A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat)

2 A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem, Intézmény, BGE) katasztrófavédelmi és polgári védelmi célú feladatait, a szakterületre vonatkozó előírásokat és módszereket, Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok, rendeletek, továbbá jelen Szabályzat határozzák meg, így különösen - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény, - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet, - a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet, - az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, - az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata, - az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata, melyek rendelkezéseinek figyelembe vételével az Intézmény katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátása és végrehajtása érdekében az Egyetem Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A katasztrófa és polgári védelmi tevékenység célja 1. A BGE katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzatának (továbbiakban: KPSZ, Szabályzat) célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, katasztrófa, földrengés, árvíz, tűzrobbanás, nukleáris baleset, veszélyes anyag szállítás- vagy vegyi üzem katasztrófája során elszabadult mérgező vegyi anyagok, időjárás eredetű jelenségek (szélvihar, hóvihar, jegesedés, füstkatasztrófa-szmog) hatásai elleni védekezést. További cél a Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek életének, testi épségének megóvása, a hivatásos és a társadalmi katasztrófavédelmi szervezetekkel való együttműködési képesség javítása, valamint az Egyetem vagyonkezelésében lévő állami tulajdon felelősségteljes működtetése, megóvása, a személyi tulajdon védelmének elősegítése, az állami és szolgálati titok védelmére szolgáló szabályok érvényesítése, az Intézmény valamennyi dolgozójának és hallgatójának felkészítése az esetlegesen bekövetkező katasztrófák várható hatásaira, a keletkező károk és egészségi ártalmak enyhítésének lehetőségeire. A Szabályzat hatálya 2. (1) A KPSZ területi hatálya kiterjed: A Szabályzat területi hatálya az Egyetem vagyonkezelésében lévő, illetőleg az Egyetem által üzemeltetett, bérelt létesítményekre, területekre, az Egyetem valamennyi, a Szervezeti és Működési Rendjében, meghatározott szervezeti egységeire, az Egyetem kari épületeire, 1

3 valamint az Egyetem rektori és kancellári szervezetéhez (továbbiakban együttesen: központi szervezet) tartozó épületekre terjed ki. (2) A KPSZ személyi hatálya kiterjed: a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre; b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, az Egyetem kollégiumaiban elszállásolt hallgatókra, vendégekre; c) más gazdálkodó egység dolgozójára, amennyiben az Egyetem által vagyonkezelt, vagy használt létesítményekben, azok területén megbízást, vállalkozást vagy egyéb szerződés alapján munkát, vagy azzal összefüggő tevékenységet végez. Értelmező rendelkezések 3. E szabályzat értelmében: Katasztrófa: a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetve e helyzet kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködést, illetve egyéb segítség igénybevételét igényli. Katasztrófavédelem: a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Katasztrófaveszélyes tevékenység: olyan emberi cselekvés vagy mulasztás, amely katasztrófát vagy annak közvetlen veszélyét idézheti elő. 2

4 Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége. Megelőzés: minden olyan tevékenység vagy előírás alkalmazása, amely a katasztrófát előidéző okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető legkisebbre korlátozza. Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén az emberi élet megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint felkészítés azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. Veszély: valamely veszélyes anyag természetes tulajdonsága vagy olyan körülmény, amely káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre. Veszélyhelyzet: az Alaptörvény 53. Cikkében meghatározott olyan helyzet, amelyet különösen a következő események válthatnak ki: a) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, különösen: aa) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, vagy töltésszakadás veszélye fenyeget, ab) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és a veszélyeztetés olyan mértékű, hogy a kár megelőzése, az újabb elöntések elhárítása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit, ac) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás, ad) más szélsőséges időjárás következtében az emberek életét, anyagi javait a lakosság alapvető ellátását veszélyeztető helyzet következik be, ae) földtani veszélyforrások. b) ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek, különösen: ba) a veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő tevékenység során a szabadba kerülő anyag az emberi életet, egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti, bb) nem tervezett radioaktív kiszóródás és egyéb sugárterhelés, amely a biztonságot kedvezőtlenül befolyásolja és a lakosság nem tervezett sugárterhelését idézi elő. c) egyéb eredetű veszélyek, különösen: 3

5 ca) tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány, cb) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni és felszín alatti vizek haváriaszerű szennyezése, cc) bármely okból létrejövő olyan mértékű légszennyezettség, amely a külön jogszabályban meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja, cd) a kritikus infrastruktúrák olyan mértékű működési zavara, melynek következtében a lakosság alapvető ellátása több napon keresztül, vagy több megyét érintően akadályozott. II. fejezet Az Intézményre háruló katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok 4. (1) A jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozók katasztrófaveszély és veszélyhelyzet elleni védekezésre, azok megelőzésére való felkészítése, ismereteik folyamatos szinten tartása a védekezés során irányadó magatartási szabályokról. (2) Az Egyetem a katasztrófaveszély, illetve veszély esetén a védekezés során felmerülő önvédelmi, közreműködői és végrehajtói feladatait személyi és tárgyi lehetőségei figyelembe vételével a hatóságokkal együttműködve, azok irányítása mellett, a hatályos jogszabályok alapján, mint közreműködő szervezet látja el. (3) Az Egyetem területén tartózkodók lakosságvédelmének módszereit, az egyéni védőeszközökkel történő ellátásának rendjét, a kollektív védelem - ezen belül az óvóhelyi védelem, a kimenekítés, kitelepítés és befogadás szabályait és vonatkozó feladatait - külön jogszabály határozza meg, melynek végrehajtásában az Egyetem, a helyileg illetékes hatóságok és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjének utasításai szerint közreműködőként jár el. A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak védelmét a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv útmutatása szerint kell megtervezni, és a szükséges szinten kialakítani. (4) Az Egyetem tudományos-kulturális értékeinek védelmét, azok biztonságos elhelyezését, esetleges kimenekítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Egyetem vagyontárgyainak őrzés-védelméért felelős személyek, illetve az Egyetem dolgozói hajtják végre a hatóságok utasításainak megfelelően. 4

6 (5) Az Egyetem a jogszabályok és a hatóság által előírt kötelező védelmi képességek fejlesztése mellett támogatja az egyetemi hallgatók és alkalmazottak önkéntességen alapuló védelmi célú önszerveződését. III. fejezet A katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok hatásköri megoszlása, jogosultságok és kötelezettségek A kancellár 5. (1) A kancellár katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai körében: a) amennyiben a területileg illetékes polgármester hatósági határozatban polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására kötelezi az Intézményt, intézkedik annak létrehozásáról, gondoskodik a működéshez szükséges anyagi készletek, eszközök biztosításáról, kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, és beosztásuk esetén gondoskodik a felkészítésükről, valamint a szervezeti működtetésükről; b) szükség esetén szabályozza katasztrófa és veszélyhelyzetben a riasztást, az alkalmazottak és hallgatók tájékoztatását; c) szükség esetén gondoskodik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak (különösen élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer) műszaki-technikai felszerelések védelméről; d) gondoskodik szükség szerint a megkülönböztetett védelmet igénylő kulturális kutatási, tudományos javak kijelöléséről, minősített időszaki védett tárolásáról és szállításáról; e) szükség esetén gondoskodik az alkalmazottak, a hallgatók védelmét szolgáló egyéni védőeszközök biztosításáról, az Intézmény polgári védelmi besorolása szerinti óvóhelyi védelméről, szükségóvóhelyek kialakításáról, szükség szerinti kitelepítéséről, kimenekítéséről, valamint az e feladatot végzők felkészítéséről; f) jóváhagyja a területi polgári védelmi szervvel egyeztetett veszélyelhárítási és polgári védelmi tervet; g) az Egyetem költségvetéséből, illetve egyéb forrásból (pl.: pályázat) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, pénzügyi feltételeket; h) biztosítja az oktatáshoz a személyi és tárgyi feltételeket; valamint az Egyetem alkalmazottainak felkészítését a tűzvédelmi tervek végrehajtásának gyakorlásával egy időben. A felkészítés fő iránya az adott szervezeti egység védekezési feladatainak megismertetése, a veszélyhelyzetben végrehajtandó tevékenység szükséges mértékben történő gyakoroltatása; i) gondoskodik a védekezési, önvédelmi képességek kialakítása, a veszélyhelyzetben követendő magatartási szabályok megismerése céljából szervezett oktatások, gyakorlatok, továbbá tájékoztatók biztosításáról; j) jóváhagyja az Egyetem Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzatát; k) gondoskodik arról, hogy a Szabályzatot a szervezeti egységek vezetői, és a polgári védelmi feladatok ellátásával megbízott személyek megkapják; 5

7 l) indokolt esetben a polgári védelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére tájékoztatást ad, kijelöli a távollétében tájékoztatást adó munkatársát; m) szükség esetén közreműködik a károk csökkentésében, valamint a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében; n) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az Egyetem székhelye, illetve telephelye szerint illetékes helyi szervének előzetes egyetértésével jóváhagyja a veszélyelhárítási és polgári védelmi tervet; o) jóváhagyja a vonatkozó jogszabály alapján elkészítendő katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves beszámolót; p) a polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen. (2) A kancellár a katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenységet a vonatkozó feladatok függvényében a vezető beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása mellett a gazdasági igazgató, a jogi igazgató, valamint az oktatási igazgató útján átruházott hatáskörben irányítja. (3) A kancellár vagy az általa megbízott illetékes személy a bekövetkezett katasztrófavédelmi és polgári védelmi esetről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben a felügyeleti szervet, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni. A gazdasági igazgató 6. (1) A gazdasági igazgató katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai körében: a) működési területén biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végzésére beosztott alkalmazottak felkészítését, gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak megismerjék a katasztrófa esetén a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, terveket és feladatokat; b) az Egyetem költségvetéséből, illetve egyéb forrásból (pl.: pályázat) a kancellár jóváhagyásával biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, pénzügyi feltételeket; c) szükség esetén biztosítja az Egyetem gazdálkodási tervében a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok ellátásához és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket; d) gondoskodik az Egyetemre vonatkozó katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályozás elkészítéséről és rendszeres felülvizsgálatáról; 6

8 e) ellenőrzi a katasztrófavédelmi és polgári védelmi jogszabályok, rendelkezések, utasítások betartását; f) gondoskodik az Egyetem katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak operatív irányításáról, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, ennek keretében különösen: ga) felügyeli a rendkívüli események kivizsgálását; gb) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményez; gc) közreműködik a jelen szabályzat szerinti veszélyeztető események, tevékenységek megszüntetése iránt; gd) veszélyhelyzet esetén meghatározza az őrzésvédelemmel (porta- és őrszolgálat) kapcsolatos feladatokat, a létesítmények őrzési létszámát; gf) működési területén biztosítja a riasztáshoz és berendeléshez szükséges híradó eszközök, berendezések használatát; g) szükség esetén közreműködik a károk csökkentésében, valamint a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében; h) a polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen; i) a kancellár által jóváhagyott katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves beszámolót minden év március 31-ig megküldi a felügyeleti szerv védelmi ügyekben illetékes szervezeti egységének; j) gondoskodik a veszélyelhárítási és polgári védelmi terv jogszabályok szerinti jóváhagyásáról. (2) A gazdasági igazgató az Egyetem katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok maradéktalan és hatékony megvalósulása érdekében az operatív irányítást, ellenőrzést a műszaki főosztály vezetőjére ruházza át. A jogi igazgató 7. (1) A jogi igazgató katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai körében: a) szükség esetén felügyeli a polgári védelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét; b) a polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen; c) gondoskodik az Egyetem Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzatának jóváhagyásáról; 7

9 d) szükség esetén közreműködik a károk csökkentésében, valamint a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében. Az oktatási igazgató 8. (1) Az oktatási igazgató katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai körében: a) a munkahelyi polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen; b) szükség esetén közreműködik a károk csökkentésében, valamint a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák végzésében. A műszaki főosztályvezető 9. (1) A műszaki főosztályvezető feladata az Egyetem katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokhoz kapcsolódó munkák operatív irányítása, ellenőrzése, ennek keretében: a) szükség esetén meghatározza a polgári védelmi célú eszközök, anyagok, védőfelszerelések mennyiségét, tervezi a beszerzési igényeket, meghatározza az ellátáson belüli prioritásokat; b) szükség esetén gondoskodik a polgári védelmi egyéni védőeszközök megfelelő tárolásáról, karbantartásáról, selejtezéséről; c) gondoskodik az alkalmazottak, hallgatók oktatásának biztosításáról, szükség szerint részt vesz a polgári védelmi szervezetbe beosztottak képzésén; d) felelős a jogszabály alapján elkészítendő katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves beszámoló minden év március 25-ig történő elkészítéséért és a gazdasági igazgatónak történő átadásáért; e) gondoskodik a veszélyelhárítási és polgári védelmi terv jogszabályok szerinti jóváhagyásáról. A vagyongazdálkodási és biztonságszervezési osztályvezető 10. (1) A vagyongazdálkodási és biztonságszervezési osztályvezető feladata a műszaki főosztályvezető e szabályzatban meghatározott egyetemi katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokhoz kapcsolódó munkáinak operatív irányításában, ellenőrzésében történő segítése, ennek keretében: a) közreműködik a katasztrófavédelmi és polgári védelmi jogszabályokban javasolt elvárások megtartásának biztosításában; 8

10 b) közreműködik abban, hogy a beruházási, építési technológiai tervekben lévő katasztrófavédelmi és polgári védelemmel kapcsolatos előírások a végrehajtás során megvalósuljanak, c) közreműködik az Egyetem veszélyelhárítási és polgári védelmi tervének elkészítésében, az illetékes hatóságokkal történő együttműködésben; d) felelős a jogszabály alapján elkészítendő katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves beszámoló minden év március 20-ig történő elkészítéséért és a műszaki főosztályvezetőnek történő átadásáért; Polgári védelmi vezető 11. (1) A polgári védelmi vezető munkáját a kancellár megbízásából a gazdasági igazgató felügyelete alatt a műszaki főosztályvezető, valamint a vagyongazdálkodási és biztonságszervezési osztályvezető operatív irányítása mellett végzi. (2) A polgári védelmi vezető feladatai: a) katasztrófavédelmi és polgári védelmi ügyekben szakértőként működik közre, b) véleményezi az Egyetem KPSZ-t; c) meghatározza a kari veszélyelhárítási és polgári védelmi terv jogszabályi követelményeknek megfelelő tartalmi kellékeit, majd véleményezi a megadott szempontok mentén elkészített kari veszélyelhárítási és polgári védelmi tervet, valamint szükség esetén közreműködik azok elkészítésében; d) elkészíti a központi szervezet veszélyelhárítási és polgári védelmi tervét; e) a műszaki főosztályvezető jóváhagyását követően gondoskodik az alkalmazottak, hallgatók tűzvédelmi oktatással egybekötött katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésének, tájékoztatásának biztosításáról; f) szükség esetén kidolgozza a polgári védelmi szervezet működési rendjét; g) szükség esetén egyeztet a kerület, a város polgári védelmi parancsnokával; h) ellenőrzi szükség esetén a meglévő óvóhely karbantartását, annak hiányában javaslatot tesz szükség szerinti óvóhelyek kijelölésére, valamint annak karbantartására; i) katasztrófavédelmi és polgári védelmi szempontból véleményezi az új beruházások, felújítások terveit, elősegíti a jogszabályi előírások érvényesülését; j) ellenőrzi az Egyetem területén a katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályok, előírások megtartását, hiányosságok esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére és szükség szerint javaslatot tesz a felelősségre vonásra; k) irányítja, segíti és ellenőrzi a műszaki ügyvivő szakértők tevékenységét; l) szükség esetén ellenőrzi a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzetben felmerülő katasztrófa és polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges eszközök meglétét és azok hiánya esetén javaslatot tesz azok beszerzésére a műszaki főosztályvezető részére; m) ellenőrzi a riasztás és a tájékoztatás személyi és technikai feltételeinek meglétét és karbantartását;részt vesz az illetékes szervek által tartott szakirányú ellenőrzéseken, továbbképzéseken. 9

11 (3) A polgári védelmi vezető a katasztrófavédelmi és polgári védelmi tevékenységgel kapcsolatban: a) felelős a 11. (2) bekezdésben leírt feladatok betartásáért, betartatásáért; b) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatokhoz kapcsolódó munkákról rendszeresen beszámol műszaki főosztályvezetőnek, valamint a vagyongazdálkodási és biztonságszervezési osztályvezetőnek. (4) A polgári védelmi vezető a katasztrófavédelmi és polgári védelemmel kapcsolatos jogkörében: a) katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok szakmai vonatkozásban az Egyetem irányítója; b) intézkedési joga és ellenőrzési hatásköre az Egyetem egész területére kiterjed; c) közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedik annak megszüntetéséről; amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani. A kollégiumvezetők 12. (1) A kollégiumvezetők feladata az Egyetem KPSZ-ben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban és vonatkozó veszélyelhárítási és polgári védelmi tervben foglaltak maradéktalan betartása, betartatása. A kollégiumvezető feladatkörébe tartozik továbbá: a) megszervezni a beköltöző kollégisták kötelező tűzvédelmi oktatással egybekötött katasztrófavédelmi és polgári védelmi oktatását, majd az oktatáson készült jegyzőkönyvet megküldeni a műszaki ügyvivő szakértőnek, b) közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén saját hatáskörében intézkedik annak megszüntetéséről, amennyiben ez nem vezet eredményre, jogosult a tevékenységet azonnal leállítani, az esetről azonnal köteles értesíteni a tűzvédelmi megbízottat, c) az éves katasztrófavédelmi és polgári védelmi munkájáról minden év március 10-ig beszámolót küldeni a műszaki ügyvivő szakértőnek, d) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályok megszegői ellen fegyelmi, illetve kártérítési eljárást kezdeményezhet. A (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezető 13. (1) A (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezető katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai a kar katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak szervezése, irányítása, ellenőrzése, így különösen: a) szükség esetén biztosítja a meglévő óvóhely karbantartását, illetve ennek hiányában a polgári vezetővel történő egyeztetést követően javaslatot tehet szükség szerinti óvóhelyek kijelölésére; 10

12 b) szükség esetén gondoskodik a riasztás és a tájékoztatás személyi és technikai feltételei meglétének és karbantartásának biztosításáról; c) gondoskodik a kar veszélyelhárítási és polgári védelmi terv jogszabályok, valamint a polgári védelmi vezető által megadott szempontok szerinti elkészítéséről; d) felelős a jogszabály alapján elkészítendő katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves, kari beszámoló minden év március 14-ig történő elkészítéséért és a polgári védelmi vezetőnek történő átadásáért. A műszaki ügyvivő szakértők 14. (1) A műszaki ügyvivő szakértők katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladata a kar műszaki dolgozóinak operatív irányítása, a KPSZ maradéktalan betartása, betartatása, ezen belül: a) a (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezető megbízása esetén a polgári védelmi vezető által megadott szempontok alapján elkészíti a kar veszélyelhárítási és polgári védelmi tervét; b) felelős a jogszabály alapján elkészítendő katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves, kari beszámoló minden év március 12-ig történő elkészítéséért és a (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezetőnek történő átadásáért; c) gondoskodik a meglévő óvóhely karbantartásáról, melynek hiányában javaslatot tehet szükség szerinti óvóhelyek kijelölésére. Dolgozók, hallgatók, az Egyetem területén tartózkodó személyek 15. (1) Dolgozók, hallgatók és az Egyetem területén tartózkodó személyek katasztrófavédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos feladatai. a) a katasztrófavédelmi és polgári védelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a katasztrófahelyzet és a veszélyhelyzet megelőzésében közreműködni; b) a munkahelyen biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban pihenten, alkohol és gyógyszer kábító hatásától mentesen megjelenni; c) munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatással egybekötött katasztrófavédelmi és polgári védelmi oktatáson részt venni; d) munkavégzés során a KPSZ-ben foglaltakat betartani; e) a rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni; f) munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely katasztrófaveszélyt vagy veszélyhelyzetet okozhat; g) a tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni; e) a helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltávolítani; 11

13 f) a katasztrófaveszélyes tevékenységtől tartózkodni, annak észlelése esetén azt haladéktalanul jelezni a munkahelyi vezetőjének; g) katasztrófahelyzet, illetve veszélyhelyzet esetén együttműködni a polgári védelmi vezetővel, illetve a műszaki ügyvivővel, illetékes hatóságokkal. Az Egyetem területén gazdasági vállalkozási tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok 16. (1) Az Egyetem területén ideiglenesen tartózkodóknak, az ott gazdasági, vállalkozási tevékenységet végző személyeknek, társaságoknak, vállalkozóknak, az Egyetemmel szerződéses jogviszonyban állóknak (továbbiakban: külső személyek) a KPSZ előírásait be kell tartani. (2) Külső személyek az Egyetemmel egyeztetve a tevékenységükre vonatkozó katasztrófavédelmi és polgári védelmi feltételeket saját hatáskörükben kötelesek biztosítani. (3) Külső személy az Egyetem területein munkaidőn túl csak a szervezeti egység vezető, a gazdasági igazgató, illetve a (karon működő) gazdasági és műszaki osztályvezető engedélyével tartózkodhat. (4) Külső személyek kötelesek katasztrófahelyzet, illetve veszélyhelyzet esetén együttműködni a polgári védelmi vezetővel, illetve a műszaki ügyvivővel, illetékes hatóságokkal. IV. fejezet Védelmi tervezés szabályai 17. Az Egyetem katasztrófavédelmi feladatainak tervezett ellátása érdekében a hatályos jogszabályok és a védelmi igazgatás szerveinek előírásai alapján az Egyetem, illetve annak karai az e Szabályzatban meghatározottak szerint védelmi tervet készítenek. Veszélyelhárítási és polgári védelmi terv készítésének szabályai 18. A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a jogszabályban meghatározott, előrejelzett természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján meghatározza a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A tervezés alapjául az Egyetem objektumainak és infrastruktúrájának veszélyeztetettségének értékelése szolgál, mely a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv iránymutatása alapján (kockázatelemzések, kerületi veszélyelhárítási terv) készül. 12

14 19. A veszélyelhárítási tervben meghatározott polgári védelmi feladatok végrehajtására tervezett polgári védelmi szervezetek létrehozásához, tevékenységük anyagi-technikai biztosításához, mozgósításukhoz és alkalmazásukhoz szükséges polgári védelmi tervet kell készíteni a központi szervezet, illetve a kari sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályban meghatározottak alapján, a helyileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv vezetőjének közreműködésével. V. fejezet Záró rendelkezések 20. (1) Jelen Szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az Egyetem december 21. napjától hatályos Katasztrófa és Polgári Védelmi Szabályzata hatályát veszíti. (2) A Szabályzat végrehajtása minden dolgozóra, hallgatóra nézve kötelező. A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását a tűzvédelmi vezető gyakorolja. Budapest, április 22. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Dr. Dietz Ferenc kancellár Záradék: A Szabályzatot a Szenátus április 22-i ülésén a 2015/2016. tanévi (IV.22.) 94. számú határozatával elfogadta. Hatályos: április 23. napjától. 13

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése Ismertesse a veszélyelhárítási tervezés általános elveit, tartalmi követelményeinek szintjeit, készítésük és jóváhagyatásuk szabályait. Ismertesse a települési (munkahelyi)

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A Kormány /2011. ( ) rendelete. az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány /2011. ( ) rendelete. az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A Kormány /2011. ( ) rendelete az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.)

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Katasztrófavédelem irányítása Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár A katasztrófaveszély, katasztrófa, és

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Magyar joganyagok - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirat 2. oldal - ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűz

Magyar joganyagok - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirat 2. oldal - ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűz Magyar joganyagok - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirat 1. oldal Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben 1 A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Magyar joganyagok - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okira 2. oldal - ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűz

Magyar joganyagok - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okira 2. oldal - ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűz Magyar joganyagok - Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okira 1. oldal Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA 2012.10.02. KATASZTRÓFAVÉDELEM MEGHATÁROZÁSA A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. Katasztrófavédelem:

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Katasztrófav. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ÚJ J KATASZTRÓFAV LYOZÁS KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSE (A NEMZETI VÉDEKEZÉS IDŐSZAKAI)

Katasztrófav. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei ÚJ J KATASZTRÓFAV LYOZÁS KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSE (A NEMZETI VÉDEKEZÉS IDŐSZAKAI) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság ÚJ J KATASZTRÓFAV FAVÉDELMI SZABÁLYOZ LYOZÁS KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSE (A NEMZETI VÉDEKEZÉS IDŐSZAKAI) 2012. január 26. 1) Magyarország

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése Ismertesse az integrált veszélyelemzés és kockázatbecslés elvi alapjait, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását, a besorolás eljárási szabályait és a védelmi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 9. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 9. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 9. számú melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Katasztrófavédelmi felkészítés

Katasztrófavédelmi felkészítés Közbiztonsági referensek képzése Katasztrófavédelmi felkészítés 2012.10.02. Jogi háttér - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

Részletesebben

Kivonat a évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről

Kivonat a évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről Kivonat a 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa,

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Magyar joganyagok - Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirata, 2. oldal - irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket, a hivat

Magyar joganyagok - Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirata, 2. oldal - irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket, a hivat Magyar joganyagok - Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - alapító okirata, 1. oldal Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 A katasztrófavédelemről

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés

Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés Veszélyeztető hatások Veszélyhelyzeti Tervezés Nagy Attila SándorS Irodavezető 2012.01.30. Települési Védelmi Tervrendszer I. Veszélyelhárítási Terv (Katasztrófavédelmi Terv) katasztrófaveszély,valamint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A HALLGATÓI KARRIER- ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A HALLGATÓI KARRIER- ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.x. sz. melléklete A HALLGATÓI KARRIER- ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Rendezvényszervezési szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1. Szabályozás célja...3 2. Szabályozás személyi és tárgyi hatálya...3 3. Alapfogalmak...3

Részletesebben

Fókuszban a belső védelmi terv (BVT) gyakorlat

Fókuszban a belső védelmi terv (BVT) gyakorlat Fókuszban a belső védelmi terv (BVT) gyakorlat A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a belső védelmi terv a veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó. Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat

Dokumentum adatlap. Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó. Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum típusa: Szabályzat Egyéb belső szabályozó Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat Iktatószám: MFI/221/2015

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Készítette: Pilisi Edit tű.szds. Készült: 2012. 01. 23. Közbiztonsági referensek felkészítésére Polgármester katasztrófavédelmi

Részletesebben

VAS MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG

VAS MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG VAS MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG 1 A védelmi igazgatás rendszere Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvényének különleges jogrendre vonatkozó fejezetének 48-54. cikkejei: - rendkívüli állapot - szükségállapot

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A katasztrófavédelem intézkedései

A katasztrófavédelem intézkedései A katasztrófavédelem intézkedései a katasztrófavédelem fő szakmai területei: Tűzoltósági szakterület Polgári védelmi szakterület Iparbiztonsági szakterület E szakterületek feladatait a katasztrófavédelem

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai

Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Katasztrófavédelem és a meteorológia kapcsolata, rendkívüli időjárási események kezelésének katasztrófavédelmi feladatai Dr. Papp Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató BM OKF KOK ÉGHAJLATVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOKRÓL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2018. 05.29. Határozat

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017]

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] [6. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola IV. kötet: Egyéb Szabályzatok Követelményrendszeréhez (EKR)] 14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2018. május 22., hatályba lép: 2018. május 24-én A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 82/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit

Részletesebben

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Kockázatértékelés az egészségügyben Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Jogszabályi háttér Munkavédelmi jellegű szabályozások Foglakozás-egészségügyi és munka-higiénés szabályozások Veszélyes

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM Tűz- és munkavédelmi és polgárvédelmi tájékoztatója. (hallgatók részére) BUDAPEST 2013.

AZ ÓBUDAI EGYETEM Tűz- és munkavédelmi és polgárvédelmi tájékoztatója. (hallgatók részére) BUDAPEST 2013. AZ ÓBUDAI EGYETEM Tűz- és munkavédelmi és polgárvédelmi tájékoztatója (hallgatók részére) BUDAPEST 2013. Munkavédelmi oktatási anyag egyetemi hallgatók részére (Kivonat az Óbudai Egyetem Munkavédelmi Szabályzatából)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat. Kancellár. rektor

Dokumentum adatlap. Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat. Kancellár. rektor Dokumentum adatlap Szervezet neve: I. Semmelweis Egyetem Dokumentum címe: Katasztrófavédelmi és Polgári védelmi Szabályzat Iktatószám: 100709-5/KMFI/2017. Elfogadó: Szenátus Kancellár Rektor Elfogadások

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok TŰZVÉDELEM 2 Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes OKTATÁSI NAP TÉMAKÖREI: III. Oktatási nap: II/3. Lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció III/3. Lakosságvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

REKTORI HIVATALA ÜGYRENDJE

REKTORI HIVATALA ÜGYRENDJE AZ ÓBUDAI EGYETEM REKTORI HIVATALA ÜGYRENDJE Budapest, 2018. (2018. június 25. napjától hatályos, 1. verziószámú változat) 1 Tartalom PREAMBULUM... 3 ELSŐ RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 Az Ügyrend

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.y. sz. melléklete 1 AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.y. sz. melléklete AZ ELTE REKTORI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BUDAPEST, 2008.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 1. oldal 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 03. 02-TŐL 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen működő szervezeti egység, amely közreműködik

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 2. oldal c) ellátja a Korm. rendeletben, a Társaság alapító okira

Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 2. oldal c) ellátja a Korm. rendeletben, a Társaság alapító okira Magyar joganyagok - 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás - a Széchenyi Progra 1. oldal 3/2013. (II. 28.) MeG államtitkári utasítás a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 52. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 52. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 52. számú melléklete A hallgatói rendezvények és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezésének rendjéről Pécs 2017. Hatályos 2017.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Miskolc 2016. 8.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE Készült 8 példányban. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Tavaszi hatósági kerekasztal

Tavaszi hatósági kerekasztal Tavaszi hatósági kerekasztal A veszélyes üzemek és a nukleáris biztonság szakterület Mesics Zoltán tűzoltó alezredes mb. főosztályvezető Budapest, 2017. március 21. Veszélyes üzemek szakterület Főbb feladatok,

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

1.) Közfeladatot ellátó szerv szervezeti ábrája és azok feladatleírása - szervezeti ábra külön dokumentumban

1.) Közfeladatot ellátó szerv szervezeti ábrája és azok feladatleírása - szervezeti ábra külön dokumentumban 1.) Közfeladatot ellátó szerv szervezeti ábrája és azok feladatleírása - szervezeti ábra külön dokumentumban - Szervezeti egységek: Kollégiumok: A kollégium meghatározott ügyszakba beosztott bírák testülete.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az utasítás hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az utasítás hatálya 2/2015. (I.20.) számú rektori - kancellári közös utasítás 1 a rektor közvetlen irányítása alatt álló szolgáltató és funkcionális egységek közalkalmazottjai és munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: A-198/1/2019 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

TÉMAJEGYZÉK Katasztrófavédelmi műveleti témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez

TÉMAJEGYZÉK Katasztrófavédelmi műveleti témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez TÉMAJEGYZÉK Katasztrófavédelmi műveleti témájú diplomamunkák, szakdolgozatok és TDK dolgozatok elkészítéséhez 2017-2018 1. A katasztrófavédelmi feladatok a honvédelmi feladatrendszerben, azok továbbfejlesztési

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben