2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7. Rövid neve: Pest Megyei Kormányhivatal Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: Magyar Állam Kincstár Számlaszáma: Számlázási (posta) cím: 1052 Bp. Városház u. 7. Adószáma: Cégbíróság: Cégjegyzékszám: mint Megrendelő, továbbiakban: Megrendelő. másrészről: MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u, 8. Rövid neve: MULTI ALARM Zrt, Levelezési elme: 1399 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: RAIFFEISEN BANK Számlaszáma: Számlázási cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Cégjegyzék szám: Cg mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó, vagy együttesen a Felek az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. Preambulum: A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le A Pest Megyei Kormányhivatal által használt ingatlanok fegyver nélküli őrzés-védelmi, távfelügyeleti és a távfelügyeleti rendszer karbantartási, valamint fegyveres pénz- és értékszállítási feladatainak ellátása" tárgyában. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, döntését a napján az ajánlattevők részére megküldött írásbeli összegezés tartalmazza. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be az 2. rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Az eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt a szerinti megkötött szerződés. 1. Szerződés tárgya: 1.1. A Vállalkozó által Megrendelő részére végzett távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása kivonuló biztonsági szolgálattal az 1. számú mellékletben meghatározott feltételekkel a 2. számú mellékletben meghatározott objektumok védelme céljából A Vállalkozó saját beruházásból kiépíti a rádiós vagy GSM alapú kommunikáció megteremtése érdekében szükséges eszközöket, a szükséges mértékben pótolja, illetve kiegészíti a Megrendelő meglévő vagyonvédelmi rendszerelemeit. A megjelölt objektumok bejárati ajtóira nyitásérzékelöket, a kritikus belső terekre mozgás- és füstérzékelőket szerel, melynek jelzései a Vállalkozó 24 órás ügyeleti szolgálatához érkeznek, ahonnan a területi elosztásban telepített járőröket riasztják. A riasztott járőrök a helyszín biztosítása mellett megteszik az elsődleges kárelhárítással kapcsolatos intézkedéseket és végrehajtják a szükséges értesítéseket. A telepítéskor figyelembe veszik az egyes

2 objektumokban meglévő, kiépített vagyonvédelmi rendszereket, elsődlegesen azok felhasználásával építik ki az elektronikai védelmet. A kiépítést a Megrendelő biztonsági vezetőjének előzetes jóváhagyását követően kell elvégezni Figyelembe véve, hogy a szerződés 24 hónapig terjedő időszakra érvényes, a szerződés lejártakor a Vállalkozó által telepített technikai eszközök maradvány értéken átkerülnek a Megrendelő tulajdonába A technikai eszközök működőképességéről, szükséges karbantartásáról és javításáról a Vállalkozó gondoskodik. Az általános karbantartást minden objektumban minimum félévente el kell végezni A távfelügyeleti rendszer az összes védendő objektumban egy központi 24 órás ügyeleti rendszerhez kapcsolódva kerül kiépítésre a meglévő eszközök, telepített vagyon- és tűzvédelmi rendszerek integrálásával, felhasználásával Az átjelzést GSM kommunikátor vagy rádiófrekvenciás adóberendezés telepítésével kell megoldani. A diszpécserközpontba az átjelzés kizárólag GSM vagy rádiófrekvenciás kommunikációval történik A jelzések fogadását követően a diszpécserek végrehajtják a megfelelő intézkedéseket A járőrszolgálat értesítése mellett minimum 3 fő értesítendő személy lehetőségét biztosítja a Vállalkozó, valamint garanciát vállal a járőrszolgálat maximum 15 perces kivonulási idejére Vállalkozó az általa telepített, felügyelt és karbantartott rendszerek téves működéséből adódó, illetve a vagyonőr zárás előtti ellenőrzésének hiányossága miatt (nyitott ablak, belső ajtó stb.) bekövetkező téves riasztások miatti kivonulásokért külön díjat nem számol fel Vállalkozó a nyitás-zárási jelentéseket objektumonkénti bontással havi összesítéssel, havi egy alkalommal a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 1.2 A Megrendelő - jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt - objektumaiban a vagyonvédelmi elektronikus rendszer karbantartása. A feladatok részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: A Vállalkozó vállalja, hogy az 1.2. pontban meghatározott rendszereket félévenként karbantartja az alábbiak szerint. A karbantartás során elektronikus rendszerek vonatkozásában: ellenőrzi valamennyi felszerelt berendezés üzemképességét és szükség szerint elvégzi azok újraszabályozását, vizsgálja a vezetékrendszer állapotát, ellenőrzi az akkumulátorok töltöttségét, az egyes rendszerelemek műszeres vizsgálata, beállítása után üzemszerű próbát tart az egész rendszeren Szaktanácsadással segíti a Megrendelőt a rendeltetésszerű és folyamatos, zavarmentes üzemeltetés érdekében valamint az esetleges korszerűsítésekkel, bővítésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekben A karbantartás során feltárt hiányosságok, vagy változások miatt szükségessé vált rendszertechnikai módosításokat, javításokat a rendszerdokumentáción a karbantartó átvezeti és aláírásával - az időpontot is feltüntetve - igazolja A Vállalkozó által kiküldött karbantartó a karbantartás elvégzését a Megrendelővel a helyszínen a karbantartásról felvett jegyzőkönyvön, munkalapon vagy hibaelhárítási lapon igazoltatja, melyből egy példányt a helyszínen hagy, egy példány pedig a teljesítésigazolás, illetve a számla mellékletét képezi Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés pontjában részletezett - a Kbt (5) bekezdése szerinti - ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI: Rendszeresen tájékoztatja a Vállalkozót a telepített rendszerrel kapcsolatos minden olyan változásról, amely a karbantartást vagy a rendszer működését érinti (pl. üzemeltetési feltételek,

3 ügyeleti szolgálat módosulása, védett helyiségekben vagy ahhoz kapcsolódóan végzett építészeti átalakítások, stb.) Ellenőrzi a Vállalkozó által adott megrendelőlevél alapján, hogy a karbantartásra jelentkezők valóban a Vállalkozó megbízottjai-e A karbantartást illetve javítást végző szakemberek számára lehetőséget nyújt a Megrendelő birtokában lévő dokumentációba való betekintésre Igazolja az elvégzett karbantartást, hibaelhárítást Gondoskodik arról, hogy a rendszer üzemeltetéséről a helyszínen vezetendő "Üzemeltetési napló" rendelkezésre álljon és abba az esetleges zavarok, hibák, hibaelhárítások, karbantartások és az üzemeltetést érintő egyéb észrevételek folyamatosan bejegyzésre kerüljenek A hibajavítás megkezdéséig, ill. a javítást követően - a riasztórendszer üzemképes állapotba hozásáig - a védett objektum Őrzéséről a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A javítás munkálatait a Vállalkozó 4 órán belül megkezdi. 2. A Vállalkozás díja: A szerződő felek a vállalkozás díját az alábbiak szerint állapítják meg: 2.1. Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: rendelkezésre állási díj: nettó Ft/hó +Áfa Ft = bruttó Ft/hó, azaz nettó száz hetvenegyezer-ötszáz forint azaz bruttó kettöszáztizenhétezer-nyolcszázöt forint A rendelkezésre állási díj magában foglalja a kivonuló szolgálat kivonulás-kész állapota fenntartásának, a call center fenntartásának, üzemeltetésének, továbbá a Vállalkozó által a Megrendelővel szemben a 2.2. és 2.3. pontban rögzített díjakon kívül érvényesíthető valamennyi költségét és díját, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: kivonulási díj, azon esetekben, amelyek nem a 1.1. pontban körülírt riasztási okból következnek be: nettó4.000 Ft/kivonulási alkalom + Áfa Ft = bruttó 5080 Ft/kivonulási alkalom, azaz nettó négyezer forint/kivonulási alkalom + Áfa forint = bruttó ötezer-nyolcvan forint/kivonulási alkalom.mely tartalmazza a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását is és minden objektum esetében azonos Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: helyreállítás időtartamára 1 fős élőerős őrzés védelem díja: nettó 2.000Ft/teljesített munkaóra, mely az 2. számú mellékletben szereplő bármely objektumon a helyreállítás időtartamára biztosított élőerős őrzés védelem díja, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60 percet meghaladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátása és minden objektum esetében azonos. A 2.1., 2.2., 2.3 és 2.4. pont szerinti Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó valamennyi, a teljesítés során felmerülő költségét, ideértve az útiköltséget is. Ezen felül a Vállalkozó egyéb költségelszámolást, díjat a Megrendelő felé nem érvényesíthet. Felek megállapodnak abban, hogy az első évet követően a vállalkozási díjat évente a tárgyév szeptember 10-töl kezdődően, de a tárgyév január 01-ig visszamenőleges hatállyal, a KSH által az előző naptári évre publikált szolgáltatási árindex 50-%-ával módosíthatják. Első alkalommal évtől Jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében: A Vállalkozó számára az 1.2. pontban felsorolt és ténylegesen elvégzett karbantartási munkáért - a Megrendelő teljesítési igazolása alapján fizetendő díj havonta Ft+ÁFA, azaz egymilliókettőszáznyolcvanötezer-négyszázötvenötforint+áfa. A 2.4. pont szerinti díj nem terjed ki szakszerűtlen kezelésből, üzemeltetésből, Megrendelő általi javítási kísérletből eredő hibák elhárítására. elemi csapásból vagy erőszakos rongálásból eredő károk elhárítására A díjfizetés számításának alapjául jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi rendelkezésre állási díj, a kivonulási dlj szempontjából figyelembe vehető kivonulási alkalmak száma és a helyreállítás időtartalmára biztosított élőerős őrzés teljesített óraszáma, a jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi díj szolgál.

4 3. Elszámolás módja: Tételes elszámolás a tényleges és igazolt teljesítés alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A teljesítésigazoláshoz minden esetben a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a havi nyitás-zárás jelentéseket, valamint a kivonuló szolgálat által a kivonulások alkalmával felvett jegyzőkönyveket létesítményenkénti bontásban és összesítve, a karbantartási munkálatokról szóló jegyzőkönyveket A teljesítésigazolást a Megrendelő részéről a biztonsági vezető jogosult megadni Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kot 130. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását követően kiállított számlát, annak Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot A számla mellékleteként Vállalkozó köteles csatolni a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolást. 4. Megrendelő vállalkozója, képviselője: Dobos Csaba biztonsági vezető A szerződés teljesítése során a Megrendelő megbízottja/kijelölt képviselője a Megrendelő nevében és helyett jár el, a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben. 5. Vállalkozó megbízottjai/képviselői: Név: Pánti Béla Clm: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Név: Komáromi Attila Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A Vállalkozó 24 órás Call centerének elérhetősége:1/ , Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A szerződés teljesítésére vonatkozó megállapítások; 6.1. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységhez a Vállalkozó részére a munka elvégzéséhez szükséges dokumentációs anyagokat (1, 2., 3. sz. mellékletek) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatások elvégzéséhez hatósági engedéllyel és 8 millió Ft/év és 2 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű felelősségbiztosítással rendelkezik és ezen iratoknak - az egyezőség igazolását tartalmazó - másolatait a szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő részére átadja. Az iratokban, engedélyekben bekövetkező változásokról Vállalkozó 3 munkanapon belül értesíti Megrendelőt. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásához a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. követelményeinek megfelelő, megfelelően felkészített, valamint a feladat ellátására alkalmas, kioktatott személyeket, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközöket biztosít. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a karbantartási munkálatok végzéséhez szükséges feltételeknek is mindenben eleget tesz Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez - saját, alvállalkozói és munkavállalói részére szükséges valamennyi engedélyt beszerezni. Az ezzel kapcsolatos illetékek, díjak a Vállalkozót terhelik.

5 7. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Vállalkozói szerződésben foglalt feladatait folyamatosan végzi, és havi számlázási jogosultsága van. 8. Fizetési és számlázási feltételek: 8.1. A díjfizetés a Vállalkozó által a naptári hónapokban teljesített kivonulások, élőerős Őrzés-védelem és a havi rendelkezésre állási díj, továbbá havi karbantartási díj számlázása alapján történik a 3. pontban leírtak szerint. Felek időszakos elszámolásban állapodnak meg, melynek időszaka 1 naptári hónap. Ennek megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi. CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) bekezdése alapján a teljesítés napja az ellenérték megfizetésének esedékessége Megrendelő a Kbt ának megfelelően a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról (3. pont). Vállalkozó havi összesítő számláját a Teljesítésigazolás megadását követően nyújtja be a Megrendelő szám la postázási elmére (1052 Bp. Városház u. 7.) Az egyes kivonulásokat, illetve élőerős őrzés védelmet, továbbá a karbantartási munkálatokat Megrendelő a teljesítések után 15 napon belül külön köteles igazolni (külön Teljesítésigazolást ad ki Megrendelő). A havi számlákhoz mellékelni kelt a Megrendelői Teljesítésigazolások másolatát. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány (Teljesítésigazolások) Vállalkozó köteles számláján minden esetben feltüntetni a szerződés számát. E nélkül, illetve a Teljesítésigazolások hiányában Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult azt visszaküldeni Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előirt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Az elszámolási időszakot követően a számla - a Teljesítésigazolás kiadását követően - 15 napon belül kiállításra kerül, melyet a Vállalkozó 5 napon belül megküld a Megrendelő részére Amennyiben a Megrendelő a szerződés 8. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Megrendelő köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Vállalkozó részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek A jelen szerződés pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 9. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevétele A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Kbt ának megfelelően vonhat be alvállalkozót a teljesítésbe Vállalkozó teljesítésében - az alábbi kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely jelen szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az szerinti kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az

6 alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek.melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült Jelen szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik Megrendelő jelen szerződés 1.1. pontja szerinti munkálatok vonatkozásában a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 14. (2) bekezdése szerint előzetes hozzájárulását adja Vállalkozó részére, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással szerződést kössön. A Vállalkozó által a szerződés teljesítése végett igénybe venni kívánt vállalkozás neve:- székhelye:- cég jeg yzékszá ma: - vállalkozás tárgya:- Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést. A évi CXXXIII. törvény 14. (4) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését veszi igénybe, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az általa foglalkoztatni kívánt vállalkozásról, továbbá egyebekben is a évi CXXXIII. törvény előírásainak mindenben megfelelő módon eljárni. Vállalkozónak az alvállalkozó igénybevétele során mind a Kbt, mind a évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek együttesen eleget kell tennie Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében sem maga, sem alvállalkozója nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során Vállalkozó a saját hatáskörben foglalkoztatott, vagy a szolgáltatásába bevont alvállalkozó, teljesítési segéd tevékenységéért sajátjaként felel. 10. Szerződésszegés, kötbér Vállalkozó, ha a szerződésből eredő kötelezettségét vétkesen (felróhatóan) vagy oly módon, amelyért felelős, megszegi, az alábbiakban részletezett feltételekkel, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik A szerződésben vállalt 1.1., 1.2. vagy 1.3. pont szerinti kötelezettségeknek megszegése esetén: A) Késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vállalkozó, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti határidőben. Késedelmi kötbér mértéke: óránként, minden megkezdett óra után Ft+ Áfa B) Hibás teljesítési kötbér alkalmanként, a vonatkozó havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű. C) Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított számlába - a Kbt (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén -beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. Amennyiben a Vállalkozó nem egyenlíti ki a késedelmi kötbértartozását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, a fennmaradó kötbértartozása a következő számlákból jogosult Megrendelő levonni Jogfenntartás: E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről, különös tekintettel azon károk megtérítésére, melyek a Vállalkozó nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt érik Megrendelőt, ügyfeleit, egyéb személyeket/szervezeteket.

7 11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE Megrendelő a szerződés megszüntetésére az alábbiak szerinti felmondással is jogosult Felmondás: Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondani, amennyiben a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírnevét, tevékenységét, vagy c) Vállalkozó rendszeresen elmulasztja bármely feladat szerződésszerű teljesítését. Felek rendszeresnek tekintik a szerződésszegést, ha az 2 alkalommal megvalósul. d) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek. Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést bármikor 30 napos felmondási idő mellett indokolás nélkül felmondani. Vállalkozó - figyelemmel a Megrendelő részéről a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra napos felmondást idővel jogosult a szerződést indokolás nélkül felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek a szerződés megszűnéséig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Felmondáskor mindkét fél fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 12. Vis Maior esetén a Felek a Ptk ában foglaltak szerint járnak el. 13. Titoktartás Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban átadott és tudomásukra jutott bármely információt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. A titok átadásának tilalma nem vonatkozik a Megrendelő számára pénzügyi - számviteli szolgáltatást végzőkre. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződéshatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági, illetve bírósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az korlátlan ideig áll fenn. 14. Jogviták rendezése Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságnak vetik alá magukat.

8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. és a évi CXXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 15. A szerződés hatálya A szerződés 24 hónap határozott időre szól, az aláírásakor lép hatályba. A Vállalkozó a teljesítést a hatályba lépéstől számított napon belül köteles megkezdeni. 16. Egyéb A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt ában foglalt korlátozások figyelembe vételével. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet- az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről Vállalkozó nem jogosult a szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Megrendelő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul A közbeszerzési eljárás felhívása, dokumentációja, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 17. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles Megrendelő képviselőjének bemutatniaz ajánlatában - az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja vonatkozásában - megnevezett egyes szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3. pontja vonatkozásában megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló (egyebekben az ajánlati felhívás V.4. Egyéb információk 11.) pontjában részletezett) dokumentumokat. A fentiekben hivatkozott dokumentumok hiánytalan bemutatásának elmaradása a Vállalkozó - a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Feladat leírás 2. számú melléklet: Objektum lista a teljesítési helyekkel 3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás iratai 4. számú melléklet: Az ajánlatban megnevezett szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlatban megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló dokumentumok

