer price plus 20%. 10. The buyer, at his choice, shall pay the entire purchase price or at least 20% of it (as a deposit) immediately at the auction in cash or by credit/debit card. Credit/ debit cards are subject to a 3% commission. In case the total purchase price is paid at the auction, the lot purchased is to be handed over to the buyer on the spot. 11. The Auctioneer allows a 3-day grace period after the auction to pay the remaining amount above the deposit to the Auctioneer. (Address: H-1061 Budapest, 39 Andrássy u.). In such a case, the buyer may only enter into possession of the lot when the full purchase price has been paid within 3 days from the auction. The amount of the deposit is included in the purchase price paid within the deadline. 12. The Auctioneer reserves the right to void the bid of the purchaser and keep the deposit if the buyer fails to take over the item until the deadline given. 13. The buyer shall transport the item purchased at his own risk and cost immediately after the purchase price has been paid. In case of failure to do so, the Auctioneer will not be liable for any loss or damage. Furthermore, the Auctioneer will charge a 5% monthly storage fee starting from the 14 th day after the auction. If the buyer fails to take away the items within 3 months after the auction, the Auctioneer will send a notice to the buyer. In case of non-compliance, the Auctioneer will have the right to sell the item, and after deducting its costs and expenses keep the remaining amount to be handed over to the buyer as a deposit. 14. The agent shall send his written notices concerning these present conditions to the availabilities provided by the principal. In case such a written notice is returned due to the inaccurate provision, or unannounced changes of such availabilities, then such notifications shall be considered as sent, and the resulting consequences shall be borne by the buyer. 15. It is forbidden to collude or attempt to make any third parties offer a price, which considerably exceeds the market price therefore causing damage to these parties. It is also forbidden to collude to affect the results of the auction, or to promise dividing up the profit or to promise any advantage. 16. No item marked VÉDETT (protected) or NO EXPorT may be taken outside Hungary permanently (in accordance with the stipulations of Section 59 /1/b. of Act LXIV. of 2001). Owners of protected ( VÉDETT ) lots will be registered by the National Office of Cultural Heritage (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). In case of any change in ownership, the Office must be notified immediately (in accordance with the stipulations of Section 59/3 of Act LXIV. of 2001). The rules of the export of cultural goods are stipulated by Act LXIV. of For absentee bids when the bidder does not wish to attend an auction - the Auctioneer may be commissioned by the buyer to bid on his /her behalf. Purchase orders are accepted during the exhibit before the auction. It is strongly recommended to submit purchase orders at least 24 hours prior to the auction at accept the order for an absentee bid, an advance payment of 20% of the bid shall be transferred which will be refunded if the bid fails to succeed. The amount may be paid in cash at the Parisian Gallery, or by wire transfer to bank account No If the bid is successful, the total amount of the advance payment shall be considered as a deposit, otherwise the rules for personal bidding shall be applied. If a third party places a higher bid for the same lot or the bidders at the auction place a higher bid, the absentee bidder s advance payment will be refunded without any deduction. It is also possible to place bids over the phone with conditions identical to those of absentee bids. In case of identical bids the earlier will take precedence. 18. As the purchase price is formed on the basis of the bids offered publicly, the Auctioneer will not bear any liability in respect of the purchase price paid, and may not be compelled to reauction the same item at the same price at a later time. 19. All items are sold without any guarantee as is, meaning in the condition they are in at the time of the auction with all existing faults and imperfections. 20. The prices indicated in the catalogue do not include any expenses. 21. The Parisian Gallery guarantees the genuineness of all the items at the auction. 22. The Auctioneer will not accept any complaints after the lot has been knocked down unless the item is not genuine despite being declared so in the catalogue. In such case the buyer may contest the sale in writing within three months of his/her initial doubt to the origins or the genuineness of the item, but no later than five years after the date of the auction. The Auction House undertakes to re-purchase the item from the buyer for a price including the hammer price and the agency fee within 5 years from entering into the purchase agreement, provided that an independent expert gives a reliable opinion proving that the item is not genuine. 23. In the case of payment in a foreign currency, in each case the basis of settling of accounts shall be the central rate of the currency being valid on the date of paying the purchase price. Issues not covered in these present Terms and Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with the stipulations of Civil Code of Hungary. In case of any disputes, the contracting parties stipulate the exclusive jurisdiction of the Metropolitan Court of Budapest. 2 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 3

4 1. BASCH ANDOR ( ) Fürdőhely Olaj, fa cm Jelezve jobbra lent: Basch Andor, Nördenky 922 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 2. SZÁSZ ENDRE ( ) 3002 Absztrakt madár cm Jelzés nélkül. A kép tulajdonosa Szász Lula. A képet George Lucasnak ajánlva festette a művész a Star Wars c. film bemutatója alkalmából. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft JEGES ERNŐ ( ) Szentendrei park cm Jelezve balra lent: Jeges E. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 4. ERDÉLYI BÉLA ( ) Munkácsi hegyek I. Olaj, rétegelt lemez 21,5 27 cm Jelezve balra lent Erdélyi B. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 4 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 5

5 6. 6. MEDVECZKY JENŐ ( ) Nyári délután Tempera, karton 39,5 49,5 cm Jelezve jobbra lent: Medveczky J. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 7. ZÁHONYI GÉZA (1889?) Hazafelé Olaj, karton cm Jelezve balra lent: Záhonyi Géza Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs, formaterv: Nikelszki Géza Évszám: 1902 Tárgy címe: Váza, ágon ülő paradicsommadárral Technika: színes alapon fémszínű opak és színes transzparens eozinmázzal, kihúzott kontúrokkal Méret: 33 17,5 cm Jelzés: domború, kerek pecsét Zsolnay, Pécs öttemplom márkajelzés Formaszám: 5650 Állapot: hibátlan 5. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 6 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 7

6 8. XANTUS GYULA ( ) Mezei Léda Olaj, farost 53,5 75 cm Jelezve jobbra fent: Xantus Gy 82 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 9. GARA GYÖRGY (1937 ) Csendélet Olaj, farost cm Jelezve jobbra lent: Gara Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 10. ef ZÁMBÓ ISTVÁN (1950 ) Tiszta szerelem unicummal Olaj, farost cm Jelezve jobbra lent: 19FZ99 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft fe LUGOSSY LÁSZLÓ (1947 ) Piros és zöld Vegyes technika, karton cm Jelez jobbra lent: Fe L Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 9

7 12. HÚSVÉTH LAJOS SOMBOR ( ) Raguza cm Jelezve balra lent: Húsvéth L Zombor Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 13. PÉCZELY ANTAL ( ) Az öreg gyűjtő 40 49,5 cm Jelezve jobbra lent: Péczely A. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft PERLROTT-CSABA VILMOS ( ) Csendélet Vegyestechnika, karton 80 59,5 cm Jelezve jobbra lent: Perlrott Csaba Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft > 10 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 11

8 FEHÉR LÁSZLÓ (1953 ) Hídnál Vegyes technika, papír cm Jelezve jobbra lent: Fehér László Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 16. FRANK FRIGYES ( ) Virágcsendélet cm Jelezve balra fent: Frank Frigyes Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 12 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 13

9 Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs, formaterv: Sikorski Tádé Évszám: 1889 Tárgy címe: Váza két füllel, az arab sorozatból Technika: dupla falú áttört, festett mázas fehér cserép, belső áttört felület aranyozással Méret: cm Jelzés: arany festéssel öttemplom márkajelzés, masszába benyomva: ZSOLNAY PÉCS Formaszám: 2785 Állapot: hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 18. Alkotó: Zsolnay-gyár Pécs, formaterv: Sikorski Tádé Évszám: 1889 Tárgy címe: Fedeles váza, az arab sorozatból Technika: dupla falú áttört, festett fehér cserép, belső áttört felület aranyozással Méret: cm Jelzés: arany festéssel öttemplom márkajelzés, masszába benyomva: ZSOLNAY PÉCS Formaszám: 2771 Állapot: Hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 14 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 15

10 19. BIAI-FÖGLEIN ISTVÁN ( ) Lány gyöngysorral Tus, papír 20,5 15 cm Jelezve balra lent: Biai Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 20. RUZICSKAY GYÖRGY ( ) Párizsi kávéházban Vegyes technika, papír 13,5 17,5 cm Jelezve jobbra lent: Ruzicskay Gy Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 21. SKUTECZKY DÖME ( ) Dán dog ,5 33 cm Jelezve balra lent: Skuteczky Döme Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 17

11 22. IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA ( ) Lányok tiszta ruhával 50 40,5 cm Jelezve balra lent: Iványi Grünwald Béla 937 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft ISMERETLEN SZLOVÁK FESTŐ Fonó lány cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 24. RIDOVICS LÁSZLÓ id. (1925 ) Lányportré Olaj, farost cm Jelezve lent: Ridovics L. 76 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 19

12 BASCH ANDOR ( ) Nagybányai tájkép 26. BATÓ JÓZSEF ( ) Kikötő Itáliában 27. SZEKERES EMIL (1934 ) Zselic alján 28. FÖLDES PÉTER ( ) Gyümölcscsendélet Olaj, fa cm 65,5 76 cm Olaj, farost cm Olaj, farost cm Jelzés nélkül. Jelezve balra lent: Bató 1912 Jelezve jobbra lent: Szekeres Jelezve jobbra lent: Földes Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 21

13 ROMAKO, ANTON ( ) Hegyi pásztor cm Jelezve a hátoldalon. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 30. SCHEIBER HUGÓ ( ) Pletyka a parkban Tempera, papír cm Jelezve jobbra középen: Scheiber H Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 23

14 31. NAGY ISTVÁN ( ) Női portré Szén, papír cm Jelezve jobbra lent: Nagy István Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 32. KOZMA ISTVÁN JÁNOS (1937 ) Klastromrét Nagybányán Olaj, karton cm Jelezve balra fent: Kozma I 961 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft MURMANN JÓZSEF ÁRPÁD ( ) Szerelmesek Olaj, karton 50,5 60 cm Jelezve jobbra lent: j á murmann Publikálva a Kassák Lajos szerkesztette MA című irodalmi és képzőművészeti folyóirat II. évfolyam 9. számának 155. oldalán. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 24 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 25

15 34. KÁDÁR BÉLA ( ) Téli alkony Olaj, karton 53 58,5 cm Jelezve balra lent: Kádár Béla MNG bírálati szám: 1008/980. Aukcionálva: BÁV 59. aukció Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 35. BERTALAN ALBERT ( ) Utcarészlet cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 36. VÉN EMIL ( ) Toszkána Olaj, farost cm Jelezve jobbra lent: Vén 34. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kádár Béla: Havas híd, 1918 körül Olaj, karton cm Jelezve balra lent: Kádár Béla Kiállítva: Kádár Béla gyűjteményes kiállítása, A Műterem, IV. ker. Ferenciek tere, kat.-sz. 24. Árverezve: BÁV 59. árverés, december, tételszám: 117 Kádár Béla ( ) nagyon kacskaringós úton jutott el ahhoz a dekoratív, kicsit art decós expresszionizmusig, ami lényegében az ő tipikus és legjellemzőbb stílusa lett. Legkorábbi alkotásait még a szecesszió dekoratív vonalvezetése és a tiszta, nagy színfoltok használata jellemzi. A róla szóló korabeli kritikák ugyanakkor 1918 körül az ő barokkos fordulatáról szólnak, s szinte bizonyos, hogy ezt a stílusfordulatot a sokalakos aktkompozíciók és bonyolult csoportjelenetek határozzák meg. Érdekes ugyanakkor, hogy 1918-as nagy gyűjteményes kiállításán már több olyan gyárakat, udvarokat, külvárosi helyszíneket ábrázoló festményt is bemutat, amelyek igazából az 1920-as évek elején válnak meghatározó témáivá es bécsi és müncheni útja után 1922-ben már szinte csak ilyen témájú alkotásokkal jelentkezik a budapesti Belvedere kiállításán. A most bemutatott alkotás is annak a tematikai és stílusfordulatnak egy szép példája, ami 1918 körül jelentkezik Kádár Béla festészetében. A barokkos kompozíciók mellett figyelme egyre inkább a mindennapi élet egyszerű, dísztelen helyszínei felé fordul, s a külvárosok, néptelen utcarészletek képeivel nemcsak a saját személyes életterét térképezi fel, hanem bizonyos értelemben a korszak egyre divatosabbá váló nagy témáját, a Várost is felfedezi. A szürke utcák, egyszerű ácsolatú hidak, színtelen és egyforma házak, és egyáltalán a mindennapi élet színtelen díszletei más festőkortársainál éppúgy megjelennek ekkoriban, mint a pályakezdő József Attila vagy Radnóti Miklós verseiben. A festményt Kádár Béla 1918-as gyűjteményes kiállításán is bemutatta. A Havas híd címen katalogizált alkotás a 112 festmény és darabszám nélkül, nagy mennyiségben kiállított rajzok között, a Ferenciek terén lévő, rövid életű kiállítóhely, a Műterem kiállításán 400 koronás áron szerepelt Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 27

16 37. ISMERETLEN FESTŐ Akt gyöngysorral Olaj, fa cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 39. ISMERETLEN FESTŐ Kártyavető nő Olaj, rétegelt lemez cm Jelezve jobbra lent. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 38. VISKI JÁNOS ( ) Vágtázó ménes cm Jelezve jobbra lent: Viski J Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft BELÁNYI VIKTOR ( ) Vasárnapi hírek cm Jelezve jobbra lent: Belányi Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 28 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 29

17 41. TELEPY KÁROLY ( ) Halászat a Balatonon alkonyatkor 79,5 119 cm Jelezve jobbra lent: Telepy K Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 42. SZÁSZ ENDRE ( ) A képzelet szárnyán Pasztell, papír cm Jelezve jobbra lent: Szász A művész, szerelmének zálogaként festette múzsájának Lulának,15. házassági évfordulójuk alkalmából. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Telepy Károly: Halászat a Balatonon alkonyatkor, 1903 olaj, vászon 79,5 119 Jelezve jobbra lent: Telepy K Kiállítva: Műcsarnok, Telepy-kiállítás, kat. sz. 304 vagy 368. Reprodukálva: Műcsarnok, Telepy-kiállítás, 22. oldal, Halászat a Balatonon alkonyatkor cím alatt. Telepy Károly ( ) pesti, müncheni, velencei és római tanulmányok után 1859-ben tért haza Pestre, s 1861-től az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat titkári tisztét töltötte be. Számos hivatali teendője miatt a festészettel alig maradt ideje foglalkozni. Nyugdíjba vonulása után, az 1890 körüli évektől kezdve, azonban annál intenzívebben vetette bele magát a festői munkába. Ekkor beutazta Magyarországot s a Monarchia számos tartományát. Tájképeinek zöme a Magas-Tátra, Erdély és Ausztria hegyvidéki tájait örökíti meg, de jelentősek a Budapest környéki vagy balatoni tájai is. Telepy tájképei pontos, de nem aprólékos ábrázolások. A vakító napfényt éppúgy kerüli, mint a komor, holdfényes, romantikus vidékeket. Képei szelíd, barátságos környezetként mutatják be a tájat. Számos magyar tájegységet mint pl. a Balaton vidéke, Pest és Buda környéke Telepy az elsők között fedezte fel a festészet számára. Halála után a Műcsarnokban megrendezett os nagy kiállításának 521 darab festménye között több mint negyven balatoni kompozíció szerepelt. Fonyódtól Akarattyáig, Tihanytól Keszthelyig alig volt olyan helyszín, ahol Telepy ne járt volna. Ezen a kiállításon mutatták be a most árverésre kerülő reprezentatív festményt is, amelynek reprodukcióját a kiállítás katalógusa is közölte. Igaz, más címen, mint amilyennel a katalógus tételei között találkozunk. A 304. számú Balatoni halászok azonban éppúgy azonos lehet az itt bemutatott képpel, mint a 368. számú Balaton halászokkal című kompozíció. A balatoni halászat témája igazi zsánerképbe illő tematika. Telepynél azonban még a zsánerszerű jelenetek is elsősorban a tájkép műfaji keretében jelennek meg. Különös varázsa ennek az alkonyi tájképnek, hogy Telepy tőle szokatlanul szinte drámai fényhatásokat és hegyvidéki tájra emlékeztető felhőalakzatokat jelenít meg. Az elegáns tájkompozíció impozáns méretei miatt is Telepy egyik legreprezentatívabb balatoni képének tekinthető. 30 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 31

18 43. VÁSÁRHELYI JÁNOS (1945 ) Ünnepi teríték Olaj, farost cm Jelezve balra fent: Vásárhelyi Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 45. PITTNER OLIVÉR ( ) Műteremben Vegyes technika, papír cm Jelezve jobbra lent: PO 1931 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 44. BOD LÁSZLÓ ( ) Budakeszi utca cm Jelezve jobbra lent: Bod László Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 46. BÉR RUDOLF ( ) Fenyők cm Jelezve jobbra lent: Bér R Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 33

19 47. MIHALOVITS MIKLÓS ( ) Mulatás cm Jelezve balra fent: Mihalovits M. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 48. MOLNÁR C. PÁL ( ) Megvadult ménes Olaj, karton 55,5 70 cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 49. NÁDLER RÓBERT ( ) Hazafelé cm Jelezve jobbra lent: Nádler Róbert Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft TÓTH MENYHÉRT ( ) Folyópart Olaj, papír 29,5 42 cm Jelezve jobbra lent: TM Hátoldalán Zsellér Jenő eredetiségi igazolása 2009-ből. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 35

20 51. Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs, formaterv: Zutt A. Richard Évszám: 1915 Tárgy címe: Kisplasztika, szerelmespár Technika: fehér cserép, transzparens és opak színes eozinmázzal Méret: 28,5 10,1 8,5 cm Jelzés: domború, kerek pecsét Zsolnay, Pécs öttemplom márkajelzés Formaszám: 8819 Állapot: hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 52. Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs, formaterv: Mack Lajos Évszám: 1901 Tárgy címe: Tál, hálót vontató halász Technika: fehér cserép, felülete opak és transzparens eozinmázakkal festett Méret: 22 37,5 17 cm 51. Jelzés: domború, kerek pecsét Zsolnay, Pécs öttemplom márkajelzés Formaszám: 6578 Állapot: hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Gallas NÁNDOR ( ) A tárgy címe: Ülő nő Technika: patinázott bronz Mérete: 41 cm Jelzés: bevésett Gallas Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 36 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 37

21 RÉTI ISTVÁN ( ) Réti Andrea a kertben 55. SCHEIBER HUGÓ ( ) Angolpark 56. ORBÁN DEZSŐ ( ) Önarckép ,5 26,5 cm Olaj, karton cm 61,5 80 cm Jelzés nélkül. Jelezve középen lent: Scheiber Jelezve balra lent: Orbán Dezső Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 57. KAUFMANN, ADOLF ( ) Rőzsegyűjtő 44,5 60 cm Jelezve jobbra lent: Kaufmann MNG bírálat szám: 178/2004 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 39

22 58. TIBOR ERNŐ ( ) Patakparti falu Olaj, karton 26 33,5 cm Jelezve balra lent: Tibor E. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 59. MOLNÁR C. PÁL ( ) Árkádiai jelenet Olaj, farost cm Jelezve balra lent: MCP Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft ORBÁN DEZSŐ ( ) Erdő mélyén 61,5 46 cm Jelezve balra lent: Desideiusz Orbán 59. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 41

23 FRANK FRIGYES ( ) Virágcsokor csíkos terítőn cm Jelezve jobbra lent: Frank Frigyes Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 62. KUNFFY LAJOS ( ) Loknis kislány ünneplőben cm Jelezve jobbra lent: Kunffy Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 42 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 43

24 BIAI-FÖGLEIN ISTVÁN ( ) Kézcsók Akvarell, papír 28,5 44 cm Jelezve balra lent: Biai Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 64. KOSZKOL JENŐ ( ) Paprikafűzés Akvarell, papír 23,5 32 cm Jelezve balra lent: Koszkol Jenő Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 65. SCHEIBER HUGÓ ( ) Spanyol táncosnő Pasztell, papír 50 65,5 cm Jelezve középen lent: Scheiber Hugó Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Scheiber Hugó: Spanyol táncosnő, 1931 Lavírozott tus, szén, akvarell, papír 64,5 48,5 cm Jelezve lent középen: Scheiber H. Kiállítva: Tamás Galéria kiállításai. III. év. XXXI. kiáll., február 21. március 2., kat.-sz. 2. Reprodukálva: Georges DARANY, I. SCHLÉGL, Ernest SCHMIDT: Hugo Scheiber. Leben und Werk. Basel, (oldalszám nélkül) Árverezve: Erdész & Makláry Fine Arts Galéria, december 9. tételszám: 34. Belvedere Szalon, szeptember 25. tételszám: 79 Scheiber kiállításain első alkalommal a berlini Der Sturm áprilisi kiállításán jelentek meg táncosnőket, illetve magát a táncot mint absztrakt jelenséget megörökítő képek. Ez a motívum attól kezdve többször fölbukkan Scheiber kiállításain, utoljára a Tamás Galéria 1931-es Scheiber-kiállításán. Scheibernek ezek az évek a legjobb korszakát jelentették, ekkor alakulnak ki a mindmáig legdivatosabb és legkeresettebb képeinek témái és motívumai: a dzsesszzenészek, az éjszakai bárok és lokálok világának alakjai, a táncosok, kokottok, artisták válnak Scheiber képeinek fő szereplőivé. Scheiber Hugó ekkor már nemzetközi hírű művész, akinek az 1930 körüli évek viszonylagos és rövid ideig tartó anyagi biztonságot is jelentettek. Scheiber ekkori munkái mind az anyaghasználat, mind a kidolgozás tekintetében jóval igényesebbek, mint más korszakának művei. Kemény, fényes felületű kartonlapokra dolgozik, előszeretettel használja a lavírozott tus technikáját, amit szénnel, akvarellel, gouache-sal tesz változatosabbá. Ugyanakkor ebben a korszakban alkotja meg legabsztraktabb képeit is. A mozgás ábrázolását dinamikus szín- és formakompozíciókkal éri el, pontosan úgy, ahogyan ezen a nagyon rafináltan kidolgozott táncosnő-kompozíción is. A festmény minden bizonnyal azonos azzal a Spanyol táncosnő című képpel, amit a Tamás Galériában 1931 februárjában rendezett kiállításán mutatott be, s amit 300 pengős áron közölt a kiállítás katalógusa. A 34 darab kiállított mű mind a nagyvárosi éjszakai élet tematikájához kapcsolódott, s a képek sokszor teljesen elvont, dinamikus karakterét olyan képcímek érzékeltetik, mint pl. Groteszk póz, Excentrik vagy Akrobatika. A Spanyol táncosnő az 1980-as években még svájci magántulajdonban volt, mint ilyent közölte a Scheiberről 1982-ben Baselben megjelent, s hosszú ideig az egyetlen megbízható referenciának tekintett, Darany Schlégl Schmidt által szerkesztett Scheiber-kötet is Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 45

25 66. POGÁNY VILMOS ( ) Elisabeth Schwarzkopf operaénekesnő portréja 91,5 74,5 cm Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 67. RUTTKA FERENC (1926 ) A szakállas piktor Olaj, papír cm Jelezve jobbra lent: 2003 Ruttka Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft BIAI-FÖGLEIN ISTVÁN ( ) Falusi reggel Olaj, farost cm Jelezve balra lent: Biai Hátul: RMAK kiállítási cédula. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 69. RÓNAI GÉZA ( ) Tabán Pasztell, papír 50 59,5 cm Jelezve jobbra lent: Rónai Géza Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 46 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 47

26 70. Különös jelensége a kortárs magyar képzőművészetnek Ghyczy György művészete és személye. Aktív, de nem erőszakos, művészete szuggesztív, de nem tolakodó. Az utóbbi években nyithattam egykét önálló kiállítását, s ezek tapasztalatai, benyomásai olyan erővel hatottak, hatnak rám, hogy lényegesnek tartom írásban is rögzíteni benyomásaimat. A tájat ő maga változtatja meg. A táj változásait ő maga idézi elő. Azt állíthatjuk, hogy mindez a művész változása, illetve a különböző területek, minőségek összefüggnek, s így a művész és műveinek metamorfózisával szembesülünk. Ghyczy György vizuális kutatásai terepének tekinti tájábrázolásait, mert egyrészt habitusában van valami kutatóattitűd, másrészt ugyan fontos számára az élmény, hogy ott dolgozzon, de aztán az is, hogy ebből a primer élményből egy intellektuális alkotómunka induljon, legyen, melyben személyisége teljessége és összetettsége is előtérbe kerül. Így alakul át a táj a keze munkája által, s lesz a kép igazi Ghyczy-munka, mely személyes művé válik. Ezek szellős, ám komoly asszociációjú művek, melyekben lényegivé válik a szerkezet. Nem horizonthoz igazított tájak a művek, hanem lehet, hogy felülről is rápillanthatunk egy táj szerkezetére. S milyen következtetéseink lehetnek, ha végigkövetjük akrilképeit? Hogy munkái végigjárnak egy szellemi, intellektuális utat, melynek keretében fontos, hogy a konkrétságból a törvények, a sűrítés felé haladjon, s ezáltal a látványtól az elvont felé, a figuratívból a nonfiguratív felé. Érzékeljük, ahogy a látvány teremtette telítettségből a minimal art felé is lép, s egy geometrikus, szinte strukturális rendből az expresszivitás irányába. Az a jó, hogy ezen az úton a néző is szívesen követi a művészt és műveit. Nem elszakad tőlünk az alkotó, hanem épp törekvéseivel azonosulni tudunk. S tegyük hozzá mindehhez: nem bujkáló művész, szeret (és tud is) kiállításokat rendezni, melyek bárhol is bukkannak elénk, képesek mindig a Ghyczyjelenségből új oldalakat is felmutatni nekünk. Budapest, február Feledy Balázs 70. GHYCZY GYÖRGY (1953 ) Négy tükör I IV. Akril, vászon cm Jelezve jobbra lent: Ghyczy Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 48 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 49

27 71. Alkotó: Fischer I. gyár, Budapest Évszám: 1900 körül Tárgy címe: Váza áttört, plasztikusan kiemelkedő virágmotívummal Technika: festett, mázas fehér cserép, gazdag aranyozással Méret:19 10 cm Jelzés: máz alatt kékkel bélyegzett FISCHER I. BUDAPEST Formaszám: 2676?? Állapot: tetején enyhén javított Kikiáltási ár: Becsült érték: Ft Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs Évszám: 1891 Tárgy címe: Váza áttört, plasztikus virágmotívummal, aranyozott füllel Technika: festett, mázas fehér cserép Méret:16,5 10 cm Jelzés: máz alatt kék Zsolnay, Pécs öttemplom TJM márkajelzés Állapot: hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs Évszám: 1888 Tárgy címe: Tányér, középen virágdíszítéssel Technika: festett mázas fehér cserép, peremén áttört, kettős falú, méhsejt-háló -val, a hátsó fal virágdíszítéssel, ékszertechnikával, aranyozással Méret: átmérő 21,5 cm Jelzés: máz alatt kékkel bélyegzett Zsolnay, Pécs öttemplom TJM márkajelzés, masszába benyomva: ZSOLNAY PÉCS Formaszám: 2339 Állapot: hibátlan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Alkotó: Zsolnay-gyár, Pécs Évszám: 1895 körül Tárgy címe: Asztalközép, rokokó sorozatból Technika: áttört, festett, mázas fehér cserép, szélén domborműves, áttört kagylódíszítménnyel Méret: cm Jelzés: masszába benyomva: ZSOLNAY PÉCS Formaszám: 4671, 48 Állapot: lába javított Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 50 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 51

28 BERTALAN ALBERT ( ) Buborékot fújó gyerekek cm Jelezve jobbra lent: Bertalan Albert Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 77. MOLNÁR C. PÁL ( ) Antik táj I. Olaj, farost 40,5 51 cm Jelezve középen lent: MCP Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 76. BORTNYIK SÁNDOR ( ) Lány csíkos nadrágban (Fiatalok) Olaj, papír 62,5 44 cm Jelezve jobbra lent: Bortnyik Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 78. NAGY OSZKÁR ( ) Ablaknál cm Jelezve balra lent: Nagy Oszkár Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 52 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 53

29 VÍGH BERTALAN (1890?) Kislányportré cm Jelezve jobbra lent: Vígh Bertalan Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 80. THORMÁNÉ KISS MARGIT ( ) Virágcsendélet Pasztell, papír 96 69,5 cm Jelezve jobbra lent: Thormáné Kiss M Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 81. SCHEIBER HUGÓ ( ) Éjszaka egy pesti bárban Vegyes technika, karton cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 55

30 ORSZÁGH IMRE FERENC ( ) Tornácos udvar Olaj, karton cm Jelezve jobbra lent: Országh J. F. 961 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft GÁBOR MÓRIC ( ) Csendélet 60 50,5 cm Jelezve jobbra lent: Gábor 932 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 84. ZEMPLÉNYI MAGDA ( ) Olvasó nő Pasztell, papír cm Jelezve jobbra lent: Zemplényi Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft KUTI BOTOND (1984 ) Erdő mélyén Erdélyben cm Jelezve jobbra lent: Kuti 84. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 56 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 57

31 BASCH ANDOR ( ) Falusi lakoma Olaj, rétegelt lemez cm Jelezve balra lent: Basch Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 88. KÁDÁR BÉLA ( ) Álom emlék Tempera, papír 50 69,5 cm Jelezve jobbra lent: Kádár Béla Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 87. TOKAY ILONA ( ) Csendélet cm Jelezve jobbra lent: Tokay Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 89. SCHEIBER HUGÓ ( ) Parkban Olaj, karton cm Jelezve jobbra lent: Scheiber H Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 58 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 59

32 BALLA JÓZSEF ( ) Hazafelé az úton 78 94,5 cm Jelezve balra lent: Balla Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 92. CSUK JENŐ ( ) Heti vásár cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 91. HERNÁDI JELZÉSSEL Napraforgós csendélet cm Jelezve jobbra lent: Hernádi 1941 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 93. SZTELEK NORBERT ( ) Székely kereszt Olaj, falemez 36 30,5 cm Jelezve balra lent: Sztelek Norbert Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 60 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 61

33 96. KISS KÁROLY ( ) Csendélet 40,5 34,5 cm Jelezve balra fent: Kiss Károly Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 97. BENCZÚR GYULA ( ) Művész emléklegyező Vegyes technika, fa cm Jelezve: Benczúr Gyula és még sokan mások. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft BIZSE JÁNOS ( ) Kerekek cm Jelezve hátul: B1968 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 95. MIHÁLTZ PÁL ( ) Falusi házak Olaj, karton cm Jelezve jobbra lent: Miháltz Pál Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 62 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 63

34 ISMERETLEN FESTŐ Árkádiai táj cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 99. NAGY OSZKÁR ( ) Csendélet kacsával 45 59,5 cm Jelezve jobb lent: Nagy Oszkár Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 100. C. COLUCCI jelzéssel Olasz kikötő cm Jelezve jobbra lent: C. Colucci Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 101. IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA ( ) Akt tájban cm Jelezve jobbra lent: Iványi Grünwald Béla Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 65

35 102. ZÓRÁD GÉZA ( ) Havas táj cm Jelezve jobbra lent: Zórád Géza Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 104. NÉMETH MIKLÓS ( ) Virágcsendélet Olaj, farost cm Jelzés nélkül. Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 103. KOHÁN GYÖRGY ( ) Pusztai alkonyat cm Jelezve balra lent: Kohán Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 105. BENE GÉZA ( ) Csendélet citrommal Akvarell, papír cm Jelezve jobbra fent: Bene Géza Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 67

36 106. RUZICSKAY GYÖRGY ( ) Magányos fatörzs Tempera, karton 29 35,5 cm Jelezve jobbra lent: Ruzicskay Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 107. VINCZELLÉR IMRE (1953 ) Tóth Menyhért portréja Tempera, farost 29,5 40 cm Jelezve jobbra lent: Vinczellér Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft MOLNÁR C. PÁL ( ) Antik táj II TÓTH LÁSZLÓ (1926 ) Kompozíció Olaj, farost cm cm Jelezve középen lent: MCP Jelezve jobbra fent: Tóth Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 69

37 MOHI SÁNDOR ( ) Nagybányai utca Olaj, karton cm Jelezve jobbra lent: MO Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 111. NAGY ISTVÁN ( ) Kalapos férfi Szén, papír cm Jelezve jobbra fent: Nagy István 1916 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 112. BELÁNYI VIKTOR ( ) Akt, a Firenzei dombok előtt 57,5 77,5 cm Jelezve jobbra lent: Belányi Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft MUNKÁCSY MIHÁLY ( ) Liszt Ferenc munka közben 113. Ceruza, papír cm Jelezve jobbra lent: Munkácsy Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 70 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 71

38 114. SCHEIBER HUGÓ ( ) Férfiportré Pasztell, papír 62 43,5 cm Jelezve balra lent: Scheiber H 1941 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 115. GÁBOR JENŐ ( ) Enteriőr Akvarell, papír 25 20,5 cm Jelezve jobbra lent: Gábor J Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft BOLGÁR JÓZSEF ( ) Ünnepi teríték pisztránggal Olaj, rétegelt lemez cm Jelezve jobba lent: Bolgár 62 Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 117. BELÁNYI VIKTOR ( ) Szüreti hangulat cm Jelezve jobbra lent: Belányi Kikiáltási ár: Ft Becsült érték: Ft 72 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció / Spring auction 73

Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.03.10-2015.03.18-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015. 04.08-2015.04.15-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

Tommy Víg gyűjteménye és munkái

Tommy Víg gyűjteménye és munkái www.axioart.com PÁRISI GALÉRIA Tommy Víg gyűjteménye és munkái 2019.04.26-2019.05.12. Párisi Galéria 2019. április 26- május 12. ONLINE AUKCIÓ www.axioart.com Kiállítás- Exhibition 2019.04.26-2019.05.10.

Részletesebben

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. A Párisi Galéria (1053 Budapest, Múzeum körút 3.) továbbiakban: árverező előre meghirdetett időpontban és helyszínen az árverési tárgyak továbbiakban árverési tételek tulajdonosai

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2016.05.03-2016.05.11. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.06.02-2015.06.10-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.02-2014.10.08. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

Szalon árverés. 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés. 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.01.06-2015.01.14. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.29-2014.11.05. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02. Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.18-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. Téli aukció

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. Téli aukció Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Téli aukció Pécs város vörösbora 2012-ben MATIAS ZWEIGELT Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek. 2009 Ady Endre A Mecsek déli lejtőiről

Részletesebben

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ Z S O L N A Y ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL A NAGYHÁZI GALÉRIÁBAN ÁRVERÉS: 2012.

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Téli aukció 2013 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház TÉLI AUKCIÓ WINTER AUCTION 2013. december 5-én (csütörtök) 18 órakor Párisi Nagyáruház Lotz-Terem

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.05.04.- 2015.05.13. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

52. www.kieselbach.hu. Kieselbach. tavaszi képaukció Kieselbach

52. www.kieselbach.hu. Kieselbach. tavaszi képaukció Kieselbach 52. tavaszi képaukció 2 0 1 6 Kieselbach t a v a s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 6 www.kieselbach.hu Kieselbach 2 Kieselbach galéria Kieselbach galéria 3? K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar

Részletesebben

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái Árverési Szabályzat 1. Értelmező meghatározások a) Aukciósház: a LABORWORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 8.), mint árverések szervezésével és lebonyolításával üzletszerűen

Részletesebben

NAGYHÁZI. Bútorok és néprajzi tárgyak. Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel

NAGYHÁZI. Bútorok és néprajzi tárgyak. Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel NAGYHÁZI G a l é r I A é s A u k c i ó s H Á Z Bútorok és néprajzi tárgyak Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel A kiállítás megtekinthető: 2011. április 4-től 10-ig naponta 10 18

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

Paysera VISA cards are secured with "3-D technology" which ensures safer payments with payment cards online.

Paysera VISA cards are secured with 3-D technology which ensures safer payments with payment cards online. Paysera VISA card Safe payments online Paysera VISA cards are secured with "3-D technology" which ensures safer payments with payment cards online. When purchasing at e-shops labelled with "Paysera VISA",

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420

Lexington Public Schools 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 146 Maple Street Lexington, Massachusetts 02420 Surplus Printing Equipment For Sale Key Dates/Times: Item Date Time Location Release of Bid 10/23/2014 11:00 a.m. http://lps.lexingtonma.org (under Quick

Részletesebben

119/4. BL jelzéssel Soproni vasötnöde technika: bronz, jelzett méretek: 7,2 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: Ft

119/4. BL jelzéssel Soproni vasötnöde technika: bronz, jelzett méretek: 7,2 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 119/4. BL jelzéssel Soproni vasötnöde méretek: 7,2 cm leütési

Részletesebben

Szalon árverés. 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11.

Szalon árverés. 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11. Szalon árverés 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY 2016-11-18 Párisi Galéria 2016. november 18- án (péntek) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2016.11.03.-2016.11.17.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0001 Dátum / Of: 26/01/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 148/6. Bor István Iván ( ) Akt technika: fa, olaj, jn méretek: 50 x 35 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 148/6. Bor István Iván ( ) Akt technika: fa, olaj, jn méretek: 50 x 35 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 148/1. Aknay János (1949) Kapcsolat, 1999 technika: merített

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

142/6. Bor István Iván ( ) -val, -vel, 1983 technika: fa, olaj, jbf méretek: 50,5 x 70 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 60.

142/6. Bor István Iván ( ) -val, -vel, 1983 technika: fa, olaj, jbf méretek: 50,5 x 70 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 60. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 142/3. Badacsonyi Sándor (1949-2016) Bukott angyal 1998,

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra XXIX. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.09.10. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉSE 2012. SZEPTEMBER 10. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ

PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ 2018.02.23-2018.03.12. www.axioart.com Párisi Galéria 2018.02.23-2018.03.12. ONLINE AUKCIÓ www.axioart.com Kiállítás- Exhibition 2018.02.23.-2018.03.09. H-P: 10:00-18:00- ig

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

Jogi feltételek Legal conditions MegaEnglish Website Honlap Szolgáltatás Services Tanári Profil Teacher Profile

Jogi feltételek Legal conditions MegaEnglish Website Honlap Szolgáltatás Services Tanári Profil Teacher Profile 19. Jogi feltételek Legal conditions 19.1. A MegaEnglish üzemelteti a https://iteach.world internetes címen elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap ). A Honlap célja, hogy platformot (market place) biztosítson

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

79/3. Angelo (Funk Pál)( ) Ft Ft 79/7. Bada Dada ( ) Ft Ft 79/10. Bánki Ákos (1982)

79/3. Angelo (Funk Pál)( ) Ft Ft 79/7. Bada Dada ( ) Ft Ft 79/10. Bánki Ákos (1982) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 79/3. Angelo (Funk Pál)(1894-1974) Árkád

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

Képzőművészeti Aukció! Képzőművészeti Aukció! 27. 25. 26. 28. Kikiáltási ár: Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Képzőművészeti Aukció! Képzőművészeti Aukció! 27. 25. 26. 28. Kikiáltási ár: Kikiáltási ár: 50.000 Ft 25. Alkotó neve: SZŐKE M. MÁRIA Címe: Szőke démon (olaj-vászon, 60 x 47 cm) 60.000 Ft 27. Alkotó neve: TÓTH IRÉN Címe: Őszi fények (pasztel-farost, 50 x 70 cm) 26. Alkotó neve: SÁNDOR VIVEFI Címe: Ősz

Részletesebben

132/1. Aknay János (1949) Angyal, 2006 technika: comp.print, 47/200, jjl méretek: 30 x 21 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 17.

132/1. Aknay János (1949) Angyal, 2006 technika: comp.print, 47/200, jjl méretek: 30 x 21 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 17. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 132/1. Aknay János (1949) Angyal, 2006 technika: comp.print,

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ / AUCTION MODERN ÉS KORTÁRS FESTMÉNY ÁRVERÉS

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ / AUCTION MODERN ÉS KORTÁRS FESTMÉNY ÁRVERÉS PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ / AUCTION MODERN ÉS KORTÁRS FESTMÉNY ÁRVERÉS 2018.05.17. Párisi Galéria 2018. május 17. (csütörtök) 18 órakor DANUBIUS HOTEL ASTORIA Kiállítás- Exhibition 2018.05.3.-2018.05.17. 1053

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-DAM-2018-0010 Dátum / Of: 12/10/2018 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 95/1. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Szépítkezõk, nyilvántartási

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

49. Tavaszii képaukció 2015. Kieselbach. galéria és aukciósház. Kieselbach. www.kieselbach.hu. 20 éves a kieselbach galéria

49. Tavaszii képaukció 2015. Kieselbach. galéria és aukciósház. Kieselbach. www.kieselbach.hu. 20 éves a kieselbach galéria 49. Tavaszii képaukció 2015 Kieselbach t a v a s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 5 galéria és aukciósház www.kieselbach.hu Kieselbach 20 éves a kieselbach galéria K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Kieselbach. Kieselbach Galéria

Kieselbach. Kieselbach Galéria Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 5 20 év Kieselbach Galéria K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar festészet - átfogó kötetek MODERN MAGYAR FESTÉSZET 1892-1919, Budapest, 2003 DIE

Részletesebben

Munkanapokon április 11-től április 24-ig óra között, illetve előre egyeztetett időpontban a nyitva tartási időn túl is.

Munkanapokon április 11-től április 24-ig óra között, illetve előre egyeztetett időpontban a nyitva tartási időn túl is. aukciósház Premier Galéria aukció dátuma 2017.04.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje 18. festmény- és műtárgy aukció Munkanapokon 2017. április 11-től 2017.

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

DOMANOVSZY ENDRE ( )

DOMANOVSZY ENDRE ( ) DOMANOVSZKY ENDRE DOMANOVSZY ENDRE (1907 1974) 1937: Diplome d'honneur, Párizsi Világkiállítás, kétszeres Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Érdemes és Kiváló mûvész, a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola volt

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP I ENTRY FORM MARATON - váltó MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP I ENTRY FORM MARATON - váltó MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP I ENTRY FORM MARATON - váltó MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Unofficial translation I N F O R M A T I O N O N T H E R U L E S O F B I D D I N G P R O C E S S Az Árverés formája 1.1. Form of the Auction

Unofficial translation I N F O R M A T I O N O N T H E R U L E S O F B I D D I N G P R O C E S S Az Árverés formája 1.1. Form of the Auction III.1. sz. Melléklet Annex No.: III.1. Unofficial translation A L I C I T Á L Á S F O L Y A M A T Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L S Z Ó L Ó T Á J É K O Z T A T Ó I N F O R M A T I O N O N T H E R U L E

Részletesebben

T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1

T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1 KIESELBACH T É L I K É P A U K C I Ó 2 0 1 1 M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH Az aukció anyagát összeállította: KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész MÁTHÉ FERENC festménybecsüs EINSPACH GÁBOR

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI I. Általános rendelkezések I.1. I.2. I.3. I.4. A jelen aukciós feltételek a HORNIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:

Részletesebben

88/19. Deim Pál (1932) Korpusz, 2011 technika: fotó, lakkfilc, jbl. méretek: 40 x 28 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 85.

88/19. Deim Pál (1932) Korpusz, 2011 technika: fotó, lakkfilc, jbl. méretek: 40 x 28 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 85. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 88/1. Aknay János (1949) Emlék, 2014 technika:

Részletesebben

Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality. Zsolnay és Gorka Géza kerámiák

Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality. Zsolnay és Gorka Géza kerámiák VIRÁG JUDIT JUDIT GALÉRIA GALÉRIA és AUKCIÓSHÁZ ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi TAVASZI AUKCIÓ 2013 2010 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th

Részletesebben

51. Kieselbach. galéria és aukciósház téli képaukció 2015. Kieselbach. Kieselbach. Galéria

51. Kieselbach. galéria és aukciósház téli képaukció 2015. Kieselbach. Kieselbach. Galéria 51. galéria és aukciósház téli képaukció 2015 Kieselbach t é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 5 Kieselbach 20 év Kieselbach Galéria K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar festészet - átfogó kötetek

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4

Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach T é l i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar festészet - átfogó kötetek MODERN MAGYAR FESTÉSZET 1892-1919, Budapest, 2003 DIE MODERNE IN DER UNGARISCHEN

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 56/4. Fraenkel szignóval Csipkebogyók technika: papír, akvarell méretek: 26,8 x 36,8 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 56/4. Fraenkel szignóval Csipkebogyók technika: papír, akvarell méretek: 26,8 x 36,8 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 56/1. Herman Lipót (1884-1972) Fürdõzõk

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁS ON VIEW INFORMÁCIÓ / INFORMATION. Kieselbach Galéria 2012. május 25. június 5., minden nap 10 18 óráig

KIÁLLÍTÁS ON VIEW INFORMÁCIÓ / INFORMATION. Kieselbach Galéria 2012. május 25. június 5., minden nap 10 18 óráig KIESELBACH 2 0 1 2. J Ú N I U S 6. S Z E R D A H O T E L M A R R I O T T 1052 BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS U. 4. Az aukció anyagát összeállította: AZ ÁRVERÉST VEZETI: WINKLER NÓRA KIESELBACH TAMÁS mûvészettörténész

Részletesebben

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 31/1. Csabai Ékes Lajos (1896-1944) Folyópart

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ téli AUKCIÓ 2013

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ téli AUKCIÓ 2013 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ téli AUKCIÓ 2013 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén Dr. Molnár István ügyvéd Berke & Molnár Ügyvédi Iroda Istvan.molnar@berkemolnarlawfirm.hu

Részletesebben

KIESELBACH KIESELBACH T A V A S Z I K É P A U K C I Ó 2 0 1 3 M A G Y A R

KIESELBACH KIESELBACH T A V A S Z I K É P A U K C I Ó 2 0 1 3 M A G Y A R T A V A S Z I K É P A U K C I Ó 2 0 1 3 KIESELBACH T A V A S Z I K É P A U K C I Ó 2 0 1 3 É S A U K C I Ó S H Á Z KIESELBACH M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH 2 0 1 3. M Á J U S 2

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2014

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2014 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2014 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ

PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ PÁRISI GALÉRIA ONLINE AUKCIÓ 2017.12.02-2017.12.16. www..axioart.com Párisi Galéria 2017. december 02-16 ONLINE AUKCIÓ www.axioart.com Kiállítás- Exhibition 2017.12.02-2017.12.16. H-P: 10:00-18:00- ig

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2018. június 08. Hatályos: 2018.június 11-től Bulletin on HUF and FX Deposit Interest Rates Announced: 8th of June 2018 Valid: 11th of June

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben