B É K É S C S A B A I HIRDETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B É K É S C S A B A I HIRDETŐ"

Átírás

1 ). évfolya Békéscsaba* 07. noveber 3 lo. s/á B É K É S C S A B A HRDETŐ A BÉKÉSCSABA JÁRÁS, BÉKÉSCSABA NK. ÉS VDÉKÉNEK ÉRDEKET FELÖLELŐ HETLAP ELŐFZETÉS: Égés/ évre 0, Félévre 5 U Egyes példányonként 20 tllérért kapható Engel Mksa ksíőzsdejében.gesey Soa, Corvna és "! evan utóda Gobos Sáuel könyvkereskedésekben Békéscsabán. :: S x la s t a k a r á n y és a lo k é s * - le te k h a á rá rs z a b á a a. A földvelésügy nszter , száú október hó 9-én közzétett rendelete egállapítja a M. E. szánn rendelet értelében közszükséglet célokra génybevett, szálastakarány és alokészetekböl gazdaság szükséglet cén vsszatartható ennységeket, valant az génybevett takarány és alokészletek átvétel árát. Az állatálloány szükségletének egállapításánál csak a brtokos rendes állatétszáa veqető szába, vagys az, ely az llető gazdaság vagy egyéb üzee éretenek és a békedőben tartott állatlétszáának lényeges eltérés nélkül egfelel. Kvételt képeznek azok a tehenészetek, elyek tejterésüket közfogyasztás céljara lekötötték. Aennyben az állattartó takaránykészlete saját állatanak teleltetés szükségletét se fedez, ebben az esetben az génybevételnél eljáró hatóság községenként az állatálloány száának egállapítása ellett a szügségletetafelvesz s erre vonatkozó kutatását a váregye takarányozást ntéző bzottsághoz, ez vszont összegyűjtve a földvelésügy nszterhez terjeszt fel.. A szálastakarányért, ely elnevezés alá tartozk a széna és pedg az anyaszéna, sarju és ndenféle szálastakarány (lóhere, lucerna, bükköny, ohar stb. széná) ; 2. a tavaszszaláért, ely elnevezés alá tartozk ; árpe, zab, köles és ezekkel egyenértékű tavas-szala, ezek töreke és polyvája ; 4. zsupszaláért; 5. tengerszár és fosztásért, crokszárért; 6. nádért, génybevétej esetében a következő átvétel árt (térítést) kép zetn.. anyaszéna, sarju és esterséges takarány laza á lla p o tb a n...30 K préselve 36 K 2. tavaszszala lazán 8 24 MEGJELENK MNDEN SZOMBATON FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS l.aftulajdonos SZÉKELY GYÖRGY Beznylk-ntea '... ' ' Hvatalos rész. Hvatalos hrdetéseket díjtalanul közlünk. Magánosok hrdetését ksbetűvel nden szót 0, vastagabb betűvel 20 fllérért közlünk. Legksebb dl] kor. Egész oldalra, vagy részre terjedők egállapodás szernt V w * 3. ősz szala 2 8 K 4. zsupszala tenger és fosztás, crokszár nád... 4 valaenny 00 klograonként, száraz és egészséges állapotban. Ezek az árak akár laza, akár préselt állapotra vonatkoznak, ndkét esetben agukban foglalják a legközelebb eső vasút vagy hajóálloásg való szállítás költségét s. Olyan esetben, adőn az átvétel ne a vasút vagy hajóálloáson történk, hane a terelőnél, vagy a Takarányforgal Részvénytársaság bzoányosának gyűjtő- vagy préselőtelepén, az átvétel helytől a vasút- vagy hajóálloásg való szállítás tényleges költsége a fzetendő árból levonásba, ho/ntk. A szóban forgó levonásnak azonban csak akkor van helye, ha a raktár vagy az átvétel helye a terelőhöz a legközelebb vasút vagy hajóálloásnál közelebb fekszk. A levonásba hozott összeg se esetre se lehet több, nt aenny egfele annak a távolságnak, aennyvel a raktár, lletőleg az átvétel helye a terelőhöz közelebb fekszk, nt a legközelebb álloás. Ha a takarányforgal Részvénytársaság az génybevett ckkek átvételénél a jelen rendeletben körülírt rendes kötelezettségeken felül szolgáltatásokat s vesz génybe, azokat a fent felsorolt átvétel áron (térítésen) felül köteles djazn. Ez a rendelet 97. október 22. napján lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra ne terjed k. E g y h á z é p ü le te k e n levő r é z a n ya g g é n yb e vé te le. A honvédel nszter 22,544. száú rendelete értelében az épületeken lévő rézanyagoknak hadcélra való génybevételéről szóló 96. év 22,90. száú honvédel

2 2 Békéscsaba Hrdető Békéscsaba, 97. noveber 3 nszter rendelet hatálya kterjesztetk nden olyan egyház épületeken lévő rézanyagra, ely eddg önként fel ne ajánltatott. Ez génybevétel alól oly esetekben, adőn az llető épület történet vagy űvészet értékkel br, a vallás- és közoktatásügy nszter, Horvát-Szlavonországok területén a bán adhat felentést. A zsákforgalon szabályozása. A hvatalos lap okt. 4-k száában jelent eg a korány 300. M. E. szánn rendeete u j. és használt zsákok feldolgozásánának és forgaloba hozatalának tárgyában. A rendelet értelében ndazok, akk bárlyen ezőgazdaság terény vagy par terék csoagolásához használható: jutából, pautból, kenderből, lenből, papírból vagy ezen anyagoknak keverékéből készült zsákok brtokában vannak, kötelesek készletüket az október 5-k állapot szernt két havonta a Zsákbzottság utján a kereskedeleügy nsztcrnsk bejelenten. A bejelentéseknek az erre a célra szolgáló nyotatványokon kell történnük, elyet a Zsákbzottságtól (V., Párs-utca 2.) vagy az elsőfokú parhatóságoktól szerezhetők be. Ak zsákok bejelentésére van kötelezve, tartozk oly raktárkönyvet, vagy feljegyzéseket vezetn, aelyekből a bejelentett készlet nagysága, annak nden növekedése és csökkenése egállapítható, ügy használt, nt uj zsákot a a naptól kezdve csaks a Zsákbzottság engedélyével lehet vásároln, zsákok kölcsönbeadásához szntén a Zsákbzottság engedélye szükséges. A kölcsönadás feltételet s a bzottság állapítja eg. A kereskedeleügy nszter elrendelhet a zsákoknak az génybevételét és egállapíthatja a zsákokért követelhető axáls árat. Ak valalyen ckkel töltött zsákot vásárol, az köteles a rendelet szernt a zsákokat kürítése után rögtön, de legkésőbb az átvételtől száított négy héten belül a zsákot szolgáltató vállalatnak vsszakülden. Eladó gondoskodn tartozk, hogy a vevő vsszaadás kötelezettségének eleget tegyen. Zsákokat a agyar szent korona országanak területén kvl eső helyre csaks szállítás gazolvánnyal szabad szállítan, ely szállítás gazolványt a Zsákbzottságtól kell kérn. A rendelet ntézkedésenek egszegése súlyos büntető szankcó alá esk. fátf orga roda. Az Országos Közélelezés Hvatalt vezető nszter 97,439. szánn rendelet a vad és vadhús forgalának szabályozásáról szóló M. E. száú korányrendeletek alapján Vadforgal rodát szervez s ennek szervezet szabályzatát a következőt állapítja eg: Az roda az gazgatóság vezetése allatt áll. Az gazgatóságba a n. kr. földvelésügy, a n. kr. kereskedeleügy és a. kr. pénzügynszter egy-egy tagot küldhet, a több tagokat, továbbá az roda elnökét és alelnökét az Országos Közéle. Hv. vezető nszter nevez k. Az Országos Vadászat Védegylet, a Magyar Vadászok Országos Szövetsége, az Országos Magyar Gazdaság Egyesület és Budapest székesfőváros tanácsa az gazgatóságba egy-egy tagot javaslatba hozhat. Az roda feladata a 3.683/97. M. E. száú korányrendelet 3. -ának rendelkezése alapján élő vagy lelőtt (leölt) vadnak, valant ndenneű vadhúsnak vasúton, hajón vagy gépkocsn történő szállításához szükséges gazolványok kállítása ránt ntézkedés. Az ország határan kívül eső rendeltetés álloásra szállítás gazolványt a. Vadforgal roda csak az esetben állíthat k, ha az gazolványt kérő fél ugyanolyan ennységű és nőségű lelőtt (leült) vadat lletve vadhúst aján fel és ad át az Országos Közélelezés Hvatal rendelkezésére, nt. aennynek szállítására szállítás gazolványt kér. Az- gy felajánlott, lletve átadott vadért a Vadforg roda a M. E. szánn rendelet ellékletét képező árjegyzékben egállapított terelő áraknak 8U százalékát köteles fzetn. Élő vagy lelőtt (leölt) vadnak és ndenneű vadhúsnak szállításához az dézett korányrendelet 3. -a értelében szükséges szállítás gazolványokat a belföld forgaloban addg, ag a Vadforgal roda hely egbzottanak kjelölése az ország egész területére nézve befejezést ne nyer aely dőpont külön rendeletben fog közhírré tétetn az rodának ebben a vonatkozásban hely eghatalazottal gyanánt az 95. év 455. M. E. száú rendelő 4. -ában elített hely elosztás közgazgatás hatóságok állítják k, olyan küldeényeknél azonban, aelyek tz ország határan belül dnekre, de a últ év 300. F. M. szánn rendelet 9. pontjában felsorolt községekbe, városokba, vasút és hajóálloásokra, valant Brucló- Krályhda, vagy Vlárapass álloásokra adatnak fel, a szállítás gazolványt kállító hatóság köteles a Vadforgal roda előzetes beleegyezését a szállítás gazolvány kállításához kkérn. Az ország határan kvl eső rendeltetés álloásokra kzárólag a Vadforgal roda állíthat k szállítás gazolványt.

3 Békéscsaba, 97. noveber 3. Békéscsaba Hrdető 3 A Vadforgal roda feladata továbbá az Országos Közélelezés Hvatal rendelkezésére önként felajánlott, átengedett, esetleg génybevett lelőtt (leölt) vadnak és vadhúsnak átvétele, elraktározása és az ezen hvatalt vezető nszter utasítása szernt való elosztása. Hvatalos é rá k egw átodatása a községházán. A község képvselő testület határozata folytán résznt tüzelőanyag, résznt vllanyvlágítás egtakarít sa szepontjából úgy a községházán, az árvaszékuéf, n Erzsébethelyen a hvatalos órák reggel 8 órától egyfolytában d. t. 2 órág állapíttatnak eg; kvételt képez a rendőrség, hol állandó a szolgálat, a unkásotthon élelezés osztálya, hol a rég beosztás arad, a hadsegélykosztás dején a fzetéses napokon, és az adóügy osztályban az adófzetés dején a, hónap 5 napján, dőn ugyancsak a réo 8 2, és 2 6-g az álló szolgálat dő arad fenn. Az átvétel bzottságok f. hő 5-én űködésűket egkezdk, ég pedg Békéscsaqán Két átvétel bzottság fog űködn résznt a község belterületén, résznt a tanyákon. Egy-egy bzottsághoz tanya le.sz beosztva, s a gazdák arról, hogy a bzottság ely dőben érkezk egykhcz-áskhoz, egfelelő alkalas ódon lesznek dején értesítve. OSajsajtolás a Braun Herá alában a Serény utón kezdetét vette. P u b lkácó k. E la d ó k. Ház Vozár Faluénál Pronay-ü. 37. Ház Ach Mátyásnál Zrny-u. 5. Ház Meíczer Gyula ksvasút főnöknél vagy a közs. közgyánál. Ház Szász Györgyénél Berény-u. 3 Ház Ágoston W.-nál Zöldfa-u. 3. Két Ház ("Lget szöllök. Alsó körösso 2. sz.) Teleky-u. 6. Ház Gaíó Pálnál Szerdahely-u. sz. Ház Stefank Pálnál A.any-u 47. Ház Árpád sor 56 sz Ház Bakner Mhálynál Teleky-u 27. Ház Td Purcs Pepnél Berény-u. 36. Ház Lenhard Györgynél józsef-u. 43. Ház Belcsán Györgynél Kstoban-u. 34. Ház Haán Béla ügyvédnél Appony u. 4. Kukorczaszár 2 oktáró Bulyovszky Ádánál Zöldfa-u. 9. Kukorczaszár 25 kúp, Skó M.-né Baros-u. 4. Kukorczaszár 2 kúp, buzaszala Kerepeczky Mhálynénál Wenckke-u. l. 67 hold szántó a gerendás! álloásnál és 3 okta föld a gyula-ut entén és egy háras eke Ach Jánosnénál Munkács -u kéve nád Rákóczy-u.. 9 okta fold a nagyréten Koczka Györgynél Oro$ház-u kéve kukorczaszár Merczán Erzsébetnél Vasutca 0.. Ócska és uj nád 505. sz. tanyán Kaut ellett. Buzaszala és törek Uhrn Pálnénál Guttenbergutca 5. 4 hold föld Marán Pálnál Ör-u. 8. sz. K a d ó. 32 hold föld Fürjesen Cscsely Györgynél Széere-utca 0. 5 hold föld fényesen k vagy eladó jlker Pánénál Ach L. A. utca. K ínálat. 4 uj háztelek cjadás alá kerül Erzsébethefyen, felvlágosítás szerezhető Lpták G. Pál téglagyárban. Uj és rég cszák, czpök, férf és nő ruhák eladók Teleky-u. 6. sz. a. K é s é t. Negyedest keresek c Rákocy-u.. Tanyást keres Schwartz Dávd Knzs-u. 0. kukorczaszárat ne ax-áron Békéscsabán tartalék élelezés raktár. Czrok agot és szakát vesz Levy Áron és fa. Munkács -u. 6. sz. 4 hold répakszedést átalányba ad Kökényest Gyula Szarvas-u. 6.

4 Békéscsaba Hrdető Békéscsaba, 97. noveber 3 A békéscsaba pac axáls ára. Érvényes 97. október hó lö-íól tovább ntézkedésg. Paradcso klg. K.70 Káposzta klg. K. S á rg a ré p a Tclg Petrezselye klg C é g la ré p a klg. K.95 Zeller klg. K.0 Vöröskáposzta klg. K. V öröshagy a klg Dughagya klg. K 2.80 Foghagya klg. K 2.60 Ala klg Körte klg. K 2. S z ö llő klg G esztenye klg. K.70 T o r a klg. K.75 B u rg o n y a klg Száraz b a b klg. K.65 Borsó klg. K.50 L e n c s e klg. K.80 Első rendű tehén vaj klg. K 2.80 Másod rendű tehén vaj klg. K 8.60 Zsrtalan tehén sajt klg. K 7.20 juh goolya klg. K 0. Tehén túró frss klg. K 2.50 Sovány lba ksebb K 9. nagyobb 0. Kövér l b a klg. K 2. Sovány kacsa ksebb K 6.- nagyobb 7. Kövér kacsa klg. K 0. P u ly k a klg. K 6. Tyuk klg. K 7.50 Első osztályú csrke klg. K 8. Másod osztályú csrke klg. K 7. D ó lter K 2. Mogyoró lter K 2.80 T e j lter K.60 Paprka lter K 2. Tejfel lter K 3.40 Galab p á r j a párja K 3-4 Zöldpaprka drbja K 2 6 Tojás darabja drbja K.40 Nyrfaseprü kskéve K.50, nagyobb 3. Kétfülü kas 2 vékás <5, v. 4, Va v. 3. Talcska trágya hordásra drbja K 20. Kubkos talcska drbja K Kocs rudak drbja K 7 8 Tövsborona drbja K 25-30

5 Békéscsaba, 97. noveber 3. Békéscsaba Hrdető Keresek hosszabb dőre haszonbérbe vételre holdas brtokot tanyaépülettel. Postací: Agots Mhály Medgyesbodzás, Szeenye Pál-tanya. Gazdák Bztostó Szövetkezete <u N OJ CÖ >> bjo aj s 3 NC/5 Ü Főképvselet Csabán: Flppny Sáuelnél. Bztosításokat elfogad tűz, jég baleset, szavatosság és betöréses lopás ellen, úgyszntén az eber életére a legkülönbözőbb ódozatok szernt előnyös feltételek ellett. Üzleteredényben a bztosított tagok djarányában részesednek. Nyotatványokkal, valant felvlágosítással készséggel szolgál Flppny Sáuel Községháza. A szövetkezet bztonság alapja 8,358,02,4 K tesz k. 0^sMcJsM)LST!aja5MSJí5eE!!Eljf sa/a[sers)(5bj5jlíns/g Békéscsaba - Vésztó között fekvő községek egykében 3-4 szobás lakást nagyobb portával, kerttel, stállóval s ellékheységekkel együtt e hold földdel keresek. C: Wladár Jenő Dévaványa. Ugyancsak nála eladók: járgány, jj szekerek, kövesalo és 24 darab f gazdaság eszköz. fgrg^nbegrsmeg/bgbjörbbá'grgjbbs/gbubmgrabsrcjrfgnrkjnaí! p ll É Eladó üzletel és házalt. C so rvá son a Vasut-utcán jó karban levő lakóház elléképületekkel és egy hold gyüölcsössel K árban, 9000 K készpénze egvásárolható. Békéscsaba forgalas pontján egy fftszerkereskedés és ta l é réssel bró, valant az Andrássyuton egy nagy telekkel és gazdaság elléképületekkel felszerelt la k ó h á za k gen előnyös árban eladók. Érdeklődők forduljanak a Mezőgazdaság par- és Kereskedel Részvénytársasághoz Békéscsaba Ferenc József-tér 0. Fábry-palota. M űfogakat k é szít b ra ssó G re sn g A lb e rt vzs g á zo tt üfogász Békéscsaba, K n zs-u tca 7. P á p a y -h á z. F o g h ú z á s teljes érzéstelenítéssel* f ot o 0 C7 03 =5

6 6 Békéscsaba Hrdető Békéscsaba, 97. noveber 3. 'ft %*' % %* w W W w %* %* %\ # # '# Asztal Í (s p a rh e lt)??' C ' eladó J Réthy Béla g yó g ysze ré szn é l M ' **'' JÉjísíső ví.öfeö.* rbáíf É? b$bíé éfe<í> %«A?) Vív c c <8 cl 4 c vw'> ^JEaTÉyllMíat&TS/S'í^^ateQraaaBjtMraltsMaJtsra^lstsM's) Mezőgazdaság-, par-, és Kereskedel Részvénytársaság Békéscsabán Ferenc-József-tér O.r Búzapac Fábry palota ÜGYKÖRE: Folyósttat előnyös feltételekkel torlesz- gy léscs jelzálogkölcsönöket földbrtokokra és házakra, valant üres telkekre 4>/s% kaat alapon 0 65 j dőtartara. Földbrtokok, házak és telkek adás- t vételét, bérbeadását és cseréjét közvetít. Mezögaz- daságí, par és kereskedel vállalatok létesítése körül közreűködk. Közvetít a tőzsdén jegyzett g értékpapírok és vdék pénzntézetek s vállalatok J részvényenek adásvételét. Képvsel az Adra Bztostó Társulatot. Mnden felvlágosítást díjtalanul ad Ṃ á arabt ar Bg rajbh j íö] rgjbrgt b rag ra hjeut. í tgraua raj c5ra~ craus nvr vpíb P ^. 0 >B É K ÉSC SA B A Á R U FO R G A LM R.-T. O ) ^ S?ent slván-lér 3. Arad par-és Népbank épület, w, VW Telefon 89. Sürgönye: Áruforgal Békéscsaba, c * GÉPOSZTÁLY : Összes par és ezőgazdaság ^ O gépek, ekék, boronák, répavágók, aerka arató- Q íp*. gépek, orzsolok, cséplőgarntúrák, ótójqjj stb. W ^ SZÉNOSZTÁLY: Belföld és porosz kőszén, koksz, ^ (* ' kovács kőszén és bükkfaszén par és ház fűtésre. 0 TÜZFAOSZTÁLY: Bükk, cser, gyertyán és tölgy f ö. M, hasábos és dorong, bükk, tölgv és fernö hulladék. 0 ÉPÍTKEZÉS OSZTÁLY: Hook, ceent, tégla és.0 ' cserép, darabos éséptőész, aszfalt-kőfedélleez, >& kátrány és vegy terékek. GÉPOLAJOK, KENŐ-,Q CSŐK stb.: Kocskenőcsök a legolcsóbb árban. Ar E rd ő - és M ezőgazdaság M é rn ö k -ro d a Békéscsabán válla! ndenneű erdő- és ezőgazdaság!g] gjl fe űszak unkát, nekülönben építkezés és- n.. bztosítás ügyek lebonyolítását, közvetít ház,- a telek, anyag, gép, járű vételt és eladást. J ] Érdeklődök úgy szóval, nt Írásban Békés- js ;r] Sí Csabán, Breznyk-utca 7. szá alá, vagy pedg e lap kadóhvatalához forduljanak, f l a h lítg-lnüüll ajplkl (cü oflal (t^j cdo] fdlgk j fe.l 65ultoUJ.v! p ; l cuf lé ÜtcJn l'j] f n w Cséplőgépeket vesz és elad, ne- ^ különben gőz- és otoralok be- ^ rendezését és átalakítását a leggon- V2j>t 0 0 V jfrx dosabb szakérteleel eszközl j Fekete Géza főgépész t Csaba, Berény-ut 25. É j Használt, de ép, naen nagyságú b o ro s és E p á ln k á s b o rd á k a t legagasabb árban vesz. C ss Ferenc? Csaba, Zsros- utca 3. sz. &! tgg^t!j!&j öl(blbts!b..!s Eladó a Berény-utca 2. szá alatt ktűnő gazdaság ház, 4 szobával, 7 ellékhelységgel, gépésznek vagy ksebb gyár- nak alkalas nagy udvarral és vll T l 4 ««w *» > r Northon kuttal. Felvlágosítást ad Papp Sándor ugyanott, f gejalsíseí^ss/sfetmöísa^e^slüísslaámtolljslsmrtífetssj J Mndenneű nyotatványok ízléses kvtelben készülnek a f BÉKÉSMEGYE l FÜGGETLENSÉG könyvnyodájában, Csabán. sb^b^sragabtó(aaaaatsaőt^ab!3a3ü3^bbgm& Nyoatott a Békésegye Függetlenség könyvnyodájában, Békéscsabán. (Szent stván-tér 3. szá.)

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa György út 10. 9. elléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Pannonhala Város Önkorányzata 9090 Pannonhala, Dózsa György út 10. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2.A közbeszerzés

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA TARTALOMJEGYZÉK JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1 A rendelet hatálya 1 Szabályozási eleek 1 Sajátos jogintézények 2 Fogalo eghatározás

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök . Árakör száítás ódszerek, egyenáraú körök A vllaos ára a vllaos töltések rendezett áralása (ozgása) a fellépő erők hatására. Az áralás ránya a poztív töltéshordozók áralásának ránya, aelyek a nagyobb

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hvatalos név: Eötvös

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Nagykovács Nagyközség Önkorányzat, 2094 Nagykovács, Kossuth Lajos utca 61. 2. A közbeszerzés tárgya és ennysége: Nagykovács Általános

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő KFT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2 Verőce Község Önkorányzata 9/2010. (X. 06.) önkorányzati rendelete VERŐCE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Módosította: 3/2011. (I. 12.) és 10/2012.

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26)

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) Fax: +36 (26) CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. Tel: +36 (26) 300 994 Fax: +36 (26) 303 755 C YE B E N E R G I A K E R E S K E D Ő K FT. F Ö L D G Á Z K ERESKEDELMI Ü ZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Pusztaszentlászló Község Önkorányzata Képviselőtestületének 5/2009.(V.04.). önkorányzati rendelete PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL 1 Pusztaszentlászló Község Önkorányzat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

O'tto mo.tor op"timális elógyuj.tásának megba"tározása a 'teljes üzemi tartomán.yhan

O'tto mo.tor optimális elógyuj.tásának megbatározása a 'teljes üzemi tartomán.yhan BUDAPEST MUSZAX EGYErEM, KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKKAR Gépjármüvek Tanszéke Labora"~orum segécjle"t O'tto mo.tor op"tmáls elógyuj.tásának megba"tározása a 'teljes üzem tartomán.yhan Összeáll.to"t"ta: Dr.EmHd s"tván

Részletesebben

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z ÉPÜLETFIZIKAI HATÁSOK Az é p ü l e t e t k ü lö n b ö z ő h a t á s o k é rik H ŐM ÉR S ÉKLETI H ATÁS OK S ZÉL H ATÁS H ŐS U

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.10.25. COM(2016) 710 final ANNEX 5 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tájékoztató a mesterképzésben részt vevő hallgatók diplomára való felkészülésének menetrendjéről, és a védés legfontosabb kérdéseiről hallgatói tájékoztató 2015/2016 1 Ta

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő ľ ő ů ľ ő ľ ľ ő ő ę ő ź ľ ź ő ľ ő ľ ľ ő ź ľ ź ľ ű ź ő ą ę ű ź Đ ű ű ť ę ę ő ő ő ć ő ź ő đ ő ő źú đ ľ ő ő ľ źú ű ź ę ő ľ ő ź ő ú ő ź ú ő ź ľ Ĺ ő ę ő ő ő ź ő ź ő ľ đ ź ź ő Ĺ ę ű ő ź ľ ź ź ľ ő ź ę ź ő ő ő

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Miskolci Felnőttképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Mskolc Felnőttképző Központ Közhasznú Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 05-09-017953, Adószám: 22198107-2-05) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. atlatszo.hu Közhasznú Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 01-09-963846, Adószám: 23399538-1-42) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LÉT.A.MED Létavértes Kstérség Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonproft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nylvántartás szám: 09-10-000450, Adószám: 14820856-2-09) 2016. január 01. - 2016. december

Részletesebben

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Gandh Gmnázum Közhasznú Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 02-09-077830, Adószám: 23497241-2-02) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. (Nylvántartás szám: 03-09-129893, Adószám: 25731712-2-03) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A beszámoló az Igazságügy Mnsztérum

Részletesebben

TETT OKTATÁSI Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

TETT OKTATÁSI Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. TETT OKTATÁSI Nonproft Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 15-09-073793, Adószám: 21980402-2-15) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET január október 31.

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET január október 31. MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET (Nylvántartás szám: 07-02-001502, Adószám: 25292097-2-07) 2017. január 01. - 2017. október 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

Szülők Iskolák Adományboltja Szociális Szövetkezet január december 31.

Szülők Iskolák Adományboltja Szociális Szövetkezet január december 31. Szülők Iskolák Adományboltja Szocáls Szövetkezet (Nylvántartás szám: 01-02-054339, Adószám: 25454066-1-42) 2016. január 12. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény:

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Magyar Teátrum Közhasznú Nonproft Korlátolt (Nylvántartás szám: 01-09-979051, Adószám: 23147953-2-41) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves

Részletesebben

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Szolnok Szglget Színház Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 16-09-016207, Adószám: 25157934-2-16) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

A rendelet 2. számú és 3. számú melléklete e rendelet melléklete szerint változik. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

A rendelet 2. számú és 3. számú melléklete e rendelet melléklete szerint változik. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására Besenyszög

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-275/2019. számú határozata tőkepiaci közvetítők Bszt. szerinti hatósági nyilvántartásba vétele tárgyában A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Magyar Teátrum Közhasznú Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 01-09-979051, Adószám: 23147953-2-41) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet

Részletesebben

Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Felsőtárkány Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Felsőtárkány Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 10-09-028823, Adószám: 22108223-2-10) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

MasterMind Interactive Kft január december 31.

MasterMind Interactive Kft január december 31. MasterMnd Interactve Kft (Nylvántartás szám: 15-09-071364, Adószám: 13920410-2-15) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A közzétett

Részletesebben

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: 21.07.2014 Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: 22.10.2013 Régió: HU

Aktuális verzió: 4.0.0, kiállítás napja: 21.07.2014 Helyettesített változat: 3.0.0, kiállítás napja: 22.10.2013 Régió: HU Kereskedeli név: Farclean Terékszá: 30003898(10) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Terékazonosító Kereskedeli név Farclean 1.2 Az anyag vagy keverék egfelelő azonosított

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET január december 31.

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET január december 31. MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET (Nylvántartás szám: 07-02-001502, Adószám: 25292097-2-07) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

STEMO MARKETING Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

STEMO MARKETING Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. STEMO MARKETING Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 01-09-955856, Adószám: 23161632-2-43) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról Balástya Község Önkorányzat Képviselő-testületének 8/2005.(IV.09.) rendelete az állatok tartásáról A helyi önkorányzatokról szóló, többször ódosított 1990. évi LXV. Tv. (Ötv) 16.. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 14. elléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI DTBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: kérő I.1) Név és cíek 1 (jelölje eg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos

Részletesebben

TETT OKTATÁSI Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

TETT OKTATÁSI Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. TETT OKTATÁSI Nonproft Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 15-09-073793, Adószám: 21980402-2-15) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

KA 34-K / KA 54 -K. hu Eredeti használati útmutató... Oldal... 2 99.825.04 2.4/08/13. A konzolkészleteket külön kell rendelni

KA 34-K / KA 54 -K. hu Eredeti használati útmutató... Oldal... 2 99.825.04 2.4/08/13. A konzolkészleteket külön kell rendelni KA 34-K / KA 54 -K A konzolkészleteket külön kell rendelni hu Eredeti használati útutató................. Oldal....... 2 Méretek................................. Oldal...... 6/7 Csatlakozás.............................

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

KÖRÚTI SZÍNHÁZ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft január december 31.

KÖRÚTI SZÍNHÁZ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft január december 31. KÖRÚTI SZÍNHÁZ KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. (Nylvántartás szám: 13-09-135873, Adószám: 12459092-2-13) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. atlatszo.hu Közhasznú Nonproft Korlátolt Felelősségű (Nylvántartás szám: 01-09-963846, Adószám: 23399538-1-42) 2018. január 01. - 2018. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése

Budape s t, ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy: A s z a b á ly s é rté s i jogszabályok egyes re n d e lk ezésein ek é rte lm e zése ÁBTL - 4.2-28 -80/1975 /1 BM II/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 2 8-8 0 /1 9 7 5. BM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG B e ls ő h a s z n á la tra! KÖRLEVÉL Budape s t, 1975. ja n u á r h ó 3 1 -é n. Tárgy:

Részletesebben

ö ö ú Ĺ ő ü ő ź ű üö üö źú đ ő üö ú ľ ő ź ľ ź ő ľ ź ź ź ź ľ ő ź ę ő ľ ö ö ľ ę ľ ľ ö ö ö

ö ö ú Ĺ ő ü ő ź ű üö üö źú đ ő üö ú ľ ő ź ľ ź ő ľ ź ź ź ź ľ ő ź ę ő ľ ö ö ľ ę ľ ľ ö ö ö ľ ľ ő ľ ľü ľ ő ü ö ľ ľ ľ ő ü ľ ő ő ö ź ľ ľ ö ę ő ź ő ľ ľ ö ő ő ő ő ö ľ ľ ľ ő ź ľ ő ľ ź ź ľ ő ľ ź ö ź ľ ľ ő ő ź ń đ ź ő üö ť ú ľ ę ő ő ľ ľ őö ő ö ö ö ú Ĺ ő ü ő ź ű üö üö źú đ ő üö ú ľ ő ź ľ ź ő ľ ź ź ź

Részletesebben

Quality Call Kft január december 31.

Quality Call Kft január december 31. Qualty Call Kft (Nylvántartás szám: 01-09-287199, Adószám: 13909899-2-43) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános üzlet évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A közzétett adatok

Részletesebben

I. sz. háziorvosi körzet Dr. Oláh Erzsébet. I. számú háziorvosi körzethez tartozó utcák

I. sz. háziorvosi körzet Dr. Oláh Erzsébet. I. számú háziorvosi körzethez tartozó utcák Áchim u. Ady E. u. Arany J. u. Belentai u. Budai N. A. Csabai u. Deák F. u. 61-tıl és 52.-tıl mind Frey Á. u. Fürjes u. Gyóni G. József A. u Kálvin tér Kálvin u. Katona J. u. Kereszt u. Madách u. 1, 2,

Részletesebben

Füzesgyarmati Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Füzesgyarmati Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Füzesgyarmat Ipar Park Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 04-09-006018, Adószám: 13100777-2-04) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra vonatkozó Általános

Részletesebben

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. Móra-Sport Rekreácós és Sportszervező Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 06-09-020005, Adószám: 24289975-2-06) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó Általános

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

II. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett

II. 12 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-129/2017. II. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2017. június 22-ei rendes, zárt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VERES 1 SZÍNHÁZ Nonprofit Közhasznú Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

VERES 1 SZÍNHÁZ Nonprofit Közhasznú Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31. VERES 1 SZÍNHÁZ Nonproft Közhasznú Kulturáls és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 13-09-171660, Adószám: 25014976-2-13) 2017. január 01. - 2017. december 31. dőszakra vonatkozó

Részletesebben