Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 04. március 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Előterjesztő: Fésüs Sándor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működik a VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény). szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési akról, önkormányzati társulás által fenntartott intézmény esetén a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. Társulás Társulási Megállapodásának 3. pontja szerint a társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alkot rendeletet. jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény 5. (a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása március 7-ei rendkívüli ülésén /04.(III.7.) számmal hozott határozatot szociális térítési akról. Kérték a társulási önkormányzatokat, hogy március 6-áig a képviselő-testületeik az előterjesztést tárgyalják meg, és hozzák meg döntéseiket a rendelet-tervezet véleményezéséről, hogy március 7-én a VMJV Önkormányzat Közgyűlése megalkothassa a rendeletet. Tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta az előterjesztést. zért kerül a rendelet-tervezetet ismételten a Tisztelt Testület elé, mert az eredeti előterjesztéstől eltérően arra tettek javaslatot, hogy a Veszprém Völgyikút u.. sz. alatti, tartós bentlakást biztosító ellátás térítési ai a 03. évivel megegyezők maradjanak. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezethez a hozzájárulást megadni. Vilonya, 04. március 4. Fésüs Sándor sk. polgármester

2 HTÁROZTI JVSLT Vilonya Község Önkormányzata Képviselő - testületének.../04. (III. 4.) Kt. határozata: a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezéséről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:. Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat. mellékletét képezi.. Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. Határidő: 04. március 6. Felelős: Fésüs Sándor polgármester

3 Melléklet a./04. (III. 5.) határozathoz Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a) /04. ( ) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az. () bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az. (-)(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 9. () bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 99. -ában kapott felhatalmazás alapján, az 6. tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi törvény 58/B. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény 3. () bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:. () társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítja: a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén belül aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, ab) a házi segítségnyújtást, Herend, Nagyvázsony, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási területén, ad)az idősek nappali ellátását Herend, Veszprém, közigazgatási területén, b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások keretén belül bb) idősek otthonát és bc) időskorúak gondozóházát a társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén, kivéve Hárskút települést. () z () bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet a) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes szociális gondozónál, b) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, vagy c) az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni. kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény szervezeti- és működési szabályzatában kijelölt személy dönt. (3) z () bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni, aki dönt a kérelemről.

4 (4) z intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza.. () z. () bekezdésében meghatározott ellátások intézményi térítési át a rendelet. melléklete tartalmazza. () z intézményi térítési alapján megállapított személyi térítési at készpénzben kell megfizetni. 3. () fenntartó kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 00%-át és vagyonnal nem rendelkezik. () kötelezett által fizetendő térítési csökkentésének mértéke: a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 00%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési 0%-a, b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési 0%- a. (3) fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési összegét méltányosságból elengedi, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug mindenkori legkisebb összegének 50%-át és vagyonnal nem rendelkezik. 4. z intézmény vezetője a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési ára vonatkozó jogszabály szerinti hátralékosok névsorát Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szociálpolitikai és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységéhez küldi meg. 5. () z idősek otthona és időskorúak gondozóháza intézményegységekben érdekképviseleti fórumot kell működtetni. () z érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján: a) az intézményi ellátást igénybe vevők közül fő, b) az ellátottak hozzátartozói, vagy törvényes képviselői közül fő, c) az intézmény dolgozóinak képviseletében fő, d) a fenntartó részéről fő. (3) z érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. tagság megszűnik: a) a megbízatás időtartamának lejártával, b) lemondással, c) az intézményi jogviszony megszűnésével, d) a tag halálával. (4) megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. (5) z érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. (6) z érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5 (7) z érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. (8) z érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. válaszlevélnek részletes indoklást kell tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszt nem találta megalapozottnak. 6. () Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakellátások a) fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, b) a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében. () Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a) a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, b) a történelmi egyházak képviselői, c) az önkormányzati szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői, d) a karitatív szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői. (3) szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait szervezeti- és működési szabályzatában határozza meg. 7. Ez a rendelet 04. április -jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester Dr. Mohos Gábor s.k. jegyző

6 . Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló.../04. ( ) önkormányzati rendelethez. szociális szolgáltatások 04. évi szolgáltatási önköltsége, intézményi térítési a Veszprémben.. Szociális alapszolgáltatások szolgáltatási önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése 3 Időskorúak nappali ellátása napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre Nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés B C D 04. évi szolgáltatási önköltség 385,3 / Normatív állami hozzájárulás 65,4 /ellátási nap Intézményi térítési 735 / 58,7 / 4,6 / 05 / 4 Szociális étkeztetés elvitellel 885, / 4,6 / 645 / 5 Szociális étkeztetés házhozszállítással 6 Házi segítségnyújtás 7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 35, / 4,6 / 895 / 56, /gondozási óra 93,9 /gondozási óra 60 /gondozási óra 3,3 / 86,6 / 45 /.. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek szolgáltatási önköltsége, intézményi térítési a... Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Török Ignác u. 0. B C D E Intézmény/ellátás megnevezése 3 Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek 04. évi szolgáltatási önköltség 5370,6 /ellátási nap 5370,6 /ellátási nap Normatív állami hozzájárulás 809,8 /ellátási nap 7,7 /ellátási nap Intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra

7 ... Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Völgyikút u.. B C D E Intézmény/ellátás megnevezése Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása nem demens személyek Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása demens személyek 04. évi szolgáltatási önköltség 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap 574,3 /ellátási nap Normatív állami hozzájárulás Intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra 809,8 / ,7 / ,8 / ,7 /

8 . Szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ). Szociális alapszolgáltatások:... Szociális étkeztetés fizetendő térítési a elvitellel... Nyersanyagnorma saját főzőhelyek esetében: 65 /adag..3. Külső szolgáltatók:bakony Gaszt, Cserhát Étterem:0.500 értékű étkezési utalvány, WIPO KKT 650 /adag B C D E F G H I J 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%-a 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%-a 5%-áig %-a felett felett térítési Szociális étkeztetés házhozszállítás térítési a B C D E F G H I J 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%-a 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%-a 5%-áig 35%-a felett térítési felett z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

9 ..5. Házi segítségnyújtás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) B C D E F G 00%-áig 0%-50%-a 5%-00%-a 0%-50%-a 5%-300%-a %-a felett tól térítési térítésmentes Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) B C D E F 00 %-áig 0%- 50 %-a 5 %-300%-a 30%-350%-a 35% -a felett tól térítési térítésmentes megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

10 ..7.Időskorúak nappali ellátása fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési )..8.Időskorúak nappali intézményi ellátása keretében igénybevett étkezés fizetendő térítési a nyersanyagnorma: Reggeli: 0 Ebéd: 65 Uzsonna: 70 B C D E F G H I J Nyugminimu m 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%- 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%- 5%-áig z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! %-a felett felett R: E: U: Összes térítési Napközbeni tartózkodás térítési a étkezés igénybevétele nélkül B C D E F G H I J Nyugminimu m 6%-50%-a 5%-75%-a 76%-00%- 0%-5%-a 6%- 50%-a 5%-300%-a 30%- 350%- 5%-áig megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől %-a felett felett térítési

11 .. lacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézményeiben... Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Török Ignác u B C D E F Napi Egyszeri lacsonyabb összegben Elhelyezés nyersanyag hozzájárulási meghatározott intézményi típusa norma () térítési Ellátás megnevezése Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens és nem demens személyek ágyas Reggeli: 0 emeltszintű Ebéd: 65 elhelyezés esetén Uzsonna: 85 Reggeli: 0 x ágyas Ebéd: 65 elhelyezés esetén Uzsonna: 85 4 ágyas és volt Reggeli: 0 emeltszintű x ágyas elhelyezés Ebéd: 65 esetén Uzsonna: /fő nincs nincs megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől... Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye Veszprém, Völgyikút u..

12 B C D E F Ellátás megnevezése Elhelyezés típusa Napi nyersanyag norma () Időskorúak ápológondozó otthoni ellátása demens és nem demens személyek Reggeli: 0 3 Minigarzon Ebéd: 65 erkély nélkül Uzsonna: 85 Reggeli: 0 4 Erkélyes Ebéd: 65 minigarzon Uzsonna: Időskorúak átmeneti bentlakást nyújtó ellátása demens és nem demens személyek Egyszeri hozzájárulási /lakóegység /lakóegység Nagykonyhás, Reggeli: erkélyes Ebéd: 65 /lakóegység gondozási egység Uzsonna: 85 Nagykonyhás, Reggeli: 0 erkélyes Ebéd: 65 gondozási egység 3 személy részére Uzsonna: 85 nincs lacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési Ellátási napra Ellátási hónapra megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

13 3. Bánd 3.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a B C D Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés 04. évi szolgáltatási önköltség 796,0 / Normatív állami hozzájárulás 4,6 / Intézményi térítési 555 / 3.. szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) B C D 50 %-áig 5%-350%-a 35 %-a felett felett térítési z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

14 4. Márkó 4.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 80,8 / 4,6 / Intézményi térítési 570 / 4.. szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) B C D E 30% %-a 5%-300%-a 0-50 %-áig % -a felett 4.00 felett térítési z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

15 4/e. sz. melléklet 5. Szentgál 5.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés 3 Házi segítségnyújtás 635,5 /ellátási nap.04,4 /gondozási óra 4,6 / 93,9 / gondozási óra Intézményi térítési 395 / 90 / gondozási óra 5.. szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 5... Szociális étkeztetés B C D E 0% - 00 %-a 0 %-300 %-a 30 %-35 %-a 0-00 %-áig % -a felett felett térítési z étkeztetés térítési tétele tartalmazza az ÁFt! 5... Házi segítségnyújtás térítésmentes megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

16 4/f. sz. melléklet 6. Herend 6.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a B C D 04. évi Normatív állami Intézményi térítési Ellátás megnevezése szolgáltatási hozzájárulás önköltség Szociális étkeztetés 905, / 4,6 / 665 / 3 elvitellel Szociális étkeztetés házhozszállítással 4 Házi segítségnyújtás 5 Időskorúak nappali ellátása (étkeztetés nélkül).49,4 /.7,6 / gondozási óra.466, / 4,6 / 93,9 / gondozási óra 65,4 /.50 /.080 / gondozási óra.85 / ellátási nap 6.. Szociális szolgáltatások fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 6... Szociális étkeztetés B C D E F 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig % -a felett 4.00 felett térítési Szociális étkezés házhozszállítása B C D E F G 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig %-a felett 4.00 felett térítési z étkeztetés és az ebéd házhozszállításának térítési tételei tartalmazzák az ÁFt!

17 6... Házi segítségnyújtás B C D E F G H 0-00%-áig 0% -50%-a 5%-00%-a 0%-50%-a 5%-300%-a %-a térítési % -a felett felett Időskorúak nappali intézményi ellátásának térítési ai Napközbeni tartózkodás térítési a étkezés igénybevétele nélkül B C D E F 0%-50%-a 5%-300%-a %-a 35%-400%-a 0-00%-áig % -a felett 4.00 felett térítési megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

18 7. Nagyvázsony 7.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a B C D Ellátás megnevezése 04. évi szolgáltatási Normatív állami hozzájárulás Intézményi térítési önköltség Szociális étkeztetés 69,6/ ellátási 4,6 / 450 / 3 nap Házi segítségnyújtás.7,4 /gondozási óra 93,9 /gondozási óra.80 /gondozási óra 7.. szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 7... Szociális étkeztetés B C D E F 50 %-áig 5 % - 5 %-a 6 % -300%- 30 % -350%-a térítési %-a felett felett z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! 7... Házi segítségnyújtás térítésmentes megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

19 8. Tótvázsony 8.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a B C D Ellátás megnevezése 04. évi szolgáltatási Normatív állami hozzájárulás Intézményi térítési önköltség Szociális étkeztetés 64,9 / 4,6 / 400 / 3 Házi segítségnyújtás.84,3 / gondozási óra 93,9 / gondozási óra.090 / gondozási óra 8.. szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 8... Szociális étkeztetés B C D E F 0%-áig % - 50 %-a 5 % -00%-a 0 % -300%-a térítési % -a felett felett z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! 8... Házi segítségnyújtás térítésmentes megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

20 4/i sz. melléklet 9. Eplény 9.. szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 99,3 / 4,6 / Intézményi térítési 675 / 9.. szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 9... Szociális étkeztetés B C D E F 0% - 00 %-a 0 %-300 %-a 30 %-35 %-a 0-00 %-áig %-a felett felett térítési z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

21 0. Hidegkút 0.. Szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 675 / ellátási nap 4,6 / Intézményi térítési 430 / 0.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési ) 0... Szociális étkeztetés B C D E F % - 50 %-a 5 % -00%-a 0 % -300%-a 0%-áig térítési % -a felett felett z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

22 . Mencshely.. Szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 694,5 / 4,6 / Intézményi térítési 450 /.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a (alacsonyabb összegben meghatározott intézményi térítési )... Szociális étkeztetés B C D E F 50%-áig 5 % - 5 %-a 6 % -300%- 30 % - 350%-a térítési % - a felett felett z étkeztetés térítési tételei tartalmazzák az ÁF-t! megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

23 . Barnag.. Szociális szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 69,75 / 4,6 / Intézményi térítési 450 /.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a megegyezik az intézményi térítési jal. megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

24 3. Pula 3.. Szociális szolgáltatás önköltsége, intézményi térítési a Ellátás megnevezése Szociális étkeztetés B C D 04. évi Normatív állami szolgáltatási hozzájárulás önköltség 69,98 / 4,6 / Intézményi térítési 450 / 3.. Szociális szolgáltatás fizetendő térítési a megegyezik az intézményi térítési jal. megállapított térítési alkalmazandó: 04. április -jétől

25 Függelék a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló../04. (...) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNY NEVE: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye I. SZOCIÁLIS LPSZOLGÁLTTÁSOK. sz. Gondozási Központ: 800 Veszprém, Völgyikút u.. 88/ szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. sz. Gondozási Központ: 800 Veszprém, Hóvirág u / szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás. sz. Idősek Klubja 800 Veszprém, Szent István u /39-33 szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés 4. sz. Idősek Klubja 800 Veszprém, Március 5. u. /. 88/45-3 szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés II. SZKOSÍTOTT ELLÁTÁS I. sz. Idősek Otthona 800 Veszprém, Török I. u / Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona II. sz. Idősek Otthona 800 Veszprém, Völgyi kút u.. 88/ Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza

26 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló.../04. ( ) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata I. 0. január -jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 7. -a szerint: 7. () jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. z előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] () hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési ak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 7. () bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: E körben a Jat szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: tervezet társadalmi hatásai: a Tervezet a jogbiztonság megteremtése és megőrzése érdekében a fenntartó által biztosított - és a központi költségvetés által finanszírozott személyes gondoskodást nyújtó: - szociális alapellátások közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása, - a szociális szakosított ellátások közül az idősek otthona és az időskorúak gondozóháza igénybevételének feltételeit, az érdekképviselet érvényesülését, az ellátásokért fizetendő térítési összegét, annak méltányosságból történő csökkentésének és elengedésének lehetőségeit, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését szabályozza. ab) Tervezet jellegéből adódóan gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet: Tervezetben meghatározott személyi térítési akból befolyt összeg a fenntartó éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel. z intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési nem fedezi. kiadásokra fordítandó hiányzó

27 pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják, melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni. ac) jogszabály környezeti és egészségi következményei: Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs. ad) jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 9. () bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem alkotja meg a rendeletet, a Társulás mulasztásos törvénysértést követ el. jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

28

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/04. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 04. február 6-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

önkormányzat megnevezése ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének február -i ülésére

önkormányzat megnevezése ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének február -i ülésére önkormányzat megnevezése Szám:./2018. ELŐTERJESZTÉS x.y. település Önkormányzata Képviselő - testületének 2018. február -i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/22/2/2018. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 21-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., az 5/2016. (II.25.) Ör., a 7/2017. (II.23.) a 7/2018.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., a 4/2016. (II.25.) Ör., a 8/2017. (II.23.)a 8/2018.(II.22.) és a 27/2018. (VI.27.) Ör-rel módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/22/8/2018. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 31-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/2/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprém Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 800 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 88/549-9 zskovacs@gov.veszprem.hu HATÁROZATI KIVONAT Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 04. március 7-ei

Részletesebben

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Porga Gyula s.k. polgármester. dr. Mohos Gábor s.k. jegyző Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2018. (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23.

2. Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetésének napja: február 23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2017. (II.2) önkormányzati rendelete a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

1. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat biztosítja: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 6/2015. (II.26.) Ör., a 2/2016. (II.25.)., a 30/2016. (VI.29.) Ör., a 4/2017. (II.23.)Ör, a 10/2018.(II.22.) és a 25/2018. (VI.27.) Ör-rel módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/22/6/2018. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 6/2015. (II.26.) Ör., a 2/2016. (II.25.)., a 30/2016. (VI.29.) Ör., a 4/2017. (II.23.)Ör, a 10/2018.(II.22.), a 25/2018. (VI.27.) és a 46/2018.(XII.15.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/7/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 28-i ülésére Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Módosító okirat. Házi segítségnyújtás: Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területe.

Módosító okirat. Házi segítségnyújtás: Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területe. B). melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /207. (X. 25.) határozatához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-i Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata október 25-i Közgyűlésére Szám: KOZP/1-9/2018. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 25-i Közgyűlésére Tárgy: A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása B) A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/8/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények címét és elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények címét és elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/14/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Tárgy: Szociális rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. május 31-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához Előterjesztés a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához Előadó és az előterjesztést készítette: Finta Brigitta szociális ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. 1. A személyes gondoskodás formái

RENDELETTERVEZET. 1. A személyes gondoskodás formái RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (VII..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

4. A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági bankszámlájára utalással kell folyósítani.

4. A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági bankszámlájára utalással kell folyósítani. 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június.

Viplak Tibor polgármester. Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett. Enying, június.. Kihirdetve: június. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (VI..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 8-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 8-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 8-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.28.), a 9/2017. (VII.26.), a 4/2018. (II.21.) és a 10/2018. (VII.27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 15/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-103/2015. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-ei rendes, nyílt ülésére Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: polgarmester@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Bodorkós Ferenc polgármester Kissné Sághi Rita igazgatási előadó. Módosító rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Bodorkós Ferenc polgármester Kissné Sághi Rita igazgatási előadó. Módosító rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Bodorkós Ferenc polgármester Bodorkós Ferenc polgármester Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Módosító rendelettervezet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Tiszakécske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési

Részletesebben