J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének május 30-án megtartott ülésérl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl."

Átírás

1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének május 30-án megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti ív alapján. Benkó István: Köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselket, a napirendi pontok eladóit. Külön köszöntötte Kelemen József r. alezredes urat, a Monori Rendrkapitányság parancsnokát és Bihari János r. rnagy urat, a Sülysápi Rendrrs parancsnokát. Kiss Tamás képvisel jelezte távolmaradását. A határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta. A testületi ülés az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelen került összehívásra. Kérem, hogy az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelen tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket. könyv hitelesítnek Kecser István települési képviselt javaslom. Amennyiben nincs más személyre javaslat, ki fogadja el Kecser Istvánt jegyzkönyv hitelesítnek? A képvisel-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal Kecser István települési képviselt megválasztotta jegyzkönyv hitelesítnek. Benkó István: A képviselk megkapták a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Kérem tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatban. (Szücsi Csaba és Csanádi Gábor települési képviselk megérkeztek a testületi ülésre.) Hozzászólók: Lányi György, Benkó István Benkó István: Amennyiben nincs több kérdés, javaslom elfogadásra a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képvisel-testület 8 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Benkó István: Javaslatot teszek a meghívóban szerepl napirendek tárgyalására oly módon, hogy a bejelentések után zárt ülést kell elrendelnem. Amennyiben nincs más napirendi pont felvételére javaslat, javaslom a napirend elfogadását. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a napirendi javaslatot. NAPIREND: 1./ Helyi közrend, közbiztonság helyzetérl beszámoló tárgyalása. rendrkapitányság vezetje 2./ Tájékoztató a megvalósult pályázatokról, újabb lehetségekrl. Benkó István polgármester

2 2 Várhidy Andrea mszaki eladó 3./ Faluszolga Kft pénzügyi és mszaki munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. Faluszolga Kft ügyvezetje Pénzügyi vezet 4./ Egyebek: a./ Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfal veszély-elhárítási munkáira érkezett árajánlatok elbírálása. Benkó István b./ Térkép megrendeléssel kapcsolatos kérdés megvitatása. Benkó István c./ Szlstelepi játszótérrel kapcsolatos beadvány tárgyalása. Gulyásné dr. Gál Ilona d./ Anyakönyvvezeti megbízás. Gulyásné dr. Gál Ilona e./ Képviseli indítvány. Lányi György Települési képvisel f./ Útgréderezéssel kapcsolatos kérelem megtárgyalása. Gulyásné dr. Gál Ilona g./ Szelektív hulladékgyjtéssel kapcsolatos javaslat megtárgyalása. Lukács István Települési képvisel h./ Zárt ülés. Gulyásné dr. Gál Ilona

3 3 I. NAPIRENDI PONT: Helyi közrend, közbiztonság helyzetérl beszámoló tárgyalása. Benkó István: Az írásos beszámolót a képviselk megkapták. Megkérdezem Kelemen József urat és Bihari János urat van-e szóbeli kiegészítésük a beszámolóval kapcsolatban. Bihari János: Ismertette a testülettel a beszámolóval kapcsolatos szóbeli kiegészítését. Hozzászólók: Benkó István, Nagy László, Süli Jánosné, Bihari János, Kelemen József, Csanádi Gábor, Kecser István Benkó István: Javaslom a képvisel-testületnek a beszámoló elfogadását. A képvisel-testületet a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 141/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi közrend, közbiztonság helyzetérl szóló beszámolót. Határid: május 30. Felels: rendrkapitányság vezetje II. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a megvalósult pályázatokról, újabb lehetségekrl. Benkó István: Az írásos elterjesztést a képviselk megkapták. Megkérdezem a napirendi pont eladóit, van-e szóbeli kiegészítésük? Várhidy Andrea: Tájékoztatta a képvisel-testületet a Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfalomlás és a Szent István Általános Iskola pályázatával kapcsolatban hozandó határozatok szükségességérl. Hozzászólók: Benkó István, Várhidy Andrea, Gulyásné dr. Gál Ilona Benkó István: Javaslom elfogadásra a tájékoztatót. 142/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megtárgyalta és elfogadta a megvalósult pályázatokról, újabb lehetségekrl szóló tájékoztatót. Határid: május 30.

4 4 Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona További hozzászólók: Benkó István, Gulyásné dr. Gál Ilona, Lukács István Benkó István: Javaslom elfogadásra a Szent István Általános Iskola bvítésével kapcsolatban benyújtott pályázathoz szükséges határozati javaslatot az elhangzott módosítással. 143/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete pályázatot kíván benyújtani Ft támogatásra a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok felhalmozási, felújítási és vis maior feladatainak támogatására kiírt 2005/HU-CÉDE/ kódszámú pályázati felhívásra a Szent István Általános Iskola bvítése Sülysápon címmel. A beruházás értéke Ft. Az Önkormányzat biztosítja a beruházáshoz szükséges Ft saját forrást a 4/2005. (II.14.) sz. Önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint. Az Önkormányzat 2005-ben Ft saját forrást, 2006-ban pedig Ft saját forrást biztosít. Határid: június 06. III. NAPIRENDI PONT: Faluszolga Kft pénzügyi és mszaki munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. Benkó István: Az írásos anyagot a képviselk megkapták. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót tárgyalta. Ismertette a testülettel a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit. Hozzászólók: Balogh Levente, Benkó István, Kecser István, László Ferenc, Lukács István, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Csanádi Gábor, Lányi György Benkó István: Az írásban tett kérdéseket és hozzászólást kéri a jegyzkönyv mellé csatolni és írásban kér választ. Véleménye szerint a beszámoló a leírt hiányosságok miatt nem elfogadható, ellene fog szavazni. Kérte, hogy a vízm vízminta eredményeit egy évre visszamenleg amióta Balogh Levente a Faluszolga Kft ügyvezetje - részére a Faluszolga Kft ügyvezetje juttassa el. Megkérdezte, ki fogadja el a Faluszolga Kft pénzügyi és mszaki munkájáról szóló beszámolót? A képvisel-testület 7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a következ határozatot hozta:

5 5 144/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megtárgyalta és elfogadta a Faluszolga Kft pénzügyi és mszaki munkájáról szóló beszámolót. Határid: május 30. Felels: Balogh Levente Faluszolga Kft ügyvezetje További hozzászólók: Lukács István IV. NAPIRENDI PONT: Egyebek a./ Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfal veszély-elhárítási munkáira érkezett árajánlatok elbírálása. Benkó István: Megkérte a jegyzasszonyt a napirendi pont ismertetésére. Gulyásné dr. Gál Ilona: Ismertette a képvisel-testülettel a Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfal pályázattal kapcsolatban határozat meghozatalának szükségességét a beruházáshoz szükséges öner biztosításáról. Benkó István: Javaslom elfogadásra az elhangzott határozati javaslatot. A képvisel-testület a javaslatot 9 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 145/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatt lév partfal veszély-elhárítási munkálataira Ft támogatást nyert. A beruházás értéke Ft, melyhez az Ft-ot saját erként biztosítja a általános tartalék terhére. Határid: június 28. Benkó István: Ismertette a képvisel-testülettel a partfal veszély-elhárítási munkákra beérkezett árajánlatokat. Hozzászólók: Kecser István Benkó István: Ki fogadja el Kecser István javaslatát, hogy a GEOSZOLG Kft-t bízza meg a Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfal veszély-elhárítási munkálatainak elvégzésével?

6 6 A képvisel-testület a javaslatot 9 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 146/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Sülysáp, Dózsa Gy. u szám alatti partfal veszély-elhárítási munkálatainak elvégzésével a GEOSZOLG Kft-t bízza meg a beadott árajánlatban szereplk alapján. Megbízza a polgármestert a kivitelezési munkákkal kapcsolatos szerzdés megkötésével. Határid: június 25. Felels: Benkó István Egyebek b./ Térkép megrendeléssel kapcsolatos kérdés megvitatása. Benkó István: Ismertette a testülettel a térkép megrendeléssel kapcsolatos kérdéseket. Hozzászólók: Kecser István, Benkó István, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona Benkó István: Javaslom, hogy rendeljük meg a Földhivataltól belterületi térképeket két példányban, valamint a külterületi digitális ingatlan-nyilvántartási térképet. 147/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megbízza a polgármestert, hogy rendelje meg a Monori Körzeti Földhivataltól a belterületi térképet két példányban 1 példány Ft), valamint a külterületi digitális ingatlan-nyilvántartási térképet ( Ft.). Határid: június 25. Felels: Benkó István Egyebek c./ Szlstelepi játszótérrel kapcsolatos beadvány tárgyalása. Benkó István: Ismertette a testülettel a játszótérrel kapcsolatos beadvánnyal kapcsolatos észrevételét.

7 7 Hozzászólók: Lukács István, Benkó István, Gulyásné dr. Gál Ilona, Szücsi Csaba, Csanádi Gábor, Kecser István, László Ferenc, Lányi György, Cseri Péter Benkó István: Ki fogadja el a Táncsics M. utcában kialakított játszótér bekerítésével úgy, hogy a mszaki csoport felméri a területet, a munkálatokat pedig az ott lakók végezzék el? A képvisel-testület a javaslatot 7 igen, 5 nem szavazattal elfogadta és a következ 148/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Sülysáp, Táncsics M. utcában található játszótér bekerítését határozza meg. Megbízza a i Hivatal mszaki csoportját a terület felmérésével. A képvisel-testület a kerítéshez szükséges anyagot biztosítja, és a lakók a bekerítéssel kapcsolatos munkákat elvégzik. Határid: augusztus 31. További hozzászólók: Szücsi Csaba, Benkó István, Kecser István, Lányi György, Nagy László, Cseri Péter, Lukács István Benkó István: Ki fogadja el, hogy a Sülysáp, Táncsics M. utcában található játszótér és Szücsi Zoltán és Szücsiné Elek Hajnalka Sülysáp, Táncsics M. u. 18. szám alatti lakosok ingatlana között kerítés, palánk kerüljön megépítésre, melyhez az anyagot az önkormányzat biztosítja, az ott lakók pedig elvégzik a kerítés építési munkákat a i Hivatal mszaki csoportjának felmérése után? A képvisel-testület a javaslatot 7 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 149/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Sülysáp, Táncsics M. utcában található játszótér és Szücsi Zoltán és Szücsiné Elek Hajnalka Sülysáp, Táncsics M. u. 18. szám alatti lakosok ingatlana között kerítés, palánk kerüljön megépítésre, melyhez az anyagot az önkormányzat biztosítja, az ott lakók pedig elvégzik a kerítés építési munkákat a i Hivatal mszaki csoportjának felmérése után. Határid: augusztus 31. Egyebek d./ Anyakönyvvezeti megbízás.

8 8 Benkó István: Megkérte a jegyzasszonyt a napirendi pont ismertetésére. Gulyásné dr. Gál Ilona: Ismertette a testülettel Várhidy Andrea anyakönyvi feladatok ellátásával kapcsolatos megbízásának feltételeit. Hozzászólók: Benkó István, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona Benkó István: Javaslom elfogadásra, hogy bízza meg a testület Várhidy Andreát az anyakönyvi feladatok ellátásával június 01. napjától. 150/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete Várhidy Andrea Tóalmás, Páskomszl 1697/2. hrsz. alatti lakos köztisztviselt, - aki rendelkezik a /2005/51. sz. bizonyítvánnyal az anyakönyvi szakvizsgáról június 01. napjától megbízza az anyakönyvvezeti teendk ellátásával. Határid: június 01. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona (László Ferenc települési képvisel elhagyta a testületi ülést.) Benkó István: A Móra Ferenc Általános Iskola ftésével kapcsolatban árajánlatot kértünk a Prometheus Rt-tl és a Fvárosi Gázmvektl. A Fvárosi Gázmvek árajánlatot nem adott, a Prometheus Rt-tl érkezett árajánlat. Megkérte Pálinkás Gyulát, adjon tájékoztatást a Prometheus Rt árajánlatával kapcsolatban. Pálinkás Gyula: Tájékoztatást adott a Prometheus Rt által adott árajánlattal kapcsolatban. Hozzászólók: Horinka László, Pálinkás Gyula, Benkó István, Csanádi Gábor Benkó István: Javaslom, hogy a Prometheus Rt-t bízzuk meg a Móra Ferenc Általános Iskola ftési munkálatainak elvégzésével az általuk adott árajánlat alapján? 151/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megbízza a Prometheus Rt-t a Móra Ferenc Általános Iskola ftési munkálatainak elvégzésével az általuk adott árajánlat. Megbízza a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzésével kössön megállapodást a Prometheus Rt-vel.

9 9 Határid: június 28. Egyebek f./ Képviseli indítvány. Benkó István: A képviselk megkapták Lányi György által benyújtott indítványt. Kérem tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket a beadvánnyal kapcsolatban. Hozzászólók: Csanádi Gábor, Lányi György, Lukács István, Benkó István, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona, Horinka László, Jandó István, Szücsi Csaba, Egyebek f./ Útgréderezéssel kapcsolatos kérelem megtárgyalása. Benkó István: A képviselk az írásban érkezett kérelmet megkapták. Kérem, mondják el észrevételeiket a kérelemmel kapcsolatban. Hozzászólók: Gulyásné dr. Gál Ilona, Lukács István, Benkó István Benkó István: Javaslom elfogadásra a beadványban leírt gréderezési munkák elvégzését a beadványban leírt áron. 152/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete Kurunczi István Sülysáp, Jakabszállás 23. szám alatti lakos kérelmét elfogadja. A 094. hrsz-ú utat 1620 m hosszan tolólappal és gréderrel helyrehozatja a beadványban szerepl Ft vállalási árért. Megbízza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére kössön megállapodást. Határid: június 28. Egyebek g./ Szelektív hulladékgyjtéssel kapcsolatos javaslat megtárgyalása. Benkó István: Lukács István települési képvisel élt beadvánnyal a képvisel-testület felé. Tájékoztatta a testületet a Duna-Tisza Közi szilárdhulladék projekt jelenlegi állásáról.

10 10 Hozzászólók: Szücsi Csaba, Benkó István, Csanádi Gábor, Gulyásné dr. Gál Ilona, Cseri Péter Bejelentések: Benkó István: Tájékoztatást adott a képvisel-testület által adott megbízások végrehajtásáról. Útépítésekkel kapcsolatos árajánlatot a Gildex Kft-tl kért, amire a válasz megérkezett. Hozzászólók: Nagy László, Benkó István Benkó István: Tájékoztatta a testületet a Szív utca gréderezésének árajánlatával kapcsolatban. Hozzászólók: Lukács István, Benkó István Benkó István: Tájékoztatta a testületet a Gárdonyi G., Állomás utca, Dózsa Gy. út végének vízelvezetési tervének megrendelésérl. A sápi temetben lév ravatalozóhoz a gáz kivitelezés megrendelése megtörtént. Tájékoztatta a testületet a sápi ravatalozó htkamrájával kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban. A i Hivatalban elektromos feladatok elvégzésére 84 ezer Ft-os árajánlat érkezett. Ismertette az elektromos hálózattal kapcsolatos problémákat, valamint a Zemen köz vízelvezetésének megoldásához szükséges munka elvégzéséhez a szükséges átereszeket be kell szerezni. Javasolta a testületnek az árajánlat elfogadását, a munka elvégzését. 153/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete elfogadja a i Hivatal elektromos hálózatának javítására érkezett árajánlatot. Megbízza a polgármestert a munkák elvégzésének megrendelésével. Határid: június 28. Benkó István: Tájékoztatta a képvisel-testületet a zártkerti lakóktól érkezett beadványról. Hozzászólók: Gulyásné dr. Gál Ilona, Süliné Kovács Erzsébet, Benkó István, Kecser István, Süli János, Csanádi Gábor Benkó István: Tájékoztatta a testületet a 31. fút szélesítésével kapcsolatos fejleményekrl. Ismertette a testülettel a T-Mobile iparzési adóval kapcsolatban érkezett levelet. Tájékoztatta a testületet az Alsó-Tápió sápi ágánál történt környezet szennyezéssel kapcsolatos jelenleg ismert kérdésekrl. Tájékoztatta a testületet a i Hivatalba történt 8 db szék megvásárlásáról. Kérem a testület utólagos hozzájárulását a székvásárláshoz. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal a következ 154/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat:

11 11 Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete utólagos hozzájárulását adja a i Hivatal részére 8 db szék megvásárlásához. Határid: május 30. Felels: Benkó István Benkó István: Tájékoztatta a testületet a sápi óvodánál, illetve a i Hivatalnál történt járdajavításról, ami 235 ezer Ft-ba került. Kérte a testület munkák elvégeztetésének utólagos jóváhagyását. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal a következ 155/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete utólagos hozzájárulását adja a sápi óvodánál és a i Hivatalnál történt járdajavítási munkák elvégzéséhez. Határid: május 30. Felels: Benkó István További hozzászólók: Nagy László, Benkó István Benkó István: Megkérte Cseri Pétert a forgalomcsillapítással kapcsolatos javaslatának megtételére. Cseri Péter: Ismertette a testülettel a Tökföldre és Pelenkatelepre forgalomcsillapítási tervét. Hozzászólók: Benkó István, Lányi György, Kecser István, Lukács István, Horinka László Benkó István: Ki fogadja el Cseri Péter forgalomcsillapítással kapcsolatos javaslatát? A képvisel-testület 7 nem, 1 igen, 3 tartózkodás szavazati aránnyal a következ határozatot hozta: 156/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Sülysáp Tökföld-Pelenkatelep részre Cseri Péter által készített Forgalomcsillapítási tervet elutasítja. Határid: május 30. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona

12 12 Benkó István: Ki fogadja el, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolához, tagiskolához és a Balassi B. utcai tagóvodához Gyermekek veszélyt jelz tábla kihelyezését? A képvisel-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 157/2005. (V.30.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Móra Ferenc Általános Iskolához, a Móra Ferenc Általános Iskola tagiskolájához és az Összevont Napköziotthonos Óvoda Balassi B. utcai tagóvodájához Gyermekek veszélyt jelz táblák kihelyezését határozza meg. Megbízza a polgármestert a táblák kihelyezésével kapcsolatos teendk végrehajtásával. Határid: június 28. Felels: Benkó István Benkó István: Zárt ülést rendelt el. Megköszönte a megjelenést, aktivitást és az ülést berekesztette. Sülysáp, június 02. Benkó István Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Kecser István Jkv. hitelesít

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl.

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti ív szerint, illetve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. november 06-án megtartott nyilvános rendkívüli ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 86/2009. (V.14.) számú határozattól 90/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 16-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére?

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére? JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. október 19-án 17 órakor megtartott üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2012. november 28. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2012. november 28. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. április 14-én megtartott üléséről Határozatok száma: 21-29. TARTALOMJEGYZÉK 21/2015.(IV.14.)

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı Testületének 2004. június 9.-én 15 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester, Tasi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült: a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.) 2004. április 28-án 10.00 órai kezdettel tartott évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat

001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-29/2009. 284/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj és Lesencefalu Települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./Tájékoztató az Önkormányzat rendelet alkotási kötelezettségével kapcsolatosan. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.március 21.-én megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 4-én megtartott üléséről Határozatok száma: 30-31. TARTALOMJEGYZÉK 30/2015.(V.4.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben