SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS"

Átírás

1 220/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. sz. melléklete SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Veszprém Megye Önkormányzata székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Törzsszám: képviseli: Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés Elnöke a továbbiakban: Veszprém Megye Önkormányzata másrészről Pápa Város Önkormányzata székhely: 8500 Pápa, Fő u. 12. Törzsszám Képviseli: Dr. Kovács Zoltán polgármester a továbbiakban: Pápa Város Önkormányzata továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel. Preambulum Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése - összhangban a megye gazdasági, turisztikai programjával és a térség fejlesztési céljaival a megye gazdasági helyzetének jövőbeni fejlesztése, továbbá idegenforgalmi céljainak jövőbeni megvalósítása szempontjából kiemelt szerepet kíván biztosítani a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert út 5., cégjegyzékszám: Cg , a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett Pápai Várkert Gyógyfürdő (a továbbiakban: Várkertfürdő) közösségi célokat szolgáló fürdőfejlesztésének megvalósításához. A fürdőfejlesztés eredményeképpen Szerződő Felek célja egyrészt, hogy a közösségi célokat szolgáló Várkertfürdő a térségbe telepített rehabilitációs orvosi tevékenység, a beruházáshoz kapcsolódó ingatlanfejlesztés és a szállodai kapacitás bővítése révén a magyarországi fürdőés gyógyturizmus területén meghatározó szerepet töltsön be, másrészt, hogy a közösségi célú fejlesztések céljából a Veszprém Megye Önkormányzata által a Társaság rendelkezésre bocsátott pénzügyi források elvárható biztonsága a Várkertfürdő jelenleg kihasználatlan vagyonelemeinek ingatlanfejlesztési célú hasznosításával biztosított legyen (a továbbiakban: Fürdőprojekt). Ennek biztosítására a jelen szindikátusi szerződéssel egyidejűleg kerül elfogadásra az ingatlanfejlesztési célra a Veszprém Megye Önkormányzata és a Társaság részvételével létrehozandó Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. megalakításának és működtetésének feltételrendszerét meghatározó szindikátusi szerződés.

2 Szerződő Felek a Fürdőprojekt fenti célokat eredményező megvalósítása keretében tudomással bírnak arról, hogy a Társaság pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP pályázati kiírására A pápai egészség- és fürdőturizmus továbbfejlesztése címmel. Az ,-Ft összköltségű projekt megvalósítását célzó pályázat a Várkertfürdő gyógyászati, szabadtéri strandfürdői és csúszdaparki fejlesztéseit szolgálja, a pályázat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. előtt elbírálás alatt áll. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a pályázati forrás elnyerése esetén a projekt eredményes megvalósításához elengedhetetlen, hogy a Társaságban Veszprém Megye Önkormányzata a jelen megállapodás szerinti részesedést szerezzen, tekintettel arra, hogy a Veszprém Megye Önkormányzata által a Társaságnál végrehajtandó alaptőke-emelésre szolgáló forrás részben a Társaság projekt megvalósításához szükséges saját erőt, részben a Társaság egyéb fejlesztési forrását biztosítja. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Veszprém Megye Önkormányzata által a Társaság részére alaptőke-emelés jogcímen rendelkezésre bocsátandó forrás - az alaptőke-emelés időpontjában - nem szolgálhat a Társaság pénzügyi veszteségeinek fedezetéül. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése 105/2009. (VI. 18.) MÖK határozatával a Társaság pénzügyi és gazdasági helyzetének megvizsgálását, és a Fürdőprojekt céljainak megismerését követően a Várkertfürdő fejlesztésében Veszprém Megye Önkormányzatának szerepvállalásával egyetértett azzal, hogy a Fürdőprojekt megvalósításának pénzügyi fedezetét a Veszprém Megye Fejlődéséért nevű kötvényből származó forrásai terhére biztosítja. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy a Fürdőprojekt közös megvalósítása érdekében Veszprém Megye Önkormányzata a Társaságban kisebbségi a Társaság alaptőkéjéhez viszonyítottan 1,2 %-os mértékű - tulajdonrészt szerzett oly módon, hogy a december 3. napján kelt részvény adásvételi szerződések alapján megvásárolta a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tulajdonában álló ,-Ft névértékű, a D. U. E. Reisen GmbH tulajdonában álló ,-Ft névértékű és Gerhard Hofmann tulajdonában álló ,-Ft névértékű törzsrészvényeket. Szerződő Felek rögzítik, hogy Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes a Társaság részvénykönyvébe december 16. napján bejegyzésre került, így részvényesi jogainak gyakorlására teljes körűen jogosult a Társaság Alapszabálya, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Szerződő Felek a Fürdőprojekt eredményes megvalósítása érdekében jelen megállapodásukban kívánják meghatározni jövőbeni együttműködésük szabályait, így különösen - a Társaság alaptőke-emelésének feltételeit, (I) - a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében esetlegesen elnyert támogatás alapján megvalósuló beruházással kapcsolatos rendelkezéseket (II); - a Társaság operatív működésével kapcsolatos rendelkezéseket, (III) valamint - a Fürdőprojekt megvalósítására szánt fejlesztési források értéken történő megőrzését biztosító, a Társaság és Veszprém Megye Önkormányzata között megkötendő szindikátusi megállapodás létesítését. (IV)

3 I. A Társaság alaptőke-emelésének feltételei 1.Szerződő Felek, mint a Társaság részvényesei kijelentik, hogy a Fürdőprojekt megvalósítása céljából a Társaság alaptőkéjének - jelen megállapodás szerinti feltételek mellett történő felemelésében - kölcsönösen együttműködnek, a Társaság alaptőkéjének felemeléséhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot képviselőik útján megteszik. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Társaság alaptőke-emelésének jelen megállapodás szerinti felemelésének célja, hogy Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes a Társaságban 49 %-os tulajdoni részesedést szerezzen azzal, hogy az újonnan, zártkörűen forgalomba hozandó részvények alapján Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes jogosulttá váljon a kibocsátandó részvényekhez kapcsolódó - az alábbiakban részletesen meghatározandó - elsőbbségi jogok gyakorlására. 2.Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával kölcsönösen kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelésének akadálya nincs, a részvényesek a Társaság által korábban forgalomba hozott részvények névértékét/kibocsátási értékét teljes egészében befizették, a Társaság rendelkezésére bocsátották. 3.Pápa Város Önkormányzata, mint részvényes jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a Társaság alaptőkéjének, mindösszesen ,-Ft, azaz Hétszázhetvenkettőmillió forint névértékű, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló felemelésére vonatkozó határozatot a Társaság közgyűlésén elfogadja, a jelen megállapodásban meghatározott feltételekkel. 4.Pápa Város Önkormányzata, mint részvényes jelen megállapodás aláírásával is megerősíti, hogy a Társaság alaptőkéjének jelen megállapodásban részletesen körülírt módon és feltételek mellett megvalósuló felemelésében nem vesz részt, a Társaság által zártkörűen forgalomba hozandó új részvényeket nem kíván átvenni. 5.Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes kötelezettséget vállal, hogy a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával megvalósuló felemelése során mindösszesen ,-Ft, azaz Hétszázhetvenkettőmillió forint névértékű részvényt átvesz, valamint kötelezettséget vállal, hogy az újonnan, zártkörűen forgalomba hozandó részvények ellenértékének, mindösszesen ,-Ft, azaz Hétszázhetvenkettőmillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására, oly módon, hogy Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes - a 6.a.) pontban nevesített részvénysorozat névértékének 25%-a, azaz ,-Ft, azaz Száznyolcvankilencmillió forint megfizetésére a közgyűlési határozat elfogadását követő 30 napon belül, míg a fennmaradó ,-Ft, azaz Ötszázhatvanhétmillió forint megfizetésére a Fürdőprojekt megvalósítását célzó, 2. oldalon hivatkozott beruházás üteméhez igazítottan, de legkésőbb az alaptőke-emelésről meghozott társasági közgyűlési határozat (a továbbiakban: Közgyűlési határozat) meghozatalának napját követő 1 (egy) éven belül köteles. - a 6.b.), 6.c.) és 6.d.) pontban nevesített részvénysorozat névértékének 100%-a, azaz ,-Ft, azaz Tizenhatmillió forint megfizetésére a Közgyűlési határozat elfogadását követő 30 napon belül köteles. 6.Szerződő Felek vállalják, hogy a Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű kibocsátásával megvalósuló felemeléséről döntő Közgyűlési határozatot az alábbi a Gt (1) bekezdésének megfelelő - tartalommal fogadják el. a Társaság alaptőke-emelésének módja: új részvények kibocsátása (Gt (1) bek. a.);

4 a Társaság alaptőke-emelésének összege: ,-Ft, azaz Hétszázhetvenkettőmillió forint, a Társaság alaptőke-emelése során zártkörűen forgalomba hozatalra kerül a.)1512 (ezerötszáztizenkettő) darab, egyenként ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Hétszázötvenhatmillió forint névértékű törzsrészvény; b.)1 (egy) darab, nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó szavazat elsőbbségi részvény. A Szerződő Felek által a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával egyidejűleg elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a.) b.) c.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) l.) n.) o.) p.) q.) és r.) pontjaiban közgyűlési határozat kizárólag ezen elsőbbségi részvény tulajdonosának igenlő szavazatával hozható meg. A részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szavazatelsőbbségi részvényt a jelen Közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének napját követő 18 (tizennyolc) év elteltével törzsrészvénnyé alakítják. c.)1 (egy) darab, nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosító részvény. Jelen pontban meghatározott részvény alapján Veszprém Megye Önkormányzata, mint részvényes jogosult a Társaság mindenkori igazgatóságában a tagok legfeljebb 1/3-át (jelenleg 1 (egy) főt) kijelölni és visszahívni, továbbá a Társaság mindenkori felügyelő bizottságában a tagok legfeljebb 1/3-át (jelenleg 1 (egy) főt) kijelölni és visszahívni. A kijelölés és visszahívás részletes szabályait a Társaság Alapszabálya határozza meg. d.)30 (harminc) darab, nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó osztalék elsőbbségi részvény. A névre szóló elsőbbségi részvény tulajdonosa a részvényesek között felosztható nyereségből a törzsrészvényeket megelőzően jogosult nyereségre.. A részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az osztalékelsőbbségi részvényt a jelen Közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének napját követő 18 (tizennyolc) év elteltével törzsrészvénnyé alakítják. Veszprém Megye Önkormányzata a 6.a. pontban nevesített részvénysorozat névértékének 25%-át, azaz ,-Ft, azaz Száznyolcvankilencmillió forintot 30 napon belül, a névérték fennmaradó részét, mindösszesen ,-Ft, azaz Ötszázhatvanhétmillió forintot a Fürdőprojekt megvalósítását célzó, 2. oldalon hivatkozott beruházás üteméhez igazítottan, de legkésőbb az alaptőke-emelésről meghozott társasági közgyűlési határozat (a továbbiakban: Közgyűlési határozat) meghozatalának napját követő 1 (egy) éven belül köteles a Társaság Erste Bank Rt-nél vezetett számú pénzforgalmi bankszámlájára átutalással teljesíteni. (Gt (1) bek. c.) Veszprém Megye Önkormányzata a 6.b., 6.c. és 6.d. pontokban nevesített részvénysorozat névértékét, mindösszesen ,-Ft, azaz tizenhatmillió forintot a Közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles a Társaság Erste Bank Rt-nél vezetett számú pénzforgalmi bankszámlájára átutalással teljesíteni. (Gt (1) bek. c.)

5 Pápa Város Önkormányzata kijelenti, hogy az újonnan, zártkörűen forgalomba hozandó részvényekre vonatkozó jegyzési jogával nem kíván élni, amelyre figyelemmel a Társaság részvényese valamennyi, jelen alaptőke-emelés keretében zártkörűen forgalomba hozandó részvény átvételére Veszprém Megye Önkormányzatát jelölik ki (Gt (2) bek). Az alaptőke emelést követően a Társaság részvényesei: Részvényes Részesedés a jegyzett tőkéből Részvények száma (db) (Ft) Pápa Város Önkormányzata Veszprém Megye Önkormányzata Összesen A részvények névértéke ,-Ft/db, azaz ötszázezer Forint /darab. Veszprém Megye Önkormányzata az újonnan, zártkörűen forgalomba hozandó részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb a Társaság közgyűlési határozatának elfogadásától számított 15 napon belül köteles megtenni. (Gt (1) bek. e.) 7.Szerződő Felek megállapodnak, hogy Veszprém Megye Önkormányzata a Társaság alaptőkéjének a jelen megállapodás szerinti tartalommal megvalósuló felemelésére, valamint a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására kizárólag a jelen megállapodásban meghatározott tartalmú közgyűlési határozat elfogadása esetén köteles. 8.Veszprém Megye Önkormányzata kijelenti, hogy a Társaság alaptőke-emelésének pénzügyi fedezetét a Veszprém Megye Fejlődéséért nevű kötvényből származó forrásai terhére biztosítja. 9.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szindikátusi megállapodás 6. b. pontjában nevesített, a Szerződő Felek által elhatározott alaptőke-emelés során előállítandó ,-Ft, azaz Ötszázezer Forint névértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó szavazat elsőbbségi részvény alapján Veszprém Megye Önkormányzata, részvényes elsőbbségi jogát Szerződő Felek által a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával egyidejűleg elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a.) b.) c.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) l.) n.) o.) p.) q.) és r.) pontjai vonatkozásában kívánja gyakorolni. 10.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával elfogadják a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amelyben a közgyűlés, az igazgatóság és a vezérigazgató hatáskörébe tartozó tárgyköröket részletesen meghatározzák.

6 II. A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében esetlegesen elnyert támogatás alapján megvalósuló beruházással kapcsolatos rendelkezések 11.Szerződő Felek vállalják, hogy a Társaság által a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP pályázati kiírására A pápai egészség- és fürdőturizmus továbbfejlesztése címmel benyújtott pályázatra vonatkozó eljárásban, a támogatás odaítélése érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek, ezzel kapcsolatosan folyamatos egyeztetést folytatnak. 12.Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Társaság által a Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP pályázati kiírására A pápai egészség- és fürdőturizmus továbbfejlesztése címmel benyújtott pályázat támogatásban részesül, és a támogatás alapján a Társaság a pályázatban meghatározott beruházást megvalósítja, úgy a Társaság vagyonában bekövetkező vagyonnövekményre a Társaság részvényesei a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Társaság alaptőke-emelését követően tulajdonolt részvényeik arányában jogosultak. III. A Társaság operatív működésével kapcsolatos rendelkezések 13.Annak érdekében, hogy a Fürdőprojekt megvalósítása érdekében a Veszprém Megye Önkormányzata által valamennyi jogcímen a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzügyi források felhasználása rendeltetésszerű, hatékony és átlátható legyen, Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg. Személyi, szervezeti rendelkezések: 14.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Társaság igazgatósága elnöke személyére Pápa Város Önkormányzata részvényes jogosult javaslatot tenni. 15.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a Veszprém Megye Önkormányzata részvényes által jelölhető és visszahívható személyen felül Veszprém Megye Önkormányzata részvényes jogosult a Társaság mindenkori felügyelő bizottsága tagjainak további 1/3-ának (jelenleg 1 (egy) fő) kijelölésére és visszahívására, továbbá Veszprém Megye Önkormányzata részvényes jogosult a Társaság felügyelő bizottsága elnöke személyére javaslatot tenni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Társaság alaptőke-emelése során a Társaság Alapszabályát akként módosítják, hogy a Társaság igazgatósága köteles valamennyi ülésére a Társaság felügyelő bizottságának elnökét meghívni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Veszprém Megye Önkormányzata a jelen pontban meghatározott jogát a jelen szindikátusi megállapodásban rögzített alaptőke-emelésről döntő közgyűlésen jogosult először gyakorolni. 16.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Társaság vezérigazgatójának személyére Pápa Város Önkormányzata részvényes jogosult javaslatot tenni. 17.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Fürdőprojekt megvalósítása érdekében a Társaságnál átfogó szervezeti változásokat hajtanak végre, a Társaság jelenlegi és tervezett tevékenységeire vonatkozó komplex üzleti terv eredményének ismeretében. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a Társaság jelenlegi és tervezett tevékenységeire vonatkozó komplex üzleti terv elkészítését a Társaság közgyűlésén támogatják, valamint

7 ugyancsak támogatják a komplex üzleti terv megállapításainak megfelelő szervezeti változások elfogadására vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát. 18.Szerződő Felek megállapodnak, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/N. (5) bekezdése értelmében közösen kidolgozzák és jóváhagyják a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és más a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveinek, és annak rendszeréről szóló szabályzatot, amelyet ezt követően a Társaság legfőbb szerve elé jóváhagyás céljából beterjesztenek. Pénzügyi rendelkezések: 19.Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Veszprém Megye Önkormányzata által a Társaság alaptőke-emelésének keretében rendelkezésre bocsátott források cél szerinti felhasználásának folyamatos ellenőrzése érdekében a Társaság, illetve a Társaság részvételével működő gazdasági társaságok kötelesek elektronikus kontrolling rendszert működtetni, és abból a fejlesztési források felhasználásáról, a gazdasági eredményről, a fizetőképességet befolyásoló mutatókról Veszprém Megye Önkormányzata számára havi rendszerességgel adatot szolgáltatni, tárgyhót követő 15-éig. 20. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 19. pontban meghatározott adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság illetve a Társaság részvételével működő gazdasági társaság pénzügyi helyzete nem felel meg az üzleti tervben időarányosan meghatározott mutatóknak, úgy haladéktalanul egyeztetéseket kezdeményeznek. IV. A Fürdőprojekt megvalósítására szánt fejlesztési források értéken történő megőrzésének biztosítékait szabályozó, a Társaság és Veszprém Megye Önkormányzata között megkötendő szindikátusi megállapodás létesítése 21.Szerződő Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a jelen megállapodás alapján a Társaság alaptőke-emelésének pénzügyi fedezetét képező - a Veszprém Megye Fejlődéséért nevű kötvényből származó források tekintetében a Veszprém Megye Önkormányzatát legkésőbb szeptember 30. napján visszafizetési kötelezettség terheli, így a Veszprém Megye Önkormányzata számára a fejlesztési források értéken történő megőrzése, elvárható biztonsága kiemelt jelentőséggel bír a Fürdőprojekt megvalósítása során. Szerződő Felek kijelentik, tudomással bírnak a jelen pontban hivatkozott, Veszprém Megye Önkormányzatát terhelő fizetési kötelezettségről, annak évenkénti ütemezéséről, amelyre vonatkozó kimutatás a jelen szindikátusi megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. 22.A 21. pontban írtakra figyelemmel Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Társaság alaptőke-emelésével egyidejűleg Veszprém Megye Önkormányzata és a Társaság Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Projektcég) cégnévvel gazdasági társaságot hoz létre. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Projektcégben Veszprém Megye Önkormányzata a Projektcég törzsbetétének 51 %-át megtestesítő, míg a Társaság a Projektcég törzsbetétének 49 %-át megtestesítő üzletrészt szerez. 23.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projektcég működésével kapcsolatos szabályokat a Veszprém Megye Önkormányzata és a Társaság között a jelen szindikátusi megállapodással egyidejűleg megkötésre kerülő szindikátusi megállapodás rögzíti. Pápa Város Önkormányzata

8 kijelenti, hogy a Projektcég működését szabályozó szindikátusi megállapodás tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal maradéktalanul egyetért. 24.Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a Projektcég megalapításához szükséges feltételek megteremtésében, a Projektcég létrehozásában és működtetésében Veszprém Megye Önkormányzatával folyamatosan együttműködik, a Projektcég létrehozását minden rendelkezésére álló eszközzel elősegíti. V. Vegyes rendelkezések 25.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az összes felmerült általános és vitás kérdésben kölcsönösen együttműködve járnak el. Kötelezettséget vállalnak a kérdések tárgyalásos úton való rendezésére, a személyes egyeztetésre. Ennek során Szerződő Felek bármelyike jogosult a másik Felet megkeresni, annak vezetője vagy az erre külön meghatalmazott személy útján. 26.Vitás kérdések felmerülése esetén Szerződő Felek törekednek a vita békés, tárgyalásos úton történő, közvetlen, konszenzuális megoldására. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vita jellegétől függően, az ügy kivizsgálására független szakértőt kérnek fel. A szakértő véleményét elfogadják, és döntésüket ennek megfelelően hozzák meg. 27.Szerződő Felek bármelyike jogosult a Társaság működésével összefüggő, vagy azt érintő kérdések, javaslatok egyeztetése, másik féllel történő ismertetése céljából tárgyalást kezdeményezni. Szerződő Felek jogosultak egymás álláspontját megismerni, és kötelesek saját álláspontjukat a másik féllel rövid határidőn belül, közvetlenül közölni. 28.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy évente legalább egy alkalommal vezetői szinten értékelik az elmúlt időszak együttműködésének eredményeit. Ennek keretében megállapodnak az együttműködés aktuális területeiről és prioritásairól. 29.A jelen megállapodás alapján a kapcsolattartásra, valamint a 28. pont szerint végzett értékelésre kijelölt képviselők: A Veszprém Megye Önkormányzata részéről: Dr. Zsédenyi Imre, főjegyző Pápa Város Önkormányzata részéről: Kanozsainé dr. Pék Mária, jegyző 30.Szerződő Felek a jelen szerződés végrehajtásából eredő vitájukat békés úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a pertárgy értékétől függően a Veszprémi Városi Bíróság, vagy a Veszprém Megyei Bíróság illetékességét ismerik el. 31.Jelen megállapodás Veszprém Megye Önkormányzata Közgyűlése és Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen megállapodás tartalmát jóváhagyó (a jelen megállapodásnak a Szerződő Felek képviselői által történő aláírására való felhatalmazását is tartalmazó) döntéseivel és a jelen megállapodás Szerződő Felek általi együttes aláírásával lép hatályba. 32.Szerződő Felek a jelen szindikátusi megállapodás aláírásával közösen megalkották a megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezetét, amelyet Szerződő Felek közösen a Társaság közgyűlése elé terjesztenek annak jóváhagyása, elfogadása céljából.

9 Jelen Szindikátusi Megállapodást a Szerződő Felek képviselői elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Veszprém, Veszprém Megye Önkormányzata Képv.:. Pápa Város Önkormányzata Képv.:

10 Szind. Szerz. 1. mell. A 900 millió Ft Kötvény bevételre jutó jutó kamat és törlesztés teher Évek Ezer Ft

11 220/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1/A melléklete Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak Az Alapszabályban megjelölt alapító tagok szeptember 27-én Pápán részvénytársaságot hoztak létre, mely részvénytársaság Alapszabálya a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, az időközi módosításokat is figyelembe véve, egységes szerkezetben tartalmazza a részvénytársaság működésére vonatkozó szabályokat. Az Alapszabályt módosította a társaság közgyűlése: 1) október 19. 2) december 28. 3) szeptember 1. 4) december 11. 5) május 27. 6) május 26. 7) augusztus 26. 8) szeptember 28. 9) május ) december 22. A december 22-ei közgyűlés határozatainak megfelelő módosítások dőlt betűvel feltüntetve december 22.

12 ALAPSZABÁLY Alulírott alapítók a évi IV. törvény (Gt.) alapján részvénytársaságot hoznak létre az alábbiak szerint: 1. A társaság részvényesei I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.Pápa Város Önkormányzata székhely: 8500 Pápa, Fő u. 12.; törzsszám: ; képv.: Dr. Kovács Zoltán polgármester, 1.2.Veszprém Megye Önkormányzata székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) törzsszám: képviseli: Lasztovicza Jenő a Megyei Közgyűlés elnöke, (10) 2. A társaság cégneve, rövidített neve 2.1. A társaság cégneve: Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7) 2.2. Rövidített cégnév: Pápai Termálvízhasznosító Zrt. (7) 3. A társaság székhelye, telephelye, fióktelepe 3.1. A társaság székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5. (4) 4. A társaság tevékenyégi körei 4.1. Főtevékenység: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 4.2. Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése Szállodai szolgáltatás Kempingszolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakorvosi járóbeteg ellátás

13 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Sportlétesítmény működtetése Testedzési szolgáltatás Egyéb sporttevékenység Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (9) 5. A társaság alaptőkéje II. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK 5.1. A társaság alaptőkéje: ,-Ft, azaz Egymilliárdötszázkilencvenhatmillió forint, melyből pénzbeli hozzájárulás ,-ft, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint, míg nem pénzbeli hozzájárulás ,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenhatmillióötszázezer forint. (3) (10) 5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás ingatlan (építési terület, beépítetlen terület, lakóház, udvar, gazdasági épület, saját használatú út, építmények) vagyontárgyakból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke ,- Ft, amelyet Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő utca 12.) részvényes 493 db, egyenként ,- Ft névértékű, összesen ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény ellenében szolgáltatott. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a SIGNATOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, Radnóti tér 2., eljáró könyvvizsgáló: Olma Frigyes 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) könyvvizsgáló előzetesen felülvizsgálta és elfogadta. (5) 5.3. A részvényesek jelen okirat aláírásával akként nyilatkoznak, hogy a nem pénzbeli hozzájárulást, a nem pénzbeli hozzájárulást biztosító alapító a társaság rendelkezésére bocsátotta, a pénzbeli hozzájárulás pedig az alapításkor szolgáltatott hozzájárulás tekintetében a Társaság nevére, az Erste Bank Rt-nél vezetett számú számlára került elhelyezésre, míg a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés alapján szolgáltatandó pénzbeli hozzájárulás ezen közgyűlési határozatnak megfelelően kerül a Társaság részére átutalásra. (10) 6. Részvények 6.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőke) db, azaz Háromezer-egyszázkilencvenkettő darab, egyenként ,- Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű részvényből áll. A névérték a kibocsátási értékkel megegyezik. (3) (10) 6.2. A részvények fajtája: - törzsrészvény; elsőbbségi részvény (az elsőbbségi részvényfajtán belül osztalék elsőbbségi részvény (Gt (2) bek. a.), szavazat elsőbbségi részvény (Gt (2) bek. c.) és vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény (Gt (2) d.) kerül előállításra. (10)

14 6.3. Veszprém Megye Önkormányzata kötelezettséget vállal az alaptőke emelés során zártkörűen forgalomba hozandó részvények átvételére. Ennek alapján: Veszprém Megye Önkormányzata (ezerötszáztizenkettő) darab, egyenként ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű nyomdai úton előállítandó, mindösszesen ,-Ft, azaz Hétszázötvenhatmillió forint össznévértékű törzsrészvény; - 30 (egy) darab, egyenként ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű nyomdai úton előállítandó, mindösszesen ,-Ft, azaz Tizenötmillió forint össznévértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó osztalékelsőbbségi részvény, - 1 (egy) darab, nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, elsőbbségi részvényfajtához tartozó szavazat elsőbbségi részvény; és - 1 (egy) darab, nyomdai úton előállítandó, ,-Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű, elsőbbségi részvényosztályhoz tartozó vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosító részvény átvételére vállal kötelezettséget, amely mindösszesen ,-Ft, azaz hétszázhetvenkettőmillió forint pénzbeli hozzájárulást jelent. (10) Az osztalék elsőbbségi részvény alapján a részvény tulajdonosa a részvényesek között felosztható nyereségből a törzsrészvényeket megelőzően jogosult nyereségre. A részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az osztalékelsőbbségi részvényt a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének napját követő 18 (tizennyolc) év elteltével törzsrészvénnyé alakítják.(10) A jelen Alapszabály a.) b.) c.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) l.) n.) o.) p.) q.) és r.) pontjai tekintetében közgyűlési határozat kizárólag a szavazat elsőbbségi részvény tulajdonosának igenlő szavazatával hozható meg. A részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az osztalékelsőbbségi részvényt a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozattal elhatározott alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének napját követő 18 (tizennyolc) év elteltével törzsrészvénnyé alakítják. (10) A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult a Társaság mindenkori igazgatóságában a tagok legfeljebb 1/3-át (jelenleg 1 (egy) főt) kijelölni és visszahívni, továbbá a Társaság mindenkori felügyelő bizottságában a tagok legfeljebb 1/3-át (jelenleg 1 (egy) főt) kijelölni és visszahívni. Amennyiben a részvényes által a jelen Alapszabály módosítással egyidejűleg kijelölt igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat a Gt.-ben meghatározott feltételek bekövetkezte miatt vissza kell hívni, a visszahívásról a részvény tulajdonos 30 (harminc) napon belül köteles intézkedni. Amennyiben a részvényes ezen jogát a megjelölt határidőn belül nem gyakorolja, a visszahívást a Társaság közgyűlése gyakorolja. (10) Veszprém Megye Önkormányzata az újonnan kibocsátandó törzsrészvények névértékének 25%-a, azaz ,-Ft, azaz Száznyolcvankilencmillió forint megfizetésére a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozat elfogadását követő 30 napon belül, míg a fennmaradó ,-Ft, azaz Ötszázhatvanhétmillió forint megfizetésére legkésőbb a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelés napját követő 1 (egy) éven belül köteles. Veszprém Megye Önkormányzata az elsőbbségi részvények névértékének 100%-a,

15 azaz ,-Ft, azaz Tizenhatmillió megfizetésére a.../2009. (XII....) sz. közgyűlési határozat elfogadását követő 30 napon belül köteles. (10) 6.4. A részvényesek megállapítják azt, hogy az alaptőke emelést követően a társaság részvényeinek megoszlása a következő: Pápa Város Önkormányzata 1628 db ,- Ft névértékű részvény (3) Veszprém Megye Önkormányzata 1564 db ,-Ft névértékű részvény, amelyből 1532 db ,-Ft névértékű törzsrészvény, 30 db ,-Ft névértékű elsőbbségi részvényfajtába tartozó, osztalékelsőbbségi részvény, 1 db ,-Ft névértékű elsőbbségi részvényfajtába tartozó, szavazat elsőbbségi részvény, 1 db ,-Ft névértékű elsőbbségi részvényrajtába tartozó, vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény. (10) 6.5. A részvényesek megállapodnak abban, hogy a részvényeket nyomdai úton állíttatják elő. (10) 7. A részvények átruházása, összevonása, alaptőke felemelése 7.1. A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezése szükséges. A beleegyezés megadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg. Fontos oknak minősül, ha a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy az átruházás veszélyezteti a Társaság fejlesztési céljainak megvalósítását. (5)(10) 7.2. Az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók. Az összevont címletű részvény részvényes kérésére és költségére utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve az Alapszabályban az adott részvény sorozatra meghatározott névértékű részvényekre bontható. III. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 14. A részvényesi jogok Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni A részvényes a Gt-ben, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott jogok gyakorlására a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. (8)(10) 15. Osztalék, osztalékelőleg, kifizetések A részvényest a részvénytársaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható, és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Jelen Alapszabály felhatalmazása alapján a részvényest megillető osztalék elsődlegesen pénzbeli juttatásként, ennek hiányában nem pénzbeli vagyoni juttatásként is teljesítésre kerülhet. (5) (8)(10)

16 15.2.Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a részvénytársaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. (10) A közgyűlés az osztalék kifizetéséről az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. (5) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a Gt (1) bekezdésének a) b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről dönthet. (5) (8) (10) A részvénytársaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt-ben meghatározott esetekben és az alaptőke leszállításának esetét kivéve csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. (8) 16. Szavazati jog A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A részvényest minden ,- Ft, azaz Ötszázezer forint névértékű részvénye után egy szavazati jog illeti meg. (4) Közgyűlési határozat jelen Alapszabály a.) b.) c.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) l.) n.) o.) p.) q.) és r.) pontjai tekintetében kizárólag a szavazat elsőbbségi elsőbbségi részvény tulajdonosának igenlő szavazatával hozható meg. (10) A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. Leadott szavazatnak kizárólag az igen és a nem szavazat számít. A tartózkodás le nem adott szavazatnak minősül. 17. A közgyűlés IV. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az alapszabály megállapításáról és módosításáról. b) Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról. c) A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. d) Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. (3) (10)

17 e) A számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ide értve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is. (10) f) Döntés ha a Gt. eltérően nem rendelkezik osztalékelőleg fizetéséről (5) (10) g) Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról. h) Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása. i) Döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról. (1) j) Döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről (10) k) Döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról. (5) l) Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról. (5) m) a Társaság vezérigazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása és díjazásának megállapítása. (10) n) döntés gazdasági társaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről. (10) o) döntés minden olyan a jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő - szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról - kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az egyenkénti ügylet értéke meghaladja a 100 millió forintot, (A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.) (10) p) A Társaság üzleti terveinek, valamint a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítására vonatkozó szabályzat jóváhagyása. (10) q) az Igazgatóság ügyrendjének és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. (10) r) az évi XXXVIII. törvény 100/N. (5) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 142/A. (3) bekezdésében foglaltak értendők. (10) s) Döntés minden olyan kérdésekben, amit törvény, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható. A közgyűlést ha a törvény másképp nem rendelkezik az igazgatóság hívja össze A közgyűlést az Alapszabályban meghatározott módon, a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni A meghívó tartalmazza: a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, b) a közgyűlés időpontját és helyét, c) a közgyűlés megtartásának módját, /8/ d) a közgyűlés napirendjét,

18 e) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, /8/ f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke. A közgyűlést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén pedig a közgyűlés által az ülésen megválasztott igazgatósági tag, vagy részvényesi képviselő, akik ebben az esetben a közgyűlés elnökének minősülnek. /4/ A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi részvényes jelen van, és az ülés megtartásához hozzájárul. /8/ A közgyűlés az ülésre szóló meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához. /8/ Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek a fenti jogukat a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. /8/ Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. /5/ A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. /8/ Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés a közgyűlési meghívóban is összehívható. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább fél órának kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap. /8/ A közgyűlés határozatait ha törvény, vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű szótöbbséggel hozza meg. /8/ A közgyűlésnek a jelen Alapszabály pontjának a.) b.) c.) h. és k.) pontjaiban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. (8) (10) A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve a képviselője nevét (cégét), és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke, és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. /4/ /8/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a részvénytársaság nevét és székhelyét, b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét, /8/ c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét, d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,

19 e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és erre megválasztott, jelenlévő részvényes hitelesíti Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat, vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól. 18. Az igazgatóság A részvénytársaságnál három tagú igazgatóság működik. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott időre, legfeljebb öt év időtartamra választja. /8/ Az igazgatóság tagjai: a) Veiland László /2/ /8/ (Béb, an: Stark Angéla) 8200 Veszprém, Móricz Zsigmond u. 3/B. b) Dr. Lukács Endre /8/ (Csorna, an: Németh Emma) 8500 Pápa, Aradi u. 9. c) Kovács Antal (Zirc, an: Scheuer Katalin) 8200 Veszprém, Nyerges u Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató feladatait és hatáskörét az igazgatóság által elfogadott ügyrendben elkülönítve kell meghatározni. /8/ A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság feladata. /8/ Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy: a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy b) saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. /8/ Az igazgatóság szükség esetén saját hatáskörben dönthet a részvénytársaság cégnevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének, valamint a társaság tevékenységi

20 körének a főtevékenység kivételével megváltoztatásáról és ezzel összefüggésben az Alapszabály ide vonatkozó rendelkezéseit módosíthatja. /9/ Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Igazgatóság ügyrendjének megalkotása és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése, - az éves üzleti terv (és módosításainak) előterjesztése az azt elfogadó Közgyűlésre, - szükség esetén a közbenső mérleg, és annak alapján az osztalék előleg fizetésére vonatkozó javaslat elkészítése, és annak alapján az osztalék fizetésére vonatkozó javaslat elkészítése, és annak a Felügyelő Bizottság egyetértésével jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjesztése, - a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és munkaszervezetének kialakítása, - kizárólagos döntés minden olyan szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról - kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az egyenkénti ügylet értéke meghaladja 30 millió, de nem éri el a 100 millió forintot (A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.), - az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, - döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jogszabály, a közgyűlés, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal, - ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóinak - ide nem értve a cégvezetőt - képviseleti joggal történő felruházása. (10) 19. A felügyelő bizottság A részvénytársaságnál három tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott időre, legfeljebb öt évi időtartamra választja. /8/ A felügyelő bizottság tagjai: a) Talabér Márta /8/ (Veszprém, an: Horváth Rozália) 8181 Berhida, Petőfi S. u. 19. b) Kanozsainé Dr. Pék Mária /8/ (Pápa, an: Süveges Mária) 8500 Pápa, Puskás T. u. 9. c) Szedlák Attila /8/ (Veszprém, an:kekk Ilona Erika) 8196 Litér, Árpád u A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

21 20. A vezérigazgató A részvénytársaság közgyűlése az igazgatóság tagjai közül meghatározott időtartamra vezérigazgatót nevez ki. /8/ A társaság vezérigazgatója: Kovács Antal (Zirc, , anyja neve: Scheuer Katalin; 8200 Veszprém, Nyerges u. 12.) A vezérigazgató megbízatása szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig szól. /8/ A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek megfelelően A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat a közgyűlés hatáskörébe utaltak kivételével felette az igazgatóság gyakorolja A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva, továbbá azon ügyek, amelyeket a közgyűlés vagy az igazgatóság részére delegált. A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan szerződéskötésről vagy kötelezettségvállalásról - kivéve a Társaság likvid eszközeinek átmeneti hasznosítását -, amelynél az egyenkénti ügylet értéke nem éri el a 30 millió forintot. (A szerződés értékének megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni.) (10) A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a társaság alkalmazottaira átruházni, kivéve azokat, melyeket az igazgatóság vagy a közgyűlés kizárólag reá delegált A vezérigazgató gyakorolja a részvénytársaság alkalmazottai felett a munkáltató jogokat. /3/ 21. A könyvvizsgáló A közgyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt üzleti év felülvizsgálatának időtartamára választja. /8/ A társaság könyvvizsgálója a SIGNATOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartási száma: , cégjegyzékszáma: Cg ) 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. szám alatti társaság. A könyvvizsgáló a társaság a könyvvizsgálati feladatok ellátására Olma Frigyes (Márkó, an: Jung Teréz, könyvvizsgálói igazolványának száma: ) 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. szám alatti lakost jelöli ki. /8/ A könyvvizsgáló megbízatása szeptember 28. napjától május 31. napjáig szól. /8/ A könyvvizsgáló ellenőrzi a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szerve elé

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS 220/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápa Város Önkormányzatával kötendő, Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben kisebbségi részesedés

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS 221/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 2. sz. melléklete SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Veszprém Megye Önkormányzata Törzsszám: 15431954 székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS 221/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt rendelkezésére bocsátott források visszafizetése érdekében, a

Részletesebben

RT. 2012. április 21.

RT. 2012. április 21. RT. 2012. április 21. I. részvény 177. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. - tagsági jogok - névre szóló - Névértékkel rendelkezik - értékpapír

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS EGYESÜLÉSI TERV GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE (BEOLVADÁS) VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Alulírottak, GLADSTONE Magyarország Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Baross

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatai 1/2004. sz. határozat: "A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2003. évi

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Alapszabály Alulírott részvényesek, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. ALAPÍTÓ OKIRAT tervezet amennyiben a jogutód társaságban tőkeemelésre kerül sor I... 3 A Társaság cégneve... 3 II.... 3 A Társaság székhelye... 3 III....

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést

MEGHÍVÓ HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság Igazgatósága értesíti t. részvényeseit, hogy az Igazgatóság rendkívüli közgyûlést hívott össze 2005. december 23-a péntekre, 9:45

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

A P P O R T L I S T A

A P P O R T L I S T A 72/2010. (IV. 22.) MÖK határozat 2 sz. melléklete A P P O R T L I S T A Alulírott Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8500 Pápa, Várkert

Részletesebben

C/21 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE. A közgyűlés

C/21 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE. A közgyűlés A közgyűlés 231. (1) A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. (2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2014. április 23. napján 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2014.04.23.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok

A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2016. szeptember 01-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatok A Libri-Bookline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1066

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása 12)Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104) Igazgatósága értesíti Tisztelt Részvényeseit,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2014. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik: Módosítási javaslatok... 2 1. A szabályozott

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 6. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Részvénytársaság Kezdő vállalkozások számára kevéssé kedvelt forma a részvénytársaság. Az ebben lévő tulajdon részvényeken alapul, amelyek alapján tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. A részvény

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA

TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TERVEZET MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARÁK KÖZFELADATI ÜGYNÖKSÉGE ZRT. ALAPSZABÁLYA TARTALOMJEGYZÉK Pont Oldal 1. A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE... 3 2. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése

A Kartonpack Nyrt évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A Kartonpack Nyrt. 2017. évi gazdálkodási adatainak közgyűlési előterjesztése A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: Debrecen, Galamb u. 11. cégjegyzékszáma: 09-10-000030)

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db.

A /28. számú határozat esetében: - az összes részvény darabszáma: db. K Ö Z Z É T É T E L A Waberer s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszám: 01-10-041375; a továbbiakban: Kibocsátó ) ezúton közzéteszi

Részletesebben

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év június hó 20. napján megtartott. Rendkívüli Közgyűlésének

Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság év június hó 20. napján megtartott. Rendkívüli Közgyűlésének Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. év június hó 20. napján megtartott Rendkívüli Közgyűlésének 22/2014. számú Közgyűlési Határozata A Közgyűlés az Alapszabály alábbi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2019. április 18. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat)

( darab igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat) Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045428; székhelye: 1134 Budapest, Klapka utca 11.; Társaság ) a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92)

ZALAKERÁMIA RT.. H-8900 ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6. TEL.: (92) , FAX: (92) Közlemény A Zalakerámia Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2004. július 23. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A határozatképes

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai Budapest, 2019. április 17. A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2019. április 17. napján megtartott éves közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2012. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ( Társaság ) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Ózd, 2016. április 28. Ózd

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS. a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. 2018. április 20. napján tartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. október 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2010. október 10.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

A L A P S Z A B Á L Y - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - A L A P S Z A B Á L Y - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - Alulírott, Részvényesek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően,

Részletesebben

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át

igen szavazattal, és tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alaptőke 74,26 %-át Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI AZ ECONET.HU INFORMATIKAI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 7-ÉN TARTOTT IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI 4/2007. (III. 7.) sz. IT határozat Az Igazgatóság jóváhagyja, hogy a Részvénytársaság

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben