Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 8. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 13/A -ában foglaltakra a Kistérségi Társulási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát ((a továbbiakban: SZMSZ)) az alábbiak szerint hagyja jóvá: I. fejezet Általános rendelkezések A Kistérségi Társulási Iroda (a továbbiakban: Iroda) Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa és a Kistérségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban együttesen: Tanács) szakmai munkaszervezete. A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Iroda munkavállalóira terjed ki 1) Az Iroda megnevezése: Kistérségi Társulási Iroda 2) Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 3) A létrehozásáról szóló jogszabály; határozat; az Alapító Okirat kelte, száma: Az Irodát a Tanács a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 10. (1) bekezdése alapján hozta létre. Az Iroda Alapító Okiratát a Tanács július 22-i ülésén a 29/2005. (VII.22.) SZKT számú határozatával fogadta el 4) Az Iroda nyilvántartási száma: A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel 5) Működési területe: Szentes Kistérség Többcélú Társulása működési Területe 6) Az Iroda típus szerinti besorolása: Az Iroda tevékenységének jellege szerint közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 7) Az Iroda felügyeleti szerve: Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 8) A költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: ) Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt Szentesi Fiók (6600 Szentes, Kossuth utca 13.) 10) Az Iroda által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek: 1

2 Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenysége: Szakfeladatai december 31-ig: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási kiegészítő tevékenysége Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Szakfeladatai január 1-től: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi ügyeleti ellátás Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közmunka 11) Rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységek: Kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő, tevékenységet nem folytat Kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenységet nem folytat Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat 12) Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: - települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 2

3 - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 13) Az Iroda vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi (alapítói, külön jogszabályban meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek részletes felsorolása: Az Iroda vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik. 14) A vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egység, feladatai, a vagyonkezelés rendje: A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában foglaltak szerint kell eljárni II. fejezet Az Iroda feladatai 1) Az Iroda feladatait a jogszabályok, a Társulási Tanács, az Elnök és az Irodavezető határozza meg. 2) Jogszabályban meghatározott közfeladata: - Társulási Tanács döntéseinek előkészítése - Társulási Tanács feladatainak végrehajtása - települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvényben foglalt kötelező feladatai - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/F. (1) bekezdésében előírt munkaszervezeti feladatok, amelyeket, mint a kistérségi fejlesztési tanács szakmai munkaszervezete lát el 3) Az Iroda általános feladatai: - biztosítja a Tanács és annak szerveinek folyamatos működését - ellátja a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács és Szervei hivatali, a döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait - segíti a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét - ellátja a területfejlesztési feladat és hatáskörök, a kistérségi szintű feladat és hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat - figyelemmel kíséri és elvégzi a kistérségi területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat - figyelemmel kíséri a közszolgáltatásokkal, területfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat. A Tanács döntése szerint kidolgozza, benyújtja azokat, illetve ellátja a pályázatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. - figyelemmel kíséri a Társulást érintő ösztönzési, támogatási rendszereket, benyújtja a normatíva igényléseket; ellenőrzi a normatívák felhasználását. - gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállításáról és végrehajtásáról, - ellátja gazdálkodási, számviteli feladatokat, beleértve a vagyonkezelést is, - elvégzi és koordinálja a működésével kapcsolatos, munkajogi és munkerő-gazdálkodási, valamint a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, - kidolgozza a tevékenységhez tartozó szerződéseket és kezdeményezi azoknak a jóváhagyását, 3

4 - kezeli a Társulás irattárát és bélyegzőit, - megadja a szükséges adatokat, hogy a Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolhassanak képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, - egyebekben végrehajtja azokat a feladatokat amelyeket a Társulás ügyeinek vitelében a Társulási Tanács, vagy annak tagjai, az Elnök, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság meghatároz. Az Iroda belső szervezeti egységeinek feladatai: A gazdasági szervezet: - Ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat. - A gazdasági szervezet önálló Ügyrenddel rendelkezik. Az Ügyrend tartalmazza az irányításra, a felügyeletre és az szervezeti egység vezetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat, a belső munkamegosztást, a szervezeti egység részletes feladatait, a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét. 4) A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az Iroda feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az Iroda szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző a szakmai értekezletek, belső levelezés, személyes megbeszélések. 1) Az Iroda szervezeti felépítése a következő: III. fejezet Az Iroda szervezeti felépítése Az Irodát az Irodavezető vezeti. A pénzügyi-gazdasági tevékenységek ellátását szervezeti egységként a gazdasági szervezet végzi, amely egységet a gazdasági vezető irányítja. Az Irodának jogi személyiségű szervezeti egysége nincs, az Irodához önállóan működő költségvetési szerv nem kapcsolódik, illetve más, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodásának feladatellátása nincs az Irodához hozzárendelve. Az Iroda beosztott dolgozói (közalkalmazottak) esetében a munkáltatói, valamint az egyéb munkáltató jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja. Az Iroda engedélyezett létszáma 2 fő Az Iroda szakmai munkáját az Iroda állandó alkalmazottainak és megbízási szerződéssel alkalmazott munkatársainak segítségével végzi. 4

5 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet továbbá munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) rendelkezései az irányadók. Az Iroda személyi összetétele: 1 fő irodavezető 1 fő ügyviteli alkalmazott Gazdasági szervezet: 1 fő gazdasági vezető 2 fő pénzügyi munkatárs 1 fő eszköznyilvántartó és leltározási felelős 1 fő könyvelő 1 fő szociális referens 1 fő oktatási referens 2) Feladatkörök Az Irodavezető feladatai: Az Irodavezető vezeti az Irodát, megszervezi annak munkáját. Az Iroda vezetőjét mint irodavezetőt, közalkalmazottként a Társulási Tanács által a jogszabályok keretei között meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat megléte esetén a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki határozatlan időre. Esetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, míg az egyéb munkáltató jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. Feladatkörében: a) Ellátja az Iroda vezetésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, b) biztosítja a Munkaszervezet és azok belső szervezeti egységeinek szakszerű és törvényes működését, c) az Iroda munkatársai tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, figyelemmel a Társulás Elnöke által meghatározott egyetértési jogra, d) megszervezi és összehangolja az Iroda munkatársainak a munkáját, e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, f) képviseli vagy képviselteti az irodát a külső szervek előtt, g) megszervezi az iroda belső ellenőrzését, h) feladatkörében gondoskodik a Társulás Elnökének, a Társulási Tanácsnak és a bizottságok döntéseinek előkészítéséről és végrehajtásának ellenőrzéséről, i) gyakorolja a megbízói jogkört az Iroda megbízottai tekintetében, j) elkészíti a Társulás éves munkatervét, k) meghatározza az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatokat, 5

6 l) javaslatot tesz a Társulás Elnökének az Iroda feladatainak meghatározására, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, m) javaslatot tesz a Társulás Elnökének az Iroda belső szervezeti felépítésére, munkarendjére, n) gondoskodik a Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, o) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, p) munkaértekezletet tart, q) gondoskodik az Iroda munkatársainak képzéséről és továbbképzéséről, r) gondoskodik az SZMSZ függelékeinek előkészítéséről, és a folyamatos naprakészen tartásáról, s) gondoskodik az Iroda tekintetében a jelen SZMSZ-ben foglaltak betartásáról, a munkarendre vonatkozó szabályok érvényesüléséről, valamint a munkafegyelem biztosításáról, t) részt vesz a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság ülésén, jelzi a Társulási Tanácsnak, a Pénzügyi Bizottságnak és a Társulás Elnökének, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel, u) kapcsolatot tart fenn a Társulással, önkormányzataival, hivatalival, intézményeivel, minisztériumokkal, más hatóságokkal, egyéb országos és helyi szervezetekkel, a civiltársadalom szereplőivel, a Társulás területén élő lakossággal, más társulásokkal, nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, v) ellátja a munkaköri leírásában foglalt egyéb feladatokat. A gazdasági vezető feladatai: a) Szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a szervezetileg alá tartozó munkatársak tevékenységét, akik jó teljesítéséért felelősséggel tartozik, b) a Társulás kötelezettségvállalásainak ellenjegyzése, c) a gazdálkodási hatáskörbe tartozó szabályzatok betartatása, d) a Társulás pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, e) a szabályszerű pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellenőrzése, f) az éves költségvetési terv kidolgozása, előterjesztésre való előkészítése, g) a szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, h) biztosítja a Tanács tájékoztatását a Társulás pénzügyi-gazdálkodási folyamatáról, valamint, ezen folyamatokat érintő jogszabályi változásokról, i) gondoskodás a gazdálkodást, könyvvitelt és számvitelt érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, j) a mérleg- valódiság biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenőrzése, k) a Társulás szerződéseinek felügyelete és nyilvántartása, l) időszakos jelentések elkészítése, m) a munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekről, előírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell, n) gazdálkodást érintő szabályzatok előkészítése, véglegesítése; a gazdasági szervezet hatáskörbe tartozó szabályzatok elkészítése és kiadása. A pénzügyi munkatársak feladatai: a) A Társulás számviteli politika és számviteli rend szerinti működésének biztosítása és az ezzel kapcsolatos adminisztráció megszervezése, folyamatos 6

7 fejlesztése, b) a törvényes működés elősegítése és támogatása szakmai tanácsokkal, c) hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelő végrehajtása, d) a leltáron alapuló mérlegadatok, a kiegészítő melléklet, beszámoló és üzleti terv szabályszerűségének, valódiságának biztosítása, e) a Társulási vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása, f) a Társulás leltározási feladatainak ellátása, g) szerződések megkötésének pénzügyi, jogi előkészítése, a szerződéskötések pénzügyi teljesítések nyomon követése a teljesített szerződések lezárása, archiválása, h) a Társulás pénzgazdálkodásának bonyolítása, i) a Társulás munkaügyi, feladatainak nyilvántartása. Eszköznyilvántartó és leltározási felelős feladatai: - Befektetett Eszközök nyilvántartása, - készletek analitikus nyilvántartása, folyamatos vezetése, - a jogszabályváltozásokkal összefüggésben a programmódosulások naprakész ismerete, és ez alapján a változások átvezetése, - költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos tanácsi anyagok összeállításában közreműködés, - tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, - bank és pénztárkivonatokban a bevételezések megtörténtének ellenőrzése, - állományba vételi bizonylatok kiállítása, a beruházások aktiválása, - leltározási szabályzat szerinti leltározás előkészítése, lebonyolítása, kiértékelése, az ezzel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése, szabályzatmódosítás kezdeményezése, - a Társulási Tanács Elnöke által előírt intézkedések átvezetése a nyilvántartásban, - selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az ezzel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése, szabályzatmódosítás kezdeményezése. Könyvelő feladatai: - A banki és pénztári, pénzforgalmi és főkönyvi könyvelési tételek kontírozása, rögzítése, - helyesbítő naplók vezetése, bizonylatok alapján - a mérleg alátámasztásához az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, - a mérlegtételek (forgalomképes ingatlanok kivételével) év végi értékelése, az értékvesztés elszámolására, visszaírására javaslattétel, - érvényesítés, - számítástechnikai feladatok, - könyvelési adatok gépi rögzítése után az adatok helyességének ellenőrzése, - a lekönyvelt adatok egyeztetése, információszolgáltatás, - halmozott pénzforgalmi információs jelentés, - Szentes Kistérség Többcélú Társulása költségvetési jelentésének elkészítése, - K11 (költségvetés, beszámoló) feldolgozás, összesítés, 7

8 - negyedéves költségvetési és mérlegjelentések elkészítése, - az adózással kapcsolatos feladatok ellátása, - Tanácsi anyagok összeállításában közreműködés. Az ügyviteli alkalmazott feladatai: a) Bejövő- kimenő küldemények kezelésének biztosítása iktatásra, archiválásra, irattározásra, b) telefon kezelése, hívások fogadása, irányítása, c) sokszorosítási feladatok ellátásában való közreműködés, d) a Társulás iratkezelésének felügyelete, szabályszerű működésének biztosítása e) irodaüzemeltetési, titkári feladatok ellátása (levelezés, ügyintézés, címlista folyamatos frissítése stb.), f) háromhavonta kistérségi programok összegyűjtése, g) részvétel az Iroda által szervezett rendezvények, események előkészítésében, lebonyolításában, h) az Iroda folyamatban lévő pályázatainak segítése, i) munkaköréhez kapcsolódó jelentési, beszámolási kötelezettség teljesítése, j) feladataihoz kötődően folyamatos kapcsolattartás a társult önkormányzatok Polgármesteri Hivatalaival, k) egyéb, a szakmai vezetője által adott utasítások végrehajtása, A szociális referens feladatai: a) Szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, felülvizsgálata, b) a Társulás szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatának szervezése, irányítása, c) a feladatkörébe tartozó Tanácsi határozatok végrehajtása, d) az egészségügyi referens közreműködésével a kistérségi központi orvosi ügyelet szervezése, e) normatíva igényléshez és elszámoláshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, f) kapcsolattartás a kistérségi szociális és gyermekjóléti és egészségügyi intézményekkel, g) szakmai segítségnyújtás a kistérségi szociális és gyermekjóléti és egészségügyi intézmények feladatainak ellátásához. Az oktatási referens feladatai: a) normatíva igényléshez és elszámoláshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése, b) kapcsolattartás a kistérségi közoktatási intézményekkel, c) kistérségi közoktatási intézkedési terv elkészítése, felülvizsgálata, d) szakmai segítségnyújtás a közoktatási intézmények feladatainak ellátásához. IV. fejezet Az Iroda működési rendje Az Iroda közalkalmazott főállású dolgozóinak heti munkaideje: 40 óra. A Irodában az általános munkaidő minden munkanapon: 8

9 hétfőtől - csütörtökig 7,30-16,00 óráig, pénteken 7,30-13,30 óráig tart. A munkaközi szünet időtartama - 11,30-14,00 óra között - naponta 30 perc. 1. Ügyfélfogadási rend Az Iroda, mint munkaszervezet ügyfélfogadási rendje egységes, folyamatos, a munkavállalók a napi munkaidőn belül kötelesek fogadni az érdeklődőket. Az ügyfélfogadási időben biztosítani kell a távollévő dolgozók helyettesítését, illetve a munkaközi szünetet úgy kell megszervezni, hogy az ügyfélfogadás zavartalan legyen. 2. Értekezletek, megbeszélések rendje Az Irodavezető az általa szabadon meghatározott napirendek megvitatása, a feladatok kitűzése és az elvégzett munka értékelése céljából saját belátása szerint tart értekezletet, munkamegbeszélést. Az irodavezető által megtartott értekezleteken kerül sor: - a végzett munka, az időszerű feladatok, a korábbi döntések végrehajtásának, helyzetének összegzésére, - aktuális feladatok megbeszélésére, - a feladatainak ellátásával kapcsolatos konkrét tennivalók meghatározására, - egyéb kérdések megtárgyalására. 3. A kiadmányozás rendje 3.1 A kiadmányozási jogkör gyakorlásának az átruházása, a hatáskörrel rendelkező szerven belüli munkamegosztást jelenti. Jogosultságot ad a döntésre, az intézkedésre, illetőleg az írásba foglalt döntések saját kezűleg történő aláírására. Ez a jog magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogosultságát. Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. A kiadmányozott irat tartalmáért és formájáért az aláíró felelős. 3.2 Az Irodából kimenő irat és a szervezeti egységek közötti iratok és feljegyzések kiadmánynak minősülnek. Kiadmányként kell kezelni a közalkalmazottak és munkavállalók részére kiadott hivatalos iratokat is. 3.3 A Társulás esetében általános és korlátlan kiadmányozási joga az Elnöknek van. Az Irodavezető a feladatkörébe tartozó ügyekben rendelkezik kiadmányozási joggal, amit a szakterületet felügyelő munkatársakra átruházhat. 3.4 A gazdasági vezető a hatáskörébe utalt ügyekben az Iroda szervezetén belül kiadmányozási joggal rendelkezik Az Irodában a kiadmányozás rendjét részletesen - a hatáskörükbe tartozó ügyekben az Elnök és az Irodavezető külön szabályzata tartalmazza. 9

10 4. Bélyegző-használat, nyilvántartás 4.1 Az Iroda hivatalos körbélyegzője: Kistérségi Társulási Iroda Szentes felirattal, középen a magyar címerrel 4.2 A bélyegzők, és pecsétek megrendeléséről az Irodavezető gondoskodik. 4.3 Az Irodában használatos bélyegzőkről az Irodavezető nyilvántartást vezet, és évente ellenőrzi bélyegzők, pecsétek meglétét. 5. Az ügyiratkezelés általános szabályai 5.1 Az Irodához érkező postai anyagokat az irodavezető, vagy az általa felhatalmazott munkatárs bontja fel, majd az Irodavezető, vagy az általa felhatalmazott munkatárs azt az illetékesre szignálja. 5.2 A munkaszervezet vezetője köteles biztosítani a technikailag megfelelő adatvédelmi, és irattári rendszer kialakítását, különösen a folyamatosan érkező pályázatok és személyi iratanyagok vonatkozásában. Az Irodához érkező küldemények, valamint az ügyintézés során keletkezett iratok iktatásának és kezelésének rendjéről külön szabályzat rendelkezik. 6. Helyettesítési rend 6.1 Az Irodavezető távollétében az általa írásban meghatalmazott alkalmazott jogosult és köteles az iroda működési körébe tartozó ügyekben, a felmerült kérdések eljárni. A döntés hozatalt igénylő ügyben, a konkrét üggyel kapcsolatban általános jogkörrel és teljes felelősséggel helyettesíti az irodavezetőt. 6.2 Pénzügyi-gazdálkodási ügyekben a gazdasági vezető általános helyettesítési jogkörrel rendelkezik. 6.3 A fentebb írottakon túlmenően, az irodavezető jogosult, és szükség esetén köteles eseti jelleggel vagy időszakosan általános jogkörű, az irodát érintő valamennyi ügytípusra kiterjedő hatáskörrel rendelkező helyettesét kijelölni. 6.4 Az iroda dolgozóinak helyettesítési rendje megegyezik az irodavezető helyettesítésének szabályaival, azzal az eltéréssel, az engedélyezés az irodavezető feladata. A helyettesítés során hozott intézkedésért (annak elmulasztásáért) a helyettest ugyanaz a felelősség terheli, mint ami a helyettesített személyt terhelné. A helyettesítést ellátó dolgozó a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt (munkatársat) minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről tájékoztatni köteles. 7. Munkaköri rend, munkaköri leírás 7.1 Az Iroda alkalmazottai feladataikat munkaköri leírás alapján végzik, így az Iroda dolgozóinak munkaköri leírásában rögzítésre kerülnek a dolgozó konkrét, pontosan meghatározott, végrehajtandó és megkövetelhető feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja, a helyettesítés rendje és az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok. 7.2 Az irodavezető készíti el az iroda beosztott dolgozóinak munkaköri leírásait. Az irodavezető munkaköri feladatainak meghatározása az Elnök feladata. 10

11 7.3 A munkaköri leírás készítője folyamatosan gondoskodik a feladatrendszerben, hivatali szervezeti rendszerben, jogszabályi előírásokban bekövetkezett változások, vagy egyéb munkaszervezési okok miatt módosuló feladatrendszer következtében szükségessé váló munkaköri leírás pontosításról, annak aktualizálásáról. A munkaköri leírásokat legalább évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. 7.4 A munkaköri leírás készítője a közalkalmazott kinevezésével, illetve más munkakörrel történő megbízásával egyidejűleg köteles a dolgozó munkaköri leírását is átadni. 7.5 Az Iroda munkatársai munkaköri leírása az Iroda ügyrendjének melléklete. A dolgozók munkaköri leírásuk átvételét aláírásukkal kötelesek igazolni, és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani. Az átvételt tanúsító példányt, az Iroda irattározza. 7.6 A munkavégzés során biztosítani kell a munkavédelmi szabályok betartását. 8. Teljesítménykövetelmények, teljesítményértékelés 8.1 A teljesítménykövetelmények meghatározása a hatályos Tanácsi döntés végrehajtására kiadott Irodavezetői intézkedésben foglaltaknak megfelelően történik. 8.2 Ennek megfelelően, az irodavezető határozza meg, illetve értékeli a teljesítmény követelményeket a beosztott dolgozók esetében. Az Elnök határozza meg és értékeli a teljesítmény követelményeket az irodavezetőre vonatkozóan. 9. A munkáltatói jogok gyakorlása Az Irodán belül a munkáltatói jogokat az Irodavezető gyakorolja. 10. Szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványai, melyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el A szervezeti egységek vezetői az Elnök, vagy az Irodavezető általi utasítás/meghatalmazás formájában egyedileg rájuk ruházott ügyekben és mértékben, illetve jelen SZMSZ szerint járhatnak el a költségvetési szerv képviselőjeként. V. fejezet Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások, feltételek: A költségvetés tervezésének összehangolása, a végrehajtás szabályszerűségének lebonyolítása a gazdasági szervezet feladata. E feladat ellátása során - összeállítja a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció irányelveit - elkészíti a Társulási Tanács elé terjesztendő anyagokat - az elfogadott koncepció alapján, az Iroda szakapparátusának bevonásával összeállítja a költségvetési tervjavaslatot - felügyeli és biztosítja a jóváhagyott költségvetési előirányzatok szabályszerű felhasználását - összeállítja az időközi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló jelentéseket. 1. A költségvetési koncepció elkészítése 1.1 A kiadások tekintetében figyelembe kell venni minden, a koncepció készítésénél ismert, a költségvetési kiadásokra ható tényezőt. 11

12 1.2 A költségvetési koncepció összeállítása során a gazdasági vezető ével megbízott gazdasági vezető a koncepció összeállítás során egyeztetést folytat a társult települések önkormányzati és gazdasági vezetőivel, melynek során figyelembe véve a Társulás bevételi forrásait, megállapítják a javasolt keretszámokat és az önkormányzati hozzájárulás összegét. Az egyeztetésről feljegyzés készül. 1.3 A gazdasági vezető köteles jelezni, ha a költségvetési koncepció összeállításakor a költségvetés forráshiányosnak bizonyul. Az irodavezető és a gazdasági vezető ekkor együtt fogalmazzák meg azokat a javaslatokat, melyek alapján a költségvetés kiadási oldalát csökkenteni, illetve a bevételi oldalt megalapozottan növelni lehet. 2. A költségvetési tervezés 2.1 A költségvetési tervezéskor az elfogadott koncepciót kell alapul venni. A koncepcióban jóváhagyott keretszámok illetve megfogalmazott szempontok szerint kerül sor a végleges költségvetési javaslat egyeztetésére. Az egyeztetésről feljegyzés készül. 2.2 Amennyiben a Társulási Tanács a koncepció elfogadásakor a költségvetés összeállítására vonatkozóan állapított meg külön irányelveket vagy szempontokat, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért irodavezető és a gazdasági vezető tartozik felelőséggel. 2.3 Ha a Társulási Tanács a költségvetési határozat-tervezetet a megtárgyalása során nem az eredeti, beterjesztett állapotban hagyja jóvá, illetve az ülésen megadott szempontok szerint a költségvetés újratárgyalásáról döntött, akkor a Társulási Tanács ülésén elhangzottak szerint a gazdasági vezető gondoskodik a költségvetés megfelelő átdolgozásáról. 3. A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolás 3.1 A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló-tervezet összeállításakor a a Társulási Tanács által jóváhagyott: - eredeti költségvetési határozatból, illetve - a hatályos költségvetési határozatból kell kiindulni. 3.2 Amennyiben a Társulási Tanács a költségvetési beszámolással kapcsolatban állapított meg külön szabályokat, helyi információs igényeket, akkor azok figyelembevételéről gondoskodni kell. Ezért irodavezető és a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. 3.3 A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót a irodavezető és a gazdasági vezető állítja össze. Az összeállításnál figyelembe kell venni: - a jogszabályi előírásokat, - a szerv belső információs igényét, valamint - a költségvetési tervdokumentációval való összehasonlíthatóság követelményét. 4. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatás 4.1 A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatásnál figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatás szöveges része kiterjedjen a jelentős előirányzat eltérések indoklására, illetve előre jelezze egyes kiadások és bevételek év végéig várható alakulását. 4.2 A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatást úgy kell összeállítani, hogy szakmailag és számszakilag is könnyen felhasználható legyen a következő évi költségvetési koncepció készítésénél. 12

13 5. Az éves költségvetési beszámolás 5.1. A zárszámadási határozat-tervezet összeállításakor a Társulási Tanács által elfogadott és módosított költségvetési határozatot kell alapul venni 5.2. A jóváhagyott zárszámadási határozat alapján a a gazdasági vezető gondoskodik az elemi beszámoló elkészíttetéséről. 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 6.1 A költségvetés végrehajtásának részletes, adott évre vonatkozó szabályait a költségvetési határozat tartalmazza. A határozatban foglaltakat kell alkalmazni: - az egyes előirányzatok felhasználásakor, - az egyes előirányzatok módosításakor A költségvetés végrehajtásakor az előirányzat-felhasználási ütemtervet kell alapul venni. Az előirányzat-felhasználási ütemterv adatait legalább negyedévenként teljes körben összehasonlítani, illetve egyeztetni kell a tényadatokkal. Szükség esetén intézkedési tervet kell készíteni, illetve a jelentősen megváltozott körülmények között újra el kell készíteni az előirányzat-felhasználási ütemtervet. A költségvetés tervezésére és végrehajtására vonatkozó további különleges előírásokat az éves költségvetési koncepció elfogadásakor kell rögzíteni. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos esetleges különleges előírásokat a tárgyévi költségvetési határozatban kell rögzíteni. További részletes szabályokat a Társulás belső szabályzatai tartalmazhatnak. VI. fejezet Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket jelen dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza. VII. fejezet Az Iroda ellenőrzése 1. Az Iroda törvényességi felügyeletét a Regionális Államigazgatási Hivatal látja el. 2. Az Iroda tevékenységének, gazdálkodásának külső ellenőrzésére az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, valamint egyéb jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervezetek jogosultak. 3. Az Irodánál a belső ellenőrzés ellátása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) alapján Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása keretében Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselői által történik. 13

14 4. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az irodánál folyó - szakmai tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos - ellenőrzési feladatokat. Az ellenőrzések tapasztalatait az irodavezető folyamatosan értékeli, és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. VIII. fejezet Vegyes és záró rendelkezések Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint annak mellékleteit folyamatosan aktualizálni, karbantartani szükséges. Ennek megvalósításáért az Iroda vezetője a felelős. Az SZMSZ mellékletei: 1. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 2. sz. melléklet: A Kistérségi Társulási Iroda eljárásrendje a szabálytalanságok kezelésére 3. sz. melléklet: A Kistérségi Társulási Iroda szervezeti ábrája Az Iroda a munkatársai számára számítógépen kerül tárolásra az SZMSZ, melynek hozzáférését a dolgozók számára folyamatosan biztosítani kell. Az SZMSZ és annak mindenkori módosításának - hatályba lépését követően az Iroda belső szervezeti egységeinek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkatársak azt mellékleteivel is kiegészítve megismerjék. Szentes, szeptember 7. Szigeti Miklós irodavezető Záradék: A Kistérségi Társulási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa szeptember 7-i ülésén 51/2010. (IX.07.) SZKT. határozatával jóváhagyta. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat a szeptember 8-án lép hatályba. Szirbik Imre Társulási Tanács Elnöke 14

15 Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 5. A Kistérségi Társulási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: szeptember 8-tól 15

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. június 5-i ülésére Tiszasas Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 5-i ülésére A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MECSEKALJAI ISKOLA TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát Pécs Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

A Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE A Polgármesteri Hivatal Melléklet ÜGYRENDJE A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. (2) bekezdés c. pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IZSÁK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2016 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.( ) számú határozatával. Izsáki Gondozási Központ a I. A (SZMSZ) célja, jogi alapja

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2012. (09.13.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ. 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. FEJEZET - AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA II. FEJEZET - A MŰVELŐDÉSI HÁZRA VONATKOZÓ FONTOSABB

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések... 3. Oldal II. Fejezet III. Fejezet IV. Fejezet A Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben