.Eichmann Jeruzsálemben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".Eichmann Jeruzsálemben."

Átírás

1 .HANNAH ARENDT..Eichmann Jeruzsálemben. Utóirat Fordította: Puszta Dóra Ez a könyv egy tárgyalás ismertetése, és els dleges forrása a tárgyaláson gyorsírással készült feljegyzések átírása, melyet szétosztottak a sajtó képvisel i között. A vád ismertetése és a véd beszéd kivételével a tárgyalás jegyz könyvét nem hozták nyilvánosságra, és nem igazán hozzáférhet. A tárgyalás nyelve a héber volt; a sajtónak átadott anyagokon feltüntették, hogy az a szinkrontolmácsolás szerkesztetlen és javítatlan átírása, mely nem tekinthet sem stilisztikailag tökéletesnek, sem nyelvileg hibátlannak. Én végig az angol változatot használtam, kivéve azokat az alkalmakat, amikor az eljárás németül folyt; ahol a német átírás az eredeti megfogalmazást tartalmazta, a saját fordításomat használtam. A vád ismertetése és a végs ítélet kivételével, melyek fordítása nem a tárgyalóteremben, a szinkrontolmácsolástól függetlenül készült, a jelen jegyzetek egyike sem tekinthet teljességgel megbízhatónak. Az egyetlen hiteles változat a hivatalos héber jegyz könyv, amelyet én nem használtam. Mindazonáltal az egész felhasznált anyagot hivatalosan bocsátották a tudósítók rendelkezésére, és tudomásom szerint ez idáig senki nem fedezett fel lényeges eltérést a hivatalos héber jegyz könyv és a fordítás között. A német szinkrontolmácsolás nagyon gyenge volt, de az angol és a francia fordítás feltehet leg megbízható. A források megbízhatóságát illet en nem merülnek föl hasonló kételyek az alábbi bírósági anyagokkal kapcsolatban, melyeket egy kivételével a jeruzsálemi hatóságok szintén átadtak a sajtó képvisel inek: 1. Eichmann rend rségi kihallgatásának német fordítása, melyet magnószalagra rögzítettek, aztán legépelték, és a gépiratot átadták Eichmann-nak, aki saját kezével javította. A tárgyalásról készült átirattal együtt ez a legfontosabb dokumentum. 2. A vád által benyújtott dokumentumok, és a vád által hozzáférhet vé tett jogi anyag. 3. A tizenhat, esküvel meger sített tanúvallomás, melyeket eredetileg a védelem kért, egy részüket azonban a kés bbiekben a vád használta. A tanúk a következ k voltak: Erich von dem Bach-Zelewski, Richard Baer, Kurt Becher, Horst Grell, Dr. Wilhelm Höttl, Walter Huppenkothen, Hans Jüttner, Herbert Kappler, Hermann Krumey, Franz Novak, Alfred Josef Slawik, Dr. Max Merten, Alfred Six professzor, Dr. Eberhard von Thadden, Dr. Edmund Veesenmayer, Otto Winkelmann. 4. Végül birtokomban volt még egy hetven oldalas gépirat, melyet maga Eichmann írt. A vád nyújtotta be bizonyítékként, és a bíróság elfogadta, de nem bocsátotta a sajtó rendelkezésére. Fejszövegének fordítása: Tárgy: Megjegyzéseim a»zsidó kérdéshez és a Német Birodalom Nemzeti Szocialista Kormányának intézkedéseihez ezen ügy megoldását illet en 1933 és 1945 között.«ez a kézirat Eichmann Argentínában, a Sassen-interjú el tt írott jegyzeteit tartalmazza. Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. Postscript. Penguin Books, London, 1965., o. 21

2 Hannah Arendt A Bibliográfia csak azokat az anyagokat sorolja föl, amelyeket ténylegesen használtam; nem tartalmazza azt a rengeteg könyvet, heti- és napilapokban megjelent cikket, amelyet az Eichmann elrablása és kivégzése között eltelt két év folyamán olvastam és gy jtöttem. Sajnálom, hogy nem teljes a bibliográfia, a német, svájci, francia, angol és amerikai tudósítók beszámolói ugyanis gyakran jóval színvonalasabbak voltak, mint a téma igényesebbnek feltüntetett feldolgozásai könyvekben és folyóiratokban, de aránytalanul nagy feladat lett volna pótolni ezt a hiányt. Ezért beértem azzal, hogy a mostani, átdolgozott kiadás Bibliográfiáját b vítettem néhány olyan könyvvel és cikkel, amely könyvem megjelenése után látott napvilágot, és újdonsággal szolgált a korábban már ismertekhez képest. Ezek közé tartozik az a két beszámoló a perr l, melynek szerz i az enyémhez megdöbbent en hasonló következtetésekre jutottak, valamint egy tanulmánykötet a Harmadik Birodalom prominens alakjairól. Az említett munkák Robert Pendorf Mörder und Ermorderate. Eichmann und die Judenpolitik des Dritten Reiches cím m ve, mely szintén kitér a Zsidó Tanácsok szerepére a végs megoldásban; a Strafsache 40/61 cím munka (amelynek német fordítását használtam) Harry Mulisch holland újságírótól, aki jóformán az egyetlen olyan szerz a témában, aki írása középpontjába a vádlott személyét helyezi, és akinek Eichmann-értékelése több alapvet ponton megegyezik az enyémmel; végül a kiváló, nemrégiben megjelent portrékötet a náci vezet kr l T. C. Fest, a téma egyik legalaposabb és legszínvonalasabb ismer je, Das Gesicht des Dritten Reiches cím könyve. Egy beszámoló szerz jének hasonló nehézségekkel kell megküzdenie, mint a történelmi monográfiák íróinak. A munka jellege mindkét esetben azt követeli, hogy határozott különbséget tegyenek az els dleges és másodlagos források használatában. Az els dleges források csak a konkrét téma feldolgozásában használhatók jelen esetben ez maga a per, míg a másodlagos forrásokra támaszkodhatunk minden, a történelmi hátteret alkotó részletben. Ez utóbbiak közé tartoznak azok az említett dokumentumok, amelyeket nem nyújtottak be bizonyítékként az eljárás folyamán (ez esetben els dleges forrásként szolgáltak), illetve amelyek mértékadó, a kérdéses id szakkal foglalkozó könyvekb l származnak. Amint a szövegb l kiderül, Gerald Reitlinger The Final Solution cím munkáját használtam, és még inkább támaszkodtam Raul Hilberg The Destruction of the European Jews cím m vére, amely a per után jelent meg, és a Harmadik Birodalom zsidópolitikájának legteljesebb és legalaposabban dokumentált feldolgozása. Könyvem még meg sem jelent, és máris viták és szervezett kampány tárgyává vált. Mondanom sem kell, hogy az arculatformálás és a véleménymanipuláció összes ismert eszközével folytatott kampány jóval több figyelmet kapott a vitánál; az utóbbit jóformán elnyelte, elfojtotta az el bbi mesterséges lármája. Ez kiváltképp akkor vált világossá, amikor a kett különös keveréke szinte azonos frazeológiával mintha csak a könyv (és még gyakrabban szerz je) ellen született írások egy sokszorosító gépb l (Mary McCarthy) kerültek volna el átjutott Amerikából Angliába majd Európába, ahol a könyv még nem is volt hozzáférhet. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a lárma egy nem létez könyvr l kialakított kép körül zajlott, és olyan kérdéseket érintett, amelyeket nemcsak hogy nem vetettem fel, de még csak eszembe sem jutottak soha. A vita ha nevezhet vitának semmi esetre sem volt érdektelen. A véleménymanipuláció, amennyiben jól körülírható érdekek táplálják, korlátozott célt szolgál; hatása azonban, ha történetesen valódi érdekl désre számot tartó ügyet érint, irányíthatatlanná válik, és könnyen eredményezhet el re nem látott vagy kívánt következményeket. Kiderült, hogy a Hitler-korszak, a maga gigantikus, példátlan b neivel, feldolgozatlan múltként áll nemcsak a német nép vagy a zsidók, hanem az egész világ el tt, mely egyfel l nem felejtette el ezt az óriási katasztrófát Európa szívében, másfel l képtelen volt napirendre térni fölötte. S t amit talán még kevésbé sejthettünk hirtelen a közérdekl dés középpontjába kerültek olyan általános, rendkívül bonyolult, összetett morális kérdések, amelyekr l nem gondoltam volna, hogy a ma emberét foglalkoztatják és nyomasztják. A vita úgy kezd dött, hogy az izraeli ügyész kérdése nyomán a zsidók vajon megvédhették-e vagy meg kellett volna-e védeniük magukat? ráirányították a figyelmet a zsidó nép magatartására a végs megoldás éveiben. Én ezt a kérdést ostobának és durvának tartottam, mivel végzetes tudatlanságról tanúskodik a korszak körülményeit illet en. Ezt a kérdést feszegették aztán a végtelenségig, és a legmeglep bb következtetésekre jutottak. Újra és újra el hozakodtak a gettó mentalitás jól ismert törté- 22

3 Eichmann Jeruzsálemben neti-szociológiai fogalmával (amely Izraelben bevonult a történelemkönyvekbe, az Egyesült Államokban pedig els sorban Bruno Bettelheim pszichológus karolta fel, a hivatalos amerikai judaizmus dühös tiltakozása ellenére) annak a magatartásnak az értelmezéseként, mely a legkevésbé sem korlátozódik a zsidó népre, ezért nem is magyarázható sajátságosan zsidó összetev kkel. Az elgondolások addig-addig sokasodtak, míg valakinek, aki nyilván túl unalmasnak találta az egész vitát, az a ragyogó ötlete támadt, hogy bedobja a freudi elméleteket, melyek szellemében az egész zsidó népnek egyfajta halálvágy tulajdonítható tudatalatti, természetesen. Erre a meglep következtetésre találtak jutni egyes kritikusok könyvem bizonyos érdekcsoportok által fabrikált képmása alapján, mely könyvben én állítólag azt állítottam, hogy a zsidók maguk ölték meg magukat. És hogy miért mondtam volna egy ilyen irtóztatóan képtelen hazugságot? Öngy löletb l, természetesen. Mivel a tárgyalás folyamán felmerült a zsidó vezetés szerepe, és err l magam is megfogalmaztam észrevételeimet, elkerülhetetlen volt, hogy err l is vita bontakozzék ki. Ez szerintem egy komoly kérdés, de a vita kevéssé járult hozzá tisztázásához. Amint az kiderült egy közelmúltbéli Izraelben zajlott perb l melyben egy bizonyos Hirsch Birnblatot, egy lengyel város zsidó rend rségének egykori f nökét, jelenleg az Izraeli Opera karnagyát el ször öt év börtönbüntetésre ítélt a járásbíróság, majd felmentett a Legfels Bíróság Jeruzsálemben, egyhangú véleményével közvetve és általában a Zsidó Tanácsokat is felmentve a zsidó vezetés keser en megosztott ez ügyben. A vitában ugyanakkor a leglármásabb résztvev k azok voltak, akik vagy azonosították a zsidó népet vezet ikkel szembeszök ellentétben azzal az egyértelm különbségtétellel, mely csaknem minden túlél beszámolójában szerepel, és Theresienstadt egyik táborlakójának szavaival foglalható össze: A zsidó nép egésze csodálatosan viselkedett. Csak a vezet k vallottak kudarcot, vagy igazolták a zsidó funkcionáriusokat, felsorolva összes dicséretes szolgálatukat, melyet elláttak a háború és mindenekel tt a végs megoldás id szaka el tt, mintha nem volna különbség aközött, hogy valaki zsidóknak segít kivándorolni, vagy náciknak segít zsidók deportálásában. Míg a fenti kérdések valóban kapcsolódtak valamelyest könyvemhez, bár ezeket is aránytalanul feldagasztották, más kérdéseknek az égvilágon semmi közük nem volt hozzá. Heves vita bontakozott ki például a Hitler-rendszert végigkísér német ellenállási mozgalommal kapcsolatban, amit én természetesen még csak nem is érintettem, mivel Eichmann lelkiismeretének és a körülötte kialakult helyzetnek a kérdése csak a háború és a végs megoldás id szakához kapcsolódik. Akadtak azonban egészen fantasztikus tételek is. Sokan feszegették például azt a kérdést, hogy az üldöztetés áldozata vajon lehet-e mindig csúfabb gyilkosánál; vagy hogy mindazok, akik nincsenek jelen, jogosultak-e ítélkezni a múlt felett; vagy hogy a per f szerepl je vajon vádlott-e vagy áldozat. Ez utóbbi kérdésben egyesek egészen odáig merészkedtek, hogy nemcsak azt állították, tévedtem, amikor az érdekelt, milyen ember volt Eichmann, hanem azt is, hogy egyáltalán nem lett volna szabad megengedni neki, hogy beszéljen vagyis, feltehet leg, hogy a pert mindennem védelem nélkül kellett volna lefolytatni. Amint az gyakran megfigyelhet olyan vitákban, amelyek heves érzelemnyilvánítások közepette zajlanak, a teljességgel tényszer kérdések okán izgatott és ezért a tényeket eltorzítani igyekv csoportok nagyon is konkrét érdekei gyorsan és kibogozhatatlanul összegabalyodnak azoknak az értelmiségieknek a szabadon áradó inspirációival, akiket, éppen ellenkez leg, a legkevésbé sem érdekelnek a tények; azokat csupán ugródeszkaként használják ideáikhoz. Ám még ezekben az álcsatákban is gyakran felsejlett némi komolyság, bizonyos mérték hiteles figyelem, még olyan emberek megnyilvánulásaiban is, akik azzal dicsekedtek, hogy nem olvasták könyvemet, és megfogadták, hogy soha nem is fogják. E szerteágazó vitákhoz képest maga a könyv egy sajnálatosan sz k témával foglalkozott. Egy perr l készült beszámoló csak azokat a kérdéseket taglalhatja, melyek felmerültek a per folyamán, vagy amelyeknek az igazság érdekében fel kellett volna merülniük. Ha a helyszínül szolgáló ország általános helyzete fontos a per kimenetele szempontjából, akkor azt is tekintetbe kell venni. Ez a könyv tehát nem foglalkozik a zsidó népet valaha is ért legnagyobb csapás történetével, és nem is a totalitarizmus elemzése, nem a német nép története a Harmadik Birodalom idején, végül és legkevésbé sem elméleti értekezés a gonosz természetér l. Minden per középpontjában a vádlott személye áll, az egyéni élettörténettel rendelkez hús-vér ember, a maga mindig egyedülálló tulajdonságaival, sajátságaival, magatartásmintáival és körülményeivel. Mindaz, ami túlmegy ezen, mint például a zsidó nép története a diaszpórában, vagy az antiszemitizmusé, a német és 23

4 Hannah Arendt más népek viselkedése, a korszak ideológiái és a Harmadik Birodalom kormányzati apparátusa, csak annyiban kapcsolódnak a perhez, hogy ezek alkotják a hátteret és a körülményeket, amelyek közepette a vádlott cselekedett. Mindannak, amivel a vádlott nem került kapcsolatba, vagy ami nem gyakorolt hatást rá, nincs helye a per menetében, következésképp az arról szóló beszámolóban sem. Érvelhetnek persze azzal, hogy mindazok az általános kérdések, amelyek akaratlanul is felmerülnek, miközben ezekr l a dolgokról beszélünk miért éppen a németek? miért éppen a zsidók? mi a parancsuralmi rend természete? jóval fontosabbak annál a kérdésnél, hogy miféle b ncselekményért perelnek be egy embert, vagy a vádlott személyénél, akivel szemben igazságot kell szolgáltatni; fontosabb annál a kérdésnél is, hogy a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszer mennyire képes kezelni a b ntett és a b nelkövet e sajátos válfaját, amellyel újra és újra meg kellett birkóznia a második világháború óta. Lehet hangoztatni, hogy a dolog már rég nem egy bizonyos, a vádlottak padján ül emberr l szól, hanem sokkal inkább a német népr l általában, vagy az antiszemitizmus összes formájáról, vagy a modern történelem egészér l, vagy az ember és az eredend b n természetér l úgy, hogy végül az egész emberiség ott ül a vádlott mellett a vádlottak padján. Ezt gyakran fel is hozzák, és különösen azok, akik nem nyugszanak, amíg fel nem fedeznek egy Eichmannt mindannyiunkban. Ha a vádlottat jelképnek tekintjük, a pert pedig ürügynek arra, hogy el hozakodjunk olyan ügyekkel, amelyek látszólag érdekesebbek egy ember b nösségénél vagy ártatlanságánál, akkor a következetesség azt követeli, hogy elfogadjuk Eichmann és ügyvédje állítását: hogy azért vonják t felel sségre, mert kellett egy b nbak, nemcsak a Német Szövetségi Köztársaságnak, hanem az események egészének és annak, ami lehet vé tette ket magyarán az antiszemitizmusnak és a totalitárius kormányzásnak, valamint az emberi nemnek és az eredend b nnek. Aligha kell mondanom, hogy soha nem mentem volna el Jeruzsálembe, ha osztanám ezeket a nézeteket. Én azon a véleményen voltam és vagyok, hogy ennek a pernek az igazság és csakis az igazság érdekében kellett megtörténnie. Azt is gondolom, hogy a bíráknak igazuk volt, amikor ítéletükben hangsúlyozták, hogy Izrael államot a zsidók államaként alapították és ismerték el, és ezért bíráskodási joga van a zsidó nép ellen elkövetett b ntettek ügyében; és ha a jogi körökben tapasztalható zavarodottságra gondolok a büntetés értelmét és hasznát illet en, örvendtem, amikor a bíró Grotiust idézte, aki ugyancsak egy korábbi szerz t idézve kijelentette, a büntetésre azért van szükség, hogy védelmezzük a becsületét és autoritását annak, aki sérelmet szenvedett, azért, hogy a büntetés elmaradása ne vezethessen a sértett lealacsonyításához. Kétségtelen, a vádlott és tetteinek jellege, valamint maga a per általános természet problémákat is felvetnek, amelyek messze túlmutatnak a Jeruzsálemben tárgyalt dolgokon. Könyvem Epilógusában, amely már nem egyszer beszámoló, megkíséreltem elmélyedni e problémák némelyikében. Nem lep dtem volna meg, ha kifogásolják megközelítési módomat, és kifejezetten üdvözöltem volna a tények általános jelent ségének a megvitatását, ami annál érdemlegesebb lett volna, minél közvetlenebbül foglalkozik a konkrét eseményekkel. Azt is könnyen elképzelhet nek tartom, hogy hiteles vita alakulhatott volna ki a könyv alcímével kapcsolatban; mert amikor a gonosz banalitásáról beszélek, azt szigorúan a tények szintjén teszem, utalva egy olyan jelenségre, amellyel a tárgyaláson szembesült az ember. Eichmann nem volt Jágó és nem volt Macbeth, és semmi nem állt volna távolabb gondolkodásától, mint hogy III. Richárdhoz hasonlóan elhatározza, hogy gazember lesz. Leszámítva kivételes szorgalmát személyes el menetelét illet en, egyáltalán nem voltak indítékai. És ez a szorgalom önmagában semmiképpen nem b nös; nyilván soha nem ölte volna meg a feljebbvalóját csak azért, hogy átvehesse a posztját. Csupán, kissé keresetlenül fogalmazva, föl sem fogta, mit csinál. Éppen a fantázia e hiánya tette t képessé arra, hogy hónapokon keresztül üljön egy német zsidóval szemben, aki a rend rségi kihallgatást vezette, kiöntve a szívét neki, újra és újra elmagyarázva, hogy történhetett, hogy csak az alezredesi rangig vitte az SS-ben, és hogy nem az hibája volt, hogy nem léptették el. Elvileg nagyon is jól tudta, mi történik, és a bíróság el tt tett végs megnyilatkozásában a (náci) kormány által el írt értékek átértékelésér l beszélt. Eichmann nem volt buta. Mer gondolattalansága ami semmiképpen nem azonos a butasággal tette t alkalmassá arra, hogy a korszak legnagyobb b nöz je legyen. És ha ez banális, s t akár mulatságos is, ha a világ minden igyekezete sem elegend, hogy kimutassunk valamiféle ördögi vagy démoni alaposságot Eichmannban, ez még mindig távol áll attól, hogy hétköznapinak nevezzük. Biztos, hogy nem lehet olyan nagyon mindennapos, hogy egy ember, aki a halállal néz far- 24

5 Eichmann Jeruzsálemben kasszemet, s t, a bitófa árnyékában áll, ne legyen képes egyébre gondolni, mint amit temetéseken hallott egész életében, és hogy ezek a magasztos szavak teljesen elhomályosítsák saját halála realitását. Hogy az ilyen valóságtól való elszakadtság és gondolattalanság több pusztítást szabadíthat ránk, mint az összes gonosz ösztön együttvéve, amely, talán, mind ott rejlik az emberben tulajdonképpen ez volt az a tanulság, amellyel a jeruzsálemi eljárás szolgált. De tanulság volt csak, semmi esetre sem a jelenség magyarázata, vagy egy elmélet róla. Els látásra bonyolultabb, valójában azonban jóval egyszer bb a gondolattalanság és a gonosz különös összefüggésének vizsgálatánál az a kérdés, hogy tulajdonképpen miféle b ntettr l van is itt szó. Egy biztos: hogy ilyen b ntettre korábban nem volt példa. Az eleddig ismeretlen b ntettre bevezetett népirtás fogalma ugyanis, bár egy bizonyos pontig alkalmazható, mégsem teljesen megfelel, azon egyszer oknál fogva, hogy egész népcsoportok kiirtására nem ez az els példa. Az antikvitásban napirendszer en irtották a népeket, a gyarmatosítás és az imperializmus évszázadai is számtalan példával szolgálnak az efféle többé-kevésbé sikeres kísérletekre. Az adminisztratív mészárlás talán jobban megközelíti a lényeget. A fogalom a brit imperializmussal kapcsolatban merült fel; az angolok határozottan elutasították hatalmuk fenntartásának ezt az eszközét Indiában. A kifejezés egyik erénye, hogy eloszlatja azt az el ítéletet, amely szerint efféle gyalázatos tettek csak egy idegen nép vagy egy másik faj ellen követhet k el. Ismeretes, hogy Hitler azzal kezdte a tömeges mészárlást, hogy kegyelmi halált biztosított a gyógyíthatatlan betegségben szenved knek, és úgy akarta befejezni irtási programját, hogy végez a genetikailag hibás (szív- és tüd beteg) németekkel. Ett l teljesen függetlenül egyértelm, hogy a gyilkolás e válfaja bármely csoport ellen irányulhat, vagyis a kiválasztás elve csakis a körülmények összetev it l függ. Könnyen elképzelhet, hogy a nem túl távoli jöv automatizált gazdaságában az ember esetleg arra csábulhat, hogy kiirtsa mindazokat, akiknek intelligenciahányadosa nem ér el egy bizonyos szintet. Jeruzsálemben ezt a dolgot nem megfelel en tárgyalták, mert valóban nagyon nehéz megragadni jogilag. A védelem egyre azt hangoztatta, hogy Eichmann csak egy apró fogaskerék volt a végs megoldás gépezetében, a vád képvisel i viszont meg voltak gy z dve róla, hogy Eichmannban magára a motorra találtak rá. Én a magam részér l nem tulajdonítottam különösebb jelent séget egyik teóriának sem, amint a jeruzsálemi bíróság sem, mivel az egész fogaskerék-elmélet a törvény szempontjából értelmezhetetlen, és ezért egyáltalán nem számít, mekkora nagyságrendet tulajdonítunk az Eichmann nev fogaskeréknek. Ítéletében a bíróság természetesen elismerte, hogy egy ilyen b ncselekményt csak egy hatalmas bürokrácia követhetett el, a kormányzat er forrásaira támaszkodva. Ám amennyiben ez ett l még b ncselekmény marad és természetesen ez volt a per el feltevése, a gépezet összes fogaskereke, legyen bár a legjelentéktelenebb, a bíróság el tt haladéktalanul visszaalakul elkövet vé, azaz emberi lénnyé. Ha a vádlott arra hivatkozva menteget zik, hogy nem emberként, hanem puszta funkcionáriusként cselekedett, akinek feladatait bárki más elláthatta volna, az olyan, mintha egy b nöz a b nözési statisztikákra hivatkozna melyekb l kiderül, hogy naponta ennyi és ennyi b ncselekményt követnek el ilyen és ilyen helyszíneken, kijelentené, hogy csak azt tette, ami statisztikailag várható volt, mer véletlen, hogy éppen követte el, és nem valaki más, hiszen végül is valakinek meg kellett tennie. A politológia és a társadalomtudomány szempontjából fontos persze, hogy a totalitárius kormányzás és talán minden bürokrácia természete szerint funkcionáriusokat és puszta fogaskerekeket csinál az emberb l az adminisztratív gépezetben, megfosztva t ezzel emberi sajátosságaitól. Hosszan és eredményesen taglalhatjuk továbbá a Senki Uralmát, valójában ugyanis ez a bürokráciának nevezett politikai képz dmény. Csakhogy azt is be kell látni, hogy az igazságszolgáltatás ezeket az összetev ket kizárólag olyan mértékben veheti figyelembe, amennyire ezek a b ncselekmény körülményeit alkotják pontosan úgy, ahogy egy lopás esetében a tolvaj sanyarú anyagi körülményei figyelembe vehet k anélkül, hogy ez mentségül szolgálhatna a lopásra, ne adj isten fátylat borítana rá. Tudom, a modern pszichológia és szociológia, a modern bürokráciáról nem is beszélve, nagyon is hozzászoktatott minket ahhoz, hogy az elkövet felel sségét az ilyen vagy olyan determinizmus fogalmaival magyarázgassuk. Hogy az emberi cselekedeteknek az ilyen látszólag mélyebb magyarázatai vajon helyesek vagy tévesek-e, az vitatható. Ami azonban vitathatatlan, az az, hogy ezek alapján lehetetlen volna bármiféle jogi eljárás, és hogy az igazságszolgáltatás, ilyen elméletek keretein belül, roppant korszer tlen, hogy azt ne mondjam: elavult intézmény. Amikor Hitler kijelentette, eljön 25

6 Hannah Arendt majd a nap Németországban, amikor szégyennek fogják tekinteni, ha valaki jogász, maximális következetességgel beszélt a tökéletes bürokráciáról táplált álmáról. Ismereteim szerint az egész kérdéscsoport kezelésére a jogtudománynak mindössze két, egyaránt alkalmatlan kategória áll rendelkezésére. E két fogalom az állami tett és a fels bb parancsra végrehajtott cselekedet. Legalábbis ez az a két kategória, amelyek keretein belül a hasonló ügyeket tárgyalják az efféle perekben, rendszerint a vádlott kérelmére. Az állami tett elmélete azon az tételen alapul, hogy az egyik szuverén állam nem ítélkezhet a másik fölött, par in parem non habet jurisdictionem. Ennek a tételnek Nürnbergben tulajdonképpen búcsút mondtak; kezdett l fogva esélytelen volt, mivel ha elfogadják, még Hitlert sem, aki az egyetlen volt, akit valóban felel sség terhelt a teljes értelemben, vonhatták volna felel sségre ez pedig súlyosan sértette volna a legelemibb igazságérzetet. Mindazonáltal a tételt, amely esélytelen gyakorlati szinten, nem feltétlenül törölték elméleti szinten. A szokásos kibúvók hogy Németországot a Harmadik Birodalom idején egy b nbanda uralta, amellyel kapcsolatban nem igazán jöhet szóba a szuverenitás és a paritás kevéssé bizonyultak hasznosnak. Egyfel l ugyanis mindenki tudja, hogy a párhuzam egy b nbandával csak olyan minimális mértékben helytálló, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem alkalmazható, másfel l ezek a b ntettek tagadhatatlanul egy legális renden belül történtek. Ami azt illeti, éppen ez volt legjelent sebb vonásuk. Talán valemelyest közelebb férk zhetünk a dologhoz, ha elismerjük, hogy az állami cselekedet elgondolás hátterében a raison d état elmélete áll. Eszerint az ország életéért, így az országban hatályos törvényekért felel s állam cselekedeteire nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint ugyanezen ország állampolgáraira. Amint a törvényes rend, mely bár arra hivatott, hogy megakadályozza az er szakot és mindenki harcát mindenki ellen, id r l id re rászorul az er szak eszközeire saját fennmaradása érdekében, úgy egy kormány is kerülhet kényszerhelyzetbe, amikor saját fennmaradása és a törvényesség meg rzése érdekében olyan tetteket követ el, amelyek általában b ncselekménynek min sülnek. A háborúkat gyakran igazolják ezen az alapon, de állami b ntettre nem csak a nemzetközi kapcsolatok terén ismerünk példát, és a civilizált népek története is b velkedik benne (gondoljunk csak a Napóleon parancsára kivégezett Enghien hercegre, vagy Matteotti szocialista vezet meggyilkolására, amelyért feltehet leg maga Mussolini volt a felel s). A raison d état helyesen vagy tévesen, mikor hogy a szükségszer ségre hivatkozik, és az állam nevében elkövetett b ntett (amely maximálisan kimeríti a b ncselekmény fogalmát az adott ország jogi rendje szerint) rendkívüli intézkedésnek min sül, a Realpolitik szorításának tett engedménynek annak érdekében, hogy meg rizzék a hatalmat, és ezzel biztosítsák a fennálló jogi rendszer egészének folytonosságát. Egy normális politikai és jogi rendszerben az ilyen b ntettek csak a szabály alóli kivételként fordulhatnak el, és jogilag nem büntethet k (a német jogelmélet kifejezése szerint gerichtsfrei), mert maga az állam léte forog kockán, és semmiféle küls politikai entitásnak nincs joga megtagadni egy államtól létezését, vagy el írni fenntartásának módját. Ugyanakkor amint azt a Harmadik Birodalom zsidópolitikájának történetéb l megtanulhattuk egy kriminális elveken alapuló államban a helyzet fordított. Akkor egy nem-kriminális tett (mint amilyen például Himmler parancsa 1944 kés nyarán a zsidók deportálásának szüneteltetésére) a valóság (ez esetben a küszöbön álló vereség) kikényszerítette szükségszer ségnek tett engedmény lesz. Itt felmerül a kérdés: miféle szuverenitásról beszélhetünk egy ilyen entitás esetében? Vajon nem sérti a nemzetközi jog biztosította paritást (par in paren non habet jurisdictionem)? A par in parem nem több-e a szuverenitás tartozékánál? Vagy magában foglal egyfajta lényegi egyenl séget vagy hasonlóságot is? Alkalmazhatjuk-e ugyanazt az elvet egy olyan kormányzati berendezkedésre, amelyben a b ntett és az er szak kivétel és határeset, és egy olyan politikai rendszerre, amelyben a b ncselekmény törvényes és maga a szabály? Hogy a jogtudomány tételei mennyire alkalmatlanok a szóban forgó perekben tárgyalt b ntények kezelésére, talán még jobban kit nik a fels bb parancsra végrehajtott cselekedetek elméletében. A jeruzsálemi bíróság sorra hárította azokat az érveket, amelyeket a védelem vonultatott fel hosszas idézetekkel tarkítva civilizált országok, els sorban Németország büntet és katonai törvénykönyveib l; Hitler idején ugyanis a vonatkozó cikkelyek kivétel nélkül hatályban voltak. Mindegyikük megegyezik egy pontban: egyértelm en törvénybe ütköz parancsoknak nem szabad engedelmeskedni. A bíróság utalt is egy esetre, amely évekkel korábban történt Izraelben: katonákat perbe fogtak, mert lemészárol- 26

7 Eichmann Jeruzsálemben ták egy határ menti arab falu polgári lakosait nem sokkal a Sínai-félsziget megtámadása el tt. A falubélieket a házukon kívül találta egy katonai rjárat, amelyr l, mint kiderült, nem volt tudomásuk. Közelebbr l vizsgálva az összehasonlítás sajnos két szempontból is hibás. El ször is ismét figyelembe kell vennünk, hogy a kivétel és szabály kapcsolata, amely els dleges jelent ség ahhoz, hogy felismerjük, törvénybe ütköz -e a parancs, melynek az alárendelt engedelmeskedett, a visszájára fordult Eichmann tetteinek esetében. Így, ennek az érvelésnek az alapján az ember valóban védhetné, hogy Eichmannak nem sikerült teljesíteni Himmler bizonyos parancsait, vagy hogy tétovázva teljesítette ket: ezek egyértelm kivételek voltak az uralkodó szabály alól. Az ítélet ezt különösen terhel nek találta a vádlottra nézve, ami kétségtelenül nagyon is érthet volt, de nem igazán következetes. Ez azonnal kiderül az izraeli katonai törvényszék vonatkozó döntéseib l, amelyet alátámasztásként idéztek a bírák. Így szóltak: az a parancs, amelynek nem kell engedelmeskedni, egyértelm en törvénybe ütköz kell legyen; törvénybe ütköz voltának fekete zászlóként kell lobognia fölötte, intésként, melyen ez áll:»tilos«. Másként fogalmazva, a parancsnak, hogy a katona felismerhesse egyértelm en törvénybe ütköz voltát, szokatlanságával sértenie kell a katona által megszokott jogi rendszer kánonjait. Az izraeli jogtudomány ezen ügyekben teljesen megegyezik más országok jogtudományával. Kétségtelen, hogy e cikkelyek megalkotásakor a törvényhozók olyan esetekre gondoltak, melyekben, mondjuk egy tiszt, aki hirtelen megháborodik, parancsot ad alárendeltjeinek, hogy öljenek meg egy másik tisztet. Egy ilyen eset bármely normális tárgyalásán nyomban világossá válna, hogy a katonát nem arra kérik, konzultáljon lelkiismeretével, vagy a törvényesség érzésével, mely ott nyugszik mélyen minden ember lelkiismeretében, azokéban is, akik nem járatosak a törvénykönyvekben, feltéve, hogy a szem nem vak, a szív nem k kemény és romlott. A katonától sokkal inkább azt várnák el, hogy képes legyen különbséget tenni a szabály és a szabály alóli szembet n kivétel között. A német katonai kódex legalábbis világosan kijelenti, hogy a lelkiismeret nem elegend. A 48. bekezdésben ez áll: Valemely tett vagy mulasztás büntethet sége nem zárható ki azon az alapon, hogy az egyén a lelkiismerete parancsa vagy vallása el írásai alapján mérlegelte tettét. Az izraeli bíróság gondolatmenetében az a felt n, hogy az emberben mélyen gyökerez igazságérzet eszméjét kizárólag a törvény ismeretének alternatívájaként mutatja be. Elfogadhatósága azon a feltételezésen nyugszik, hogy a törvény csupán azt fejezi ki, amit az ember lelkiismerete egyébként is diktál. Ha ezt az egész érvelést az Eichmann-ügyre kívánjuk alkalmazni, kénytelenek vagyunk arra a következtetésre jutni, hogy Eichmann teljességgel annak a döntési mechanizmusnak a keretein belül cselekedett, amit megköveteltek t le: a szabálynak megfelel en cselekedett, megvizsgálta a kapott parancsot egyértelm törvényessége, azaz szabályszer sége szempontjából; nem kellett a lelkiismeretére hagyatkoznia, mivel nem azok közé tartozott, akik el tt ismeretlenek voltak országa törvényei. Épp ellenkez leg. A második szempont, amely tekintetében az összehasonlításon alapuló érvelés hibásnak bizonyult, a bíróságoknak arra a gyakorlatára vonatkozik, mely szerint elfogadják a fels bb parancs mentségét fontos enyhít körülményként, és ezt a gyakorlatot említette is a döntés. A döntés az el bbiekben említett esetet idézte Kfar Kassem arab lakosainak lemészárlását annak bizonyítékaként, hogy az izraeli igazságszolgáltatás nem mentesíti a vádlottat a felel sségt l a fels bb parancs érve alapján. Igaz ugyan, hogy az izraeli katonákat gyilkossággal vádolták, a fels bb parancs mégis olyan súllyal esett latba az enyhít körülmények között, hogy a katonákat viszonylag rövid börtönbüntetésre ítélték. Az is igaz, hogy ez esetben egy elszigetelt, egyszeri b ncselekményr l volt szó, eltér en Eichmann éveken át tartó tevékenységét l, amikor is b ntett b ntettet követett. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy Eichmann mindig fels bb parancsra cselekedett, és ha az izraeli törvény szokásos rendelkezéseit alkalmazták volna az esetében, valóban nehéz lett volna kiszabni rá a legsúlyosabb büntetést. Az a helyzet, hogy az izraeli törvény, elméletben és gyakorlatban, más országok igazságszolgáltatásához hasonlóan, nem tehet egyebet, mint elismeri, hogy a fels bb parancs ténye, még akkor is, ha törvénybe ütköz volta egyértelm, komolyan megzavarhatja az ember lelkiismeretének normális m ködését. Ez csak egy példa a sok közül annak szemléltetésére, hogy a fennálló jogi rendszer és a jelenlegi igazságszolgáltatási elméletek mennyire alkalmatlanok az államapparátus szervezte adminisztratív mészárlás kezelésére. Ha jobban megnézzük, hamar felfedezhetjük, hogy a bírák mindezekben a perekben 27

8 Hannah Arendt tényleg kizárólag az iszonyatos tettek alapján hozták meg döntésüket. Másként fogalmazva, úgyszólván szabadon ítéltek, és nem igazán támaszkodtak a mintákra és a jogi precedensekre, amelyekkel többé-kevésbé meggy z en igyekeztek igazolni döntéseiket. Ez már Nürnbergben is evidens volt, ahol a bírák egyfel l kijelentették, hogy a béke elleni b ncselekmény minden b ncselekmények legsúlyosabbika, mivel magába foglalja az összes többi b ntettet, ugyanakkor a halálbüntetést ténylegesen csak azokra a vádlottakra rótták ki, akik részt vettek az adminisztratív mészárlás elnevezés új b ncselekmény elkövetésében amely feltehet leg kevésbé súlyos b ncselekmény, mint a béke elleni összeesküvés. Igazán csábító volna nyomon követni ezeket és az ehhez hasonló következetlenségeket egy olyan területen, amely oly megszállottan következetes, mint a jogtudomány. Ezt persze nem tehetem itt meg. Van azonban még egy alapvet probléma, amely kimondatlanul jelen volt az összes hasonló háború utáni perben, és amely itt feltétlenül említést érdemel, mert minden id k egyik központi morális kérdését, jelesül az emberi ítélkezés jellegét és szerepét érinti. Ezekben a perekben, ahol a vádlottak legális b ncselekményeket követtek el, azt követeltük, hogy az ember legyen képes megkülönböztetni a jót a rossztól még akkor is, amikor egyetlen útmutatójuk saját ítél képességük, amely, ráadásul, történetesen teljesen ellentmond annak, amelyet kénytelenek az összes többi ember egyhangú véleményének tekinteni. És ez a kérdés annál is inkább komoly, mivel tudjuk, hogy azon kevesek, akik eléggé szemtelenek voltak ahhoz, hogy csak saját ítél képességükben bízzanak, korántsem voltak azonosak azokkal, akik továbbra is tartották magukat a régi értékekhez, vagy akiket valamely vallásos meggy z dés vezérelt. Mivel a tisztes társadalom egésze így vagy úgy megadta magát Hitlernek, azok a morális maximák, amelyek meghatározzák a társas viselkedést és a vallási parancsok Ne ölj!, amelyek vezérlik a lelkiismeretet, gyakorlatilag szertefoszlottak. Azon kevesek, akik továbbra is képesek voltak megkülönböztetni a jót a rossztól, valóban kizárólag saját ítél képességükre hagyatkozva cselekedtek, és ezt szabadon tették; nem voltak betartandó szabályok, melyek alapján az adott esetek, amelyekkel szembesültek, rendszerbe foglalhatók lettek volna. Minden egyes alkalommal az eset felbukkanásakor kellett dönteniük, mert nem léteztek szabályok a precedens nélkülire. Hogy mennyire háborgatja napjaink emberét az ítél képesség kérdése (vagy, ahogyan gyakran megfogalmazzák, azok az embertársaik, akik mernek ítélkezni ), az kiderült a könyvem körül kialakult vitában, valamint abban a sok tekintetben hasonló vitában, amelyet Hochhut A helytartó cím m ve váltott ki. Ami napvilágra került, az nem nihilizmus, nem is cinizmus, amint az várható lehetett volna, hanem egy egészen rendkívüli zavarodottság a moralitás elemi kérdéseit illet en mintha ilyen ügyekben az ösztön tényleg az utolsó dolog volna, amit magától értet d nek vehetünk napjainkban. Különösen tanulságos az a sok furcsa hang, melyet a vitákban megpendítettek. Egyes amerikai írástudók például megfogalmazták azt a naiv meggy z désüket, hogy a csábítás és a kényszer valójában egy és ugyanaz; senkit l sem kérhet, hogy ellenálljon a csábításnak. (Ha valaki pisztolyt szegez a mellednek, és megparancsolja neked, hogy l dd le a legjobb barátodat, akkor egyszer en le kell l nöd. Vagy, amint kifejtették egy néhány évvel korábbi televíziós vetélked -botránnyal kapcsolatban, amelyben egy egyetemi tanár beugratta a közönséget, ha egyszer ilyen rengeteg pénz forog kockán, ugyan ki tudna ellenállni?) Az az érv, hogy nem tudunk ítélni, ha nem vagyunk jelen és nem veszünk magunk is részt, úgy t nik, mindenkit mindenütt meggy z, bár nyilvánvalónak t nik, hogy ha ez igaz volna, akkor nem létezhetne sem az igazságszolgáltatás, sem a történetírás. E zavarodottsággal szemben, annak, aki igenis mer dönteni, sid k óta azt hányják a szemére, hogy önelégült; ez azonban még nem teszi semmivel érvényesebbé ezt a vélekedést. Minden német zsidó egyhangúan elítélte a zsidók másodosztályú állampolgárnak min sítését 1933-ban, melynek hulláma átcsapott a német nép fölött, és egyik napról a másikra kitaszítottá tette a zsidókat. Vajon elképzelhet -e, hogy egyikük sem tette fel magának a kérdést, hogy a saját csoportjából hányan tették volna pontosan ugyanezt, ha megtehették volna? Ám akkori elítél vélekedésük valamivel is helytelenebbnek min sül ma? Az a gondolat, hogy te magad is rosszat tettél volna hasonló körülmények között, táplálhatja ugyan a megbocsátás szellemét, de azok, akik ma a keresztény irgalmasságot emlegetik, mintha furcsán zavarodottak volnának ebben a kérdésben is. Például ezt olvashatjuk a protestáns egyház, az Evangelische Kirche in Deutschland háború utáni nyilatkozatában: Meger sítjük, hogy az Irgalmas Isten el tt osztozunk a zsidók ellen népünk által elkövetett gyaláza- 28

9 Eichmann Jeruzsálemben tos tettek b nében mulasztásunk és hallgatásunk okán. 1 Nekem úgy t nik, hogy egy keresztény akkor b nös az Irgalmas Isten el tt, ha a gonoszért gonoszszal fizet, ennek megfelel en az egyházak akkor vétettek volna az irgalmasság ellen, ha a zsidók millióit büntetésb l ölték volna meg valami gonoszságért, amelyet elkövettek. De ha az egyházak osztoztak az egyszer és tiszta gyalázat vétkében, amint maguk kinyilvánítják, akkor az ügy még mindig úgy tekintend, mint amely az Igazságos Isten hatáskörébe tartozik. Ez a nyelvbotlás, úgyszólván, nem véletlen. Az igazság, de nem az irgalom, a ítélkezés kérdése, és sehol semmiben nem egyezik meg annyira a közvélemény, mint éppen abban, hogy senkinek sincs joga ítélkezni valaki más fölött. Amit a közvélekedés megenged, hogy megítéljünk, s t akár el is ítéljünk, az a tendenciák vagy egész embercsoportok minél nagyobb, annál jobb, röviden, valami olyasmi, ami annyira általános, hogy a distinkció már lehetetlen, neveket nem lehet már megnevezni. Mondanom sem kell, ez a tabu kétszeresen is érvényes, amikor híres emberek vagy magas rangú férfiak tettei vagy szavai volnának megkérd jelezhet k. Manapság folyton olyan fellengz s kijelentéseket hallani, hogy sekélyes dolog ragaszkodni a részletekhez és egyéneket emlegetni, ugyanakkor a kifinomultság jele volna általánosságban beszélni, hogy például minden macska szürke, és mindannyian egyformán b nösök vagyunk. Így a vádat, melyet Hochhuth egyetlen pápa egy bizonyos ember, könnyen azonosítható, neve van ellen emelt, azonnal az egész kereszténység megvádolásával hárították. A kétezer éves kereszténység elleni vád nem bizonyítható, és ha az volna, rettenetes volna. Mintha senki sem bánná ezt egészen addig, amíg nem kerül szóba konkrétan valaki, amíg eléggé biztonságos egy lépéssel tovább menni és kijelenteni: Kétségtelen, a súlyos vádak nem alaptalanok, de a vádlott az emberiség egésze. (Így Robert Weltsch a korábban idézett Summa Iniuriában, kiemelés t lem.) Egy másik ilyen menekülés az ellen rizhet tények és a személyes felel sség területér l az a számtalan, megfoghatatlan, absztrakt, hipotetikus feltételezéseken alapuló elmélet a Zeitgeist-t l egészen az Oedipus-komplexusig, amely oly általános, hogy minden eseményt és minden tettet megmagyaráz és igazol: a ténylegesen történtek egyetlen alternatívája sem merül fel, és egyetlen ember sem cselekedhetett volna másképpen, mint ahogyan ténylegesen cselekedett. Az összes részlet elhomályosításának módszerével mindent megmagyarázó elmeszülemények között olyan képzeteket találunk, mint az európai zsidók gettó mentalitása ; vagy a német nép kollektív b ne, mely történelmük ad hoc értelmezéséb l eredeztethet ; vagy a zsidó nép egyfajta kollektív ártatlanságának legalább ilyen abszurd hangoztatása. Mindezen klisék közös vonása, hogy fölöslegessé teszik az ítélkezést, valamint az, hogy megfogalmazásuk mentes minden kockázattól. És bármennyire érthet is a katasztrófa közvetlen érintettjeinek a németeknek és a zsidóknak vonakodása, hogy túlságosan alaposan megvizsgálják azoknak a csoportoknak vagy személyeknek a magatartását, akik látszólag sértetlenek maradtak vagy annak kellett volna maradniuk a totális morális összeomlás közepette azaz a keresztény egyházak, a zsidó vezetés, az július 20-i Hitler-ellenes összeesküvés résztvev inek magatartását, ez az érthet idegenkedés nem elégséges magyarázat arra a vonakodásra, mely mindenütt tapasztalható az egyéni morális felel sség megállapítását illet en. Ma sokan egyetértenek abban, hogy nem létezik kollektív b n vagy, teszem azt, kollektív ártatlanság, és hogy ha volna ilyen, akkor az egyes ember soha nem lehetne sem b nös, sem ártatlan. Ezzel természetesen nem a politikai felel sség létezését tagadjuk, amely viszont csaknem független az adott csoport egyes tagjának cselekedeit l, és ezért nem ítélhet meg a moralitás fogalmai szerint, és büntet bíróság sem ítélkezhet fel le. Politikai felel sséget vállal minden kormány el dje helyes vagy helytelen tetteiért, és minden nép a múlt helyes vagy helytelen tetteiért. Amikor Napóleon a forradalom után hatalomra kerülve kijelentette: vállalom a felel sséget mindenért, amit Franciaország valaha tett Szent Lajostól a Közjóléti Bizottságig, ezzel csak kissé nyomatékosan fogalmazta meg a politikai élet mint olyan egyik alapvet tényét. Ez nagyjából annyit tesz, hogy minden nemzedéket, azáltal, hogy egy történelmi folytonosságba születik bele, terhelik az apák b nei, amint meg is van áldva az el dök tetteivel. De ez a fajta felel sség nem az, amir l itt beszélünk; nem egyéni, és csak jelképes értelemben mondhatja bárki, hogy b nösnek érzi magát azért, amit nem, hanem az apja vagy a népe tett. (Morális értelemben aligha nevezhet kevésbé rossznak, ha valaki b nösnek érzi magát anélkül, hogy valamit valóban elkövetett volna, mint az, ha teljesen b ntelennek érzi magát akkor, amikor ténylegesen b nös valamiben.) Könnyen elképzelhet, hogy egy nemzetközi bíróság egyszer majd megfoszt bizonyos népeket a politikai 29

10 Hannah Arendt felel sségt l; az viszont elképzelhetetlen, hogy ez a bíróság büntet bíróság volna, amely egyének b nösségér l vagy ártatlanságáról hoz ítéletet. Az egyén b nössége vagy ártatlansága, igazságszolgáltatása mind a vádlottnak, mind az áldozatnak kizárólag ez forog kockán a büntet bíróságon. Az Eichmann-per sem volt kivétel ez alól, még akkor sem, ha ez esetben a bíróság olyan b ntettel szembesült, amellyel nem találkozott a törvénykönyvekben, és olyan b nöz vel, akihez fogható, legalábbis a nürnbergi perek el tt, nem állt még bíróság el tt. Beszámolóm egyedül azzal foglalkozik, hogy a jeruzsálemi bíróságnak mennyire sikerült megfelelni az igazság követelményeinek. Jegyzet 1. Idézet Aurel v. Jüchen lelkipásztortól Hochhuth darabjáról szóló kritikák antológiájában Summa Iniuria, Rowohl Verlag, 195. o. Friedrich Overbeck: Olindo és Sophronia máglyahalála,

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

A jelen a jövő múltja. Járatlan utak járt úttalanságok. Szerkesztette: Muraközy László. Akadémia Kiadó, Budapest, 2009, 380 oldal

A jelen a jövő múltja. Járatlan utak járt úttalanságok. Szerkesztette: Muraközy László. Akadémia Kiadó, Budapest, 2009, 380 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. március (278 282. o.) A jelen a jövő múltja. Járatlan utak járt úttalanságok Szerkesztette: Muraközy László. Akadémia Kiadó, Budapest, 2009, 380 oldal

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I

NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E G I O N Á L I S Á L L A M I G A Z G A T Á S I NYUGAT-DUNÁNTÚLI R E GIONÁLIS ÁLLAMIGA ZGATÁSI HIVATAL GYŐR BESZÁMOLÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLII REGIIONÁLIIS ÁLLAMIIGAZGATÁSII HIIVATAL 2009.. ÉVII TEVÉKENYSÉGÉRŐL GYŐR, 2010. JANUÁR 26. 2 I. 1. A törvényességi

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA Budapest, 2007. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT Szerző 1. fejezet, 2. fejezet 1. pont, 5. fejezet

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár A törvényalkotás folyamata: az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban

Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta. Immateriális javak a számviteli gyakorlatban Dr. Saxné Dr. Andor Ágnes Márta egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem Immateriális javak a számviteli gyakorlatban A szerző a SZAKma 2012. novemberi számában a szellemi tőkével kapcsolatos hazai

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2350/2016. számú ügyben Előadók: dr. Szabó-Tasi Katalin dr. Borza Beáta dr. Lápossy Attila Az eljárás megindulása A panaszos civil szervezet elnöke a szervezet

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr.

A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix. A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. 1 A kutatás vezetője: Dr. Vissy Beatrix A kutatás résztvevői: Dr. Navratil Szonja Dr. Simon Éva Dr. Szabó Máté Dániel Dr. Székely Iván 2 TARTALOM AZ ELŐZETES ANYAGRÓL... 4 BEVEZETÉS... 5 I. A KUTATÁS CÉLJA,

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra

A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra Trenyisán Máté A kármegosztás és a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülésének szabályai az új Munka Törvénykönyvében tekintettel a bírói gyakorlatra BEVEZETŐ GONDOLATOK Ahhoz, hogy Magyarországon a

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS OKTATÁS A múzeumok oktatást támogató tevékenysége* Bereczki Ibolya Magyar múzeumok a XX. század végén a múzeumpedagógia szempontjából Amikor visszatekintünk az elmúlt néhány évtized

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA

(JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Nagy Zoltán nyá. ezredes 1 (JOG) SZABÁLY-VÁLTOZÁSOK SORAI KÖZT OLVASVA Absztrakt Napjainkat a jogi szabályozási környezet gyors változásai jellemzik. A cikk a gyorsan változó jogi környezet hatásait vizsgálja

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében)

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.l.) Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Práger László A társadalomtudományi kutatások, a közgazdasági elemzések

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

A távmunka és a távdolgozók jellemzői

A távmunka és a távdolgozók jellemzői MAKROGAZDASÁGI HELYZETKÉP A távmunka és a távdolgozók jellemzői A távmunka képlékeny meghatározása arra enged következtetni, hogy elterjedtebb, mint általában gondolják. A cikk szerzői hat ország adatai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés

Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés P7_TA(2011)0016 Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés Az Európai Parlament 2011. január 19-i állásfoglalása az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésrıl

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN

NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN Gyorsfordítás NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI IRODA MEMORANDUM A TECHNIKAI ÉSZREVÉTELEKRŐL A MAGYAR MUNKATÖRVÉNYKÖNYVVEL KAPCSOLATBAN 2011 NOVEMBER Tartalom Bevezető megjegyzések Külön észrevételek a munkatörvénykönyv

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben

Pedagógus továbbképzések. a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás. intézményeiben Pedagógus továbbképzések a Bakonyi Szakképzés szervezési Társulás intézményeiben A képzések hatékonyságának felmérése, javaslattétel a pedagógus kompetencia fejlesztési terv aktualizálására Készítette:

Részletesebben

SCHMIDT Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? Minerva, Budapest, 1990. 86-94 pp. A Honlapra helyezve és angolra fordítva (l. ott) a szerző engedélyével

SCHMIDT Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? Minerva, Budapest, 1990. 86-94 pp. A Honlapra helyezve és angolra fordítva (l. ott) a szerző engedélyével SCHMIDT Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? Minerva, Budapest, 1990. 86-94 pp. A Honlapra helyezve és angolra fordítva (l. ott) a szerző engedélyével Stern Samu, a Budapesti Zsidótanács elnökének beszámolója

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben