II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához"

Átírás

1 II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Részcélok... 3 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható projektjavaslatok száma... 4 B. PROJEKTGAZDA...5 B1. Jogi forma... 5 B2. Méret... 5 B3. Székhely... 5 B4. Iparág... 5 B5. Típus/karakter... 5 B6. Egyéb kizáró okok... 5 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...17 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...19 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...26 F1. A kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Tervezési Útmutató mellékletei

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A projekt célkitűzése olyan módszerek és eljárások fejlesztése, meglévő jó intézményi gyakorlatok gyűjtése, valamint ezek elterjesztése, amelyek képessé teszik az egyes intézményeket (és pedagógusaikat) arra, hogy a tanulás világától távol álló célcsoportokat is sikeresen be tudják vonni a közoktatásba. A program olyan feltételrendszer kialakítását célozza meg, amelyek az iskolarendszert korábban elhagyó, hátrányos helyzetű, túlkoros fiatalok és felnőttek számára nyújthat lehetőséget a középiskola elvégzésére, az érettségi megszerzésére, valamint a szakmaképzésbe való belépés feltételeinek a megteremtéséhez. Ezen túl hatékony együttműködési formák azonosítása, és együttműködési utak kialakítása az ágazat más szereplőivel és a TÁMOP 3-as prioritás pályázati konstrukcióival, valamint más ágazatok szereplőivel (főként szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás, foglalkoztatás területén), a tanulók egyéni sikerességének és tartós munkaerő-piaci szereplővé válásához szükséges feltételek megteremtése érdekében. A konstrukció részeként megvalósuló Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program célja a képzés foglalkoztatási elemmel való összekapcsolása formájában megvalósuló alternatív tanulási útvonalak felkínálása a hátrányos helyzetű, a formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegeknek nyújtott képzések önmagukban nem hatékonyak, nem teszik lehetővé a valódi munkaerőpiaci pozíciók megszerzését. A hátrányok halmozottan jelentkeznek, ami nemcsak az alapkompetenciák (olvasás, szövegértés) hiányát, hanem a munkakultúra, a megfelelő kommunikációs technikák, az érdekérvényesítés hiányát is jelenthetik. Mivel az iskolarendszerű oktatás jelenleg nem nyújt megoldást a probléma kezelésére, szükség van az új tanulási formaként megjelenő képzési-foglalkoztatási modell szélesebb körű alkalmazására, kiterjesztésére. A kiemelt projekt célja, hogy a közoktatás területén olyan eddig ki nem próbált és meg nem honosodott tanulási formákat és rendszereket fejlesszen ki, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá az oktatás minőségének és hozzáférhetőségének javulásához. Tágítani kívánja a tanulás kereteit és mind a tanulási tevékenységek, mind pedig a tanulásba bevonhatók körének bővítését. A célok között szerepel az egyéni tanulási igények szem előtt tartásával a személyes kompetenciák fejlesztése. A konstrukció célja az is, hogy új típusú együttműködéseket, hálózatokat hozzon létre, új partnerségeket generáljon, támogassa az új tanulási formák és rendszerek kialakítását. A2. Részcélok A képzési-foglalkoztatási modell szélesebb körű alkalmazásának módszertani előkészítése. Hagyományostól eltérő tanulási formák sikeres megvalósulását segítő támogatórendszerek, módszerek fejlesztése (lemorzsolódás csökkentése, továbbhaladási útvonalak fejlesztése, közösségi együttműködések támogatása): v v v Mobil iskola kereteinek kialakítása, amely a tanuló tartózkodási helyszínén (kórház, szanatórium, a tanuló lakása) biztosítja a tanulás feltételeit A Szülői Akadémia speciális program segítségével kapcsolja a szülőket az iskolákhoz, annak érdekében, hogy a szülők a hagyományos szülői támogatási formák mellett tudatos és célirányos tevékenységekkel segítsék az iskolában zajló pedagógiai folyamatokat A Testvériskola program az elmúlt 15 év testvériskolai programjainak vizsgálata, elemzése alapján olyan innovatív határon túli és hazai intézményi 3

4 v szintű együttműködések megalapozása, amelyek az eltérő társadalmi és kulturális helyzetben élő tanulók számára lehetőséget biztosítanak egymás jobb megismerésére, a különbözőségek tolerálásra, elfogadásra. A középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási kapcsolatai természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel A program célja tanulási/kutatási projektek révén bővíteni a közoktatási intézmények tanulási kapcsolatait. Az intézményközi kooperáció keretében kapcsolatok kiépítése közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények tanszékei és civil szervezetek között. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a évi akciótervi időszakban a projekt 18 hónapjára Ft. A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi Régióban a pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszegéből 23,5% - azaz Ft - használható fel az arányosítással. A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 3%-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok száma A konstrukció keretében egy, a kiemelt projekt bíráló bizottság döntése alapján az Akciótervben nevesített projekt támogatható. 4

5 B. PROJEKTGAZDA Jelen tervezési kiírás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) részére készült. B1. Jogi forma központi költségvetési szerv KSH besorolás: 312 B2. Méret Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. B3. Székhely Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8. B4. Iparág Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon projektgazda/projekt szervezet részére a. amely adósságrendezési eljárás alatt áll, b. amely az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint a pályázat benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak és ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal nem igazolja, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. c. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; d. amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; e. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 5

6 strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; f. amely nem járul hozzá ahhoz, hogy a Kincstár által mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson; g. amely nem járul hozzá, hogy a köztartozások az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából az adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; h. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; i. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; j. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; k. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektjavaslat benyújtásakor; l. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; i. amely felnőttképzési tevékenységet végez és nem tesz eleget a évi CI. a felnőttképzésről szóló törvény értelmében az alábbiaknak: a) a támogatás teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen, és b) a külön jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. 6

7 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések I. A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program megvalósulását támogató szolgáltató központ létrehozása és működtetése: - Képzési anyagok kidolgozása (pedagógiai asszisztens jelöltek, mentorok, mentorok szupervízorai, intézményvezetők, vizsgáztató helyek - érettségiztető középiskolák részére). - A pedagógiai asszisztens jelöltek, mentorok, mentorok szupervízorai képzési anyagának akkreditáltatása. - A kidolgozott képzések lebonyolítása tréningek formájában, folyamatosan megvalósítva. - Vizsgáztató helyek érettségiztető központok felkészítése, a szakmai vizsgákhoz kapcsolódó anyagok elkészítése, a folyamatos támogatás biztosítása. - A KÁF programot megvalósító intézményi kör felkészítése, módszertanának kidolgozása programkalauz formájában, valamint a megvalósulás időszakában a részt vevő intézmények koordinálása, segítése (állandó kapcsolattartás). - Kutatások, tanulmányok és interjúk készítése, tanulmány- és módszertani kötetek összeállítása. II. Hagyományostól eltérő tanulási formák sikeres megvalósulását segítő támogató rendszerek, módszerek fejlesztése: 1. Mobil-iskola program A mobil-iskola programba bevonandó tanulók és a tanulás lehetséges körülményeinek azonosítása feltáró jellegű kutatással. On-line kérdőív és a reprezentatív mintavétel elkészítése, beérkezett kérdőívek feldolgozása Fókuszcsoportok szervezése (intézményvezetők, pedagógusok, szülők, civilek, egyéb szakemberek) Az adatokat elemző és a következtetéseket tartalmazó tanulmány készítése. Az intézményeket támogató mentorok kiválasztása és felkészítése pilot program keretében. Intézménytámogató mentorok kiválasztási eljárásának kiírása, lebonyolítása és értékelése A kiválasztott 8 intézménytámogató mentor felkészítése (20 órás program) A Mobil-iskola megvalósításához kapcsolódó elektronikus képzési anyagok kidolgozása és biztosítása (mentorok részére) A képzés lebonyolítása A 16 db minta intézmény kialakítása és folyamatos szakmai támogatása. 16 minta intézmény felkészítéséhez szükséges szempontrendszer kidolgozása Budapesten és 7 régióban 1-1 (általános és középfokú) iskola kiválasztása: összesen 16 intézmény 7

8 Modell leírás kidolgozása, 3 nap workshop 30 fő Mobil- iskola működését támogató modell leírás kidolgozása Felkészítő program az intézményi szintű mobil-mentorok intézmény/2 fő, valamint intézményvezető és IKT asszisztens (informatikus) számára Az együttműködő intézményekben (pl.: kórház) dolgozó támogatók felkészítésének módszertanának elkészítése, támogatók felkészítése A program szakmai támogatása (rendszeres kapcsolattartás minimum havi rendszerességgel) 2. Szülői Akadémia Nemzetközi és hazai tapasztalatok összegyűjtése (4 feltáró tanulmány) Pilot program lebonyolítása alap és középfokú intézmények részvételével, ezen belül - 6 (3-3 alap és középfokú) intézmény felkészítése órás programban - módszertani segédanyag készítése az intézmények pedagógusai számára - módszertani segédanyag a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek (intézményenként a bevonásra kerülő szülők aránya a tanulói létszám függvényében kb. 10%) - a szülők bevonását követően rendszeres intézményi fórumok támogatása (érzékenyítés, továbbképzés), melyeket a felkészített intézmények irányítanak és működtetnek - A program nyomon-követése, az esetleges javítások átvezetése a kidolgozott módszertanon. - Az adaptációs kézikönyv összeállítása (az intézmények számára). 3. Testvériskola program - Az alap és középfokú intézmények részvételével megvalósított testvériskola programokról összefoglaló tanulmány készítése. - Az elmúlt 15 év hazai támogatásból megvalósult testvériskolai programjainak vizsgálata, elemzése. - A nemzetközi gyakorlat áttekintése és elemzése 4 különböző fejlettségű Uniós tagország testvériskolai programok tapasztalatainak elemzésével, vizsgálatával. - Az összegyűjtött tapasztalatok alapján, szakmapolitikai javaslat a testvériskolai programok további támogatásához. - Olyan új, innovatív határon túli és hazai intézményi szintű együttműködések megalapozása, amelyek az eltérő társadalmi és kulturális helyzetben élő tanulók számára lehetőséget biztosítanak egymás jobb megismerésére, a különbözőségek tolerálásra, elfogadásra. 4. A középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási kapcsolatai természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel A hazai lehetőségek és igények felmérése, a nemzetközi gyakorlat áttekintése Az intézményi, szervezeti kör lehatárolása, a résztvevők kiválasztása Pilot program lebonyolítása, - az intézményközi együttműködések technikai feltételeinek megteremtése - partneri kapcsolatok kialakítása közoktatási és felsőoktatási intézmények között, projektmegállapodások keretében. - pályaorientációt előtérbe helyező közös intézményi fórumok megvalósítása 8

9 - 10 mintaprojekt megvalósítása A program szakmai támogatása Általános elvárások: A kötelezően megvalósítandó tevékenységekkel, beszerzésekkel kapcsolatos elvárások, melyek pontos ismertetését a megvalósítási tanulmánynak kell tartalmazni: A koncepció pontos kidolgozása, ütemezéssel, mérföldkövekkel. Ügyrend elkészítése és bemutatása azon tevékenységekhez, melyek többszöri találkozót igényelnek a partnerek között. Egyes tevékenységek céljait, célrendszerét ismertetni a cél rövid indoklásával a feladatrész pontos termékének, termékeinek meghatározásával. Az elkészült tanulmányok, kézikönyvek, módszertani útmutatók egyéb elkészült anyagok további hasznosításának, hasznosulásának bemutatása. A kiválasztás (az egyes tevékenységek résztvevőinek, szereplőinek illetve a résztvevő intézmények átlátható kiválasztása) menetét be kell mutatni 1. A kedvezményezett által meghatározott minőségi és mennyiségi belső indikátorok bemutatása minden itt meghatározott feladatnál. Tájékoztatás, nyilvánosság A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a megvalósítás ideje alatt a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A projektzárást követően a fenti C típusú tájékoztatási táblát a kedvezményezett köteles jól látható helyen elhelyezni a fenntartási időszaka alatt is. (A fent előírt és kötelezően megvalósítandó II. számú kommunikációs csomagban felsorolt feladatok, illetve eszközök közül a projektgazdának a közvélemény kutatást nem kötelező megvalósítania tekintettel arra, hogy a projekt kommunikációja kapcsán ez nem szükségszerű) C1.2.Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Nem releváns. 1 Nem lehet pályázat, a támogatást nem lehet továbbpályáztatni. 9

10 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Program szakmai vezetése A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz közalkalmazotti jogviszonyban, legalább heti 20 órában. A szakmai vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 2. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető - projekt asszisztens A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órában. A projektmenedzsernek releváns felsőfokú végzettséggel és 5 éves menedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek legalább heti 20 órában. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). Projektasszisztensek: lehetőség szerint alkalmazható 3. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A támogatott projekt javaslat végrehajtása során a kiemelt projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. Amennyiben a támogatásból megvalósuló beszerzése alapján a Projektgazda nem minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltatók kiválasztásának akkor is nyílt, diszkriminációmentes eljárásban kell történnie. A részletes projektjavaslat benyújtását követően kedvezményezett köteles a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet /B. szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. Az ERFA terhére beszerzendő eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatban: Projektgazda a Megvalósíthatósági tanulmányban részletesen mutassa be, a jelenlegi beszerezni tervezett eszközökkel és immateriális javakkal megegyező, NFT és ÚMFT forrásokból beszerzett eszközöket és indokolja, hogy a meglévő kapacitásain túl miért szükséges új eszközök beszerezése. 4. Egyéb elvárások 10

11 A projektgazdának vállalnia kell, hogy egy Együttműködési Megállapodásban rögzített módon együttműködik a TAMOP es Akcióterv B komponens megvalósítását végző szervezetekkel. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a II. pilot programokban megvalósuló tevékenységek (kutatások) során részletes javaslatot tesz a es Akcióterv terhére a es konstrukció tevékenységeinek tartalmára. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a tervezési kiírás céljaihoz nem illeszkednek. Nem támogatható az a konkrét tevékenység, amely a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programból már támogatást kapott, illetve az ÚMFT más forrásaiból támogatásban részesül. Nem támogatható olyan tevékenység, mely a C.1 pontban nem került felsorolásra. Nem támogatható továbbá az a tevékenység, amely az állami feladatellátás körében jogszabályi kötelezettség alapján, költségvetés terhére kerül finanszírozásra, illetve más hazai forrásból támogatást kapott. C3. Elszámolható költségek köre A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 3%-a, azaz Ft fordítható. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 4. számú mellékletét képező Költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 2. és 3. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató és ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti. Az elszámolható költségek általános útmutatóitól való eltérés esetén a Tervezési útmutató és a Költségvetési specifikáció előírásait kell figyelembe venni! C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, valamint a projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak, illetve a projekt megkezdése előtt keletkeztek (az előkészítés költségei ez alól kivételt képeznek), különösen: pályázatírás költségei kamattartozás kiegyenlítése hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek deviza-átváltási jutalék veszteség jutalékok és osztalék, profit kifizetés visszaigényelhető adók bírságok, kötbérek és perköltségek gépjármű beszerzés, bérlet, tartós bérlet, lízing értékcsökkenés használt eszközök beszerzése földvásárlás, ingatlanvásárlás, új épület építése 11

12 építés, bővítés szállásköltség lízing díj őrzés, védés, takarítás költsége jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés termelő gépek, berendezések beszerzése szállítási, rakodási költségek Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA Elszámolható költségek általános útmutatóban, (átjárhatóság esetén ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban), nevesített el nem számolható költségek. C5. Illeszkedési előírás Kapcsolódó OP konstrukció TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP 3.3.6/A és B Lehatárolás A projekt keretében valósul meg a hazai mérési-értékelési rendszer (diagnosztikus mérés, országos kompetenciamérés, érettségi) továbbfejlesztése, a tanulói, az intézményértékelési, önértékelési, továbbá a program- és projektértékelési eljárások standard elemeinek kidolgozása, az indikátorrendszer továbbfejlesztése és visszacsatolása. Ezen tevékenységek támogatására a jelen kiemelt projekt keretében nincs lehetőség A kognitív és szociális készségeket és képességeket felmérő, a tanulási problémák diagnosztizálására alkalmas tesztrendszerek felállítása. Ezen tevékenységek támogatására a jelen kiemelt projekt keretében nincs lehetőség A célja a kulcskompetenciák elsajátításának biztosítása, a pedagógia kultúra fejlesztése, a minőségi oktatás és hozzáférés kiterjesztése. Ezen tevékenységek támogatására a jelen kiemelt projekt keretében nincs lehetőség A kiemelt program keretében megvalósuló esélyegyenlőségi programok és fejlesztések támogatása jelen konstrukció keretében nem lehetséges. Közoktatási intézményhálózat építése és fejlesztése, szakmai szolgáltatók hálózatba szervezése. Ezen tevékenységek támogatására a jelen kiemelt projekt keretében nincs lehetőség A TÁMOP 3.3.6/B konstrukcióban a KÁF programot megvalósító, közoktatási, közművelődési intézmények, biztosítják a Szinergia A rendszerszintű fejlesztések összhangja, az elért eredmények figyelembevétele a konstrukciók megvalósítása folyamán. A konstrukció tapasztalatainak, eredményeinek figyelembe vétele a megvalósítás során. A kiemelt projekt keretében megvalósuló, különösen az esélyteremtést, valamint az iskolafejlesztést támogató K+F tevékenységek eredményeként létrejövő háttértudás felhasználása a keretében megvalósítandó fejlesztések esetében A A -ban megvalósuló fejlesztések, eredmények elősegíthetik az esélyegyenlőségi programok sikerét, érvényesítését. Az A komponens fejlesztési eredményeinek felhasználása a projekt megvalósítása során. A KÁF program megvalósulását támogató szolgáltató központ létrehozásával és működtetésével járul hozzá a TÁMOP 3.3.6/B projektek sikerességéhez, és 12

13 fiatalok, felnőttek foglalkoztatását az érettségi, majd az OKJ-s szakképesítés megszerzésének ideje alatt. A pedagógiai asszisztens jelöltek a foglalkoztatás során mentori támogatás mellett az iskolában konkrét pedagógiai, segítő feladatokat látnak el. Ugyanígy a leendő közművelődési asszisztens jelöltek is mentorálás melletti foglalkoztatásra vállalkoznak. Ennek támogatását a TÁMOP 3.2.1/2/A projektben létrehozott szolgáltató központ és a kifejlesztett képzések és szolgáltatások segítik, mely támogatások biztosítását és továbbfejlesztését a TÁMOP 3.3.6/A kiemelt projekt folytat. alapozza meg a 3.3.6/A programot Képzési anyagok kidolgozásával, bizonyos képzési anyagok akkreditáltatásával. A kidolgozott képzések lebonyolításával, a vizsgáztató helyek felkészítésével és a szakmai vizsgákhoz kapcsolódó anyagok elkészítése, a folyamatos támogatás biztosításával. A KÁF programot megvalósító intézményi kör felkészítésével, a támogatás módszertanának kidolgozásával. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak Magyarországon, 23,5 %- ban a Közép Magyarországi Régió, a többi a konvergencia régiók területén történhet. C8. A projekt megkezdése A projekt a tervezési felhívás megjelenésének napjától saját felelősségre megkezdhető. C8.1. Megkezdettség Támogatás a tervezési felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez, nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: a. jelen tervezési kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap. b. immateriális javak esetében az átvétel időpontja, c. egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszonelemzés, szükséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az 13

14 előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a Költségvetési specifikáció tartalmazza.) Az előkészítés költségei a tervezési felhívás közzétételének napjától a projekt megkezdéséig számolhatók el. Amennyiben a projektgazda a projektjavaslat benyújtását követően, de még a Támogatási Szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva legfeljebb 18 hónap áll a projektgazda rendelkezésére. A projektgazda projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését (projekt megvalósításának befejezését) követő 30 nap de legkésőbb december 31. C10. Fenntartási kötelezettség A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 3 évig fenntartja: - A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program megvalósulását támogató szolgáltató központot. - A Mobil-iskola program kereteiben az intézményeket támogató mentori kapacitásokat. - A Szülői akadémia keretében az intézményi fórumok támogatását végző kapacitások rendelkezésre állását. - A középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási kapcsolatai természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel című programrésszel összefüggésben a tevékenységek szakmai támogatását végző szakértői kapacitásokat. A projektgazdának vállalnia kell a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A projektgazdának a projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31. napjáig azokat megőriznie. Amennyiben a projektgazda a Projekt Adatlap Számszerűsíthető eredmények pontjában a projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma tervezési útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 14

15 Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a projektgazda nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. Jelen tervezési kiírás keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a projekt időtartama alatt és a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: A jelen kiemelt projekt esetén a Támogató a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően a Kedvezményezettre kiterjedően minimálisan a következő szempontok részletes vizsgálatát végzi el: jogszabályi előfeltételek, intézményi előfeltételek, szervezeti előfeltételek, humánerőforrás előfeltételek, költségvetési előfeltételek, előzmények, egymásra épülési előfeltételek. Ezen túl a támogatási döntést megelőzően a támogató egyéb, a projekt megvalósításával kapcsolatos feltételek vizsgálatát is elrendelheti. A Kedvezményezettnek önálló, Szakmai Irányító Testületet kell létrehozni. A jelen kiemelt projekt esetén a felülvizsgált Esélyegyenlőségi Terv benyújtása szükséges a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele. Az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltaknak eleget kell tenni minden, a projekt megvalósításában közreműködő személy kiválasztása, alkalmazása során, függetlenül attól, hogy munkaszerződéssel vagy megbízási szerződés keretében vesz részt a megvalósításban (a 19. számú melléklet tartalmazza az Útmutatót a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések elszámolásához). Az 1. számú melléklet kiemelt Projekt Adatlap IV. Esélyegyenlőségi Szempontok és a III. pont alatt a fenntarthatósági szempontok esetében a felsoroltak közül 10 szempontot kell megjelölni. A Kedvezményezettnek törekedni kell az azonos munkakörben munkaszerződéssel foglalkoztatott, azonos végzettséggel rendelkező munkatársai részére azonos bérezés, illetve foglalkoztatással összefüggő más juttatás biztosítására. Munkatársai között nem alkalmazhat hátrányos megkülönbözetést a foglalkoztatási jogviszony tekintetében sem. A Kedvezményezettnek a fentiekkel kapcsolatban tett vállalásait, nyilatkozatait az Esélyegyenlőségi Tervében szerepeltetnie kell. Szellemi tulajdonkezelés területén előírt kötelező vállalások: A projekt keretében keletkezett szellemi termékek felhasználását, tulajdonkezelését a pályázó legkésőbb a projektjavaslat benyújtásáig Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatban 15

16 szabályozza, a hatályos jogszabályok alapján, összhangban a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeiben található rendelkezésekkel, (ld. F8. Csatolandó melléklet). 16

17 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. D3. Támogatás összege A jelen tervezési kiírás keretében elnyerhető támogatás összege Ft. A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi Régióban a pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszegéből 23,5% - azaz Ft - használható fel. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. D4. Az önrész összetétele Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen tervezési kiírás esetében nem releváns. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. D7. Előleg igénylése Minden Kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett a Támogatási Szerződés hatálybalépésének napjától, előlegigénylési dokumentum benyújtása mellett jogosult a támogatási összeg 25%-ának erejéig előlegre. 17

18 A Projektgazdának a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Előlegigénylésről szóló Nyilatkozaton rendelkeznie kell arról, hogy igényel-e előleget, arról írásban lemond, halasztott előlegigényléssel kíván élni, vagy több részletben kéri. Az előleget a Közreműködő Szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül utalja át. Az előleg és a köztes kifizetés a HEP IH vezetőjének döntése alapján nem haladhatja meg a támogatási összeg 100%-át. Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. A Kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a Kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított nyolc hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. Az előleg igénylésének pontos feltételeit az útmutató F4.9.1, a pénzügyi finanszírozás részletes szabályait az F4.9 pontja tartalmazza. D8. Egyéb feltételek A projekt nem eredményezhet nyereséget a Kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a Kedvezményezetthez. A jövedelem a nettó bevétel (bevétel csökkentve a működési kiadással). Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 18

19 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási tartalmi és jogosultsági - kritériumok 2. Tartalmi kritériumok 1. Befogadási kritériumok Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás A projekt javaslatot 1 eredeti, 3 másolati nyújtották be. A Projekt Adatlapot 3 elektronikus példányban is benyújtották. A projektjavaslat a benyújtási határidőn belül került feladásra. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget. Az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A papír alapon benyújtott Projekt Adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került Amennyiben bármelyik hiányzik, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben bármelyik hiányzik, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a projekt javaslatot személyesen benyújtják az OKMT részére. Projekt Adatlap II. 6 pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül 7. A projektgazda a támogatásra való jogosultságát az útmutatóban előírt módon igazolta. Egyszeri alkalommal hiánypótolható A borítékon feltüntették a tervezési felhívás valamennyi azonosító adatát (pontos hivatkozási számát és a projekt gazda nevét, címét). A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Egyszeri hiánypótolható alkalommal Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt Projekt Adatlap tekintendő hitelesnek, és 19

20 Szempontok A projekt javaslat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan megszámozott oldalakkal került benyújtásra. A Projekt Adatlap terjedelmi követelményeinek pontos betartása. A Projekt Adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve. A projektjavaslatot magyar nyelven, az előírt Projekt Adatlapon nyújtották be. A Projekt Adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. 15. A projektjavaslatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 16. A projekt megvalósításának helyszíne: Magyarország. 17. A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a projektjavaslat benyújtásának időpontja. 18. Projekt megvalósításának időtartama a tervezési felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. 19. A Tervezési Útmutatóban, és a költségvetési specifikációban előírt, a költségvetésre előírt vonatkozó belső korlátokat betartották. 20. A költségvetés a Projekt Adatlappal összhangban van. 21. A projektgazdára nem vonatkozik a B6. pontban szereplő kizáró okok egyike sem. Megjegyzés a szemponthoz a projekt gazda kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt Adatlap VI. pontja Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Projekt Adatlap nyilatkozata, Projekt Adatlap II. 7 pontja Egyszeri alkalommal hiánypótolható Projekt Adatlap II. 7 pontja. Egyszeri alkalommal hiánypótolható 5. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Egyszeri alkalommal hiánypótolható Projekt Adatlap II.6 pontja, költségvetés adatlap 5. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Egyszeri hiánypótolható alkalommal Projekt Adatlap - a projektgazda nyilatkozata Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 20

21 Szempontok 22. A projektgazda a Projekt Adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. 23. A pályázó a projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok részében a kötelező indikátorokra vonatkozó pontokat kitöltötte, valamint vállalja esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását 24. A pályázó a projekt adatlap fenntarthatóság részében a kötelező indikátorokra vonatkozó pontokat kitöltötte, valamint a kategóriánként kötelező 1-1 szempontot vállalta A projektgazda nem szolgáltatott a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a projektjavaslat benyújtásakor A Projekt Adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. A Tervezési Útmutató F8. pontjában felsorolt, kötelezően benyújtandó dokumentumokat hiánytalanul csatolta a projekt gazda. A részletes költségvetési táblázat minden oldala ki van töltve A szakmai és vállalkozási szolgáltatások igénybevételének ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban rögzített arányától való eltérés esetén kérelem benyújtása. Megjegyzés a szemponthoz kerül Projekt Adatlap - a projektgazda nyilatkozata Egyszeri alkalommal hiánypótolható Projekt Adatlap IV. pontja Egyszeri alkalommal hiánypótolható Projekt Adatlap III. pontja Egyszeri alkalommal hiánypótolható Projekt Adatlapon a projektgazda nyilatkozata Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Egyszeri alkalommal hiánypótolható. Projekt Adatlap II. 6 pontja, költségvetési adatlap 5. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Egyszeri hiánypótolható alkalommal Tervezési útmutató F8. pont Egyszeri hiánypótolható alkalommal 5. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Egyszeri hiánypótolható Egyszeri hiánypótolható alkalommal alkalommal Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás Amennyiben az ellenőrzés során a közreműködő szervezet hiányosságot állapít meg, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont 21

22 teljesítése, de a befogadási kritériumokat magában foglaló táblázat Megjegyzés a szemponthoz oszlopa nem rendelkezik ellenkezőleg, az F4.3 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. 2. Tartalmi értékelési kritériumok Értékelési szempont 1. A projekt céljának értékelése A projekt célokat megfelelően mutatja be. Összhangban van a Tervezési útmutatóban megjelölt célkitűzésekkel, hozzájárul azok megvalósulásához. 2. Szakmai értékelés A projekttervben kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek, és a projektterv az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza A tevékenységek megfelelnek a Tervezési útmutató C. pontjában foglaltaknak Mindkét pillér főbb tevékenységeit illetően a koncepció pontosan kidolgozott, részletes ütemezéssel, feladaton belüli mérföldkövekkel. Az elkészített ügyrendek megfelelően és átláthatóan tartalmazzák a partnerek közötti találkozók menetét, a felelősségi köröket és az egyes szereplők feladatait. Az egyes tevékenységek céljainak, célrendszerének ismertetése megfelelő, a cél indoklása adekvát, a feladatrész pontos termékének, termékeinek meghatározása minden tevékenységnél megtörtént. Az elkészült tanulmányok, kézikönyvek, módszertani útmutatók egyéb elkészült anyagok további hasznosítása, hasznosulása megfelelő, ennek bemutatása minden tanulmány esetén megtörtént. A kiválasztás (az egyes tevékenységek résztvevőinek, szereplőinek illetve a résztvevő intézmények átlátható kiválasztása) menete megfelelő, ennek bemutatása minden külső szereplővel megvalósuló tevékenység esetén megtörtént. 2. A kedvezményezett által meghatározott minőségi és mennyiségi belső indikátorok megfelelően mérik az egyes feladatok teljesülését, ennek bemutatása minden itt meghatározott feladatnál megtörtént. A projektjavaslatnak szinergikus hatása a TÁMOP és TIOP oktatást érintő projektjeivel. A projektjavaslat szerkezetének egységessége A projektterv megvalósítható a megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszere alapján A projekttervben rögzített indikátorok és minimális célértékeik megfelelnek a Tervezési útmutató E1. pontjában meghatározott elvárásoknak és ütemezésre kerültek a megvalósíthatósági tanulmányban. Megfelelt/Nem felelt meg 2 Nem lehet pályázat, a támogatást nem lehet továbbpályáztatni. 22

23 3. A Projektgazda szervezet(ek) értékelése A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek maradéktalanul rendelkezésre állnak A projektmenedzsment megfelel a jelen kiírásban megfogalmazott feltételeknek. 4. Erőforrások A Projektgazda erőforrásai (emberi erőforrások) megfelelőek a projekt szakmai megvalósításához. (A humán erőforrásnak a projekt megkezdésére kell rendelkezésre állnia.) A szakmai megvalósítók megfelelnek a jelen kiírásban megfogalmazott feltételeknek (képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk adekvát a feladat ellátásához). A projekt megvalósításához szükséges munkafeltételek (irodai, fizikai feltételek), tárgyi eszközök biztosítottak. 5. Pénzügyi értékelés 6. A Projektgazda által benyújtott részletes és indokolt költségvetési terv összhangban van a szakmai tevékenységekkel, feladatokkal. A projektterv csak elszámolható költségeket tartalmaz Támogatható tevékenységekre tervezett költségek a piaci árnak megfelelőek. A tervezett tevékenységek költséghatékony módon fognak megvalósulni (pl: csak a teljes munkaidőben a projekten foglalkoztatott munkatársak számára kerül eszköz beszerzésre) Fenntarthatóság és horizontális szempontok értékelése Az esélyegyenlőség szempontjai érvényesülnek a projekt megvalósítása során (romák, fogyatékkal élők, férfiak és nők). A környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek a projekt megvalósítása során Amennyiben a tartalmi ellenőrzés hiányosságot állapít meg vagy a benyújtott projektjavaslat nem felel meg a tervezési kiírásban kiadott feltételeknek, a Bíráló Bizottság tisztázó kérdéseket tehet fel a projekttervvel kapcsolatban. 23

24 E1. Monitoring mutatók I. A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás program megvalósulását támogató szolgáltató központ létrehozása és működtetése Mutató neve Típus Mértékegység Bázis érték Minim álisan elvárt célért ék Célérté k elérésé nek időpont ja Mutató forrása Kifejlesztett képzési programok száma 3 kimenet db Akkreditációs szám Képzettséget szerzett személyek száma 4 eredmény fő Tanúsítvány Felkészített vizsgahelyek száma kimenet db Képzési-oktatási napló Lefolytatott képzések száma 5 eredmény db Jelenléti ív II. Hagyományostól eltérő tanulási formák sikeres megvalósulását segítő támogató rendszerek, módszerek fejlesztése Mutató neve Típus Mérték egység Bázisérték Minim álisan elvárt célért ék Célérté k elérésé nek időpon tja Mutató forrása Képzésbe bevont személyek száma kimenet fő Jelenléti ív Képzettséget szerzett személyek száma eredmény fő Megvalósított pilot programok száma kimenet db Működési leírások Projektjavaslatban meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a projektjavaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a projektjavaslat költségvetésével. Kérjük, hogy a Projekt Adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban megjelenő mutatókat szerepeltesse. 3 pedagógiai asszisztens jelöltek, mentortanárok, mentorok szupervízorai, részére 4 Kiképzett szupervízorok száma 5 A programban résztvevő szereplők (pedagógiai asszisztens jelöltek, mentortanárok, mentorok szupervízorai, intézményvezetők, vizsgáztató helyek - érettségiztető középiskolák pedagógusai) számára tartott tréningek, továbbképzések 24

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére c. tervezési felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg EFOP 2015. évi keretében 5 Mrd forint. A támogatott projektek várható

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat beadása A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Pályázat célja: A konstrukció célja a szociális gazdaság támogatása. Az átmeneti támogatás biztosításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése c. kiemelt projekt pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. tervezési felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/2 a.) tevékenységcsoport A projektek

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1.B-09/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Készítette: Fekete Leticia, dr. Lévai Zsuzsa, Kisfaludy László András Közigazgatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: IPARJOG_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben