ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ARCANUM GYÓGYSZERÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ARCANUM GYÓGYSZERÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság május"

Átírás

1 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ARCANUM GYÓGYSZERÉSZETI Krlátlt Felelősségű Társaság május

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA II. Az Adatkezelő személye, elérhetőségei III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA V. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI V/1. Vásárlás az EMAG rendszerén keresztül V/2. Regisztráció a webáruházban V/3. Vásárlás a webáruházban V/4. Számla kiállítása a vásárláshz kapcslódóan: V/5. Banki utalással történő fizetés esetén kezelt bankszámla adatk V/6. A termékek kiszállítása kapcsán kezelt adatk V/7. Hírlevél küldés V/8. Ajánlatkérés (elektrnikus frmában, pstai útn keresztül) V/9. Infrmációkérés (elektrnikus frmában, pstai útn, vagy faxn keresztül) V/10. Panaszk és minőségi kifgásk kezelése V/11. Nyereményjáték szervezése V/12. Vélemények, termékértékelések az Adatkezelő termékeiről, szlgáltatásairól a webldaln V/13. Közösségi ldaln (Facebk) történő jelenlét VI. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI tájékztatáshz való jg: GDPR 13. és 14. cikk személyes adatkhz való hzzáférési jg: GDPR 15 cikk helyesbítéshez való jg: GDPR 16 cikk törléshez való jg ( elfeledtetéshez való jg ): GDPR 17. cikk adatkezelés krlátzásáhz (zárlásáhz) való jg: GDPR 18. cikk adathrdzhatósághz való jg: GDPR 20 cikk tiltakzáshz való jg: GDPR 21. cikk autmatizált döntéshzatal egyedi ügyekben, beleértve a prfilalktást: GDPR 22. cikk A személyes adatkkal összefüggő jgk érvényesítése az érintett halálát követően Inftv X. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK XI. A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA Az ARCANUM GYÓGYSZERÉSZETI KFT (9673 Káld, Berzsenyi Dániel utca 23. szám) alatti székhelyű cég (a tvábbiakban: Adatkezelő/Társaság) a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékztatón (tvábbiakban: Tájékztató) keresztül tájékztatja az érintett természetes személyeket az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatkkal kapcslats adatkezelési gyakrlatáról. Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fntsnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatkat bizalmasan kezeli és adatk biztnsága érdekében megtesz minden szükséges technikai, szervezési intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hgy a Tájékztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vnatkzó magyar és Európai Uniós jgszabálykban fglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. A Tájékztató megalktása srán az Adatkezelő a jgszabálykn kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Infrmációszabadság Hatóság (tvábbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékztatás adatvédelmi követelményeiről szóló szeptember 29. napján kiadtt ajánlásában és a július hónapban kiadtt webáruházakra vnatkzó adatvédelmi követelményekről szóló tájékztatójában rögzítettekre is figyelemmel vlt. A Tájékztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikr jgsult megváltztatni. A Tájékztató május 2. napjától hatálys váltzata, az abban ismertetett fgalm meghatárzásk, az érintetteket megillető jgk, a jgrvslati frmák már tartalmazzák a jgalktónak az Inftv.-en a GDPR-re tekintettel a napjával hatályba léptetett módsításait. Természetesen a tvábbi egyéb releváns jgszabályk újabb váltzásait követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módsításkat elvégzi és a Tájékztató hatálys váltzatát a webldalán a elektrnikus elérhetőség alatt haladéktalanul közzéteszi. A Tájékztatóban fglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fgadja el, azkat betartva jár el a személyes adatk kezelése srán. A Tájékztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi címre, vagy a II. pntban megadtt tvábbi elérhetőségeire várja az Adatkezelő: Az Adatkezelő adatkezeléseit elsősrban az alábbi jgszabályk határzzák meg: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a tvábbiakban: GDPR), az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló évi CXII. törvény (a tvábbiakban: Inftv.), a Plgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a tvábbiakban: Ptk.), a pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló évi LIII. törvény (a tvábbiakban: Pmtv.) a számvitelről szóló évi C. törvény (a tvábbiakban: Számv tv.) a fgyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (a tvábbiakban: Fgytv.) az elektrnikus kereskedelmi szlgáltatásk, valamint az infrmációs társadalmmal összefüggő szlgáltatásk egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a tvábbiakban: Eker tv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes krlátairól szóló évi XLVIII. törvény (a tvábbiakban: Grt.) az egyes tartós fgyasztási cikkekre vnatkzó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Krm rendelet 3

4 a évi CL törvény az adózás rendjéről (tvábbiakban: Art.) a évi CLIX tv. a pstai szlgáltatáskról (tvábbiakban: Psta tv.) a büntetőeljárásról szóló évi XC tv. (tvábbiakban: Be.) az elektrnikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Ehtv.) A Tájékztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vnatkzó elveket, tájékztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcslatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jgaikról, azk gyakrlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatkról, illetve a jgk gyakrlásáhz szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jgrvslati frmákról. A Tájékztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hgy a mindenkr hatálys jgszabályi előírásknak és a NAIH állásfglalásknak megfelelő adatkezelési gyakrlatt flytassn. A Tájékztató időbeli hatálya: május 22 napjától visszavnásig, vagy a Tájékztató módsításáig. A Tájékztató személyi hatálya: a Tájékztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre. A Tájékztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hgy az elektrnikus vagy papír alapú. Kérjük, hgy a webáruházból történő rendelés előtt az általáns szerződési feltételeket (ÁSZF) is alapsan szíveskedjenek áttanulmányzni. A webáruházból történő rendeléshez kifejezetten el kell fgadnia a vásárlónak mind az ÁSZF-et mind jelen Tájékztatót. (a megfelelő négyzetek kipipálásával.) II. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ADATKEZELŐ: CÉGNÉV: ARCANUM GYÓGYSZERÉSZETI KFT CÉGJEGYZÉKSZÁM: SZÉKHELY: 9673 Káld, Berzsenyi Dániel utca 23. INTERNETES ELÉRHETŐSÉGEI: ADÓSZÁM: KÉPVISELI: DR. SCHMIDTNÉ DR. SZABÓ PIROSKA vezető tisztségviselő CÍM: TELEFONSZÁM: +36 (94) ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: NÉV: DR. SCHMIDTNÉ DR. SZABÓ PIROSKA CÍM: TELEFONSZÁM: +36 (94)

5 III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A Tájékztatóban használt kiemelten fnts fgalmak meghatárzását és ahl indkltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és néhány esetben ahl releváns az Inftv. fgalm meghatárzásával egyezően: személyes adat GDPR: aznsíttt vagy aznsítható természetes személyre ( érintett ) vnatkzó bármely infrmáció; aznsítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módn, különösen valamely aznsító, például név, szám, helymeghatárzó adat, nline aznsító vagy a természetes személy testi, fizilógiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szciális aznsságára vnatkzó egy vagy több tényező alapján aznsítható. Ilyen személyes adat pl. a webáruházba regisztráló, az tt vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkzó természetes személynek a regisztráció, a vásárlás a hírlevélre feliratkzás srán megadtt adata (pl. neve, címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül az érintett születési helye ideje, IP címe, vagy telefnszáma is. az érintett jgai a GDPR alapján: tájékztatáshz való jg, személyes adatkhz való hzzáférés jga, helyesbítés jga, törléshez való jg, adatkezelés krlátzásáhz való jg, adathrdzhatósághz való jg, tiltakzáshz való jg ideértve a prfilalktást is, bírósághz, Hatósághz frdulás jga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az érintetteket megillető jelen pntban felsrlt jgk részletes magyarázata, kifejtése a Tájékztató IX. pntjában található. adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatk kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy máskkal együtt meghatárzza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jg határzza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vnatkzó különös szempntkat az uniós vagy a tagállami jg is meghatárzhatja. Jelen esetben a Tájékztató II. pntjában rögzített jgi személy. adatkezelés GDPR: a személyes adatkn vagy adatállmánykn autmatizált vagy nem autmatizált módn végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, taglás, tárlás, átalakítás vagy megváltztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés tvábbítás, terjesztés vagy egyéb módn történő hzzáférhetővé tétel útján, összehanglás vagy összekapcslás, krlátzás, törlés, illetve megsemmisítés. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshz (számla kiállításáhz) szükséges adatainak kezelése, tárlása. De ugyanígy adatkezelésnek minősül a webáruház hírlevelére feliratkzó személy nevének és címének kezelése is. adattvábbítás Inftv.: az adat meghatárztt harmadik személy számára történő hzzáférhetővé tétele. adatfeldlgzó GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatkat kezel. Ilyen személyek pl. a tárhelyszlgáltató, futárszlgálat, diszpécserszlgálat; a könyvelők, akik a részükre átadtt adatkat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadtt adatk vnatkzásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatkkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hzhatnak. adatfeldlgzás Inftv.: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldlgzó által végzett adatkezelési műveletek összessége adattörlés Inftv.: az adat felismerhetetlenné tétele ly módn, hgy a helyreállítása többé nem lehetséges. adatmegsemmisítés Inftv.: az adatt tartalmazó adathrdzó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módn pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése. 5

6 különleges adat: Inftv.: a személyes adatk különleges kategóriáiba tartzó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, plitikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatk, valamint a genetikai adatk, a természetes személyek egyedi aznsítását célzó bimetrikus adatk, az egészségügyi adatk és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vnatkzó személyes adatk. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vnatkzó minden lyan személyes adat, amely az adtt személy fizilógiájára vagy egészségi állaptára vnatkzó egyedi infrmációt hrdz, és amely elsősrban az említett természetes személyből vett bilógiai minta elemzéséből ered. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. bimetrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fizilógiai vagy viselkedési jellemzőire vnatkzó minden lyan sajáts technikai eljáráskkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi aznsítását, Ilyen például egy kamerarendszer révén rögzített arckép vagy ilyen pl. a daktilszkópiai adat. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állaptára vnatkzó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújttt egészségügyi szlgáltatáskra vnatkzó lyan adatt is, amely infrmációt hrdz a természetes személy egészségi állaptáról. Ilyen adatkat az Adatkezelő nem kezel. az adatkezelés krlátzása GDPR: a tárlt személyes adatk megjelölése jövőbeli kezelésük krlátzása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatk pntsságát, vagy az adatkezelés jgsságát. prfilalktás GDPR: személyes adatk autmatizált kezelésének bármely lyan frmája, amelynek srán a személyes adatkat valamely természetes személyhez fűződő biznys személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapthz, személyes preferenciákhz, érdeklődéshez, megbízhatósághz, viselkedéshez, tartózkdási helyhez vagy mzgáshz kapcslódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Ilyen jellegű adatkezelést az Adatkezelő nem végez. álnevesítés GDPR: a személyes adatk lyan módn történő kezelése, amelynek következtében tvábbi infrmációk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hgy a személyes adat mely knkrét természetes személyre vnatkzik, feltéve, hgy az ilyen tvábbi infrmációt külön tárlják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztsíttt, hgy aznsíttt vagy aznsítható természetes személyekhez ezt a személyes adatt nem lehet kapcslni. címzett GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatt közlik, függetlenül attól, hgy harmadik fél-e. Azn közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jggal összhangban férhetnek hzzá személyes adatkhz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatk e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hgy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályknak. harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jgi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azns az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldlgzóval vagy azkkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldlgzó közvetlen irányítása alatt a személyes adatk kezelésére felhatalmazást kaptak. az érintett hzzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, knkrét és megfelelő tájékztatásn alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkzat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hgy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatk kezeléséhez. Ilyen pl. amikr az érintett az Adatkezelő hírlevelére személyes adatainak megadása mellett önkéntesen feliratkzik és hzzájárul az általa megadtt adatknak az Adatkezelő általi kezeléséhez. adatállmány Inftv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatk összessége. 6

7 nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatk bármely módn centralizált, decentralizált vagy funkcinális vagy földrajzi szempntk szerint taglt állmánya, amely meghatárztt ismérvek alapján hzzáférhető. adatvédelmi incidens GDPR: a biztnság lyan sérülése, amely a tvábbíttt, tárlt vagy más módn kezelt személyes adatk véletlen vagy jgellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltztatását, jgsulatlan közlését vagy az azkhz való jgsulatlan hzzáférést eredményezi. Ilyen lehet pl. egy külső behatás pl. hacker támadás, amely az Adatkezelő által kialakíttt adatbiztnsági rendszer lyan sérülésével jár, amelynek következtében az adatkhz illetéktelen személyek férhetnek hzzá. webldal/hnlap: az Adatkezelő által üzemeltetett webldal. közösségi ldal: az Adatkezelő által felügyelt, gndztt Facebk ldal: IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA GDPR előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tarttt és magára nézve kötelezően alkalmaztt adatkezelési elvek az alábbiak: Jgszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatk kezelését jgszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módn kell végezni. Célhz kötöttség elve: a személyes adatk gyűjtése csak meghatárztt, egyértelmű és jgszerű célból történjen, és azkat ne kezeljék ezekkel a célkkal össze nem egyeztethető módn; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő tvábbi adatkezelés. Adattakaréksság elve: a személyes adatk az adatkezelés céljai szempntjából megfelelőek és relevánsak kell, hgy legyenek, és a szükségesre kell krlátzódniuk. Pntsság elve: a személyes adatknak pntsnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hgy az adatkezelés céljai szempntjából pntatlan személyes adatkat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. Krlátztt tárlhatóság elve: a személyes adatk tárlásának lyan frmában kell történnie, amely az érintettek aznsítását csak a személyes adatk kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatk ennél hsszabb ideig történő tárlására csak akkr kerülhet sr, amennyiben a személyes adatk kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudmánys és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sr, az e rendeletben az érintettek jgainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatk kezelését ly módn kell végezni, hgy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztsítva legyen a személyes adatk megfelelő biztnsága, az adatk jgsulatlan vagy jgellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy kársdásával szembeni védelmet is ideértve. Elszámltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsrlt elveknek való megfelelésért, tvábbá képesnek kell lennie e megfelelés igazlására. Szükségesség és aránysság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakaréksság elvével. Privacy by design elve: bár ezt az elvet knkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy lyan tudats adatvédelmi gndlkdásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés srán, ill. az adatkezelés 7

8 módjának meghatárzásakr lyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jgainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés flyamatába. GDPR: Az adatkezelés jgalapja a GDPR alapján A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jgszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül: a) az érintett hzzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több knkrét célból történő kezeléséhez; pl: webáruház regisztráció, hírlevél küldés Az Adatkezelő e helyütt és a V. pntban felsrlt knkrét adatkezelési tevékenységeknél is egyaránt felhívja az érintettek figyelmét, hgy amennyiben az adatkezelés jgalapja önkéntes, (elektrnikus, vagy pstai útn papír alapn) írásban adtt hzzájárulásn alapul, abban az esetben az érintett az önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. b) az adatkezelés lyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; Pl. webáruházban vásárlás c) az adatkezelés az adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; webáruházban vásárlás esetében pl. biznylatk megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfntsságú érdekeinek védelme miatt szükséges: webáruházban vásárlás esetében nem releváns pl. humanitárius vészhelyzet, életveszély e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruháztt közhatalmi jgsítvány gyakrlásának keretében végzett feladat végrehajtásáhz szükséges: webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns pl. közhatalmi jgsítványk gyakrlása körében f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jgs érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett lyan érdekei vagy alapvető jgai és szabadságai, amelyek személyes adatk védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: A webáruházban történő vásárlással összefüggésben ilyen adatkezelést az Adatkezelő nem végez. Egyebekben ilyen típusú adatkezelésnek minősül pl. egy kamerarendszer, vagy elektrnikus beléptetőrendszer üzemeltetése. Az első albekezdés f) pntja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása srán végzett adatkezelésre. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatk jgalapját a Tájékztató V. pntjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés az érintett önkéntes hzzájárulásán, szerződés teljesítéséhez, jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. Az adatkezelés(ek) időtartama Az adatkezelések jgalapjáhz hasnlóan azk időtartamát az Adatkezelő a Tájékztatóban szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hgy az adatkezelés az érintett önkéntes hzzájárulásán, szerződés teljesítésén, jgszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. 8

9 V. AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdései alapján jelen tájékztatón keresztül tájékztatja az érintetteket az általa, ill. a megbízásából eljáró adatfeldlgzó részéről végzett adatkezelési műveleteket illetően az alábbi infrmációkról: az adatkezelő elérhetőségeiről az adatkezelés jgalapjáról az érintettek köréről a kezelt adatk köréről, gyűjtésének frrásáról az adatkezelés céljáról az adatkezelés időtartamáról az adatszlgáltatás elmaradásának következményéről adatfeldlgzó személyéről, adatfeldlgzás céljáról adattvábbítás esetén az adattvábbítás címzettjéről nemzetközi adattvábbítás címzettjéről, jgalapjáról az autmatizált döntéshzatal, prfilalktás tényéről az érintettet megillető jgkról, jgrvslati lehetőségekről A GDPR 13 cikk (1) és (2) bekezdésében felsrlt tvábbi infrmációk (érintettek jgai, felügyeleti hatósághz benyújtható panasz jgáról, bírósághz frdulás jga stb.) a Tájékztatóban külön pntkban (IX. X..) összefglalva találhatók meg. Adatkezelő tájékztatja az érintetteket, hgy autmatizált döntéshzatalt és prfilalktást az általa kezelt személyes adatk tekintetében semmilyen frmában nem végez. Adatkezelő a webáruház üzemeltetésével összefüggésben az alábbi személyes adatk kezelését végzi: (A jelenleg beírt tartalm jellemzően webáruházakban tipikusan előfrduló adatkezeléseket tartalmazó mintaként szlgál, aznban ez a pnt az Adatkezelő részéről figyelemmel az általa ténylegesen végzett különböző adatkezelési célkra tvábbi kiegészítést, pntsítást, behelyettesítést, vagy épp ellenkezőleg ilyen cél hiányában a felsrltakból történő kiemelést, törlést igényel.). Amennyiben Önnél ilyen krrigálásra szükség van, kérjük jelezze ezt a Megbíztt részére. V/1. Vásárlás az EMAG rendszerén keresztül Az Adatkezelő webáruházában található termékek megvásárlhatók az EMAG webáruházából is. Ilyen esetekben a vásárlással kapcslats adatkezelések tekintetében ú.n. közös adatkezelés valósul meg az Adatkezelő és az EMAG rendszerét üzemeltető Dante Internatinal Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út , Adószám: , Cégjegyzékszám: , telefnszám: +36 (1) ) mint független, önálló adatkezelő - közreműködésével. Az Adatkezelő csak és kizárólag a vásárlással kapcslats adatkat kapja meg az EMAG rendszerén keresztül, melyeket ezt követően ly módn kezel, mintha a vásárlás az Adatkezelő saját webáruházán keresztül történt vlna. Az Adatkezelő az EMAG-tól semmilyen személyes adatkra épülő statisztikát (pl. látgatttsági) nem kér az tt rendelést leadó érintettek krára, nemére, családi állaptára stb. vnatkzóan. 9

10 Adatkezelő ugyanakkr felhívja az érintettek figyelmét, hgy az EMAG üzemeltetője a Dante Internatinal Kft. - az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően az EMAG-n történő minden nemű adatkezelés tekintetében az EMAG adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hgy az EMAG adatkezelési elveiről, szabályzatáról az áruáz alábbiakban hivatkztt webldalán keresztül szíveskedjenek tájékztatást szerezni. EMAG adatkezelési irányelvei: V/2. Regisztráció a webáruházban Az Adatkezelő regisztrációs lehetőséget biztsít azknak az érintetteknek, akik vásárlásaikat a felhasználói fiókjukn keresztül szeretnék lebnylítani. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki webáruházban regisztrál. kezelt adatk köre: felhasználónév, cím, jelszó az adatkezelés célja: a felhasználói fiókba történő biztnságs belépés, aznsítás, kapcslattartás. adatkezelés időtartama: az érintett hzzájárulásának visszavnásáig. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. Az érintett a jelen pntban megnevezett személyes adataira vnatkzó és a megjelölt adatkezelési célhz írásban a webldaln keresztül adtt önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. V/3. Vásárlás a webáruházban az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szlgáltatásk közül vásárlni kíván kezelt adatk köre: név, cím, telefnszám, számlázási és szállítási adatk (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) aznsító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választtt fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje. 10

11 az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebnylítása, a megrendelések teljesítése, a vásárló nyilvántartása, aznsítása, kapcslattartás, a vásárlás és fizetés dkumentálása. az adatkezelés időtartama: a Ptk. 6:22. (1) bekezdés alapján a szerződésből fakadó igény elévüléséig, azaz öt évig. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása adatfeldlgzó: 1. Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja. 2. VARGA KÖNYVELŐIRODA KFT. (székhely: 9700 Szmbathely, Kiskar u em. 11., cégjegyzékszám: , adószám: , telefnszám: +36 (94) / 20/ , részére könyvelési feladatk végzése céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán az adatfeldlgzókn kívül adatt harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. V/4. Számla kiállítása a vásárláshz kapcslódóan: Az Adatkezelő a webáruházban vásárlók részére az általa frgalmaztt termékek értékesítéséhez kapcslódóan számlát állít ki. A számlát a hatálys jgszabályk előírásainak megfelelő időtartamig őrzi. az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vnatkzó jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pntja az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által frgalmaztt termékekből vásárl. kezelt adatk köre, frrása: név, lakcím (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a termék darabszáma, ellenértéke (fizetendő végösszeg), a megfizetett áfa összege, választtt fizetési mód, a termék vásárlásának dátuma, egyéni vállalkzó esetén adószám (közösségi adószám), Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: a megvásárlt termékek ellenértékének megfizetését igazló biznylat kiállítása, az Adatkezelő számviteli kötelezettségének teljesítése. A vásárló és a vásárlás (fizetés) adatainak nyilvántartása, aznsítása, dkumentálása. az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. (2) bekezdése alapján nylc év az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a terméket megvásárló természetes személy nem kaphat névre szóló számlát. adatfeldlgzó: VARGA KÖNYVELŐIRODA KFT. (székhely: 9700 Szmbathely, Kiskar u em. 11., cégjegyzékszám: , adószám: , telefnszám: +36 (94)

12 503 / 20/ , részére könyvelési feladatk végzése céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja V/5. adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán az adatfeldlgzón kívül adatt harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Banki utalással történő fizetés esetén kezelt bankszámla adatk Az Adatkezelő által frgalmaztt termékek ellenértékének megfizetése száms esetben banki átutalás révén történik. Adatkezelő az átutaláskkal összefüggésben tudmására juttt bank és üzleti titkk megóvása érdekében ezeket az adatkat csak azn munkavállalói részére teszi (titktartási nyilatkzat aláírása mellett) elérhetővé, akiknek a feladatai ellátásáhz ez szükséges, ezen felül a könyvelési feladatkat ellátó adatfeldlgzó részére hzzáférhető az adat. az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés jgi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő által frgalmaztt termékekből vásárl és a vásárlás ellenértékét banki átutalás révén fizeti ki kezelt adatk köre, frrása: számlatulajdns neve, bankszámla adatai, a vásárlás értéke (összege) a közlemény rvatban a vásárlással összefüggésben feltüntetett aznsító adatk, az átutalás időpntja. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: a vásárláshz kapcslódó pénzügyi teljesítés adatainak és összegének ellenőrzése, a teljesítés megkönnyítésének elősegítése az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. (2) bekezdése alapján nylc év az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az érintett vásárló nem tud banki átutalás révén fizetni, adatfeldlgzó: VARGA KÖNYVELŐIRODA KFT. (székhely: 9700 Szmbathely, Kiskar u em. 11., cégjegyzékszám: , adószám: , telefnszám: +36 (94) / 20/ , részére könyvelési feladatk végzése céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja V/6. adattvábbítás: bankkártyás fizetés esetén: a fizetés (tranzakció) időpntja, összege a vásárló aznsítója a webáruház nline fizetési felületét biztsító OTP Mbil Szlgáltató Kft (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u , adószám: , telefn: +36 (1/20/30/70) , felé nemzetközi adattvábbítás: nincs. autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. A termékek kiszállítása kapcsán kezelt adatk 12

13 V/7. az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szlgáltatásk közül vásárl és kiszállítást (házhzszállítást) kér. kezelt adatk köre: név, cím/telefnszám, szállítási adatk (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) aznsító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választtt fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma az adatkezelés célja: a webáruházból megrendelt termékeknek az érintett által megadtt címre történő kiszállítása és az ehhez szükséges kapcslattartás. az adatkezelés időtartama: a házhzszállítás lebnylításáig. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása adatfeldlgzó: a Társaság nem veszi igénybe külön adatfeldlgzó közreműködését. adattvábbítás: Magyar Psta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., telefnszám: +36 (1) , részére termékek kézbesítése céljából; adattvábbítás jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja és a Psta tv. 54. (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termékek kiszállításáhz) szükséges G3 Wrldwide Hungary Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Ecseri út , telefnszám: +36 (20) , részére termékek nemzetközi kézbesítése céljából; adattvábbítás jgalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja és a Psta tv. 54. (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez (termékek nemzetközi kiszállításáhz) szükséges nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba Felhívjuk a figyelmet, hgy a Magyar Psta Zrt. mint önálló adatkezelő végzi tevékenységét, melyhez igénybe veheti adatfeldlgzóként tvábbi alvállalkzók közreműködését is (kihelyezett Psta Pntk). Ugyanígy önálló adatkezelőnek minősül a G3 Wrldwide Hungary Kft. is, akik a nemzetközi szállításhz a címzett adatait nemzetközi kiszállító partnerei és az anyavállalat (G3 Wrldwide Mail N.V.) felé tvábbíthatja. A Magyar Psta Zrt. adatkezelési tájékztatója a következő címen érhető el: A G3 Wrldwide Mail N.V. (Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK, The Hague, The Netherlands) által üzemeltetett Spring-GDS nemzetközi árufuvarzási szlgáltatás angl nyelvű adatkezelési tájékztatója a következő címen érhető el: Hírlevél küldés (Direkt Marketing) Az Adatkezelő lehetőséget biztsít a webáruházban a vásárlók, valamint a látgatók, érdeklődők részére az tt üzemeltetett hírlevél szlgáltatás igénybevételére. A szlgáltatás használata díjmentes, aznban a jgszabályi kötelezettségeknek megfelelően az igénylő előzetes hzzájárulása szükséges. A regisztráltak adatainak kezelését az Adatkezelő saját maga végzi a tárhelyszlgáltató által biztsíttt, a webáruház 13

14 rendszerébe integrált hírlevélküldő rendszeren belül, külső hírlevélküldő szlgáltatást nem vesz igénybe. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, a Grt. 6. (1) és (5) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szlgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkzással, a személyes adatainak megadása mellett a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, a hírlevél útján küldött üzenetekhez adtt hzzájárulás. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az érintett számára tájékztatás nyújtása az Adatkezelő termékeiről, szlgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek frmájában (pl.: akciók, hírek, események, szlgáltatásk, árak váltzása, stb.). az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hzzájárulása visszavnásáig. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkzttak listáját kétévente felülvizsgálja és a tvábbi hírlevelek küldéséhez megerősítő t kér. (legutóbbi felülvizsgálat időpntja május 22). Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő t, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról. az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a krábban feliratkztt érintett a megerősítő hiányában tvábbi hírleveleket már nem kap. adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek. nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. Az érintett a jelen pntban megnevezett személyes adataira vnatkzó és a megjelölt adatkezelési célhz írásban a webldaln keresztül adtt önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. V/8. Ajánlatkérés (elektrnikus frmában, pstai útn keresztül) Az Adatkezelő lehetővé teszi, hgy a termékei iránt érdeklődő személyek ajánlatkéréssel frduljanak hzzá. Az ajánlatkérés egyaránt lehetséges elektrnikus, vagy pstai útn. Telefnn érkezett ajánlatkérés esetén (az adatk rögzítése nélkül) az Adatkezelő kéri az érintettet, hgy ajánlatkérését az Adatkezelő II. pntban megadtt elérhetőségei valamelyikére küldött íráss frmában tegye meg, kivéve, ha az ajánlatkérés egyszerűen és aznnal megválaszlható, ill. annak semmilyen frmában történő dkumentálása sem szükséges. Az ajánlatkérés beérkezése után az Adatkezelő elkészíti az érintett számára adtt ajánlatt és a megadtt kapcslattartási frmán keresztül juttatja el számára. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja 14

15 az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatt kér, a személyes adatainak megadása mellett a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, üzenet (ajánlat) tárgya, pstai útn érkezett kérés esetén az ajánlatt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám). Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcslattartás az adatkezelés időtartama: az adtt ajánlat érvényességi idejének lejártáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. Az érintett a jelen pntban megnevezett személyes adataira vnatkzó és a megjelölt adatkezelési célhz írásban (elektrnikus, vagy pstai útn papír alapn) adtt önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. V/9. Infrmációkérés (elektrnikus frmában, pstai útn, vagy faxn keresztül) Az Adatkezelő ugyancsak lehetővé teszi, hgy a termékei iránt érdeklődő személyek, minden egyéb, az ajánlatkérés körébe nem tartzó tárgyban infrmációt kérjenek tőle. Az infrmációkérés egyaránt lehetséges elektrnikus vagy, pstai útn. Telefnn érkezett kérdés esetén az Adatkezelő kéri az érintettet, hgy a kérdést az Adatkezelő II. pntban megadtt elérhetőségei valamelyikére küldött íráss frmában tegye meg, kivéve, ha a kérés egyszerűen és aznnal megválaszlható, ill. annak semmilyen frmában történő dkumentálása sem szükséges. Pl. az érintett a saját nevének és egyéb adatainak közlése nélkül az Adatkezelő valamelyik termékével kapcslatsan érdeklődik. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől a termékeivel, szlgáltatásaival kapcslatsan infrmációt kér a személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartzik az ajánlatkérés körébe. a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, üzenet tárgya (pstai útn érkezett kérés esetén az infrmációt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az érintett számára infrmáció (válaszadás) nyújtása és az ehhez szükséges kapcslattartás 15

16 az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: az infrmációkérés meghiúsulása adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. Az érintett a jelen pntban megnevezett személyes adataira vnatkzó és a megjelölt adatkezelési célhz írásban (elektrnikus, vagy pstai útn papír alapn) adtt önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. V/10. Panaszk és minőségi kifgásk kezelése Adatkezelő az általa frgalmaztt termékekkel kapcslatban személyesen, elektrnikus útn, vagy papír alapn érkezett panaszkat jegyzőkönyv felvétele mellett kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az érintett személyt tájékztatja. az adatkezelés jgalapja: az adatkezelés jgi kötelezettség teljesítéshez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pntja, Fgytv. 17/A (7) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy elektrnikus útn, vagy papír alapn panasszal és/vagy minőségi kifgással él az általa frgalmaztt termékkel és/vagy az ahhz kapcslódó szlgáltatáskkal szemben, vagy a termék/szlgáltatás frgalmazásával, értékesítésével összefüggő kból kiflyólag pl. késedelmes szállítás kifgást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcslatsan. a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, (pstai útn érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a panasszal, minőségi kifgással érintett termék/szlgáltatás megnevezése, vételára, egyéb aznsítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak biznyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifgás rendezésének módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti esetleges jgvita eldöntéséhez biznyíték szlgáltatása, az Adatkezelő által frgalmaztt termékekkel/szlgáltatáskkal valamint az értékesítéssel összefüggő kból felmerülő panaszk, minőségi kifgásk hatékny kezelése, azk kivizsgálása, az ehhez szükséges aznsítás, kapcslattartás, utólags biznyíthatóság az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17/A (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszkról, minőségi kifgáskról felvett jegyzőkönyvek és válaszk máslati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszáru biznylatk, számlák esetén a Számv. tv (2) bekezdése alapján nylc év, az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifgás kezelésének elmaradása 16

17 adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: nincs autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. V/11. Nyereményjáték szervezése Adatkezelő lehetőséget biztsít az érintettnek arra, hgy a webldaln es/vagy ezzel egyidejűleg az adatkezelő Facebk ldalán keresztül is meghirdetett, népszerűsített nyereményjátékkn részt vegyen. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, a Grt. 6 (1) és (5) bekezdése az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webldalán és/vagy a Facebk ldalán szervezett nyereményjátékkban a meghirdetett játékszabályk szerint részt kíván venni a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, nyeremény esetén a nyertes érintett szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb. házszám, emelet ajtó, irányítószám. Tvábbá az érintett Facebk ldaln regisztrált neve, a nyereményjátékkkal összefüggésben küldött/leadtt hzzászólásai, külön kért hzzájárulás esetén az Adatkezelő nyereményjátékának nyerteseként való feltüntetés a Facebk ldaln. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékkn történő részvétel, a srslás lebnylítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése és az ehhez szükséges kapcslattartás az adatkezelés időtartama: az érintett önkéntes hzzájárulása visszavnásáig, illetve a Számv. tv (2) bekezdése alá tartzó biznylatk esetében nylc évig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékkban történő részvétel kizártsága adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek nemzetközi adattvábbítás: A Facebk részére, mint önálló adatkezelő. autmatizált döntéshzatal, prfilalktás: a Társaság nem végez ilyen jellegű adatkezelést az érintetteket semmilyen rendszer, szempnt stb. alapján nem pntzza vagy srlja be különböző kategóriákba. Az érintett a jelen pntban megnevezett személyes adataira vnatkzó és a megjelölt adatkezelési célhz írásban (elektrnikusan, vagy pstai útn papír alapn) adtt önkéntes hzzájárulását bármikr visszavnhatja az Adatkezelő II. pntban feltüntetett elérhetőségei bármelyikére 17

18 küldött íráss nyilatkzatával. A hzzájárulás visszavnása díjmentes és semmilyen feltételhez nem kötött, aznban a hzzájárulás visszavnása nem érinti a visszavnás előtti adatkezelés jgszerűségét. Az Adatkezelő a Facebk-tól semmilyen személyes adatkra épülő statisztikát (pl. látgatttsági) nem kér az ldalán a nyereményjátékait felkereső, lájkló, azn résztvevő, azzal kapcslatsan véleményt megfgalmazó érintettek krára, nemére, családi állaptára stb. vnatkzóan. Adatkezelő ugyanakkr felhívja az érintettek figyelmét, hgy a Facebk az Adatkezelőtől független, önálló adatkezelő. Ennek megfelelően, amennyiben a nyereményjáték az Adatkezelő Facebk ldalán is meghirdetésre kerül, abban az esetben az érintett részéről önkéntesen a Facebk ldaln keresztül megadtt személyes adatk és az azkhz kapcslódó tartalmak elhelyezése, törlése, visszavnása, ill. ezen adatk kezelése tekintetében a Facebk adatkezelési szabályzata irányadó. Kérjük tehát, hgy a Facebk adatkezelési elveiről, szabályzatáról a közösségi ldal alábbiakban hivatkztt webldalán keresztül szíveskedjenek tájékztatást szerezni. Facebk adatkezelési irányelvei: V/12. Vélemények, termékértékelések az Adatkezelő termékeiről, szlgáltatásairól a webldaln Az Adatkezelő webldalán keresztül lehetőséget biztsít arra, hgy az általa frgalmaztt termékeket megvásárló személyek, a termékekkel és az adatkezelővel kapcslatsan megfgalmaztt részletes véleményüket másk számára is elérhetővé, megismerhetővé tegyék. az adatkezelés jgalapja: az érintett önkéntes hzzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pntja, az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő termékeiről, szlgáltatásairól szöveges és/vagy pntszáms értékelést kíván adni és hzzájárul az értékelés nyilvánsságra hzataláhz a kezelt adatk köre, frrása: név, cím, az értékelés pntszáma és/vagy szövege. Az adatk frrása közvetlenül az érintettől. az adatkezelés célja: az Adatkezelő által frgalmaztt termékek megvásárlása iránt érdeklődők döntésének megkönnyítése az értékelés alapján a termékpaletta flyamats fejlesztése, a vásárlók kiszlgálásának javítása, vásárlói szkásk elemzése, marketing célkra felhasználása az adatkezelés időtartama: az érintett személy hzzájárulásának visszavnásáig az adatszlgáltatás elmaradásának következménye: a vélemény nyilvánsságra hzatalának elmaradása adatfeldlgzó: Nagy Ádám ev (székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b, adószám: , vállalkzói nyilvántartási szám: , telefnszám: +36 (20) , részére nline tárhely biztsítása céljából; jgalap: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pntja adattvábbítás: a Társaság nem tvábbít jelen pntban nevezett adatk kezelése srán adatt az adatfeldlgzón kívül harmadik személynek. nemzetközi adattvábbítás: nincs 18

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság június 5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRO-OXIGÉN ORVOSI MŰSZER- ÉS ELEKTROTECHNIKAI Krlátlt Felelősségű Társaság 2019. június 5. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Süveges Kft. Ez az adatkezelési tájékztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatk szabad áramlásáról az Európai Parlament és a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az adatkezelő személye, a szabályzat célja Az adatkezelő neve: Szalay és Társa Kft. (a tvábbiakban Badacsny Ingatlanirda) Székhelye: 8261 Badacsny, Római út 142.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Jelen adatvédelmi tájékztató (Tájékztató) célja azn szabályk megállapítása, amelyek biztsítják, hgy a Cégnév: Best Cntakt Hungary Kft. SZÉKHELY:8200 Veszprém, Pipacs u. 14. ADÓSZÁM:22705813-2-19

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. R & D TRENDY SZALON Korlátolt Felelősségű Társaság május 8. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ R & D TRENDY SZALON Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... 5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 25. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ DÍVA 2002 Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 25. TARTALOMJEGYZÉK I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA...5 II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...7

Részletesebben

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A WEBOLDALON KERESZTÜL RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Látgató! A Hungar Classic Kft. a webldalunkn keresztül rögzített személyes adatkra vnatkzóan az alábbiakról kívánja Önt

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub február 20. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2019. február 20. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Tarr Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.; Cégjegyzékszám: 17-09-000720; a tvábbiakban: "Adatkezelő") tájékztatását a webldalán leadható

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott

Adatkezelési Szabályzat A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott Adatkezelési Szabályzat A Játéksk hzzájárulása alapján a Játéksk személyes adatait a Játékszabály és adatkezelési szabályzat srán megadtt tájékztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. La Tenda Home Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 2. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ La Tenda Hme Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 2. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... -

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? Mi, azaz az AmRest Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. trny 2. emelet) Ön, azaz az a természetes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság június 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FAR-MA Kereskedelmi és Szállító Betéti Társaság 2018. június 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezelésről RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS munkaerő-tbrzáshz kapcslódó adatkezelésről 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. BRISK Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BRISK Hungary Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 1 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Az adatkezelési tájékztató a WebEye Magyarrszág Kft. (székhely: 1043 Budapest, Dugnics utca 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-860532) WebEye Szlgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Előfizetési

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. ADVESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság április 23. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADVESZ Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. április 23. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 -

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság május 18. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ B MARCIPÁN Kereskedelmi és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékztató Az Excalibur Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Adatkezelő ) által üzemeltetett excaliburknyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, ayurvedamasszazsktatas.hu,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását az általa közzétett álláshirdetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcslatban. Elérhetőségeink:

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Egri Vízilabda Klub december 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Egri Vízilabda Klub 2018. december 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... - 4 - III. AZ

Részletesebben

Adatkezelő személye a domain névhez tartozó weboldalon

Adatkezelő személye a   domain névhez tartozó weboldalon Adatkezelési tályékztató 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

PRIVACY POLICY. 1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? PRIVACY POLICY 1. Ki kicsda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban? 2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja? 3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt? 4.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Blthely.hu Kft. Online Frgalm Kft. Nagy Ádám ev. 2018. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA... - 3 - II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Patika Platfrm Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) tájékztatását a www.daxa.hu és www.patikaplatfrm.hu dmain nevek alatt elérhető internetes ldal (a tvábbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az Aristn Therm Hungary Kft. tájékztatását tartalmazza a My Aristn prgramban megvalósuló adatkezelésekről. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az alábbi tájékztató célja, hgy segítségével Ön a Kézenfgva Alapítvány Jgsegély Szlgálata (A tvábbiakban: Szlgáltató) (http://kezenfgva.hu/jgsegely-szlgalat)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza az evisit Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) www.evisit.hu hnlapján megvalósuló adatkezeléssel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1.) Bevezetés Adatkezelő személye a www.hungargumi.hu Dmain névhez tartzó webldaln Cég név: Tp-Tyre Kft. Székhely: 2072 Zsámbék Petőfi u. 20. Telephelyeink: - 1158 Budapest Késmárk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Participati Kft. és az AON Magyarrszág Kft. által a HR Fest elnevezésű rendezvénnyel kapcslatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Az adatkezelési tájékztató célja, hatálya Az EsperAm 90 Oktató és Szlgáltató Betéti társaság, rövidített nevén: (a tvábbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet frdít arra, hgy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató lakasdekrajandek.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Elit Cnt Kft. (2112, Veresegyház, Széchenyi tér 9., Cégjegyzékszám: 13-09-116109, adószám: 14101654-2-13) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek

Általános Szerződéses Feltételek Általáns Szerződéses Feltételek 1. A szlgáltató adatai, elérhetősége 1. A szlgáltató neve: Match-Meeting Kft. A szlgáltató címe: 1037 Budapest, Bécsi út 85. A szlgáltató cégjegyzékszáma: 11-09-023512 2.

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA AZ AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. (3300 EGER, RÁKÓCZI ÚT 44. 7. E. 52. SZÉKHELY 3300 EGER, KISASSZONY UTCA 34. SZÁM ALATTI TELEPHELY) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kvács Zltán és Dudás Pálné

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen szabályzat célja, hgy meghatárzza a Tudats Nevelés Bt. által flytattt személyes adatk kezelésével kapcslats szabálykat és eljárási rendet, valamint biztsítsa az adatvédelem

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy a Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Rejtett Kincsek Dwn Egyesület, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17. Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Bcskai

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Lmex Kft. (a tvábbiakban: Adatkezelő) által a vásárlóit érintő adatkezelésekkel kapcslats tájékztatást. Az adatkezelési tájékztató a 2016/679 számú

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató www.hbt-shp.hu A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Hrvát Rland; Telefnszám: +36 20

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató admiralishajsblt.hu Adatkezelési tájékztató Bevezetés A Sándr Csaba ev. (7700, Mhács, Cselepart üdülő-telep 20., nyilvántartási szám: 51872236, adószám: 76543195-1-22) (a tvábbiakban: Szlgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató A Bradway-Imm Kft. (tvábbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett www.bradwayclub.hu webldal (a tvábbiakban: Hnlap) üzemeltetése srán a Hnlapra látgatók és a Hnlapn ajánlatt kérők

Részletesebben

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési adatvédelmi tájékztató Jelen adatvédelmi - adatkezelési tájékztató célja, hgy az INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Nyíregyházi Nyelviskla Krlátlt Felelősségű Társaság Rövid név: ILS Nyelviskla

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (WEB ldalra) Bevezetés Az NHSZ Zöldfk Zrt. (8600 Siófk, Bajcsy-Zs. u. 220., asz: 11227209-2-14, cgjsz: 14-10- 300063) (a tvábbiakban: Szlgáltató) alá veti magát a következő tájékztatónak.

Részletesebben

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. címünk:

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.  címünk: 1 1. Az adatkezelés célja A Gldberg Cnsulting Kft. (cím: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.) a tvábbiakban, szlgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jgi közlemény

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Röviden Bevezetés Személyes adatkat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatkat a lehető legbiztnságsabban tárljuk Harmadik félnek személyes adatkat csak hzzájárulással

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: május 23-tól) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (Érvényes: 2018. május 23-tól) A Badacsny Ingatlanirda elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes infrmációinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Webldalaink jelentős

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató SevaCm Kft. 1. BEVEZETÉS A SevaCm Kft. (1048 Budapest, Lakkzó u. 39., tvábbiakban SevaCm Kft., szlgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk srán? Társaságunk az adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a PAK Persnal Hungary Kft., mint szlgáltató tájékztatását a pakpersnal.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban.

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Közzététel napja: április 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Közzététel napja: 2019. április 23. 1. Bevezetés A jelen tájékztató ( Tájékztató ) célja, hgy rögzítse az UNICEF Magyar Bizttság Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Jelen dkumentum tartalmazza a Jbcapital Kft., mint szlgáltató tájékztatását a jbcapital.eu közvetítési tevékenységével összefüggésben megvalósuló adatkezelésekkel kapcslatban. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalmjegyzék ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Elfgadás dátuma: 2019-03-01 Adatkezelési tájékztató Adatkezelő adatai A hnlapn végzett adatkezelések jgszabályi háttere, jgalapja, célja, a kezelt személyes adatk

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

A Magyar Telekom Nyrt. Hello Mol! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya A Magyar Telekm Nyrt. Hell Ml! elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ( Szabályzat ) vnatkzik a Magyar Telekm Nyrt. (Cg. 01-10-041928, 1013 Budapest, Krisztina

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ amelyben tájékztatjuk Önt, mint hnlapunk látgatóját, valamint szlgáltatásaink igénybe vevőjét Kamaránk és jelen hnlapunk adatvédelmi szabályairól. 1. Milyen alapelveket követünk?

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. Tartalom ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tartalm 1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?... 1 2. ADATKEZELŐ ADATAI... 2 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALAKON?... 2 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?... 5

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató BOLDOGKŐ-FRUIT KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr

Részletesebben

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTTHONMELEGE.COM ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési tájékztató a www.tthnmelege.cm webldal (tvábbiakban Hnlap) adatkezelési gyakrlatának feltételeit tartalmazza. Ez az ldal a B2B Grup Kft. (tvábbiakban:

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZLÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A PARAGON-Alkusz Biztsításközvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tvábbiakban: Biztsításközvetítő) a felmerülő panaszk gyrs és egyértelmű

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Netsurf Távközlési és Szlgáltató Kft. SZÉKHELY: 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64. ADÓSZÁM: 12937626-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-008263 1 Tartalm 1. A szabályzat célja... 4 2.

Részletesebben

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője:

A 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27. szám alatti Mandala Jóga Nyugati elnevezésű stúdió üzemeltetője: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÓRARENDI ÓRÁN RÉSZVÉTEL (E-BÉRLET), JÓGA TANFOLYAMRA, OKTATÓKÉPZÉSRE, TÁBORRA JELENTKEZÉS KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 24. Az Adatkezelők adatai: A 1132 Budapest, Kresz Géza u.

Részletesebben

ELTEC HOLDING KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELTEC HOLDING KFT.   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELTEC HOLDING KFT. HTTP://WWW.ELTEC.NET/ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: Nagy Krisztián Ellenőrizte: Dömölki Csaba Változat: 1.1 (2018.01.02.) ELTEC HOLDING KFT. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 ADATKEZELŐ...

Részletesebben

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET ISO 9000 FÓRUM ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS TANÁCS 2016/679 ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE GDPR - A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető

TÁJÉKOZTATÓ. Bevezető TÁJÉKOZTATÓ Az pénzmsás és terrrizmus finanszírzása megelőzésével és megakadályzásával kapcslats eljárásairól Bevezető A pénzmsás lyan bűncselekmény, amelynek célja, hgy az illegális útn, avagy bűnözésből

Részletesebben

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI és COOKIE SZABÁLYZAT A jelen adatvédelmi szabályzat azkat a személyes adatkat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehzására (kezelésére) akkr kerül sr, amikr Ön a Be Smart Klub webldalait ( Webldalak

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató Tartalmjegyzék Bevezető... 1 Jelen tájékztató nrmatív hátterét a következő jgszabályk alktják:... 2 A tájékztatóban található legfntsabb fgalmak és azk értelmezése:... 2 Az adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban

Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcsolatban Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel kapcslats infrmációkat? Az MLSZ

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018. Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Vnatkzó jgszabályk... 3 2. Fgalmak... 4 II. ADATKEZELÉSI

Részletesebben

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli.

Érintett minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és kezeli. Általános tájékoztatás a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendeletről Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete - általános adatvédelmi rendelet Mi a célja? A GDPR az Európai Parlament

Részletesebben

Felhasználási feltételek 1.2

Felhasználási feltételek 1.2 Felhasználási feltételek 1.2 E hnlap célja az, hgy segítsen megismerni a 2019.05.18-i találkzón elhangzttakat. Szeretnénk, ha a hnlapunkból másk is hasznt merítenének, de kérjük, ne használja fel annak

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT BELCHIM CROP PROTECTION (Érvényes 2018. május 25-től) A jelen adatvédelmi nyilatkzatt az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkzatban feltüntetett kezeléséért közvetlenül vagy a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékztató 1. Adatkezelő és jelen webhely aznsítása 1.1. Tájékztatjuk, hgy jelen webhelyet STRUKTÚRA munkaerő kölcsönző és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: 1077 Budapest Rttenbiller

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Rbgjn a Varta-val!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat Adatvédelmi tájékztató és szabályzat Hatályba lépésének napja: 2018. május 25. BEVEZETÉS Sóti-Silye Adrienn tevékenysége srán fkzttan ügyel a személyes adatk védelmére, a kötelező jgi rendelkezések betartására,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: MÁJUS 23. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL, WEBOLDAL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2018. MÁJUS 23. Az Adatkezelő adatai: Szervezet neve: Dahlia Jóga Egyesület (tvábbiakban: Adatkezelő ) Székhely, pstacím: 4026 Debrecen, Darabs

Részletesebben

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/

Kiss Ferenc Tel.: 82/ ; 82/ Kiss Ferenc Tel.: 82/579-577; 82/579-575 Refrmátus Idősek Otthna www.msdstthn.hu 7257 Msdós, Petőfi Sándr u. 4. kissferenc.idstthn@refrmatus.hu Kérelem a személyes gndskdást nyújtó szciális ellátás igénybevételéhez

Részletesebben

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA EUROCENTER ÓBUDA BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZERENCSEKERÉK JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék szervezője A Játék szervezője, adatkezelője a 1032 Budapest, Bécsi út 154. szám alatt található EurCenter

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz: ) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Mntevide u. 3/B., cjsz: 01-10-045744) ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Kelt, Budapest

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a weboldal látogatói részére

Adatkezelési tájékoztató. a   weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató a http://www.orchideatarsasag.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 7 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) a   weboldalon futó SPAR online nyereményjátékhoz Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) a www.redbull.spar.hu webldaln futó SPAR nline nyereményjátékhz A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában

Részletesebben

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi

Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékoztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Groupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi Kamerával megfigyelés Adatkezelési Tájékztató az MLSZ közreműködésével kiépített kamerarendszerek és a Grupama Aréna kamerarendszerének MLSZ általi alkalmazásával kapcslatban 1. Hl találja az adatkezeléssel

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT

TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓK TÁRSASÁGA TTT Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2019. (A 2018-as Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (1.) felülvizsgálata, módsítása) Készítette: Dr. Lengvári Tibr 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI. Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT DIGI Irány Bázel! Európa Liga nyereményjáték A DIGI Távközlési és Szlgáltató Krlátlt Felelősségű Társaság ( Szervező vagy DIGI ) a szlgáltatásával kapcslats nyereményjátékt (a

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ARCHICOM KFT WEBEYE SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁS a WebEye Szlgáltatás igénybevételével WebEye rendszerbe bekerülő személyes adatk feldlgzására

Részletesebben

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Red Bull Pilvaker! nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet minden, Magyarrszágn bejelentett lakcímmel

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a http://www.nipponauto.hu weboldal látogatói részére Adatkezelési tájékoztató - 1 / 8 oldal Bevezetés A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált

Részletesebben

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata

Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata Csorba Zsolt EV. Adatvédelmi Szabályzata A Csorba Zsolt EV. által üzemeltetett www.penzugyikozpont.hu weboldal lehetőséget kínál az érdeklődők számára, hogy adataik megadásával visszahívást kérjenek, illetve

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT GYÓGYFÜRDŐ 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Hatályba lépés időpntja: 2012. július 1. Az infrmációs önrendelkezési jgról és az infrmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője

A Indítsd a tavaszt stílusosan Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya. 1 A Játék elnevezése, szervezője A Indítsd a tavaszt stílussan Internetes prmóciós játék hivatals játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Indítsd a tavaszt stílussan" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték

Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat (tvábbiakban: Játékszabályzat) Arla krémsajt nyereményjáték A SPAR Magyarrszág Kereskedelmi Kft. (tvábbiakban: SPAR) nline nyereményjátékában (tvábbiakban: Játék) részt vehet

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Hatálys: v1_2017. január 23-tól Tartalmjegyzék ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az adatkezelő és az adatfeldlgzó... 4 3. A kezelt adatk köre, az adatk

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SMART JOBS KFT. HATÁLYOS: 2018.05.20. INFO@SMART-JOBS.HU Tartalm 1. Az adatkezelési tájékztató célja... 2 2. Az adatkezelő adatai... 2 3. A kezelt személyes adatk a Smart Jbs Kft.

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Nyerjen a Silan illatával!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője

1 A Játék elnevezése, szervezője 1 A Játék elnevezése, szervezője A prmóciós játék elnevezése: "Nyerjen Samsung Msógépet a Henkel-lel!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; évi V. törvény Kossiktea.hu Balatonfüred - Keller Zsuzsanna EV, továbbiakban (székhely: 8230 Balatonfüred, P.Horváth Á. u 18 D telephely. 8230 Balatonfüred Zsigmond u 12 adószám: 67699676-1-39 a továbbiakban Adatkezelő

Részletesebben