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. Képviselő: Somogyi Gábor intézményvezető Sármai Józsefné gazdasági

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött Egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő/név, tisztség: Kapcsolattartó/név, telefonszám, email Felelős műszaki vezető név, telefonszám, email:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Levelezési címe:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS

KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS KAPACITÁSLEKÖTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság () Székhely: 9027 Győr, Puskás T. u. 37-39. Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószáma:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 4. sz. melléklet a 30700/19944- /2017. számú anyag dokumentációjába. Iktsz.: 30700/19944 - /2017. sz. pld. amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA

AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA AJÁNLATI FELHÍVÁS A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSÁRA Tisztelt Ajánlattevő! A ajánlat kiírója ezúton kéri fel ajánlat benyújtására a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlati

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szerződés száma: RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése:

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése: 4./ Fizetési feltételek: A Szállító által adott árajánlat alapján a szerződő felek a melléklet szerinti árakban állapodnak meg. Az árak tartalmazzák a Szállító összes költségét és díját, a Bajai Szent

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, masreszről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére. (hatályos: január 1. napjától)

Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére. (hatályos: január 1. napjától) Általános Szerződési Feltételek Energetikai szakreferensi feladatok elvégzésére (hatályos: 2017. január 1. napjától) 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nagykezdőbetűvel

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Adószám:.. Bankszámlaszáma: Képviselő: Mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Cím: 6728. Szeged, Bajai út. 14., 6701. Szeged Pf. 495. Telefon: (62) 559-577, (30) 394 8958 Fax: (62) 559-579, BM tel.: 33/1397, Fax: 33/1162 E-mail:iskola@szrszg.hu Web:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

BRANDSEC KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

BRANDSEC KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA BRANDSEC KFT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A jelen tájékoztatóban meghatározásra kerülnek azok a szabályok, amelyeknek megfelelően a BRAND SEC VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT(Szolgáltató), mint adatkezelő az

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017.

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. Vállalkozási szerződés Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT I. Szerződő felek: Jelen szerződés létrejön egyrészről Nyergesújfalu

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cégnév/Név: Székhely: Adószám: képviseli: mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: IDM Hőszivattyú Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Ritsman Pál u. 39. Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) Asz : 15300014-2-41 mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről : a Belváros-

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés Mely létrejött egyrészről a Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft (3529 Miskolc, Bocskai u. 11.), továbbiakban mint MEGBÍZOTT Másrészről továbbiakban mint ELŐFIZETŐ

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

Megbízási Szerződés (módosítás)

Megbízási Szerződés (módosítás) o A Megbízási Szerződés (módosítás) ''L Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u.26. adószám: 23084454-2-42 képviseli: Steiner Attila igazgató), továbbiakban; Megbízó, és az O-r-.,.-t'.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S

BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S BÉRLETI M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyfelől - képviselője: - székhely: - számlaszám: - adószám: - cégjegyzékszám: mint Bérlő, másfelől a M6 L.O.G Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. - képviselője:.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES 11 r SZÁLLÍTÁSI SZERZODES amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap

Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap amely létrejött Kezességi Szerződés egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörű en Működő Részvénytársaság (l 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: 01-10-041028., adószám: 10189377-2-44), mint jogosult

Részletesebben

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folyt SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyíílés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-0140o805-00000000 mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cg

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cg FLEX PLUSZ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék száma:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Szilágyi Zita egyéni vállalkozó VIRTUÁLIS TÁMOGATÓ Szolgáltatásai Igénybevételére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I. Általános rendelkezések 1.1. Szilágyi Zita egyéni vállalkozó (székhely: 2000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatály: 2018. november 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a BETO Kft. (a továbbiakban: Megbízott ) és a vele szerződő partner

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö

1. A szerződés tárgya Digitalizálással kapcsolatos szakértői feladatok ellátása, analitikus feldolgozás a DTT2 projekt keretében : Az Országgyűlési Kö VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről azemiba Kereskedelmi Kft. 1112

Részletesebben

Megbízási Szerződés Lakás kezelésre

Megbízási Szerződés Lakás kezelésre Megbízási Szerződés Lakás kezelésre amely létrejött egyrészről,....sz alatti lakos, anyja neve... ig.sz..mint Megbízó és Tulajdonos a továbbiakban: Megbízó, vagy Tulajdonos-, másrészről.... szélhely:...adószám:...,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:442579-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások 2015/S 243-442579 Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám:

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: amely létrejött TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: egyrészről: mint Megrendelő másrészről: Cégnév: Székhely: Képviseli: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: E-mail cím: mint Vállalkozó, -

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben