ADÁS-VÉTELI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁS-VÉTELI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 ADÁS-VÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Cím: Debrecen, Varga u. 23. Képviseli: Papné Gyöngyösi Katalin Intézményvezető Képviselő elérhetősége: Debrecen, Varga u. 23. Levelezési címe: Debrecen, Varga u. 23. Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: Számlázási cím: Debrecen, Varga u. 23. Adószáma: , mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a(z) Hajdú-Coop Zrt. Cím: 4025 Debrecen Széchenyi u. 33. Képviselő neve, tisztsége: Horváth Andrea és Papp Attila más munkavállalók Képviselő elérhetősége: 4025 Debrecen Széchenyi u. 33. Levelezési címe: 4025 Debrecen Széchenyi u. 33. Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Bankszámlaszáma: Számlázási cím: 4025 Debrecen Széchenyi u. 33. Adószáma: Cégjegyzék száma: , mint szállító (a továbbiakban: Szállító) között a mai napon az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezet szerint Élelmiszerek beszerzése 2020 elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában október 23-án 2019/S számon, a Közbeszerzési Értesítőben október 25- én K.É /2019 számon jelent meg. A Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján és a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást a(z) I. rész vonatkozásában megnyerte. 1

2 1. A szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett Ajánlati felhívásban és a Kbt. 39. (1) bekezdésének megfelelően elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen, a Kbt. 57. (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától hozzáférhetővé tett Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott termékek a továbbiakban: Termékek szállítása. A részletes műszaki paramétereket, továbbá a Szállító által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazta A Szállító jelen szerződés aláírásával a Megrendelő által közzétett Ajánlati felhívásban és a Kbt. 39. (1) bekezdésének megfelelően elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen, a Kbt. 57. (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától hozzáférhetővé tett Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott Termékek szállítására vállal kötelezettséget, az Ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételekkel A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó Ft Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott termékek vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott, jelen szerződés 2. sz. mellékletében is meghatározott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen Szállító sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik Megrendelő köteles Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szállító teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket megfizetni A Szállító által szállítandó Termékeknek meg kell felelniük a Megrendelő által a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikációnak, a Szállító által ajánlata részeként becsatolt dokumentumoknak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a Szállító ajánlatában szerepeltek A felek rögzítik, hogy a szerződést Megrendelő finanszírozza. 2./ Ellenszolgáltatás (Szállítási díj): 2

3 2.1. A szállítandó Termék(ek) árát jelen szerződés 2. sz. Mellékletét képező tételes árjegyzék (Ártáblázat) tartalmazza, s a Megrendelő mellett az képezi az adott számla alapját A szállítási díj magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott Termékek ellenértékét, továbbá tartalmaz minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Szállító mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott Szállítási díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a Szállítási díj teljes mértékben fedezetet nyújt A Szállítási díj tehát minden olyan feladat elvégzését, engedély beszerzését, esetlegesen szükséges részlet tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, használatba vételhez szükséges A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 2. sz. Mellékletében szereplő árak a szerződés fix időtartama alatt, azaz február január 31. közötti 12 hónapos időtartamon keresztül változatlanok maradnak A Szállítási díj a Megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla / számlák ellenében kerül kifizetésre a Szállító által kiállított számla / számlák alapján, jelen szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően Megrendelő a Termékek ellenértékét az általa aláírt szállítólevél alapján, a mennyiségi és minőségi átvételt, és a Megrendelő teljesítés igazolását követően Szállító által szabályszerűen kiállított számlák alapján köteles megfizetni. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. 3./ Fizetési mód 3.1. Előlegfizetés: Megrendelő előleget nem biztosít a Szállító részére A Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján hetente utólag jogosult számlát benyújtani. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét. 3

4 3.3. A kifizetés folyamata: A szállítási díj kifizetésére forintban, hetente utólag, az átvett termékek mennyiségéről kiállított teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, a Megrendelő által leigazolt számla/számlák ellenében, az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor a Kbt (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdésében, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül sor, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény) vonatkozó rendelkezéseire. A számlák fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 30 nap, Megrendelő a kiállított számlát átutalással egyenlíti ki. A Felek a számla kiállítását követő 8. munkanapot tekintik a kézhezvétel időpontjának. A Szállító a fizetési határidőt és az általános forgalmi adó szerinti teljesítési időpontot a számlakibocsátástól számított 8 munkanapos kézhezvételi időszak figyelembevételével tünteti fel a számlán. Amennyiben a Megrendelő igazolja, hogy a tényleges kézhezvétel a számlakiállítást követő 8. munkanapon túl történt, akkor a késedelem idejével a fizetési határidő meghosszabbodik. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15 napig számlakifogással élhet a Szállító felé. A kétségek elkerülése végett a felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének a Szállító bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető pénzintézete által kivetett díjakat és költségeket A fizetési feltételek kapcsán vonatkozó jogszabályok különösen: - A Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény; - Az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény; - A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény; - Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény; - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; - Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII törvény A számlák kiállítására a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 4

5 3.8. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi CL. törvény (Art) rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. Amennyiben a Szállító a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget A Megrendelő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 nap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat A Megrendelő a Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozók részére járó díjazás külön kifizetését nem teljesíti. Ezt a Szállító köteles viselni Megrendelő fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. (1) és (3) bekezdése az irányadó Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy - nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; - a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 4./ Szállítási feltételek, határidők: 4.1. Szállító a termékeket a Megrendelő által esetenként feladott telefonon történő 1 hetes időintervallumra vonatkozó megrendelései alapján o az I. rész vonatkozásában a megrendelést követő héten a Megrendelő által megjelölt napon, 6 oo -6 3o óra közötti időpontban köteles leszállítani a Megrendelő részére A teljesítés helye: Az I. termékcsoport vonatkozásában: o Görgey utcai Tagintézmény: Debrecen, Görgey u. 7. A megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk mennyiségét. Megrendelő a szállítás előtti nap órájáig jogosult a szállítmány összetételének módosítására (mennyiségi értelemben, illetve pótmegrendelés, lemondás). 5

6 4.3. Szállító telefonszáma, melyre a rendeléseket le kell adni: Szállító garantálja, hogy a fenti címet jelen szerződés időtartama alatt fenntartja, illetve amennyiben abban változás történik, azt azonnal bejelenti a Megrendelőnek. A Szállítónak biztosítania kell azt is, hogy a fenti elérhetőségre beérkezett üzeneteket figyelemmel kísérik. Ennek elmulasztása miatt szállítás nem maradhat el Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét arra, hogy a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott szállítási időintervallumnál hamarabb nem áll módjában a szállított termékeket átvenni Az I. termékcsoport vonatkozásában a megrendelt termékeket darabolva, szeletelve, kimérve, szétcsomagolva kell leszállítani a Debrecen, Görgey utca 7. sz. alatti központi élelmezésre Az I. rész vonatkozásában a termékek csak hűtőkocsiban szállíthatóak A termékek leszállításakor Megrendelő képviselője az árut átveszi oly módon, hogy darabáru esetében megszámlálja, egyéb termékek esetében méréssel ellenőrzi a szállítólevélen szereplő termék mennyiségét és az áru hőfokát. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni az áruban szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást, valamint az áru átvételének megkezdése előtt ellenőrzött hűtőkocsi belső hőmérsékletét is Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét. A számla kiállítására Szállító a ténylegesen teljesített szállítások, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevelek alapján jogosult Szállító kötelezi magát, hogy az általa átadott termékek, I. osztályúak és megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak és a leszállítás időpontjában hatályos élelmiszer-egészségügyi előírásoknak, mind a minőség, mind a csomagolás, mind bármely más körülmény tekintetében Szállító köteles gondoskodni a szállító jármű előírás szerinti tisztántartásáról és az általa beszerzett és kiszállított áru csomagolásának szennyeződés mentességéről is. A Megrendelő szennyezett és nem tiszta járműben szállított árut nem vesz át Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során figyelembe veszi az alábbi különleges feltételeket: - Az 1/2000 (I. 7.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet; - A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet; - A 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről; - A évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről; - Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 30.) NFGM rendelet; 6

7 - A 68/2007 (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről; - A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás - egészségügyi előírásokról. 5./ A felek jogai és kötelességei: 5.1. Szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy FELIR azonosítóval rendelkezik A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Megrendelő 3 (három) napon belül tájékoztatja a Szállítót minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Szállító viseli Késedelem esetére kikötött kötbér: A Szállító a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja: a késedelmesen szállított mennyiség nettó ajánlati ára. A késedelmi kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt 0,5 óra után a késedelmesen szállított mennyiség nettó ajánlati árának az 5%-a, maximum 30%. A Szállítót a kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. Amennyiben a Szállító a szerződés teljesítése alatt összesen 3 alkalommal késedelmi kötbér megfizetésére köteles, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem meghiúsulási kötbért fog érvényesíteni. A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 7

8 5.5. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: A szerződésben rögzített kötelezettségek hibás teljesítése esetén a Szállítót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben a szállított termék jellemzői nem felelnek meg a szerződésben, műszaki leírásban vagy szabványban előírtaknak, vagy a mennyiségi hibában szenvedő szállítás. Amennyiben a tárgyhavi szállításon belül a tárgyhónapban teljesített mennyiség 10%-a minőségi, mennyiségi kifogással érintett, úgy Megrendelő az esetleges cserével kapcsolatos igényén túlmenően jogosult minőségi kötbér felszámítására is. A kötbér alapja: a hibás minőségben szállított termékek illetve mennyiségi hibában szenvedő szállítás nettó ajánlati ára. A kötbér mértéke: a teljes tárgyhavi szállítás minőségi hibával érintett részének nettó ajánlati árának a 20%-a. Amennyiben a Szállító a szerződés teljesítése alatt összesen 3 alkalommal hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem hibás teljesítési kötbért számít majd fel, hanem meghiúsulási kötbért fog érvényesíteni. A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítés pillanatától Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. Megrendelő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Amennyiben 3 egyedi megrendelés meghiúsul, vagy 2, egymást követő egyedi megrendelés meghiúsul, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A Szállító a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére - teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy - a Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása a Szállító szerződésszegése okán, vagy - amennyiben a Szállító a szerződés teljesítése alatt összesen 3 alkalommal késedelmi kötbér megfizetésére köteles, és a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll illetve azt felmondja, vagy 8

9 - amennyiben a Szállító a szerződés teljesítése alatt összesen 3 alkalommal hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, és a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll illetve azt felmondja, vagy - amennyiben 3 egyedi megrendelés meghiúsul, vagy 2, egymást követő egyedi megrendelés meghiúsul, és a Megrendelő a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll illetve azt felmondja, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke a Szállító által a szerződéses időtartam alatt szállítandó összes mennyiségből még nem teljesített termékek nettó ajánlati árának a 30%-a. Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Szállító által kiállított számlába beszámítani a Kbt (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes A évi V. törvény 6:186. (1) bekezdése szerint Szállító kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Szállító mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti Az 5.4., 5.5. és 5.6. pontban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A Szállító jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozó(k) tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a Szállító köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. -a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a Szállítónak kell viselnie. Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt pontja szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik A Kbt (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 9

10 Szállító által jelen szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók a következők: o A Szállító a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt Szállító az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével továbbá a Kbt-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült Megrendelő csak a Szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem. Szállító felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a teljesítés helyén kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad A Szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 10

11 személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja A Szállító a leszállítandó Termékeket az adott termékre vonatkozó előírás szerint csomagolva szállítja le a Megrendelőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a termék szállítójának a nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát Szállító a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Szállító a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg. Szállító a Munkák funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges munkákat kalkulálni tudta, továbbá a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette Amennyiben Szállító külföldi adóilletőségű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt (2) bekezdés) Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és a Szállító által a helyszínen történő teljesítés feltételeit. Szállító az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal korábban, írásban (fax vagy útján) értesíteni köteles a Megrendelőt Megrendelő jogosult Szállító szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni Megrendelő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás helyén tartózkodni és a leszállított termékeket átvenni Megrendelő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben a Szállító köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért a Szállító díjazást nem követelhet Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében az eljárást megindító hirdetményben a Kbt. 35. (8) bekezdésére figyelemmel nem tette lehetővé és nem követelte meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 6./ Átadás-átvételi eljárás, minőségi kifogások: 6.1. A Szállító a leszállítandó Terméke(ke)t az adott termékre vonatkozó módon, csomagolva szállítja le a Megrendelőnek. A csomagoláson feltüntetett jelölésnek meg kell felelnie az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. 11

12 törvény és az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet vonatkozó előírásainak. A Szállító olyan csomagolásról köteles gondoskodni, hogy gyűjtőcsomagolás esetén se kerüljön sor a megrendelt terméknél nagyobb mennyiség leszállítására Amennyiben a megrendelt mennyiségnél a 6.1. pontban foglaltak ellenére nagyobb mennyiség kerül leszállításra, abban az esetben Szállító kizárólag a Megrendelő által megrendelt mennyiség kiszámlázására jogosult, a többletmennyiség után Megrendelő ellenértéket nem fizet Az allergén összetevőket minden szállítandó terméken fel kell tüntetni! 6.4. A szállítandó terméken fel kell tüntetni a származási helyet és a szavatossági időt A Szállító saját költségén köteles biztosítani az áru szállításához esetlegesen szükséges göngyöleget, melyek tisztítása Szállító feladata. A leszállított áru felhasználását követően (illetve a felek megállapodása szerint az áru átvételét követően) a göngyöleget a Megrendelő köteles a Szállítónak a következő szállítás alkalmával visszaszolgáltatni. A göngyöleg a Szállító tulajdonát képezi, ebből következően a göngyöleg olyan károsodását, amely Megrendelőnek felróható módon keletkezik, köteles a Megrendelő a Szállítónak megtéríteni A Termékek leszállítását a Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áru fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége. A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító szakemberei végzik Megrendelő jelenlétében. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított Termék tekintetében biztosítja Szállító számára a Termék fuvareszközből történő lerakásakor, annak rendeltetési helyén való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét A mennyiségi átvételre a szállítás alkalmával kerül sor. A Termék(ek) leszállításakor Megrendelő képviselője a Terméke(ke)t átveszi. Az átvétel csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik A Termékek leszállításakor Megrendelő képviselője a Termékeket átveszi. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, és/vagy minőségi kifogás is. 12

13 6.10. A fentieknél későbbi időpontban utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv felvételéhez Szállítót a kifogások és a szemle időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével telefaxon a mennyiségi hiány észlelését követően haladéktalanul meg kell hívnia Megrendelőnek. Amennyiben a jegyzőkönyv felvételénél Szállító nem kívánja magát képviseltetni, úgy Megrendelő jogosult a jegyzőkönyv önálló felvételére is. Az utólagos mennyiségi kifogást a Szállítónak el kell fogadnia, ha azt képviselője, illetőleg a Megrendelő aláírásával ellátott jegyzőkönyv tartalmazza. Amennyiben a szemlén a Szállító nem tud megjelenni, a Megrendelő által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat köteles elfogadni a Szállító Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláíratva a Terméket visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító a Termék elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében ha az értesítésre lehetőség nincs mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni A termékek minőségi átvételét a Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. A Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles szóban jelezni Szállító megbízottjának. Amennyiben nem sikerül a panaszt mindkét fél számára megnyugtatóan rendezni, az észlelt minőségi kifogást a Megrendelő írásban jelzi a Szállító felé (felvett jegyzőkönyv megküldése). Amennyiben az írásos panasz rendezése nem történik meg, a Megrendelő elállhat a szerződéstől Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített munkálat ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik. Erre az időszakra a Szállítót késedelmi kamat nem illeti meg Minőségi kifogás alapján indult vita esetén amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el a kifogás megalapozottságát a vonatkozó szabvány szerinti mintavétel alapján a Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás szakvéleménye alapján döntik el a felek. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el Szállító a bejelentett mennyiségi, illetve minőségi kifogással érintett terméket az I. rész vonatkozásában 3 órán belül köteles utánszállítással pótolni A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága esetén Szállítót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik A Termékek elvesztéséből vagy megrongálódásából illetve bármely más okból eredő kárveszély viselése a Szállítóról a Megrendelőre az átadás-átvételt követően, a szállítólevél Megrendelő általi aláírásával száll át. 13

14 6.19. A Szállítónak a Termékeket az adott termékre vonatkozó előírások szerint, csomagolva, sérülésmentesen a teljesítés helyére kell szállítania A szállított Termékeket Szállító csak a teljesítés helyén és az átvételre feljogosított személynek adhatja át. 7./ Felelősség a teljesítésért, szavatosság 7.1. A Szállító felel azért, hogy a szerződés alapján, a meghatározott határidőben, minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt Termékeket az adott címre leszállítja A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt a Szállító haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik A Szállító felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a szállított Termékek határidőre nem érkeznek meg a Megrendelőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Megrendelő utasításai szerint teljesít. Minden, a Szállítónak felróható késedelemért, a Szállító késedelmi kötbért köteles teljesíteni a Megrendelő számára A Szállító mentesül a felelősség alól, amennyiben a Megrendelő nem teljesítette maradéktalanul és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során jelentkező kötelezettségeit Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott Termékek a Szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és Megrendelő elvárásainak megfelelően működnek. Ennek keretében a Szállító a specifikációban meghatározottaktól eltérő működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított Terméket tesztelés után Megrendelő részére haladéktalanul átadja Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra kerülő Termék(ek) felhasználhatóságára, illetve arra, hogy az(ok) megfelel(nek) a vonatkozó hatósági előírásoknak A szállító szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított Termék(ek) használatát akadályozza, vagy korlátozza. 8./ Engedélyek: 8.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére. 14

15 8.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről esetenként közösen állapodnak meg. Ebben az esetben azonban Szállítónak bizonyítania kell a termék eredetét, jellemzőit, tulajdonságait olyan hivatalos vizsgálati jegyzőkönyvekkel, illetve termékismertetésekkel, leírásokkal, amelyek egyértelműen bizonyítják Megrendelő számára, hogy a Szállító által megajánlott termék egyenértékű a kiírásban, illetve dokumentációban megjelölt termékkel. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik. 9./ Felek egyéb jogai és kötelezettségei 9.1. Szállító köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen Szállító köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak garantálására, és az esetleg okozott károk helyreállítására. A Szállító nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek kifizetése Szállítót terheli Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására A Megrendelőnek joga van a Szállító, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet folytat Szállító kizárólag a Megrendelővel együttesen tehet sajtó- és egyéb nyilatkozatot Mindkét fél kijelenti, hogy - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; - a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; - nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 15

16 9.8. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és en elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét Szállító vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szállító jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény (pl. a Kbt.) közérdekből elrendeli. 10./ Felek képviselői, kapcsolattartói: Megrendelő képviselője: - Név: Papné Gyöngyösi Katalin - Cím: Debrecen, Varga u Telefon: Fax: Szállító képviselője: - Név: Vórincsák István - Cím: 4025 Debrecen Széchenyi Utca Telefon: A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax útján kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki. 11./ Szerződésszegés 16

17 12.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítési igényének fenntartása mellett a szerződésnek még nem teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja Amennyiben a Szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelőséggel tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést a Szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; b) a Szállító nem biztosítja a Kbt ban foglaltak betartását, vagy a Szállító személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt ban foglaltaknak; vagy c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 17

18 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi II. törvény 11. (2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerződéstől fizetési haladék időtartama alatt nem lehet elállni Szállító tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Szállító - ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; - 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; - a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével -érdekkörében felmerült okból hatvan napos késedelembe esik; - érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény; - ha a Szállító a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a Megrendelő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő póthatáridőn belül nem tesz eleget; - tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül; - ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; - valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik A Szállító írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést: - ha Megrendelő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 15 napon belül sem adja át; - ha a Megrendelő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át A és pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 12./ Hatályba lépés Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően 202. február 1. napján lép hatályba, és január 31. napjáig, vagy a jelen szerződés 1.3. pontjában meghatározott keretösszeg teljesüléséig, továbbá szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad érvényben Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 18

19 13./ Szerződésmódosítás Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Kbt ában meghatározott feltételek szerint Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet az eset körülményeitől függően vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 14./ Alkalmazandó jog Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény vonatkozó szabályai az irányadók. 15./ Eljárás jogvita esetén A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 16./ Egyéb feltételek Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítések írott formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be A szerződés érvényességének feltétele, egyben elválaszthatatlan melléklete Szállító nyilatkozata az Ávr 50 (1a) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők: o Ajánlati felhívás, o Ajánlati dokumentáció, o Szállító ajánlata. 19

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 1./2. RÉSZ

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 1./2. RÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 1./2. RÉSZ amely létrejött egyrészről a(z) Név: Cím: Képviseli: Számlavezető pénzintézet neve, címe: Bankszámlaszáma: Adószáma: Cégjegyzék száma: mint Vevő (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a JOHNSON & JOHNSON Kft. (2045

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése:

Fizetési feltételek Szállító Szállító Megrendelő A kapcsolattartók megnevezése: 4./ Fizetési feltételek: A Szállító által adott árajánlat alapján a szerződő felek a melléklet szerinti árakban állapodnak meg. Az árak tartalmazzák a Szállító összes költségét és díját, a Bajai Szent

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban m Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Johnson & Johnson Kft. (2045

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház- Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. Képviseli: Dr.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (audiovizuális eszközök beszerzése iránt)

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (audiovizuális eszközök beszerzése iránt) SZERZŐDÉSTERVEZET 1 ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (audiovizuális eszközök beszerzése iránt) amely létrejött egyrészről Eszterházy Károly Egyetem székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. intézményi azonosító: FI10955

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16. Képviselő: Somogyi Gábor intézményvezető Sármai Józsefné gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő

Részletesebben

1./ Szerződés tárgya: 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett a augusztus 21.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, é

1./ Szerződés tárgya: 1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett a augusztus 21.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, é SZERZŐDÉS 4229.2/1 mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató Adószám: 15336062-2-03 Számla sz.: OTP Bank

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Darázsfészek Utánpótlás Kosárlabda Kft. 1103 BUDAPEST, Kada utca 27-29. 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Fertőtlenítő szerek szállítására (rész száma)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Fertőtlenítő szerek szállítására (rész száma) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Fertőtlenítő szerek szállítására (rész száma) Amely létrejött egyfelől Kanizsai Dorottya Kórház székhely: 2-8. bankszámlaszám: 10049006-00324412-00000000 adószám: 15433750-2-20 képviseletében:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017.

Vállalkozási szerződés. Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. Vállalkozási szerződés Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2017. HNT I. Szerződő felek: Jelen szerződés létrejön egyrészről Nyergesújfalu

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: Szállítási Szerződés Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S

Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39267-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Polietilén hulladékgyűjtő zsák és zacskó 2015/S 024-039267 Fővárosi Közterület-fenntartó

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés Amely létrejött egyrészről Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2073 Tök, Központi major; képviseli Körmendi József vezérigazgató, adószám: 14498598-2-13, közösségi adószám:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a ScanMedic Kft.1089 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/22-49/2012. amely létrejött egyrészről az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8184 Balatonfűzfő, Irinyi utca 2., képviseli: Polyák István

Részletesebben

Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KÖZBESZERZÉSI RÉSZENKÉNT Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú ajánlathoz. (tervezet) amely létrejött egyrészről a. (székhely:., adószám:.., pénzforgalmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat székhelye: 1041 Budapest, István út 14. adószáma: képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester, mint megrendelő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. 4. sz. melléklet a 30700/19944- /2017. számú anyag dokumentációjába. Iktsz.: 30700/19944 - /2017. sz. pld. amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI. SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, masreszről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése. versenyeztetési eljárás Hídakon, műtárgyakon III. fokú hídvizsgálat, tervezési feladatok elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS

LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS LICENCSZÁLLÍTÁSI ÉS LICENCKÖVETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 45. B. épület Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043108 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S

Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274879-2015:text:hu:html Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 149-274879

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Kft. (székhely:., Cg... adószáma:., képviseli: ), mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Kft. (székhely:., Cg... adószáma:., képviseli: ), mint vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: Adásvételi szerződés Amely létrejött egyrészről Nyakas Pince Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2073 Tök, Központi major; képviseli Körmendi József vezérigazgató, adószám: 14498598-2-13, közösségi adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music Kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

2 b.) A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását a Szállító a szerződést követő egy héten belül teljesíti és ezt követően a Megrendelő

2 b.) A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását a Szállító a szerződést követő egy héten belül teljesíti és ezt követően a Megrendelő Szállítási Szerződés Konszignációs raktár Ikt.sz. 843-7/2008. amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatály: 2018. november 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a BETO Kft. (a továbbiakban: Megbízott ) és a vele szerződő partner

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES

SZÁLLÍTÁSI SZERZODES 11 r SZÁLLÍTÁSI SZERZODES amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege

Szállítási szerződés. 1. A szerződés tárgya. 2. A szerződés összege Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Hivatalos né: Tiszacsege Város Önkormánizata Postai Cím: 4066 Tiszacsege. Kossuth utca 5. Adószám: 15728616-2-09 Számlavezető: OTP BANK \\rt. Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe

Lakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

Weboldalkészítés - keretszerződés

Weboldalkészítés - keretszerződés Weboldalkészítés - keretszerződés 1. A szerződő felek Jelen szerződés létrejött egyrészről a........... (....), továbbiakban mint Megrendelő, másrészről az ALTAweb Kft. (1135 Bp., Petneházy u. 70-72.)

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A január 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:

A január 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) Közbeszerzési eljárás tárgya: Enoxaparine

Részletesebben

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014.

Speciális védőruha beszerzés AJÁNLATI FELHÍVÁS. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13. Budapest, 2014. Speciális védőruha beszerzés Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-338/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Novreczky Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 50. fsz 1., cg: 02-09-068815; adószám: 13075675-2-02),

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről MF-7.2-05. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vált. sz. 0 Oldal sz.: 1/3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MSZ: 0019/2017 mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács Sport utca 1. adószám: 15452654-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ HELYISÉGEINEK TAKARÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018.

AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ HELYISÉGEINEK TAKARÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018. AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ HELYISÉGEINEK TAKARÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018. 1 Preambulum A jelen pályázat célja a Örkény István Színház Nonprofit Kft. használatában lévő, a mellékletben felsorolt

Részletesebben