1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás"

Átírás

1 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós cselekmények megnevezésekor a közvélemény a vesztegetés, lefizetés, megkenés, megvásárolhatóság szavakat is használja. A közvélekedés szerint a korrupció régtől fogva az államapparátusra, a hivatalnoki karra és más állami alkalmazottakra nehezedő nyomás. Azonban ez nem csupán az államapparátusra korlátozódik, mivel az üzleti, gazdasági élet szereplői is ki vannak e nyomásnak téve. A korrupció (megvesztegetés) mindig valamilyen döntés alakítására formálására irányul. Mivel mindig két szereplője van, és mindkettejük cselekménye szükséges a megvalósuláshoz, ezért a megvesztegetés két cselekedet. E két cselekmény a két szereplőhöz kötődik, az egyik a vesztegető, a másik a megvesztegetett. A vesztegetőnek valamilyen okból fontos a döntés, cselekményét aktív vesztegetésnek hívjuk. A megvesztegetett a döntés meghozatalára jogosult, cselekményét passzív vesztegetésnek nevezzük. A vesztegetés tehát olyannak tűnik, mint egy üzleti megállapodás, ahol az egyik fél, az érdekelt személy (vesztegető) valamilyen fizetséget, előnyt, jutalmat ad vagy ígér, a másik, a döntéshozatalra jogosult fél (megvesztegetett) pedig szolgáltat, a vesztegető számára megfelelő döntést hoz, illetőleg ígér. Azonban a szerződés mégsem tekinthető üzleti megállapodásnak, mivel a döntéshozatalra jogosult személy nem rendelkezik szabadon a döntéshozói magatartással, ugyanis azt már elígérte, elkötelezte másnak, pl. a hivatásának, ill. az őt foglalkoztató szervezetnek, vállalta az ezzel járó felelősséget, az írott és íratlan normák betartását. Tehát a döntéshozatala során nem járhat el szabadon, hanem ezen elvek, normák, elvárások és felelősség szerint kell cselekednie, ez a kötelessége, feladata, hivatása. A vesztegetési megállapodást titokban kötik, annak a látszatnak a fenntartásával, hogy a megvesztegetett hű maradt korábbi elkötelezettségéhez, és feladatait, kötelességeit hűen teljesíti. A vesztegetési megállapodás részesei megtévesztő magatartást tanúsítanak, ezzel megtévesztik a kívülállókat. Összefoglalva: a vesztegetés (korrupció) olyan titkos ügylet, amelynek során a megvesztegetett azt a látszatot kelti, mintha kötelességének, feladatának, az elfogadott normáknak megfelelően járna el a döntéshozatal során, valójában azonban a vesztegető kívánságának megfelelően cselekszik, dönt valamilyen ígért vagy adott előnyért cserébe. A korrupció nem mindig a vesztegetőtől indul, alkalmanként a döntéshozó kezdeményezi és előfordul, hogy a vesztegetés tárgya nem a kötelesség megszegése, hanem teljesítése. Időnként a vesztegető célja és megvesztegetett hivatali kötelességéből adódó döntés egybeesik.

2 A vesztegetést a törvény bünteti, a Btk. így fogalmaz: - az a hivatalos személy, aki működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ígéretét elfogadja, illetőleg a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűncselekményt követ el, és 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ugyanezen cselekmények hivatalos szerv dolgozója esetén vétségnek minősül, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A hivatalos személyek: az országgyűlési képviselők, a Köztársasági Elnök, a miniszterelnök, a Kormány tagja, a politikai államtitkárok, az alkotmánybírók, bírók, ügyészek, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és helyettese, a külön biztosok, a helyi önkormányzati testület tagjai, a közjegyző és a közjegyzőhelyettes, az önálló bírósági végrehajtó és helyettese, a fenti személyekhez kapcsolódó hivataloknál, intézményeknél és az Állami Számvevőszéknél szolgálatot teljesítő személyek, és akik jogszabály alapján közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél közhatalmi, államigazgatási feladatot látnak el. A lobbizás az USA-ra jellemző, szokásos kijárás, melynek célja a képviselők megvesztegetése és befolyásolása a törvényhozási körön kívüli körök részéről. (Ennek érdekében a képviselőház folyosóján, előcsarnokában keresik fel a képviselőket. A lobby = az USA képviselőházának előcsarnoka innen ered a lobbizás szó.)

3 2. tétel Erkölcsi konfliktusok a munkahelyi (hivatali) életben: ajándékozás, szórakoztatás Az ajándékozás a köznapi életben olyan alkalmi jellegű, önkéntes és ingyenes juttatás, szívesség, mely a barátság, a szeretet, a tisztelet vagy a figyelmesség megnyilvánulása. Hasonlóképpen foghatjuk fel, és értékelhetjük a köznapi értelemben vett szórakoztatást is (pl. egy italra vagy ebédre szóló meghívás). A köznapi értelemben vett ajándékozás és szórakoztatás hálát, köszönetet vált ki, és rendszerint viszonzásra talál, kölcsönössé válik, ezáltal erősödnek, mélyülnek az emberi kapcsolatok, barátságok. Azonban, ha az ajándékozás a szórakoztatás összekapcsolódik bizonyos hátsó szándékkal, amikor az ajándékozó vagy a szórakoztatást nyújtó fél valamilyen célt kíván elérni, akkor az ajándékozás ill. szórakoztatás bizonyos mértékben eszközzé válik a cél elérésére, bizonyos fokban befektetésnek minősül. Következésképpen a tevékenység már üzleti tevékenységgé válik, azonban továbbra is ajándékozás, szórakoztatás látszatát kelti. Mivel az ajándékozás és a szórakoztatás rendszerint hálát, köszönetet vált ki, és viszonzásra késztet, a döntéshozók vagy üzleti partnerek megajándékozása vagy szórakoztatása magában hordja azt a veszélyt, hogy a döntéshozó mintegy viszonzásként egy részrehajló, az ajándékozó számára kedvezőbb döntést fog hozni. A magyar jogban az ajándékozás és szórakoztatás egy elbírálás alá esik a vesztegetéssel. A bírók, hatósági és más jogkörben eljáró közhivatalnokok, köztisztviselők, egyéb döntéshozók semmilyen formában nem fogadhatnak el ajándékot! Vissza kell utasítaniuk minden olyan ajándékozást is, amelynek célja a nem visszaélésszerű, de előnyösebb elbírálás, megkülönböztetett előzékenység vagy az átlagosnál gyorsabb elintézés igénylése. Ilyen kérésekre egyértelműen nem reagálhatnak, ígéretet nem tehetnek, még akkor sem, ha nem vetődik fel az előny vagy viszontszolgálat ígérete, vagy az erre való utalás. Azonban hátrányosabban sem kezelhetik azokat, akik kéréssel fordulnak hozzájuk. (Az üzleti életben a reklám, a marketing és az ajándékozás határvonalai elmosódnak. Az üzletfelek és a leendő üzletfelek között szokásban van az ajándékozás és a szórakoztatás (pl. wellness-hétvégével egybekötött termékbemutató), de fontos kérdés, hogy mely ponttól válik vesztegetéssé.)

4 3. tétel A ügyfélfogadás etikai normái A hivatalok az ügyfélfogadó személyén keresztül ítélik meg az általuk képviselt hatóságot. Így hivatali eljárása során és a magánéletben is erre figyelemmel kell lennie. Magatartása legyen: - kiegyensúlyozott - mértéktartó - szélsőségektől mentes - segítőkész - udvarias - megértő Külső megjelenésében az ügyfélfogadó: - ne legyen kihívó - hivatali egyenruha (ha van) - elegáns A hivatali helyiség legyen tiszta, tágas, segítsék az ügyfelet a tájékozódásban. Kerülje a személyes konfliktusokat a munkatársaival és az ügyfelekkel. Egymás személyiségét és emberi méltóságát tartsák tiszteletben. Lelkiismeretesen, pontosan, a törvényesség keretei között teljesítse felettesei utasításait, feletteseit tényszerűen tájékoztassa, magánvéleményét mellőzze. Köteles szakmai továbbképzéseken részt venni, tudását fenntartani, képezni, gyarapítani. Ügyfelekkel: - törvényességet szigorúan betartani - elfogulatlanul - részrehajlás nélkül - fajra, nemre, nemzetiségre, társadalmi helyzetre tekintet nélkül - higgadtan - kultúráltan - indulatoktól mentesen kell tevékenykednie Éreztetnie kell, hogy nem az ún. hatalmi pozícióból parancsol, hanem a törvényességet érvényre juttató, befolyásolhatatlan, problémamegoldó közigazgatás nevében jár el.

5 4. tétel A jogi asszisztens a munkahelyi szervezetben: hűség és lojalitás Általánosan: A hűség vagy lojalitás az igazságossághoz hasonlóan az erkölcsi minták csoportjába tartozik, tehát nem egy meghatározott kapcsolatból fakad, hanem eleve számos emberi kapcsolatra terjed ki, sok emberi kapcsolatra vonatkoztatható. Hűségesek lehetünk személyhez, valláshoz, államhoz, párthoz, kultúrához, nemzethez, stb és természetesen a munkahelyhez, a hivatásunkhoz is. A hűség (lojalitás) tartalma kapcsolataink jellege szerint változik, más-más jelentést kap, vesz fel különféle viszonylatokban. Tehát nem tetszésünk függvénye, hanem erkölcsi kötelesség, az igazságosság parancsa. A hűség, e kötelezettség mindig valamilyen összekapcsolódás velejárója. Hűség és lojalitás ott van, ahol összetartozás, azonosulás van, ahol tehát valaki vagy valami azonosul velünk, s ahol mi is azonosulunk valakivel vagy valamivel. A hűség tehát ennek az azonosulásnak, összetartozásnak a kifejeződése, identitásunk megnyilvánulása; egyszerre hűség, ragaszkodás valaki vagy valami máshoz és saját magunkhoz. Munkahelyi hűség: A hivatásunk iránti hűség azzal kezdődik, hogy miután eldöntöttük milyen hivatást választunk, felkészülünk rá (tanulás, vizsgák, stb.). Később hivatásunknak megfelelő munkahelyet keresünk magunknak, ahol teljesítjük az ott meghatározott követelményeket. Fontos, hogy az ember rendelkezzék megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, és legyen elhivatott a pálya iránt: érezze magáénak, sajátjának, az ere vonatkozó írott és íratlan szabályokkal azonosuljon, kész legyen betartani, és ahhoz ragaszkodni. Az évek folyamán a hivatáshoz való hűség változik, finomul, csiszolódik, elmélyül. Az emberek általában kisebb-nagyobb munkahelyi közösségben dolgoznak. A kezdők általában alkalmazottjai lesznek egy szervezetnek, hivatalnak. Alkalmazottá szerződéssel válnak, s e szerződés kötelezi őket arra, hogy elfogadják, magukévá tegyék a rájuk vonatkozó előírásokat, normákat, a velük szemben támasztott elvárásokat, a rájuk nehezedő felelősséget. Elköteleződésük, hűségük magában foglalja a szervezet, a munkahely iránti lojális kötelmet is, tehát kötelesek elősegíteni az adott szervezetrendeltetésének, elfogadott céljait, jogos érdekeinek megvalósulását, illetőleg kötelesek tartózkodni az olyan cselekményektől, melyek sértik a szervezet elfogadott céljait, jogos érdekeit vagy árthatnak jó hírének. A beosztottat hivatása és munkaszerződése kötelezi arra, hogy tartsa tiszteletben feljebbvalója, vezetője, főnöke jogszerű döntéseit, engedelmeskedjen jogszerű utasításainak, elvárásainak, segítse felettese jogszerű elgondolásainak, céljainak megvalósulását, illetőleg ne tegyen olyasmit, ami ezeket keresztezheti vagy ami árthat a vezető jó hírének.

6 5. tétel A jogi asszisztensek munkaköri kötelessége és felelőssége Minden beosztáshoz, munkakörhöz sajátos szerepek, elvárt magatartások kapcsolódnak. A jogi asszisztenstől elvárt szerepek a beosztás lényegéből, a tárgyalt feladatokból vezethetők le: 1. Szűrő szerep: általa választódik el a lényeges a lényegtelentől, a bizalmas közlés a széles nyilvánosságra tartozótól 2. Segítő szerep: lényege megérteni mások problémáit, közreműködni azok eredményes megoldásában ellenszolgáltatást nem várva 3. Tehermentesítő szerep: a jogi asszisztens részfeladatok, kapott megbízatások teljesítésével teszi lehetővé, hogy felettese a saját feladataira összpontosíthasson 4. Kapcsolatteremtő szerep: különösen fontos a látogatók, az ügyfelek vonatkozásában 5. Közvetítő szerep: irányulhat információra, de leggyakrabban a konfliktusok rendezésében való közvetítés a lényeges. A munkahelyi légkör alakításában fontos szerepet játszik. 6. Bizalomébresztő szerep: nagyban befolyásolja az adott vállalatról, szervről, esetleg országról kialakított véleményt 7. Koordinációs szerep: lényegében az egész jogi asszisztensi munkát átfogja, szinte minden feladatot összhangba kell hozni a másikkal Ezek a feladatok a helyzettől, a feladatoktól függően kerülnek előtérbe. A jogi asszisztensnek a munkaköri leírásban foglaltakat teljesítenie kell. A munkaköréből adódóan a titoktartási szabályok rá is vonatkoznak, tudnia kell, hogy feladatkörében hol helyezkednek el a korlátai. Tisztában kell lenni azzal, hogy a feladatkörében meddig és milyen minősítésben dönthet önállóan.

7 6. tétel A jogi asszisztensek etikai kódexe és szakmai felelősségük A jogi asszisztensek szakmai felelősségi szabályai: 1. A jogi asszisztens nem végezhet olyan feladatot, amelyet csak jogász végezhetne, v. olyat, amelyet még jogász sem végezhetne. 2. A jogi asszisztens minden olyan feladatot elvégezhet, amellyel jogász bízza meg, és ellenőrzi munkáját mindaddig, amíg a jogász felelős az ügyfélért, közvetlen kapcsolatot tart fenn az ügyféllel és teljes szakmai felelősséget vállal az elvégzett munkáért. 3. A jogi asszisztens nem kapcsolódhat be a jogi praxisba az ügyek átvételével, tiszteletdíj megállapításával, jogi tanácsok adásával, v. a bíróságon történő megjelenéssel (kivéve, ha a bírósági v. az irodai szabályok erre feljogosítják) 4. A jogi asszisztens nem járhat el szakmai jogi döntést igénylő ügyben, ha az ügyben jogász közreműködése a közérdekre tekintettel elengedhetetlen, bármikor merüljön is föl ilyen ügy. 5. A jogi asszisztensnek körültekintően kell meghatároznia azt, hogy hol a határa annak, ameddig jogász jelenléte nélkül segíthet 1 ügyfélnek. 6. A jogi asszisztens nem kapcsolódhat be jogosulatlanul jogi praxisba, és segítenie kell a jog jogosulatlan gyakorlásának megakadályozását. 7. A jogi asszisztensnek óvnia kell az ügyfél bizalmát, és 1 jogi asszisztens számára etikátlan bármely hatályos v., később elfogadása kerülő a kiváltságos kommunikációt szabályozó jogszabály megsértése. 8. A jogi asszisztens kötelessége, hogy elkerülje az olyan magatartást, amellyel a jogász etikátlannál válna, v. annak tűnne, továbbá a jogi asszisztensre hárul a munkaadóval szembeni hűség (lojalitás) 9. A jogi asszisztensnek folyamatosan kell dolgoznia, hogy fenntartsa az integritást és a magas fokú szakértelmet a teljes jogi szakmában. 10. A jogi asszisztensnek alapos tudás megszerzésére kell törekednie tanulással annak érdekében, hogy kötelességeit az ügyfelek, és a közösség számára nyújtandó jogi szolgáltatásokat teljesíthesse és ezzel a jogi szakmát jobban segítse. 11. A jogi asszisztensnek minden más esetleges v. szükséges, célszerű dolgot meg kell tennie az etikus magatartás érdekében, valamint mindazt, amit a jogszabály v. bírósági döntés előír. 12. A jogi asszisztens tevékenységére irányadó az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai Mintakódexe, valamint az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai Mintaszabályai.

8 7. tétel Szokás, erkölcs, etika Az etika szó az ógörög ethikos szóból ered, mely azt jelenti: az erkölcsre, a szokásra vonatkozó. Az erkölcs tárgyi, objektív értelemben normák, szabályok és normatív jellegű eszmék, eszmények együttese, éspedig az erkölcs alanyán, az egyénen kívüli, hozzá képest külső normák, szabályok és eszmék együttese. A szokás, az erkölcs szabályai az egyének és a közösségek életének kormányzására, irányítására hivatottak és kezdetben magukban foglaltak mindenféle normát és normatív jellegű eszmét. Eredetileg nem voltak külön erkölcsi, jogi és vallási normák, a szabályok és eszmék egyszerre voltak az isteni akarat, az igazságosság, a jog és az illem kifejezései. E normák áthagyományozódnak generációról generációra. Az áthagyományozódás változatos formákban történhet, de mindig fontos szerepe van benne a szülőknek, oktatási intézményeknek, egyháznak, napjainkban pedig kiegészül ez a tömegkommunikációval. Az egyénnek el kell fogadnia a szabályokat, be kell tartania őket, és a társadalom elvárja, hogy az egyén alkalmazkodjon. A szokás, az erkölcs orientálja az egyént, a jó felé igyekszik terelni, a rossztól kívánja óvni. De az egyén olykor eltér a szokás, az erkölcs által kijelölt útról. Ez azt jelenti, hogy erkölcsi vétséget, súlyosabb esetben erkölcsi bűnt követ el. Az elkövetőnek ilyenkor lelkiismeret furdalása, bűntudata lesz, másokban pedig rosszallást kelt, vagyis senki sem közömbös az erkölcsi normák megsértésével kapcsolatban. Az erkölcs objektív és szubjektív, vagyis tárgyi és alanyi oldalra bontható. Az objektív oldal, melyet a közeg, a család, az oktatás stb. közvetít az egyén felé, a szubjektív oldal, a szubjektív erkölcs kialakulásának alapvető, döntő eleme a külső tárgyi normarend bensővé tétele, mely függ az egyéntől. A külső normarend nem igazít el minden kérdésben, a szabályok bizonyos kérdésekben az egyénre hagyják, hogy eldöntse, mi a jó és mi a rossz. A szubjektív erkölcsnek az objektív, a tárgyi erkölcsön való túlnyúlása sajátos, magasabb formát is ölthet: etikává válhat. Adott összefüggésben az etika a belsőnek a külsőn való túlnyúlásaként és önálló formában való megrögzüléseként fogható fel. Az etikának is több típusa létezik. Normatív etika tárgykörébe tartozik pl. a társadalometika, a szaketikák (orvosi etika) stb. ezen etikáknak mellőzhetetlen része a jó vagy helyes meghatározása, ezzel útmutatókat állítanak fel, tanácsokat adnak, megmondják, mit kell, mit szabad és mit nem szabad tenni az egyéni életben, államéletben, hivatásban. Ha tudjuk, mi a jó, mi a helyes, s hogy mit kell tenni ennek érdekében, akkor azt is tudni kell, miként lehet megvalósítani, hogyan nevelhetjük magunkat a jóra, milyen cselekvés vezethet el a kormányzat tökéletesítéséhez vagy a jó kormányzat megteremtéséhez. Deskriptív etika: valamely nép, társadalom, emberi közösség erkölcsi normáit, szokásait tárják fel, írják le és elemzik, anélkül hogy bármit hozzátennének, vagy elvennének abból.

9 A normatív etikák első fokú elméletek, hozzájuk képest a metaetikák másodfokú elméletek. Metaetikák: elméleteket vizsgálnak, a normatív etikákat vizsgálják. Nem tanácsolnak, nem véleményeznek. A jogi etika a szaketikák közé tartozik. A szaketikákat alkalmazott etikának szokásos tekinteni. A szaketikák a jóról, illetve a helyes cselekedetről szóló általánosabb etikai felfogások, az individuális etikák, a társadalometikák fogalmait, eszméit és tanításait alkalmazzák, amikor egyes foglalkozások, hivatások vagy foglalkozásokhoz nem kötött tárgykörök sajátos erkölcsi helyzetét és sajátos erkölcsi problémáit vizsgálják. A jogi etika helyzete különleges, hiszen jogászi hivatás és más jogi jellegű foglalkozások etikai kérdései a jog és az etika szoros kapcsolata miatt mélyen ágyazódnak a jogról szóló etikai hagyományokba.

10 8. tétel A jog betűje, a jog szelleme és a jó erkölcsök Életünket, cselekvéseinket írott és íratlan szabályok határozzák meg. Bizonyos szabályokat az idők folyamán írásban rögzítettek, a kor előrehaladtával folyamatosan aktualizálták, majd ezek be nem tartása esetére szankciókat határoztak meg. A jogszabályok bizonyos cselekményeket tiltanak, másokat csupán szabályoznak. Alapvetően, amit jogszabályok nem tiltanak, azt engedik, illetve más esetekben elvárnak magatartási formát, cselekvést. Az írásban rögzített szabályok betartása mindenkinek kötelező, akire vonatkozik, de a jog, a jogszabályok nemismerete nem mentesít sem hatálya, sem a hozzá kapcsolódó szankciók hatálya alól. Napjainkra a világ elüzletiesedett. Alig van olyan foglalkozás, hivatás, melyet ne érintett volna meg az üzleti élet szelleme. Ez vonatkozik a jogi szakterületre is, a jogászok munkájára is. Albert Z. Carr tanulmányában az erkölcsök üzletre bocsátásról ír, példákkal, következtetésekkel. Carr az üzleti életet a pókerjátékhoz hasonlítja, s ezek szabályrendszereit elemzi, keresve az eltéréseket és hasonlóságokat. Egyeseket megdöbbentett, másokat elgondolkodtatott, megint mások felháborodtak rajta. A modern jogrendszerek nem írják elő kötelező érvénnyel az igazmondást általában, hanem csak olyan különlegesen fontos esetekben, mint amilyen a bíróság előtti tanúskodás. Bizonyos esetekben tiltja a kártyajátékban megengedett blöffölést, ilyen pl. a fogyasztó megtévesztése. A magánéletben inkább, de az üzleti, gazdasági életben nem érvényesül a bibliai aranyszabály: úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak. A nagyobb haszon, nyereség, piaci részesedés érdekében a cégek, cégvezetők képesek elferdíteni az igazságot, még akkor is, ha tudják, evvel ártanak más embereknek gondolok itt például termékösszetevőkre és azok ártalmas hatásaira. Magánemberként többen nyilatkoznak úgy, hogy fontos az igazmondás, a becsület és az erkölcs, munkájukban azonban sokan nem teljes mértékben alkalmazzák. Elkülönülnek a üzleti, hivatali, munkahelyi szabályok a magánélet szabályaitól? De hol kezdődik az egyik és hol ér véget a másik? Fenntartható ez a kettősség? Vagy előbb-utóbb a magánéletben tiszteletben tartott játékszabályok szintén megváltoznak, érvényüket vesztik? Vajon az erkölcsi igények meddig tudnak győzedelmeskedni az emberek csoporthoz való tartozás igénye, a megbecsülés igény, az elfogadás igénye, a hatalom utáni vágya felett? Hiszen mindenki a másikat figyeli. És ha a másiknak több van, és a másiknak jobb, nekem miért ne lehetne? Nem számít már, hogy az ember milyen úton jut hozzá ahhoz, amije van? A jó erkölcs egyre inkább hanyatlani látszik az anyagi javakkal szemben.

11 Carr kutatásának lényege a pókerkártyajáték és az üzleti erkölcs kapcsolatában. Carr értéke a tett, illetve tanulmányba foglalta az üzleti élet jellegzetes jogfelfogását és erkölcsi etikai jellemzőit. A tanulmányát póker analógiának nevezték el. A pókernek vagy egy sajátságos etikája. A póker bizalmatlanságot igényel, figyelmen kívül hagyja a barátságot és nem tiltja a blöffölést. Carr szerint ez a felfogás az üzleti életben is megtalálható. Az üzletember idejének jelentős részében úgy bánik vagy próbál bánni másokkal, ahogy reményei szerint mások nem bánnak vele. Feltételezhető, hogy az üzleti életben a beosztottak igazat adnak a főnöknek, gondolatban pedig nem. Amennyiben a törvények nem mondanak ki etikai szabályokat nem várható el, hogy azt az üzletemberek pótolják. Carr felfogása szerint míg a gazdasági szervezet az üzleti élet alapvető törvényét nem sérti meg, jogában áll a profittermelést elsődlegesnek tekintetni. Az üzleti etika mai, művelői egyetértenek abban, hogy az üzleti etika alapvető eszményei nem állhatnak ellentétben a magánélet erkölcsi eszméivel. Az üzleti élet művelői kifogásolják, hogy Carr elsőbbséget tulajdonít az üzletemberi szerepnek, ugyanis véleménye szerint, ha valakinek a személyes erkölcse ellentétben áll az üzleti élet szokásaival, akkor az egyénnek vagy le kell nyomnia a személyes moralitását, vagy fel kell hagynia az üzlettel. Tény, hogy a modern jogrendszerek nem írják elő kötelező érvények az igazmondást általában, hanem csak fontos esetekben pl. tanúskodásnál. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az üzleti életben és a magánéletben is a blöffölés megengedett. Következtetés azonban hibás, mert az üzleti életre és a magánéletre vonatkozó törvények nem különböznek a blöffölés tekintetében. A pókeranalógia első hibája abban áll vagy abban állhat, hogy figyelmen kívül hagyja: az üzleti életre és a magánéletre vonatkozó törvények és jogszabályok nem különböznek a blöffölés tekintetében. Nem vitás, hogy mind a póker, mind az üzleti élet szabályai megengedik a blöffölést. Ez a megengedés azonban a póker esetében kifejezett, az üzleti élet esetében viszont csupán hallgatólagos. Az üzleti élet szabályai megengedik a blöffölést. Az alaphelyzet voltaképpen úgy fest, hogy az üzleti életben a blöffölésre nincs szabály, a pókerben viszont van. A póker szabályai kifejezetten megengedik, a jog szabályai, ha egyáltalán mondanak valamit róla, akkor tiltják a blöffölést. Blöffölési tilalmakat a jog egészén belül az üzleti életre vonatkozó jogszabályokban is találunk. Így van ez a magyar jogban is, mely a tisztességtelen piaci magatartás egyes eseteit, ill. büntetőjogban a bűncselekménynek minősíti. Aki az áru kelendőségének fokozása érdekében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít.

12 A póker játékszabályai és az üzleti élet alapvető szabályait egy mondatban úgy foglalható össze, hogy míg a póker szabályai nem csak hogy kifejezetten megengedik, hanem megkívánják a blöffölést, addig a jogszabályok általában hallgatnak a blöffölésről, s ha mégis mondanak róla valamit, akkor tiltják, s tiltják az üzleti világban is. Tudatos ferdítésekkel, a tárgyhoz tartozó tények eltitkolásával, túlzással próbál másokat meggyőzni, hogy kössenek vele egyezséget. Ezek a kérdések a jog és az erkölcs kapcsolatához, problémáihoz vezetnek el. Vajon mennyiben kell és lehet elválasztani a magánélet erkölcsi normáit a foglalkozás, a hivatás erkölcsi normáitól? Vajon képes-e, s ha igen milyen áron képes a személyiség rendszeresen és hosszabb távon megfelelni a magánélet, a jogi, illetőleg jogászi hivatás vagy foglalkozás, valamint az üzleti élet egymással olykor homlokegyenest ellentétes értékeinek, elveinek, illetőleg gyakorlatias elvárásainak.

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX kivonat

ETIKAI KÓDEX kivonat ETIKAI KÓDEX kivonat I. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA ÉS HATÁLYA A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Etikai Kódexe a környezetünkkel szembeni felelősséget, az üzletvitelünkben érvényesülő feddhetetlenséget, az üzleti érdek és vagyon

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész

A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI. Általános rész 1989.07 A Kormány Reformbizottsága elé A KORMÁNY INFORMÁCIÓPOLITIKÁJÁNAK ELVEI A Általános rész 1. Az elvek tárgyi és hatásköri hatálya A kormány információpolitikája és annak elvei a kormány cselekvőképességén

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel

Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel Dr. Kovács Kázmér (a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese): Jogegység ügyvéd szemmel A Kaposvári Tavaszi Fesztivál kulturális rendezvényei sorában most már hagyományszerûen szervezett kétnapos Jogi beszélgetések

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog

M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: munkajogi jogszabályok egyéni munkajog kollektív munkajog M U N K A J O G A munkajog, a munkavállaló és a munkáltató fogalma Munkajog: a munkáltató és a gazdaságilag nem önálló, ennélfogva alárendelt - különös védelemre szoruló - munkavállaló között munkaszerződés

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye

A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye A nemzeti lottótársaság által kitûzött értékrend és ennek megvalósítását segítô magatartási normák gyûjteménye Tartalom, Elôszó tartalom ELÔSZÓ 2 PREAMBULUM 3 I. A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. MINT TÁRSASÁG VÁLLALÁSAI,

Részletesebben

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS

MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS ILPEA - - Kft. 5100 Jászberény, Ipartelep út 3. : 5101 Jászberény. Pf.: 202. : 57/515-150 fax: 57/515-152 E-mail: profext@profext.hu Internet: www.profext.hu MAGATARTÁSKÓDEX 2012. MÁJUS Jóváhagyta az Industrie

Részletesebben

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvényt a különféle politikai erők, az állampárt és az ellenzék kölcsönösen

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ

AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Kis János Sajó András AMICUS CURIAE AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ Alulírottak, Kis János egyetemi tanár és dr. Sajó András akadémikus, egyetemi tanár az alábbi amicus curiae levéllel fordulunk a T. Alkotmánybírósághoz.

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A www.hunfoglalas.com weboldal felhasználói részére A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a hunfoglalas.com internet oldalain történő regisztrációval,

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac liberalizálása hasonlóan az egészségügy privatizációjához mind a mai napig aktuális, a közvéleményt is foglalkoztató kérdés. Az

Részletesebben

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 2013. 2. szám 87 Mihóné dr. Leitner Judit KECSKEMÉTI VÁROSI BÍRÓSÁG TITKÁRA (KECSKEMÉT) A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 1. Bevezetés Kezdetben csak bizonyos deliktumokra korlátozódott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 153/2015. (VIII. 10.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HIVATÁSETIKA ÉS KULTÚRA, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Tankönyv az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzéshez 2 Budapest, 2013... SZERZŐK: DÁVID PÉTER LÓCZY PÉTER LEKTOR: DR. GYÖRGY

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat. (2016.01.18. napjától hatályos szöveg)

Adatkezelési Szabályzat. (2016.01.18. napjától hatályos szöveg) Adatkezelési Szabályzat (2016.01.18. napjától hatályos szöveg) 1. Adatkezelő A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az Aurovektor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére

xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére xxx József úr Miskolc, 2014. augusztus 23. rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető részére Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály Budapest xxxxx@orfk.police.hu Tárgy:

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Érvényességi kör

1. Bevezetés. 2. Érvényességi kör Adatvédelmi szabályzat Az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) területéről származó személyes adatoknak 1 az Amerikai Egyesült Államokba való továbbítása esetén 1. Bevezetés A Alent plc ( Alent ) tiszteletben

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az adatkezelő Natural Business Kft. (6723 Szeged, Budapesti krt. 6. A. lház. 3. em. 12.) Megbízott: Mihály Zsófia Az Ön személyes adatainak védelme a Natural Business Kft. és partnerei

Részletesebben

Használati feltételek

Használati feltételek Page 1 of 10 https://www.amway.hu Nyomtatási dátum 2010-12-15, 21:43 Használati feltételek 1. Fogalmak 2. A Használati feltételek elfogadása 3. Reklamáció 4. Az Amway Online honlapjának látogatói 5. Az

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Tagok személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 13. számú Iránymutatása 1 a Magyar Közjegyzőség Etikai Szabálykönyvéről módosításokkal egységes szerkezetben 2 Bevezetés A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatás

Részletesebben

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI

KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI KOVÁCS GABRIELLA, KOVÁCS VIKTÓRIA A HIV/AIDS FERTŐZÖTTEK BETEGJOGAI ÉS SZEMÉLYISÉGI JOGAI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN ÉS BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN, VALAMINT AZ EBBŐL EREDŐ POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGI

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN

Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Penta Unió Oktatási Centrum KÉPVISELET AZ ADÓZÁSBAN Készítette: Dr. Kenyeres Sándor Adóellenőrzés szak Budapest, 2008 Dr. Kenyeres Sándor: Képviselet az adózásban I Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... I

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010.

2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet. dr. Kiss Csaba EMLA 2010. 2010. Területi és települési tervezés Jogi segédlet dr. Kiss Csaba EMLA 2010. o l d a l 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A területtel, a településsel, a fejlesztéssel, a rendezéssel, a tervezéssel, a szervezéssel

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA.

A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA. A BETEGJOGOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER KAPCSOLATA, FUNKCIÓJA. ANTAL GÉZA 1 Az aggodalmak és félelmek ellenére mégis 1997. április hónapban elkezdődött a program, modellkísérlet, mely útjára indította

Részletesebben

ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta:

ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta: ESETI, ÓRADÍJAS, ONLINE ÁFA-TANÁCSADÁS KÖNYVELŐIRODÁK, EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Kiadta: Ferenc Krisztina e.v. (Nyilvántartási szám: 31776502) SZÉKHELY: 7671 Bicsérd,

Részletesebben

A szabadság jogi fogalma.

A szabadság jogi fogalma. A szabadság jogi fogalma. Írta: BÚZA LÁSZLÓ. A szabadságnak két faja van: az egyéni és a politikai szabadság. A politikai szabadság a nemzet önkormányzatát jelenti, azt, hogy az államhatalom nem mint idegen

Részletesebben

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK I. NYILATKOZAT Alulírott: ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. cégjegyzékszám: 08-10- 001830) szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Rajnai Eszter Mészáros Attila A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Lektorálta: Sajgál Rózsa A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta.

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről Nyilatkozat a személyes adatok védelméről Bevezető A Mouette Design Kft. számára kiemelt fontosságú cél a WEB oldalát látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs

Részletesebben

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat.

Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Etikai Alapelvek Kompetencia: A coachok folyamatosan magas szintű hozzáértéssel végzik munkájukat. Feddhetetlenség: A coachok becsületes és tisztességes módon járnak el, miközben tudatában vannak az egyedi

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS)

MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) MEDIÁCIÓ (KÖZVETÍTÉS) KÉSZÍTETTE:ÉLES CSABÁNÉ LÁNYI MÁRIA, OROSZ IBOLYA AURÉLIA, SZATMÁRI SÁNDORNÉ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA A mediáció lényege abban áll, hogy

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

4. JOGSZABÁLYTANI ISMERETEK

4. JOGSZABÁLYTANI ISMERETEK 4. JOGSZABÁLYTANI ISMERETEK Jogszabálytani ismeretek BEVEZETÉS A fejezetben a legfontosabb jogszabálytani ismeretek kerültek feldolgozásra: a társadalmi normák sajátosságai, a jog fogalma, a jogi normák

Részletesebben

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX)

ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ALEX Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (ALEX) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2015 Hatályos: 2015.06.02. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ-

I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ- I./E. A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA -BEVEZETŐ- Rákóczifalva polgármesteri hivatalának dolgozói létszáma: 22 fő ebből köztisztviselői létszám 19 fő Felépítése: hierarchikus

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület. 2/2014. számú ajánlása. az üdülőhasználati jog értékesítése során tanúsítandó. körültekintő fogyasztói döntésekről

A Budapesti Békéltető Testület. 2/2014. számú ajánlása. az üdülőhasználati jog értékesítése során tanúsítandó. körültekintő fogyasztói döntésekről A Budapesti Békéltető Testület 2/2014. számú ajánlása az üdülőhasználati jog értékesítése során tanúsítandó körültekintő fogyasztói döntésekről A Budapesti Békéltető Testület (a továbbiakban: Testület)

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága 1 / 7 2012.04.13. 12:36 Adatkezelési Szabályzat A Fogyasztó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési

Részletesebben

Versenyjog és a compliance. dr. Priskin Boglárka 2014. május 14.

Versenyjog és a compliance. dr. Priskin Boglárka 2014. május 14. Versenyjog és a compliance dr. Priskin Boglárka 2014. május 14. Miért jó a verseny? verseny= cégek közötti rivalizálás folyamata a vásárlók megrendeléseiért alacsonyabb árak, jobb termékek, szélesebb választék,

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat

Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Fogyj 1 millióért 2012 - Játékszabályzat Experiment Food Kft. Akciójának részvételi-, játék- és adatvédelmi szabályzata. 1. Az Akció szervezője Experiment Food Kft. Székhely: 1211 Budapest, Színesfém u.

Részletesebben

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen.

A lap megrendelhető a szerkesztőség címén, vagy a megadott email címen. Szerkesztőség Szepessy Péter (főszerkesztő) Urbán Anna Graholy Éva (szerkesztőségi titkár) Szabó-Tóth Kinga (felelős szerkesztő) Kiadó Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet Felelős

Részletesebben

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése.

1.2 A Weboldal célja a 2016-os Márton Áron emlékévvel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak megjelenítése. A WWW.MARTONARON2016.HU WEBOLDAL ADATVEDELMI IRÁNYELVEI A Felhasználó a www.martonaron2016.hu weboldal használatának megkezdésével és az arra történő regisztrációval kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ENCASE Kft. I. A Szabályzat célja 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Encase Korlátolt Felelősségű Társaság ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi-

Részletesebben

Etikai kódex Céljaink: A pedagógus és a pedagógiai munkát segítők elengedhetetlen személyiségjegyei A pedagógus elengedhetetlen vezetői vonásai:

Etikai kódex Céljaink: A pedagógus és a pedagógiai munkát segítők elengedhetetlen személyiségjegyei A pedagógus elengedhetetlen vezetői vonásai: Etikai kódex A szakmai etikai kódex érvényességi köre kiterjed a Bokréta Óvoda pedagógusaira, közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozóira és az intézménnyel kapcsolatban álló közalkalmazottakra is /pl.

Részletesebben

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el

kényszer kényszerrel alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő A munkaköri,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE L 216/76 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán

A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat folyamán Az előadás tartalma és a hozzátartozó dokumentáció általános jellegű és nem tekinthető számviteli vagy egyéb tanácsadásnak. A csalás, megtévesztés, visszaélések és szabálytalanságok feltárása könyvvizsgálat

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész Busch Béla A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra III. rész A cikksorozat I. része a személyiség jogi védelmének általános elvi

Részletesebben

KAIROS PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

KAIROS PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS KAIROS PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 1 Feltételek és meghatározások 1.1 Vállalat Kairos Technologies Kft. a társaság a következő címen van bejegyezve: London W1T 5AH, Egyesült Királyság, Midford tér, Tottenham

Részletesebben

Az egyéni és a szociális kompetenciák szerepe a karrierindításban (avagy a sikeres pályakezdők titka a közszférában és a magánszektorban)

Az egyéni és a szociális kompetenciák szerepe a karrierindításban (avagy a sikeres pályakezdők titka a közszférában és a magánszektorban) A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program stratégiai szinten említi az emberi erőforrást, de az utánpótlás-politika még nem megfelelő. Jelentős változáson megy át a munkaerőpiac, nemcsak a munkavállalók

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról

TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról TASZ KÖZIRATOK A TASZ az eutanáziáról Az elmúlt évtizedekben világszerte előtérbe kerültek az élet befejezésével kapcsolatos dilemmák. A modern orvostudomány segítségével a betegek haldoklása akár évekig

Részletesebben