Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam"

Átírás

1 Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek

2 É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari szerkezetek Épületgépészet alapok függıleges teherhordó szerkezet vízszintes teherhordó szerkezet (födémek) magastetı szerkezetek (fedélszékek) kémények, szellızık lépcsık erkélyek, loggiák, függıfolyosók válaszfalak álmennyezetek, álpadlók nyílászárók Szigetelések burkolatok, felületképzések, bevonatok magastetıfedések, (héjalások) épület üveges szerkezetek épület bádogos szerkezetek Lásd külön lapon Szerkezetek Élettartam/év

3 TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. A L A P O K Alapozási sík szerint Síkalapok Mélyalapok Kialakítás módja Sáv Pont Lemez Cölöp Kút Szekrény Rés alap Vert Fúrt Anyag szerint Kı, Tégla, Beton Vasbeton Kı, tégla, Beton Vasbeton Vasbeton Fa, Vasbeton Beton, Vasbeton Beton, Vasbeton Vasbeton Vasbeton

4 TEHERHORDÓ SZERKEZETEK II. F Ü G G İ L E G E S T E H E R H O R D Ó S Z E R K E Z E T E K Pillérek (Oszlopok) Kialakítás módja Falak Kivitelezés módja Falazott Öntött Szerelt Helyszínen készülı Elıregyártott Anyagok szerint Fa, Kı, Vályog, Tégla, Salakbeton, Gázszilikát-falazó elemes, Mészhomok tégla Vert fa, Öntött beton, Öntött salakbeton VB. panel Fa, Kı, Tégla, Monolit VB. Acél, Elıregyártott VB.

5 TEHERHORDÓ SZERKEZETEK III. VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK (FÖDÉMEK) Kialakítás módja Szerkezeti jellemzık Anyagok Elemekbıl rakott Boltozatok kı, tégla Gerendás födém Teherhordó gerendák között kitöltı elemekkel Fa födém Csapos gerenda por födém borított gerenda pólyás födém pallós födém Elıregyártott vb. gerendás Tégla kitöltı elemes födém béléstestes födém tálcás Acél gerendás Tégla kitöltı elemes vb. kitöltı elemes Palló födém Fesztáv nagyságú teherhordó elemek Elıregyártott vb. elemek Lemez szerkezetek Helyiség nagyságú teherhordó elemek Monolit vb. födémek Sík vb. lemez alulbordás vb. födém felülbordás vb. födém Vázkerámia födémek BOHM födém FERT födém Panel födémek Elıregyártott vb. panel

6 TEHERHORDÓ SZERKEZETEK IV. M A G A S T E T İ S Z E R K E Z E T E K (F E D É L S Z É K E K) Torony Alak szerint Nyeregtetı Félnyereg tetı Kontyolt tetı Sátor tetı Manzard tetı Kupola Séd tetı Korszerő Anyag szerint Fa fedélszék hagyományos Vasbeton fedélszék Acél fedélszékek Üres fedélszék Torokgerendás Állószékes Dültszékes Bakdúcos Fém csomóponti lemezes RRFA szerkezetek Elıregyártott vb. szaruzatokkal vb. rácsos tartók vb. héjelemek "DONGA"-k Fesztáv szerint 5-6 m 7-10 m m 12 m m m Acélszaruzatok, SRK, CSRB Komplett fedélszerkezete Filigran Csarnokszerkezetek síkbeli és térbeli rácsos tartós tetıszerkezetei

7 KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. K É M É N Y E K, S Z E L L İ Z İ K Megnevezés Kialakítás módja Fajtái Anyaga Kémény Falazott - Függıleges teherhordó szerkezethez csatlakozó - Önálló (központi főtés) kém. Tömör kismérető Tégla, kéménytégla Elemekbıl rakott Győjtı kémény Thermofor falazó elem Szerelt Fémlemez kémény Acélcsı, külsı hıszig. köpennyel Szellızı Falazott Felmenı falakban kialakított kürtık Rabicz szerkezetek Elemekbıl rakott Elıregyártott szellızı elemekbıl kialakított kürtık Szerelt Fém, mőanyag csıvezetékek

8 KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK II. L É P C S İ K Szerkezeti elemei Statikai megoldása Vonalvezetése Szerkezeti kialakítása Anyaga Lépcsıfok Gyámolított Egyeneskarú Egykarú kétkarú Fa Fém Lépcsıkar Lebegı Íves Háromkarú Kı, mőkı Pihenı Lemez szerkezető Csigalépcsı Összetett Beton Vasbeton

9 KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK III. E R K É L Y E K - L O G G I Á K - F Ü G G İ F O L Y O S Ó K Megnevezés Elhelyezkedés, Kialakítás Szerkezeti megoldás Anyag Erkély Homlokzat síkján kívül, Három oldala nyitott Konzolos, Gyámolított Kı Mőkı Acél gerendák közötti beton Vb. lemez Fém Fa Függıfolyosó Homlokzati síkon kívüli nyitott közlekedı Loggia Homlokzati síkján belül egy oldaláról nyitott Függıleges tartószerkezetre támaszkodó Az épület födémszerkezetéhez igazodó

10 SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K Kialakítás módja Építés módja Anyagok Hagyományos Korszerő Egyrétegő Falazott Öntött Tégla Válaszfaltégla Üveg tégla COPILIT üveg Rabic falak Cement rabic Gipsz rabic Salak rabic Gipszperlit (ALBAFAL, ÜGP fal) Perlitbeton falazóelemes Többrétegő Szerelt Kétrétegő tégla Válaszfal, légréssel Vb. panel Gipszkarton FORFA, FORVÁC Mőanyag + MŐFA

11 SZAKIPARI SZERKEZETEK II. Á L M E N N Y E Z E T E K, Á L P A D L Ó K Megnevezés Álmennyezet Álpadló Kialakítás módja Monolit Szerelt Szerelt Anyaga Rabic Fa Mőfa Fém Gipsz, Gipszkarton Mőanyag Fém Fa Mőfa Beton

12 SZAKIPARI SZERKEZETEK III. N Y Í L Á S Z Á R Ó K Típusai Részei Mőködés rendszer Anyaga Kiegészítı Szerkezetek Ajtó Tok Pallótok Heveder tok Geréb tok Nyíló (jobbos-balos) Lengı Forgó Fa Fém (acél, alu) Mőanyag Küszöbök Kilincsek Zárak Szárny Egyszárnyú Kétszárnyú Harmonika Toló Billenı Mőanyag és fa Kombináció Üveg Pántok Üvegezés Ablak Tok Palló tok Geréb tok Kapcsolt Geréb tok Fix Nyíló Bukó Billenı Fa Fém Mőanyag és fa kombinációja Üvegezés Kilincsek Zárak Pántok Szárny Egyrétegő Kapcsolt Egyesítettszárny ú Forgó Toló Kombinált Üveg-Portál Tok Pallótok Fix Fa Fém Üvegezés

13 SZAKIPARI SZERKEZETEK IV. S Z I G E T E L É S E K I. A szigetelés helye Földben lévı szerkezetek (alapfalak) Épület belsejében (padló, falszigetelés) Lapostetı szigetelések Szigetelés formája Talajpára ellen Talajnedvesség ellen Talajvíz ellen Technológiai szigetelés, használati vizek ellen Csapadék elleni védelem Bitumen, bitumenemulzió (BONOBIT, BITULAX, BITULIN, EKIN stb.) Bitumenes lemezek (papírbetétes lemez, üvegfátyol betétes lemez, alumínium fólia betétes lemez,) Mőanyag fóliák (PVC, PIB, BUTILKAUCSUK) L. KÜLÖN LAPON. Anyagai

14 SZAKIPARI SZERKEZETEK V. S Z I G E T E L É S E K II. L A P O S T E T İ S Z I G E T E L É S E K Funkció szerint Rétegrend Szerkezeti rétegek Kiegészítı Vízszigetelés szerint szerint bontás Alap rétegek Szigetelés módjától függı további régeteg szerkezetek Mód Anyag Nem jártható lapostatı Egyenes Fordított Vízszigetelés Hıszigetelés Födém szerk. Hıszigetelés Vízszigetelés Födém szerk. Feltöltés lejtést adó, kiegy. aljzatbeton párazáró páka kiegy. fényvédı réteg (gyöngykavics, festék) Salak szellızı pára szellızı járólapok Tetıbádogos szerk. összefolyók dilatációs szerk. Regasztott lemez Bitumenes lemezek (fekete lemezek) Bitumenes vastag lemez Járható lapostetık Egyenes TETİTERASZ Fényvédı réteg kivételével azonos a nem járható lapostetı rétegrendjével + járólap burkolat Lepedısített (hegesztett) Mőanyag fóliák (PIB fólia pl. TAURUS, HUNGISOL) TETİKERT Fényvédı réteg kivételével azonos a nem járható lapostetı rétegrendjével + termıföld szőrıréteg kavicsréteg szórt kent Két komponenses bitumen emulziók (BITULAX, ELASZTOLÉN)

15 SZAKIPARI SZERKEZETEK VI. B U R K O L A T O K, F E L Ü L E T K É P Z É S E K, B E V O N A T O K Hordozó szerkezet szerint Fal burkolat Padló burkolat A szerkezet helye szerint Külsı falak (Homlokzatok) Belsı falburkolatok Külsı burkolat (térburkolat, járda) Belsı burkolatok Vakolatok-mész, cement, festett, kıporos, mőanyag hıszigetelı nemes vakolatok Burkolatok-tégla, fa, fém, mőanyag, kı, mőkı, kerámia, üveg u.az. mint külsı falakon + enyves festés, olajmázolás, Tapéta: papír, mőanyag, textil csempe beton, aszfalt, tégla, fa, kı, mőkı, keramit Hidegpadló Melegpadlók Anyag szerint Beton, kılap, tégla, keramit, kıagyaglap (mettlachi, PIETRA), mozaiklap, mőkılap, mázas kerámia, terazzó Aszfalt Öntött mőanyag padlók Ragasztott mőanyag padlók (PVC) Szınyegpadlók Gumilemezek Fapadlók (svéd padló, hajópadló, parketta)

16 SZAKIPARI SZERKEZETEK VII. M A G A S T E T İ F E D É S E K (H É J A L Á S O K) Fizetési mód Kéve fedések Pikkelyszerő fedések Anyagok Természetes Nád - Rozsszalma (zsup) Fa zsindely Természetes pala Mesterséges Cserép (hornyolt, hódfarkú, kolostor, stb.) Mázas cserép Beton cserép Üveg cserép Sík pala Mőanyag zsindely Táblás fedések Azbesztcement hullámlemez (hullámpala) Fémlemez fedések (acél; horganyzot; horgany; alumínium hullámlemez, trapéz lemez) Réz, Ólom Mőanyag (poliészter hullámlemez) Üveg (huzalbetétes üvegtábla, COPILIT üveg)

17 SZAKIPARI SZERKEZETEK VIII. É P Ü L E T Ü V E G E S S Z E R K E Z E T E K Szerkezet csoport Szerkezet Anyag Rögzítés Burkolatok Falburkolatok Üveg csempe Üveg mozaik Tartó v. térelválasztó Szerkezetekre ragasztással Térelválasztó szerkezetek Üvegfalak Üvegbeton födémek Üveg, tégla COPILIT üveg Üvegtégla + Vb. Beton, acélkeretekbe falazással Üvegtégla betétes monolit Vb. szerkezet Tetıfedések Elıtetık Felülvilágítók Huzalbetétes üveg (drótüveg) Üveg cserép COPILIT üveg Acél, fa tetıszerkezetekre szerelve Kitt tömítések Nyílászárók Ajtók Ablakok Portálok Húzott síküveg Huzalbetétes üveg Edzett üveg Katedrál üveg Tükörüveg (fényvédı bevonatos) Hıszigetelı üveg (Thermopán) Ólom üveg Tok vagy szárnyszerkezethez Hagyományos kittekkel Üvegszorítókkal Kiegészítı szerkezetek Mellvédek Korlátok Huzalbetétes üveg Acél, fa Beton keretbe

18 SZAKIPARI SZERKEZETEK IX. É P Ü L E T B Á D O G O S S Z E R K E Z E T E K Szerkezet csoport Tetıbádogos szerkezet Homlokzati bádogos szerkezetek Díszítı bádogozások Szerkezet megnevezése Tetıösszefolyók, lombkosarak Dilatációs hézagképzések Falszegélye (tőzfalszegély, kéményszegély stb.) Falfedések, szegélyek (párkány, oromfal, tőzfal attika stb.) Ereszcsatornák (függıeresz, fekvı, attika) Vápacsatornák, hajlat bádogok Hófogók Lefolyó csatornák Könyöklı bádogok (ablak, mellvéd) Párkány fedések (osztópárkány, szemöldök) Tetın és homlokzaton Anyagok Ólom Réz Horganyzott vaslemez Horgany lemez Alumínium Mőanyag

19 É P Ü L E T G É P É S Z E T Megnevezés Fajták Részei Mőtárgyai Anyagai Csatornázás, szennyvízkezelés Közüzemi utcai közvezeték bekötı csatorna alapcsatorna aknák, fedlapok víznyelık beton, kıagyag, tégla, mőanyag Házi alapcsatorna aknák, fedlapok, víznyelık, tisztítóidomok, olaj, benzin homok, iszapfogó, zárt tároló azbesztcement, beton, kıagyag, PVC, acél, ólom, öntöttvas Vízellátás Közüzemi utcai közvezeték, bekötı alapvezeték elzárók, ürítıcsapok, fagytalanító csapok horganyzott acél, öntöttvas, PVC Saját kút belsı hálózati alapvezeték mérıóra, nyomásfokozó, gáztalanító, klórozó horganyzott acél, PVC Gázellátás Földgáz bekötıvezeték, alapvezeték elzáró, biztonsági vízzár szavatolt minıségő acélcsı, mőanyag Elektromos ellátás Földkábel betáp kábel, fogadóhelyiség vezetékoszlop, transzformátor, fázisjavító kondenzátor réz és alumínium kábelek Légvezeték fogadóhelyiség térvilágítás réz és alumínium Távfőtés - főtéstechnika távvezeték, hıközponti fogadóhelyiség, osztó-győjtı, alapvezeték vezetékcsatorna, hıcserélı, osztó-győjtı, hımennyiségmérı, elzáró, szabályozó szerelvények acél forrcsı Légtechnika

20 ÉPÜLETGÉPÉSZET I. C S A T O R N Á Z Á S, S Z E N N Y V Í Z K E Z E L É S Közeg Rendszere Hálózat részei Vezetékek anyag Berendezési tárgyak Közcsatorna nélkül Szennyvíz Egyesített Elválasztott - bekötı víz - alapcsatorna - ejtıvezeték - szellızı vezeték - ágvezeték Azbesztcement Öntöttvas Acél Kıagyag PVC Ólom Beton Padlóösszefolyók Bőzelzáró szifonok Csatornatönk Benzinfogó Zsírfogó Olajfogó Iszapfogó Átemelı szivattyú Nyitott és zárt szennyvíztároló Csapadékvíz Egyesített Elválasztott - bekötı vezeték - alapcsatorna - ejtıvezeték - állványcsı - függıeresz csatorna Horganyzott acéllemez Horganylemez Öntöttvas Acél Azbesztcement Kıagyag PVC Beton Víznyelı Átemelı szivattyú Iszapfogó

21 ÉPÜLETGÉPÉSZET II. V Í Z E L L Á T Á S Megnevezés Rendszere Vízszerelés helye Hálózati elemei Vízfogyasztó berendezések Hidegvíz Egyedi Hálózati Ásott kút Csıkút Csapos kút Fúrt kút Közüzemi hálózat - Bekötı vezeték Vízmérı óra Alapvezeték Felszálló vezetékek Ágvezetékek Elzárók, csapolók Mosdó, kézmosó Mosogató, kiöntı, WC-berendezés, Vizelde berendezés Fürdıkád Tüzivíz Egyedi Hálózati Külszíni és zárt tároló Közüzemi vagy saját hálózat - Bekötı vezeték Alapvezeték Felszálló vezetékek Elzárók, csapolók Tőzcsapok Melegvíz Egyedi Központi Közüzemi Közüzemi Elzárók - Hımennyiségmérı alapvezeték Felszálló vezetékek Ágvezetékek, Csapolók Mosdó, kézmosó, Mosogató Bidé, fürdıkád

22 G Á Z E L L Á T Á S Ellátási formák formák csoport Háztartási készülékek Készülékek csatlakoztatása készülék 1.Fızı-sütı berendezések 2.Fali vízmelegítık Vezetékek anyaga Palackos (Pb. gáz) Városi gáz Földgáz Helyi és lakásonként központosított 1.Fali főtıkészülék 2.Cserépkályhába szerelt égıfej 3.Konvektor 4.Fali kazán 5."Kombi" készülékek 6.Kiskazánok, légfőtıberendezések Öntöttvas Ötvözött acél Rézcsı Mőanyag Nagykonyhai berendezések 1.Zsámolyfızık 2.Nyitott-zárt gázhelyek 3.Fızıüstök 4.Sütıkemencék 5.Ételmelegtartó- és tálalıpultok Központi berendezések 1.Kazánok 2.Bojlerek

23 ÉPÜLETGÉPÉSZET IV. E L E K T R O M O S E L L Á T Á S I. Energia felhasználása Hálózat részei Fogyasztók Vezeték anyaga Szerelvények Világítási Áramátalakító Fogadóhelyiség Fıkapcsoló Fıbiztosító Fıelosztó Izzólámpás fénycsöves és kompakt világítótestek réz Védıcsövezés, szerelıcsatorna, kábeltartó elágazó doboz, árammérı, kismegszakító, olvadó biztosító, aljzat, nullbontó, kapcsoló Erıátviteli Fıfelszállók Elosztó és biztosítószekrények szakaszolók vezetékhálózat Villamos gépek alumínium dugós csatlakozó, mágneskapcsoló Háztartási tőzhelyek, vízmelegítık főtıkészülékek, hőtıszekrények egyéb háztartási gépek

24 Módja elkerítés (burkolás) elszigetelés törpefeszültség védıkapcsolások védıföldelés nullavezetıvel egyesített földelıhálózat ÉPÜLETGÉPÉSZET V. E L E K T R O M O S E L L Á T Á S II. É R I N T É S V É D E L E M Hálózat részei földelı vezeték földelı szonda készülékek készülékek Alkalmazási területek Helyhez kötött készülékek hıfejlesztı készülékek hőtıgépek villamos főtéső készülékek villamos kemencék motorok Hordozható készülékek - villamos kéziszerszámok, kézilámpák villamos gyógyászati gépek és készülékek villamos fodrászati és kozmetikai villamos motorhajtású háztartási

25 Módja elkerítés (burkolás) elszigetelés törpefeszültség védıkapcsolások védıföldelés nullavezetıvel egyesített földelıhálózat ÉPÜLETGÉPÉSZET V. E L E K T R O M O S E L L Á T Á S II. É R I N T É S V É D E L E M Hálózat részei földelı vezeték földelı szonda készülékek készülékek Alkalmazási területek Helyhez kötött készülékek hıfejlesztı készülékek hőtıgépek villamos főtéső készülékek villamos kemencék motorok Hordozható készülékek - villamos kéziszerszámok, kézilámpák villamos gyógyászati gépek és készülékek villamos fodrászati és kozmetikai villamos motorhajtású háztartási

26 ÉPÜLETGÉPÉSZET VI. E L E K T R O M O S E L L Á T Á S III. G Y E N G E Á R A M Ú B E R E N D E Z É S E K Megnevezés Telefon Felcsengetı Kaputelefon Központi antenna hálózat Riasztók Tőzjelzık Betörésvédelem ÉPÜLETGÉPÉSZET VII. E L E K T R O M O S E L L Á T Á S IV. V I L L Á M V É D E L E M Fajtái Felfogórács Felfogó vezetékhálózatos Hálózat részei Felfogócsúcs vagy Felfogóvezeték Levegıztetı vezeték földelı szonda

27 ÉPÜLETGÉPÉSZET VIII. T Á V F Ő T É S - F Ő T É S T E C H N I K A Rendszere Jellege Főtıanyag Főtıközeg Hıkiadó Egyéb berendezések Egyedi Egyetlen helyiség főtésre Szén, Olaj, Gáz, Elektromos energia Közvetlen elégetés Vaskályha Cserépkályha Kandalló Olajkályha Gázkonvektor Gáz fali-főtıkészülék Hıtárolós cserépkályha Olajradiátor Sugárzó főtıtestek Központi Táv Tömb Épület Helyiség csoport Melegvíz Forróvíz Gız Forró levegı -Radiátorok -Thermoventillátorok -Sugárzó ernyık -Bordáscsövek -Csıregiszterek Központi kazán Hıelosztó-győjtı, vezetékrendszer Szabályozó és mérı szerelvények

28 ÉPÜLETGÉPÉSZET IX. L É G T E C H N I K A Fajtái Rendszere Kialakítás részei Hálózat részei Berendezési tárgyak Gravitációs Kiegyenlített Kémény, ill. kürtı Kiegyenlített depressziós túlnyomásos egyedi - Mesterséges központi szellızı központ elosztó- és győjtıhálózat Befúvó és elszívószerkezetek tetıventillátor axiálventillátor radiálisventillátor lemezvezetékek szőrık elzáró és szabályozó szerk. befújószerkezetek elszívó szerkezetek

29 ÉPÍTÉSI MÓDOK

30 É P Í T É S I M Ó D O K I. SZERKEZETI JELLEGZETESSÉG Jellemzı Átlagos Megnevezés Méret Anyag Födémek építési korszak élettartam év HAGYOMÁNYOS Kézzel mozgatható elemekbıl, kevés szint számú (4-5) Fa, kı, tégla, vályogtégla mészhomok-tégla, tömör falak Tégla, kıboltozat, acélgerendás, fa födém, egy.vb. gerendák közötti kitöltı elemes vázkerámia İsidıktılnapjainkig BLOKKOS Kisblokk-kézi falazó blokk Középblokk félszint magas Nagyblokk szintmagasságú 4-5 lakószint 30 cm vtg. salakbeton blokk (tégla blokk) Elıregyártott vb. gerendák közötti kitöltı elemek vb. pallók között (ma ritka) 150 ÖNTÖTT SALAKBETON (zsalus) 9 emeletes (10 lakószintes) emeletenként 4 lakásos pontházak 29 cm vtg. salakbeton öntöttfal Elıregyártott vb. gerendák között béléstestek, vb. pallók között (ma nem épül)

31 É P Í T É S I M Ó D O K II. Megnevezés Szerkezeti jellegzetesség Jellemzı építési Átlagos élettarta m Méret Függ.teh.h.szerk. Födém korszak év Öntött beton (alagútzsalus) 5-6 szintes Falak és födémek egy mőveletben készülı monolit vb. haránt falak és síklemeze födémek Paneles építési mód Helység nagys. elemekbıl max. 10 cm. épületek Külsı falpanel szendvics panel belsı falpanel vb. panel vb. födémpanel Vázas építési mód fa vázas vb. vázas 2-3 szintes típusonként Fa oszlopok és pillére monolit vb. pillér hagyományos fafödémek monolit vb. födém İsidıktıl napjainkig 1920-tól napjainkig acélváz változó egy és több szintes egyedi és típus szerkezetenként változó egyszintes és magas (torony) épületek elıregyártott vb. pillérek acél oszlopok pillérek könnyőszerkezetes oszlopok vb. keretgerendák és födémelemek acél keretgerendák fölött acél, beton, vb, elemek acélgerendák és födémlemezek 1960-tól napjainkig 1800-as évek végétıl napjainkig Korszerő fa, mőfa, szendvics szerkezetek 1-2 lakószintes modul mérető elemekbıl Fa vagy fém keretváz közötti szendvics elem Fa födém 1980-tól napjainkig 60-80

32 vége

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K Kialakítás módja Építés módja Anyagok Hagyományos Korszerő Egyrétegő Falazott Öntött Tégla Válaszfaltégla Üveg tégla COPILIT üveg Rabic falak Cement rabic

Részletesebben

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanközvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek II rész KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. K É M É N Y E K, S Z E L L İ Z İ K Megnevezés Kialakítás módja Fajtái Anyaga Kémény Falazott - Függıleges teherhordó

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari szerkezetek Épületgépészet

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K

É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari szerkezetek Épületgépészet alapok függıleges teherhordó szerkezet vízszintes teherhordó

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1 m3............ 2 31-000-13.2 (69) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból,

Részletesebben

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén)

halvány arany színben, 115x48 szemméret, v=2 mm, 80-100 % árnyékoló képesség, (0-35 fok nap beesési szög esetén) Falak: FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 FR06 Önhordó, hőszigetelt homlokzatpanel vasbeton teherhordó fal előtt 20 cm önhordó, hőszigetelt, tűzgátló homlokzati állópanel alsó-felső rögzítéssel, mélyített vízszintes

Részletesebben

1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 2. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 2. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 2. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz

Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz EMELTSZINTŰ FŰTÉSKÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Magas Minőség Kft (1027 Budapest, Bem József út 6.) által Győr, Bajcsy Zs. 6. hrsz: 7206 ingatlanon átépítendő 13 lakásos társasházhoz Általános leírás: Az áttervezésre

Részletesebben

Budapest, 2013. december

Budapest, 2013. december I s k o l a u d v a r b ő v í t é s, k é z i l a b d a p á l y a k i a l a k í t á s B u d a ö r s, I s z. H á r s f a u t c a i Á l t a l á n o s I s k o l a V á z l a t t e r v, k i e g é s z í t é s

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház

Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház MŰSZAKI LEÍRÁS Érd Ilona köz 4. 23183/5 Ikerház Alapterület: Földszint: Nettó 108 m2 (terasz és kocsi beálló 50%-ban számítva) Nettó terület: 50,51 m2 Terasz terület 13,10 m2 Fedett és oldalról zárt gépkocsi

Részletesebben

R1 közösségi helyiségek talajon fekvă padlója 2,2 cm svédpadló rejtett rögzítéssel, párnafákra fektetve 2,4 cm párnafa, közte lépésálló hćszigetelés 5 cm aljzatbeton 1 rtg PE technológiai szigetelés 14

Részletesebben

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE

4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 4. ÉPÍTMÉNY TÉTELES KÖLTSÉGBECSLÉSE 2014/15-2-É-06 Megrendelő: SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY Vállalkozó: Vedres Béla Készült: 2014/15 2. félév

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T

T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z A T Alulírott Farkas Károly a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet alapján kijelentem, hogy Kariusz Jakab megrendelésére a 2040 Budaörs, Semmelweis u. 27, hrsz.: 2817/2 számú

Részletesebben

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz.

Egykori üdülőépület felújításának és korszerűsítésének dokumentációja 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. sz. 1741. hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület felújítási és korszerűsítési dokumentációjához. 1./ Előzmények, helyszín, környezet Az épület

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás

Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Tájékoztató a szerződés 3. sz. módosításáról - KDOP-3.1.1./D1-12-k-2012-0001 - kivitelezési építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató

Részletesebben

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245

Horváth Ferenc építészmérnök tervező, É16 0245 Érintettek és közreműködők Horváth Ferenc építészmérnök tervező É 16 0245 HU-5000 Szolnok, Csokonai út 96. II.2. Fax: 56/344-557 ÉPÍÍTÉSII KIIVIITELEZÉSII TERVDOKUMENTÁCIIÓ ÉPÍÍTÉSZ TERVFEJEZET Építés

Részletesebben

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3.

TSZ: 1218. Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve. RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. TSZ: 1218 építtető: RACE CAR Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 3. terv: Inkubátorház - Hatvan építési engedélyezési terve helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém,

Részletesebben

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás

Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Szentes, Kossuth tér 5. sz. Vállalkozói- Civil központ felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 1. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/14 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom

1. számú melléklet. Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom 1. számú melléklet Debrecen, Hatvan utcai kert II. 12 lakásos társasház műszaki tartalom Építészet: Földmunkák: Alapozás: Vízszigetelés: gépi földmunka, a kitermelt föld elteregetésével, a telekhatáron

Részletesebben

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes

5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes 5.6.0. - energetikai korszerűsítés - Magyarbánhegyes Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 307/2003. (06.12.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 307/2003. (06.12.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2003. (06.12.) sz. határozata az önkormányzati tulajdonú épületek 2003.évi fejújítási címjegyzékéről A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú épületek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái

Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Lovasudvar és gazdasági épület kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése 3. sz. szerződésmódosítás-bodrogkeresztúr Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható Anyagtan Lágyfedések Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható - nem járható - fordított víz és hıszigetelés egymáshoz való - egyenes rétegrendő viszonyától függ Anyaguk szerint a tetıszigetelı

Részletesebben

Négylakásos új társasház Dunaharasztin a Pillangó Lakóparkban

Négylakásos új társasház Dunaharasztin a Pillangó Lakóparkban 1 Négylakásos új társasház Dunaharasztin a Pillangó Lakóparkban 2330 Dunaharaszti, Dr. Posta Sándor u. 44. Hrsz.: 8210/7 1.- 2.lakás A Dunaharaszti zöldövezetében található telken, melynek területe 1158

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 Eredménytájékoztató-Orvosi rendelő felújítása, bővítése az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0119 azonosítószámon nyilvántartott Orvosi rendelő korszerűsítés Nagycsécs községben projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása

Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Budapest XV. Kerület, ÉPk 13 épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/48 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002

NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés a NYDOP-5.2.1./A-12-2012-0002 Letenye városban Egészségház kialakítása projekt keretében kivitelezési feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága:

2. Az ingatlan területi elhelyezkedése, megközelitése, közmű és infrastrukturális ellátottsága: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1008. Budapest,, Tárgy: Javaslat a Budapest, X. ker. Fokos u.

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

VARIOTECH ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS

VARIOTECH ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS VARIOTECH K é s z h á z a k VA R I O T E C H ÁLTALÁNOS STANDARD MŰSZAKI LEÍRÁS 2014/06 A jelen műszaki leírás tájékoztatást ad az általunk gyártott épületek műszaki tartalmáról, illetve műszaki jellemzőiről.

Részletesebben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 Vállalkozási szerződés, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0304 kódú pályázat keretében az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet régi kórházépületének energetikai rekonstrukciója, homlokzati hőszigetelése. Közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-40 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐK FELÚJÍTÁSA, REHABILITÁCIÓJA. Szerkezetrekonstrukció 2. Dr. Kakasy László

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐK FELÚJÍTÁSA, REHABILITÁCIÓJA. Szerkezetrekonstrukció 2. Dr. Kakasy László NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐK FELÚJÍTÁSA, REHABILITÁCIÓJA Szerkezetrekonstrukció 2. Dr. Kakasy László A felújítást mindig az aktuális műszaki színvonalon, a hatályos előírások szerint kell elvégezni. A felújítás

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a K-045 számú eljárás eredményéről

Tájékoztató a K-045 számú eljárás eredményéről Tájékoztató a K-045 számú eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező

52 214 01 0000 00 00 Lakberendező Lakberendező A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2013. FEBRUÁR 13.) Rendelet: 2/2013 (II. 18.) Ör. Határozatok: 19/2013. 31/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7.

TSZ: 1223. Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv. LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. TSZ: 1223 építtető: LB GROUP Kft. 8200 Veszprém, Nagy L. u. 1/B 2/7. terv: Robotpark V. - Kisar építési engedélyezési terv helyszín: 4921 Kisar, Petőfi Sándor utca hrsz.: 350/1 Veszprém, 2012. augusztus

Részletesebben

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap HVS-BAU Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 1. Cgjsz: 02-09-061122 Tel.: 69/369-506 Fax. 568-027 Budapest Bank Rt. 10102440-44152900-00000007 Adószám : 10676428-2-02 Név : Baranya Megyei Kormányhivatal Cím : Pécs,

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény

Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Nagykanizsa Tripammer u. 1. 3475 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújítása, belső építészeti munkái és térburkolat felújítása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/109 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

"Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója

Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása tárgyú eljárás eredménytájékoztatója "Sportöltöző és a Haller Kúria II. felújítása" tárgyú eljárás eredménytájékoztatója Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanközvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Szerkezetek Élettartam/év Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari szerkezetek alapok

Részletesebben

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft.

KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési- és Kereskedelmi Kft. A 7361 Kaposszekcső 503 HRSZ. alatt nyilvántartott I P A R T E L E P I N G A T L A N /DOMBÓVÁRI IPARI PARK/ Oldal 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: Ingatlan címe: 7361 Kaposszekcső, Laktanya Dombóvári Ipari Park sz.

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK

RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK 1 MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 2. számú melléklet RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK A) AZ ORSZÁGHÁZ EPULETE 3 A/1. MŰSZAKI LEÍRÁS 3 A/1.1. Az Országház épületének ismertetése 3 A/1.2. Az Országházban végzendő munkák műszaki

Részletesebben

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása

Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Róna u. 174. N szám alatti épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései

A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései A Zalaegerszegi HŐTİHÁZ 2004. évi tőzeset tanulmányának megelızési kérdései 2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hőtıház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hőtıház épületében keletkezett

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek MKEH-21 A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közleménye kijelölt szervezeteknek a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény szerinti közzétételéről Az iparügyekért

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ FODOR 3. Épftfiipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely; 1113 Budapest, Ibrahim u. 9. Levélcím, telephely: 9027 Györ, Vágóhíd U. 2. Adószám- 11469957-2-43 MKB: 10300002-33221146-00003285 5. sz

Részletesebben

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK

ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK ÉPÍTÕMESTERI MUNKÁK ÉS BEFEJEZÕ SZAKIPARI MUNKÁK 1. 14-004-002 Ideiglenes létesítmények, vízszintsüllyesztés Talajvízszint süllyesztés elõkészítése fúrt szûrõkutaknál, kútépítésnél 3m mélységig, NA 600

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

107,5 TÉT TÉ NYI PAPÍRBETON GYÁR ÁTTEKINTÖ HELYSZINRAJZ 1:200 DI P L OMA 20 10

107,5 TÉT TÉ NYI PAPÍRBETON GYÁR ÁTTEKINTÖ HELYSZINRAJZ 1:200 DI P L OMA 20 10 117,5 105,0 TC,5 102,5 102 105,0 R GYÁ UTC 112,5,0 TÉ NGY ÚT TÉ NYI 107,5 107,5,5 102 110,0 É TÉT GY N 105,0 T IÚ NY UTC 102,5 R GYÁ ÁRTÉR UTC,0 105 Ó FON HÁ RO SU,0 É,0,0 112,5 110,0 107,5,5 102 102,5

Részletesebben

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK"

ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK Budapest, IX. Lenhossék u. 11. szám alatti társasház ELHELYEZKEDÉS: A Lenhossék utca a több mint 24 éve nagyon sikeres ferencvárosi tömbrehabilitáció területén helyezkedik

Részletesebben

utca hsz. emelet ajtó komfort fok. Aidinger u. 26 3 11 összkomfortos 40 1,5 1 860 000 Ft Maléter P. út 68 1 5 összkomfortos 50 2,0 2 030 000 Ft

utca hsz. emelet ajtó komfort fok. Aidinger u. 26 3 11 összkomfortos 40 1,5 1 860 000 Ft Maléter P. út 68 1 5 összkomfortos 50 2,0 2 030 000 Ft melléklet árammér száma gázmér óra száma utca hsz. emelet ajtó komfort fok. alapter. (m2) Szoba szám Becsült költség bruttó 1 2 nincs villanyóra 2582440 028524410 Aidinger u. 26 3 11 összkomfortos 40 1,5

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan

Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Műszaki tartalom a Budapest III. Kerület, Farkastorki út 48. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon felépítésre kerülő 5 lakásos társasházra vonatkozóan Földmunkák: A terv szerinti paraméterek alapján történt/történik,

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/55 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Szakmai ismeretek 1.

Szakmai ismeretek 1. Szakmai ismeretek 1. Ismertesse az épületek - fogalmát, - rendeltetését, - kivitelezési formáit, - szerkezeti részeit! Határozza meg a tető feladatait, sorolja fel a tetőformákat! Ismertesse a tetőszerkezetek

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben

A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása

A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása Az épületen kívüli csatornahálózat elrendezése Egyesített közcsatorna esetén Szétválasztott közcsatorna esetén 1 Házi bekötőcsatornák kialakítása

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 Tájékoztató a szerződés módosításáról Vállalkozási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP4.1.1/B1220130001 azonosító számú pályázat kivitelezésére Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: közösségi szálláshely kialakítására a 6500 Baja, Tóth K. tér 5. szám alatt fellelhető ingatlanon álló épület átalakítási munkáinak elvégzésével, a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0041 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ráckeve Város Önkormányzata (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE Alapítva: 1973. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701 Tel: 96/503 456 Fax: 96/613 670 E-mail: szese@sze.hu Számlaszám: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-33222154-00003285

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001

ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 Eredmény - Kivitelezési szerződés keretében Nemzeti Filmtörténeti Élménypark - Versenyképes Turisztikai Termék- és Attrakció Fejlesztés című ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 projekt keretében Fúvógépház épület

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés

KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés KÖLTSÉGVETÉSI ADATLAP Építtető neve: Ingatlan helyrajzi száma: Ingatlan címe, jellege:... Lakáscél: bővítés építés Munkanemek és munkafolyamatok megnevezése (csak az elvégzett vagy tervezett munkák adatait

Részletesebben

"Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról

Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról "Többfunkciós szolgáltató központ kialakítása Hernádvécse községben" - tájékoztató a szerződés 1. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/42 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT 1-es lakás 2-es lakás 3-as lakás 4-es lakás lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 81m2 lakás területe 76m2 erkély 2,2 m2 erkély 3,7 m2 erkély 2,2 m2 terasz 6,3m2

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról 1 A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

VELUX fénycsatorna Természetes fény ablak nélküli terekbe

VELUX fénycsatorna Természetes fény ablak nélküli terekbe VELUX fénycsatorna Természetes fény ablak nélküli terekbe Egy lámpa, amelyben a Nap a villanykörte Bevezeti a fényt zárt, sötét helyiségekbe Kb. 6 m²-t világít meg A fény 98%-át továbbítja Nappal több

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Beruházó: Záveczki Zoltán tel: 06-30/645-01-26 email: zzoltan@t-email.hu Műszaki információk: Czövek Béla 06-70/411-28-99 fondiker@gmail.

Beruházó: Záveczki Zoltán tel: 06-30/645-01-26 email: zzoltan@t-email.hu Műszaki információk: Czövek Béla 06-70/411-28-99 fondiker@gmail. Beruházó: Záveczki Zoltán tel: 06-30/645-01-26 email: zzoltan@t-email.hu Műszaki információk: Czövek Béla 06-70/411-28-99 fondiker@gmail.com Telek területe összesen: 816m2 amire egy ikerház épül. Az első

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben