Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA"

Átírás

1

2 TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek között találunk a Bangha-életutat áttekintõ kronológiát, jezsuita fogalomtárat, bibliográfiát, névmutatót, térképeket és fényképeket egyaránt. A kötetben található irodalomjegyzék alapos és pontos. Kifejezetten a nagyközönség igényeit szolgálják a szerzõk azzal, hogy abba nem csak a Banghára vonatkozó, idézett mûveket, hanem a korszak egyháztörténetének fontosabb általános mûveit is feltüntették, még akkor is, ha azokra nem hivatkoztak a kötetben. Mindössze azt sajnáljuk, hogy a Nemeshegyi Péter elõszavában hozott idézetek forrása sem az elõszóból, sem az irodalomjegyzékbõl nem derül ki. Szorosan összekapcsolódik a Bangha-életutat áttekintõ kronológia és fényképgyûjtemény. Ahogy a kronológia szikár adatai, úgy a közölt 50 fotó is Bangha gyermekkorától a tiszteletére emelt emléktábláig dokumentálja a páter életútját. Nem lehet eléggé dicsérni a szerzõk fáradozását, hogy a fényképeken látható minden személyt igyekeztek beazonosítani. Így válik ugyanis valóban forrásértékû dokumentummá egy-egy fotó. Azt azonban sajnálhatjuk, hogy a fotókon szereplõ személyek nem kerültek be a névmutatóba. Természetesnek kellene lennie, de modernkori kiadvány esetében erényként kell említenünk, hogy a forrásokban nem teljes néven szereplõ személyek is bekerültek a mutatóba. További pozitívum, hogy a szerzetesek esetében az is kiderül, hogy melyik rendhez tartoztak (pl. Békefi Remig O.Cist, Bíró Ferenc SJ). A kötetben két térkép is található, mely az osztrák-magyar, majd az 1909-ben önállóvá lett magyar jezsuita rendtartományokat mutatja be. E térképek ugyanúgy túlmutatnak a Bangha-köteten, s attól függetlenül is hasznosak, akárcsak a fogalmi kislexikon. Mindez nem csak a kötet jól átgondoltságának bizonyítéka, hanem a szerzõk azon törekvésének is, hogy a részletes bibliográfiával, a térképekkel és a fogalomtárral nem csupán a kötet használatát akarták segíteni, hanem oktatási-kutatási segédleteket is készítettek. Reméljük, hogy ezek nem maradnak rejtett kincsek. A kötet összességében két szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt példaértékûen alapos forráskiadás, amit bátran követendõ példaként lehet állítani mindenki elé, aki forráskiadásra szánja el magát. Másrészt úgy látjuk, hogy a kötet szerzõi minden korábbinál közelebb jutottak Bangha megértéséhez. Munkájukkal a szerzõk igazolták, hogy aki megérteni akarja a múlt egy-egy személyiségét, annak saját kora mértékével kell mérnie hõsét, nem pedig a folyton változó utókor mércéjével. A kötet másik tanulsága az, hogy egy személy megértéséhez nem elég annak korát ismerni, de azt a szûkebb környezetet is figyelembe kell venni, amiben élt. Jelen esetben tehát a közszereplõként is ismert páter tevékenysége nem érthetõ meg az egyháztörténet és a jezsuita rend sajátosságainak ismerete nélkül. A most kiadott Bangha-kötet éppen ezért alkalmas arra, hogy a démonizálás és az apologetika pártossága helyett a történeti megértés tárgyává tegye a pátert. Paksa Rudolf Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA Barankovics és a DNP, Bibó és a DNP, 1956 Gondolat Kiadó. Bp., o. Meggyõzõdésbeli tisztesség és politikai bátorság, sõt hõsies szembefordulás egy gyõztes, agresszív, ideológiailag kérlelhetetlen világbirodalommal. Ez, vagyis az ország megszállása és tervszerû, erõszakos szovjetizálása volt a legfõbb ok, ami eleve sikertelenné tett minden ellenállást. Elõbb eltökélt próbálkozások egy növekvõ kínok között születõ új rendben, az elmaradt megújulás, vagy legalább a modus vivendi útjainak keresése a katolikus egyház és a polgári demokrácia számára. Meghajolva, de meg még nem törve, együtt élve a mindjobban fokozódó politikai terrorral, közben kilátástalanul küszködve a generációk óta továbböröklõdõ traumákkal és merevségekkel, a naivitással és a végzetes illúziókkal. Végül pedig szenvedés, emigráció és börtön 56 elõtt és után, együtt a reménytelen realitással és a gondolkodó utókor bizodalmával.

3 250 TÖRTÉNETI IRODALOM A pezsgõ, ám oly tragikusan rövidnek bizonyult koalíciós korszak hagyományra és modernitásra épült keresztény Demokrata Néppártja, és a balos Nemzeti Parasztpárt kései, Petõfi Párt néven újraéledt, tiszavirág életû utóda együtt, 1956 októberében? A szuggesztív újságíró, a DNP fõtitkára, Barankovics István, aki már Mindszenty decemberi letartóztatása és pártja februári önfeloszlatása után elhagyni kényszerült Magyarországot együtt nemzedéke egyik legfényesebb elméjével, Bibó Istvánnal, a demokratikus szocializmus hívével, a novemberben átalakított Nagy Imre-kormány egyik Petõfi párti államminiszterével, akit 57 májusában tartóztattak le? Nem együtt, de már az akkori jelen idõben világtörténelemmé lett élet-halál küzdelem közös térfelén és együtt ebben a többszörösen is közös kötetben, a proletárdiktatúra elhárítására. Barankovics, szinkronban a nyugat-európai folyamatokkal, elsõként keltette életre a kereszténydemokráciát a háború utáni Kelet-Közép-Európában. Miután a DNP-t a hatalom megsemmisítette, neki is az emigráció zaklatott magánya jutott, tehetetlen szemlélése annak, miként tévesztenek kényszerûen utat nemzedékek Magyarországon. Bibó tragédiája az volt, hogy az égetõen idõszerûnek tartott kérdések vizsgálatát a napi politika nagyon is múlékony jelenségein kezdte írta Lakatos István a Bibó-emlékkönyvben (1991). Az 1946-os koalíció lehetõségeit, az 1947-es választások tanulságait egy Gibbon világosságával, egy Ranke tudományos felkészültségével, egy Mommsen adatgazdagságával elemezte. Tünékeny jelenségek tisztázásába oly mélyreható-hatalmas energiát fektetett, amellyel korának talán legjelentõsebb történetírója lehetett volna, ha ugyan az akart volna lenni. Õ azonban politikusnak tartotta magát elsõdlegesen, s persze egy átmeneti kor efemer problémáit is oly színvonalon tárgyalta, oly tiszta magasságba tudta ragadni, hogy alighanem utódok nemzedékeit ösztönzi majd továbbgondolásukra. Barankovics és Bibó közös illúzióit a kommunisták is folyamatosan táplálták; Lukács György 46-ban azt írta, hogy nincsen komoly ember, komoly tömegerõ Magyarországon, amely a proletárdiktatúrát akarná, ezért a proletárdiktatúrának ma semminemû politikai aktualitása nincs. A magyar nép többsége azonban másként vélekedett, ezért 47-ben a kisgazdapártra és a DNP-re szavazott. Barankovics védekezõ álláspontja az volt, hogy pártja nem antikommunista, hanem csak nem kommunista, Bibó pedig alaptalannak ítélte a Rákosiéktól való félelmet. A nem kommunista politikai erõknek mindössze két választása maradt: hinni a kommunistáknak, vagy kivonulni a közéletbõl. Barankovics, és a keserû iróniával Demokrata Kétpártnak mondott DNP eközben Mindszentyvel és a kommunistákkal kényszerült kétfrontos harcra, Bibó pedig késõbb sem látta át, hogy a demokrácia alapvetõbb érték, mint a szocializmus. (Molnár Gusztáv, Bibó-emlékkönyv) Mindszenty Barankoviccsal, de a zseniális, reálpolitikus jezsuitákkal, Jánosi Józseffel, Kerkai Jenõvel, Nagy Töhötömmel szemben is mindvégig hajthatatlan maradt, mikor pedig a parlament kapujában összetalálkozott vele, megkérdezte Bibót, melyik pártárnyalathoz tartozik. Ami körülbelül annyit jelentett, hogy õ az összes létezõ pártokat a kommunista párt árnyalatainak tekintette. És végül megkérdezte, hogy tulajdonképpen ki ez a Nagy Imre, amin enyhén elképedtem, mert ez alatt a három nap alatt, amióta õ kiszabadult, ha valamirõl, hát egy dologról kellett volna tájékozódnia. (Huszár Tibor: Bibó István, 1989.) Szakolczai és Szabó munkája úgy számol le az illúziókkal, hogy tömör és pontos összefoglalót ad elsõsorban a DNP belsõ-külsõ küzdelmeirõl és politikusairól. A cím talán többszörösen félreérthetõ, hiszen a proletárdiktatúrának mondott kommunista Gleichschaltung eleve nem volt elhárítható. Mit ért ezen, és miért akarta megszüntetni? kérdezte a kihallgató Bibótól 1958 januárjában. A proletárdiktatúra alatt azt a politikai programot és szerkezeti formát értem, mely a munkásosztály hatalomra jutása után a hatalom megosztását megszünteti, és a munkásosztály és [a] dolgozó parasztság egységére való hivatkozással a hatalmat szervezetileg is koncentrálja. Ezt azért akartam megszüntetni, mert az volt az álláspontom, hogy reálisan mûködõ szabadság [a] hatalmak megosztása nélkül nem képzelhetõ [el]. Hogyha elfogadnánk, hogy 49-ben a munkásosztály jutott hatalomra Magyarországon, csakis akkor beszélhetnénk proletárdiktatúráról. Bibó 56 októberének végén is azon töprengett, hogyan lehetne [a] többpártrendszer és [a] sajtó- és szólásszabadság mellett olyan alkotmányjogi megoldásokat létrehozni, amelyek a szocializmus vívmányait biztosítják, és csakis a szocializmus elvi alapját elfogadó pártoknak engednek indulást a választásokon. (A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról, 1996.) Ez az elgondolás is arra az illúzióra épült, hogy ami külsõ erõvel, antidemokratikus hatalmi nyomás alatt létrejött, fenntartható egy forradalom után, alkotmányos viszonyok között is. Amit Barankovics, Bibó és még sokan (Bálint Sándor, Eckhardt Sándor, Mihelics Vid, Rónay György, megannyi kisgazda) a kommunista hegemónia kiépülése ellen mégis megtettek, igazi ellenállás volt, amit nem kísérlet-

4 TÖRTÉNETI IRODALOM 251 nek terveztek; koruk közéletében mindannyian hiteles és tekintélyes szerepet játszó férfiak voltak, akiknek a magyar társadalom történelmi megújhodására tiszta elvi alapokon álló koncepciójuk volt. Gondolataikat azonban nem csupán briliáns érvekkel, hanem magyarázkodva, olykor meg is alázkodva kényszerültek védeni, sikertelenül. Minden törekvésük végül kamikaze-vállalkozássá lett, de, mert nem tehettek másként, illúzióikkal együtt vállalták a következményeket. Az igazi elhárítók Páter Kerkai, P. Nagy, P. Jánosi voltak lehettek volna, ha Mindszenty, pályafutásának legkritikusabb idõszakában reálisan ítéli meg az ország helyzetét, s nemcsak õket, de a DNP-t is Rákosiékkal szemben megvédi. Az ország azonban akkor is csak megszállt ország marad, ahol a polgári erõk kíméletlen tervutasításos felszámolásra voltak ítélve. Könyvükben a szerzõk két (az Egyházfórumban ben közölt) cikksorozatukat foglalták egybe. Az elsõ a keresztény politikáról lefolytatott legnagyobb vitát, a DNP és Barankovics, a KALOT és Kerkai Jenõ, valamint Mindszenty között lezajlott, mind elkeseredettebb, az erõket szétziláló, tragikus végû összeütközést tárgyalja. Cikkeik második része a DNP politikusainak mûködését mutatja be a 47-es választásoktól 49-ig. E fejezetekhez 20, többnyire másutt már közölt történeti dokumentumot, programokat, emlékiratokat, köztük Bálint Sándor, Eckhardt és Barankovics nevezetes, 46-os elvi összefoglalóját (8.), továbbá újabban föllelt iratokat csatoltak. Köztük olvasható Mindszenty válasza Cavallier József, Kodály és Szekfû soraira (13.), az a levél azonban, amelyre a bíboros válasza érkezett, sajnos, hiányzik. Az november 30-án kelt levél (melynek szerzõit december 8-án személyesen is elküldték Esztergomba a hercegprímáshoz) e sorokkal zárul: a helyzet megváltoztatása kizáróan Eminenciádtól függ! Eminenciád kimondott vagy ki sem mondott nyilatkozatai, a róluk terjesztett, de meg nem cáfolt mesék és legendák alakították ki azt a légkört, amelyben Egyházunknak ezt a szenvedést meg kellett érnie s ezért várjuk Eminenciád álláspontjának megváltoztatásától a katolikus érdekek megóvását Ezért mindama katolikusok nevében, akik ugyanúgy látják Egyházunk helyzetét, miként mi látjuk, tisztelettel kérjük Eminenciádat, hallgassa meg s fontolja meg az utolsó órában a katolikus hívek békéje s nyugalma, nemkülönben lelki üdvössége érdekében a magyar Egyház fejéhez lelkiismeretünk parancsából intézett szavainkat s kísérelje meg a demokratikus állammal való megbékélés útját. (Esztergomi Prímási Levéltár 8650/1948) A koalíciós évek politikai viharzásában köztudottan nem mûködött együtt sem Barankovics és Bibó, sem a DNP és az akkor még nem is létezõ PP; az éppen csak életre kelt régi-új pártok pillanatnyi találkozása 56-nak is csak vékony mellékszála volt, ketten is így találkoznak ismét a kötetben. Bibó december 8-i memorandumáról van szó (17.); A közös nyilatkozatra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot írtak alá [a] Szociáldemokrata Párt, [a] Petõfi Párt (Nemzeti Parasztpárt), a Forradalmi Értelmiségi Bizottság, az Országos Parasztszövetség és a Magyar Írószövetség. (A Demokrata Néppárt nem volt felsorolva a közös nyilatkozatban.) mondta Bibó 57 augusztusában. (A fogoly Bibó ). A DNP nem szerepelt, ám viszonylag késõn mégis csatlakozott a Demokrata Néppárt nevében Mihelics Vid és Keresztes Sándor mondta késõbb Bibó. Ezt én bonyolítottam le Keresztes Sándoron keresztül, mert szükségesnek tartottam, hogy a közös nyilatkozat alapjára helyezkedjék legalább egy baloldali irányzatú keresztény párt, egyrészt azért, hogy ellenzéki álláspontjával utóbb olcsó népszerûséget ne keressen, másrészt azért, hogy a Kisgazdapárt késõbbi választásokon ne próbáljon keresztény irányzatú szavazatokkal mamut párttá lenni, mint ben. (Bibó István. Életút dokumentumokban, 1995). Szakolczai és Szabó munkája értékes és hasznos összegzés. Olyan vegyes mûfajú kutatási segédlet, amelyben a szakirodalom olvasmányos kivonatolását az idõsebb szerzõ, Szakolczai György kortárs emlékezései, higgadt ítéletei kísérik. A történeti vonalat a DNP politikusai életpályáinak alapos összefoglalói követik (bár épp a párt Barankovics után legismertebb alakja, Bálint Sándor esetében a szerzõk nem tettek különbséget egy 8 oldalnyi életrajzi vázlat és egy 615 oldalas monográfia között). Az életrajzokat társadalmi származás, foglalkozás, párton belüli hovatartozás után, valamint a korszakzáró események szerint megszakított-újrakezdett fejezetekben tárgyalják a rendszerváltozásig (a sajtózsargonból immár mindenüvé átszivárgott rendszerváltás kifejezést nemcsak a történeti irodalomban kellene kerülni). Az epikus fejezetek legnagyobb érdeme a szerzõk tárgyilagossága, és az a kiegyensúlyozott, méltányos állásfoglalás, ami a történeti távlatban visszatekintõ kortársak esetében majdnem példa nélkül áll. Talán ez a legméltóbb tisztelgés azok elõtt a hatalmas emberi teljesítmények elõtt, amikre a DNP politikusainak többsége 45 és 56 között képes volt. Kár, hogy a kötetnek nem volt szerkesztõje, ezért maradhatott névmutató nélkül (megbízható szakmai és könyvészeti szöveggondozója Szabó Róbert volt). Ez a ragályos filológiai hiány-

5 252 TÖRTÉNETI IRODALOM betegség újabban egyre több kiadványt fertõz meg, a kereszténydemokrácia történetét fölidézõ emlékezéseket, de még a tudományosabb jellegû kiadványokat is különösképpen üldözi, elég csupán Mézes Miklós A kalászba szökkenõ vetés c. mûvére (1991), Barankovics Híven önmagunkhoz címen összegyûjtött írásaira (2001), Varga László Fények a ködben c. emlékiratára (2002) utalni. Csapody Miklós Antal Tamás HÓDMEZÕVÁSÁRHELY KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD ELSÕ FELÉBEN Hódmezõvásárhely törvényhatósága ( ) Dél-alföldi évszázadok 27., Blazovich László (szerk.) Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, o. Az alkotmánytörténet egy máig igen elhanyagolt területét, a 20. század elsõ felének közigazgatás-történetét mutatja be Antal Tamás a szegedi jogtörténeti iskola fiatal kutatója Hódmezõvásárhely példája alapján. E monográfia méltó folytatása és egyben elõzménye is a 2009-ben megjelent, Szeged történetét feldolgozó, levéltári forrásokon alapuló munkának, amelynek rövidített változatát a Szeged monográfia VI. kötetében is olvashatjuk. (Antal Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden ( ). In: Blazovich László szerk.: Dél-alföldi évszázadok 26. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, ) A könyv a Dél-alföldi Évszázadok legújabb köteteként látott napvilágot, mely sorozatról méltán kijelenthetõ, hogy magas szakmai színvonalú, leginkább helytörténeti tudományos kutatási eredmények publikálását támogatja. A jogtörténész kollega célja, hogy bemutassa a vizsgált idõszak ( ) közigazgatási intézménytörténetét. A könyvet egy általános fejezet, a közigazgatás tudománytörténeti bemutatásával indítja a szerzõ, ami egyben megalapozza a további fejezetekben megtalálható közigazgatás-szervezeti struktúra ismertetését. Itt kerül bemutatásra a közigazgatását meghatározó jogszabályok keletkezésének története. Külön ki kell emelni azokat a változtatásokat, amelyek a dualizmus korának közigazgatási törvényeivel (1870:XLII. tc., 1886:XXI. tc.) szemben az 1929:XXX. törvénycikkre jellemzõk. (Ruszoly József: A szegedi népképviseleti közgyûlés Szeged, 1984., Zsuppán F. Tibor: A helyi önkormányzatok újjászervezése 1871/72-ben. Századok, sz ) Ilyen a puha, vagy ahogy a szerzõ említi, a mérsékelt virilizmus, a kisgyûlés és a fõispán jogkörének bõvítése. Ezt követõen kerül sor a városok jogi státusznak ismertetésére. Az általános közigazgatás-történeti bevezetõt követõen a szerzõ Hódmezõvásárhely rövid történetét írja le az 1920-as évektõl kezdve, megemlítve a városi rendõrség államosítását, a város szervezetének átalakítását, kitérve a tanyavilág modernizációjára, amelyre külön bizottságot állítottak fel. Ezt követõen ismerteti a szerzõ a Horthy-korszak közigazgatási törvényének (1929:XXX. tc.) gyakorlati megvalósulását. Helyesen állapítja meg a szerzõ, hogy az elsõ világháborút lezáró trianoni békeszerzõdés miatt bekövetkezett területváltozások idõszerûvé tették a közigazgatási rendszer reformját. A törvényhatósági bizottság szervezetét meg kellett reformálni, mind a választott, mind pedig a virilis tagok képviseletére vonatkozóan. A városatya-választásokon az 1848-as Kossuth Párt aratott gyõzelmet. A virilisták maguk közül választották meg a törvényhatósági bizottság 1/3-át kitevõ tagot kislistás (többmandátumos) módszerrel. A polgármester Soós István lett, akinek elnöklése alatt tovább folytak a közigazgatási reformmunkálatok a kijelölõ bizottság, az igazoló választmány és az összeférhetetlenségi bizottság megalakításával. Ezt követte a kisgyûlés megalakítása, amelynek érdekében a közgyûlés külön szabályrendeletet alkotott. Az 1876:VI. tc. által bevezetett közigazgatási bizottságot is megalakították. (Csizmadia Andor: A közigazgatási bizottság a polgári állam szervezetében. In: uõ. szerk.: Jogtörténeti tanulmányok II. A dualizmus korának állam- és jogtörténeti kérdései. Budapest, ) Végezetül pedig a tisztújításokat tartották meg. A szerzõ ezt követõen ismerteti a törvényhatósági rendszer harmadik korszaká-

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés

Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés Marek Viktor A dorogi szénmedence településeinek története az 1956-os forradalom fényében. Doktori (PhD) értekezés PPKE BTK 2012 I. Kutatás előzményei, témaválasztás. Az 1956-os forradalom világtörténeti

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Így választott Budapest

Így választott Budapest SZABÓ SZILÁRD Így választott Budapest Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945 Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o. Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA

A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA A KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS HATÁSA A KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRTOK ÖNKORMÁNYZATI POLITIKÁJÁRA Szarka László A kisebbségi avagy a nemzetközi szakirodalomban bevett fogalmakat használva, etnikai, etnikai-regionális

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié

AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié 111 AZ ANEKDOTA (NEM LEHET) TÁMASZ Kertész Imre: K. dosszié A K. dosszié német kiadásának alcíme Eine Ermittlung vizsgálat, nyomozás, kutatás. Talán ennek (is) köszönhetõ, hogy, ahogyan az Élet és Irodalomban

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

Alapította: Gerots Zoltán

Alapította: Gerots Zoltán 1986. II. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM. Alapította: Gerots Zoltán DECEMBER 10. GEROTS ZOLTÁN: AZ ÚJLAK MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT 1984 telén néhányan úgy gondoltuk, hogy fel kellene ébreszteni 1985 folyamán már ébresztettük

Részletesebben

Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002.

Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002. KERTÉSZ IMRE Az elsõ magyar ombudsman Gönczöl Katalin Kóthy Judit: Ombudsman, 1995 2001. Helikon kiadó. Budapest, 2002. Az elsõ magyar ombudsman története divatos kifejezéssel élve sikersztori. Pedig igencsak

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05.

Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Feketék a Fehér Házban, romák az elõszobákban 2009. January 05. Visszapillantó: 2008 legjobb írásai és emlékezetes témái, azaz évzáró a zónában. Felelevenítjük, mi volt szerintünk meg önök szerint fontos

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása Pákozdi Zita egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56 PM Page 1 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2005. január 1. december 31. 2005 tord 1-9 fej.qxd 3/12/2006 3:56

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu

természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu 3 ek - - feltérképe - volt a Tisza- - 4- - - természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu - -Alföld - 179- - -as években fedezte fel az egykori alsótanyai sömlyék páratlan természeti

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

ÉS MOST JÖJJENEK A (Önéletrajzi esszé-vallomás)

ÉS MOST JÖJJENEK A (Önéletrajzi esszé-vallomás) ÉS MOST JÖJJENEK A (Önéletrajzi esszé-vallomás) Ne tapossatok rajta nagyon, Ne tiporjatok rajta nagyon (Ady) Csalódásainkról nem szívesen beszélünk. Már csak azért sem, mert a csalódás igen közeli rokonságban

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Tisztelt Cím! Mindenekelőtt fontosnak tartjuk leszögezni, hogy jelen levelünk teljes mértékig saját elhatározásunk alapján, mindannyiunk teljes egyetértésével, mindenféle külső ráhatás nélkül, pusztán

Részletesebben

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket,

alapján fog véleményezni. Megalapozottnak és indokoltnak tartotta az FB a 2006. évi érdekképviseleti jogalkotáshoz fûzõdõ elképzeléseket, XVIII. ÉVFOLYAM 02. SZÁM 2006. FEBRUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelõ Bizottsága Az elmúlt év utolsó hónapjában, december 14-én

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

Amagyar történelmet a 19. században. Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság MÛHELY

Amagyar történelmet a 19. században. Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón. Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság MÛHELY MÛHELY Agrárreform, társadalmi reform a századfordulón Az ipari-technikai forradalom és a magyar mezõgazdaság Történeti értékítéleteink megformálásakor mindig kísért a veszély, hogy a korabeli küzdõfelek

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött

Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött KÖNYVTÁR Szatmári Jánosné Egy könyvtárostanár töprengése a dobozok fölött 1985-ben kerültem a Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskolába. Iskolánk abban az évben költözött át a Vas utcából a VII. kerületbe,

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején*

A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* Mezey Barna KONFERENCIA A börtönrendszerek és a börtönépítészet a századforduló idején* A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (korábbi nevén Magyar

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján Politikatudományi szemle 2006. 2-3. SZÁM 53 Bíró Nagy András A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján A választási kampányokban rendezett televíziós viták rendszerint többet jelentenek annál,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.388/2004/7. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi október hó 14. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) *

ARCHÍVUM. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére. Bárdi Nándor. (A magyar elképzelések 1918 1940) * ARCHÍVUM Bárdi Nándor Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére (A magyar elképzelések 1918 1940) * E dolgozat értelmezésében az erdélyi kérdés kifejezés három nagyobb problémakört fed le: 1. Erdély

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával?

Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával? Mit jelent számomra a kommunizmus? Kései szembenézés egy meggyalázott utópiával? Az Aranykorszak emlékei Akkoriban minden fiatalnak az volt az álma, hogy megszabaduljon a kommunista rezsimtõl, és elhagyhassa

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot.

Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk néhány meggondolandó szempontot és tapasztalatot. 343. Az EU-jövôkép készítés jelentôsége, funkciói 1. Kell-e minden vállalkozásnak EU-jövôképet készítenie? Nem feltétlenül, és akkor sem biztos, hogy azonnal. Az alábbiakban ennek az elhatározásához adunk

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben