ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés előkészítésében részt vett:. Önkormányzati Iroda Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága;

2 Tisztelt Képviselő-testület! 1. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 29-ei rendkívüli ülésén tárgyalta a Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezései alapján című előterjesztést. Ezen előterjesztés tárgyalása során a képviselő-testülete módosította a 30/2009.((X.1.) rendeletével Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendeletet. A rendelet 8. (1) bekezdésének második mondata rendelkezik arról, hogy a rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. A környezetvédelmi rendelet egységes szerkezetbe foglaláskor derült ki, hogy további kisebb technikai jellegű módosításokat kell átvezetni az eredeti rendeleten még az ellentmondások megszüntetése érdekében. A mellékelt egységes szerkezetű rendeletben vastag dőlt betűkkel jelöltem a módosítandó részeket. 2. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 29-ei rendkívüli ülésén tárgyalta a Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet módosításáról című előterjesztést. Ezen előterjesztés tárgyalása során a képviselő-testülete módosította a 34/2009.((X.1.) rendeletével módosította a 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendeletet. A rendelet 12. (1) bekezdésének második mondata rendelkezik arról, hogy a rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. A vagyon rendelet egységes szerkezetbe foglaláskor derült ki, hogy a módosító rendeletben elírás történt azáltál, hogy a módosító rendelet 7. -a új 8/A. -t iktatott be, így két 8/A. van a jelenleg hatályos rendeletben. Természetesen így a módosító rendelet val beiktatott 8/B.- 8/D. -ainak számozása sem helyes. Mivel a módosító rendelet már hatályon kívül került ezért az eredeti 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendeletben kell az elírást kijavítani. A mellékelt egységes szerkezetű rendeletben aláhúzott betűkkel jelöltem a módosítandó részeket. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására és a rendelet tervezetek elfogadására. Zirc, október 12. Dr. Árpásy Tamás jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(.) rendelete Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában, valamint az 58. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendelet ( a továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja : 1. A Rendelet 7. (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : (7) A város közigazgatási területén a szippantott szennyvizet kizárólag a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett szennyvíztelepen szabad leüríteni. A fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles a szennyvíztelep illetékesével. 2. A Rendelet 11. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A város közigazgatási területén tilos a védett területre meghatározott kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység végzése. 3. A Rendelet 13 (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : (6) Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és a környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. 4. A Rendelet 22. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép : (5) A városi önkormányzat évente egy alkalommal a helyi környezetvédelmi alapból támogatást nyújthat a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetnek.

4 A Rendelet 24. -a helyébe az alábbi 24. lép: Aki e rendelet a) 4. (3) bekezdésben foglalt gépjármű és munkagép mosására; b) 5. (1), (2), (3) bekezdésekben foglalt növény védőszer, műtrágya, olaj tárolására; c) 6. (1), (2), (3) bekezdésekben foglalt csapadékvíz elvezetésre, a csapadékvíz elvezető árok tisztántartására; d) 6. (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt felszín alatti víz minőségének veszélyeztetése és a felszín alatti víz kivételére; e) 6. (7) bekezdésben foglalt használaton kívüli kút megszüntetésére; f) 7. (1), (2), (3) (4), (7) bekezdésekben foglalt szennyvízelvezetésre, szennyvíz tároló ürítésére, szennyvíz elszállítására; g) 7. (8), (9) bekezdésekben foglalt a veszélyes anyagok csatornába, vagy szennyvíziszapba juttatására; h) 9. (1), (2), (3), (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt a termőtalaj védelmére, megóvására; i) 11. (1), (2) bekezdésekben foglalt a légszennyezésekre, a háztartási, kerti és mezőgazdasági hulladékok égetésére; j) 12. (2), (3) bekezdésekben foglalt a légszennyezési határértékek túllépésére, az emissziós mérések tűrésére; k) 13. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdésekben foglalt az avar és kerti hulladék égetésének módjára, valamint az égetés helyére; l) 14. (3), (4) bekezdésekben foglalt az avar és kerti hulladékok égetésének idejére; m) 16. (1), (2) bekezdésekben foglalt a tüzelőberendezések használatára; n) 17. (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt a bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére; o) 18. (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt allergén növények elleni védekezési szabályokra; p) 20. (1), (3), (6), (7) bekezdésekben foglalt a zajterhelési határértékek túllépésére, kötelező zajvizsgálat elvégzésére, a határértékek betartását biztosító intézkedések elmulasztására vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést követ el, és ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A Rendelet 25. -a helyébe az alábbi 25. lép: a) Anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a radioaktív anyagok és a genetikailag módosított szervezetek kivételével; b) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (különösen: avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradvány); c) Bűz: kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető;

5 d) Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított; e) Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog; f) Ingatlan tulajdonosa: az a személy, vagy szervezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a földhivatalhoz benyújtották, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. E rendelet alkalmazásában tulajdonosnak kell tekinteni, továbbá a bérlőt, kezelőt, használót is; g) Kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást; h) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése; i) Környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével; j) Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; k) Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe; l) Környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése; m) Környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele következtében bekövetkező változás; n) Koncentrált előfordulás: a növényeknél romterületek, parlagok, és illegális szemétlerakók környékén lehet; o) Légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja, vagy károsíthatja az anyagi javakat; p) Levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; q) Szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan jogszabályban meghatározott mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása a mindenkori tudományos ismeretek alapján környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő; r) Veszélyes mértékű zaj: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű, és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajtermelési (zajemissziós) illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket; s) Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülményei között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentősen zavarja; t) Zajforrás: hangosító berendezés, bármely hangszóró vagy más hangforrás.

6 7. (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, október.. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

7 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009.(..) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.( a továbbiakban: Ötv.) 79. (2) bekezdés b./ pontjában és 80. (1) bekezdésében, 80/A. (1) bekezdésében, 80/B. - ában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. tv (1) bekezdés j./ pontjában, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv.( a továbbiakban : Áht.) 108. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendeletnek a 34/2009.(X.1.) rendelettel október 1. napjával- beiktatott 8/A.- 8/D. -ainak számozása 8/B. 8/E. számozásra módosul. 2. (1) E rendelet november 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, október.. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

8 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 30/2009.(X.1.) rendeletével módosított 15/2005.(VI.14.) rendelete Zirc város környezetvédelméről egységes szerkezetben

9 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete települési környezet megóvása és tervszerű alakítása, fejlesztése érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában, valamint az 58. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja : 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja A rendelet célja Zirc város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, vízminőségvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Zirc város ( továbbiakban: város) közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya vonatkozik a város területén lakó és tartózkodó természetes személyekre, valamint a városban székhellyel, telephellyel, vagy ingatlannal rendelkező jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a városban ideiglenesen munkát végző, illetve bármilyen tevékenységet folytató szervezetekre. II. fejezet A csapadék- és szennyvíz elvezetése 3. A fejezet rendelkezéseinek célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet megóvása érdekében megállapítsa csapadék- és szennyvízelvezető árkokra/csatornákra, és az ezekbe jutatott szennyvízre vagy csapadékra vonatkozó legfontosabb szabályokat. 1 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet. Hatályos október 1. napjától.

10 4. (1) A város közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, csapadékcsatornákba való bejutását, beszivárgását. (2) A csapadékcsatornák kialakult állapotát megváltoztatni csak a környezetvédelmi előírások betartásával szabad. (3) A város közigazgatási területén, a) közterületen gépjárművet és munkagépet mosni tilos b) magánterületen tilos a gépjárművek, munkagépek mosásának olyan módja, mely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető csatornát, a közterületet szennyezi. (4) A gépjárműmosó létesítéséhez, üzembe helyezéséhez az illetékes szakhatóságok engedélye szükséges. 5. (1) Zirc város közigazgatási határán belül lévő ingatlanokon kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolóban lehet növény védőszert tárolni. (2) Műtrágyát az egyéni felhasználók alkalmi készleteit kivéve csak zárt, szivárgásmentes tároló-helyiségben lehet tárolni. (3) Olajtárolót lehetőleg pincében kell elhelyezni. Talajban csak vízzáró, védő betonmedencében, az engedélyező hatóság engedélyével lehet. (4) A használaton kívüli, felhagyott olajtárolók megszüntetéséről a tulajdonos köteles a vonatkozó jogszabályok szerint környezetszennyezést kizáró módon gondoskodni. 6. (1) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről a város önkormányzata gondoskodik. A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos. (2) Ha a csapadékvíz akadálytalan lefolyását az árokba került szemét vagy hordalék akadályozza, az árok kitisztítását a víz akadálytalan lefolyása érdekében az érintett közterület melletti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni. (3) A csapadékvíz elvezető árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa (használója ) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról. (4) A területrendezési munkák során a felszíni vizek és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos. (5) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges.

11 (6) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni. (7) 30 méternél nem mélyebb, használaton kívüli kutat a víznyerés végleges megszüntetésétől számított 60 napon belül a szükséges engedélyek beszerzése után- az ingatlan tulajdonosa köteles megszüntetni. 7. (1) Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba, vagy engedélyezett házi tisztítóműbe kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában annak elkészültéig előírásoknak megfelelően létesített, közműpótló egyedi zárt szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. Egyedi zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáróságát. (2) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa ( használója) köteles igazolható módon gondoskodni. (3) A szennyvíz elszállítását, illetve az elszállítást igazoló számlákat az elsőfokú környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti. (4) Tilos a szennyvizet felszíni vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornába vezetni, elhelyezni. (5) 1 A szennyvízcsatorna hálózatot bővíteni és arra rákötni csak a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával lehet. (6) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyűjtését és szállítását a szakvállalatok, valamint más szervek és erre szóló engedéllyel rendelkező magánszemélyek végezhetik, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. (7) A város közigazgatási területén a szippantott szennyvizet kizárólag a Bakonykarszt Rt. által üzemeltetett szennyvíztelepen szabad leüríteni. A fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles a szennyvíztelep illetékesével. (8) A szennyvízcsatornába, illetve a csatornarendszerre, valamint a tisztítási technológiára veszélyes anyagot beengedni tilos ( pl.: savat, lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket stb.). (9) Veszélyes hulladékot, folyékony és iszapszerű települési hulladékot a kommunális szennyvíztisztítás iszapjába juttatni tilos. III. fejezet Talajvédelem 1 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 2. -a. Hatályos október 1. napjától.

12 8. A fejezet rendelkezéseinek célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet megóvása érdekében megállapítsa a káros talajszennyezés megelőzésére, csökkentésére, illetőleg megszüntetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. 9. (1) Tilos a termőtalaj kitermelése, elszállítása, szennyezése, termőképességének rontása, idegen anyaggal való feltöltése. (2) A hatósági engedéllyel létesített épületek, építmények által elfoglalt területeken az engedélyben leírtak szerint kell eljárni. (3) Földalatti nyomvonalas létesítmények (közművek) építése után az eredeti állapotnak megfelelően, a talaj rétegződésének figyelembevételével a terület használójának kell a helyreállítást elvégezni. (4) Minden ingatlantulajdonos köteles megóvni a saját területén található termőtalajt a víz, szél okozta lepusztulástól úgy, hogy az a szomszédos ingatlanokat ne veszélyeztesse. (5) Tilos a termőtalaj rongálása, gépjárművekkel való indokolatlan igénybevétele (pl.: terepralizás, krossszmotorozás ) illetve a talaj lepusztulását védő növényzet megbontása, elpusztítása. (6) Amennyiben a végzett tevékenység elkerülhetetlenül a talaj károsodásával jár, a tevékenységet folytató köteles az eredeti állapotot haladéktalanul visszaállítani. IV. fejezet A levegő tisztaságának védelme 10. A fejezet rendelkezéseinek célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet megóvása érdekében megállapítsa a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, illetőleg megszüntetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. 11. (1) A város közigazgatási területén tilos a védett területre meghatározott kibocsátási határértéket meghaladó lényszennyezéssel járó tevékenység végzése. (2) Háztartási hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

13 (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (4) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék elemi kár kivételével bármilyen okból eredően kigyullad. 12. (1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére. (2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy ( továbbiakban : légszennyező), aki az általa folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értékeket (emisszió) túllépi. (3) A város közigazgatási területén közlekedő és áthaladó gépjármű, gépi meghajtású jármű tulajdonosa, kezelője, fenntartója tűrni köteles az emissziós méréseket. (4) 1 Légszennyezettségi határértékek, zónák, és a légszennyezettségi bírság kiszabásának tekintetében a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet előírásai az irányadóak. Avar és kerti hulladék égetése 13. (1) Az avar és kerti hulladékokat ( növényi maradványokat) elsősorban komposztálással kell kezelni. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. (2) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. (3) Az avar és kerti hulladék égetése között más egyéb hulladék égetése tilos. (4) Az égetést csak szélcsendes időben, és kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad végezni. (5) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos. (Kivétel: közparkokban a parkfenntartással megbízott, a helyben keletkezett avart és kerti hulladékot amennyiben az növény egészségügyi okokból szükséges kellő őrizet mellett elégetheti). 1 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 3. -a. Hatályos október 1. napjától.

14 (6) Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani. (7) Tilos nyílttéri égetéssel avart megsemmisíteni a város intézményterületein. (8) Tilos az égetés szociális intézmények ( rendelő, gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportlétesítmény) 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt. (9) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. (10) A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható. Az égetés befejeztével a tűzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 14. (1) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése évente két időszakban megengedett : a) tavasszal március 15. és április 30. között b) ősszel szeptember 15. és november 30. között. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt időszakokon belül hétköznap és szombaton, a levegő reggel és esti inverziója miatt 9 és 17 óra között megengedett az avar és a kerti hulladék égetése. (3) Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1), (2) bekezdésben megjelölt időpontokon kívül avart és kerti hulladékot égetni tilos. (4) A 14. (1) bekezdésében megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben az a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják. Tarló égetése A tarló égetésére az évi LIII. Törvény, az évi LIII. Törvény, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet, a 21/2001. II.14.) Korm rendelet, valamint a 4/2004. (I.13.) FVM rendelet előírásai az irányadók. A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 4. -a. Hatályos október 1. napjától.

15 (1) A 140 kw összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. (2) A tüzelőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, különösen veszélyes hulladékot illetve háztartási hulladékot égetni tilos. Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok 17. (1) Bűzös anyagot kivétel a (2) bekezdés csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni. (2) Trágyát tárolni és szállítani belterületen a talajszennyezés és a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében csak erre a célra, az előírásoknak megfelelően, szivárgásmentesen megépített trágyatárolóban és lefedett állapotban szabad. (3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt ragszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani. (4) Építési munkák során tárolt, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó anyagot, a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell. Allergén növények elleni védekezési szabályok 18. (1) Zirc közigazgatási határán belül az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől (pl.: parlagfű, üröm, útifű) való mentesítése, ezeknek a növényeknek terjedése illetve virágzásuk megakadályozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. (2) Allergiát okozó növények telepítése tilos, ezen növények listáját e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Kötelező az ingatlanok folyamatos kaszálása, gyomtalanítása, az allergén lágyszárú gyomnövények eltávolítása. (4) A parlagfű irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. V. fejezet Zaj és rezgésvédelem

16 19. A fejezetben foglalt előírások célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a szolgáltató tevékenységet végzők által kibocsátott zaj- és rezgés elleni védelem szabályait. 20. (1) 1 A zajt kibocsátó berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok zajkibocsátása a 27/2008.XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajterhelési értékeket ne haladja meg. (2) 2 A 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zaj és rezgésvédelmi határértékekkel kapcsolatos hatósági feladatokat a jegyző látja el. (3) Zajforrás felszerelése, pótlása csak a zajvédelmi szakértő véleményén alapuló, jogszabályban meghatározott mértékig terjedő zajkibocsátási határértéknek megfelelően történhet. (4) 3 Szórakoztatóipari, kulturális, üdülési, sport és más hasonló létesítmények továbbá helyi hírközlési vagy hirdetési célokat szolgáló hangosító berendezések üzemeléséből eredő zajterhelési határértékeket a 27/2008.(XII.3.) KvVM EüM együttes rendelete tartalmazza. (5) Lakossági panaszok kivizsgálására a jegyző köteles. (6) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén- eredménytelen egyeztetések után az üzemeltető köteles zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül. (7) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni. (8) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra, amely zárt téren belül, csak az egyik helyiségből a másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos, egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik. VI. fejezet Egyéb rendelkezések Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 1 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályos október 1. napjától. 2 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályos október 1. napjától. 3 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 5. (3) bekezdése. Hatályos október 1. napjától.

17 21. (1) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (továbbiakban: Alap) létrehozásának célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet minőségét. (2) Az Alap bevételei: a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összege, b) a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra elkülönített összege, e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 58. (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel, f) egyéb bevételek. 22. (1) A környezetvédelmi alapot az éves költségvetési rendelet szerint meghatározott mértékben kizárólag környezetvédelmi célra lehet felhasználni. (2) Az Alap bevételeit: a) zaj- és rezgésvédelemre, b) a levegőtisztaság védelmére, c) a környezeti terhek káros hatásainak csökkentésére, d) a környezetvédelmi mérésekre, e) a helyi szennyvíztisztító telep önkormányzati tulajdonban lévő berendezéseinek felújítására, f) a védett természeti értékek megőrzésére, eredeti állapotának helyreállítására, g) zöld területek védelmére, növelésére és fejlesztésére, h) a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, tervek készítésére, i) környezeti oktatási és propaganda céljait szolgáló szabadidős tevékenységek, társadalmi munkák támogatására, j) az egészségre káros, közterületen meglévő gyomok irtására, k) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok részvételi díjára kell fordítani. (3) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket. (4) A környezetvédelmi alap felhasználásáról az éves költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a város önkormányzata gondoskodik.

18 (5) A város Önkormányzat évente egy alkalommal a helyi környezetvédelmi alapból támogatást nyújthat a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetnek. Egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos helyi előírások A helyi környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 17/2004.(IV.26.). rendelete, a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.2.) rendelete, a talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) rendelete, az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.) Ök. számú rendelet, a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005. (IV. 05.) rendelete szabályozza. VII. fejezet Záró rendelkezések Szabálysértés 24. Aki e rendelet a) 4. (3) bekezdésben foglalt gépjármű és munkagép mosására; b) 5. (1), (2), (3) bekezdésekben foglalt növény védőszer, műtrágya, olaj tárolására; c) 6. (1), (2), (3) bekezdésekben foglalt csapadékvíz elvezetésre, a csapadékvíz elvezető árok tisztántartására; d) 6. (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt felszín alatti víz minőségének, veszélyeztetése és a felszín alatti víz kivételére; e) 6. (7) bekezdésben foglalt használaton kívüli kút megszüntetésére; f) 7. (1), (2), (3) (4), (7) bekezdésekben foglalt szennyvízelvezetésre, szennyvíz tároló ürítésére, szennyvíz elszállítására; g) 7. (8), (9) bekezdésekben foglalt a veszélyes anyagok csatornába, vagy szennyvíziszapba juttatására; h) 9. (1), (2), (3), (4), (5), (6) bekezdésekben foglalt a termőtalaj védelmére, megóvására; i) 11. (1), (2) bekezdésekben foglalt a légszennyezésekre, a háztartási, kerti és mezőgazdasági hulladékok égetésére; j) 12. (2), (3) bekezdésben foglalt a légszennyezési határértékek túllépésére, az emissziós mérések tűrésére; k) 13. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdésben foglalt az avar és kerti hulladék égetésének módjára, valamint az égetés helyére; l) 14. (3), (4) bekezdésben foglalt az avar és kerti hulladékok égetésének idejére; m) 16. (1), (2) bekezdésekben foglalt a tüzelőberendezések használatára; 1 Módosította a 30/2009.(X.1.) rendelet 6. -a. Hatályos október 1. napjától.

19 n) 17. (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt a bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére; o) 18. (1), (2), (3), (4) bekezdésekben foglalt allergén növények elleni védekezési szabályokra; p) 20. (1), (3), (6), (7) bekezdésekben foglalt a zajterhelési határértékek túllépésére, kötelező zajvizsgálat elvégzésére, a határértékek betartását biztosító intézkedések elmulasztására; vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést követ el, és ,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Értelmező rendelkezések 25. a) Anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a radioaktív anyagok és a genetikailag módosított szervezetek kivételével; b) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (különösen: avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi maradvány); c) Bűz: kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető; a) Egyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után biztosított; b) Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog; c) Ingatlan tulajdonosa: az a személy, vagy szervezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a földhivatalhoz benyújtották, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. E rendelet alkalmazásában tulajdonosnak kell tekinteni, továbbá a bérlőt, kezelőt, használót is; d) Kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást; e) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése; f) Környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével; g) Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői; h) Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe;

20 i) Környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése; j) Környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele következtében bekövetkező változás; k) Koncentrált előfordulás: a növényeknél romterületek, parlagok, és illegális szemétlerakók környékén lehet; l) Légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja, vagy károsíthatja az anyagi javakat; m) Levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; n) Szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan jogszabályban meghatározott mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása a mindenkori tudományos ismeretek alapján környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő; o) Veszélyes mértékű zaj: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mértékű, és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajtermelési (zajemissziós) illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket; p) Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülményei között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentősen zavarja; q) Zajforrás: hangosító berendezés, bármely hangszóró vagy más hangforrás. Hatálybalépés 26. E rendelet június 15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 1 Beiktatta a 30/2009.(X.1.) rendelet 7. -a. Hatályos október 1. napjától.

21 1. sz. melléklet a 15/2005.(VI.14.) rendelethez Zirc város közigazgatási területén koncentrált előfordulás esetén kötelezően irtandó allergén gyomfajok, valamint nem telepíthető fák a következők: Külterület: Irtandó allergén gyomfajok : libatop (Chenopodium) fajok, laboda (Atriplex) fajok, parlagfű (Ambrosia) fajok, fekete üröm ( Artemisia vulgaris), aranyvessző (Solidago) fajok, Belterület: Irtandó allergén gyomfajok: libatop (Chenopodium) fajok, laboda (Atriplex) fajok, parlagfű (Ambrosia) fajok, fekete üröm ( Artemisia vulgaris), aranyvessző (Solidago) fajok, Kiskertekben tilos telepíteni: kaukázusi medvetalp ( Heracleum mantegazzianum), Nem telepíthető fák és cserjék: mogyoró, nyír (csak sorfának nem), fűz, nyár (hímivarú egyed kivételével),

22 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK., 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK., 8/2005.(IV.5.), 8/2007.(V.2.), 25/2007.(XII.11.), valamint a 34/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben

23 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.( a továbbiakban: Ötv.) 79. (2) bekezdés b./ pontjában és 80. (1) bekezdésében, 80/A. (1) bekezdésében, 80/B. - ában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. tv (1) bekezdés j./ pontjában, továbbá az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv.( a továbbiakban : Áht.) 108. (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1, 2 I. A rendelet hatálya 1. (1) 3 A rendelet személyi hatálya a Zirc Városi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat intézményeire, valamint az Önkormányzat vagyonán az Ötv. 80/A. és 80/B. - a alapján vagyonkezelői jogot szerző egyéb szervezetekre terjed ki. (2) A rendelet tárgyi hatálya az Önkormányzat e rendelet 2. -ában részletezett vagyonára terjed ki. (3) 4 Az önkormányzati tulajdonú és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének és bérletének szabályait külön önkormányzati rendelet rögzíti. (4) 5 Az Ötv. 80/A. és 80/B. - a alapján vagyonkezelői joggal terhelt vagyontárgyakra a rendelet III. fejezetének rendelkezéseit a 9/A.-9/F. - ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. II. Az Önkormányzat vagyona 2. (1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő ingatlanokból, ingókból, valamint pénzvagyonból, értékpapírból, üzletrészekből és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. (2) Az Önkormányzat vagyona - rendeltetése szerint - törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll. 1 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 1. -a. Hatályos május 2-tól. 2 Módosította a 25/2007.(XII.11.) rendelet 1. -a. Hatályos december 11-től. 3 Módosította a 25/2007.(XII.11.) rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos december 11-től. 4 Beiktatta a 8/2007.(V.2.) rendelet 2. -a. Hatályos május 2-tól. 5 Beiktatta a 25/2007.(XII.11.) rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos december 11-től.

24 3. (1) Az Önkormányzat vagyona felett a tulajdonost megillető jogok gyakorlása során e rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. (2) Az Önkormányzat és az Önkormányzat intézményei a rájuk bízott vagyont kötelesek a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 4. (1) Az önkormányzat törzsvagyonában forgalomképtelen az a vagyontárgy, amit a törvény vagy az önkormányzat rendelete annak nyilvánít. (2) Korlátozottan forgalomképesek a közművek, az intézmények, a középületek, továbbá azok a vagyontárgyak, melyeket törvény vagy az önkormányzat rendelete annak minősít. (3) 1 A vagyontárgyak forgalomképességének esetleges módosításáról a Képviselő- testület dönt. III. Az Önkormányzat vagyonának használata, hasznosítása 5. (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatának hatékony és eredményes ellátása. A rendelet alkalmazásában a hasznosítás alatt különösen az egyes vagyontárgyak használatát, bérbe, használatba vagy haszonbérletbe adását, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítését kell érteni. (2) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (3) 2 Az önkormányzat vagyona feletti használati jogot a Polgármesteri Hivatal, valamint azok az intézmények, illetve gazdasági társaságok, vagy egyéb szervek gyakorolják, melyek e rendelet hatályba lépésekor a vagyon felett a használati joggal rendelkeztek, illetőleg ezt követően a rendelet szerint a használati jogot megszerezték (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő szervezet). (4) A vagyonkezelő szervezet jogosult a rendeletben foglalt korlátozásokkal: a/ a kezelésében lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, birtokvédelemre; b/ a közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak bérbeadására, egyéb hasznosítására; c/ a kezelésében lévő ingó vagyontárgyak elidegenítésére. (5) A vagyonkezelő szervezet köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. 1 Beiktatta a 8/2007.(V.2.) rendelet 3. -a. Hatályos május 2-tól. 2 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 1. -a. Hatályos október 1. napjától.

25 (6) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. (7) Az intézmények által szerzett vagyon az önkormányzat tulajdonába és a szerző intézmény használatába kerül. (8) Az önkormányzat által szerzett vagyonnak az önkormányzat intézményei használatba adásáról a vagyon szerzője dönt. (9) 1 A vagyonkezelők a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére. (10) A használók kötelesek a rájuk bízott vagyont a számviteli előírások szerint nyilvántartani. 6. (1) A forgalomképtelen vagyontárgyakat nem lehet elidegeníteni, apportálni, biztosítékul adni. (2) 2, 3 Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak elidegenítésére, apportálására, biztosítékul adására a Képviselő-testület jogosult a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata alapján. (3) 4 A (2) bekezdésben meghatározott döntéseket átruházott hatáskörben a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdaság Bizottság jogosult meghozni abban az esetben, ha a vagyontárgy tervezett hasznosítása a rendezési tervvel nem ellentétes és becsült forgalmi értéke az ,- Ft.-ot nem haladja meg. 7. (1) 5, 6 A 6. (1), (2) bekezdésében meghatározott vagyontárgy egyéb módon történő hasznosítása vonatkozásában (pl.: bérlet, haszonkölcsön) annak a vagyonkezelőnek a vezetője jogosult dönteni, amelynek használatában a vagyontárgy van. (2) 7, 8 Önkormányzati intézmény használatában nem álló vagyontárgy 6. (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérő hasznosítására a Képviselő-testület jogosult. A hasznosításáról a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság dönt átruházott hatáskörben, amennyiben a vagyontárgy becsült forgalmi értéke az ,- Ft.-ot nem haladja meg 1 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 2. -a. Hatályos október 1. napjától. 2 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos május 2-tól. 3 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 3. -a. Hatályos október 1. napjától. 4 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos május 2-tól. 5 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 5. (1) bekezdése. Hatályos május 2-tól. 6 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 4. (1) bekezdése. Hatályos október 1. napjától. 7 Módosította a 8/2007.(V.2.) rendelet 5. (2) bekezdése. Hatályos május 2-tól. 8 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 4. (2) bekezdése. Hatályos október 1. napjától.

26 (3) A bérbeadásból származó bevételt az intézmény saját feladatainak ellátására, az ellátás színvonalának javítására fordíthatja. (4) A hasznosítás az intézmény alapfeladatainak ellátását nem korlátozhatja, nem veszélyeztetheti, a vagyon állagát nem ronthatja. (5) Az intézmények által megszerzett vagyontárgyak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. E vagyontárgyak az azokat megszerző intézmények használatába kerülnek, kivéve, ha a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. (6) 1 Az önkormányzati ingatlant, annak elidegenítése előtt fel kell értékeltetni, az ingóvagyont és egyéb vagyontárgyakat, azok értékesítése előtt Ft nettó nyilvántartási érték felett fel kell értékeltetni (1) Az önkormányzati vagyon értékesítése, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon tekintetében csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés alkalmazásával, a legjobb ajánlattevő részére történik. (2) Amennyiben az önkormányzati vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítására közbeszerzési eljárásban kerül sor, úgy a közbeszerzési eljárás a külön jogszabályokban a közbeszerzésekre előírt szabályok érvényesülésére tekintettel e rendelet vonatkozásában versenyeztetésnek minősül. (3) Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait, ha: a) a bérbeadás, használatba adás, vagyonkezelésbe adás államháztartási körbe tartozó szervezet, vagy jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik; b) ingatlancserére kerül sor, amennyiben külön jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza és az ellenszolgáltatás is ingatlan; c) a vagyonkezelő Ötv. 80/A. (5) bekezdés szerinti kijelölése esetén; 1 Beiktatta a 34/2009.(X.1.) rendelet 5. -a. Hatályos október 1. napjától. 2 Módosította a 34/2009.(X.1.) rendelet 6. -a. Hatályos október 1. napjától.

27 d) a vagyon forgalmi értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt; e) az Áht. versenyeztetési szabályainak alkalmazása alól törvény kivételt tesz. (4) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a (3) bekezdésben felsorolt esetekben is köteles megvizsgálni a versenyeztetés lehetőségét, és ilyen esetekben is dönthet a versenyeztetés lefolytatásáról. (5) A versenyeztetési kötelezettség a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon tekintetében a határozott időre kötött szerződések meghosszabbítása esetén is fennáll. 8/A. 1 (1) 2 Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni ajándékozás, közérdekű kötelezettségvállalás, alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, társadalmi szervezetek részére, közalapítvány javára, valamint más önkormányzat részére, utóbbinak a feladat-, és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán lehet. (2) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről és átruházásáról a képviselő-testület határoz. (3) Az önkormányzatot megillető követelésről kivéve a behajthatatlan követeléseket ingyenesen lemondani nem lehet. (4) Behajthatatlan követelés a hatályos számviteli törvény szerint behajthatatlannak minősített követelés. A behajthatatlanság tényét és mértékét dokumentumokkal igazolni kell. (5) A behajthatatlan követelések törlésére ,-Ft. értékhatárig a polgármester, ezen értékhatár felett a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság jogosult. (6) Az államháztartási törvény alapján a Magyar Köztársaság hatályos költségvetési törvényében meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 8/A. 3 (1) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv (kiíró) dönt, a versenyeztetési eljárás lebonyolításával a kiíró képviselőjeként más személy vagy szerv (a kiíró képviselője) is a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye alapján - megbízható, vagy arra bizományi szerződés köthető. A kiírót megbízottként képviselő személy megbízása a kiíró döntésétől függően 1 Beiktatta a 8/2007.(V.2.) rendelet 7. -a. Hatályos május 2-tól. 2 Módosította a 25/2007.(XII.11.) rendelet 4. -a. Hatályos december 11-től. 3 Beiktatta a 34/2009.(X.1.) rendelet 7. -a. Hatályos október 1. napjától.

28 kiterjedhet (meghatalmazás alapján, a kiíró nevében és képviseletében eljárva) a nyertessel kötendő szerződés aláírására is (a kiíró és képviselője a továbbiakban együtt: kiíró). (2) A versenyeztetési eljárás típusai: a) nyilvános vagy zártkörű pályázati eljárás, b) nyilvános vagy zártkörű árverés, c) versengő ajánlatkérés (3) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvánosról zártkörű versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamatban lévő eljárás eredménytelensége miatti lezárást követően, a kiíró döntése alapján van lehetőség. (4) Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha a) az eljárás tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, így különösen, ha az Önkormányzat közszolgáltatás ellátásával összefüggő érdeke azt indokolttá teszi, vagy b) ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat hat hónapon belül érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása, vagy c) ha jogszabály rendelkezései, vagy a vagyon átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók, így a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők képesek, vagy az értékesítés csak meghatározott személy részére történhet (vételi vagy eladási opció), (5) A pályázati felhívásnak, tartalmaznia kell legalább a következőket: a) az érintett vagyontárgy megjelölését, szükség szerint annak értékét, illetve minimálárát, b) a kiíró megnevezését, székhelyét, c) a pályázat célját, módját és típusát (nyilvános vagy zártkörű), d) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat, e) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra/értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, biztosítékára vonatkozó előírásokat,

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról az azt módosító 52/2008.

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V.14.) önkormányzati

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Módosító rendeletek: - 12/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet, - 1 - Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5/2010. (VI.16) Ö. rendelettel módosított 2/2000.(III.10.) Ö. rendelete a helyi környezetvédelemrıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Öcs Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (V.1.) r e n d e l e t a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 39/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Zamárdi Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kollár Sándor a Pénzügyi és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL "AVAR AJKAD KFT.. ÉRKEZETT: 2011 ÁPH 1 9. IKTATÓSZÁM: ~I!-:lPs?J) i1cu1 KAPJA: 1-t0 é;borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének ~ 4/2011. (IV.l3.) rendelete A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nem közművel

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) rendelete a kerti, közterületi és a külterületi mezőgazdasági hulladék égetéséről, megsemmisítéséről A rendelet kihirdetve: 2009. február

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mezőkövesd Város Önkormányzata a települési környezet védelme, ezen keresztül az emberek életminőségének javítása érdekében a település szabályozási

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tolna Város Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 34-92.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben