Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása"

Átírás

1 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei rendkívüli Társulási üléséről. A Társulás jelenlévő tagja egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának /04. (III.7.) határozata a fenntartásában működő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:. A Társulási Tanács a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a tagönkormányzatoknak a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendeletalkotáshoz adják meg a jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény szerinti ukat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 04. március 6-ig.. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási Tanács döntéséről tájékoztassa a társult önkormányzatok képviselő-testületeit. 3. A Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzőjét, hogy a rendelet hatálybalépéséről tájékoztassa Papkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületét. Határidő:. pontnál 04. március 6.. pontnál 04. március pontnál 04. március 8. Felelős: -3. pontoknál dr. Mohos Gábor a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mohos Gábor munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője Porga Gyula sk. elnök Fésüs Sándor sk. társulási tanács tagja A kivonat hiteléül: Veszprém, 04. március 7. Kovács Zsuzsanna társulási referens

2 Melléklet a /04. (III.7.) határozathoz Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /04. ( ) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az. () bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az. (-)(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 9. () bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 99. -ában kapott felhatalmazás alapján, az 6. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 58/B. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény 3. () bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek ával a következőket rendeli el:. () A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítja: a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén belül aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, ab) a házi segítségnyújtást, Herend, Nagyvázsony, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási területén, ad)az idősek nappali ellátását Herend, Veszprém, közigazgatási területén, b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások keretén belül bb) idősek otthonát és bc) időskorúak gondozóházát a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést. () Az () bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet a) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes szociális gondozónál, b) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, vagy c) az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. A kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény szervezeti- és működési szabályzatában kijelölt személy dönt. (3) Az () bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt a kérelemről. (4) Az intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza.

3 . () Az. () bekezdésében meghatározott ellátások intézményi térítési át a rendelet. melléklete tartalmazza. () Az intézményi térítési alapján megállapított személyi térítési at készpénzben kell megfizetni. 3. () A fenntartó kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 00%-át és vagyonnal nem rendelkezik. () A kötelezett által fizetendő térítési csökkentésének mértéke: a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 00%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési 0%-a, b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési 0%- a. (3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési összegét méltányosságból elengedi, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 50%-át és vagyonnal nem rendelkezik. 4. Az intézmény vezetője a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési ára vonatkozó jogszabály szerinti hátralékosok névsorát Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szociálpolitikai és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységéhez küldi meg. 5. () Az idősek otthona és időskorúak gondozóháza intézményegységekben érdekképviseleti fórumot kell működtetni. () Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján: a) az intézményi ellátást igénybe vevők közül fő, b) az ellátottak hozzátartozói, vagy törvényes képviselői közül fő, c) az intézmény dolgozóinak képviseletében fő, d) a fenntartó részéről fő. (3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság megszűnik: a) a megbízatás időtartamának lejártával, b) lemondással, c) az intézményi jogviszony megszűnésével, d) a tag halálával. (4) A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. (5) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. (6) Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (7) Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

4 (8) Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A válaszlevélnek részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak. 6. () Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakellátások a) fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, b) a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében. () A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, b) a történelmi egyházak képviselői, c) az önkormányzati szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői, d) a karitatív szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői. (3) A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait szervezeti- és működési szabályzatában határozza meg. 7. Ez a rendelet 04. április -jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester Dr. Mohos Gábor s.k. jegyző 3

5 .Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló.../04. ( ) önkormányzati rendelethez. A szociális szolgáltatások 04. évi szolgáltatási e, intézményi térítési a Veszprémben.. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatási e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése 3 Időskorúak nappali ellátása napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre Nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés A B C D 04. évi szolgáltatási 385,3 / Normatív állami 65,4 /ellátási nap Intézményi térítési 735 / 58,7 / 4,6 / 05 / 4 Szociális étkeztetés elvitellel 885, / 4,6 / 645 / 5 Szociális étkeztetés házhozszállítással 6 Házi segítségnyújtás 7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 35, / 4,6 / 895 / 56, /gondozási óra 93,9 /gondozási óra 60 /gondozási óra 3,3 / 86,6 / 45 /.. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek szolgáltatási e, intézményi térítési a... Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Török Ignác u. 0. A B C D E Intézmény/ellátás megnevezése 3 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek 04. évi szolgáltatási 5370,6 /ellátási nap 5370,6 /ellátási nap Normatív állami 809,8 /ellátási nap 7,7 /ellátási nap Intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra

6 ... Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Völgyikút u.. A B C D E Intézmény/ellátás megnevezése Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása nem demens személyek Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása demens személyek 04. évi szolgáltatási 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap Normatív állami Intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra 809,8 / ,7 / ,8 / ,7 /

7 . Szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ). Szociális alapszolgáltatások:... Szociális étkeztetés fizetendő térítési a elvitellel... Nyersanyagnorma saját főzőhelyek esetében: 65 /adag..3. Külső szolgáltatók:bakony Gaszt, Cserhát Étterem:0.500 értékű étkezési utalvány, WIPO KKT 650 /adag A B C D E F G H I J 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%-a 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%-a 5%-áig %-a felett felett térítési Szociális étkeztetés házhozszállítás térítési a A B C D E F G H I J 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%-a 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%-a 5%-áig 35%-a felett térítési felett Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

8 ..5. Házi segítségnyújtás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) A B C D E F G 0%-50%-a 5%-00%-a 00%-áig 0%-50%-a 5%-300%-a %-a felett tól térítési térítésmentes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) A B C D E F 00 %-áig 0%- 50 %-a 5 %-300%-a 30%-350%-a 35% -a felett tól térítési térítésmentes A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

9 ..7.Időskorúak nappali ellátása fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési )..8.Időskorúak nappali intézményi ellátása keretében igénybevett étkezés fizetendő térítési a nyersanyagnorma: Reggeli: 0 Ebéd: 65 Uzsonna: 70 A B C D E F G H I J Nyugminimu m 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%- 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%- 5%-áig Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! Napközbeni tartózkodás térítési a étkezés igénybevétele nélkül %-a felett felett R: E: U: Összes térítési

10 A B C D E F G H I J Nyugminimu m 5%-áig 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%- 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350% A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől %-a felett felett térítési

11 .. Alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben... Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Török Ignác u A B C D E F Napi Egyszeri Alacsonyabb összegben Elhelyezés nyersanyag i meghatározott típusa norma () intézményi térítési Ellátás megnevezése Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása demens és nem demens személyek ágyas Reggeli: 0 emeltszintű Ebéd: 65 elhelyezés esetén Uzsonna: 85 Reggeli: 0 x ágyas Ebéd: 65 elhelyezés esetén Uzsonna: 85 4 ágyas és volt Reggeli: 0 emeltszintű x ágyas elhelyezés Ebéd: 65 esetén Uzsonna: /fő nincs nincs A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

12 ... Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Völgyikút u.. A B C D E F Ellátás megnevezése Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása demens és nem demens személyek Elhelyezés típusa Napi nyersanyag norma () Reggeli: 0 3 Minigarzon Ebéd: 65 erkély nélkül Uzsonna: 85 4 Erkélyes Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása demens és nem demens személyek Reggeli: 0 Ebéd: 65 minigarzon Uzsonna: 85 Nagykonyhás, erkélyes gondozási egység Reggeli: 0 Ebéd: 65 Uzsonna: 85 Nagykonyhás, Reggeli: 0 erkélyes gondozási Ebéd: 65 egység 3 személy részére Uzsonna: 85 Egyszeri i /lakóegység /lakóegység /lakóegység Alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra nincs A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

13 3. Bánd 3.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a A B C D Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés 04. évi szolgáltatási 796,0 / Normatív állami 4,6 / Intézményi térítési 555 /ellátási nap 3.. A szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) A B C D A nyugminimum 50 %-áig A nyugminimum 5%-350%-a A nyugminimum 35 %-a felett felett térítési Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

14 4. Márkó 4.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 80,8 / 4,6 / Intézményi térítési 570 /ellátási nap 4.. A szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) A B C D E A A nyugminimum A nyugminimum nyugminimum 30% %-a 5%-300%-a 0-50%-áig A nyugminimum 40% -a felett 4.00 felett térítési Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

15 4/e. sz. melléklet 5. Szentgál 5.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a 3 A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 635,5 /.04,4 /gondozási óra 4,6 / 93,9 / gondozási óra Intézményi térítési 395 /ellátási nap 90 / gondozási óra 5.. A szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 5... Szociális étkeztetés A B C D E A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum 0% - 00 %-a 0 %-300%-a 30 %-35%-a A nyugminimum 0-00 %-áig A nyugminimum 35% -a felett felett térítési Az étkeztetés térítési tétele tartalmazza az ÁFAt! 5... Házi segítségnyújtás térítésmentes A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

16 4/f. sz. melléklet 6. Herend 6.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a A B C D 04. évi Normatív állami Intézményi térítési Ellátás megnevezése szolgáltatási Szociális étkeztetés 905, / 4,6 / 665 / ellátási 3 elvitellel Szociális étkeztetés házhozszállítással 4 Házi segítségnyújtás 5 Időskorúak nappali ellátása (étkeztetés nélkül).49,4 /.7,6 / gondozási óra.466, / 4,6 / 93,9 / gondozási óra 65,4 / nap.50 /.080 / gondozási óra.85 / 6.. Szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 6... Szociális étkeztetés A B C D E F 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig % -a felett 4.00 felett térítési Szociális étkezés házhozszállítása A B C D E F G 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig %-a felett 4.00 felett térítési Az étkeztetés és az ebéd házhozszállításának térítési tételei tartalmazzák az ÁFAt!

17 6... Házi segítségnyújtás A B C D E F G H 0-00%-áig 0% -50%-a 5%-00%-a 0%-50%-a 5%-300%-a %-a térítési % -a felett felett Időskorúak nappali intézményi ellátásának térítési ai Napközbeni tartózkodás térítési a étkezés igénybevétele nélkül A B C D E F 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig % -a felett 4.00 felett térítési A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

18 7. Nagyvázsony 7.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a A B C D 04. évi Normatív állami Intézményi térítési Ellátás megnevezése szolgáltatási Szociális étkeztetés 69,6/ 4,6 / 450 / 3 Házi segítségnyújtás.7,4 /gondozási óra 93,9 /gondozási óra.80 /gondozási óra 7.. A szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 7... Szociális étkeztetés A B C D E F A A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum nyugminimum 50 %-áig 5 %- 5 %-a 6 %-300%- 30 %-350%-a térítési A nyugminimum 35%-a felett felett Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! 7... Házi segítségnyújtás térítésmentes A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

19 8. Tótvázsony 8.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a A B C D 04. évi Normatív állami Intézményi térítési Ellátás megnevezése szolgáltatási Szociális étkeztetés 64,9 / 4,6 / 400 / 3 Házi segítségnyújtás.84,3 / gondozási óra 93,9 / gondozási óra.090 / gondozási óra 8.. A szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 8... Szociális étkeztetés A B C D E F A A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum nyugminimum 0%-áig %- 50 %-a 5 %-00%-a 0 %-300%-a térítési A nyugminimum 30 % -a felett felett Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! 8... Házi segítségnyújtás térítésmentes A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

20 4/i sz. melléklet 9. Eplény 9.. A szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 99,3 / 4,6 / Intézményi térítési 675 / 9..A szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 9... Szociális étkeztetés A B C D E F A A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum nyugminimum 0% - 00 %-a 0 %-300%-a 30 %-35 %-a 0-00%-áig A nyugminimum 35%-a felett felett térítési Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

21 0. Hidegkút 0.. Szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 675 / 4,6 / Intézményi térítési 430 / 0.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 0... Szociális étkeztetés A B C D E F A A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum nyugminimum %- 50 %-a 5 %-00%-a 0 %-300%-a 0%-áig térítési A nyugminimum 30 % -a felett felett Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

22 . Mencshely.. Szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 694,5 / 4,6 / Intézményi térítési 450 /.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési )... Szociális étkeztetés A B C D E F A A A A nyugminimum nyugminimum nyugminimum nyugminimum 50%-áig 5 %- 5 %-a 6 %-300%- 30 %- 350%-a térítési A nyugminimum 35% - a felett felett Az étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁFA-t! A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

23 . Barnag.. Szociális szolgáltatások e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 69,75 / 4,6 / Intézményi térítési 450 /.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a megegyezik az intézményi térítési jal. A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

24 3. Pula 3.. Szociális szolgáltatás e, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés A B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási 69,98 / 4,6 / Intézményi térítési 450 / 3.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a megegyezik az intézményi térítési jal. A megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

25 Függelék a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló../04. (...) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNY NEVE: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK. sz. Gondozási Központ: 800 Veszprém, Völgyikút u.. 88/ szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. sz. Gondozási Központ: 800 Veszprém, Hóvirág u / szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás. sz. Idősek Klubja 800 Veszprém, Szent István u /39-33 szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés 4. sz. Idősek Klubja 800 Veszprém, Március 5. u. /A. 88/45-3 szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS I. sz. Idősek Otthona 800 Veszprém, Török I. u / Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona II. sz. Idősek Otthona 800 Veszprém, Völgyi kút u.. 88/ Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza

26 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló.../04. ( ) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata I. A 0. január -jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 7. -a szerint: 7. () A jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] () A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 7. () bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: E körben a Jat szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A tervezet társadalmi hatásai: a Tervezet a jogbiztonság megteremtése és megőrzése érdekében a fenntartó által biztosított - és a központi költségvetés által finanszírozott személyes gondoskodást nyújtó: - szociális alapellátások közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása, - a szociális szakosított ellátások közül az idősek otthona és az időskorúak gondozóháza igénybevételének feltételeit, az érdekképviselet érvényesülését, az ellátásokért fizetendő térítési összegét, annak méltányosságból történő csökkentésének és elengedésének lehetőségeit, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését szabályozza. ab) A Tervezet jellegéből adódóan gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet: A Tervezetben meghatározott személyi térítési akból befolyt összeg a fenntartó éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel.

27 Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési nem fedezi. A kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják, melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni. ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs. ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem alkotja meg a rendeletet, a Társulás mulasztásos törvénysértést követ el. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-191 zskovacs@gov.veszprem.hu Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 00 Veszprém, Óváros tér. Tel: /- zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 0. szeptember -ai Társulási

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző

2. Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/201 (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 04. március 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám: HID/27 1/2014. ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Tótvázsony és Hidegkút

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/04. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 04. február 6-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám: 87-36/2015. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/7/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/22/2/2018. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 21-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/22/8/2018. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 31-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

önkormányzat megnevezése ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének február -i ülésére

önkormányzat megnevezése ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének február -i ülésére önkormányzat megnevezése Szám:./2018. ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. február -i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére Hidegkút Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE Szám: HID/27-15/2014. ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. december 15-i ülésére Tárgy: A) Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi bejelentési és a településképi

Részletesebben

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 1. előterjesztés száma: 91 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor referens 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2011. (lll..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások

Részletesebben

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23.

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2017. (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/2/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprém Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., a 4/2016. (II.25.) Ör., a 8/2017. (II.23.)a 8/2018.(II.22.) és a 27/2018. (VI.27.) Ör-rel módosított

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz

Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló 21/2016. (V.23.) határozathoz A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2015. évi működéséről I. A Veszprémi

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE Szám: HID/27 4/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: Az alapellátási központi

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 15/2015.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona

2015. 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona JAVASOLT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás / Idősek Otthona A B C 1. Átlagos szükségletűek ellátása

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai, Közrendvédelmi és Nemzetiségi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 23-16/2015 Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2016. Tárgy: A gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

18. (2) Az önkormányzat a szolgáltatást a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkezés esetén ellátási napra vetítve kell megállapítani. 3. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től)

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2016. február 09-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 09-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Győrújbarát Község Önkormányzat képviselőtestületének /2016.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-81/2014. Tárgy: A gyermekétkeztetés térítési díjáról és a bölcsődei

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-10/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A temető használatának és

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-30/2016. Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása Mell.:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/998-1/2014/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

1. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

1. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosítja: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 6/2015. (II.26.) Ör., a 2/2016. (II.25.)., a 30/2016. (VI.29.) Ör., a 4/2017. (II.23.)Ör, a 10/2018.(II.22.) és a 25/2018. (VI.27.) Ör-rel módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére 5. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény intézményi térítési díjainak felülvizsgálata Ikt. sz{m: 298-21/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben