Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya"

Átírás

1 Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy a jelen alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében társadalmi szervezetet hoznak létre közhasznú egyesület formájában. I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: EV-sport Magyarország Autósport Egyesület Az egyesület nevében az EV kifejezés az angol Electrical Vehicle rövidítése, ami villamos hajtású jármvet jelent. 2. Az egyesület székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca Az egyesület mködésének idtartama: Az egyesület határozatlan idre alakul. 4. Az egyesület képviselete Az egyesület képviseletére a mindenkori elnök jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet az alelnök képviseli. A gazdasági felels a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében ugyancsak képviseleti joggal rendelkezik, az elnökkel együttes aláírással. 5. Az egyesület önálló jogi személy II. Az egyesület célja, tevékenysége 1. Az egyesület célja Az alternatív és / vagy elektromos meghajtású jármvek, technológiák népszersítése az autóverseny sport segítségével. Közelebbi cél, egy tisztán elektromos hajtású, a FIA alternatív 1

2 hajtású jármvek technikai szabályzatának (Technical Regulations for Alternative Energy Vehicles) megfelel versenyautó építése, tesztelése, versenyeztetése az MNASZ és a FIA által kiírt versenyeken. Távolabbi cél: Tisztán elektromos meghajtású autók részére versenysorozat szervezése Magyarországon, egyetemi bázisokon létrejöv sportegyesületek között. 2. Az egyesület gazdasági tevékenysége Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. Sporttal össze nem függ tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefügg kereskedelemi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni érték jogainak hasznosítását is) csak kiegészít tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve mködtetése -e rendelkezés alkalmazásában- a sportegyesület alaptevékenységének minsül. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 3. Az egyesület közhasznú tevékenysége Az egyesület az 1997 évi CLVI törvény 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a 3. Tudományos tevékenység, kutatás 9. Környezetvédelem 14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Az egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más, a cél által érintett társadalmi csoport tagjai is részesülhessenek, az egyesület honlapján közzétett információk alapján. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység a pártpolitikai tevékenység, továbbá az országgylési képviseli, megyei, fvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg közhasznúsági jelentést készít, amelynek elfogadása a közgylés hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót a közgylés egyszer szótöbbséggel hagyja jóvá. A jelentést nem kell semmilyen ellenrzést, vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy letétbe helyezni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót - a költségvetési támogatás felhasználását 2

3 - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást - a cél szerinti juttatások kimutatását - a központi költségvetési szervtl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértékét - az egyesület vezet tisztségviselinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - a közhasznú tevékenységrl szóló rövid beszámolót A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követ évben, legkésbb június 30- áig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhetvé tenni. III. Az egyesület tagsága 1. Az egyesület tagjai Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület céljaival, az egyesület alapszabályát és a közgylés határozatait magára nézve köteleznek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósulása érdekében történ közremködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagdíj 1000 Ft/hó Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. 2. A tagsági jogviszony keletkezése Tagsági jogviszony keletkezhet: - az egyesület alapításával alapító tagként - írásbeli belépési nyilatkozattal, a közgylés döntése alapján 3. A tagsági jogviszony megsznése A tagsági jogviszony megsznik: - az egyesületbl való kilépés írásban az egyesület mindenkori elnöke részére történ bejelentésével - a tag kizárásával - tag törlésével - a tag halálával 4. A tag kizárása Az egyesület tagját a közgylés a résztvevk legalább 75%-ának igenl szavazatával meghozott határozatával kizárhatja az egyesületbl ha: 3

4 a) a tag az egyesület céljával ellentétes, illetve annak érdekeit súlyosan sért magatartást tanúsít b) a tag jogers bírósági ítélet megállapítása szerint bncselekményt követett el. A kizárási eljárás megindításáról értesíteni kell az érintett tagot, és lehetséget kell adni, hogy a védekezését, véleményét, észrevételeit szóban vagy írásban ismertesse. A kizárásról szóló, írásbeli indokolt határozatot a kizárt tagnak 15 napon belül meg kell küldeni. A kizárt tag amennyiben a határozatot törvénysértnek tartja annak kézhezvételétl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 5. Tag törlése Törléssel szüntethet meg a tagsági jogviszony, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget. Az elnökség köteles a tagot írásban értesíteni arról, hogy mely idszakban nem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, és 15 nap haladékot biztosítani az elmaradt tagdíjának rendezésére. Amennyiben a tag a 15 nap letelte után sem tesz eleget az elmaradt tagdíj kifizetésének, úgy az elnökség határozatot hoz a tag törlésérl, amelyet írásban kézbesít a törölt tagnak, majd a soros közgylésen tájékoztatja az egyesület tagjait a törlés tényérl. A törölt tag amennyiben a határozatot törvénysértnek tartja annak kézhezvételétl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 6. Tagok jogai és kötelezettségei A természetes személyek személyesen, a jogi személyek bejegyzett képviseljük által gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesítik kötelezettségüket. Az egyesület tagja jogosult: - részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein - választhat és választható az egyesület vezetségébe - részt vesz a döntéshozatalban az egyesület közgylésein szavazati joggal Az egyesület tagja köteles: - a közgylés által meghatározott mérték tagdíjat minden hó 10. napjáig csekken, vagy az egyesület számlájára történ átutalással megfizetni - az alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület vezet szerveinek határozatait elfogadni, azok végrehajtását elsegíteni - az egyesület tevékenységében lehetségéhez és képességeihez mérten aktívan részt venni Az egyesület pártoló tagja: - jogosult részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein - a közgyléseken tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik Az egyesület pártoló tagja köteles: 4

5 az alapszabály rendelkezéseit megtartani, illetve vállalt kötelezettségeit teljesíteni. IV. Az egyesület szervezete 1. A közgylés Az egyesület legfbb szerve a közgylés, mely a tagok összességét foglalja magában. Az egyesület közgylését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalni az egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az elz éves pénzügyi terv teljesítésérl szóló, a számvitelrl szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Össze kell hívni a közgylést akkor is, ha azt bíróság elrendeli, vagy az egyesület tagjainak legalább egynegyede -az ok és a cél megjelölésével- írásban kezdeményezi. A közgylést az elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével. A meghívót legalább 15 nappal a közgylés eltt kézbesíteni kell a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell azon rendelkezést, mely szerint határozatképtelenség esetén az egy órával késbbi idpontra összehívott közgylés is határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, ha azon a tagok legalább 20%-a jelen van. A közgylés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez tagok legalább 50%-a + egy rendes tag jelen van. Ha a közgylés nem határozatképes, akkor a meghívóban közzétett fenti rendelkezéseknek megfelelen kell eljárni A közgylés hatásköre A közgylés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása, módosítása b) az egyesület vezet szerveinek és tisztségviselinek megválasztása, visszahívása c) az egyesület évi költségvetésének meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása d) az elnökség és az ellenrz bizottság éves beszámolójának elfogadása e) az egyesület tagjának felvétele, kizárása f) az egyesület célja és feladatai körébe tartozó tevékenység elhatározása g) az egyesület céljának elérése érdekében gazdasági tevékenység folytatásának elhatározása h) az egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történ egyesülés kimondása, illetve más szövetséghez történ csatlakozás, vagy onnan való kilépés elhatározása i) az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg a közhasznúsági jelentés elfogadása j) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály a közgylés hatáskörébe utal 1.2. Kizárás a határozathozatalból A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 5

6 (Ptk. 685 ) a határozat alapján kötelezettség, illetve felelsség alól mentesül, vagy bármilyen elnyben részesül, továbbá az sem, aki a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül e pont alkalmazásánál elnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás Szavazás A közgylés a határozatait nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza, azonban az 1.1 bekezdés h) pontja esetén ¾-es többséggel dönt. Személyi kérdésekben a szavazás titkos. A titkos szavazás esetén csak egyszer szótöbbséggel hozható határozat. Titkos szavazásnál szavazategyenlség esetén a szavazást meg kell ismételni. A közgylés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelybl a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya, illetve - nyílt szavazás esetén a személye - megállapítható.a nyilvántartás vezetésérl az egyesület titkára gondoskodik. A közgylés határozatait - a meghozatalt követ 15 napon belül az egyesület elnöke írásban (levélben vagy -ben) - közli az érintettekkel, valamint az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza. A közzétételnek legalább 15 napig kell tartani Nyilvánosság Az egyesület közgylései nyilvánosak 2. Az elnökség Az elnökség az egyesület 5 tagból álló ügyintéz és képvisel szerve, ügyrendjét maga határozza meg. A közgylés a tagok közül elnökbl, alelnökbl, titkárból, gazdasági felelsbl és további egy tagból álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai megbízásukat a megválasztásuktól számított három éves idtartamra kapják Az elnökség tagjai A közgylés az elnökség tagját a jelenlév tagok szavazatainak ¾-es többségével bármikor visszahívhatja, amennyiben tevékenységével vagy kötelességének elmulasztásával az egyesület célját veszélyezteti. Az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685 b) pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet az Egyesület vezet tisztségviselje (elnökségének illetve Ellenrz Bizottságának tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 6

7 A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az elnökségi határozat meghozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, illetleg felelsség alól mentesül, vagy bármilyen elnyben részesül, továbbá az sem, aki a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül e pont alkalmazásánál elnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás Az elnökség feladatai - szervezi, irányítja az egyesület munkáját - elkészíti, összehívja a közgylés üléseit - évente egy alkalommal beszámol tevékenységérl a közgylésnek - megvitatja, majd a közgylés elé terjeszti az egyesület pénzügyi, gazdasági helyzetérl szóló éves beszámolót - elkészíti és a közgylés elé terjeszti az éves közhasznúsági jelentést - tájékoztatja a közgylést az egyesület gazdasági helyzetérl - megfelel reklám-propaganda tevékenységgel teszi ismertté, ismertebbé az egyesületet, népszersíti annak céljait - szervezi a külföldi és hazai kapcsolattartást 2.3. Az elnökség ülései Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze írásban (levél vagy ) a napirend közlésével. A meghívót legalább 10 nappal az elnökségi ülés eltt kézbesíteni kell a meghívottaknak. Az elnökségi ülések határozatképességéhez valamennyi elnökségi tag jelenléte szükséges. Az elnökség a döntéseit nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel hozza. Az elnök köteles az elnökségi határozatokról naprakész nyilvántartást vezetni. Az elnökség határozatairól vezetend nyilvántartásnak a döntések tartalmát, hatályát, idejét, a mellette és ellene szavazók számarányát, illetve - nyílt szavazás esetén a személyét - kell tartalmaznia. Az elnökség döntéseit az egyesület honlapján kell nyilvánosságra hozni. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség határozatait az érintettekkel írásban, igazolható módon közli. V. Az egyesület tisztségviseli Az egyesület tisztségviselit titkos szavazással a közgylés választja meg, megbízatásuk 3 éves idtartamra szól. Az egyesület tisztségviseli e tisztségüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban igényt tarthatnak a feladataik elvégzése érdekében 7

8 felmerült, indokolt és igazolt kiadásaik megtérítésére. 1. Az egyesület elnöke Az elnök feladatai: - Képviseli az egyesületet - Az alapszabályban meghatározott idközönként összehívja a közgylést - Az alapszabályban meghatározott idközönként összehívja az elnökségi ülést - Az elnökségi ülések közötti idszakban irányítja az egyesület tevékenységét - Beszámol az elnökségnek az ülések között tett intézkedéseirl - Felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységérl, céljáról az érdekldknek - Gondoskodik a közgylési és elnökségi határozatok végrehajtásáról - Menedzseli az egyesület gazdálkodását - Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek stb. képviselivel 2. Az egyesület alelnöke Az alelnök feladatai: - Az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti. 3 hónapot meghaladó akadályoztatás esetén a helyettesítéshez a közgylés hozzájárulása szükséges. - Végzi az elnök által rá bízott feladatokat - Közremködik a más társadalmi szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítésben. 3. Az egyesület titkára A titkár az elnök irányításával végzi munkáját: - Biztosítja a közgylések és elnökségi ülések megtartásának adminisztratív és dologi feltételeit, gondoskodik a meghívók idben történ elküldésérl. - Végzi az egyesület nem pénzügyi jelleg adminisztrációját, kezeli nyilvántartásait, iratait. - Szervezi az egyesület rendezvényeit. 4. A gazdasági felels A gazdasági felels az egyesület elnökének felügyelete mellett: - Kezeli az egyesület pénzeszközeit - Vezeti az egyesület pénzügyi tárgyú könyveit, elkészíti bevallásait, jelentéseit. - Gondoskodik a pénzügyi és számviteli jogszabályokban elírt kötelezettségek betartásáról - Elkészíti, és az elnökség elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetérl szóló 8

9 éves beszámolót. - Folyamatosan tájékoztatja az elnökséget az egyesület anyagi helyzetérl. 5. Elnökségi tag Az elnökségi tag szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein. 6. Ellenrz bizottság Az ellenrz bizottság három fbl áll. Az ellenrz bizottság ellenrzi az egyesület mködését, gazdálkodását. Ennek során a vezet tisztségviselktl jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az ellenrz bizottság tagja az egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik. Az ellenrz bizottság köteles közgylés összehívását kezdeményezni, és a közgylést tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az egyesület mködése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgylés döntését teszi szükségessé; b) a vezet tisztségviselk felelsségét megalapozó tény merült fel. A közgylést az ellenrz bizottság indítványára - annak megtételétl számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a közgylés összehívására az ellenrz bizottság is jogosult. Ha a közgylés a törvényes mködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenrz bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az ellenrz bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja az a személy, aki: a) a vezet szerv elnöke vagy tagja, b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak megfelel cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az ellenrz bizottság testületként jár el. Az ellenrz bizottság tagjai sorából elnököt választ. Az ellenrz bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van. Határozatát egyszer szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. 9

10 Az ellenrz bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Az ellenrz bizottság tagját e minségében az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. Az ellenrz bizottság üléseit az ellenrz bizottság elnöke hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével bármelyik ellenrz bizottsági tag kérheti az elnöktl, aki a kérelem kézhezvételétl számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ellenrz bizottság ülésének 30 napon belüli idpontra történ összehívásáról. Az ellenrz bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgylés hagy jóvá. Ha az ellenrz bizottság tagjainak száma jelen alapszabályban rögzített létszám alá csökken, az egyesület elnöke az ellenrz bizottság rendeltetésszer mködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgylést. VI. Az egyesület gazdálkodása, vagyona 1. Az egyesület vagyona: - a közgylés által meghatározott összeg, a tagok által fizetett tagdíjakból, - magán és jogi személyek felajánlásaiból, - elnyert pályázati díjakból, - szponzori támogatásokból, reklámbevételekbl képzdik. 2. Az egyesület gazdálkodása Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérése érdekében vagyonával a közgylés és az elnökség döntéseinek megfelelen, az éves költségvetésében megállapított keretek figyelembe vételével gazdálkodik. Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az egyesület megsznése esetén fennmaradó vagyonát más hasonló célú közhasznú szervezet mködtetése érdekében kell felhasználni. Az egyesület bankszámlájáról történ rendelkezéshez az elnök és a gazdasági felels együttes aláírása szükséges. A gazdasági felels a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében ugyancsak képviseleti joggal rendelkezik, az elnökkel együttes aláírással VII. Záró rendelkezések - Az egyesület létrejöttéhez a Fvárosi Bíróság által történ nyilvántartásba vétel szükséges - Az egyesület mködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén, elzetes bejelentkezés alapján, az egyesület elnökével egyeztetett idpontban bárki 10

11 betekinthet. - A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételévelmegfelelen alkalmazni kell a csdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.évi IL. Törvény szabályait. - A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezk kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdek sportcélra kell fordítani. - Az egyesület mködésérl, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetleg beszámolóiról készült tájékoztatót az egyesület honlapján történ megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. - Jelen alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Budapest, április 28.. (Elnök) 11

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság

Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Informatikai Központ Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint alapító a gazdasági

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi.

ALAPSZABÁLYA. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Tolna Megyei Bíróság végzi. Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesület az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott,

Részletesebben

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ALFÖLDI ERDŐKÉRT Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület. 2./ Rövidített neve: Földrajzos Klub. 3./ Angol név: GeoClub Association

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014.

ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. ALAPSZABÁLY 2012 (törölve) 2014. Alapszabály A Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület alapítói (Berényi András Attila, Brezina Anett, Cseh Evelin, Farkas Éva, Farkas Krisztián, Nagy Gábor,

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 20092010. május 223.-éán, a Küldöttközgyűlés határozata alapján) 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2012. június 22. napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően - 1 - ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben, annak 2010. február 27-én kelt módosítását követően (a módosított részeket dőlt betűvel szerkesztve) Elfogadta a Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Füzesgyarmaton,

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET

BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET sz. példány BALASSI BÁLINT BAJTÁRSI EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2013. 12. 06. (2011. 01. 19.) ph. Szekeres István elnök 2 I. fejezet 1. Az egyesület neve, székhelye, státusza 1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

VORSZ Alapszabály tervezet

VORSZ Alapszabály tervezet 1. Általános rendelkezések (1) A Szövetség neve: Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége (2) A Szövetség rövidített neve: VORSZ (3) A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Kidney Patients

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A MAGYAR GYORSULÁSI SPORTÁGI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GYORSULÁSI SPORTÁGI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Magyar Gyorsulási Szövetség 7100 Szekszárd Keselysi út 3. Nyilvántartási száma: 64071. A MAGYAR GYORSULÁSI SPORTÁGI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA AZ ALAPÍTÁSRÓL 1. Alapítók, annak tükrében, hogy a gyorsulási

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKELYE 1.1 A Szövetség neve: GALYASÁGI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG, rövidítve: GATESZ. 1.2 A Szövetség székhelye: 3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY

IT-Mentor Egyesület ALAPSZABALY IT-Mentor Egyesület 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 2. Az Egyesület céljai, feladatai és tevékenységei 2 3. Az Egyesület tagjai 5 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 7 5. Az Egyesület szervezete,

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY

MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY MAGYAR HAGYOMÁNYOS KEMPING KLUB ALAPSZABÁLY Készült: Budapest 2007. július 7. Módosítva: 2011. november 11. Módosítva: 2012. április 28. Módosítva: 2014. szeptember 6. Módosítva: 2015. február 21. Mórocz

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74. -a, valamint a Közhasznú szervezetekről

Részletesebben